• Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych

Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych

 • Autor: Jolanta Behr
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-882-4
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 318/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  63.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Rozważania zawarte w książce mają uniwersalny charakter. Są przydatne teoretykom i praktykom prawa oraz usługobiorcom w kontekście ochrony ich praw. Przyjęto w nich perspektywę beneficjenta usług z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki. Porównano jego pozycję prawną jako mieszkańca gminy świadczącej usługi i jako osoby spoza tego grona. Ustalono czy z analizowanych usług mogą korzystać wyłącznie członkowie danej wspólnoty samorządowej czy też inne osoby. Wzięto również pod uwagę wymogi warunkujące korzystanie z usług. Badano w szczególności: odpłatność, pierwszeństwo w dostępie do podmiotów świadczących usługi (w tym: przedszkoli, szkół, bibliotek, muzeów, szpitali, ośrodków kultury i sportu), zakres dostępnych usług (udogodnienia, jak np. dowożenie i dodatkowe zajęcia) oraz dostosowanie zakresu i częstotliwości świadczonych usług do potrzeb określonych grup. Przeanalizowano także dopuszczalność „projektowania” usług przez usługobiorców, a więc ich wpływ na zakres i częstotliwość ich świadczenia. Ustalano ponadto, czy - i w jakim zakresie - osoby te mogą zarządzać podmiotami świadczącymi usługi.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Funkcje administracji publicznej


1.1. Wprowadzenie
1.2. Termin „funkcja”
1.3. Przegląd funkcji administracji publicznej
1.4. Wybrane funkcje administracji publicznej
1.4.1. Funkcja policyjna
1.4.2. Funkcja reglamentacyjna
1.4.3. Funkcja świadcząca
1.4.4. Funkcja regulacyjna
1.5. Funkcja świadcząca a usługi gminne
1.5.1. Usługa a świadczenie
1.5.2. Usługi gminne – przegląd wybranych klasyfikacji
1.5.3. Usługi materialne i usługi niematerialne
1.6.  Akty normatywne będące podstawą prawną świadczenia gminnych usług niematerialnych
1.7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. Gminne usługi oświatowe

2.1. Oświata a edukacja
2.2. Zadania gminy w zakresie oświaty
2.3. Gminne jednostki systemu oświaty
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Publiczne przedszkola
2.3.2.1. Przedszkola ogólnodostępne
2.3.2.2. Przedszkola ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi i przedszkola integracyjne
2.3.2.3. Przedszkola ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi i przedszkola specjalne
2.3.2.4. Inne formy wychowania przedszkolnego
2.3.2.5. Szkoły podstawowe ogólnodostępne
2.3.2.6. Szkoły podstawowe ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi i szkoły podstawowe integracyjne
2.3.2.7. Szkoły podstawowe ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi
2.3.2.8. Gimnazja ogólnodostępne i gimnazja ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi
2.4. Organy gminnych jednostek systemu oświaty
2.4.1. Organy przedszkola
2.4.1.1. Przegląd organów przedszkola
2.4.1.2. Dyrektor przedszkola
2.4.1.3. Rada pedagogiczna
2.4.1.4. Rada przedszkola
2.4.1.5. Rada rodziców
2.4.2. Inne formy wychowania przedszkolnego
2.4.3. Organy szkoły podstawowej
2.4.3.1. Przegląd organów szkoły podstawowej
2.4.3.2. Dyrektor szkoły podstawowej
2.4.3.3. Rada pedagogiczna
2.4.3.4. Rada szkoły
2.4.3.5. Rada rodziców
2.4.3.6. Samorząd uczniowski
2.4.4. Organy gimnazjum
2.5. Usługobiorcy gminnych usług w zakresie oświaty
2.5.1. Podziały usługobiorców
2.5.2. Osoby korzystające z gminnych usług w zakresie oświaty
2.5.3. Pierwszeństwo w dostępie do gminnych usług w zakresie oświaty
2.5.4. Dostosowanie zakresu i częstotliwości świadczenia gminnych usług w zakresie oświaty do potrzeb i preferencji usługobiorców
2.5.5. Sprawowanie władzy w gminie świadczącej usługi w zakresie oświaty
2.5.6. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, petycjami, skargami i wnioskami w sprawach dotyczących świadczenia gminnych usług w zakresie oświaty
2.6. Partycypacja społeczna w gminnych jednostkach systemu oświaty
2.6.1. Partycypacja społeczna i jej rodzaje
2.6.2. Partycypacja uczniów w gminnych jednostkach systemu oświaty
2.6.3. Partycypacja rodziców (opiekunów prawnych) w gminnych jednostkach systemu oświaty
2.7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. Gminne usługi kulturalne

3.1. Kultura a działalność kulturalna
3.2. Zadania gminy w zakresie kultury
3.3. Formy organizacyjne gminnej działalności kulturalnej
3.3.1. Przegląd form organizacyjnych gminnej działalności kulturalnej
3.3.2. Wybrane formy organizacyjne gminnej działalności kulturalnej
3.3.2.1. Dom kultury
3.3.2.2. Biblioteka
3.3.2.3. Muzeum
3.3.2.4. Teatr
3.4. Organy gminnych instytucji kultury
3.4.1. Organy domu kultury
3.4.1.1. Wprowadzenie
3.4.1.2. Organy zarządzające domem kultury
3.4.1.3. Organy doradcze domu kultury
3.4.2. Organy biblioteki
3.4.2.1. Wprowadzenie
3.4.2.2. Organy zarządzające biblioteką
3.4.2.3. Organy doradczo-opiniodawcze biblioteki
3.4.3. Organy muzeum
3.4.3.1. Wprowadzenie
3.4.3.2. Organy zarządzające muzeum
3.4.3.3. Organy opiniodawczo-doradcze muzeum
3.4.3.4. Organy nadzorujące muzeum
3.4.4. Organy teatru
3.4.4.1. Wprowadzenie
3.4.4.2. Organy zarządzające teatrem
3.4.4.3. Organy doradcze teatru
3.5. Usługobiorcy gminnych usług w zakresie kultury
3.5.1. Osoby korzystające z gminnych usług w zakresie kultury
3.5.2. Pierwszeństwo w dostępie do gminnych usług w zakresie kultury
3.5.3. Dostosowanie zakresu i częstotliwości świadczenia gminnych usług w zakresie kultury do potrzeb i preferencji usługobiorców
3.5.4. Sprawowanie władzy w gminie świadczącej usługi w zakresie kultury
3.5.5. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, petycjami, skargami i wnioskami w sprawach dotyczących świadczenia gminnych usług w zakresie kultury
3.6. Partycypacja społeczna w gminnych instytucjach kultury
3.6.1. Wprowadzenie
3.6.2. Partycypacja usługobiorców w zarządzaniu sensu stricto i sensu largo
3.6.2.1. Podstawa wyróżnienia
3.6.2.2. Partycypacja usługobiorców w zarządzaniu sensu stricto
3.6.2.3. Partycypacja usługobiorców w zarządzaniu sensu largo
3.7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. Gminne usługi w zakresie kultury fizycznej i turystyki

4.1. Kultura fizyczna i turystyka
4.1.1. Kultura fizyczna
4.1.1.1. Pojęcie kultury fizycznej
4.1.1.2. Zakres przedmiotowy kultury fizycznej
4.1.2. Turystyka
4.2. Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2.  Podział zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki
4.2.2.1. Podstawa wyróżnienia
4.2.2.2. Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w ramach których są realizowane cele ogólne
4.2.2.3. Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w ramach których są realizowane cele szczegółowe
4.3. Ustrój gminnych podmiotów i organów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Ustrój gminnych instytucji kultury fizycznej
4.3.2.1. Ustrój gminnych instytucji kultury fizycznej będących jednostkami budżetowymi
4.3.2.2. Ustrój gminnych instytucji kultury fizycznej będących zakładami budżetowymi
4.3.2.3. Ustrój gminnych instytucji kultury fizycznej będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością
4.3.3. Ustrój klubów sportowych
4.3.4. Ustrój gminnych rad sportu
4.3.5. Ustrój gminnych podmiotów świadczących usługi z zakresu rehabilitacji ruchowej
4.3.6. Ustrój gminnych jednostek (punktów i centrów) informacji turystycznej
4.4. Usługobiorcy gminnych usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki
4.4.1. Osoby korzystające z gminnych usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki
4.4.2. Pierwszeństwo w dostępie do gminnych usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki
4.4.3. Dostosowanie zakresu i częstotliwości świadczonych usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki do potrzeb i preferencji usługobiorców
4.4.4. Sprawowanie władzy w gminie świadczącej usługi w zakresie kultury fizycznej i turystyki
4.4.5. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, petycjami, skargami i wnioskami w sprawach dotyczących świadczenia gminnych usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki
4.5. Partycypacja społeczna w tworzonych przez gminę podmiotach i organach realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki
4.6. Podsumowanie

Wnioski
Wykaz cytowanej literatury
Wykaz cytowanej literatury w formie elektronicznej
Wykaz wykorzystanych źródeł prawa
Wykaz wykorzystanych orzeczeń
Wykaz wykorzystanych rozstrzygnięć nadzorczych
Wykaz innych materiałów

prof. dr hab. Grażyna Szpor:

W publikacji starannie dobrano i odpowiednio wykorzystano obszerne i zróżnicowane źródła: akty normatywne, orzecznictwo i literaturę naukową. Wnikliwa analiza obowiązujących przepisów na tle dotychczasowych ustaleń nauki prawa administracyjnego i orzecznictwa dowodzi znacznej wiedzy teoretycznej Autorki. Umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych potwierdza konsekwentne koncentrowanie się na analizie założonych kwestii i rozważne formułowanie wniosków.


prof. dr hab. Piotr Szreniawski:

Gmina ukazana została jako podmiot administracji świadczącej, w której kwestie organizacyjne, prawne i finansowe mają służyć społeczeństwu. Wymiar filozoficzny publikacji ujawnia się przede wszystkim w analizach dotyczących istoty samorządności i funkcji gminy w odniesieniu do usług i usługobiorców. Szczególnie interesujące są rozważania odnoszące się do sfery niematerialnej w tym zakresie (...).

Jolanta Behr
doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Książki tego autora

Wykaz cytowanej literatury
Alejziak W., Międzynarodowa polityka turystyczna – utopia, alternatywa czy konieczność,
[w:]  Rapacz  A.  (red.),  Gospodarka  turystyczna:  turystyka  i  gospodarka  turystyczna
w  Polsce  na  tle  procesów  integracji  w  Europie:  Euroregionalizacja,  konkurencyjność,
marketing, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2005, nr 1074.
Antoniak P., Ustawa o muzeach. Komentarz, Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Badura M., Basiński H., Kałużny G. (et. al.), Ustawa o sporcie. Komentarz, Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa 2011.
Balicki A., Pytner M., Prawo oświatowe, C.H. Beck, Warszawa 2015, wyd. 2.
Banasiński C., Koncesjonowanie jako forma działalności gospodarczej, [w:] Wierzbowski
M. (red. nauk.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wydawnic-
two Prawnicze PWN, Warszawa 1996.
Banaszak  B.,  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Komentarz,  C.H.  Beck,  Warszawa
2012, wyd. 2.
Bandarzewski K., Samorząd gospodarczy w prawie polskim. Studium prawne, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
Barański A., Szymańska M., Rozwadowska-Skrzeczyńska J., Karta Nauczyciela. Ko-
mentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, wyd. 9.
Bartosiewicz A., Kubacki R., VAT, Wolters Kluwer Polska, wyd. 6, Warszawa 2012.
Bąkowski  T.,  „Zaspokajanie  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty”,  „zadania  własne  gminy”,
„zakres działania gminy” oraz „sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym” w rozumieniu
przepisów art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Bąkowski T., Żukowski K.
(red.), Studia prawnoadministracyjne. Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Boja-
nowskiego, Gdańskie Studia Prawnicze 2012, t. XXVIII.
Behr J., Ewolucja gminy w Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki, Folia Iuridica
Universitatis Wratislaviensis 2015, Nr 1.
Behr  J.,  Prawo  do  nauki  w  podmiotach  leczniczych.  Analiza  na  przykładzie  publicznej
szkoły podstawowej specjalnej, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2016, vol. 5,
no. 2.
Behr J., Udział trzeciego sektora w świadczeniu gminnych usług niematerialnych, [w:] Bli-
charz J. (red.) [w:] J. Blicharz, L. Zacharko (red. nauk.), Trzeci sektor i ekonomia spo-
łeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań, Wrocław 2017.280 Wykaz cytowanej literatury
Bełdyga T. (red. nauk.), VAT w gminach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Bigo T., Prawo administracyjne. Część I, Instytucje ogólne, W. Kawka (opr.) na podstawie
wykładów uniwersyteckich T. Bigo, nakładem Studentów Koła Prawników Uniwersy-
tetu Wrocł.: Akademicka Seria Wydawnicza, Wrocław 1948.
Bigo  T.,  Związki  publiczno-prawne  w  świetle  ustawodawstwa  polskiego,  Wydawnictwo
Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1928.
Biliński L., Prawo biblioteczne na co dzień, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, Warszawa 2006.
Błaś A., Prawne formy działania administracji publicznej, [w:] Boć J. (red.), Prawo admi-
nistracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2010, wyd. 13 popr.
Błaś A., Wykonawcza funkcja administracji publicznej w demokratycznym państwie pra-
wa, [w:] Błaś A., (red.), Współczesne problemy administracji publicznej i prawa admi-
nistracyjnego, Terra, Wrocław-Poznań 1999.
Bobiec  A.,  Opłaty  za  usługi  świadczone  przez  przedszkola  prowadzone  przez  gminę
w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] Dolnicki B., Tarno J.P. (red.),
Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, Wolters Kluwer Pol-
ska, Warszawa 2012.
Bobrowska E., Dom kultury jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Jedlewska
B., Skrzypczak B. (red.), Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania,
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Olsztyn 2009.
Bobrowska E., Przemiany modelowe instytucji domu kultury, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, Kraków 1997.
Bobula S., Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co?, [w:] Mazurkiewicz G. (red.),
Jakość edukacji: różnorodne perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2012.
Boć J. (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
Boć J. (red.), Nauka administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2013.
Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2010, wyd. 13 popr.
Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Zakamycze, Kraków 2000.
Borowiecki R. (red.), Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Oficyna Ekonomicz -
na, Kraków 2004.
Borowska-Reutt J., Aktywność i zaangażowanie uczniów we własny proces edukacji jako
warunek ich wszechstronnego rozwoju i osiągnięcia kompetencji niezbędnych w życiu
dorosłym,  Zarządzanie  Publiczne:  Zeszyty  Naukowe  Instytutu  Spraw  Publicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016, Nr 2(34).
Borszowski P., Kowalczyk R., Finansowanie klubów sportowych z budżetu gminy, Nowe
Zeszyty Samorządowe 2010, Nr 1.
Borucka-Arctowa  M.,  Społeczne  poglądy  na  funkcje  prawa,  Zakład  Narodowy  im.
Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-
-Gdańsk-Łódź 1982.
Breczko A., Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego,
Temida 2, Białystok 2011.281 Wykaz cytowanej literatury
Brzeski M., Problemy kontroli sądowoadministracyjnej działalności prawotwórczej pod-
miotów samorządu terytorialnego niebędących organami tego samorządu, [w:] Dolnic-
ki B., Tarno J.P. (red.), Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Bucholz M. (red.), Polski system informacji turystycznej, Polska Organizacja Turystyczna,
Warszawa 2010.
Cajsel W., Ustawa o sporcie. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Cejmer M., Finansowanie budowy infrastruktury sportowej ze środków publicznych, [w:]
Foks J. (red.), Unia Europejska i sport. Implikacje członkostwa Polski w Unii Europej-
skiej  dla  polskiego  sportu,  Polski  Instytut  Spraw  Międzynarodowych  Ministerstwo
Sportu RP, Warszawa 2006.
Chajbowicz A., Policja administracyjna jako sfera ingerencji administracji, [w:] Super-
nat J. (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2009.
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa
2014, wyd. 9.
Chełmoński A., Prawo administracyjne w sferze indywidualnej działalności gospodarczej,
[w:] Kuta T. (red.), Prawo administracyjne. Funkcjonowanie układów podstawowych,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
Chmielewicz A., Muszkieta R., Żukow W. (et. al.), Sport, turystyka i rekreacja osób nie-
pełnosprawnych, Muszkieta R., Klimczyk M., Żukow W. (et. al.) (red.), Selected aspects
of the didactics of physical education, sport and tourism. Wybrane zagadnienia dydak-
tyki wychowania fizycznego, sportu i turystyki, Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji
Poznań, Poznań-Warszawa 2012.
Chmielnicki  P.,  Świadczenie  usług  przez  samorząd  terytorialny  w  Polsce.  Zagadnienia
ustrojowo prawne, Municipium SA, Warszawa 2005.
Chmielnicki P. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LexisNexis, Warsza-
wa 2013, wyd. 1.
Chochorowska A. (red.), Finanse kultury w latach 2007–2015, Studia i Analizy Staty-
styczne, Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2016.
Chodkowska M., Razem damy sobie radę! W drodze do zintegrowanego społeczeństwa,
WSiP, Warszawa 2009.
Chróścicki J.A., Rady muzealne. Uwagi na temat ich podstaw prawnych, funkcjonowania
i znaczenia społecznego, [w:] Włodarski J., Zeidler K., Prawo muzeów, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2008.
Chwałek J., Działalność usługowa, gastronomiczna i produkcyjna przedsiębiorstw handlo-
wych, [w:] Szulce H., Chwałek J., Ciechomski W. (red.), Ekonomika handlu, WSiP,
Warszawa 2008, cz. I.
Ciechorski J., Ustawa o bibliotekach. Komentarz, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Warszawa 2012.
Cieślak Z. (red.), Nauka administracji, LexisNexis, Warszawa 2012.282 Wykaz cytowanej literatury
Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, Lexi-
sNexis, Warszawa 2002.
Culepa M., Kierownicy instytucji kultury, [w:] Culepa M., Kaleta J., Pracownicy instytu-
cji kultury. Szczególne zasady zatrudniania i wynagradzania, Wydawnictwo Wiedza
i Praktyka Sp. z.o.o., Warszawa 2016.
Czechowski  J.,  Sport  w  perspektywie  procesu  wychowawczego,  Przegląd  Pedagogiczny
2015, Nr 2(13).
Czuba-Wąsowska M., Mańko K., Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki. Zagadnienia
prawne. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Czubała A., Jonas A., Smoleń T. (et. al.), Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, War-
szawa 2012, wyd. 2 zm.
Czuryk M., Karpiuk M. (red. nauk.), Nadzór i kontrola w systemie wykonywania admi-
nistracji publicznej, Wydawnictwo ERIDA, Warszawa 2010.
Daszkowska  M.,  Usługi,  produkcja,  rynek,  marketing,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa 1998.
Datko A., Necel R., Nowoczesna instytucja kultury. Raport z badań, Instytut Socjologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011.
Denczew S., Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inży-
nieryjnych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004.
Dercz M., Rek T. (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2012.
Detterbeck  S.,  Allgemeines  Verwaltungsrecht  mit  Verwaltungsprozessrecht,  C.H.  Beck,
München 2013, wyd. 11.
Dębska B., Olejniczak-Szałowska S. (et. al.), Prawo administracyjne materialne, Wolters
Kluwer, Warszawa 2016, wyd. 2.
Długosz T., Funkcja regulacyjna, [w:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.),
System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze, t. 8a, Wydawnictwo
C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013.
Dobkowski  J.,  Zadania  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  zapewnienia  bezpieczeń-
stwa osób przebywających na obszarach wodnych, [w:] Ura E., Feret E., Pieprzny S.
(red.), Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, Wydawnictwo
RS Druk, Sandomierz-Rzeszów 2017.
Dolnicki B., Gminne jednostki organizacyjne a jednostki organizacyjne gminy, Gdańskie
Studia Prawnicze 2015, t. XXXIV.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, wyd. 5.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, wyd. 6.
Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Po-
wszechna, PAN, Warszawa 1960, t. 2.
Doroszewski W. (red. nacz.), Słownik poprawnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1996, wyd. 18.
Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa 1996.283 Wykaz cytowanej literatury
Duniewska Z., Prawo administracyjne – wprowadzenie, [w:] Hauser R., Niewiadomski Z.,
Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego,
t. 1, Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2015, wyd. 2.
Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Stahl M. (red. nauk.), Prawo administracyjne ma-
terialne. Pojęcia, instytucje, zasady, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Dziedzic J., Jakość wykładni i stosowania prawa administracyjnego, [w:] Kijowski D.R.,
Radwanowicz-Wanczewska J., Wincenciak M. (red.), Kryzys prawa administracyjne-
go? Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warsza-
wa 2012, t. 4.
Dzierzgowska I., Zadania dyrektora szkoły, Dyrektor Szkoły 2007, Nr 8.
Dziewięcka-Bokun L., Ekskluzja społeczna jako problem polityki społecznej, [w:] Dzie-
więcka-Bokun  L.,  Zamorska  K.  (red.),  Polityka  społeczna.  Teksty  źródłowe.  Wybór
i opracowanie, AUWr 2003, Nr 2556.
Dzwonkowski H., Gołębiowski G. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz
prawo-finansowy , Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
Elżanowski M., Zakład państwowy w polskim prawie administracyjnym, Państwowe Wy-
dawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecz-
nictwie sądowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część I, Universitas, Kraków 1995.
Filipiak B., Milewski D., Panasiuk A., Zadania samorządu lokalnego w gospodarce tu-
rystycznej, [w:] Panasiuk A. (red. nauk.), Informacja turystyczna, C.H. Beck, War-
szawa 2010.
Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, Muzeal-
nictwo 2008, Nr 49.
Forsthoff E., Die Verwaltung als Leistungsträger, W. Kolhammer, Stuttgart Berlin 1938.
Forsthoff E., Rechtsfragen der leistenden Verwaltung, W. Kohlhammer, Stuttgart 1959.
Frąckowiak J., Przypisywanie osobie prawnej skutków zachowania osób fizycznych , [w:]
Safjan M. (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. 1, Wydaw-
nictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, wyd. 2.
Fronckiewicz B., Kołodziejska J., Organizowanie i dokumentowanie pracy w szkole pod-
stawowej. Praktyczne rozwiązania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Fundowicz S., Prawo sportowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Gajda A., Jednostki organizacyjne powołane do prowadzenia działalności na rzecz sportu
w wybranych miastach w Polsce, Gdańskie Studia Prawnicze 2015, t. XXXIV.
Gajewski S., Jakubowski A., Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016, wyd. 2.
Gałecki W., Sędziwy H., Organizacja pracy w szkole. Poradnik dla kierowników i dyrekto-
rów szkół, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1969.
Gardzińska A., Mańkowski T., Milewski D. (et. al.), Region jako obszar badań syste-
mu  informacji  turystycznej,  [w:]  Panasiuk  A.  (red.  nauk.),  Informacja  turystyczna,
C.H. Beck, Warszawa 2010.284 Wykaz cytowanej literatury
Garlicki L., Konstytucyjne źródła prawa administracyjnego, [w:] Hauser R., Niewiadom-
ski  Z.,  Wróbel  A.  (red.),  System  prawa  administracyjnego.  Konstytucyjne  podstawy
funkcjonowania administracji publicznej, t. 2, Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk
Prawnych PAN, Warszawa 2012.
Giełda M., Partycypacja jako wartość administracji publicznej, [w:] Zimmermann J. (red.)
Wartości w prawie administracyjnym, V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe
Administratywistów, Warszawa 2015.
Glanowski G., Status prawny SPZOZ – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lip-
ca 2014 r., sygn. akt III UK 192/13, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015,
Nr 2(800).
Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K. (et. al.), Finansowanie kultury i zarządzanie insty-
tucjami kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Admini-
stracji Publicznej, Kraków 2008.
Gniatkowski M. (red.), Ustawa o sporcie. Komentarz, PRESSCOM, Wrocław 2011, wyd. 1.
Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa
2014.
Golat R., Aspekty prawne działalności bibliotek, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Warszawa 2016.
Golat R., Podstawy prawa kultury, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.
Goodnow F.J., Comparative Administrative Law. An analysis of the administrative systems
national and local, of the United States, England, France and Germany, G.P. Putnam’s
sons, New York London 1893.
Gospodarek T., Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów
badawczych  i  formalizmie  reprezentatywnym,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Ekono-
micznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Grabowska A. (red. prow.), Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogól-
nodostępnej – wyzwanie dla JST, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015, wyd. I.
Gromski  W.,  Funkcja  prawa,  [w:]  Kalina-Prasznic  U.  (red.),  Encyklopedia  prawa,
C.H. Beck, Warszawa 2007, wyd. 4 zaktual. i poszerz.
Gruchoła M., Kultura w ujęciu socjologicznym, t. I Roczniki Kulturoznawcze 2010.
Grzegorczyk F. (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, LexisNexis, Warsza-
wa 2013.
Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2014.
Hauser R., Masternak-Kubiak M., Konstytucyjne podstawy kontroli działalności admini-
stracji publicznej, [w:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa
administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej,
t. 2, Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012.
Hauser R., Niewiadomski Z. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odnie-
sieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, C.H. Beck,
Warszawa 2011.
Herbst J., Herczyński J., Federowicz M. (et. al.), Bilans zmian instytucjonalnych. Polska
oświata w okresie transformacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.285 Wykaz cytowanej literatury
Homplewicz J., Polskie prawo szkolne. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa 1984.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warsza-
wa 2014, wyd. 3.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa
1998.
Jabłońska-Bonca J., Wprowadzenie do prawa. Introduction do law, LexisNexis, Warszawa
2008, wyd. 2.
Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zaka-
mycze 2002.
Jałmużna T., Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 1988.
Janiak M., Biblioteka cyfrowa, biblioteka elektroniczna, biblioteka wirtualna, [w:] Janiak
M., Krakowska M., Próchnicka M. (red.), Biblioteki cyfrowe, Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich. Nauka-Dydaktyka-Praktyka, Warszawa 2012.
Januszko-Szakiel A., Polskie biblioteki i repozytoria cyfrowe jako medium w edukacji i na-
uce, [w:] Aksman J., Pułka J., Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup
rówieśniczych – w i pomimo czasów ponowoczesnych, Krakowskie Towarzystwo Edu-
kacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.
Jaroszyński K., Funkcje administracji gospodarczej, [w:] Gronkiewicz-Waltz H., Wierz-
bowski M. (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, LexisNe-
xis, Warszawa 2013, wyd. 3 zm.
Jaroszyński M., Administracja w dziedzinie stosunków kulturalnych, [w:] Jaroszyński M.
(red.), Prawo administracyjne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953,
cz. IV.
Jaroszyński M., Przedmiot, zakres i ogólna charakterystyka administracji i prawa admini-
stracyjnego w PRL, [w:] Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo
administracyjne. Część ogólna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.
Jasiuk E., Turystyka, turysta, odwiedzający – definicje , [w:] Wrzosek S., Haładyj A., Do-
magała M. (red. nauk.), Leksykon administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Ra-
domiu, Radom 2013.
Jaworska-Dębska B., Działalność kulturalna, Nauka i oświata. Kultura, Materiały Szkole-
niowe RAP, Warszawa 1999, z. 3.
Jaworski L., Organy społeczne szkoły, Poradnik Oświatowy, Infor 2015, Nr 10(73).
Jedlewska B., Marketing w działalności podmiotów kultury – aktualne wyzwania, pro-
blemy i doświadczenia, [w:] Gaweł Ł., Orzechowski E., Zarządzanie w kulturze, t. 7,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Jendrośka  J.,  Prawo  administracyjne  we  współczesnych  przemianach  cywilizacji,  PPiA
1972, t. II.
Jendrośka  J.  (red.),  System  prawa  administracyjnego,  Zakład  Narodowy  im.  Ossoliń-
skich, Wrocław 1977, t. 2.
Jendrośka J., Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław 1963.286 Wykaz cytowanej literatury
Jeżewski J., Funkcje administracji – zagadnienia wstępne, Acta Universitatis Wratislavien-
sis, Prawo CXLIII, No 857, Wrocław 1985.
Jeżewski  J.,  Prawo  administracyjne  w  sferze  działań  wewnętrznych  administracji,  [w:]
Kuta  T.  (red.),  Funkcjonowanie  układów  podstawowych,  Państwowe  Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1985.
Jeżowski A., Zaleśny L., Rozważania o pracy rady pedagogicznej, Instytut Badań w Oświa-
cie, Wrocław 2005.
Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo w transporcie drogowym, [w:] Zboina J. (red. nauk.),
Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku, Wydawnictwo CNBOP-
-PIB, Józefów 2014.
Kaleta J., Kotowski A., Podstawy prawoznawstwa, Difin, Warszawa 2016.
Karcz-Kaczmarek M., Regulacje unijne dotyczące bibliotek, [w:] Stahl M., Duniewska Z.,
Olejniczak-Szałowska S. (et. al.), Prawo administracyjne materialne, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2016, wyd. 2.
Karczewski E., Wpływ aktywności turystycznej na równowagę duchową i zdrowie człowie-
ka, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja 2013, z. 12(2).
Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Księgarnia
akademicka, Poznań 1946, wyd. II.
Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Zakład Administracji i Prawa
Administracyjnego U.S.B., Wilno 1939.
Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warsza-
wa 2012.
Kiczka K., Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej, Kolonia Limi-
ted, Wrocław 2006.
Kiczka K., Wybrane praktyczne problemy administracyjnych aktów kwalifikujących , [w:]
Supernat J. (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego.
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
Kieres L., Gospodarka komunalna – pojęcie, [w:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel
A.(red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze, t. 8B, Wy-
dawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013.
Klisiński  M.,  Szwaja  M.,  Funkcje  samorządu  terytorialnego  w  sferze  kultury  fizycznej
(1999–2010), Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2011, z. X.
Klonowiecki W., Zakład publiczny w prawie polskiem. Studjum prawo-administracyjne,
Drukarnia Wydawnictwa „Głos Lubelski”, Lublin 1933.
Kociński C. (red.), Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, Dolnośląska Wyż-
sza Szkoła Służb Publicznych „ASESOR”, Wrocław 2006.
Kocowski T., Kontrola i nadzór (policyjny, reglamentacyjny, właścicielski), [w:] Hauser R.,
Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo go-
spodarcze, t. 8a, Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013.
Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej, [w:] Hauser R., Niewiadomski Z.,
Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Publiczne prawo gospodarcze, t. 8a,
Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013.287 Wykaz cytowanej literatury
Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym pra-
wie gospodarczym, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
Kocowski T., Reglamentacja gospodarcza, [w:] Borkowski A., Chełmoński A., Guziński
M. (et. al.), Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
Koletyńska K., Sitko H., Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej, WSiP SA,
Warszawa 2004.
Kołodziejczyk J., Partycypacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zarządzaniu szkołą, [w:]
Mazurkiewicz G. (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje , Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Kołodziejczyk J., Cieślak H., Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych w odniesieniu do
wymagania „Rodzice są partnerami szkoły”, [w:] Mazurkiewicz G. (red.), Ewaluacja
w  nadzorze  pedagogicznym.  Refleksje ,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,
Kraków 2011.
Komorowski T., Dyrektor szkoły – pracodawca, menedżer, pracownik: poradnik prawno-
organizacyjny, Wydawnictwo eMPI², Poznań 2009.
Komorowski T., Prawo w praktyce oświatowej, Wydawnictwo eMPi², Poznań 2007.
Knosala  E.,  Stasikowski  R.,  Typologia  zadań  publicznych  (szkic  z  nauki  administracji
i  prawa  administracyjnego),  [w:]  Supernat  J.  (red.),  Między  tradycją  a  przyszłością
w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jano-
wi Bociowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Państwowe Wydaw-
nictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1967.
Kopeć M., Dziwisz S., Bezpieczeństwo turystyki i rekreacji w górach – funkcjonowanie oraz
sposób finansowania ratownictwa górskiego , Kontrola Państwowa 2014, t. 59, Nr 5 (358).
Korczak J., Koncepcja działań niewładczych Profesora Tadeusza Kuty – z dorobku wro-
cławskiej szkoły administratywistycznej, [w:] Błaś A., Boć J. (red.), Stan i kierunki roz-
woju nauk administracyjnych, Kolonia Limited, Wrocław 2014.
Korczak J., Nadzór i kontrola nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] Hauser R.,
Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Konstytucyjne
podstawy funkcjonowania administracji publicznej, t. 2, Wydawnictwo C.H. Beck In-
stytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012.
Kordziński J., Regulaminy w szkole – jak je tworzyć, interpretować i jak z nich korzystać,
WSiP, Warszawa 2004.
Kordziński J., Zarządzanie rozwojem szkoły, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Korolewska M., Informacja na temat, jakie zadania własne gminy mają charakter obo-
wiązkowy, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Nr 4(40),
Warszawa 2013.
Kosikowski C., Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą, LexisNexis, Warszawa
2002.
Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis, War-
szawa 2007, wyd. III zm.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódź
1955.288 Wykaz cytowanej literatury
Krajewski M., Schmidt F., Raport z IV etapu badań w ramach projektu Animacja/edu-
kacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce, Małopolski
Instytut Kultury, Poznań 2014.
Król A., Kuzior P., Łyszczarz M., Prawo oświatowe. Komentarz do ustawy o systemie
oświaty, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, wyd. II zm.
Kruczek Z. (red.), Kompendium pilota wycieczek, PROKSENIA, Kraków 2005, wyd. V zm.
Krywoszejew M., Organizacja teatrów Rzeczypospolitej Polskiej (projekt ustawy), Nakła-
dem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1928.
Krywoszejew M., Ustrój teatrów w Polsce i ich samowystarczalność (1765–1934), Monolit,
Warszawa 1935.
Kubicki P., Wiśniewski J., Zbieranek P., Samorząd a edukacja – kwestie do dyskusji, [w:]
Kubicki P., Zbieranek P. (red.), Samorząd a edukacja, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Gdańsk 2011.
Kubiński P., Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowa-
nie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa 2013.
Kurek W., Turystyka na obszarach górskich Europy, Instytut Geografii i Gospodarki Prze -
strzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
Kurzyna-Chmiel D., Oświata jako zadanie publiczne, Wolters Kluwer Polska, Warsza-
wa 2013.
Kurzyna-Chmiel D., Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zary-
sie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, wyd. 2.
Kurzyna-Chmiel D., Wybrane problemy dotyczące dyrektora szkoły jako organu admi-
nistracyjnego w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, przedszkolnego i nauki, [w:]
Niczyporuk J. (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A.,
Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010.
Kuta T., Administracja usług, TERRA, Poznań 2000.
Kuta T., Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług, Pra-
ce Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, Nr 132, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław 1969.
Kuta T., Formy działania administracji, [w:] J. Boć, T. Kuta, Prawo administracyjne. Za-
gadnienia podstawowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
Kuta  T.,  Funkcje  współczesnej  administracji  i  sposoby  ich  realizacji,  Acta  Universitatis
Wratislaviensis Prawo, Wrocław 1992, No 217.
Kuta T., Ku nowej koncepcji administracji publicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis,
Prawo XII, Nr 19, Wrocław 1964.
Kuta T., Pojęcie działań niewładczych w administracji na przykładzie administracji rolnic-
twa, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wrocław 1963, seria A, nr 90.
Kuta T., Prawo administracyjne w sferze administracji usług, [w:] T. Kuta (red.), Prawo
administracyjne. Funkcjonowanie układów podstawowych, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1985.289 Wykaz cytowanej literatury
Kuta  T.,  Rola  administracji  usług  w  zaspokajaniu  potrzeb  socjalno-bytowych  i  oświa-
towo-kulturalnych  obywateli,  [w:]  Niewiadomski  Z.,  Buczkowski  J.,  Łukasiewicz  J.
(et. al.), Administracja publiczna u progu XXI wieku: prace dedykowane prof. zw. dr
hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Wydawnic-
two Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania, Przemyśl 2000.
Kuta T., Zagadnienia prawne niewładczych działań administracji, ZNUWr 1961, Nr 34.
Kwiatkowski S.M., Słowo wstępne, [w:] Gawroński K., Potyczki prawne dyrektora szko-
ły. Rola prawna w wybranych obszarach zarządzania szkołą, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2010.
Kwiecień A., Klaster jako źródło zwiększenia efektywności działania jednostek kultury,
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
2016, Nr 256.
Lange O., Ekonomia polityczna, PWN, Warszawa 1959.
Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kantor Wydawni-
czy Zakamycze, Zakamycze 2003, reprint.
Leoński Z., Istota i rodzaje policji administracyjnej (zagadnienia wybrane), [w:] Niewia-
domski Z., Buczkowski J., Łukasiewicz J. (et. al.), Administracja publiczna u progu
XXI wieku: prace dedykowane prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubi-
leuszu 45-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarzą-
dzania, Przemyśl 2000.
Lewan M., Zarys dziejów turystyki w Polsce, Proksenia, Kraków 2004.
Lewandowski S., Machińska A., Definicje, [w:] Lewandowski S., Machińska H., Mali-
nowski A., (et. al.), Logika dla prawników, LexisNexis, Warszawa 2002.
Lipowicz I., Istota administracji [w:] Niewiadomski Z. (red.), Prawo administracyjne, Le-
xisNexis, Warszawa 2013, wyd. 6.
Lipowicz  I.,  Pojęcie  administracji  świadczącej  w  doktrynie  zachodnioniemieckiej,  [w:]
Podgórski K. (red.), Regulacja prawna administracji świadczącej, Uniwersytet Śląski,
Katowice 1985.
Lipowicz  I.,  Niewiadomski  Z.,  Strzyczkowski  K.  Szpor  G.,  Prawo  administracyjne.
Część materialna, LexisNexis, Warszawa 2004.
Lipowicz I., Samorząd terytorialny jako podmiot administracji świadczącej, Ruch Prawni-
czy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVII 2015, z. 3.
Lisowski P., Prawo zakładowe – in rebus angustis? (wybrane problemy administracyjno-
prawne), [w:] Jabłoński M. (red.), PPiA 2015, t. C/1.
Lisowski P., Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Kolonia Limited,
Wrocław 2013.
Lisowski P., Szkoła samorządowa jako zakład administracyjny, Wrocław 1997, (rozprawa
doktorska), niepubl.
Longchamps F., O zjawiskach „niekonfliktowych” w prawie administracyjnym (Na margi-
nesie książki Tadeusza Kuty), PiP 1964, nr 4.
Longchamps de Berier R., Studya nad istotą osoby prawniczej, Drukarnia Jakubowskiego
i sp., Lwów 1911. 290 Wykaz cytowanej literatury
Majcher J., Dostęp do urządzeń kluczowych w niezależnych regulacjach sektorowych, Pro-
blemy Zarządzania 2004, Nr 3(5).
Majchrowicz-Jopek E., Wybrane problemy wykonywania zadań oświatowych przez jed-
nostki  samorządu  terytorialnego,  Kwartalnik  Kolegium  Ekonomiczno-Społecznego.
Studia i Prace 2012, Nr 4(12).
Majewski T., Osoby niepełnosprawne – problemy, potrzeby i możliwości, [w:] Majewski T.,
Miżejewski C., Sobczak W., Gmina a niepełnosprawność. Podręcznik dla samorządów
gminnych  z  zakresu  aktywizacji  zawodowej  i  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełno-
sprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2007.
Mańkowicz W., Wskaźniki realizacji usług publicznych, Program Rozwoju Instytucjonal-
nego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie, Kraków 2004, wersja 5.
Maslow A.H., A Theory of Human Motivation, t. 50, Psychological Review 1943, Nr 4.
Małolepszy  E.,  Z  dziejów  organizacji  i  zarządzania  kulturą  fizyczną  w  Polsce  w  latach
1918–1998, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 2001, z. IV.
Marciniak J. (red.), Meritum. Human Resources HR, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Matan A., Państwo wobec obrotu gospodarczego, [w:] Kalus S. (red.), Ochrona prawna
obrotu gospodarczego, LexisNexis, Warszawa 2011.
Matan A., Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej, [w:] Łukasie-
wicz J. (red. nauk.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Cisna 2–4 czerwca 2002 r., Towarzystwo Na-
ukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2002.
Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Mün-
chen 1990.
Mayer O., Deutsches Verwaltungsrecht, t. I, Verlag von Duncker & Humblot, Leipzig 1895.
Mazurek C., Stroiński M., Werla M. (et. al.), Infrastruktura bibliotek cyfrowych w sieci
PIONIER, Polskie Biblioteki Cyfrowe 2008.
Miemiec M., Pojęcie statutu w nauce prawa, AUWr Prawo 1975, t. LIV.
Miemiec M., Prywatyzacja materialnych usług komunalnych w Republice Federalnej Nie-
miec, [w:] Blicharz J. (red.), Prawne aspekty prywatyzacji: praca zbiorowa, Prawnicza
i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012.
Miemiec M., Statuty i regulaminy w wewnętrznym prawie administracyjnym, [w:] Kryte-
ria prawidłowości działań wewnętrznych administracji: referaty na konferencję nauko-
wą Karpacz 1981, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1981.
Miemiec M., Ustrój administracji publicznej społeczeństwa obywatelskiego (z doświadczeń
niemieckich), [w:] Korczak J. (red.), Administracja publiczna pod rządami prawa. Księ-
ga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, Wydział
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.
Misiąg W. (red.), Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mie-
rzyć jej zadania i wyniki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2005.
Mituś A., Tworzenie i funkcjonowanie państwowych i samorządowych instytucji kultury,
[w:] Barański R., Gawrońska-Baran A., Drabarczyk A. (et. al.), Vademecum dyrektora
instytucji kultury, C.H. Beck, Warszawa 2015.291 Wykaz cytowanej literatury
Możdżeń-Marcinkowski M., Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Wolter Klu-
wer Polska, Warszawa 2012, wyd. 3.
Mycko-Katner I., Umowa agencyjna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Niczyporuk J., Reprezentacja podmiotów prawa administracyjnego, [w:] Zimmermann J.
(red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administra-
cyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24–27 września 2006 r., Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2007.
Niewiadomski  Z.,  Pojęcie  administracji  publicznej  [w:],  Hauser  R.,  Niewiadomski  Z.,
Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego,
Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2015, t. 1, wyd. 2.
Niewiadomski Z., Zadania samorządu terytorialnego [w:] Hauser R., Niewiadomski Z.,
Wróbel A. (red.), System Prawa Administracyjnego. Podmioty administrujące, t. 6, Wy-
dawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011.
Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 1998.
Nonn-Wasztan S., Zdrowie kobiety i mężczyzny w aspekcie metod rehabilitacji w wodzie,
Nowiny Lekarskie 2012, Nr 81(4).
Nowakowski A., Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie kultury fizycznej w świe -
tle ustawy z 1996 roku, ST 1997, nr 4.
Ochendowski E., Organy administracji niezespolonej i zakłady administracyjne, [w:] Jen-
drośka J. (red.), System prawa administracyjnego, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wrocław 1977.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Wydawnictwo „Dom Organiza-
tora”, Toruń 2004.
Ochendowski E., Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej, Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prace Wydziału Prawa nr 42, Poznań 1969.
Ochimowski F., Prawo administracyjne, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1919.
Ochmański J.W., Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji
państwa w Polsce Ludowej (1944–1989), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
Okoń  W.,  Nowy  słownik  pedagogiczny,  Wydawnictwo  Akademickie  „Żak”,  Warszawa
2007, wyd. 10 uzup. i popr.
Olejniczak-Szałowska E., Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja admini-
stracyjna, [w:] Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Stahl M. (red. nauk.), Prawo admini-
stracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Osiadacz J., Innowacje w sektorze usług – przewodnik po systematyce oraz przykłady do-
brych praktyk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
Ostrowska D., Instytucje kulturalne, [w:] Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D. (red.), Prawne
podstawy działalności kulturalnej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2005.
Ostrowska D., Prowadzenie i organizowanie działalności kulturalnej, [w:] Hołda J., Hołda
Z., Ostrowska D. (red.), Podstawy prawne działalności kulturalnej, Zakamycze, Zaka-
mycze 2005.
Pakuła A., Biblioteka publiczna jako instytucja kultury, [w:] Błaś A. (red.), Współczesne pro-
blemy administracji publicznej i prawa administracyjnego, Terra, Wrocław-Poznań 1999.292 Wykaz cytowanej literatury
Pakuła A., Gminna instytucja kultury. Zasady organizacji i funkcjonowania, PPiA 1997,
t. XXXVIII.
Papaj T., Jakość usług w administracji publicznej, Problemy Jakości 2002, Nr 9.
Pawłowska M., Policja administracyjna, [w:] Miemiec M. (red.), Materialne prawo admi-
nistracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Peretiatkowicz A., Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Księgarnia W. Wilak
w Poznaniu, Poznań 1946.
Petrozolin-Skowrońska B. (red. nacz.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydaw-
nictwa Naukowe PWN, Warszawa 1996, t. 2–6.
Petzel  J.,  Elementy  teorii  relacji,  [w:]  Lewandowski  S.,  Machińska  H.,  Malinowski  A.
(et. al.), Logika dla prawników, LexisNexis, Warszawa 2002.
Piasecki A.K., Szkoła partycypacji. Uwarunkowania uczestnictwa środowisk oświatowych
w pracy organów samorządowej wspólnoty lokalnej, [w:] Dolnicki B. (red. nauk.), Party-
cypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Biu-
ro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012.
Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
Pilich M., Analiza statusu prawnego dyrektora szkoły lub placówki jako kierownika samo-
rządowej jednostki organizacyjnej na tle porównawczym, Ośrodek Rozwoju Edukacji,
Warszawa 2010.
Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
Pilis A., Pilis K., Pilis W., Rola turystyki w życiu ludzi starszych, Prace Naukowe Akade-
mii im. Jana Długosza w Częstochowie 2010, z. X.
Posłuszny J., Ewolucja administracji świadczącej (na przykładzie szkolnictwa wyższego)
Studium administracyjnoprawne, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Prze-
myślu, Rzeszów-Przemyśl 2004.
Posłuszny J., Istota i cechy administracji świadczącej, Administracja: teoria, dydaktyka,
praktyka 2005, Nr 1.
Pruszyński J.P., Prawa kulturalne obywateli, [w:] Łętowski J. (red.), Prawa obywatelskie
i administracja państwowa. Polska-Austria, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wy-
dawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983.
Przybylska  M.,  Pojęcie  administracji  regulacyjnej,  Administracja:  teoria,  dydaktyka,
praktyka 2007, Nr 3(8).
Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1978.
Raduła M., Gminny podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej a gospodarka komunal-
na, [w:] Kocowski T., Gola J. (red.), Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
Raszewska-Skałecka R., Miejsce statutu i regulaminu zakładu administracyjnego w syste-
mie źródeł prawa. Kwestie wybrane, PPiA 2008, t. LXXVII.
Raszewska-Skałecka R., Statut i regulamin szkolnego zakładu administracyjnego w świe-
tle obowiązującego systemu źródeł prawa, [w:] Szadok-Bratuń A. (red.), Nowe prawo
o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Kolonia Limited, Wrocław 2007. 293 Wykaz cytowanej literatury
Raszewska-Skałecka R., Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródła prawa,
Kolonia Limited, Wrocław 2007.
Raszewska-Skałecka R., Statut i regulamin zakładu administracyjnego w polskim prawie
administracyjnym – wybrane zagadnienia, PPiA 2005, t. LXVII.
Rataj W., Dziomdziora W., Rady powiernicze w instytucjach kultury, Biuletyn Progra-
mowy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Rady Powiernicze
w Muzeach 2013, Nr 9.
Ruczkowski  P.,  Pojęcie  administracji,  jej  cechy,  postacie,  funkcje  i  sfery  działania,  [w:]
Zdyb M., Stelmasiak J. (red. nauk.), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2016.
Rudkowska I. (red.), Usługi w gospodarce rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-
ne, Warszawa 2009.
Rutkowska G., Analiza porównawcza infrastruktury technicznej i społecznej w wybranej
gminie z wymogami UE, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
2007, t. 16, Nr 2(36).
Rutkowski R., Diagnoza społeczna w działalności kulturalnej, Centralny Ośrodek Meto-
dyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1982.
Rybicki Z., Piątek S., Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
Safjan M., Bosek L., Konstytucja RP, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Sakowicz M., Wstęp, [w:] Sakowicz M. (red. mer.), Partycypacja społeczna w działaniu
administracji na tle rozwiązań w państwach UE – prace analityczne słuchaczy KSAP
XVIII Promocji, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2009.
Salachna J.M., Glosa do wyroku WSA z dnia 28 lipca 2010 r., I SA/Bd 498/10, ST 2011,
Nr 1–2.
Schmidt-Aßmann E., Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia i za-
dania tworzenia systemu prawno administracyjnego, Wasilewski A. (tłum.), C.H. Beck,
Warszawa 2011.
Serafin T., Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego,
dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, wyd. 2.
Sierpowska I., Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyj-
noprawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Simon N., Muzeum partycypacyjne, [w:] Banaś A., Janus A., Laboratorium muzeum. Spo-
łeczność, Muzeum Warszawy, Warszawa 2015.
Skoczny T., Stan i tendencje rozwojowe prawa administracji regulacyjnej w Polsce, [w:]
Bauer H., Huber P.M., Niewiadomski Z. (red.), Ius Publicum Europeum, Wydawnic-
two Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.), Mały słownik języka polskiego, Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2009, wyd. 6.
Smaza M., Słownik wyrazów obcych, [w:] Smaza M., Bernacka A., Słownik wyrazów ob-
cych, synonimów, frazeologiczny, Buchmann, Warszawa 2010.294 Wykaz cytowanej literatury
Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2000.
Sobol E. (red.), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Sobol E. (red.), Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1997.
Sowiński R., Rejestry i ewidencje działalności gospodarczej i przedsiębiorców, Kolonia Limi-
ted, Wrocław 2007.
Sójka J., Kulturoznawstwo – od znawstwa do dyscypliny naukowej, Nauka 2005, Nr 4.
Spasowska-Czarny H., Zakład publiczny a przedsiębiorstwo państwowe: kryteria rozróżnie-
nia w poglądach doktryny prawa administracyjnego, Studia Iuridica Lublinensia 2012,
Nr 18.
Stahl M., Organy administracji publicznej, organy administrujące, rodzaje organów, [w:] Hau-
ser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., System Prawa Administracyjnego. Podmioty admi-
nistrujące, t. 6, Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011.
Stahl M., Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje, [w:] M. Stahl (red. nauk.), Prawo admi-
nistracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2013.
Stankiewicz R., Między ochroną konkurencji a regulacją sektorową. Ustrojowe granice rozdzie-
lenia obszarów ingerencji państwa w gospodarce, Ekonomia i Prawo 2012, Nr 1, t. VIII.
Starościak J., Funkcje administracji państwowej, [w:] Starościak J. (red.), Prawo admini-
stracyjne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
Starościak J., Prawne formy działania administracji, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
1957.
Stasikowski  R.,  Funkcja  administracji  świadczącej,  Administracja:  Teoria,  Dydaktyka,
Praktyka 2009, Nr 3(16).
Stasikowski R., Funkcja nadzorcza administracji publicznej, Finanse Komunalne 2009, nr 11.
Stasikowski R., Funkcja regulacyjna administracji publicznej. Studium z zakresu prawa
administracyjnego  oraz  nauki  administracji,  Oficyna  Wydawnicza  Brandta,  Byd -
goszcz-Katowice 2009.
Stasikowski R., O funkcji policyjnej administracji publicznej, Przegląd Prawa Publicznego,
Nr 4 (26) 2009.
Stasikowski R., O istocie funkcji planistycznej administracji publicznej, Przegląd Prawa Pu-
blicznego 2009, Nr 5 (27).
Stasikowski R., Regulacja jako nowe zjawisko administracyjnoprawne, [w:] Łaszczyca G.,
Matan A., Zacharko L. (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga
jubileuszowa z okazji 60 rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Wolters Kluwer
Business, Warszawa 2008.
Stasikowski R., Regulacyjne układy sterowania w administracji publicznej, Przegląd Prawa
Publicznego 2007, Nr 1/2.
Strożek-Kucharska M., Teatry w prawie polskim w świetle obowiązujących przepisów pra-
wa, [w:] Gronkiewicz A., Ziółkowska A. (red.), Administracyjnoprawne aspekty dzia-
łalności kulturalnej – zagadnienia wybrane, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział
Prawa i Administracji, Katowice 2016.295 Wykaz cytowanej literatury
Strzelczyk  K.,  Dobro  wspólne  jako  naczelna  zasada  Konstytucji  RP  z  dnia  2  kwietnia
1997 r., Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1–2/2009.
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa 2009, wyd. 5.
Strzyczkowski K., Rola współczesnej administracji: zagadnienia prawne, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
Strzyczkowski K., Zasada państwa sprawiedliwości społecznej jako zasada publicznego pra-
wa gospodarczego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007, Rok LXIX, z. 4.
Suchecki A.M., Naukowe rozumienie kultury jako zjawiska społeczno-ekonomicznego – prze-
gląd koncepcji, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 2012, t. 26.
Supernat J. (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księ-
ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2009.
Swianiewicz P. (red.), Edukacja Przedszkolna, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
Sześciło D., Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Sto-
warzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2014.
Szewczyk H., Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer Polska, War-
szawa 2012.
Szreniawski J., Kształtowanie się funkcji prezydium rady narodowej, Wydawnictwo Lubel-
skie, Lublin 1972.
Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Wydawnictwo MORPOL, Lublin 2002.
Szreniawski P., Obowiązek w prawie administracyjnym, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2014.
Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec go-
spodarki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa 2003.
Szymański M.J., Nierówności społeczne w polskim szkolnictwie, [w:] Kuźma J., Morbitzer
J. (red.), Edukacja – szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.
Tabernacka M., Konstytucyjna wartość dobra wspólnego w realizacji zadań służb publicz-
nych, [w:] Dziewięcka-Bokun L., Kędzior J. (red.), Wartości społeczne w służbie publicz-
nej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
Tabernacka M., Prawne zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013.
Taubenszlag R., Czeszko B., Samorząd uczniowski jako czynnik wychowania społecznego:
teoria – praktyka, zalety – wady, wskazania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1960.
Teske J.K., Poznawcza koncepcja sztuki i metodologia nauk humanistycznych wobec sprzecz-
ności w dziele sztuki, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 2012, Nr 3 (83).
Tokarz  A.,  Ekonomika  usług,  Wydawnictwo  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego,
Szczecin 2003.
Turski J., Instytucje kultury jako zakłady administracyjne na przykładzie bibliotek i muze-
ów publicznych, [w:] Gronkiewicz A., Ziółkowska A. (red.), Administracyjnoprawne 296 Wykaz cytowanej literatury
aspekty działalności kulturalnej – zagadnienia wybrane, Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach, Wydział Prawa i Administracji, Katowice 2016.
Twardowski  A.,  Możliwości  wykorzystania  rówieśniczego  tutoringu  w  edukacji  dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Spe-
cjalnej 2014, Nr 5.
Walczak M., Między dyscypliną a badaniami interdyscyplinarnymi: uwagi o metodologicz-
nym statusie kulturoznawstwa, Roczniki Kulturoznawcze 2010, t. 1.
Waśkowski Z., Integracyjna rola sportu we współczesnym świecie, [w:] Niedzielski P., Wi-
tek J. (red. nauk.), Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, Ekonomiczne
Problemy Usług 2011, Nr 78.
Więckowski M., Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, Polska Akademia Nauk,
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego,
Warszawa 2010.
Wiktorowska A., Samorząd terytorialny, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administra-
cyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, wyd. 12 zm. i uzup.
Włodarczyk-Śpiewak K., Racjonalność zachowań konsumentów a poziom zaspokojenia
potrzeb konsumpcyjnych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2007, z. 11.
Wojciechowski  J.,  Bibliotekarstwo:  kontynuacje  i  zmiany,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 1999.
Wolff H.J., Bachoff O., Stober R. , Verwaltungsrecht I, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhan-
dlung, München 1994, wyd. 10.
Wolnicki P. (red.), Archiwa zakładowe w strukturach administracji publicznej, Akademia
im. Jana Długosza, Częstochowa 2014.
Wrocławska T., Prawne pojęcie rehabilitacji, Studia Prawno-Ekonomiczne 2015, t. XCV.
Wróbel  A.,  Prawo  podmiotowe  publiczne,  [w:]  Hauser  R.,  Niewiadomski  Z.,  Wróbel
A.(red.),  System  prawa  administracyjnego.  Instytucje  prawa  administracyjnego,  t.  1,
Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2015, wyd. 2.
Wróblewski J., Pojęcie prawa, [w:] Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa
i prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, wyd. III zm.
Wytrążek W., Realizacja zadań samorządu terytorialnego w sferze kultury, [w:] Rudnicki
M., Jabłoński M., Sobieraj K., Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działal-
ność – uwarunkowania prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
Zalasińska K., Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne, LexisNexis, Warszawa
2013, wyd. 1.
Zboina J. (red. nauk.), Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku, Wy-
dawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2014.
Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
Zemke-Górecka A., Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
i jego prywatyzacja, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsza-
wa 1969, wyd. II.
Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, wyd. VII.297 Wykaz cytowanej literatury
Ziembiński Z., Funkcje prawa, [w:] Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys
teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1980.
Ziembiński Z., Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze, [w:] Redelbach A., Wron-
kowska  S.,  Ziembiński  Z.,  Zarys  teorii  państwa  i  prawa,  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Warszawa 1994.
Ziemski K.M., Podstawy problematyki, [w:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., Sys-
tem Prawa Administracyjnego. Prawne formy działania administracji, t. 5, Wydawnic-
two C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, wyd. 4.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014, wyd. 6.
Zimnica-Kuzioła E., Widz teatralny – typologia odbiorców sztuki scenicznej i ich dyskur-
sów, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Socjologica 2001, Nr 29.
Żechowski Z.A. (red.), Rozwój i przemiany społeczno-kulturowe, Prace Naukowe Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. Seria Socjologia 1987, Nr 791.
Żuk G., Twórcze aspekty działalności muzeów, [w:] Myrdzik B., Karwatowska M. (red.),
Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
Żywicka  A.,  Rygory  prawne  podejmowania  oraz  prowadzenia  działalności  turystycznej
w Polsce, Difin, Warszawa 2013.Wykaz cytowanej literatury  
w formie elektronicznej
Białecki I., Czetwertyńska G., Czetwertyński A. (et. al.), Obywatelska odpowiedzialność
za edukację narodową, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Program „Edukacja dla
Rozwoju”, https://www.rpo.gov.pl/pliki/1139860491.DOC [dostęp: 15.02.2019].
Błażej  M.  (red.),  Gospodarka  finansowa  jednostek  samorządu  terytorialnego  2015  Fi-
nancial  Economy  of  Local  Government  Units  2015,  http://stat.gov.pl/download/gfx/
portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5483/5/12/1/gospodarka_finansowa.pdf
[dostęp: 15.02.2019].
Budyńska B., Jezierska M., Lewandowicz-Nosal G. (et. al.), Biblioteki w Polsce. Stan na
2012 r., Raport przygotowany w Pracowni Bibliotekoznawstwa IKiCz, s. 20, http://
bibliotekawszkole.pl/biblioteki2012.pdf [dostęp: 15.02.2019].
Chabel  C.,  Dopuszczalność  ustalania  przez  gminę  opłat  za  zajęcia  w  przedszkolu  pu-
blicznym, w kontekście realizacji podstawy programowej, https://sip.lex.pl/#/publika-
cja/419637420 [dostęp: 15.02.2019].
Damasiewicz A., Świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
https://sip.lex.pl/#/komentarz/587319476/116916 [dostęp: 15.02.2019].
Fic-Lazor A., Magazynowanie zbiorów muzealnych. Rekomendacje dla mniejszych muze-
ów, [w:] Ochrona zbiorów. ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum, https://www.
nimoz.pl/files/publications/31/Konserwacja_ABC_wydanie%20pierwsze_ochro-
na%20zbiorow.pdf [dostęp: 15.02.2019].
Gorzel A., Zastępca dyrektora instytucji kultury, http://www.wspolnota.org.pl/aktualno-
sci/aktualnosc/zasteca-dyrektora-instytucji-kultury [dostęp: 15.02.2019].
Herczyński J., Modele decentralizacji oświaty, https://www.ore.edu.pl/2017/12/zarzadza-
nie-oswiata-uw-materialy-do-pobrania/ [dostęp: 15.02.2019].
Herczyński J., Sobotka A., Dyskusje o statusie dyrektora szkoły, https://www.ore.edu.
pl/2017/12/zarzadzanie-oswiata-uw-materialy-do-pobrania/ [dostęp: 15.02.2019].
Hibner E., Muzea jako podmioty rozwoju społecznego i gospodarczego. Promocja no-
wych metod zarządzania. Adaptacja systemu prawa, https://ecitydoc.com/down-
load/muzea-jako-podmioty-rozwoju-spoecznego-i-gospodarczego_pdf  [dostęp:
15.02.2019].299 Wykaz cytowanej literatury w formie elektronicznej
Janus A., Kawęcka D., Od publiczności do uczestników. Instytucje dziedzictwa w dobie
cyfryzacji i partycypacji, http://innemuzeum.pl/wp-content/uploads/2015/05/Od-pu-
bliczno%C5%9Bci-do-uczestnik%C3%B3w.pdf [dostęp: 15.02.2019].
Kajut P., Reforma oświaty – ekspert wyjaśnia zmiany w systemie szkolnictwa, http://www.
samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/reforma-oswiaty--ekspert-wyjasnia-zmiany-w-
systemie-szkolnictwa [dostęp: 15.02.2019].
Kielan  J.,  Organizacja  i  funkcjonowanie  innych  form  wychowania  przedszkolnego,
https://www.ore.edu.pl/2017/12/zarzadzanie-oswiata-uw-materialy-do-pobrania/
[dostęp: 15.02.2019].
Leśniak M., Edukacja na tle procesów globalizacji, www.malopolska.edu.pl/plik/56/ [do-
stęp: 15.02.2019].
Lisowski K., Powołanie i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola, https://
sip.lex.pl/#/publikacja/469869550 [dostęp: 15.02.2019].
Morawiec B.M., Architekci i użytkownicy bibliotek cyfrowych – wybrane aspekty na przy-
kładzie małopolskiej biblioteki cyfrowej oraz jagiellońskiej biblioteki cyfrowej, [w:] Li-
nert A. (red. nacz), Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne. Pamięci Profesor Wandy
Pindlowej,  t.  3,  https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/36171/morawiec_
architekci_i_uzytkownicy_bibliotek_cyfrowych_2015.pdf?sequence=1&isAllowe-
d=y [dostęp: 15.02.2019].
Morawiec  B.M.,  Raport:  stan  bibliotek  w  Polsce  w  2015  roku,  http://lustrobiblioteki.
pl/2016/10/infografika-stan-bibliotek-polsce-2015-roku [dostęp: 15.02.2019].
Napiontek O., Szkoła – miejsce doświadczania partycypacji obywatelskiej, [w:] Korda-
siewicz A., Sadura P., Edukacja obywatelska w działaniu, http://civispolonus.org.pl/
wp-content/uploads/2018/08/Edukacja-obywatelska-w-dzia%C5%82aniu-2013.pdf
[dostęp: 15.02.2019].
Niedzielski P., Innowacje w usługach, [w:] Słownik innowacji – Leksykon haseł, www.
pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=F5E584949B2E48EDB0B4827D5B1EC1B6
[dostęp: 15.02.2019].
Pietrasik J., Samorząd uczniowski jako narzędzie rozwijania kluczowych kompetencji oby-
watelskich, a szczególnie udziału w podejmowaniu decyzji, http://www.samorzaducz-
niowski.org/attachments/article/15/Artykul_Meritum_JP.pdf [dostęp: 15.02.2019].
Smoczyńska A. (red.), Rola rodziców w systemach edukacyjnych Unii Europejskiej,
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2013/08/rada_rodzicow_05.pdf  [dostęp:
15.02.2019].
Stanisławska-Kloc S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa, [w:] III konferencja: Internet
w bibliotekach. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt Wrocław 12–14 grudnia 2005 roku,
http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?e [dostęp: 15.02.2019].
Szczepka R., Konsekwencje wyłączenia statusu przedsiębiorcy dla samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej w świetle krajowych oraz unijnych reguł konkurencji.
Glosa do wyroku SN z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. UK 192/13, Internetowy Kwartalnik
Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, Nr 5(4), https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/28/
pdf/101.pdf [dostęp: 15.02.2019].300 Wykaz cytowanej literatury w formie elektronicznej
Sześciło D., Jak  zwiększyć  udział  obywateli  w  zarządzaniu  gminą?  Formy  partycypacji
i  dobre  praktyki,  http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/
Masz%20Glos/Jak-zwiekszyc-udzial-obywateli-w-zarzadzaniu-gmina.pdf  [dostęp:
15.02.2019].
Szumilas K., Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nauczycieli prowadzą-
cych oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych, https://kurato-
rium.wroclaw.pl/okno/2182.pdf [dostęp: 15.02.2019].Wykaz wykorzystanych źródeł prawa
Akty prawa międzynarodowego i unijnego
Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką
Bułgarii z dnia 28 czerwca 1947 r. (Dz.U. nr 11, poz. 79).
Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosło-
wacką z dnia 4 lipca 1947 r. (Dz.U. nr 47, poz. 346).
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (uchwalona przez ZO ONZ w dniu 10 grudnia
1948 r. rezolucją 217/III A).
Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej z dnia 8 stycznia 1952 r. (Dz.U. nr 27, poz. 183).
Protokół dodatkowy do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-
ści (przyjęty przez Radę Europy w dniu 20 marca 1952 r.).
Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem So-
cjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 30 czerwca 1956 r. (Dz.U. nr 16, poz. 83).
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych (przyjęty w dniu
16 grudnia 1966 r. przez ZO ONZ, Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 169).
Międzynarodowy  Pakt  Praw  Obywatelskich  i  Politycznych  (przyjęty  przez  ZO  ONZ
w dniu 16 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 167).
Konwencja o Prawach Dziecka (przyjęta przez ZO ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.,
Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015
r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz.U. UE. L. z 2015 r.
nr 326, str. 1).
Źródła historyczne
Dekret z dnia 16 stycznia 1946 r. o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego
i przysposobienia wojskowego (Dz.U. nr 31, poz. 195).302 Wykaz wykorzystanych źródeł prawa
Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi
(Dz.U. nr 26, poz. 163).
Ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o narodowym planie gospodarczym na rok 1948 (Dz.U.
nr 19, poz. 134).
Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 maja 1948 r. w sprawie statutu organizacyjnego Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki (Dz.U. nr 51, poz. 294).
Ustawa z dnia 30 grudnia 1949 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu (Dz.U.
nr 65, poz. 526).
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej
(Dz.U. nr 14, poz. 130).
Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. INSTRUKCJA Nr 3 w sprawie two-
rzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych (M. P. nr 57, poz. 655).
Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie powołania przy Ministrze
Komunikacji Rady Turystycznej i nadania jej statutu organizacyjnego (M. P. nr 94,
poz. 1183).
Zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1951 r. w sprawie przejęcie
b. archiwów miejskich przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych (M. P. nr 55,
poz. 723).
Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1951 r. w sprawie tymcza-
sowego statutu Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą (M.P. nr 38, poz. 458).
Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1952 r. w sprawie Rady
Artystycznej przy Ministrze Kultury i Sztuki (M. P. nr 14, poz. 168).
Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie organizacji turystyki
(M. P. nr 26, poz. 341).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie państwowego za-
sobu archiwalnego (Dz.U. nr 24, poz. 165).
Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie Rady Pro-
gramowej przy Prezesie Centralnego Urzędu Kinematografii (M. P. nr 43, poz. 614).
Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie zasad i trybu udzie-
lania z budżetu Państwa dotacji dla instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń społecz-
nych i kulturalno-oświatowych (M. P. nr 29, poz. 356).
Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powoła-
niu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. nr 43, poz. 191).
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. nr 10, poz. 48).
Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 12, poz. 63).
Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa
oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. nr 16, poz. 91).
Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego
(Dz.U. nr 41, poz. 185).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1984 r. w sprawie zakresu dzia-
łania oraz trybu powoływania i działania Rady Prasowej (Dz.U. z nr 40, poz. 214
ze zm.).
Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. nr 34, poz. 181).303 Wykaz wykorzystanych źródeł prawa
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95).
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej   (Dz.U. nr 114, poz. 493).
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między
władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie te-
rytorialnym (Dz.U. nr 84, poz. 426).
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 896 ze zm.).
Ustawy
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze
zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze
zm.).
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2115 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1491).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 210
ze zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994  
ze zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 161 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675
ze zm.).
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 720 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 827
ze zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755  
ze zm.).304 Wykaz wykorzystanych źródeł prawa
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 574 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.).
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2142
ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 511 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800
ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 928 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycie-
czek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 238).
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 762 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91, poz. 578).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 91, poz. 576).
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. nr 39, poz. 443
ze zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych   (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1577 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 400
ze zm.).
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. poz. 723 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2163
ze zm.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 58  
ze zm.).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1897).
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 2107 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 1945).
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2117
ze zm.).305 Wykaz wykorzystanych źródeł prawa
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 2067).
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  28  listopada  2003  r.  o  świadczeniach  rodzinnych  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,
poz. 2220 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174
ze zm.).
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2017
r., poz. 2148 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954
ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1318 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1260 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 151 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  19  grudnia  2008  r.  o  partnerstwie  publiczno-prywatnym  (t.j.  Dz.U.
z 2017 r., poz. 1834 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1870 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077
ze zm.).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1263 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1382
ze zm.).
Ustawa  z  dnia  16  grudnia  2010  r.  o  publicznym  transporcie  zbiorowym  (t.j.  Dz.U.
z 2018 r., poz. 2016 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190
ze zm.).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1900 ze zm.).306 Wykaz wykorzystanych źródeł prawa
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1844 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorgani-
zowanych terenach narciarskich (Dz.U. nr 208, poz. 1241 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1482).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2003 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.).
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2176).
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870).
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 505
ze zm.).
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1985).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1182 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści
tych dokumentów (Dz.U. poz. 1600).
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 548).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 ze zm.).
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie or-
ganizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (t.j. Dz.U. z 2014 r.,
poz. 973 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramo-
wych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61, poz. 624
ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie
typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na
specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki (Dz.U. nr 120, poz. 1290).
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu
przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury
(Dz.U. nr 154, poz. 1629).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiek-
tów  hotelarskich  i  innych  obiektów,  w  których  świadczone  są  usługi  hotelarskie
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2166).307 Wykaz wykorzystanych źródeł prawa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki (Dz.U. nr 165, poz. 1368 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specja-
listycznych usług opiekuńczych (Dz.U. nr 189, poz. 1598 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów
szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz.U. nr 52,
poz. 347 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów
szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz.U. nr 157, poz. 1101 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz.U.
nr 219, poz. 1626).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (Dz.U. nr 251, poz. 1885 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapi-
tuły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz.U. nr 163, poz. 1017).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz
sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz.U. poz. 591
ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach
publicznych placówek (Dz.U. nr 184, poz. 1436 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regu-
laminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki
oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 60, poz. 373 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie do-
puszczalnych  form  realizacji  obowiązkowych  zajęć  wychowania  fizycznego  (Dz.U.
nr 175, poz. 1042).
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie
ewidencji klubów sportowych (Dz.U. nr 243, poz. 1449).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 styczna 2012 r. w sprawie mi-
nimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. poz. 108).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 204 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyma-
gań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy
i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki
i artykuły sanitarne (Dz.U. poz. 261 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie pod-
stawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w  po-
szczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 977 ze zm.).308 Wykaz wykorzystanych źródeł prawa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organi-
zacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-
-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w pod-
miotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. poz. 380).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 465 ze zm.).
Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  20  maja  2014  r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycz -
nych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.
poz. 784).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym nie-
bezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. poz. 1240).
Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  30  lipca  2015  r.
w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandyda-
ta na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz.U. poz. 1298).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodza-
jów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez
rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. poz. 1872 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypła-
ty świadczenia mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 633).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. poz. 2016).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie spo-
sobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto-
rialnego w roku 2017 (Dz.U. poz. 2298).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształ-
cenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym,  kształcenia  ogólnego  dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiają-
cej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. poz. 356 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 703).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szcze-
gółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.
poz. 1534).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wa-
runków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży 309 Wykaz wykorzystanych źródeł prawa
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz.U. poz. 1578 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wy-
magań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wy-
magań wobec szkół i placówek (Dz.U. poz. 1611).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie or-
ganizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opie-
kuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych
w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1654).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodza-
jów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania
tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. poz. 1657 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orze-
czeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych porad-
niach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. poz. 1743).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegó-
łowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji
zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. poz. 1133 ze zm.).Wykaz wykorzystanych orzeczeń
Orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych
Postanowienie SN z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. IV KK 320/14, LEX nr 1622331.
Uchwała SN z dnia 11 stycznia 2005 r., sygn. I PZP 11/04, LEX nr 141206.
Wyrok SN z dnia 7 stycznia 2000 r., sygn. I PKN 404/99, LEX nr 42392.
Wyrok SN z dnia 12 maja 2011 r, sygn. II UK 20/11, LEX nr 1165773.
Wyrok SN z dnia 23 marca 2012 r., sygn. II PK 169/11, LEX nr 1170240.
Wyrok SN z dnia 22 lipca 2014 r., sygn. III UK 192/13, LEX nr 1498822.
Wyrok SN z dnia 17 września 2014 r., sygn. I CSK 625/14, LEX nr 1537548.
Wyrok SN z dnia 5 marca 2015 r., sygn. III PK 50/14, LEX nr 1731107.
Wyrok SN z dnia 24 września 2015 r., sygn. I PK 283/14, LEX nr 1828267.
Wyrok SN z dnia 19 stycznia 2016 r., sygn. I PK 184/15, LEX nr 1959386.
Wyrok SN z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. II CSK 163/16, LEX nr 2203506.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. I ACa 1294/12, LEX nr 1313313.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. III AUa 399/13, LEX nr 1466821.
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 9 marca 2016 r., sygn. III AUa 932/15, LEX nr 2032392.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 2 grudnia 2016 r., sygn. I ACa 1025/16, LEX nr 2295776.
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Wyrok NSA z dnia 9 listopada 1994 r., sygn. SA/Gd 1187/94, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2000 r., sygn. I SA/Gd 1977/99, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2000 r., sygn. I SA/Gd 2038/99, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn. SA/Sz 2268/00, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 18 lipca 2001 r., sygn. SA/Rz 305/01, www.rio.gov.pl.
Wyrok NSA z dnia 14 września 2005 r., sygn. I OSK 105/05, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2006 r., sygn. I OSK 1372/05, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 13 marca 2007 r., sygn. II GSK 303/06, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 12 października 2007 r., sygn. I OSK 1237/07, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2008 r., sygn. II GSK 327/07, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 20 marca 2009 r., sygn. II OSK 1526/08, CBOSA.311 Wykaz wykorzystanych orzeczeń
Wyrok NSA z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. II OSK 664/09, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 4 sierpnia 2009 r., sygn. II OSK 834/09, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn. II OSK 2526/11, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 29 lutego 2012 r., sygn. II OSK 45/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. I OSK 248/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. I OSK 699/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 2 sierpnia 2012 r., sygn. I OSK 986/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 2012 r., sygn. II OSK 1295/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. II OSK 2013/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. II OSK 2014/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. I OSK 2441/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. I OSK 2703/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2013 r., sygn. I FSK 1128/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 3 września 2013 r., sygn. II OSK 1698/13, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. II OSK 1887/13, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. II OSK 56/14, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 2 lipca 2014 r., sygn. I OSK 1054/14, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 1 września 2014 r., sygn. II FSK 2009/12, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 3 września 2014 r., sygn. I OSK 950/14, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 24 września 2014 r., sygn. II OSK 1314/14, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2014 r., sygn. I OSK 256/14, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. I OSK 1961/14, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. II OSK 1216/15, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. II OSK 2974/13, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2015 r., sygn. II OSK 3045/13, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. I OSK 156/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 29 września 2016 r., sygn. II OSK 2062/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 4 listopada 2016 r., sygn. I OSK 1389/16, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2016 r., sygn. II OSK 1378/16, CBOSA.
Orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 marca 2007 r., sygn. VII SA/Wa 185/07, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 maja 2007 r., sygn. IV SA/Wr 122/07, CBOSA.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2007 r., sygn. II Sa/Bd 821/07, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 marca 2008 r., sygn. III SA/Wr 632/07, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 marca 2008 r., sygn. IV SA/Gl 1264/07, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2008 r., sygn. I SA/Wa 134/08, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. III SA/Wr 114/08, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2008 r., sygn. II SA/Gl 174/08, CBOSA.
Wyrok  WSA  w  Gorzowie  Wielkopolskim  z  dnia  16  kwietnia  2008  r.,  sygn.  II  SA/Go
105/08, CBOSA.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 29 maja 2008 r., sygn. II SA/Lu 282/08, CBOSA.312 Wykaz wykorzystanych orzeczeń
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. IV SA/Gl 262/08, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. III SA/Wr 280/08, CBOSA.
Wyrok  WSA  w  Gorzowie  Wielkopolskim  z  dnia  27  stycznia  2010  r.,  sygn.  II  SA/Go
973/09, CBOSA.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. I SA/Op 557/10, CBOSA.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2011 r., sygn. II SA/Op 324/11, CBOSA.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 29 września 2011 r., sygn. II SA/Lu 653/11, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2012 r., sygn. IV SA/Wr 434/12, CBOSA.
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. II SA/Go 933/12,
CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 stycznia 2013 r., sygn. IV SA/Gl 1044/12, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. IV SA/Wr 673/12, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 6 lutego 2013 r., sygn. I SA/Gd 904/12, CBOSA.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. III SA/Lu 928/12, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 maja 2013 r., sygn. II SA/Po 124/13, CBOSA.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2013 r., sygn. II SA/Sz 274/13, CBOSA.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 30 września 2013 r., sygn. III SA/Łd 777/13, CBOSA.
Wyrok  WSA  we  Wrocławiu  z  dnia  2  października  2013  r.,  sygn.  IV  SA/Wr  303/13,
CBOSA.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. II SA/Op 394/13, CBOSA.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 maja 2014 r., sygn. II SA/Ol 321/14, CBOSA.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r., sygn. II SA/Sz 1449/13, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. IV SA/Gl 503/14, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. IV SA/Gl 450/14, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. IV SA/Po 1320/14, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 lipca 2015 r., sygn. II SA/Kr 525/15, CBOSA.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 września 2015 r., sygn. II SA/Bd 923/15, CBOSA.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 października 2015 r., sygn. IV SA/Gl 748/15, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 października 2015 r., sygn. III SA/Kr 655/15, CBOSA.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 26 listopada 2015 r., sygn. I SA/Sz 711/15, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 r., sygn. IV SA/Po 888/15, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 marca 2016 r., sygn. II SAB/Gd 212/15, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 18 maja 2016 r., sygn. II SA/Gd 115/16, CBOSA.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14 lipca 2016 r., sygn. II SA/Ol 629/16, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 lipca 2016 r., sygn. II SA/Po 317/16, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2016 r., sygn. III SA/Kr 475/16, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 września 2016 r., sygn. III SA/Kr 1274/15, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 września 2016 r., sygn. II SA/Wa 1921/15, CBOSA.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r., sygn. II SA/Rz 1697/15, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 września 2016 r., sygn. IV SA/Wr 171/16, CBOSA.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 26 października 2016 r., sygn. II SA/Bk 640/16,
CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 października 2016 r., sygn. III SA/Kr 447/16, CBOSA.313 Wykaz wykorzystanych orzeczeń
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 listopada 2016 r., sygn. III SA/Kr 829/16, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. IV SA/Wr 475/16, CBOSA.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 2 marca 2017 r., sygn. I SA/Wr 1204/16, CBOSA.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. II SA/Ol 176/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017 r., sygn. III SA/Kr 160/17, CBOSA.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 18 maja 2017 r., sygn., III SA/Gd 214/17, CBOSA.Wykaz wykorzystanych rozstrzygnięć
nadzorczych
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn.
LEX.I.0911/18/09, LEX nr 512477.
Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Pomorskiego  z  dnia  16  grudnia  2009  r.,  sygn.
NK.III.LA.-0911/5/09, LEX nr 570004.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2010 r., sygn.
NK.II.JK8.0911-51/10, LEX nr 1732257.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn.
NK-N.4131.800.2011.MS6-1, LEX nr 1109396.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn.
NK-N11.4131.53.2012.AS-2-1 (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 425).
Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  12  lipca  2012  r.,  sygn.  
NK-N7.4131.489.2012.AM5, LEX nr 1171180.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2012 r.,
sygn. NK.4.4131.264.2012.K, LEX nr 1213649.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r., sygn.
NK-N17.4131.247.2012.RJ1, LEX nr 1214318.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2012 r., sygn.
NK-N14.4131.982.2012.MW2, LEX nr 1225403.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2012 r., sygn.
NK-N19.4131.88.2012.SP1, Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3978.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2012 r., sygn.
NK-N1.4131.1048.2012.RB, LEX 1232086.
Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Śląskiego  z  dnia  12  grudnia  2012  r.,  sygn.
NPII.4131.1.591.2012, LEX nr 1245054.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2013 r.,
sygn. PN.4131.130.2013, LEX nr 1295059.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn.
NK-N.4131.168.23.2013.MG, LEX nr 1314593.315 Wykaz wykorzystanych rozstrzygnięć nadzorczych
Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Lubuskiego  z  dnia  24  kwietnia  2013  r.,  sygn.  
NK-I.4131.129.2013.AHor.
Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Lubelskiego  z  dnia  25  czerwca  2013  r.,  sygn.  
PN-II.4131.234.2013, LEX nr 1327377.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 października 2013 r.,
sygn. P-II.4131.2.158.2013, LEX nr 1383029.
Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Lubelskiego  z  dnia  3  marca  2015  r.,  sygn.  
PN-II.4131.95.2015, LEX nr 1651815.
Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Lubuskiego  z  dnia  26  maja  2015  r.,  sygn.  
NK-I.4131.93.2015.AHor, LEX nr 1784056.
Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Świętokrzyskiego  z  dnia  15  lipca  2015  r.,  sygn.
PNK.I.4131.52.2015, LEX nr 1771544.
Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Śląskiego  z  dnia  9  grudnia  2015  r.,  sygn.
NPII.4131.1.498.2015, LEX nr 1944245.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn.
NK-N.4131.70.16.2015.GD1, LEX nr 1959416.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn.
NK-N.4131.155.56.2015.GD1, LEX nr 1959417.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 listopada 2016 r., sygn.
P-II.4131.2.232.2016, LEX nr 2151498.Wykaz innych materiałów
Uchwała  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Łodzi  z  dnia  2  kwietnia  2004  r.,  sygn.
10/302004, LEX nr 144784.
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości gospodarowania i nadzoru nad wybrany-
mi zabytkami nieruchomymi w latach 2004–2008, sygn. LRZ-410-09/2009, nr ewid.
2/2010/P/09/170/LRZ,  https://www.nik.gov.pl/plik/id,1599,vp,1787.pdf  [dostęp:
15.02.2019].
Informacja  o  wynikach  kontroli  wychowania  przedszkolnego,  Najwyższa  Izba  Kontroli,
Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2011.
Pismo Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 maja
2011 r. do organu wykonawczego Gminy Dubicze Cerkiewne, dotyczące wystąpienia
pokontrolnego z dnia 10 maja 2011 roku, znak: RIO.I.6002-9/11, http://www.bip.bia-
lystok.rio.gov.pl/index.php?r=737&s=750&v=847 [dostęp: 15.02.2019].
Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Kraju 2020 (M. P. z 2012 r., poz. 882).
Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie
uzgodnień  międzyresortowych  projektu  założeń  do  projektu  ustawy  o  poprawie
świadczenia  usług  przez  jednostki  samorządu  terytorialnego  (sygn.  DL/153/13),
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/101294/101300/101303/dokument66856.pdf [do-
stęp: 15.02.2019].
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
przeprowadzania naboru do przedszkoli i szkół z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. RPO-
/654450/10/I/106.9 RZ.
Decyzja  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Krakowie  z  dnia  29  kwietnia
2016 r., sygn. SKO.Pod./4140/347/2016.
Stanowisko  nr  XL/9/17  Rady  Miejskiej  Wrocławia  z  dnia  30  maja  2017  r.  w  sprawie
wsparcia dla klubu piłkarskiego „Śląsk Wrocław” (Biuletyn Urzędowy RMW z 2017 r.,
poz. 247).
Analiza instytucjonalno-prawna funkcjonowania domów kultury w Polsce, http://www.
animacja.kulturalna.us.edu.pl/biblioteka/Analiza_sytuacja_prawna.pdf  [dostęp:
15.02.2019]. 317 Wykaz innych materiałów
Dom  kultury,  [w:]  Pojęcia  stosowane  w  statystyce  publicznej,  http://stat.gov.pl/metain-
formacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/65,pojecie.html
[dostęp: 15.02.2019].
Działalność muzeów w 2017 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-
-sport/kultura/kultura-w-2017-roku,20,1.html [dostęp: 15.02.2019].
Działalność Rady Rodziców po nowelizacji przepisów oświatowych, https://www.kurato-
rium.wroclaw.pl/zal/590.doc [dostęp: 15.02.2019].
Guide on Article 2 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights. Ri-
ght to education, Council of Europe/European Court of Human Rights 2015, s. 6,
http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_Protocol_1_ENG.pdf  [dostęp:
15.02.2019].
Kompetencje rady szkoły lub placówki oraz rady rodziców, http://www.kuratorium.waw.pl/
download/1/9656/kompetencjeradyszkoly-rodzicow2016.pdf [dostęp: 15.02.2019].
Opinia  Europejskiego  Komitetu  Ekonomiczno-Społecznego  w  sprawie  Turystyka
i sport: przyszłe wyzwania dla Europy, sygn. 2005/C 157/02, http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2005.157.01.0015.01.POL [dostęp:
15.02.2019].
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematycz-
ne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20162017,1,12.html
[dostęp: 15.02.2019].
Podstawy bibliotek cyfrowych, http://fbc.pionier.net.pl/pro/tworzyc-repozytoria-cyfrowe/
podstawy-bibliotek-cyfrowych [dostęp: 15.02.2019].
Projekt ustawy o dobrach narodowych, http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/projekty/2113_p.
htm [dostęp: 15.02.2019].
Rada Legislacyjna, http://radalegislacyjna.gov.pl/rada-legislacyjna [dostęp: 15.02.2019].
Rady rodziców, https://www.gov.pl/web/edukacja/rady-rodzicow [dostęp: 15.02.2019].
Regulamin korzystania z miejskiej biblioteki publicznej w Chorzowie, https://biblioteka.
chorzow.pl/regulamin.html [dostęp: 15.02.2019].
Regulamin  Miejskiej  i  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Żarkach,  http://bibliotekazarki.
pl/?page_id=15 [dostęp: 15.02.2019].
Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016, Głów-
ny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2016, http://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spo-
leczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-
statystycznych-z-lat-2012-2016,1,10.html [dostęp: 15.02.2019].
Spółki  kapitałowe  w  Polsce,  http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=21019  [dostęp:
15.02.2019].
Udostępnianie  zbiorów,  http://www.bn.org.pl/zbiory/udostepnianie-zbiorow  [dostęp:
15.02.2019].
Usługi publiczne, w tym komunalne. Dobre praktyki zarządzania w samorządzie teryto-
rialnym, Program Rozwoju Instytucjonalnego realizowany przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji w latach 2001-2004, www.mswia.gov.pl/pri [dostęp:
06.01.2016].318 Wykaz innych materiałów
Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orga-
nizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuń-
czo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w pod-
miotach  leczniczych  i  jednostkach  pomocy  społecznej,  https://legislacja.rcl.gov.pl/
docs//501/57220/57249/dokument61157.pdf [dostęp: 15.02.2019].
Uzasadnienie projektu ustawy o działalności leczniczej, http://bip.kprm.gov.pl/download.
php?s=75&id=12084 [dostęp: 15.02.2019].
Uzasadnienie do projektu ustawy o muzeach, https://bip.kprm.gov.pl/ftp/kprm/dokumen -
ty/070330u2uz.pdf [dostęp: 15.02.2019].
Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, http://bip.msit.gov.pl/
download/2/579/Uzasadnienie5marca.pdf [dostęp: 15.02.2019].
Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie , s. 2, https://eurydice.org.pl/wp-con-
tent/uploads/2014/12/PE_PL.pdf [dostęp: 15.02.2019].
Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego, https://www.gov.pl/web/
edukacja/zakladanie-i-prowadzenie-placowek-wychowania-przedszkolnego [dostęp:
15.02.2019].
Zapis stenograficzny (802) z 40. posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu
19  czerwca  2007  r.,  http://ww2.senat.pl/k6/kom/kksp/2007/040ksp.htm  [dostęp:
15.02.2019].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane