• Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków

Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków

 • Autor: Stanisław Miklaszewski Edward Molendowski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-063-0
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 340/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  27.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 27.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce wskazano najważniejsze kontrowersje wokół zjawiska globalizacji (m.in. co do roli odgrywanej przez państwa narodowe czy znaczenia skali lokalnej w tym procesie). Opracowanie zamyka omówienie możliwości, jakie oferuje skala lokalna w budowaniu przewagi konkurencyjnej w gospodarce globalnej.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej
Irena Pietrzyk

1. Istota i geneza globalizacji
2. Główni aktorzy procesu globalizacji
3. Regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej
4. Przestrzenne implikacje globalizacji
Bibliografia do rozdziału pierwszego

Rozdział 2. Ewolucja teorii proporcji czynników w kontekście regionalizacji i globalizacji gospodarki światowej
Piotr Małecki

1. Problem weryfikowalności teorii proporcji czynników i jej znaczenie w rozwoju ekonomii międzynarodowej
2. Analiza zróżnicowania wyposażenia czynnikowego we współczesnej gospodarce światowej
Bibliografia do rozdziału drugiego

Rozdział 3. Gospodarka światowa wobec kryzysu globalnego
Piotr Małecki, Piotr Stanek

Uwagi wstępne
1. Źródła napięć w systemie finansowym
1.1. Polityka pieniężna USA
1.2. Nowe instrumenty finansowe
2. Wybuch i przebieg kryzysu
2.1. Pierwsze bankructwa
2.2. Mechanizmy rozprzestrzeniania się kryzysu
3. Reakcja polityki ekonomicznej w wybranych krajach
3.1. Gwarancje
3.2. Płynność rynku pieniężnego
3.3. Bezpośrednia pomoc dla sektora bankowego i niebankowego
3.4. Pomoc ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego
Wnioski
Bibliografia do rozdziału trzeciego

Rozdział 4. Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji
Anna Odrobina

Uwagi wstępne
1. Istota delokalizacji
1.1. Definicja zjawiska
1.2. Skutki delokalizacji
2. Skala zjawiska delokalizacji
2.1. Metody pomiaru delokalizacji
2.2. Rozmiary delokalizacji
3. Unia Europejska wobec delokalizacji
3.1. Problem delokalizacji w UE
3.2. Działania Wspólnoty wobec delokalizacji
Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału czwartego

Rozdział 5. Unia Europejska w obliczu wyzwań globalizacyjnych
Stanisław Miklaszewski

1. Mechanizm unii gospodarczej w teorii integracji regionalnej
2. Przebieg procesu tworzenia unii walutowej
3. Unia gospodarcza i polityczna – potencjalne warianty rozwiązań
Wnioski
Bibliografia do rozdziału piątego

Rozdział 6. Liberalizacja handlu pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej – jej znaczenie w procesie integracji europejskiej
Edward Kolendowski

Uwagi wstępne
1. Determinanty integracji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej
2. Liberalizacja handlu w ramach CEFTA – jej wpływ na wymianę handlową krajów – sygnatariuszy w okresie 1993–2003
2.1. Dynamika obrotów wzajemnych
2.2. Rola wzajemnych powiązań w obrotach handlowych krajów CEFTA
2.3. Obroty wzajemne w ramach CEFTA wg list liberalizacyjnych
2.3.1. Towary przemysłowe
2.3.2. Towary rolne
3. Liberalizacja handlu w ramach BAFTA – jej znaczenie dla handlu krajów członkowskich w latach 1993–2003
3.1. Uwarunkowania integracji państw bałtyckich
3.2. Główne tendencje w rozwoju obrotów handlowych
4. Liberalizacja handlu w ramach WNP oraz pomiędzy krajami Europy Południowo- Wschodniej
5. Zmiany zagranicznych powiązań handlowych krajów CEFTA i BAFTA w pierwszych latach członkostwa w UE
5.1. Zmiany warunków handlu po przystąpieniu do UE
5.1.1. Handel z krajami UE
5.1.2. Handel z krajami trzecimi
5.2. Obroty handlowe krajów CEFTA i BAFTA w okresie 2004–2006
5.2.1. Eksport
5.2.2. Import
6. „Polityka wschodnia UE” po 2004 roku czynnikiem wspomagającym procesy integracyjne w Europie
Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału szóstego

Rozdział 7. Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków finansowych
Jacek Pera

1. Globalizacja międzynarodowych stosunków i rynków finansowych
2. Euro jako pieniądz globalny i międzynarodowy
2.1. Euro jako waluta rezerwowa
2.2. Euro jako miernik kursów
2.3. Euro jako waluta interwencyjna
2.4. Euro jako waluta inwestycyjna
2.5. Euro jako waluta fakturowania
2.6. Euro jako waluta transakcyjna
3. Jednolity europejski rynek finansowy jako konsekwencja dalszego rozszerzania i globalizacji strefy euro
4. Rynek papierów dłużnych w strefie euro jako przykład globalizacji i umiędzynarodowienia finansów europejskich
Bibliografia do rozdziału siódmego

Rozdział 8. Centra usług wyższego rzędu w aglomeracjach Polski na tle Unii Europejskiej i świata
Arkadiusz Mroczek

Wprowadzenie
1. Outsourcing procesów biznesowych jako narzędzie konkurowania
2. Inwestycje w centra usług wyższego rzędu w Unii Europejskiej i na świecie
3. Polskie aglomeracje jako tereny lokalizacji centrów usług wyższego rzędu
Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału ósmego

Rozdział 9. Współczesny regionalizm ekonomiczny na przykładzie procesów zachodzących na kontynentach amerykańskich
Joanna Garlińska-Bielawska

1. Procesy zachodzące w Ameryce Północnej
2. Procesy zachodzące w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach
3. Koncepcje rozwoju współpracy regionalnej państw amerykańskich
Bibliografia do rozdziału dziewiątego

Rozdział 10. Przemiany gospodarczo–społeczne w krajach Azji i Pacyfiku oraz ich wpływ na procesy globalizacyjne
Karolina Klecha-Tylec

1. Charakterystyka przemian gospodarczo–społecznych państw regionu Azji i Pacyfiku
2. Kraje Azji i Pacyfiku w procesie globalizacji
2.1. Indeksy globalizacji
2.2. Handel międzynarodowy
2.3. Migracje ludności
2.4. Międzynarodowe przepływy kapitału w regionie
3. Integracja regionalna między krajami regionu Azji i Pacyfiku
3.1. Integracja w Azji Południowo-Wschodniej
3.2. APEC i koncepcja otwartego regionalizmu
3.3. Integracja państw Pacyfiku
3.4. Integracja państw Bliskiego Wschodu
4. Azjatycka współpraca subregionalna
4.1. Azja Południowo-Wschodnia
4.2. Azja Wschodnia
4.3. Azja Południowa i Środkowa
4.4. Pogranicze Azji i Europy
4.5. Dialog Współpracy Azjatyckiej
Bibliografia do rozdziału dziesiątego

Rozdział 11. Polityka kredytowa MFW w obliczu globalizacji rynków finansowych
Lidia Mesjasz

1. Przyczyny i skutki globalizacji rynków finansowych
2. Odpowiedź MFW na wyzwania globalizacji rynków finansowych
3. Dostosowanie polityki kredytowej MFW do wymagań globalizacji finansowej
3.1. Polityka dostępu do zasobów finansowych MFW
3.2. Reforma ułatwień kredytowych
3.3. Warunki udzielania kredytów przez MFW
4. Perspektywy dalszej ewolucji polityki kredytowej MFW
Bibliografia do rozdziału jedenastego

Rozdział 12. Bankowość centralna w krajach Unii Europejskiej w warunkach globalizacji rynków finansowych
Piotr Stanek

Wprowadzenie
1. Rozwiązania instytucjonalne w zakresie bankowości centralnej krajów Unii Europejskiej
1.1. Eurosystem
 1.2. Inne kraje Unii Europejskiej
2. Analiza dotychczasowych doświadczeń krajów strefy euro i pozostałych krajów członkowskich
3. Funkcjonowanie europejskiego rynku finansowego w warunkach globalizacji
4. Perspektywy regionalnej współpracy walutowej
Bibliografia do rozdziału dwunastego

Rozdział 13. Jednolity Rynek Energii Elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne Europy
Agnieszka Pach-Gurgul

Wstęp
1. Miejsce sektora energetycznego w gospodarce Unii Europejskiej
2. Jednolity rynek energii elektrycznej jako cel wspólnej polityki energetycznej
3. Próba oceny i projekcji stanu bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii
Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału trzynastego
Wykaz skrótów

prof. zw. dr hab. Józef Misala:

Na polskim rynku wydawniczym od wielu lat brakuje kompleksowego ujęcia podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania współczesnej, coraz bardziej zglobalizowanej gospodarki światowej. W omawianej pracy dokonano ciekawego przeglądu wielu problemów i interakcji pomiędzy głównymi tendencjami rozwojowymi międzynarodowego podziału pracyoraz procesami regionalizacji w jego ramach.

Biorąc pod uwagę aktualność i wagę podjętej problematyki, a także zawartość merytoryczną i poziom naukowy tej książki-podręcznika, gorąco polecam ją szerokiemu kręgowi czytelników, nie tylko studentom uczelni ekonomicznych.

Stanisław Miklaszewski

prof. zw. dr hab., profesor w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Specjalizuje się w problematyce integracji europejskiej oraz transformacji w gospodarkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autor szeregu publikacji książkowych i opracowań naukowych, między innymi: Leksykon Wspólnot Europejskich, Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych, Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej, Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej, Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej. Zmarł w 2011 r.

Książki tego autora

Edward Molendowski redakcja naukowa

dr hab. jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki procesów integracyjnych i liberalizacji handlu w Europie, w tym zwłaszcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym między innymi monografii: Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji, Dyplomacja gospodarcza ? rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Odbył staże naukowe w: Osteuropa Institut - München, Institut für Weltwirtschaft ? Universität zu Kiel, Philips Universität in Marburg, Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Budapeszcie. W latach 1991-2001 pracował w Ambasadzie RP w Budapeszcie, początkowo w randze radcy handlowego, a od 1997 r. radcy-ministra
pełnomocnego.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Strategiczne szanse polskiej gospod...

11.20 zł 28.00 zł Cena netto: 10.67 zł

Globalizacja a zróżnicowanie społec...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Globalizacja a społeczne aspekty pr...

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Globalizacja więcej niż podręcznik....

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Kto kieruje globalizacją? Think Tan...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Młodzi dorośli w dobie globalizacji...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Globalizacja Berlina, Pragi i Warsz...

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 18.10 zł

Międzynarodowa ekspansja przedsiębi...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Najczęściej kupowane