• Fundusze pożyczkowe w finansowaniu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw

Fundusze pożyczkowe w finansowaniu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw

 • Autor: Beata Filipiak Dariusz Sobolewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-899-2
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 226/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia skupia się na zagadnieniach określenia optymalnego kształtu i struktury sektora funduszy pożyczkowych oraz na ustaleniu zakresu wpływu instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Autorzy starają się w praktyczny sposób wskazać jak należy prowadzić pomiar rozwoju mikro i małych firm wobec potrzeby kreowania nowych modeli biznesowych. W książce zaprezentowano syntetyczną miarę zintegrowanego rozwoju jako narzędzie wspierające wykorzystanie funduszy pożyczkowych. Opracowano praktyczne narzędzia i scenariusze współpracy mikro i małych przedsiębiorstw z instytucjami prowadzącymi fundusze pożyczkowe, mające na celu podwyższenie jakości współpracy oraz zwiększenie absorpcji środków pożyczkowych. Publikacja może również stanowić źródło informacji dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw poszukujących środków finansowych na działalność gospodarczą, również w bieżącym czasie wyhamowania czy „lockdownu” gospodarki.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Determinanty rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw w świetle nurtu finansów alternatywnych

1.1. Czynniki determinujące rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
1.2. Bariery i zagrożenia rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw związane z wykorzystaniem usług finansowych, w tym bankowych
1.3. Finansowanie rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw w oparciu o wykorzystanie usług finansów  alternatywnych a ścieżka sustainability – wytyczne, zagrożenia, szanse
1.4. Kierunkowe strategie rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw z wykorzystaniem usług finansów alternatywnych

Rozdział 2. Fundusze pożyczkowe jako czynnik rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw

2.1. System funduszy pożyczkowych w Polsce jako element rynku finansowego
2.2. Analiza produktów pożyczkowych oraz warunki ich dostępności dla mikro- i małych przedsiębiorstw
2.3. Wpływ usług funduszy pożyczkowych na kierunkowe strategie rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw
2.4. Zakres oceny zdolności pożyczkowej a mierniki rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw

Rozdział 3. Wpływ funduszy pożyczkowych na rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw w świetle jakościowych badań empirycznych


3.1. Procedura, metoda badawcza i uzasadnienie sposobu przeprowadzenia badania
3.2. Metodyka doboru próby badawczej
3.3. Badanie wpływu wykorzystania funduszy pożyczkowych na rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw w wybranych województwach

Rozdział 4. Kierunkowe scenariusze kreowania rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw wykorzystujących usługi funduszy pożyczkowych

4.1. Założenia nowego podejścia do pomiaru rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw wykorzystujących fundusze pożyczkowe
4.2. Syntetyczna miara rozwoju zintegrowanego jako rozwiązanie wspierające wykorzystanie funduszy pożyczkowych przez mikro- i małe przedsiębiorstwa
4.3. Teoretyczne założenia do budowy scenariuszy kreowania rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw wykorzystujących usługi funduszy pożyczkowych
4.4. Implikacje praktyczne wykorzystania scenariuszy kreowania rozwoju dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków, tabel, wykresów
Załącznik nr 1

Beata Filipiak
prof. zw. dr hab. Uniwersytet Szczeciński, Kierownik Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, licencjonowany doradca podatkowy; członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ekspert w zakresie PPP i finansów zrównoważonych.

Książki tego autora

Dariusz Sobolewski
Dr n. ekonomicznych, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Książki tego autora

Pozycje zwarte
Ackoff R.L. Management in Small Doses, John Willey & Sons, New York 1986.
Acs Z.J., Small Firms and Economic Growth, Edward Elgar Publ. Ltd, Cheltenham 1996.
Adamek J., Instytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – doświadczenia polskie i zagraniczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006.
Aftyka W., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo M.M., Warszawa 2005.
Alińska A., Alternatywne finanse, CeDeWu, Warszawa 2019.
Alińska A., Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
Allaire Y., Myślenie strategiczne, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000.
Ansoff H.I., Corporate strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, McGraw-Hill, New York 1965.
Ansoff I., Implanting Strategic Management, Prentice Hall, New York 1990.
Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005.
Ariely D., Potęga irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.
Arrow K.J., Agency and the market, [w:] Arrow K.J., Intrilligator M.D. (red.), „Handbook of Mathematical Economics” Vol. III, Amsterdam 1986.
Atkinson A.B., Messy F., Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD 2012.
Bachnik K., Fundusze pożyczkowe w Polsce – rola i ich wpływ na małe i średnie przed-siębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
Bain J.S., Barriers to new competition, Harvard University Press, Cambridge 1956.
Banasik T., Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2013.
Banaszyk P., Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Bartkowiak B., Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009.
Bartkowiak B., Impulsy, doświadczenia i perspektywy rozwoju polskiego systemu funduszy pożyczkowych, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P., Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro-, ma-łych
i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007.
Bastiat F., Co widać i czego nie widać, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Warszawa 2005.
Bednarski L., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekono-micznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Bednarski M., Ekonomia dla prawników i nie tylko, LexisNexis, Warszawa 2007.
Bendig M., Overview of the Microcredit Sector in the European Union, European Microfinance Network, Brussels 2012.
Berliński L., Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz 2002.
Bielówka M., Przegląd dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz ocena ich atrakcyjności, [w:] Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Polska Fundacja Rozwoju i Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
Bluhm K., Schmidt R., Change in SMEs. Towards a New European Capitalism? Pal-grave Macmillan, New York 2008.
Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
Bławat F., Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
Bolesta-Kukułka K., Świat organizacji, [w:] Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządza-nie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Borowiecki R., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Eko-nomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Borowiecki R., Wyzwania globalizacji i nowej gospodarki jako przedmiot badań w nauce
o przedsiębiorstwie, [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Kierunki i dylematy roz-woju nauki i praktycznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Bossak J.W., Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Difin, Warszawa 2013.
Brandenburger A.M., Co-opetition: A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation: The Game Theory Strategy That’s Changing the Game of Business, HarperCollins, London 1996.
Brealey R., Myers S., Marcus A., Maynes E., Mitra D., Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, Ryerson Whitby 2009.
Brol R. (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-nej
im. Oskara Langego, Wrocław 2004.
Cabała P., Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Caro L., Solidaryzm. Jego zasady, dzieje i zastosowanie, Z zasiłku Funduszu Kultury
Narodowej, Lwów 1931.
Chandler A.D. Jr., Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial En-terprise, MIT Press, Boston 1962.
Chmielak A., Główne bariery rozwoju MSP w Polsce, [w:] B. Plawgo (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białym-
stoku, Białystok 2001.
Christensen K.R., Learned, E.P., Andrews C.R., Guth W.D., Business Policy. Text and
Cases, Richard D. Irwin, Homewood 1965.
Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Nau-kowe PWN, Warszawa 2002.
Chybalski F., Strategia i prognozowanie działalności małej i średniej firmy, [w:]
M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach,
Difin, Warszawa 2012.
Ciżkowicz P., Rozwój finansowy a rola państwa, Forum Obywatelskiego Rozwoju, War-szawa 2008.
Codling S., Benchmarking, [w:] D. Lock (red.), The Gower hand Book of management, Gower, Aldershot 1998.
Codling S., Best practice benchmarking. A management guide, Gower, Hampshire 1995.
Cohen D., Kłopoty dobrobytu, Znak, Kraków 1998.
Cozarenco A., Microfinance Institutions and Banks in Europe: The story to date, Euro-pean Microfinance Network, Brussels 2015.
Cyert R.M., Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey 1963.
Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer business, War-szawa 2012.
Czarecki J., Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Czarnecki M., Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-micznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Czarniawska B., Translating Organizational Change, Walter de Gruyter, Berlin–New York 1996.
Czechowska D., Alternatywne banki w warunkach niestabilności gospodarczej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Łódź 2011.
Czekaj J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Nau-kowe PWN, Warszawa 2002.
Czemiel-Grzybowska W., Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Czubakowska K., Przychody. Koszty. Wynik finansowy przedsiębiorstwa, Polskie Wy-dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Daszkiewicz N. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju,
CeDeWu, Warszawa 2007.
Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
De Soto H., The Other Path. The Invisible Revolution in the Third World, Harper & Row Publishers Inc., New York 1989.
De Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, Znak, Kraków 1996.
Dethier J.J., Growth and Empowerment. Making Development Happen, MIT Press, Cambridge 2005.
Dickey T., Planowanie finansowe w małej firmie, Znak, Kraków 1995.
Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Nau-kowe PWN, Warszawa 2002.
Drucker P.F., Management. Tasks Responsibilities Practices, Truman Talley Books, New York 1986.
Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
Drucker P.F., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2008.
Dudycz H., Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej, Wydawnic-two Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Dudycz T., Analiza finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan-gego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Dudycz T., Analiza finansowa: problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-ne, Warszawa 2005.
Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Duraj J. (red.), Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Duraj J., Wspieranie finansowe jako problem zarządzania strategicznego przedsiębior-stwem, [w:] Dynamika zarządzania organizacjami: paradygmaty metody zasto-
sowania, Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Dziechciarz J., Statystyczno-ekonometryczna analiza danych ekonomicznych, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wro-cław 2014.
Dzieliński M., Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków, „Materiały i Studia”, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008.
Eakins S.G., Finance. Investments Institutions and Management, Addison-Wesley Rea-
ding, 1999.
Epstein G.A. (red.), Financialisation and the World Economy, Edward Elgar Publ. Ltd, 2006.
Felsenstein D., Swartz D., Constraints to Small Business Development Across the Life Cycle; Some Evidence from Peripheral Areas in Israel, Hebrew University of
Jerusalem, Jerozolima 1993.
Filipiak B. (red.), Finanse publiczne w systemie gospodarki rynkowej, [w:] Finanse
publiczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania, Wydawnictwo Nau-kowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Filipiak B.Z., Wyzwania kontra doświadczenia funduszy pożyczkowych w nowej perspektywie finansowej – w poszukiwaniu partnerów, [w:] A. Alińska (red.), Zwrotne
instrumenty finansowe w procesie stymulowaniu rozwoju regionalnego, Wektor-
-SGH, Warszawa 2013.
Filipiak B.Z., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
Firsirotu M.E. (red.), Myślenie strategiczne, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000.
Flaht K., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Frankfort-Nachmies Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Freeman R.E., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Fukuyama F., Koniec historii? Zysk i S-ka, Poznań 1996.
Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1997.
Fundusze pożyczkowe w Polsce. Raport 2019, P. Rogowiecki (red.), PZFP, Warszawa 2020.
Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Gabrusewicz W., Przychody. Koszty. Wynik finansowy przedsiębiorstwa, Polskie Wy-dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Gajda W., Wykorzystanie instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych
w przedsiębiorstwach o trudnej sytuacji strategicznej – na podstawie wyników badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802 „Finanse. Rynki
Finansowe. Ubezpieczenia” nr 65, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-cińskiego, Szczecin 2014.
Gendźwiłł A., Stasiak A., Projektowanie badania jakościowego, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejście i teorie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Gierszewska A., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa 2007.
Gilbert D.R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Godet M., Scenarios and Strategic Management, Butterworths Scientific Ltd., London 1987.
Gołębiowski G., Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Monografie i Opracowa-nia”
nr 565, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warsza-wa 2009.
Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
Gos W., ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować,
CeDeWu, Warszawa 2014.
Gos W., Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2012.
Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa 2011.
Grabowska M., Wartość rynkowa oznaką pozycji i przewagi konkurencyjnej przedsię-biorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2002.
Gruszewska E., Instytucje nieformalne a tworzenie kapitału w Polsce, [w:] Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, D. Kopycińska (red.), Printgroup, Szczecin 2006.
Grześkowiak A. (red.), Statystyczno-ekonometryczna analiza danych ekonomicznych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
Grzybek D. (red.), Leopold Caro. Zmierzch kapitalizmu. Wybór pism, Ośrodek Myśli
Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Hakes C., The Corporate Self-Assessment Handbook, Chapman & Hall, Londyn 1997.
Hamroza K., Credit Rating as a Traditional Method of Credit Risk Assessment, Uniwer-sytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010.
Hartnett R., Small Business. Big Opportunity. Winning the right customers through smart marketing and advertising, Sensis, Melbourne 2008.
Herman A., Szablewski A. (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltex, Warszawa 1999.
Hirschman A.Q., Lojalność, krytyka, rozstanie, Znak, Kraków 1995.
Hirschman A.Q., Namiętności i interesy, Znak, Kraków 1997.
Hisrich R.D., Entrepreneurship. Starting Developing and Managing a New Enterprise, Richard D. Irwin, Boston 1994.
Hońko S., ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować,
CeDeWu, Warszawa 2014
Horodecka A., Problem definiowania dobrobytu i wartości ekonomii i jego znaczenie dla polityki gospodarczej, [w:] Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego”, Szkoła Główna Hand-
lowa w Warszawie, Warszawa 2011.
Huberman M., Analiza danych jakościowych, Wydawnictwo TransHumana, Białystok 2002.
Ickiewicz J., Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
Ickiewicz J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1997.
Iwin-Garzyńska J., Finanse przedsiębiorstwa. Kategorie wartości, Economicus, Szcze-cin 2011.
Iwin-Garzyńska J., Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsię-biorstw, Difin, Warszawa 2010.
Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Jajuga K., Jajuga T., Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Jajuga T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
Janc A., Credit-scoring, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
Janc A., Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.
Janik W., Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.
Janik W., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechnik Lubel-skiej, Lublin 2011.
Jaspers K., Filozofia egzystencji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.
Jenkins B., Ishikawa E., Geaneotes A., Baptista P., Masuoka T., The Role of the Finan-cial Services Sector in Expanding Economic Opportunity, Kennedy School of Govern-ment, Harvard University, Cambridge, MA 2007.
Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Polskie Wy-dawnictwo Naukowe, Warszawa 1999.
Julien P.A. (red.), The state of the art in small business and entrepreneurship, Ashgate Publishing, Aldershot 1998.
Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Kahneman D., Thinking Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, New York 2013.
Kaleta A., Moszkowicz K. (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 116, Wrocław 2010.
Haus B., Ryzyko i przedsiębiorczość małego przedsiębiorstwa, [w:] Kaleta A., Moszko-wicz K. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsię-biorstw – wyzwania współczesności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Kao J., Enetepreneurs and Managers; Are They Different? Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1989.
Kaplan R.S., Strategiczna karta wyników, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2006.
Kaplan R.S., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Kaplan R.S., The Balanced Scorecard: Translating strategy into action, Harvard Busi-ness School Press, Boston, MA 1996.
Karpacz J., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to
zależy? Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2004.
Kasperowicz-Stępień A., Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, Zeszyty Naukowe nr 750 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
Kieżun W., Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2012.
King B., Bank 3.0. Nowy wymiar bankowości, Studio Emka, Warszawa 2013.
Klimek J., Rola zarządzania strategicznego w rozwoju przedsiębiorczości, ORGMASZ Zespół Wydawnictw, Warszawa 2006.
Kołosowska B., Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.
Komar Z., Sztuka inwestowania, PRET SA, Warszawa 1994.
Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Kopczyk A., Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003.
Kostera M., Antropologia organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, War-szawa 1996.
Kosztowniak A., Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2013.
Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Prakseologia. Część I, Zakład Narodowy im. Ossoliń-skich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków 1999.
Kotler P., Marketing, Prentice Hall, Rebis, Poznań 2005.
Kotliński G., Waliszewski K. (red.), Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych
w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.
Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie – teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005.
Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
Kraska M., Credit scoring i credit rating. Zastosowanie w banku komercyjnym, Stardruk, Warszawa 2004.
Kraska M., Credit-scoring, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
Krawczyk M. (red.), Ekonomia eksperymentalna, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Krąpiec M.A., O ludzką politykę, Gutenberg-Print, Warszawa 1996.
Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1997.
Krupski R. (red.) Zarządzanie strategiczne. Quo vadis? Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2013.
Krupski R. (red.), Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Wydawnictwo Akade-mii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Krupski R., Rozwój i perspektywy nauki zarządzania strategicznego w Polsce. Przegląd badań i podstawowych publikacji, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiąg-
nięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, War-szawa 2010.
Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu, Poznań 2002.
Kubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw, Wy-dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
Kuciński K. (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, War-szawa 2010.
Kuczewska J., Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
Kuczowic J., Wycena małego przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012.
Kufel T., Wykorzystanie rachunkowości na potrzeby wyceny przedsiębiorstw, Rozpra-
wy i Studia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
Kulawczuk P. (red.), Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Kurczewska A. (red.), Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębior-
czości i walkę z wykluczeniem społecznym, Difin, Warszawa 2011.
Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz-nej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2000.
Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsię-biorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Lange O., Całość i rozwój w świetle cybernetyki, Polskie Wydawnictwo Naukowe, War-szawa 1962.
Lipton M., How Vision Keeps Companies on Course, Harvard Business Review Press, Boston 2003.
Lissowski O., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydaw-nictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
Łuczka T. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa: szkice o współczesnej przedsiębior-
czości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsię-biorstwa prywatnego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro-
i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2001.
Łuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
Łuniewska M., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1998.
Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Makarewicz-Marcinkiewicz A., Ekskluzja społeczna – zjawisko społeczne czy „temat zastępczy”? Wrocławskie Studia Politologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
March J.G., Ambiguity and Choice in Organizations, Oxford University Press, Oxford 1985.
March J.G., Behavioral Theory of The Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1963.
Markowska M., Unijna polityka wspierania przedsiębiorczości jako podstawa ben-chmarkingu dla rozwoju sektora MSP w Polsce, „Prace Naukowe Akademii Eko-nomicznej we Wrocławiu”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004.
Matejun M., Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódz-kiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
Matejun M., Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań
w mikroregionie łódzkim, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
Matejun M., Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, [w:] M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warsza-wa 2012.
Matejun M., Wewnętrzne bariery rozwoju firm sektora MSP, [w:] S. Lachiewicz (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
Matejun M., Zastosowanie orientacji strategicznej małych i średnich przedsiębiorstw
w wykorzystaniu zewnętrznych instrumentów rozwoju, [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach – ujęcie sektorowe, Ze-szyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersyte-tu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Matejun M., Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsię-biorstw, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w prak-tyce i teorii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 116, Wrocław 2010.
Matusiak K.B., Mażewska M., Banish R., Budowa skutecznego otoczenia innowacyjnego biznesu. Cele i założenia Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011.
Matuszyk A., Credit Scoring. Metoda zarządzania ryzykiem kredytowym, CeDeWu, Warszawa 2004.
Maurer A., Ockham's razor and Chatton's anti-razor Mediaeval Studies, Pontifical Insti-tute of Mediaeval Studies, Toronto 1984.
McDonnell E., Implanting Strategic Management, Prentice Hall, New York 1990.
McLaney E., Business Finance for Decision Makers, Pitman Publishing, London 1994.
Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Michalski G., Finansowe strategie przedsiębiorstwa: podstawy teorii i przykłady, Wyż-sza Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2004.
Michalski G., Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie,
CeDeWu, Warszawa 2010.
Michalski G., Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena
finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstwa, Ośro-dek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku, Gdańsk 2009.
Michalski G., Techniki finansowania sukcesu mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właściciel-skich,
WIG-Press, Warszawa 2001.
Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków 2002.
Mikołajczyk B., Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości
i walkę z wykluczeniem społecznym, Difin, Warszawa 2011
Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Polskie Wydaw-
nictwo Naukowe, Warszawa 1993.
Miles M.B., Analiza danych jakościowych, Wydawnictwo TransHumana, Białystok 2002.
Mintzberg H., Strategy – Making in three, [w:] J.B Quinn, H. Mintzberg, R.M. James (red.), The Strategy Process Concept Contexts and Cases, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1988.
Molo M., Przegląd dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz ocena ich atrakcyjności, [w:] Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsię-biorstw, Polska Fundacja Rozwoju i Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
Motylska-Kuźmia A., Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2013.
Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006.
Nachmies D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Naisbit J., Aburdene P., Megatrands 2000. Ten new directions for the 1990's., William Marrow and Co., New York 1990.
Nalebuff B.J., Co-opetition: A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation: The Game Theory Strategy That’s Changing the Game of Business, Harper Collins Business, London 1996.
Nieć M., Startupy w Polsce, PARP, Warszawa 2019.
Niemczyk J., Logika rozwoju strategii, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarzą-dzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych 2014.
Niemczyk J., Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Niemiec A. (red.), System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2016.
Noga A., Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Nogalski B., Wójcik-Karpacz J., Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy? Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu
Organizacyjnego, Bydgoszcz 2004.
Nooteboom B., Trust. Forms Foundations Functions Failures and Figures, Edward Elgar Publ. Ltd., Cheltenham UK, Northampton, MA 2002.
Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2006.
Norton D.P., The Balanced Scorecard: Translating strategy into action, Harvard Busi-ness School Press Boston, MA, 1996.
Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych Polskie, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Nowak E., Przychody. Koszty. Wynik finansowy przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Nowak M., Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2014.
Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Olsen J.P., Ambiguity and Choice in Organizations, Oxford University Press, Oxford 1985.
Orechwa-Maliszewska E., Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przed-siębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003.
Orechwa-Maliszewska E., Kopczyk A., Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządza-nia, Białystok 2003.
Orłowski W., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
Orłowski W., Świat do przeróbki, Agora, Warszawa 2011.
Ostaszewski J., Finanse, Difin, Warszawa 2003.
Pasternak R., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
Paździor A., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Politechnika Lubelska, Lublin 2011.
Paździor M., Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Politechni-ka Lubelska, Lublin 2014.
Penc J., Strategiczny system zarządzania, Placet, Warszawa 2001.
Penrose E.T., The Theory of the Growth of the Firm, 2009.
Peters M.P., Entrepreneurship. Starting Developing and Managing a New Enterprise,
Richard D. Irwin, Boston 1994.
Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.
Piątkowski W., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] K. Piech (red.), Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2000.
Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Piketty T., Kapitał XXI wieku, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2015.
Plous S., The Psychology of Judgment and Decision Making, McGraw-Hill, New York 1993.
Pluskota P., Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro-, małych i średnich przedsię-biorstw, Difin, Warszawa 2007.
Pluskota P., Instytucje mikropożyczkowe europejskiej sieci mikrokredytowania jako element finansowania działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
Pluta W. (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Eko-nomiczne, Warszawa 2004.
Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa 2003.
Porter M.E., Competitive Strategy. Techniques for Analysing Industries and Competitors, The Free Press, New York 1980.
Porter M.E., On Competition, Harvard Business School, Boston 1998.
Porter M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników,
Onepress, Gliwice 2006.
Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd., London 1990.
Poszewiecki A., Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Eko-nomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uni-wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Prędkiewicz K., Prawdy i mity o małych przedsiębiorstwach, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Na-ukowe nr 540, „Ekonomiczne Problemy usług” nr 34, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
Prędkiewicz K., Techniki finansowania sukcesu mikrofirm. Od uruchomienia do stabil-nego wzrostu, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Pośrednictwo finansowe w Polsce, CeDeWu, War-szawa 2009.
Pszczółka I., Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2013.
Pujer K. (red.), Rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej
i międzynarodowej, Exante, Wrocław 2016.
Rajzer M., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Rivkin S., Wyróżniaj się lub zgiń. Jak przetrwać w erze morderczej konkurencji? IFC Press, Warszawa 2000.
Rogers F.H., Growth and Empowerment. Making Development Happen, MIT Press, Cambridge 2005.
Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji: wyzwania teorii i potrzeby praktyki,
Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Rogoziński K., Cywilizacja usługowa samorealizujące się niespełnienie, Materiały Naukowe, Katedra Usług, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003.
Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa 2009.
Romanowska M., Rozwój i perspektywy nauki zarządzania strategicznego w Polsce. Przegląd badań i podstawowych publikacji, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Sachs J.D., The end of poverty. Economic Possibilities for Our Time, The Penguin Press, New York 2005.
Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Samitowska W., Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych jako instrumenty finansowego wsparcia MSP, „Finanse Publiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Sarpong B., Overview of the Microcredit Sector in the European Union European, Mi-crofinance Network, Brussels 2012.
Schlosser M., Business Finance: Applications, Models and Cases, Pearson Education Ltd., Harlow 2002.
Sen A.K., Development as Freedom, Oxford University Press, Oxford 1999.
Sevón G. (red.), Translating Organizational Change, Walter de Gruyter, Berlin–New York 1996.
Shaw W.H., Business Ethics, Wadsworth Publishing Co., Belmont 1991.
Sierpińska M., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Sierpińska M., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Silverman S., Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2009.
Silverman S., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2010.
Skoczylas W. (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Skoczylas W., Zasady analizy finansowej w praktyce. Przykłady i zadania, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
Skov N.A., Zarządzanie finansami firmy, Placet, Warszawa 1991.
Skowronek-Mielczarek A., Fundusze pożyczkowe w Polsce – rola i ich wpływ na małe
i średnie przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Słoński T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydaw-nictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
Sobol M., Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2013.
Sobolewski D., Autoocena mikro- małych i średnich przedsiębiorstw jako element bada-nia wiarygodności kredytowej przez fundusze pożyczkowe, [w:] M. Dylewski (red.), Finanse wobec zmian w burzliwym otoczeniu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2013.
Sobolewski D., Rola funduszy pożyczkowych w ograniczaniu luki kapitałowej poprzez wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej dostępnych w ramach inicjatywy JERMIE. Przykład województwa wielkopolskiego, [w:] M. Dylewski (red.), Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2011.
Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej, Polskie Wydawnictwo Eko-nomiczne, Warszawa 1991.
Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
Stańczyk-Hugiet E., Strategie ogólne i strategie domen organizacji, [w:] R. Krupski,
J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wy-dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem.
Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
Stern N., Growth and Empowerment. Making Development Happen, MIT Press, Cam-bridge 2005.
Stępień K., Analiza finansowa jako narządzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, Zeszyty Naukowe nr 750 Akademii Ekono-micznej w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kra-ków 2007.
Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
Stiglitz J., Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, „Gospodarka Narodowa” nr 3, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Storey D.J., Understanding the Small Business, Sector Routledge, London 1994.
Strahl D., Unijna polityka wspierania przedsiębiorczości jako podstawa benchmarkingu dla rozwoju sektora MSP w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2004.
Sutton Ch.N., Jenkins B., The Role of the Financial Services Sector in Expanding Eco-nomic Opportunity Kennedy School of Government, Harvard University, Cam-bridge, MA 2007.
Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2007.
Szczepaniec M., Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
Szczypa P., ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać interpretować i analizować,
CeDeWu, Warszawa 2014.
Szepanik J., Kryzys zaufania w systemie finansowym, [w:] M. Kulesza, W. Ostasiewicz (red.), „Pragmata Tes Oikonomias”, Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania
i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010.
Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Placet, Warszawa 1996.
Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
Szydłowski K., Finansowanie działalności mikro- oraz małych przedsiębiorstw z udzia-łem środków z funduszy pożyczkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-cińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
Szyguła A. (red.), Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze źródeł bankowych, Difin, Warszawa 2012.
Szymańska K., Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, [w:] M. Mate-jun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, War-szawa 2012.
Ślązak E., Uwarunkowania wzrostu awersji banków wobec ryzyka kredytowego na przykładzie sektora bankowego w Polsce, [w:] B. Filipiak, M. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Studia Finansów i Bankowości, Difin, Warszawa 2010.
Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
Taylor F.W., The Principles of Scientific Management, Harper & Brothers Publishers, New York, London 1917.
Tokarski M., Kołosowska B., Chojnacka E., Tokarski A., Strategie finansowania dzia-łalności przedsiębiorstw, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Trout J., Wyróżniaj się lub zgiń. Jak przetrwać w erze morderczej konkurencji? IFC Press, Warszawa 2000.
Unteberg M., Overview of the Microcredit Sector in the European Union, European
Microfinance Network, Brussels 2012.
Varian H.R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Waliszewski K. (red.), Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.
Waliszewski K., Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010.
Wasilczuk J., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
Waśniewski T., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Eko-nomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Waśniewski T., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Waśniewski T., Zasady analizy finansowej w praktyce. Przykłady i zadania, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
Watson J., SME Performance. Separating Myth from Reality, Edward Elgar Publ. Ltd., Cheltenham UK, Northampton, MA 2010.
Weetman P., Financial and Management Accounting, Pearson Education, Upper Saddle River 1999.
Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekono-micznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Wieprów J., Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2013.
Wierzbiński J., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskie-go, Warszawa 2006.
Wilkin J. (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, LexisNexis, Warszawa 2007.
Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontrakto-we, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Williamson O.E., The Mechanisms of Governance, Oxford University Press, Oxford 1996.
Winch P., Etyka a działanie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.
Winiarski B., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Woźniak L. (red.), Ryzyko i przedsiębiorczość małego przedsiębiorstwa, [w:] Przedsię-biorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wyzwania współ-czesności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wro-cławiu, Wrocław 2004.
Woźniak M., Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Woźniak-Sobczak B. (red.), Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
Wrzosek S. (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki: finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Wrzosek S., Analiza finansowa: problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydaw-nictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Uwarun-kowania – procesy – decyzje, B.Z. Filipiak, M. Zioło (red.), Difin 2016.
Yunus M., Bankier ubogich. Historia mikrokredytu, ConCorda Sp. z o.o., Warszawa 2012.
Zadora H. (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania,
C.H. Beck, Warszawa 2009.
Zadora H., Warunki przetrwania małego przedsiębiorstwa w cyklu koniunkturalnym, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2013, Zeszyty Naukowe nr 752, „Ekono-miczne Problemy Usług” nr 102, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-cińskiego, Szczecin 2013.
Zając K., Zarys metod statystycznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.
Zakrzewska-Bielawska A., Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i kon-cepcji, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i me-tod, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczo-ści
w Wałbrzychu, Wałbrzych 2014.
Zakrzewska-Bielawska A., Strategia i prognozowanie działalności małej i średniej firmy,
[w:] M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwicze-niach, Difin, Warszawa 2012.
Zarębski M., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podstawowe ogniwo łańcucha logi-stycznego polskiej gospodarki rynkowej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Zarzecki D., Specyfika wyceny małych przedsiębiorstw, [w:] Bielawska A., Łuczka T. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciń-skiego, Szczecin 2009.
Zarzecki D., Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa, Inter-book, Szczecin 1997.
Ziębicki B., Techniki doboru i analizy wzorców w benchmarkingu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Prace z zakresu metod organizacji i zarzą-dzania nr 670, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
Matejun M., 2008, Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań w mikroregionie łódzkim, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wydawnictwo Poli-techniki Łódzkiej, Łódź.

Artykuły
1)    Adamek J., Idea mikrofinansów – uwagi krytyczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomicz-ny
i Socjologiczny” nr 2, 2013.
2)    Adamowicz M., Dresler E., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykła-dzie wybranych gmin województwa lubelskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 2006, t. 540.
3)    Alesina A.F., Lotti F., Mistrulli P.E., Do women pay more for credit: evidence from Italy? „Journal of European Economic Association” 2013, 11, 46–66
4)    Aligica P.D., Scenarios and the growth of knowledge: Notes on the epistemic ele-ment in scenario building, „Technological Forecasting and Social Change” 2005, nr 72.
5)    Alińska A., Instytucje mikrofinansowe na rynku usług finansowych, Prace Nauko-we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017, nr 478.
6)    Andersen B.B., Camp R.C., Current position and future development of benchmarking, „The TQM Magazine” Vol. 7, No. 5, 1995.
7)    Ansoff H.I., A quasi-analytic approach to the business strategy problem, „Mana-gement Technology” Vol. 4, No. 1, 1964.
8)    Ansoff H.I., Strategies for Diversification, „Harvard Business Review” No. 5, 1957.
9)    Arrow K.J., Social Responsibility and Economic Efficiency, „Public Policy” No. 21, 1973.
10)    Atkinson A., Messy F., Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working
Papers on Finance, Insurance and Private Pensions nr 15, OECD Publishing, 2012.
11)    Badrinath R., Benchmarking for Small Enterprises: International Competitiveness, „Gauge International Trade Forum” No. 2, 1998.
12)    Bakk-Simon K., Borgioli S., Girón C., Hempell H., Maddaloni A., Recine F., Rosati S., Shadow banking in the Euro Area, ECB Ocassional Paper Series 2012, No. 133.
13)    Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of
Management” No. 17, 1991.
14)    Barney J.B., Hansen M.H., Trustworthiness as a Source of Competitive Advantage, „Strategic Management Journal” Vol. 15, 1994.
15)    Barney J.B., Organizational Culture: Can it be a Source of Sustained Competetive Advantage? „Academy of Management Review” Vol. 11, No. 3, 1986.
16)    Barney J.B., Resource-Based Theories of Competitive Advantage: A Ten – Year
Retrospective on The Resource-Based View, „Journal of Management” No. 27, 2001.
17)    Bartlett W., Popa A., Popovski V., Business Culture Social Networks and SME Development in the EU, Neighborhood, Search Working Paper WP5/18, 2013.
18)    Borowski J., Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 2 (62), 2013.
19)    Bradfield R., George Wright, George Burt, George Cairns, Kees Van Der Heijden The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning, „Futures” 2005, No. 37.
20)    Brzóska J., Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarzą-dzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie” 2009, nr 2.
21)    Camp R.C., Leading from the Best Leads to Superior Performance, „Journal of
Business Strategy” Vol. 7, 1992.
22)    Chakravarty S., Xiang M., What Discourages Small Business from Asking for Loans? The International Evidence on Borrower Discouragement, Department of Consumer Sciences and Retailing Purdue University, 2009.
23)    Chatterjee S., Wernerfelt B., The link between Resources and Type of Diversifica-tion: Theory and Evidence, „Strategic Management Journal” Vol. 12, No. 1, 1991.
24)    Churchil N., Lewis V., The Five Stages of Small Business Growth, Harvard Busi-ness Review, May–June 1983, 2-10.
25)    Churchill N.C., The Five Stages of Small Business Growth, „Harvard Business Review”, May–June 1983.
26)    Churski P., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Nowak A., Perdał R., Woźniak M., Współczesne przemiany czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] P. Churski (red.), Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej, Studia KPZK PAN, Tom CLXXXIII, Warszawa 2018.
27)    Coase R.H., The Nature of the Firm, „Economica” Vol. 4, iss. 16, 1937.
28)    Coleman J.S., Social capital in the creation of Human Social, „American Journal of Sociology” No. 94, 1998.
29)    Daszyńska-Żygadłow K., Podejście scenariuszowe w zarządzaniu ryzykiem, „An-nales Universitas Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin–Polonia, nr XLVI, 4, 2002.
30)    Davidsson P., Entrepreneurship and After? A Study of Growth Willingness in Small Firms, „Journal of Business Venturing” Vol. 4, 1989.
31)    Diagne A., Determinants of household access to and participation in formal and informal credit markets in Malawi. Technical report, FCND discussion papers
No. 67, International Food Policy Research Institute (IFPRI), 1999.
32)    Drucker P.F., Long-range planning: Challenge to Management Science, „Manage-ment Science” Vol. 5, No. 3, 1959.
33)    Drucker P.F., The theory of business, „Harvard Business Review” 1994.
34)    Duin P.A., The evolution of innovation management towards contextual innovation, „European Journal of Innovation Management” No. 11(4), 2008.
35)    Dzikowska M., Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębior-stwa – w kierunku koncepcji eklektycznej? „Gospodarka Narodowa” nr 4, 2012.
36)    Felsenstein D., Fleischer A., Support for rural tourism: Does it make a difference? „Annals of Tourism Research” No. 27, Pergamon, 2000.
37)    Filip P., Kata R., Poszerzanie źródeł kapitału a koszty finansowania zewnętrznego w małych i średnich przedsiębiorstwach, Studia Ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 333.
38)    Filipiak B., Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność? Zeszyty Naukowe PTE 2011, nr 10.
39)    Filipiak-Dylewska B., Wybory strategiczne w rozwoju społeczności lokalnej a dy-lematy ich finansowania, w: Finanse 2000. V Zachodniopomorskie Forum. Mate-riały konferencyjne, Szczecin 18–19 kwietnia 2000.
40)    Gassmann, O., Frankenberger, K., Csik, M., The St. Gallen business model nawi-gator. Working Paper University of St.Gallen, 2013, https://www.alexandria.unisg.ch/ 224941/7/Business%20Model%20Navigator%20working%20paper.pdf.
41)    Gomber P., Koch J.A., Siering M., Digital Finance and Fintech: current research and future research directions, „Journal of Business Economics” 2017, 87.
42)    Gordon D. The multi-dimensional analysis of social exclusion, Bristol 2007.
43)    Gorynia M., Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, „Ekonomista” nr 4, 1999.
44)    Gorynia M., Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, „Ekonomista” nr 2, 2000.
45)    Greiner L.E., Evolution and Revolution as Organizations Grow, „Harvard Business Review” Vol. 50, No. 4, 1972.
46)    Hamel G., Prahalad C.K., Collaborate with Your Competitors and Win, „Harvard Business Review”, January–February 1989.
47)    Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, „Harvard Business Review”, July–August 1994.
48)    Hamel G., Prahalad C.K., Strategic intent, „Harvard Business Review” Vol. 67,
No. 3, 1989.
49)    Hamel G., Strategy as Revolution, „Harvard Business Review” Vol. 74(4), 1996.
50)    Hanks S.H., Watson C.J., Jansen E., Chandler G., Tightening the Life-Cycle Con-struct: A Taxonomic Study of Growth Stage Configurations in High-Technology
Organizations, „Entrepreneurship Theory and Practice” No. 18(2), 1993.
51)    Hay M., Kamshad K., Small Firm Growth: Intentions Implementations and Impe-diments, „Small Firm Growth” No. 5(3), 1994.
52)    Hirschman A.Q., Economic Development, Research and Development Policy Ma-king: Some Converging Views, „Behavioral Science” No. 7, April 1962.
53)    Hodgson G.M., Evolutionary and competence-based theories of the firm, „Journal of Economic Studies” 1998, Vol. 25, No. 1.
54)    Hryniewicka M., Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” nr 2, Warszawa 2014.
55)    Jabłoński A., Sprężystość modeli biznesu przedsiębiorstw – uwarunkowania strategiczne, „Przegląd Organizacji” 7(954), 2019.
56)    Janikowska E., Grameen Bank jako przykład przedsiębiorstwa społecznego, „Prakseologia” nr 150.
57)    Khan K.S., Siddiqi M., Determinants of firm growth: an empirical examination
of SMEs in Gujranwala, Gujarat and Sialkot district, „Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business” 2011, 3(1).
58)    Klimowicz M., Pyka A., Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku, „Stu-dia i Prace WNEiZ US” 2016, 44.
59)    Komisja Europejska, Zielona Karta Równoległy System Bankowy, 2012, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0102:FIN:PL:PDF (dostęp: 5.10.2020).
60)    Kon Y. A theory of discouraged borrowers, „Small Business Economics” nr 21, 2003.
61)    Kon Y., Storey D.J., A theory of discouraged borrowers, „Small Business Economics” 2003, nr 21.
62)    Kostera M., O ideach, które kształtują drogę, „Organizacja i Kierowanie” nr 2(88), 1997.
63)    Kowalska K., Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjo-nalnej „Gospodarka Narodowa” nr 45–64, 7–8/2015.
64)    Kristensen K., Management and external disclosure of intangible assets, „Europe-an Quality” 2001, Vol. 8, No. 4.
65)    Kubera M., Teoria organizacji i przedsiębiorstwa, „Biuletyn POU” maj 2010,
nr 5(39), 1.
66)    Levine R., Finance and Growth: Theory and Evidence, NBER Working Paper
nr 10766, NBER 2004.
67)    Lewis V.L. The Five Stages of Small Business Growth „Harvard Business Review”, May–June 1983.
68)    Lipton M. Walking the talk (really!): Why visions fail Ivey, „Business Journal” 2004.
69)    Łuczka T., Problemy dyskryminacji kredytowej małego i średniego przedsiębior-stwa prywatnego w gospodarce rynkowej w świetle niemieckiej myśli ekonomicz-nej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Zeszyt 2, 1997.
70)    Matysek-Jędrych A., System finansowy – definicja i funkcje, „Bank i Kredyt” t. 38, nr 10, 2007.
71)    Mintzberg H., The Fall and Rise of Strategic Planning, „Harvard Business Review”, January–February 1994.
72)    Montgomery C.A., Wernerfelt B., Diversification Ricardian Rents and Tobin's q, „The RAND Journal of Economics” Vol. 19, No. 4, 1988.
73)    Moshirian F., The global financial crisis and the evolution of markets institutions and regulation, „Journal of Banking and Finance” Vol. 35, No. 3, 2011.
74)    Myers S.C., Majluf N.S., Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, „Journal of Financial Economics”
Vol. 13, iss. 2, 1984.
75)    Niven P.R., Driving Focus and Alignment With the Balanced Scorecard. Why organizations Need a balanced Scorecard, „The Journal for Quality and Participation” No. 24, 2005.
76)    Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsię-biorstw, Referat wygłoszony na posiedzeniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarzą-dzania PAN, Warszawa 2009.
77)    Norton D.P., Kaplan R.S., The Balanced Scorecard: Measures That Drive Perfor-mance, „Harvard Business Review”, July–August 2005.
78)    Norton D.P., Kaplan R.S., Using the Balanced Scorecard as a Strategic Manage-ment System, „Harvard Business Review”, January–February 1996.
79)    O’Farrell P., Hitchens D., Alternative Theories of Small-Firm Growth: a Critical Review, „Environment and Planning” Vol. 2, 1988.
80)    Okrasiński A., Ubogie pożyczkowe, „Gazeta Bankowa” nr 1, 2007.
81)    Ort J. The evolution of innovation management towards contextual innovation,
„European Journal of Innovation Management” 11(4), 2008.
82)    Parahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, „Harvard
Business Review”, May–June 1990.
83)    Parysek J., Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwo-ju. Studia KPZK PAN, 2018, nr 183.
84)    Pietkun P., Mikrofundusze świętują, „Gazeta Bankowa” nr 7, 2005.
85)    Porter M.E., The Contributions of Industrial Organization To Strategic Manage-ment, „Academy of Management Review” Vol. 6, 1981.
86)    Powell T.C., Lovallo D., Fox C.R., Behavioral strategy, „Strategic Management
Journal” Vol. 32, iss. 13, 2011.
87)    Puczkowski B., Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych „Studia i Materiały”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nr 2, 2008.
88)    Rahman A., Rahman M.T., Bela J., Determinants of SME Finance: Evidence from Three Central European Countries, „Review of Economic Perspectives” 2017,
17(3).
89)    Ratajczak M., Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista” nr 3, 2012.
90)    Rawls S.W., Smithson C.W., Strategic Risk Management, „Journal of Applied Cor-porate Finance” Vol. 2, No. 4, 1990.
91)    Sawicki P., Rozwój MSP w kontekście unijnego wsparcia w perspektywie 2014–2020 – dylematy i wyzwania, „Firma i Rynek” 2019, 1(55).
92)    Warczak M., Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z per-spektywy finansów gminy, „Contemporary Economy Electronic Scientific Journal” 2015, nr 6(4).
93)    Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking, Ahead, „Journal of Economic Litarature” 2000, Vol. 38.
94)    Xu Y., Koivumäki T., Digital Business Model Effectuation: An Agile Approach, „Computers in Human Behavior”, 2019, June, 95, doi.org/10.1016/j.chb.2018.10.021
95)    Ziolo M., Spoz A., Bak I., Cheba K., Filipiak B.Z., Environmental, Social, and Governance Risk in Public and Private Financial Systems: Fuzzy Cognitive Map-ping Comparative Analysis, MSIE 2020, April 7–9, 2020, Osaka, Japan 2020.
96)    Roper S., Modelling Small Business Growth and Profitability, „Small Business Economics”, No. 13, 1999.
97)    Sawicka A., Tymoczko I.D., Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy, „Materiały i Studia” nr 310,
Narodowy Bank Polski, Instytutu Ekonomiczny, Warszawa 2014.
98)    Schmalensee R., Do Markets Differ Much? „American Economic Review” No. 75, 1985.
99)    Simon H.A., A Behavioral Model of Rational Choice, „Quarterly Journal of Eco-nomics” No. 69, 1952.
100)    Stiglitz J.E., Weiss A., Credit Rationing in Market with Imperfect Information, „The American Economic Review” No. 71, 1981.
101)    Storey D.J., A theory of discouraged borrowers, „Small Business Economics”
No. 21, 2003.
102)    Szulczewski G., Bankowy darwinizm, „Gazeta Bankowa” nr 14, 2005.
103)    Vel Ch., Vel-Merkoulova Y.V., The risk perception of individual investors, „Journal of Economic Psychology” No. 29, 2008.
104)    Wasilczuk J., Badania wzrostu w małych przedsiębiorstwach, „Ekonomika i Orga-nizacja Przedsiębiorstwa” nr 10, 2005.
105)    Wedziuk S., Bizon wesprze małe firmy, „Puls Biznesu” nr 111(4373), 2015.
106)    Wernerfelt B., A resource-based view of the firm, „Strategic Management Journal” Vol. 5, 1984.
107)    Wernerfelt B., From Critical Resources to Corporate, „Strategy Journal of General Management” Vol. 14, No. 3, 1989.
108)    Westlund A.H., Management and externa+9l disclosure of intangible assets, „European Quality” Vol. 8, No. 4, 2001.
109)    Williamson O.E., Transaction-Cost-Economics: The Governance of Contractual
Relations, „Journal of Law and Economics” Vol. 22, No. 2, 1979.
110)    Zarzecki D., Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” nr 10, 1997.


Akty prawne
1)    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25.11.2015 r.
w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Payment Services
Directive 2).
2)    Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.12.2013 r. w spra-wie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finanso-wych
i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.
3)    Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.12.2003 r. w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. Nr 218, poz. 2147).
4)    Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 10.02.2012 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (COCOF 10-0014/05).
5)    Rozporządzenie (WE) 1828/2006 z 8.12.2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Spójności.
6)    Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. UE. L 2006.371.1 ze zm.).
7)    Rozporządzenie nr 1236/2001 z 29.11.2011 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 w odniesieniu do inwestycji z wykorzystaniem instrumentów inżynierii finansowej (Dz.U. UE. L 2011.317.24).
8)    Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807).
9)    Ustawa z 15.09. 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037)
10)    Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93).
11)    Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591).
12)    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z 6.08.2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz. UE.L 214).
13)    Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991
Nr 80, poz. 350).
14)    Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
15)    Ustawa z 15.03.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992
Nr 21, poz. 86).
16)    Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535).
17)    Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140, poz. 939).
18)    Ustawa z 15.01.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. 2016, poz. 68).
19)    Ustawa z 6.12.2008 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227, poz. 1658).

Raporty
1)    Access to finance Analytical report Flash Eurobarometer 271, The Gallup Organi-sation 2009.
2)    Alińska A. (red.), Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2011, CeDeWu Warszawa 2012.
3)    Alińska A. (red.), Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2014, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, 2015.
4)    Atkinson A.B., Income and living conditions in Europe, Eurostat 2010.
5)    Badanie rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
6)    Bareła M., Kalendarium zdarzeń Programu „Samorządowa Polska”, Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska”, Warszawa 2013.
7)    Bariery rozwoju przedsiębiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm, Grant Thornton 2013.
8)    Biznes i ryzyko na rynku bankowości dla mikroprzedsiębiorstw w perspektywie pięcioletniej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.
9)    Czerniak, A., Stefański M., Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój, Poli-tyka INSIGHT, Warszawa 2016.
10)    Diagne A., Determinants of household access to and participation in formal and informal credit markets in Malawi, Technical report, FCND Discussion Paper,
No. 67, 1999.
11)    Filipiak B. (red.), Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2015, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa 2016.
12)    Gminy–partnerzy Programu „Samorządowa Polska”, Krajowy Fundusz Poręcze-niowy „Samorządowa Polska”, Warszawa 2013.
13)    Guide to Regional Good Practice. Indicators and Benchmarking, The Innovative Actions Network for the Information Society, Brussels 2007.
14)    Hausner J., Frączek M, Sułkowski R., Fundusze rozwoju regionalnego i lokalnego, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2001.
15)    InnoSupport: wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
16)    Jabłońska D., Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia
zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej w Polityce Spójności po 2013 r., Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2013.
17)    Janiszewski J., Kalendarium zdarzeń Programu „Samorządowa Polska” Krajowy Fundusz Poręczeniowy, „Samorządowa Polska”, Warszawa 2013.
18)    Kaczor T., Kowalczyk A., Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizo-wanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Analiz i Badań, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 2014.
19)    Marlier E. (red.), Income and living conditions in Europe, Eurostat 2010.
20)    Mika M., Rogowiecki P., Sabarańska K. (red.), Rynek funduszy pożyczkowych
w Polsce. Raport 2016, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa 2017.
21)    Niebezpieczny status quo. Dlaczego małe firmy nie rosną? Warsaw Enterprise
Institute, Warszawa, sierpień 2017.
22)    Pokorski J. (red.), Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działania 2.1., 2.3., 1.2.1., 1.2.2. Efekty wsparcia przedsiębiorstw i otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
23)    Ravoet G., Microfinance within the EU banking industry: policy and practice,
European Banking Federation, Brussels 2010.
24)    Raport z badania FINANSE MSP 2013 – Rynek usług ubezpieczeniowych, QUA-LIFACT. Badania rynkowe i doradztwo, Warszawa 2013.
25)    Raport z badania oceny efektywności wykorzystania RPO i JEREMIE w działalno-ści funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz rozwoju przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
26)    Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce – ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014–2020, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Związek Banków Polskich, Gdańsk, Warszawa 2012.
27)    Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r., Narodowy Bank Polski, Warsza-wa 2017.
28)    Skiba L., Kędzierski M., Rapkiewicz M. (red.), Węgry Orbána – wzór czy prze-stroga? Instytut Sobieskiego, Warszawa 2014.
29)    Tarnawa A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, War-szawa 2015.
30)    Zadura-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015.
31)    Zawistowski J. (red.), Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsię-biorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu pro-gramowania polityki spójności w okresie 2014–2020, Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2013.

Źródła internetowe
1)    Cowdrey R., Creating an Entrepreneurial Mindset. Failure is an Option!, Ventus Publishing Aps, 2012, www.bookboon.com.
2)    Walczak W., Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa, www.e-mentor.edu.pl/artykul/numer/36/id/775, 2015.
3)    www.bas.sejm.gov.pl.
4)    www.bookboon.com.
5)    www.deminimis.gov.pl.
6)    www.dziennikustaw.gov.pl.
7)    www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
8)    www.european-microfinance.org.
9)    www.eur-lex.europa.eu.
10)    www.funduszestrukturalne.gov.pl.
11)    www.imsig.pl.
12)    www.jeremie.com.pl.
13)    www.merriam-webster.com/dictionary.
14)    www.mg.gov.pl.
15)    www.monitorpolski.gov.pl.
16)    www.nbp.pl.
17)    www.nobelprize.org.
18)    www.pb.pl.
19)    www.pzfp.pl.
20)    www.pte.pl/kongres.
21)    www.samorzadowa-polska.eu.
22)    www.pi.gov.pl.
23)    www.sba.gov.
24)    www.unic.un.org.pl.
25)    www.wsparciewstarcie.bgk.pl.
26)    Zwilling M., Entrepreneurs: Manage Yourself Then Your Startup, www.businessinsider.com.
27)    Żuk A. Tworzenie strategii w małych firmach, „Dobre praktyki”, Portal dla przed-siębiorczych, www.lbs.pl/projekt/dobrepraktyki/artykuly.html.

Inne
1)    Chakravarty S., What Discourages Small Business from Asking for Loans? The
International Evidence on Borrower Discouragement, Purdue University, 2009.
2)    Jajuga K., Nauka o finansach – nowe wyzwania metodologiczne, IX Kongres Eko-nomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013.
3)    Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009–2013, Ministerstwo Gospodarki, 2009.
4)    Kurczewska A., Problemy pomiaru wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] G. Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, Materiały kon-ferencyjne, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
5)    Levitas R., Pantazis Ch., Fahmy E., Gordon D., Lloyd E., Patsios D., The multi-dimensional analysis of social exclusion, Department of Sociology and School
for Social Policy, Townsend Centre for the International Study of Poverty and Bri-stol Institute for Public Affairs, University of Bristol, January 2007.
6)    Moszkowicz M. (red.), Wybory strategiczne w małych i średnich przedsiębior-stwach, Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Wydawnictwo Wy-działu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
7)    Powołanie lidera biznesu, Papieska Rada Iustitia et Pax, Wydawnictwo Księży
Sercanów DEHON, Kraków 2012.
8)    Ratajczak M., Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013.
9)    Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (do roku 2020, z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2017.
10)    „wSieci” nr 24 (237) 12–18.06.2017.
11)    Xiang M., What Discourages Small Business from Asking for Loans? The Interna-tional Evidence on Borrower Discouragement, Purdue University 2009.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Finanse wobec wyzwań gospodarki kry...

69.30 zł 77.00 zł Cena netto: 66.00 zł

Najczęściej kupowane