• Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach

 • Autor: Piotr Rytko
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-990-0
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 424/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  18.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 18.75 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka podejmuje problematykę zarządzania kredytem handlowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wskazuje na uwarunkowania skuteczności rozliczeń z kontrahentami. Autor przeprowadził analizę motywów stosowania kredytu handlowego i jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Scharakteryzował proces zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwach obejmujący:

- ocenę wiarygodności kredytowej klienta, w tym pozyskiwanie informacji dotyczących jego wiarygodności,
- ustalanie warunków kredytowych,
- finansowanie należności handlowych,
- monitorowanie poziomu należności oraz spłat,
- zarządzanie ryzykiem kredytowym,
- ściąganie należności.

W aspekcie utrzymania płynności finansowej i ograniczania ryzyka przedsiębiorstwa działania te mają decydujące znaczenie dla rozwoju podmiotów z sektora małych i średnich firm, które odraczają termin płatności swoim klientom.

Spis treści:

Przedmowa

Wstęp

Rozdział 1. KREDYT HANDLOWY W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Istota kredytu handlowego
1.2. Teoretyczne podstawy funkcjonowania kredytu handlowego
1.2.1. Motywy finansowe wykorzystania kredytu handlowego
1.2.2. Motyw stosowania kredytu wynikający z istnienia kosztów transakcyjnych
1.2.3. Kredyt handlowy jako środek pozyskiwania informacji o wiarygodności kredytowej kontrahenta
1.2.4. Znaczenie kredytu dla zagwarantowania jakości oferowanych produktów
1.2.5. Wykorzystanie kredytu handlowego w realizacji strategii sprzedaży i marketingu
1.2.6. Makroekonomiczny aspekt funkcjonowania kredytu handlowego
1.3. Wpływ udzielania kredytu handlowego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
1.3.1. Znaczenie udzielania kredytu handlowego dla generowania sprzedaży
1.3.2. Kredyt handlowy a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
1.3.3. Wpływ udzielania kredytu handlowego na ryzyko przedsiębiorstwa
1.3.3.1. Ryzyko kredytowe jako rezultat odroczenia terminu płatności
1.3.3.2. Ryzyko utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jako rezultat opóźnienia lub braku zapłaty ze strony klienta
1.3.4. Wpływ udzielania kredytu handlowego na koszty prowadzenia działalności
1.4. Znaczenie kredytu handlowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw z sektora MSP
1.4.1. Kryteria wyodrębniania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
1.4.2. Potencjał ekonomiczny sektora MSP w Polsce
1.4.3. Szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem kredytu handlowego przez MSP
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. UWARUNKOWANIA SKUTECZNOŚCI ZARZĄDZANIA KREDYTEM HANDLOWYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Z SEKTORA MSP

2.1. Czynniki determinujące skuteczność zarządzania kredytem handlowym
2.2. Uwarunkowania zewnętrzne poprawy skuteczności w dokonywaniu rozliczeń z klientami przez przedsiębiorstwa z sektora MSP
2.2.1. Rola uregulowań prawnych w zapewnieniu terminowości otrzymywania należności handlowych
2.2.2. Rola systemu informacji gospodarczej w zapewnieniu skuteczności zarządzania kredytem handlowym
2.2.3. Znaczenie przepisów prawa upadłościowego dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
2.2.4. Rola sądownictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
2.2.5. Uwarunkowania prawno-podatkowe stosowania kredytu handlowego
2.3. Proces zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie
2.4. Znaczenie polityki kredytowej w procesie zarządzania kredytem handlowym
2.4.1. Podstawowe elementy polityki kredytowej przedsiębiorstwa
2.5. Znaczenie zarządzania kredytem handlowym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa
2.6. Struktury organizacyjne w procesie zarządzania kredytem handlowym
2.7. Znaczenie wykorzystywania usług podmiotów zewnętrznych w procesie zarządzania kredytem handlowym
2.7.1. Czynniki determinujące korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych
2.7.2. Główne obszary współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi
2.8. Podsumowanie

Rozdział 3. FORMY FINANSOWANIA NALEŻNOŚCI PRZEZ SEKTOR MSP ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM FAKTORINGU

3.1. Znaczenie zewnętrznych źródeł finansowania należności przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
3.1.1. Możliwości uzyskania kredytu bankowego przez MSP
3.1.1.1. Znaczenie działalności funduszy poręczeń kredytowych we wspieraniu finansowania MSP
3.1.2. Rola kredytu handlowego w finansowaniu należności przez MSP
3.1.3. Pozyskiwanie środków poprzez emisję krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw
3.1.4. Ocena możliwości pozyskiwania środków poprzez sekurytyzację
3.1.5. Znaczenie funduszy pożyczkowych w finansowaniu MSP
3.1.6. Możliwości zastosowania forfaitingu przez MSP
3.1.7. Znaczenie pozostałych form finansowania należności przez MSP
3.2. Znaczenie faktoringu jako formy refinansowania kredytu handlowego przez podmioty
z sektora MSP
3.3. Czynniki determinujące wykorzystanie faktoringu przez MSP
3.3.1. Korzyści i wady stosowania faktoringu przez przedsiębiorstwa
3.3.2 Poziom rozwoju rynku faktoringu w Polsce
3.3.3. Wymagania stawiane wobec faktoranta jako czynnik determinujący wykorzystanie faktoringu
3.3.3.1. Procedura zawarcia umowy faktoringu
3.3.3.2. Znaczenie wymagań w zakresie wielkości obrotów oraz wartości faktur przedstawianych do wykupu
3.3.3.3. Kształtowanie warunków umowy i jej realizacja
3.3.4. Wpływ kosztów na wykorzystanie faktoringu przez przedsiębiorstwa
3.3.5. Znaczenie oferty faktorów w zakresie ochrony przed niewypłacalnością dłużnika
3.3.6. Znaczenie regulacji prawnych faktoringu
3.3.7. Znaczenie oferty faktorów w aspekcie prowadzenia działalności w określonym sektorze
3.3.8. Znaczenie okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa w dostępie do usług faktoringu
3.3.9. Wpływ faktoringu na niezależność w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstwa
3.3.10. Znaczenie współpracy przedsiębiorstw z zagranicznymi partnerami handlowymi
3.3.11. Świadomość i wiedza przedsiębiorców dotycząca usług faktoringu
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. ZNACZENIE WYKORZYSTANIA USŁUG PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Z SEKTORA MSP

4.1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w podmiotach z sektora MSP
4.1.1. Samodzielne działania przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym
4.2. Rola wspomagania zarządzania ryzykiem kredytowym przez podmioty zewnętrzne
4.3. Znaczenie współpracy z instytucjami wspomagającymi pozyskiwanie informacji i ocenę wiarygodności kredytowej kontrahenta w zarządzaniu ryzykiem kredytowym przez MSP
4.4. Wpływ bankowej obsługi firm na skuteczność zarządzania ryzykiem kredytowym
4.4.1. Podstawowe usługi bankowe wspomagające dokonywanie rozliczeń z kontrahentami
4.4.2. Polecenie zapłaty jako instrument wspomagający ograniczanie ryzyka kredytowego
4.4.3. Znaczenie systemów obsługi płatności masowych w monitorowaniu należności
4.5. Znaczenie faktoringu w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
4.6. Rola wspomagania windykacji należności przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne
4.6.1. Znaczenie współpracy MSP z firmami windykacyjnymi
4.7. Znaczenie gwarancji ubezpieczeniowej w ograniczaniu ryzyka kredytowego
4.8. Znaczenie ubezpieczenia kredytu handlowego w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
4.8.1. Usługi dodatkowe oferowane przez ubezpieczycieli kredytu handlowego
4.8.2. Czynniki wpływające na wykorzystanie ubezpieczeń kredytu handlowego przez podmioty z sektora MSP
4.8.2.1. Wpływ czynników makroekonomicznych
4.8.2.2. Znaczenie oferty ubezpieczycieli kredytu handlowego
4.8.2.3. Znaczenie czynników zdeterminowanych przez dostawcę
4.9. Podsumowanie

Rozdział 5. KREDYT HANDLOWY W PRZEDSIĘBIORSTWACH Z SEKTORA MSP W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

5.1. Charakterystyka badania
5.2. Rozwiązania stosowane przez MSP w zakresie zarządzania kredytem handlowym
5.2.1. Szczególny charakter udzielania kredytu handlowego przez MSP
5.2.2. Ocena częstotliwości i zakresu wykorzystania określonych narzędzi i rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym
5.2.3. Uwarunkowania wykorzystania określonych źródeł refinansowania należności
5.3. Czynniki determinujące wykorzystanie usług podmiotów zewnętrznych w zarządzaniu kredytem handlowym przez przedsiębiorstwa z sektora MSP
5.4. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Piotr Rytko
doktor nauk ekonomicznych; rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta Sokrates Erasmus w Södertörns Högskola w Szwecji. Autor artykułów z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz uwarunkowań współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi. W opracowaniu autor wykorzystał doświadczenia z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane