• Funkcje kuratora w polityce kryminalnej

Funkcje kuratora w polityce kryminalnej

 • Autor: Paweł Kobes
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-802-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 378/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  55.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 55.20 zł

  20% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zasadniczą treścią książki są zadania realizowane przez kuratorów w stosunku do nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw. Analiza tych zadań pokazuje, że kuratorzy realizują szereg innych czynności, które nie wynikają wprost z przepisów prawnych. Walorem tej książki jest to, że ukazane zostały cele poszczególnych środków oddziaływania wobec podopiecznych, które determinują realizację zadań przez kuratorów. Ważnym zagadnieniem jest również omówienie ustroju kurateli w Polsce nie tylko poprzez wskazanie przepisów, ale także krytyczną ich analizę. Kolejną kwestią są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Przedstawione tu problemy nie dotykają jedynie analizy przepisów  prawnokarnych, ale przede wszystkim wskazują luki w tym systemie i problem bezpieczeństwa w kontekście systemu organizacyjnego kurateli, a zatem kompleksowo. Również historyczna część książki nie jest formą sprawozdawczą, a ukazuje ewolucję kurateli sądowej w kontekście zmian w polityce kryminalnej.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów
Wprowadzenie    
        
Rozdział I. ROZWÓJ KURATELI W POLSCE
        
1. Zagadnienia wstępne
2. Kształtowanie się kurateli w okresie międzywojennym
3. Kuratela w Polsce po II wojnie światowej
3.1. Rozwój kurateli od zakończenia II wojny światowej do roku 1959
3.2. Kurator dla dorosłych – zamysł i formy organizacyjne
3.3. Reforma kurateli sądowej po roku 1980
3.4. Prace nad zmianą modelu kurateli sądowej w latach 1992–2001
4. Podsumowanie rozdziału I    
        
Rozdział II. USTRÓJ KURATELI W POLSCE
        
1. Zagadnienia wstępne
2. Charakter stosunku pracy kuratora zawodowego i jego modyfikacje
2.1. Nawiązanie stosunku pracy
2.2. Modyfikacja treści stosunku pracy
2.3. Ustanie stosunku pracy
2.4. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych
3. Kuratorska służba sądowa
3.1. Kurator okręgowy
3.2. Zespół kuratorskiej służby sądowej
3.3. Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej
3.4. System szkoleń kuratorskiej służby sądowej
4. Model awansu zawodowego kuratorów
5. Nadzór nad kuratorską służbą sądową
6. Aplikanci kuratorscy
7. Obciążenie pracą kuratorów zawodowych
8. Samorząd kuratorski
8.1. Krajowa Rada Kuratorów
8.2. Okręgowe zgromadzenie kuratorów
9. Status prawny kuratorów społecznych
10. Podsumowanie rozdziału II
        
Rozdział III. FUNKCJE KURATORA
        
1. Pojęcie funkcji
2. Modalny charakter funkcji
3. Funkcje kuratora a modele kurateli
4. Rodzaje funkcji pełnionych przez kuratora
4.1. Funkcja wychowawczo-resocjalizacyjna
4.2. Funkcja diagnostyczna
4.3. Funkcja profilaktyczna
4.4. Funkcja kontrolno-informacyjna
4.5. Funkcja edukacyjno-aktywizująca
5. Instrumenty prawne realizacji funkcji kuratora rodzinnego
6. Funkcje kuratora w postępowaniu z nieletnimi
6.1. Definiowanie funkcji poprzez cele środków oddziaływań wobec nieletnich
6.2. Nadzór kuratora jako samoistny środek wychowawczy (art. 6 pkt 5 u.p.n.)
6.3. Zadania kuratora w nadzorze tymczasowym (art. 26 u.p.n.)
6.4. Działania realizowane przez kuratora w ośrodku kuratorskim (art. 6 pkt 6 u.p.n.)
6.5. Funkcje kuratora w środkach wychowawczych związanych z poddaniem nieletniego próbie
6.6. Kontrola wykonywania przez nieletniego nałożonych obowiązków
6.7. Zadania kuratora w związku z kontrolą realizacji obowiązków nałożonych na rodziców nieletniego
7. Zadania kuratora realizowane w ramach poszczególnych środków oddziaływania na dorosłych sprawców przestępstw
7.1. Zadania kuratora w postępowaniu z dorosłymi
7.2. Zadania kuratora zawodowego
7.3. Zadania kuratora społecznego
7.4. Instrumenty prawne służące kuratorowi do realizacji zadań
7.5. Czynności kontrole kuratorów zawodowych wobec kuratorów społecznych
7.6. Różnorodny charakter funkcji kuratora wynikający z dozoru sprawowanego w ramach środków probacyjnych
7.7. Kontrola zachowania skazanego w okresie próby bez orzekania dozoru
7.8. Zakres czynności realizowanych przez kuratora w związku z wykonywaniem kary ograniczenia wolności
7.8.1. Zadania kuratora realizowane w związku z wykonywaniem przez skazanego nieodpłatnej pracy na cele społeczne
7.8.2. Zadania kuratora w związku z wykonywaniem przez skazanego nałożonych na niego obowiązków
7.9. Czynności realizowane kuratora wobec skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
7.10. Zadania kuratora związane z wykonywaniem środków karnych
7.11. Rola kuratora w przygotowaniu skazanego do życia na wolności
7.12. Charakter zadań kuratora zawodowego w ramach pomocy postpenitencjarnej
7.13. Czynności kuratora związane z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego
8. Podsumowanie rozdziału III

Rozdział IV. BEZPIECZEŃSTWO PRACY KURATORA SĄDOWEGO
        
1. Skala i charakter zagrożeń w pracy kuratora sądowego
2. Sposoby przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym bezpieczeństwu kuratorów sądowych
3. Prawnokarna ochrona kuratorów sądowych przed zachowaniami godzącymi w ich bezpieczeństwo
3.1. Rozważania wstępne
3.2. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222 k.k.)
3.3. Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego (art. 223 k.k.)3.4. Wpływanie przemocą lub groźbą bezprawną na czynności urzędowe (art. 224 § 2 i 3 k.k.)
3.5. Znieważenie funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1 k.k.)
3.6. Rozszerzenie ochrony prawnej dla funkcjonariuszy publicznych (art. 231a k.k.)
4. Organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych
4.1. Współpraca kuratorów z sędziami
4.2. Stres i wypalenie zawodowe kuratorów sądowych
5. Podsumowanie rozdziału IV
        
Rozdział V. DOZÓR KURATORA JAKO SAMOISTNY ŚRODEK KARNY – PROPOZYCJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE POLITYKI KRYMINALNE
        
1. Założenia nowego instrumentu polityki kryminalnej
2. Ewolucja polityki kryminalnej w zakresie prawnokarnej reakcji na przestępstwo
3. Dozór kuratora jako nowy środek karny
3.1. Istota środków karnych
3.2. Założenia nowej instytucji
3.2.1. Dyrektywy wymiaru nowego środka karnego
3.2.2. Prawa i obowiązki kuratora wykonującego dozór w ramach środka karnego
3.2.3. Konsekwencje prawne uchylania się skazanego od poleceń nakładanych przez kuratora sądowego
3.2.4. Problem charakteru prawnego wniosku i sprawozdania składanego przez zawodowego kuratora sądowego
4. Podsumowanie rozdziału V
        
Zakończenie
Bibliografia

prof. dr hab. Michał Porowski:

(...) Autor wyprowadza pojęcie modalności funkcji kurateli. Polega ona na ich wytypowaniu i odniesieniu do zadań realizowanych w ramach  poszczególnych środków prawnych, w których występują w różnym natężeniu i układzie. To z kolei pozwala na opracowanie różnych modeli kurateli, dla których podstawą jest nie tylko, jak się powszechnie sądzi, lepsza lub gorsza praktyka, lecz celowe ukierunkowanie. Wśród tych funkcji, co warte podkreślenia, Autor wyróżnia niedostrzeganą dotąd funkcję edukacyjną, która nawiązuje do teorii konstruktywizmu pedagogicznego i obejmuje swoim zasięgiem osoby spoza bezpośredniej interakcji kurator–podopieczny.

dr hab. Piotr Chlebowicz:

(...) kompleksowe i nowatorskie opracowanie, które łączy wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk penalnych (prawo karne materialne, kryminologia, polityka kryminalna) z wiedzą z pedagogiki. Autor w umiejętny sposób łączy teorię z doświadczeniami praktycznymi, które zdobył dzięki pełnieniu funkcji społecznego kuratora dla nieletnich.

Paweł Kobes

ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, dr nauk prawnych, specjalność prawo karne materialne. Adiunkt w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Przez kilka lat był społecznym kuratorem sądowym. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, problematyce postępowania z nieletnimi, kryminologii oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego w Warszawie, Członkiem Rady Fundacji ?Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. profesora Kazimierza Twardowskiego. Autor blisko 50 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, postępowania z nieletnimi, kryminologii i bezpieczeństwa wewnętrznego. Współpracuje z ośrodkami naukowymi za granicą. członek zespołu badawczego Instytutu Badań Stosowanych University of Applied Sciences in Ludwigsburg (Niemcy), członek Rady Naukowej Instytutu Prawa Publicznego University of Applie Sciences in Ludwigsburg (Niemcy). Członek Towarzystwa naukowego Prawa Karnego w Warszawie. Kierownik i członek zespołów badawczych, w tym międzynarodowych.

Książki tego autora

Książki i artykuły

Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2001
Ambrozik W., Stan kryzysu czy nieuspołecznienie systemu penitencjarnego?, [w:] Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej t. 2, (red.) Z. Jasiński, D. Widelak, Opole 2009
Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973
Artymiak G., Rogalski M. (red.), Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2012
Badora S., Profilaktyka pedagogiczna, [w:] Profilaktyka i resocjalizacja, (red.) Z. Bartkowicz, P. Maciaszczyk, Tarnobrzeg 2011
Bafia J., Polskie prawo karne, Warszawa 1989
Bałandynowicz A., Dehumanizacja kary pozbawienia wolności, [w:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej, (red.) S. Przybyliński, Toruń 2010
Bałandynowicz A., Instytucja kurateli sądowej w systemie probacji, Probacja 2010, nr 4
Bałandynowicz A., Kuratela dla dorosłych – pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie, Prok. i Pr. 2007, nr 9
Bałandynowicz A., Kuratela probacyjna systemem zintegrowanych oddziaływań osobowych, środowiskowych i kulturowo-cywilizacyjnych wobec osób naruszających ład społeczny, [w:] Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji, (red.) K. Sawicki, R. Ćwikowski, A. Chańko, Białystok 2015
Bałandynowicz A., Kuratela sądowa w polskim systemie penitencjarnym a integracja skazanych do wolności, [w:] X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, (red.) S. Lelental, G.B. Szczygieł, Białystok 2009
Bałandynowicz A., Pejoratywne aspekty systemu izolacyjno-dyscyplinarnego [w:] Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, (red.) M. Snopek, Toruń 2012
Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006
Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa 2002
Bałandynowicz A., Probacja. Wychowanie do wolności, Grodzisk Mazowiecki 1996
Bałandynowicz A., Probacyjna sprawiedliwość karząca, Warszawa 2015
Bałandynowicz A., Raport Komisji powołanej do opracowania systemu sądowej kurateli dla dorosłych, BPTK 1996, nr 5
Bałandynowicz A., Reformowanie sprawiedliwości karnej – od modelu izolacyjnego i segregacyjnego do probacji (część I), Probacja 2014, nr 1
Bałandynowicz A., Rozwój koncepcji środków probacyjnych i ukonstytuowanie się metod resocjalizacyjnych, Przegl. Pol. 2006
Bałandynowicz A., Sprawcy i ofiary przemocy – alternatywny model resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym, [w:] Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych, (red.) T. Sołtysiak, A. Latoś, Bydgoszcz 2010
Bałazy A., Konieczna reforma kurateli, Jurysta 1999, nr 2–3
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004
Banaszek A., Aspekty socjalne w pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych, Praca Socjalna 2004, nr 2
Bańko M. (red.), Wieki słownik wyrazów obcych, Warszawa 2005
Baran K.W. (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2015
Barczyk A., Barczyk P.P., Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Kraków 1999
Barczyńska A., Dzierzyńska-Breś S., Mentoring w resocjalizacji, [w:] Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych, (red.) A. Barczyńska,
S. Dzierzyńska-Breś, M. Muskała, Poznań 2015
Beccaria C., O przestępstwach i karach, Warszawa 1959
Betke Cz., Betke T., Diagnoza resocjalizacyjna i jej wykorzystanie w projektowaniu procesu wychowawczego, [w:] Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie, (red.) B. Kosek-Nita, D. Raś, Katowice 1999
Bielawa A., Organizacja i funkcjonowanie zespołu projektowego, [w:] Zarządzanie projektami w organizacji, (red.) K. Janasz, J. Wiśniewska, Warszawa 2014
Bielczyński J., Koordynator projektu, [w:] Leksykon zarządzania, (red.) M. Romanowska, Warszawa 2014
Bieńkowska E., Poradnik mediatora, Warszawa 1999
Błońska B., Bojańczyk K., Ruch na rzecz abolicji więzień, [w:] Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej, (red.) M. Porowski, T. Przesławski, Warszawa 2016
Błoński S., Problem wychowania w polskim kodeksie karnym, Głos Sądownictwa 1933, nr 2
Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010
Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Zakamycze 2000
Bogunia L., Wykonanie środków karnych związanych z probacją w ujęciu nowego kodeksu karnego, [w:] Probacja w systemie prawa karnego wykonawczego, (red.) L. Bogunia, Wrocław 1998
Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2004
Borowski R., Uwarunkowania i koncepcje oddziaływań resocjalizacyjnych, [w:] Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, (red.) I. Popiszyl, M. Konopczyński, Warszawa 2007
Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock 2001
Bralczyk J. (red.), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa 2005
Bross J., O powołanie do życia Sądów dla nieletnich, Głos Adwokatów 1937, nr 2–3
Bross J., O utworzeniu sądów dla nieletnich, Głos Adwokatów 1929, nr 7–8
Brudnoch A., Grabowska-Moroz B., Status kuratorów sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości, Helsińska Fundacja Praw człowieka. Analizy i Rekomendacje 2016, nr 3
Buchała K., Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1990
Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980
Buchała K., Zoll A. (red.), Kodeks karny część ogólna, Komentarz do art. 1–116
kodeksu karnego, Zakamycze 1998
Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1997
Bulenda T., Musidłowski R., Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zwolnieniu, [w:] Wykonywanie środków probacyjnych i readaptacji skazanych w Polsce, Biuletyn RPO. Materiały, (red.) J. Zagórski, Warszawa 2008
Bulzak-Kalina A., Pomoc postpenitencjarna skazanym opuszczającym zakład karny – zadania kuratora sądowego, [w:] Współczesna kuratela sądowa, (red.) B. Zinikiewicz, Mysłowice 2006
Burczyk P., Kuratorów droga do ustawy, GS 2002, nr 2
Cieślak M., Od represji do opieki (rzut oka na ewolucję zasad odpowiedzialności nieletnich, Pal. 1973, nr 1
Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995
Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996
Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2003
Curyło P., Rola kuratora sądowego, wykonującego orzeczenia w sprawach kar-nych, w profilaktyce powrotów do naruszania porządku prawnego, [w:] Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, (red.) B. Skafiriak, Kraków 2007
Czajka W., Efektywność resocjalizacyjna umieszczenia nieletniego poza zakładem poprawczym, Warszawa 1979
Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971
Czarnecka-Dzialuk B., Eksperymentalny program mediacji między nieletnim sprawcą przestępstwa a pokrzywdzonym. Podstawowe założenia i pierwsze doświadczenia, [w:] Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary, (red.) B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Warszawa 1999
Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii
i badań, Warszawa 2001
Czarnecki P., Rola kuratora sądowego w postępowaniu w sprawach nieletnich – konfrontacja wymagań ustawowych z rzeczywistością, [w:] W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, (red.) P. Hofmański, S. Waltoś, Warszawa 2009
Czerwiński S., Walka z przestępczością nieletnich, Głos Sądownictwa 1937, nr 3
Dąbkiewicz K., Kodeks karny wykonawczy, Warszawa 2012
Dąbkiewicz, K. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz do nowelizacji 2016, Warszawa 2016
Dobiejewska E., Rękas A., Sprawiedliwość naprawcza – droga do reintegracji społecznej skazanych, [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe, (red.) P. Szczepaniak, Warszawa 2013
Drapała K., Kulma R., Powrotność do przestępstwa nieletnich opuszczających zakłady poprawcze (raport z badań), Prawo w Działaniu 2014, nr 19
Drucker P.F., Zawód menedżer, Konstancin-Jeziorna 2004
Dudka K., Paluszkiewicz H., Postępowanie karne, Warszawa 2016
Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego. Tom 2, Warszawa 2001
Dziubińska A., Dozór elektroniczny skazanych – zadania kuratora zawodowego, PWP 2013, nr 80, s. 11
Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1979
Eimer A., Patronat w służbie wymiaru sprawiedliwości, Głos Sądownictwa 1936, nr 9
Fidelus A., Bezpieczeństwo osób opuszczających zakłady karne, [w:] Prawne, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, (red.) S. Bębas, A. Gołębiewski, Radom 2014
Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014
Florek L. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009
Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2011
Gaberle A., Korcyl-Wolska M., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Gdańsk 2002
Gaberle A., Problemy zapobiegania przestępczości, [w:] Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, (red.) Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, Kraków 1994
Gajewska-Kraczkowska H., Ocena projektowanych zmian ustroju Kuratorskiej Służby Sądowej, [w:] Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, (red.) M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Kraków 2016
Gałan T., Formy działań pomocowych podejmowane przez kuratorów penitencjarnych okręgu białostockiego, [w:] ABC kuratora penitencjarnego, (red.) M. Kokorzycka-Piber, Białystok 2000
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 1999
Gielb H., Realizacja i rezultaty przedterminowego zwolnienia z zakładów pozba-wienia wolności, PWP 1935, nr 7
Gielb H., Realizacja i rezultaty przedterminowego zwolnienia z zakładów pozba-wienia wolności (dokończenie), PWP 1935, nr 8
Giezek J., O sankcjach alternatywnych oraz możliwości wyboru rodzaju wymie-rzanej kary, Palestra 2015, nr 7–8
Girdwoyń K., Konsensualny wymiar kary. Instytucje powszechnego procesu karnego, Warszawa 2006
Goldblatt W., Warunkowe Zwolnienie skazanego wedle Projektu Kodeksu Karnego, Głos Adwokatów 1931, nr 3
Goryńska-Bittner B., Etyka wykonywania zawodu, [w:] Kadry i zarządzanie w administracji, (red.) A. Potoczek, J. Stępień, Poznań-Toruń 2005
Górecki M., Idea, instytucja i funkcje wolontariatu, Warszawa 2013
Górecki P., Konarska-Wrzosek V. (red.), Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2015
Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Zakamycze 2005
Górny J., Rola międzynarodowych kongresów penitencjarnych w rozwoju teorii i praktyki wykonania kary, Warszawa 1980
Górski S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985
Grajewski J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-424 K.p.k., Zakamycze 2006
Gromek K., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2004
Gromek K., Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r., wyd. 1, Warszawa 2002
Gromek K., Kuratorzy sądowi. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005
Gromek K., Probacja czy kuratela albo środki alternatywne – próba optymalizacji systemu w ujęciu ewolucyjnym, [w:] Probacyjne środki polityki karnej – stan
i perspektywy. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności 20–21 października 2000 r., Warszawa 2001
Grzegorzewska M., Sądy dla Nieletnich jako jeden z czynników profilaktyki prze-stępczości i projekty reform w tej dziedzinie, Szkoła Specjalna 1930, nr 4
Grześkowiak A., Postępowanie w sprawach nieletnich (polskie prawo nieletnich), Toruń 1986
Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014
Grześkowiak K., Krukowski A., Patulski W., Warzocha E., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 1984
Grześkowiak K., Sztatler S., Poradnik kuratora sądowego i inspektora społecznego, Warszawa 1966
Grzybek H., Rola kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą w zapobieganiu socjalizacji antagonistyczno-destruktywnej, [w:] Profilaktyka i resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, (red.) T. Pluta, Kielce 1985
Gucwa-Porębska K., Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne, Kraków 2015
Hałas R.G., Odpowiedzialność karna nieletniego na tle Kodeksu karnego z 1997 r. Lublin 2006
Heine M., Warunki efektywności resocjalizacji nieletnich poddanych dozorowi sądowych kuratorów społecznych, Wrocław 1982
Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego, Tom I. Komentarz do artykułów 1–296, Warszawa 2011
Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2011
Hołda J., Hołda Z., Żórawska B., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2012
Hołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005
Hołda Z., Prawo karne wykonawcze, Zakamycze 1998
Hołyst B., Wojtera E., Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań ogólnopolskich, Warszawa 2013
Ignatowicz J., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1998
Iwański Z.St., Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej, Płock 2003
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012
Jakubowska-Hara J., Kierunki zmian polityki kryminalnej w świetle założeń nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. – wybrane zagadnienia, [w:] Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, (red.) K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, Warszawa 2017
Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2010
Janus-Dębska A., Uwarunkowania efektywnego wykonywania kary ograniczenia wolności, Probacja 2014, nr 3
Janus-Dębska A., Uwarunkowania skutecznego wykonania kary ograniczenia wolności w formie prac na cele społeczne na podstawie badań własnych, [w:] Polska Kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, (red.) M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Kraków 2016
Jarosz E., Diagnoza psychopedagogiczna – ogólne założenia teoretyczne, [w:] Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, (red.) E. Jarosz, E. Wysocka, Warszawa 2006
Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Kraków 2012
Jaworska A., Parol R., Odbywanie kary pozbawienia wolności i długotrwałe bezrobocie a postawy wobec pracy mężczyzn w wieku produkcyjnym, Probacja 2014, nr 4
Jedlewski S., Nieletni w zakładach poprawczych, Warszawa 1962
Jedynak T., Stasiak K. Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2014
Jedynak T., Stasiak K., Ustawa o kuratorach sądowych, Komentarz, Warszawa 2014
Jundził J., Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą w osiedlu mieszkaniowym, [w:] Profilaktyka i resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, (red.) T. Pluta, Kielce 1985
Kaczmarek T. (red.), System prawa karnego. Tom 5. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, Warszawa 2017
Kalinowski M., Pełka J., Zarys resocjalizacji dla nieletnich, Warszawa 2003
Kalinowski M., Vademecum rodzinnego kuratora sądowego, Warszawa 1984
Kalinowski M., Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, [w:] Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, (red.) F. Kozaczuk, B. Urban, Rzeszów 2004
Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1980
Kamiński J., Milewski S., Resocjalizacja skazanych. Poradnik dla kuratorów sądowych, Warszawa 1979
Kazimirski P., Kuźma Z., Wykonywanie orzeczeń o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, [w:] Wykonywanie środków probacyjnych i readaptacji skazanych w Polsce, Biuletyn RPO. Materiały, (red.) J. Zagórski, Warszawa 2008
Keller K., Kuratela penitencjarna, [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, (red.) B. Hołyst, S. Redo, Warszawa–Wiedeń–Kalisz 1996
Kędzierski A., Kędzierska H., Organizacja modelu systemowej pomocy rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej, [w:] Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej, (red.) J. Górniewicz, H. Kę-dzierska, Olsztyn 2000
Kępka S., Ustrój kuratorskiej służby sądowej, [w:] Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej, (red.) M. Porowski, T. Przesławski, Warszawa 2016
Kiełtyk A., Ważny A., Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz, Warszawa 2011
Kiryluk M., Udział kuratora sądowego w przygotowaniu skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – w trybie art. 164 Kkw, [w:] Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, (red.) J. Zagórski, Biuletyn RPO nr 50, Warszawa 2008
Kłonica M., Samek A., Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych, [w:] Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych, (red.) A. Szerląg, Wrocław 2011
Kobes P., Bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych w kontekście systemowych uwarunkowań kurateli w Polsce, [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy. Tom IV, (red.) B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, Bielsko-Biała 2017
Kobes P., Funkcja wychowawczo-resocjalizacyjna kuratora związana z przygotowaniem skazanego do zwolnienia z zakładu karnego, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2018, nr 27
Kobes P., Informacja – społeczeństwo a zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości, [w:] Terroryzm – skutki i reagowanie, (red.) B. Wiśniewski, P. Guła, Kraków 2009
Kobes P., Nadzór kuratora w procesie resocjalizacji nieletnich, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej, (red.) B. Skwarek, J. Herberger, J. Cichla, Głogów 2012
Kobes P., Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich, Warszawa 2015
Kobes P., Prawnokarne rozszerzenie ochrony funkcjonariusza publicznego, [w:]
Administracja Bezpieczeństwa. Wybrane Problemy. Tom II, (red.) B. Wiśniewski, A. Osierda, A. Babiński, Bielsko-Biała 2016.
Kobes P., Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nielet-nich, Warszawa 2011
Kobes P., Systematic status and tasks of adult probation in polish legal system, [w:] Law and Security. Miscellanea, (red.) B. Wiśniewski, G.G. Sander, P. Kobes, Hamburg 2017
Kobes P., Wybrane problemy prawnokarnej ochrony kuratorów sądowych przed zachowaniami godzącymi w ich bezpieczeństwo, [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy. Tom III, (red.) B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, Bielsko-Biała 2017.
Kobes P., Zadania administracji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości w środowisku lokalnym w kontekście rozważań nad decentralizacją bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian, M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska, B. Sitek, W. Pokruszyński, Józefów 2009
Kociński C., Stosunek kierowania jako podstawa więzi między Prezesem Rady Ministrów a wojewodami, [w:] Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, (red.) C. Kociński, Wrocław 2006
Kokorzycka-Piber M., Założenia instytucji „kuratora penitencjarnego” i warunki jej wprowadzenia w Okręgu białostockim, [w:] ABC kuratora penitencjarnego, (red.) M. Kokorzycka-Piber, Białystok 2000
Kokorzycka-Piber M., Założenia, realizacja i perspektywy instytucji kuratora penitencjarnego, [w:] Model społecznej readaptacji skazanych w reformie prawa karnego, (red.) G.B. Szczygieł, P. Hofmański, Białystok 1999
Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016
Konarska-Wrzosek V., Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002
Konarska-Wrzosek V., Ochrona nieletnich przed demoralizacją i przestępczością
w ujęciu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, PiP 1999, nr 5
Konarska-Wrzosek V., Środki prawne umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich, AUNC 1985, nr 181
Konarska-Wrzosek, V., Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce, Warszawa 2014
Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Kraków 2015
Kopeć-Chrościcka M., Kurator sądowy. Zadania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Materiały do przedmiotu „Metodyka pracy kuratora sądowego”, Warszawa 1984
Korcyl-Wolska M., Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich, Warszawa 2015
Korcyl-Wolska M., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000
Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986
Kowalczyk-Jamnicka M., Przestępcza adaptacja młodocianych sprawców prze-stępstw przeciwko życiu i zdrowiu, Bydgoszcz 2006
Kowalska-Ehrlich B., Młodzież nieprzystosowana a prawo, Warszawa 1988
Kowalska-Ehrlich B., Rola sądu i organów pozasądowych w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości nieletnich, Prace IPSIR 1983, T. 8
Kowalska-Ehrlich B., Rozwój sądownictwa dla nieletnich, [w:] Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform więziennictwa polskiego w latach 1957–1969, (red.) M. Porowski, M. Tygielski, Legnica 2012
Kowalska-Ehrlich B., Sądownictwo karne w Anglii, [w:] Angielski system kurateli. Niektóre źródła dewiacji, Prace IPSIR, Warszawa 1985
Kowalska-Ehrlich B., System instytucji profilaktyczno-resocjalizacyjnych [w:] Polska myśl resocjalizacyjna. Wybór tekstów, (red.) K. Sawicka, Warszawa 1993
Kowalska-Ehrlich B., System postępowania z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie w Polsce, [w:] Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich, (red.) B. Kowalska-Ehrlich, S. Walczak, Prace IPSIR 1992, t. 12
Kowalska-Ehrlich B., Warunkowe zwolnienie nieletnich z zakładów poprawczych, Warszawa 1973
Kowalska-Ehrlich B., Zasady postępowania z nieletnimi i młodocianymi, [w:] Prawne podstawy resocjalizacji i zapobiegania przestępczości, (red.) A. Krukowski, Warszawa 1983
Kozaczuk F., Profilaktyka pedagogiczna wobec zagrożeń cywilizacyjnych [w:] Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, (red.) F. Kozaczuk, B. Urban, Rzeszów 2004
Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży, Warszawa 2007
Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1998
Koziński J., Kontrola jako funkcja zarządzania, [w:] Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, (red.) M. Przybyła, Wrocław 2001
Kozłowski P., Ośrodek kuratorski – przestrzeń aktualnych wyzwań grupowej nieinstytucjonalnej resocjalizacji nieletnich, [w:] Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana Doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, (red.) K. Stasiak, Toruń 2018
Kozłowski P., Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie, Kraków 2016
Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, Warszawa 2005
Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Kraków 2010
Królikowski M., Zawłocki R., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz art. 222–316, Warszawa 2013
Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2015
Krukowski A., Problemy zapobiegania przestępczości, Warszawa 1982
Krukowski A., Zapobieganie przestępczości, [w:] Kryminologia, (red.) W. Świada, Warszawa 1977
Kuć M., Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, Lublin 2007
Kwadrans Ł., Konaszewski K., Ośrodek kuratorski ośrodkiem wychowawczym na przejawy demoralizacji i czyny karalne dzieci i młodzieży, Probacja 2016, nr 3
Kwadrans Ł., Ośrodek kuratorski – jego miejsce w systemie profilaktyki i resocjalizacji nieletnich Polsce, [w:] Polska Kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, (red.) M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Kraków 2016
Kwierciński A., Nowy kształt przepisów służących przygotowaniu skazanego do opuszczenia zakładu karnego i określających warunki udzielania mu pomocy: wzmocnienie efektywności procesu readaptacyjnego czy tylko racjonalizacja jego kosztów, [w:] Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009–2014, (red.) A. Kwieciński, Warszawa 2014
Lachowski J. (red.), Kodeks karny wykonawczy, Warszawa 2015
Lachowski J., Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia, PiP 2008, nr 2
Lasocik Z., Kurator i społeczeństwo obywatelskie – wzajemne zależności, Konferencje i Seminaria. Kurator w społeczeństwie obywatelskim, 2003, nr 7
Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010
Lelental S., Niewiadomska-Krawczyk M., Współpraca zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych z samorządem lokalnym i innymi instytucjami w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności, [w;] Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana Doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, (red.) K. Stasiak, Toruń 2018
Lelental S., Odroczone warunkowe zwolnienie na czas niezbędny na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (art. 164–165 k.k.w.), [w:] Model społecznej readaptacji skazanych w reformie prawa karnego, (red.) G.B. Szczygieł, P. Hofmański, Białystok 1999
Lernell L., Podstawy nauki polityki kryminalnej. Studia z zagadnień przestępstwa, odpowiedzialności i kary, Warszawa 1967
Lipińska J., Przemoc i agresja w społeczności uczniów, [w:] Agresja i przemoc we współczesnym świecie II. Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych, (red.) Z. Brańka, M. Szymański, Kraków 1998
Lipka M., Problemy profilaktyki kryminologicznej i kryminalistycznej, Warszawa 1980
Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2016
Litwin J., Okresowe oceny pracownicze, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, (red.) W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, Warszawa 2007
Machel H., Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej, [w:] B. Urban, J. Stanik, Resocjalizacja. Tom 2, Warszawa 2007
Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932
Makarewicz J., Polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2017
Małecki M., Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b k.k.) – zagadnienia podstawowe, Palestra 2015, nr 7–8
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006
Marek A., Konarska-Wrzosek V., Prawo karne, Warszawa 2016
Marek A., Sądownictwo dla nieletnich w Polsce na tle porównawczym, [w:] Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych, (red.) T. Bojarski, Lublin 1988
Marek A., Sądownictwo dla nieletnich w Polsce na tle porównawczym, [w:], Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych, (red.) T. Bojarski, Lublin 1988
Marzec-Holka K., Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań, Bydgoszcz 1994
Marzec-Holka K., Kompensacja, profilaktyka i resocjalizacja w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą na przykładzie Bydgoszczy, [w:] Profilaktyka i resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, (red.) T. Pluta, Kielce 1985
Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002
Mazur J.M., Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich w okresie międzywojennym na przykładzie Lublina, Kraków 2017
Melezini M., Szczygieł G.B., Czasowe opuszczenie zakładu karnego formą przygotowania skazanego do wolności, [w:] Model społecznej readaptacji skazanych w reformie prawa karnego, (red.) G.B. Szczygieł, P. Hofmański, Białystok 1999
Michel M., Rola mediacji pomiędzy pokrzywdzonym sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa w procesie karnym w kontekście idei sprawiedliwości naprawczej, [w:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej, (red.) S. Przybyliński, Toruń 2010
Miemiec M., Prewencja i weryfikacja w ramach nadzoru i kierownictwa w ujęciu tradycyjnym, [w:] Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, (red.) C. Kociński, Wrocław 2006
Miemiec M., Prewencja i weryfikacja w ramach nadzoru i kierownictwa w ujęciu tradycyjnym, [w:] Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, (red.) C. Kociński, Wrocław 2006,  
Miko-Giedyk J., Współpraca szkoły z rodziną w procesie wychowania, [w:] Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne, (red.) D. Apanel, Kraków 2009
Milerski B., Śliwerski B. (red.), Leksykon. Pedagogika, Warszawa 2000
Moldenhawer A., Kongres międzynarodowy więzienny w Brukseli w 1900 r., Gazeta Sądowa Warszawska 1901, nr 32–47
Moldenhawer A., Piąty zjazd (kongres) międzynarodowy więzienny (penitencjarny) w Paryżu, Gazeta Sądowa Warszawska 1895, nr 34–44
Mościskier A., System kuratorski i opieki postpenitencjarnej w Anglii i Walii [w:] Angielski system kurateli. Niektóre źródła dewiacji, Prace ISPIR, Warszawa 1985
Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2013
Mudrecka I., Instytucjonalne formy pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi, Opole 1999
Murawska E., Społeczne oczekiwania wobec nauczyciela. Nauczyciel między tym, co możliwe a tym, co niemożliwe, [w:] Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne, (red.) D. Apanel, Kraków 2009
Musidłowski R., Pomoc postpenitencjarna w systemie pomocy społecznej, [w:] System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, (red.) T. Bulenda, R. Musidłowski, Warszawa 2003
Muszalski M. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007
Nawój-Śleszyński A., Przeludnienie więzień w Polsce – przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania, Łódź 2013
Newton R., Skuteczny kierownik projektu. Sztuka osiągania celów, Warszawa 2015
Niewiadomska I., Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Lublin 2007
Niewiadomska-Krawczyk M., Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności, NKPK 2014, T. XXXIII
Niewiadomska-Krawczyk M., Kurator sądowy jako funkcjonariusz publiczny – rozważania na tle art. 115 § 13 pkt 3 k.k., PWP 2016, nr 93
Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010
Nowak A., Zarys postępowania z nieletnimi dla pedagogów, Katowice 1999
Nowicki K., Warunkowe umorzenie postępowania a warunkowe zawieszenie wykonania kary, NKPK 2000, nr 5
Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1975
Olczak M., Instytucja kuratora sądowego w systemie profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, [w:] Współczesna kuratela sądowa, (red.) B. Zinkiewicz, Mysłowice 2006
Opora R., Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Gdańsk 2006
Osińska M., Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych i różnice w sposobie sprawowania dozoru przez kuratorów zawodowych i społecznych wobec podopiecznych zakwalifikowanych do podstawowej grupy ryzyka B, Probacja 2016, nr 3
Ostaszewski K., Pisarska A., Relacje rodzinne a syndrom zachowań ryzykownych okresu adolescencji, [w:] Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji, (red.) K. Sawicki, R. Ćwikowski, A. Chańko, Białystok 2015
Ostrihanska Z., Grzeszczuszkin A., Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Lublin 2005
Ostrowska K., Diagnoza psychologiczna i kryminologiczna – rozważania wstępne, [w:] Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii, (red.) K. Ostrowska, E. Milewska, Warszawa 1986
Paszkiewicz A., Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego, Lublin 2006
Pawela S., Kodeks karny wykonawczy. Praktyczny komentarz, Warszawa 1999
Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Warszawa 2007
Pawela S., Resocjalizacja recydywistów w systemie nadzoru ochronnego, Warszawa 1977
Pawłowska R., Założenia a rzeczywiste funkcje kurateli dla dorosłych, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość 2002, T. 1
Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1933
Pelewicz R., Czynności sądowego kuratora zawodowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, Palestra 2013, nr 3
Pieckowski S., Mediacja w sprawach gospodarczych. Stan prawny na 1 grudnia 2012 r., [w:] Mediacje w polskim systemie prawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2012
Pierzchała K., Prewencja w systemie probacji, Probacja 2001, nr 2
Piotrowski A., Stanowisko psychiatry i lekarza-wychowawcy wobec najnowszego projektu prawodawstwa dla nieletnich przestępców w Polsce, Nowiny Psychiatryczne 1928, nr 3–4
Piotrowski W., Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, (red.) A.K. Koźmińki, W. Piotrowski, Warszawa 2001
Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012
Politowicz K., Uwagi na tle wymiaru i wykonywania kary ograniczenia wolności, Probacja 2013, nr 2
Pomianowski R., Niektóre implikacje teorii wyuczonej bezradności dla pracy penitencjarnej – o potrzebie profesjonalizacji wykonywania kary pozbawienia wolności, PWP 1997, nr 15
Porowski M., Dzieje więziennictwa polskiego w piśmiennictwie i dokumentach, Warszawa 2016
Porowski M., Funkcje administracji penitencjarnej, [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, (red.) B. Hołyst, Warszawa 1984
Porowski M., O idei pomocy więźniom i działalności Patronatu (do czasu rozwiązania po II wojnie światowej), [w:] O pomocy w powrocie do społeczeństwa, (red.) T. Szymanowski, Białystok 2010
Porowski M., Tygielski M., Ocalić od zapomnienia, [w:] Profesor Stanisław Wal-czak. Promotor reform więziennictwa polskiego w latach 1957–1969, (red.) M. Porowski, M. Tygielski, Legnica 2012
Pospiszyl K., Resocjalizacja a terapia, [w:] Terapia w resocjalizacji. Część II. Ujęcie praktyczne, (red.) A. Rejzner, P. Szczepaniak, Warszawa 2009
Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998
Pospiszyl K., Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych (próba przeglądu), [w:] Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje, (red.) K. Pospiszyl, Warszawa 1990
Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2014
Postulski K., Uchylanie się od odbycia kary ograniczenia wolności, Palestra 2016, nr 6
Postulski K., Zmiany w wykonywaniu kary ograniczenia wolności, Probacja 2011, nr 3
Przybylczak L., Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia w nowym kodeksie karym i kodeksie karnym wykonawczym, Prok. i Pr. 1998, nr 9
Przybysz-Zaremba M., Profilaktyka w szkołach gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Lublin 2008
Pstrąg D., Elementy profilaktyki czynników karalnych nieletnich w działalności wychowawczej pedagoga szkolnego, [w:] Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, (red.) F. Kozaczuk, B. Urban, Rzeszów 2004
Pstrąg D., Obawy skazanych związane z readaptacją do życia na wolności, [w:] Zagadnienia readaptacji skazanych, (red.) F. Kozaczuk, Rzeszów 2009
Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1978
Ptak K., Nieletni warunkowo zwolnieni z instytucji resocjalizacyjnych, [w:] Kryzys w resocjalizacji a wybrane aspekty pracy penitencjarnej, (red.) D. Lizoń-Szłapowska, Częstochowa 2012
Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i meto-dyczne, Warszawa 1995
Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodologiczne, Warszawa 2005
Raczkowska J., Na tropach rodzicielskich niepowodzeń, Warszawa 1988
Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1996
Raś D., O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich, Katowice 2007
Ratajczak A., Zarys wykładu prawa karnego, Warszawa 2002
Rdzanek-Piwowar G., Nieletniość i jej granice, Warszawa 1983
Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993
Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Poznań 1995
Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, Warszawa 2002
Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, Warszawa 2002
Rodakiewicz W.G., Kurator zawodowy i społeczny dla dorosłych w świetle nowych uregulowań kodeksu karnego, NKPK 1998, nr 3
Rodakiewicz W.G., Warunkowe przedterminowe zwolnienie, NKPK 1999, nr 2
Romer T., Najda M., Etyka dla sędziów. Rozważania, Warszawa 2007
Różycka-Jaroś S., Karanie dzieci – czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca bezprawność? Warszawa 2012
Różycka-Kowal J., Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich, Kraków 2009
Rzepniewski A., Ocena funkcjonowania kuratorów w Polsce po 15 latach obowiązywania ustawy o kuratorach sądowych, [w:] Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana Doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, (red.) K. Stasiak, Toruń 2018
Sakowicz T., Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, Kraków 2009
Samek A., Kodeks etyki kuratora sądowego – od kwalifikacji moralnych do kompetencji etycznych, Probacja 2013, nr 2
Sarnecki P., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, I. Wstęp, art. 1–29, (red.) L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016
Sarzała D., Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej, Warszawa 2013
Sawicka K., Model kurateli sądowej, BPTK 1996, nr 5
Sawicka K., Modele resocjalizacji i ich implikacje penitencjarne, [w:] Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej, (red.) M. Porowski, T. Przesławski, Warszawa 2016
Sawicka K., Rozwój autokorekcji emocjonalnej. Program socjoterapii dzieci i młodzieży, Warszawa 1993
Sawicka K., Socjoterapia – proces i metoda, [w:] Socjoterapia, (red.) K. Sawicka, Warszawa 1999
Sawicka K., Współczesne tendencje światowe w praktyce resocjalizacyjnej, [w:] Podstawy procesu resocjalizacji, (red.) S. Górski, Warszawa 1987
Sawicka K., Związki pedagogiki i wychowania resocjalizacyjnego z prawem i polityką penitencjarną, [w:] Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform więziennictwa polskiego w latach 1957–1969, (red.) M. Porowski, M. Tygielski, Legnica 2012
Schmidt D., Proksemiczny wymiar instytucji więziennej, [w:] Polska resocjalizacja
i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej t. 2, (red.) Z. Jasiński, D. Widelak, Opole 2009
Sękara M., Status prawny zawodowych kuratorów sądowych, PS 2003, nr 4
Sieminow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektyw-ność, Warszawa 2011
Sienkiewicz K., System sądowych środków wobec nieletnich w prawie polskim, Wrocław1989
Sierpowska I., Funkcje kontroli państwowej. Studium prawnoporównawcze, Kolonia 2003
Sikora J., Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych, Warszawa 1978
Skorupka J. (red.), Proces kary, Warszawa 2017
Skowroński B. Probacja. Teoria i metodyka, Warszawa 2018
Skowroński B., Bartoszewski J., An Exploration of the Relationships Between Self-
-Efficacy and Personality, Coherence, Occupational Stress, Burnout, Community Seetings Among Probation Officers, European Journal of Social and Human Sciences 2016, nr 11
Skowroński B., Klimat społeczny zespołów kuratorskiej służby sądowej. Raport z badań, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 2014, nr 24
Skowroński B., Stres sądowych kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i nieletnich, Resocjalizacja Polska 2015, nr 10
Skowroński B., Wypalenie zawodowe sądowych kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i rodzinnych, Resocjalizacja Polska 2016, nr 11
Skręt R., Stasiorowski S., Sądowy kurator zawodowy w świetle nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, Probacja 2012, nr 2
Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009
Sobczyszyn U., Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności – ogólna charakterystyka, [w:] Zagadnienia readaptacji skazanych, (red.) F. Kozaczuk, Rzeszów 2009
Sośnicki K., Teoria środków wychowania, Warszawa 1973
Sowa A., Problem wypalenia zawodowego wśród kuratorów sądowych, [w:] Współczesna kuratela sądowa, (red.) B. Zinkiewicz, Mysłowice 2006
Stanik J.M., Wzory zachowań nauczycieli na zjawisko przemocy wobec dzieci, [w:] Agresja i przemoc we współczesnym świecie II. Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych, (red.) Z. Brańka, M. Szymański, Kraków 1998
Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000
Stańdo-Kawecka B., Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Warszawa 2007
Stańdo-Kawecka B., Przygotowanie skazanych do zwolnienia – skoordynowany system czy rozproszone działania? Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana Doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, (red.) K. Stasiak, Toruń 2018
Stasiak K., Kara ograniczenia wolności i jej rola w resocjalizacji sprawców czynów karalnych, [w:] Polska Kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, (red.) M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Kraków 2016
Stasiak K., Kurator sądowy organem postępowania wykonawczego, [w:] Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana Doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, (red.) K. Stasiak, Toruń 2018
Stasikowski R., Funkcja regulacyjna administracji publicznej. Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji, Bydgoszcz–Katowice 2009
Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003
Stefański R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015
Stelina J. (red.), Prawo pracy, Warszawa 2016
Stępniak P., Funkcjonowanie kurateli sądowej. Teoria a rzeczywistość, Poznań 1992
Stępniak P., Kuratela sądowa – dwie propozycje modelowe a społeczne realia ich aplikacji, [w:] Misja służby więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, (red.) W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak, Poznań–Gdańsk–Warszawa–Kalisz 2008
Stępniak P., Modele kurateli sądowej po roku 2001 w świetle badań empirycznych, Arch. Krym. 2010, T. XXXII
Stępniak P., Wymiar sprawiedliwości i praca socjalna w krajach Europy Zachodniej, Poznań 1998
Stępniak P., Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności i dozór kuratora w projekcie nowelizacji prawa karnego, PWP 2014, nr 83
Stonner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R., Kierowanie, Warszawa 2001
Strzebińczyk J.F., Prawo rodzinne, Warszawa 2016
Strzembosz A., Postępowanie w sprawach nieletnich w polskim prawie, Lublin 1984
Strzembosz A., System sądowych środków ochrony dzieci i młodzieży przed niedostosowaniem społecznym, Lublin 1985
Szałański J., Resocjalizacja w zakładzie poprawczym, Warszawa 1978
Szałański J., Zadania diagnozy i psychokorektury w procesie optymalnej readaptacji psychospołecznej więźniów, [w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności
w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, (red.) H. Machel, Gdańsk 2006
Szczepaniak P., Sprawiedliwość naprawcza w resocjalizacji więźniów, Warszawa 2016
Szczęsna G., Niektóre formy pracy kuratora, [w:] Angielski system kurateli. Niektóre źródła dewiacji, Prace ISPIR, Warszawa 1985
Szczęsny W.W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Warszawa 2003
Szczutkowska K., Psychospołeczne problemy niedostosowania społecznego, Bydgoszcz 1993
Szczygieł G., Próba oceny funkcjonowania instytucji kuratora penitencjarnego (opinie skazanych, wychowawców, kuratorów zawodowych), [w:] ABC kuratora penitencjarnego, (red.) M. Kokorzycka-Piber, Białystok 2000
Szczygieł G.B., Instytucja „kuratora penitencjarnego” w opinii skazanych, wychowawców i kuratorów zawodowych, [w:] Więziennictwo. Nowe wyzwania, (red.) B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Warszawa–Poznań–Kalisz 2001
Szczygieł G.B., Przygotowanie skazanych do opuszczenia zakładu karnego, PWP 2001, nr 31
Szczygieł G.B., Społeczna readaptacja skazanych – próba oceny, [w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk, 2006
Szymanowska A., Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów, [w:] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, (red.) H. Machel, Gdańsk 2006
Szymanowska A., Więzienie i co dalej, Warszawa 2003
Szymanowski T., Powrót skazanych do społeczeństwa, Warszawa 1989
Szymanowski T., System dozoru elektronicznego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, Palestra 2016, nr 6
Szymanowski T., Świda Z., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1998
Szymanowski T., Zadania Kuratorskiej Służby Sądowej w okresie reformy prawa karnego Polsce, [w:] Polska Kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, (red.) M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Kraków 2016
Śliwińska K., Skuteczność pracy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, [w:] Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, (red.) B. Urban, M. Konopczyński, Kraków 2012
Śliwowski J., Kara ograniczenia wolności. Studium penalistyczne, Warszawa 1973
Śliwowski J., Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa 1982
Świątkowski A.M., Polskie prawo pracy, Warszawa 2010
Świda W., Prawo karne, Warszawa 1978
Świda Z. (red.), Postępowanie karne. Część ogólna, Warszawa 2008
Świda Z., Charakter i stosowanie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, [w:] Nauki penalne wobec współczesnych problemów przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, (red.) K. Krajewski, Warszawa 2007
Świecki D., Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, Warszawa 2015
Terlecka W., Co należy rozumieć pod pojęciem „profilaktyka” i „resocjalizacja”?, [w:] Profilaktyka i resocjalizacja w pracy szkoły (problemy i zalecenia), (red.) B. Tomicka, Warszawa 1973
Truszkowska M., Postawy rodzicielskie a zachowanie agresywne dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych, (red.) J. Kuźma, Z. Szarota, Kraków 1998
Tyszkiewicz L., Ewolucja kurateli sądowej w Polsce, [w:] Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, (red.) P. Hofmański, K. Zgryzek, Katowice 2003
Urban B., Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, Warszawa 2012
Urban B., Diagnoza w resocjalizacji, [w:] Wybrane aspekty pracy penitencjarnej, (red.) T. Sołtysiak, Bydgoszcz 2012
Utrat-Milecki J., Penologiczna tożsamość probacji, [w:] Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków, (red.) E. Bielecka, Białystok 2007
Veilland-Cybulsky M.H., Nieletni przestępcy na świecie, Warszawa 1968
Walczak S., Prawo penitencjarne PRL, Warszawa 1968
Walczak S., Prawo penitencjarne. Zarys systemu, Warszawa 1972
Waligórski A., Kuziora G., W poszukiwaniu wychowawczej kurateli sądowej, Lublin 2016
Waluk J., Kto i dlaczego wprowadza w Polsce mediację?, [w:] Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary, (red.) B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Warszawa 1999
Wantuła H., Abolicjonizm więzień – podejście racjonalne i humanistyczne. O karze pozbawienia wolności, o jej skutkach i możliwościach jej ograniczenia, Kraków 1997
Warylewski J., Kara. Postawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007
Wasilewska A., Pomoc postpenitencjarna jako element procesu resocjalizacji w warunkach wolnościowych, [w:] Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne, (red.) S. Kawula, H. Machel, Toruń 2000
Wąsek A., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–316. Tom II, Warszawa 2010
Wesołowski P., Uwarunkowania – przesłanki i przeszkody – związane z wnioskowaniem o zwolnienie od dozoru kuratora, Probacja 2013, nr 3
Wilczyńska A., Wybrane aspekty diagnozowania i zapobiegania wykluczeniu społecznemu wśród dzieci, [w:] Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne, (red.) D. Rode, Warszawa 2016
Wilk M., Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne, Sopot 2014
Wirkus Ł., Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne, Kraków 2015
Wiśniewski T., Model kurateli sądowej w Polsce, Warszawa 1978
Włodarczyk-Madejska J., Stosowanie izolacyjnego środka wychowawczego oraz środka poprawczego w świetle badań aktowych, Prawo w Działaniu 2016, nr 26
Woźniakowska-Fajst D., Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, Warszawa 2010
Wójcik D. (red.), Bachmat P., Buczkowski K., Czarnecka-Dzialuk B., Drapała K., Gruszczyńska B., Kulma R., Marczewski M., Ostaszewski P., Więcek-Durańska A., Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Warszawa 2010
Wójcik D., Wolność dozorowana, [w:] Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, (red.) K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Warszawa 2013
Wójcik M., Współpraca kuratora sądowego z wychowawcą penitencjarnym, [w:] Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności, (red.) D. Kowalczyk, I. Mudrecka, Opole 2013
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997
Wróbel W., Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 212–277d, Warszawa 2017
Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010
Wróblewska T., Pomoc nieletnim przestępcom, [w:] Readaptacja społeczna nieletnich przestępców w wybranych krajach Unii Europejskiej, (red.) I. Motow, Częstochowa 2008
Wysocka-Frączek M., Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego?, Prok. i Pr. 2011, nr 2
Zachuta A., Regres w miejscu postępu – czyli art. 214 § 1 k.p.k. po nowelizacji, Prok. i Pr. 2002, nr 5
Zagórski J., Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności, [w:] Wykonywanie środków probacyjnych i readaptacji skazanych w Polsce, Biuletyn RPO. Materiały, (red.) J. Zagórski, Warszawa 2008
Zagórski J., Prawnomaterialne podstawy stosowania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w Polsce, PiP 2004, nr 1
Zajączkowski K., Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Toruń 1999
Zalewski W., Izolacja więzienna a sprawiedliwość naprawcza, [w:] Człowiek w obliczu prawa, (red.) B. Pastwa-Wojciechowska, Kraków 2008
Zalewski W., Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa karnego?, Gdańsk 2006
Zawiejski P., Idea sprawiedliwości naprawczej, [w:] Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego, (red.) T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2016
Zedler F., Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze, Warszawa 1986
Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002
Zinkiewicz B., Profilaktyczny wymiar rodzinnych kuratorów sądowych, Kraków 2015
Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k., Zakamycze 2004
Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, Komentarz do art. 117–277 k.k., Warszawa 2008
Zoll A. (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. 2, Kraków 1999
Zwoliński A., Etyka urzędnika, Kraków 2012
Żurawik A., „Interes publiczny”, „interes społeczny” i „interes społecznie uzasadniony” RPSiE 2013, nr 2
Żytnińska-Chwast E., Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej w świetle proponowanych zmian projektu ustawy z 2015 r. o zmianie ustawy o kurato-rach sądowych, Probacja 2015, nr 3
Wykaz aktów prawnych
Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r., poz. 396)
Ustawa z 26 listopada 2010 r. o zamianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji (Dz.U. Nr 240, poz. 1062)
Ustawa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842)
Ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589)
Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.)
Ustawa z 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2008 r. Nr 172, poz. 1069 ze zm.)
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz.U.
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)
Ustawa z 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 163, poz. 1363)
Ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 382)
Ustawa z 21 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.)
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.)
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.)
Ustawa z 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.)
Ustawa z 11 grudnia 1974 r. o sądach dla nieletnich Jugendgerichtgesetz RFN
Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 98 ze zm.)
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)
Ustawa z 31 października 1951 r. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 58, poz. 399)
Kodeks postępowania karnego z 19 marca 1928 r. (Dz.U. z 1928 r. Nr 33, poz. 313)
Kodeks karny z 11 lipca 1932 r. (Dz.U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571)
Dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz.Praw. z 8 lutego 1919 r. Nr 4, poz. 171)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 22)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1698).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 969)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim (Dz.U. z 2014 r., poz. 855)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 69)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji (Dz.U. z 2012 r., poz. 104)
Rekomendacje R (92) 16 Komitetu Ministrów z 21 stycznia 2010 r. dla państw członkowskich o Europejskich Regułach dotyczących sankcji i środków alternatywnych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania (Dz.U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1495)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu (Dz.U. z 2003 r. Nr 108, poz. 1018)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego (Dz.U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1100)
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2037)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. Nr 120, poz. 1294)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich (Dz.U. Nr 90, poz. 1010)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 listopada 1986 r. w sprawie kuratorów sądowych (Dz.U. Nr 43, poz. 212 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów nieletnich (Dz.U. Nr 18, poz. 107)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 kwietnia 1971 r. w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego (Dz.U. z 1971 r. Nr 9, poz. 95)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 1965 r. w sprawie dozoru ochronnego nad osobami, którym wykonywanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi (Dz.U. Nr 12, poz. 80)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 lipca 1961 r. w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi oraz udzielania poręczeń za te osoby (Dz.U. Nr 34, poz. 174)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 lutego 1959 r. o kuratorach sądowych dla nieletnich (Dz.U. Nr 18, poz. 113)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 lipca 1956 r. o inspektorach społecznych przy sądach powiatowych (Dz.U. Nr 29, poz. 134)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 marca 1951 r. o kuratorach sądowych dla nieletnich (Dz.U. Nr 25, poz. 188)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich (Dz.U. z 1929 r. Nr 47, poz. 387)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 lipca 1919 r. w przedmiocie urządzenia sądów dla nieletnich (Dz.Praw. z 5 sierpnia 1919 r. Nr 63, poz. 378)
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 kwietnia 1959 r. Instrukcja w sprawie kuratorów sądowych dla nieletnich

Orzecznictwo

Wyrok SA w Białymstoku z 9 sierpnia 2013 II AKa 137/12, system LEX nr 1217652
Uchwała SN z 20 czerwca 2012 r., I KZP 8/12, OSNKW 2012, nr 7, poz. 71
Postanowienie SN z 24 czerwca 2010 r., II KK 145/10, system LEX nr 619619
Wyrok TK z 16 kwietnia 2009 r., P 11/08, OTK-A 2009, nr 4, poz. 49
Wyrok SA. W Katowicach z 2 października 2008. r., II AKa 276/08/KZS 2009, nr 1, poz. 98
Wyrok SA w Katowicach z 17 maja 2007 r., II AKa 142/07, system LEX nr 331807
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2006 r. P3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121
Wyrok SN z 16 czerwca 2005 r., I PK 260/04, OSNP 2006, nr 9–10, poz. 145
Wyrok TK z 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK ZU nr 2A/2004, poz. 9
Wyrok NSA z 18 maja 2004 r., OSK 101/04, LEX 146752
Wyrok SA w Lublinie z 18 grudnia 2002 r., II AKa 306/02, OSA 2004, nr 7, poz. 50
Wyrok SA w Białymstoku z 18 grudnia 2002 r., II AKa 335/02, OSAB 2003, nr 1, poz. 20
Wyrok SA w Łodzi z 15 listopada 2000 r., II AKa 199/00, Prok. i Pr.-wkł. 2001, nr 6, poz. 24
Wyrok TK z 29 maja 2000 r., K. 37/00
Postanowienie SA w Krakowie z 16 czerwca 1999 r., II AKZ 269/99, KZS 1999, nr 6–7, poz. 53
Wyrok NSA z 17 września 1999 r., II SA 977/99, SIP nr 46598
Uchwała SN z 3 kwietnia 1997 r., III, ZP 14/97, OSP 1998, z. 4, poz. 73

Raporty, dokumenty, sprawozdania

Programy wychowawcze, resocjalizacyjne oraz profilaktyczne – wobec sprawców przestępstw – prowadzone w latach 2016–2018 przez kuratorów sądowych dla dorosłych w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie – III ZKSS Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe – materiał przekazany przez kierownika III ZKSS Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe B. Radzką
Odpowiedź Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji z 28 listopada 2018 r. na pytanie wystosowane przez Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga DWOiP-II_540-2/12/2
Kuratorska służba sądowa w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Opracowanie Komisji ds. Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów Krajowej Rady Kuratorów Sądowych, Warszawa 2017
Pismo Grzegorza Kozery – Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów do posła Arkadiusza Mularczyka – Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 września 2017 r., KRK/30/IV/17
Janus-Dębska A., Gronkiewicz-Ostaszewska M., Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016
Kobes P., Bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016
Bezpieczeństwo i higiena pracy kuratorów sądowych, lipiec 2016 r. Dokument przekazany przez Krajową Radę Kuratorów
Uchwała Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 25 kwietnia 2016 r.
Rocznik Statystyczny, Warszawa 2016
Pismo Krajowej Rady Kuratorów do Ministra Sprawiedliwości z 31 grudnia 2015 r. KRK 77/IV/2015
Pismo Członków NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa do Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka z 22 września 2014 r.
Odpowiedź na interpelację z 12 grudnia 2013 r. złożoną przez poseł A. Niemś w dniu 6 listopada 2013 r.
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Ciemniewskiego – z upoważnienia ministra – z 10 maja 2012 r. – na interpelację nr 3970 w sprawie usprawnienia funkcjonowania zespołów kuratorskiej służby sądowej
Porozumienie zawarte przez Ministra Sprawiedliwości z Komendantem Głównym Policji z 29 listopada 2010 r. Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej
Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji przyjętego przez Radę Ministrów 30 marca 2010 r.
Sprawozdanie Krajowej Rady Kuratorów o stanie organizacji, warunków pracy i obciążenia obowiązkami kuratorskiej służby sądowej w Polsce za rok 2008, Włocławek 2009, opracował W. Kuźmicki
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 15 grudnia 2008 r. na pytanie posła Marka Zielińskiego w sprawie przyznania kuratorom sądowym dodatkowych etatów przesłana na ręce Marszalka Sejmu Bronisława Komorowskiego
Dokument Krajowej Rady Kuratorów, Aktualna sytuacja kurateli sądowej w Polsce, Warszawa, 1 października 2008 r.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane