• Wykrywanie nadużyć podatkowych. Prawo Benforda i Jednolity Plik Kontrolny

Wykrywanie nadużyć podatkowych. Prawo Benforda i Jednolity Plik Kontrolny

 • Autor: Aneta Lipczyńska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-997-5
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 215/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest jedną z niewielu na rynku wydawniczym publikacji na temat problematyki wykrywania nadużyć podatkowych za pomocą takich narzędzi , jak prawo Benforda i Jednolity Plik Kontrolny. Książka jest swego rodzaju kompendium wiedzy, gdyż wszechstronnie ukazuje możliwości stosowania narzędzi służących wykrywaniu nadużyć finansowych. To zarazem znakomity poradnik, który wzbogacono obszernym przeglądem systemu podatkowego, obszarów ryzyka podatkowego oraz analizą nadużyć podatkowych. Niewątpliwą nowością jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania narzędzi służących wykrywaniu nadużyć finansowych w różnych obszarach gospodarczych.

Spis treści:

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY PRAWNE SYSTEMU PODATKOWEGO

1.1. Historyczna ewolucja systemu podatkowego
1.2. Polskie i europejskie podstawy prawne nakładania podatków
1.3. Mechanizm konstrukcji podatku
1.4. Funkcje i zasady podatkowe
1.5. Podstawowe rodzaje i klasyfikacje podatkowe

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I OBSZARY RYZYKA PODATKOWEGO

2.1. Istota oraz klasyfikacja obszarów ryzyka
2.2. Determinanty obszarów ryzyka
2.3. Koncepcja zarządzania ryzykiem w administracji podatkowej
2.4. Ryzyko podatkowe i jego determinanty jako odmiana ryzyka finansowego

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA SZAREJ STREFY W GOSPODARCE

3.1. Definicja i pojęcia szarej strefy
3.2. Przyczyny rozwoju szarej strefy oraz konsekwencje jej istnienia
3.3. Metodologia pomiaru szarej strefy
3.4. Natężenie zjawiska szarej strefy w Polsce
3.5. Stanowisko OECD na temat szarej strefy

ROZDZIAŁ IV. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM PODATKOWYM

4.1. Wyzwania dla Polski w ramach członkostwa w Unii Europejskiej
4.2. Opodatkowanie dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów
4.3. Działania służące przeciwdziałaniu nadużyć podatkowych w Polsce
4.4. Źródła skuteczności w zwalczaniu nadużyć podatkowych w Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ V. ZASTOSOWANIA PRAWA ROZKŁADU CYFR ZNACZĄCYCH W ANALIZIE POPRAWNOŚCI DANYCH FINANSOWYCH

5.1. Istota prawa Benforda jako narzędzia wykrywania oszustw finansowych
5.2. Kryteria oceny zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem Benforda
5.3. Zastosowanie prawa Benforda w celu wykrywania nadużyć podatkowych
5.4. Alternatywne metody i narzędzia ilościowe analizy rzetelności danych finansowych

ROZDZIAŁ VI. TEORETYCZNE ASPEKTY JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO ORAZ WSKAŹNIKA I PREWSPÓŁCZYNNIKA W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

6.1. Wyrok
6.2. Charakterystyka Jednolitego Pliku Kontrolnego
6.3. Warunki przesyłania JPK
6.4. Terminy obowiązkowego przesyłania JPK dla ewidencji sprzedaży i zakupu
6.5. Proporcjonalne odliczanie podatku VAT
6.6. Split payment

ROZDZIAŁ VII. ANALIZA NADUŻYĆ PODATKOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

7.1. Struktura dochodów podatkowych i zaległości podatkowych
7.2. Skuteczność i efektywność poboru podatków na przykładzie Polski
7.3. Empiryczna weryfikacja zmian w  obszarach ryzyka

Podsumowanie
Literatura
Wykaz rysunków, tabel i wzorów

Aneta Lipczyńska
dr, adiunkt w filii w Kielcach i Tarnobrzegu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z rachunkowości zarządczej, analizy finansowej oraz administracji publicznej. Autorka poza działalnością naukowo-dydaktyczną zajmuje się audytem wewnętrznym.

Adamski A., Karalność oszustw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej na podstawie
prawa  polskiego,  http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m_artykuly&ci-
d=47id=442.
Administracja publiczna na progu XXI wieku: wyzwania i oczekiwania, J. Osiński (red.), Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Afonso A., Hauptmeier S., Fiscal behaviour in the European Union: rules, fiscal decentralization
and government indebtedness, European Central Bank, Working Papers 1054, 2009.
Alt J., Preston I., Sibieta L., The Political Economy of Tax Policy, Dimensions of tax design. The
mirrelees review, Institute for fiscal studies, Oxford University, 2010.
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2008 r. NIK, nr 140/2009/KBF,
nr 141/2009/KBF, Warszawa 2009.
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2009 r., NIK, Warszawa 2010.
Aurbach A., Fiscal Policy, Mitt Press, 1997.
Barszcz M., Szara  strefa.  Raport  na  temat  najczęstszych  oszustw  podatkowych,  Business Centre
Club, Warszawa 2010.
Bednarski L., Analiza finansowa w  przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2001.
Bednarski  M.,  Kokoszczyński  R.,  Stopyra  J.,  Kształtowanie  się  drugiego  obiegu  gospodarczego
w Polsce w latach 1977–1986, „Bank i Kredyt” nr 8/1988, 9/1988.
Belczyk K., Wynagrodzenia w szarej strefie w  2010 roku, http://wynagrodzenia.pl.
Bełdzikowski R., Kontrola skarbowa. Uprawnienia struktura skuteczność, Difin, Warszawa 2011.
Benford F., The law of anomalous numbers, „Proceedings of the American Philosophical Socie-
ty”, 1938, 197.
Berenstein P.L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997.
Berger K., Metody pomiaru szarej gospodarki w praktyce wybranych krajów europejskich, „Prace Za-
kładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS” 1996, nr 233.
Berlin I., Dwie koncepcje wolności i inne eseje, ResPublica, Warszawa 1991.
Bernal A., Problem wyboru metody badania zjawiska uchylania się od podatków, w: Polski system
podatkowy. Założenia a praktyka, A. Pomorska (red.), UMCS, Lublin 2004.
Bernal A., Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania, Difin,
Warszawa 2008.
 Best P. Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000,
Biała księga podatków. Analiza obecnego systemu podatkowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa
1998.198 Literatura
Biegalski A., Lasiński-Suleski K., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A., Prejs E., Wan-
toch-Rekowski J., Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe, Kazusy 2009.
Biegalski A., Polska jurysdykcja podatkowa, Poznań 2000.
Biernacki K., Ryzyko podatkowe w systemie podatkowym w Polsce – ujęcie makroekonomiczne, w:
Stabilizacja  fiskalna.  Teorie i   doświadczenia  wybranych  gospodarek,  D.  Miłaszewicz  (red.),
Szczecin 2012.
Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów, Wyniki kontroli skarbowej w 2004 r., nr 3(63)2005.
Bolkowiak I., Tax burden on gross incomes of households, Information and Publication Selection,
Working Papers Institute of Finances, No. 49, 1996.
Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, „K i K” – Konieczny i Kru-
szewski, Warszawa 2000.
Brańka R., Podatek liniowy a progresja podatkowa w świetle badań ankietowych, WSBiF w Bielsko-
-Białej, 2004.
Brondolo J., Collecting taxes Turing an Economic Crisis: Challenges and Policy Options, International
Monetary Found, Fiscal Affairs Department, SPN/09/17, 2009.
Brzeziński B., Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opodatkowania, UMK, Toruń
1996.
Brzeziński B., Głuchowski J., Kosikowski C., Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej
i Polski, PWE, Warszawa 1998.
Brzeziński B., Kalinowski M., Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, Gdańsk 2005.
Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Tonik, Toruń 1995.
Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Dom Organizatora Toruń 2008
Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Dom Organizatora, Toruń 2001.
Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1997.
Bukowski S.I., Strefo euro, PWE, Warszawa 2007.
Burzym E., Analiza finansowa w  przedsiębiorstwie przemysłowym, AE, Kraków 1984
Burzyński W., Charakterystyka zjawiska szarej strefy, w: Metodologia badań szarej strefy na rynku
usług  turystycznych,  T.  Smuga  (red.),  Instytut  Koniunktur  i  Cen  Handlu  Zagranicznego,
Warszawa 2005.
Capiga M., Ogrodnik H., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń,
AE w Katowicach, Katowice 2007.
Challenges for tax policy in OECD countries, OECD Economic Outlook 69, 2001.
Chodorov F., Income tax, root of all evil, Fijor Publishing, Chicago 2005.
Chojna-Duch E., Budżet pod presją czasu, „Rzeczpospolita” z 30 listopada 2001.
Chrościcki T., Szara strefa w polskiej gospodarce na tle innych krajów, „Nowe Życie Gospodarcze”
441, nr 9.
Cichocki S., Marcinkowska I., Schneider F., Styczyński K., Zatrudnienie nierejestrowane jako zja-
wisko społeczno-ekonomiczne, w: Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, E. Kryńska (red.),
MPiPS, Warszawa 2008.
Cichocki S., Metody pomiaru szarej strefy, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 1–2.
Clotfelter C.T., Tax Evasion and Tax Rates: an Analysis of Individual Returns, „The Review of
Economics and Statistics” 1983, No. 3.199 Literatura
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the
European Economic and Social Committee. Tax the Development. Cooperating with Deve-
loping Countries on Promoting Good Governance in Tax Matters. SEC (2010) 426. Brussels,
21.04.2010, COM (2010) 163 final.
Compliance Risk Management Guide for Tax Administrations, Fiscalis Risk Management Platform
Group, 2010.
Czarna lista usprawnia ściągalność podatków, „Gazeta Prawna” z 15 marca 2010, nr 51.
Dąbrowski M., Tomczyńska M., Tax reforms in transition economies – a mixed record and complex
future agenda, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2001.
Dębowska-Romanowska T., Uwagi o sposobie definiowania przedmiotu i podstawy opodatkowania
z punktu widzenia obliczenia prawidłowej (jednej i jedynej) kwoty podatku. Studia z dziedziny
prawa podatkowego, Toruń 1998.
Diacon S.R., Carter R.L., Success in Insurance, John Murray, London 1990.
Dokumenty europejskie, A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (oprac.), t. 3, Metro-
pol, Lublin 1999.
Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Uniwersytet Opolski,
Opole 2000.
Domaszewicz R., Finanse krajów kapitalistycznych, PWE, Warszawa 1985.
Dominik D., Kontrola podatkowa we Francji, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej”, 2/2006.
Dorozik  L.,  Stanielewicz  J.,  Walczak  B.,  System  podatkowy  Polski,  Uniwersytet  Szczeciński
i PWSZ w Wałczu, Szczecin 2008.
Drucker P.F., Jak skutecznie zarządzać firmą , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowoczesność, Czytelnik, Warszawa 1995.
Drugi Raport o Oszustwach Karuzelowych i Przestępstwach w Przypadku nabycia Towarów, Wynik
Raportów Państw Członkowskich, SCAC 364, 31.01.2003.
Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym , Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Dzwonkowski H., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego
i odpowiedzialność karna skarbowa, Difin, Warszawa 2009.
Efektywność polityki podatkowej, M.P. Devereux (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
Enste D., Shadow Economy and Institutional Change in Transition Countries, w: The informal eco-
nomy in the EU Accession Countries: Size, scope, trends and challenges to the process of EU enlarge-
ment, B. Belev (red.), Center for Study of Democracy, Sofia 2003.
Establishing a Community programme to improve the operation of taxation systems in the internal
market (Fiscalis 2013) and repealing Decision No 2235/2002/EC, Decision.
European Commission, European Employment Strategy, Brussels 2003.
Famulska T., Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy , AE im. Korola Adamiec-
kiego w Katowicach, Katowice 1998.
Famulska T., Sprawiedliwość podatkowa, „Przegląd Podatkowy” 1996, nr 5.
Farbaniec M., Grabiński T., Zabłocki B., Zając W., Wykorzystanie prawa Benforda w analizie po-
prawności danych finansowych na przykładzie informacji o  obrocie towarowym, Wyd. PITWIN,
Kielce 2012.
Federowicz Z., Polityka fiskalna , Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.200 Literatura
Feige L.E., Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional
Economics Approach, University of Wisconsin, Madison 1990
Feige L.E., How Big Is the Irregular Economy? Challenge, listopad – grudzień, 1979 oraz Measu-
ring the Non – Observed Economy A Handbook, OECD, Paris 2002.
Feige L.E., Urban I., Estimating the Size and Growth of Unrecorded Economic Activity in Transition
Countries: A Re – evaluation of Electric Consumption method Estimates and Implication, W. Da-
vidson, Institute Working Paper No. 636, 2003.
Ferdinand H.M., Tax tales from the second millenium, Grapperhaus, Dom Organizatora, Toruń,
Amsterdam IBFD, 2010.
Fiszer J., Tax reform in Poland, Friedrich Ebert Foundation, „Economic and Social Policy Se-
ries” 1991, No. 9.
Frey B.S., Schneider F., Ekonomika gospodarki nieformalnej, w: Wokół zagadnień gospodarki niefor-
malnej, A. Karwińska, A. Surdej (red.), AE w Krakowie 2004.
Frey S.B., Hanneman-Weck H., The Hidden Economy As An ‘Unobserved’ Variable, „European
Economic Review” 1984, Vol. 26, No. 1–2.
Friedland N., Maital S., Rutenberg A., A Simulation Study of IncomeTtax Evasion, „Journal of
Public Economics” 1978, Vol. 10, No. 1.
Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
Gail N., Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa 1992.
Gasz M., Szara strefa – alternatywna dla legalnej sfery gospodarki, w: Co decyduje o konkurencyjności
polskiej gospodarki, M. Noga, M.K. Stawicka (red.), CeDeWu, Warszawa 2008.
Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
Giles D.E.A., Benford’s Lawand Naturally Occurring Prices in Certain e-Bay Auctions, „Applied
Economics Letters” 2007, No. 14.
Głąbicka K., Rynek pracy w jednoczącej się Europie, TWP, Warszawa 2005.
Głąbiński S., Nauka skarbowości, Drukarnia Słowa Polskiego Lwów, Warszawa–Lwów 1925.
Głodek P., Szara strefa – zakres pojęcia i podstawowe obszary badań, w: Zarządzanie wzrostem ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, E. Stawasz (red.), Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2011.
Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2002.
Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Warszawa 1998.
Głuchowski J., Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne, w: System
podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, Rada Strategii Społeczno-
-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, raport nr 36, Warszawa 1999.
Gołdyn A., Formy ucieczki przed podatkiem, „Monitor Podatkowy” 1996, nr 7.
Gołdyn A., Zapobieganie zjawisku ucieczki przed podatkiem, „Monitor Podatkowy” 1996, nr 8.
Gołębiowski G., Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej, „Współczesna Eko-
nomia” 2007, nr 1.
Gołębiowski G., Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Gomułowicz A., J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wyd. Ars boini et aequi, Poznań 1995,
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis Warszawa 2004.201 Literatura
Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001
Gomułowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
Good Practice Guide to Tackling Missing Trader Frauds, SCAC 384, TAXUD/C3/FVD D(2002),
12 listopada 2003 r.
Górka K., Wielkość i struktura gospodarki nieformalnej w Polsce, w: Wokół zagadnień gospodarki
nieformalnej, A. Karwińska, A. Surdej (red.), AE w Krakowie, Kraków 2004.
Grabiner L., The Informal Economy, HM Teasury Public Enquiry Unit, HMSO, London 2000.
Grabiński T., Prawo Benforda i jego wykorzystanie w analizie wyników wyborów prezydenckich
w Polsce, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2009.
Grabowska A., Prawo co dnia, www.rzeczpospolita.pl, 2005.10.21.
Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
Gwartney J., Stroup R., Sobel R., Macpherson D., Economic private and public choice, Thomp-
son, 2004.
Gwiazdowski R., Adama Smitha koncepcja funkcji państwa, handlu międzynarodowego, finansów
publicznych i podatków, „Studia Iuridica” 2003, XLI.
Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1988.
Hill C., Critical Tax Theory: Cricitism and Response, North Carolina Law Review Associaton, 1998.
Hill P.T., Base-Invariance Implies Benford’s Law, „Proceedings of the American Mathematical
Society” 123(3).
Hill T.P., A Statistical Derivation of the Significant-Digit Law , „Statistical Science” 1995, 10(4).
Hilty R.M., Henning-Bodewig F., Law Against Unfair Competition: Toward and New Paradigm
in Europe? Berlin Springer.
Hite P., A positive Approach to Taxpayer Compliance, „Public Finance”, nr 2.
Ickiewicz J., Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 1998.
Ikiz A.S., Shadow Economy in Bułgaria: Small nad Medium Enterprises and Taxation, referat na
konferencję  Unofficial  Activities  in  Transition  Countries:  Ten  Year  of  Experience,  Friedrich
Ebert Stiftung, Institute za Javne Financije, Zagrzeb, Chorwacja, 18–19.10.2000.
Informacja o wynikach kontroli opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych
źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, NIK, Departament Budżetu i Finansów,
nr ewid. 79/2008/P07031/KBF, Warszawa 2008.
Informacja o wynikach kontroli opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych podatkiem od to-
warów i usług oraz egzekwowania zaległości w VAT, NIK, Departament Budżetu i Finansów,
nr ewid. 16/2010/P09023/KBF, Warszawa 2010.
Informacja o wynikach kontroli poboru podatku dochodowego od osób prawnych, NIK, Departament
Budżetu i Finansów, nr ewid. 66/2009/P08024/KBF, Warszawa 2009.
Informacja o wynikach kontroli realizacji przez urzędy skarbowe dochodów budżetu państwa z podat-
ku od towarów i usług w latach 2004–2005, NIK, Departament Budżetu i Finansów, nr ewid.
129/2006/P05030/KBF, Warszawa 2006.
Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2009 roku budżetu państwa w części 19 Budżet, finanse
publiczne i instytucje finansowe, nr ewid. 64/2010/P09036/KBF, NIK, Warszawa 2010.
Informal Employment and Promoting the Transition to a Salaried Economy, Employment Outlook,
OECD, 2004. 202 Literatura
ISA 315 (Redrafted), Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement Through Understan-
ding the Entity and Its Environment.
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Jarocka E., Finanse: przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Difin, Warsza -
wa 2003.
Jarosiński W., Przegląd metod szacunku rozmiarów szarej gospodarki, „Prace Zakładu Badań Staty-
styczno-Ekonomicznych GUS” 1995, nr 223.
Jarosiński W., Przegląd metod szacunku rozmiarów szarej strefy, w: Szara strefa gospodarki (wybrane
problemy), prace ZBSE, GUS i PAN, Warszawa 1995.
Justyński T., Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Zamykacze, Kraków 2000.
Kabaj M., Mirosław J., Ograniczanie zatrudnienia nierejestrowanego, w: Przyczyny pracy nierejestro-
wanej w Polsce, K. Pater (red.), MPiPS, Warszawa 2008.
Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków , ODiDK, Gdańsk
1999.
Kaleta J., Gospodarka budżetowa, PWE, Warszawa 1985.
Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Dom
Organizatora, Toruń 2001.
Kańduła S., Kijek I., Wybrane zagadnienia finansów publicznych , AE, Poznań 2005.
Karwat P., Obejście prawa podatkowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
Kaufmann D., Kaliberda A., Integrating the Unofficial Economy into the Dynamics of Post – Socia -
list Economies, Working Paper 1691, World Bank, Washington 1996.
Kiszka J., Ochrona podatnika w prawie UE, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 8.
Kiszka J., Zasady ochrony podatników w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”,
Gdańskie Studia Prawnicze, 2007.
Kiziukiewicz T. i in., Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych , Difin, Warszawa
2004.
Kliem R.L., Ludin I.S., Reducing Project Risk, Gower, Aldershot 1997.
Klonowska A., Znaczenie koncepcji zarządzania ryzykiem dla administracji podatkowej, „Zeszyty
Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne” 2012, nr 12.
Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, Chicago–London 1985.
Kolanowska-Kowalska B., Polityka fiskalna , w: System finansowy w  Polsce, Pietrzak B., Polański
Z., Woźniak B. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Kołecki H., Policyjno-kryminalistyczna problematyka współczesnej przestępczości ekonomiczno-finan -
sowej w Polsce, Poznań 1992.
Komar A., Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Branta, Bydgoszcz 1996.
Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Kornecki J., Szara strefa w Unii Europejskiej i na świecie, w: Zarządzanie wzrostem małych i średnich
przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, E. Stawasz (red.), UŁ, Łódź 2008.
Kosek-Wojnar M., Filas J., Owsiak S, Surówka K., Pakoński K., Piszczek M., Budżet  władz  
lokalnych, Warszawa 2002.203 Literatura
Kosek-Wojnar M., Owsiak S. Surówka K., Równowaga budżetowa, deficyt budżetowy , dług pu-
bliczny, Warszawa 1993.
Kosek-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego, AE w Krakowie, Kraków 2002.
Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego , Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2007.
Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2012.
Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komen-
tarz, wyd. 2, LEX 2007.
Kosikowski C., Legislacja finansowa , Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.
Kosikowski C., Podatki. Problemy władzy publicznej i podatników, LexisNexis, Warszawa 2009.
Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa 2008
Kossut Z., Metoda łańcuchowych podstawień, „Rachunkowość” 1960, nr 2, 1960.
Kowalczyk P., Niepewność a ryzyko. Schemat zachowań podczas podejmowania ryzykownych decyzji,
„Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 2003, nr 5.
Kowalik M., Konsekwencje podatkowe centralizacji podatku VAT w jednostkach samorządu terytorial-
nego, materiały szkoleniowe, Rzeszów 2017.
Kozłowski P., Gospodarka nieformalna w Polsce, Ziggurat, Warszawa 2004.
Krajewska A., Podatki – Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2002.
Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010.
Krajewska A., Podatki, PWE, Warszawa 2004.
Krajowy Plan Dyscypliny Podatkowej. Plan wdrożenia na 2005 r., Ministerstwo Finansów, Depar-
tament Organizacji Skarbowości, Warszawa 2005.
Krasowska-Walczak G., Finanse publiczne, WSB, Poznań 1997.
Krawiec J., Prawo  Benforda  jako  narzędzie  wykrywania  manipulacji  finansowych ,  „Kwartalnik
Nauk o Przedsiębiorstwie” 2012, nr 4(25).
Kucharek W., Jak zatrzymać oszustwa karuzelowe w handlu wewnątrzwspólnotowym – ostatnie ini-
cjatywy instytucji Unii Europejskiej oraz wybrane inicjatywy wielostronne, „Biuletyn Skarbowy
Ministerstwa Finansów” 2007, nr 76.
Kudła J., Ekonomia opodatkowania. Konwersatorium „Unikanie opodatkowania i zmniejszanie
obciążenia podatkowego”, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, War-
szawa 2006.
Kudła J., Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Uni-
wersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004.
Kuipe N. H. , Alternative Proof of a Theorem of Birnbaum and Pyke, „Annals of Mathematical
Statistics” 1959,
Kukułka K., Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwa Naukowe Wy-
działu Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000
Kulicki J., Krawczyk A., Sokół P., Leksykon podatkowy, PWE, Warszawa 1998.
Kulicki J., Sokół P., Podatki i prawo podatkowe, PWE, Warszawa 1995.
Kulp C.A., Casualty Insurance, Ronald Press, New York 1928.
Kurowski L., Wstęp do nauki prawa finansowego , PWN, Warszawa 1976.204 Literatura
Kuźmińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa
2002.
Lipowski T., Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby wykorzystania, ODiDK, Gdańsk 2002.
Lipowski T., Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Sopot 1999.
Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
Lupi A., Tax revenue in the European Union, Eurostat, „Statistics in Focus” 2010, 23.
Mackenrodt M.O., Gallego B.C., Enchelmaier S., Abuse of dominant position; new interpretation,
new enforcement mechanisms?, Berlin, MPI Studies on Intellectual Property, Competition
and Tax Law, 5.
Madej E., Zjawisko ucieczki od podatków. Cz. 1, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finan-
sów. Szkoła Główna Handlowa” 2004, z. 50.
Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, LexisNexis, Warszawa 2007.
Majchrzycka-Guzowska A., Finanse, LexisNexis, Warszawa 1978
Majchrzycka-Guzowska A., Jak  składać  zeznania  podatkowe.  Podatek  od  dochodów  osobistych,
Warszawa 1992.
Majka P., Sankcje w prawie podatkowym, Toruński Rocznik Podatkowy 2010, Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu. są 2 wydania ja cytowałam z Toruńskiego Rocznika Podatko-
wego z UMK w Toruniu
Malc W., Jak badać odchylenia od planu, „Rachunkowość” 1958, nr 12; Rachunek kosztów postulo-
wanych w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1963
Małecka-Ziembińska E., Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w  Polsce,
UE w Poznaniu, Poznań 2012.
Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Mastropasqua R., Tax Officer of the Revenue Agency – International Cooperation Office , Fight against
tax fraud and tax fraud indicators, „Tax Tribune, Magazine of the IntraEuropean Organisa-
tion of Tax Adminisrations” 2002, 1.
Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach programu PHARE 2000, Polska Administracja Po-
datkowa, Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.
Mączyński  D.,  Międzynarodowa  współpraca  w  sprawach  podatkowych,  LexisNexis,  Warszawa
2009.
Measuring the Non – Observed Economy a Handbook, OECD, Paris 2002.
Melezini M., Szczygieł G.B., Obywatel przed urzędem skarbowym, Temida 2, Wydział Prawa UW,
Białystok, Warszawa 1997.
Melville A., Taxation 15 th  edition, FT/PH, 2009.
Metcalfe L., Richards S., Improving public management, European Institute of Public Admini-
stration, SAGE Publications, 1992.
Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, AE w Krakowie, Kraków 2001.
Mieszkowski P., An evaluation of tax reform in Poland, Polish Policy research Group Warsaw
University, 1991.
Milczarek M., Kultura bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo Pracy” 2000, nr 10.
Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, , Poltext, Warszawa 2000.
Moser E., Preis – und Finanzierungsentscheidungen im Auslandsgeschäft, Wiedeń 1985.205 Literatura
Mróz B., Gospodarka nieoficjalna w  systemie ekonomicznym, „Monografie i Opracowania. Szkoła
Główna Handlowa” 2002, nr 509.
Mróz  B.,  Gospodarka  nieoficjalna ,  „Monografie i   Opracowania.  Szkoła  Główna  Handlowa”
2002, nr 509.
Mróz B., Kryzys a szara strefa w polskiej gospodarce, w: Jak żyć w kryzysie? Zachowania polskich
konsumentów, M. Bombol (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Murphy R., The Tax Gap. How to Calculate the Tax Not Paid by Multinational Corporations, Tax
Research LLP, 2008. ←niejasny adres bibliograficzny
Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finanse in Theory and Practice, New York 1989.
Musgrave R.A., The Theory of Public Finance, McGraw-Hill, New York 1959.
Muster R., Zjawisko szarej strefy w Polsce, Polityka społeczna, Warszawa, sierpień 2012.
Nasiłowski N., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, War-
szawa 1998.
Newcomb S., Note on the Frequency of Use of the Different Digits in Natural Numbers, „American
Journal of Mathematics” 1881, Vol. 4, No. 1.
Nigrini M., Benford Law. Applications for Forensic Accounting, Auditing and Fraud Detection, John
Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2012.
Nizioł K., Prawne aspekty polityki podatkowej, Difin, Warszawa 2007.
Nykiel W., Sęk M., Protection of Tax Payer’s Rights European International and Domestic, Wydaw-
nictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Obejście prawa podatkowego, Wyrok WSA w Warszawie z 30.03.2004, III SA 2984/02, „Monitor
podatkowy” 2004, nr 6.
Ofiarski Z., Prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2008.
Oręziak L., Euro. Nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004.
Oręziak L., Polityka budżetowa w strefie euro , w: Europejska integracja monetarna, NBP, Warszawa
2008.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), The Public Employment
Service: Japan, Norway and Spain, Paris 1993.
Orłowski W.M. Reforma finansów publicznych , Biuro Analiz Sejmowych, nr 23(47), 18 grudzień
2008.
Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006.
Ostaszewski J., Federowicz Z., Kierczyński T., Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce,
Difin, Warszawa 2004.
Ostaszewski J., Finanse, Difin, Warszawa 2010.
Ostrowski K., Prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC , Warszawa 2002
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Pacho W., Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
Pacolet J., Marchal A., Fraude Sociale et Travail au noir en Belgique, „Revue Belge de Sécurite
Socjale” 2003, 3rd quarter.
Pastuszek R., Leading und Lagging kurzfristig variierbarer gruppeninterner Geldflüsse im Währung-
smamagement einer internationalen Unternehmung, Pfaffenweiler 1986206 Literatura
Pater K., Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki uboczne. Synteza raportu koń-
cowego z badań, analiza przygotowana dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, War-
szawa 2007.
Pechman J.A., The Promise of Tax Reform, Columbia University, The American Assembly, En-
glewood Cliffs, 1985.
Peumans H., Theorie et pratique des calculs d’investissment, Dunod, Paris 1965
Pfeffer I., Insurance and Economic Theory, Irwin Inc. Homewood, Illinois 1956.
Pidgeon J., Wulff M., Housing, Planning, Health and Environmental Issues: A Design Proposal For
The Future, Melbourne 1990.
Piekara A., Jakość administracji w Polsce: zarys współczesnej problematyki, Centrum Studiów Sa-
morządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnic-
two Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer Polska – Oficyna, Kra -
ków 2007.
Pietrewicz M., Polityka fiskalna , Poltext, Warszawa 1993.
Pinkham R.S., On the Distribution of First Significant Digits, „Annals of Mathematical Statistics”
1961, 32(4).
Piotrowska-Marczak K., Federalizm fiskalny w  teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.
Pirenne P., Travail au noir et fraude, „Revue Belge de Sécurite Socjale” 2003, 3rd quarter.
Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów na lata 2010–2011 (propozycje), Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, 2010.
Podstawowe Zasady Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006 r., Ministerstwo Finansów, Departa-
ment Administracji Podatkowej, Wydział Obsługi Kontroli Podatkowej, Warszawa 2006.
Pollack H., Steuertarife, Handbuch der Finanzwissenschaft, t. 2, Tübingen 1980.
Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa, Dokument Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów, Warszawa, marzec 2003.
Polski Model Ryzyka, Strategia Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, Warszawa 2004.
Pomarańczowa Księga. Zarządzanie ryzykiem – zasady i koncepcje, Ministerstwo Skarbu Jej Kró-
lewskiej Mości, październik 2004.
Poszwa M., Istota i struktura ciężaru podatkowego przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe AE we Wro-
cławiu” 2003, nr 984.
Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011.
Promoting  Good  Governance  in  Tax  Matters,  Communication  from  the  Commission  to  the
Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee,
COM (2009) 201 final, Brussels, 28.4.2009.
Promoting Trnasparency and Exchange of Information for Tax Purposes, A Background Informa-
tion Brief, OECD, 17 September 2010.
Propedeutyka finansów , L. Szyszko (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
Prosecution in Cases Where VAT Fraud is Affecting the Budget of Another Member State, TAXUD/
2327/03, SCAC 365, 3 listopada 2003 r.
Prusak F., Ustawa karna skarbowa z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1994.
Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, Bednarski M., Kryńska E., Pater K., Walewski M. (red.),
MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2008.207 Literatura
Radzikowski K., Normatywne podstawy koncepcji obejścia prawa podatkowego, „Przegląd Podat-
kowy” 2005, nr 9.
Rajewski Z., Zienkowski L., Szara gospodarka w systemie rachunków narodowych, GUS, Warszawa
1995
Raport from the Commission to the Council and the European Parliament, Protection of the Eu-
ropean Union’s Financial Interests-Fight Against Fraud, Annual Raport 2009, SEC(2010)898,
14.07.2010.
Raport Komisji Europejskiej dla Rady UE, Funkcjonowanie współpracy administracyjnej w zakre-
sie zwalczania oszustw VAT, 16 kwietnia 2004.
Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa, luty 2004.
Raport OECD, Challenges for tax Policy in OECD countries, 2001.
Raport OECD, Consumption Taxes, Working Party No. 9, DAFFE/CFA/WP9 (2003)10.
Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 1994.
Renody P., Ivarsson S., Van der Wusten-Gritsai O., Meijer R., Undeclred work in an enlarged
Union. „An Analysis of undeclared work: an in-depth study of specific items” , Malmö/Amster-
dam, Inregia/Regioplam, 2004.
Richardson G., The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence
and extensions, „Journal of International Accounting, Auditing and Taxation” 2008, Vol. 17,
Issue 2.
Risk Management Guide for Tax Administrations, Fiscalis Risk Analysis Project Group, European
Commission’s Taxation and Customs Union Directorate General, 2006.
Rogala E., Słownika VAT dla gmin, Platforma Edukacyjna, Kampinos.
Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzy-
ko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Rosati D., Europejski model społeczny, PWE, Warszawa 2009.
Rosenbloom D.H., Goldman D.D., Public  administration:  understanding  management,  politics,
and law in the public sector, McGraw-Hill, New York 1993.
Rybarski R., Nauka skarbowości, Wolter Kluwer, Warszawa 2015.
Ryder P., Multiple origins of the Newcomb-Benford law: rational numbers, exponential growth and
random fragmentation, Staats – und Universitätsbibliothek Bremen, Germany 2009.
Rzońca A., Stan finansów publicznych i sposoby ich uzdrawiania, Towarzystwo Ekonomistów Pol-
skich, Warszawa 2007.
Samojlik B., System podatkowy – kierunki ewolucji, w: Kierunki zmian w sektorze finansów publicz -
nych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, B. Samojlik (red.), Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2006.
Sasin W., Analiza ekonomiczna firmy , Wyd. Agen. Wyd. Interfart, Łódź 2003.
Schneider F., Arbeit im Schatten: wo DeutschlandsWirtschaft wirklich wächst, Gabler Verlag, Wies-
baden 2004.
Schneider F., Enste H.D., Shadow Economies: Size, Causes and Consequence, „Journal of Econo-
mic Literature” 2000, Vol. XXXVIII.
Sierpińska M., Rozmiary „szarej strefy” w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania, „Zeszyty Na-
ukowe AE w Krakowie” 1997, nr 489. 208 Literatura
Skov N., Finanse i zarządzanie. Amerykańskie propozycje dla polskich firm prywatnych , PLACE,
Warszawa 1991,
Słodczyk A., Zarządzanie ryzykiem, „Logistyka” 2008, nr 5.
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
Smithson C.W., Smith Jr. C.W., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym , Dom Wydaw-
niczy ABC, Kraków 2000.
Soboń J., Popardowska E., Kwolek D., System podatkowy i skarbowy w Polsce, Kielce 2011
Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Soroczyński S., Stachowicz J., Zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego za
pomocą transakcji nierzeczywistych, „Futures i Options”, Kraków 1994.
Sprawozdania  finansowe i   ich  analiza.  Analiza  finansowa , B. Micherda (red.), Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
Sroślak G., Społeczna interpretacja kategorii „szarej strefy”, w: „Szara strefa” w okresie transformacji
ustrojowej gospodarki polskiej, M. Smejda (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice 1996.
Standard  zarządzania  ryzykiem,  Federation  of  European  Risk  Management  Associations  
AIR-MIC, ALARM, IRM, 2002, FERMA, 2003.
Staniec  I.,  Zawiła-Niedźwiecki  J.  (red.),  Zarządzanie  ryzykiem  operacyjnym,  w:  I.  Staniec,
K.M. Klimczak, Panorama ryzyka, C.H. Beck, Warszawa 2008.
Stanik R., Praktyczne problemy nadużycia i obejścia prawa podatkowego, Unimex, 2009.
Stańczyk Z.J., Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych – przegląd badań,
„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 744.
Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, AE, Kraków 1997.
Stein L. von, On Taxation in the Theory of Public Finance, London 1958
Stern N., What Tax Reform is Needed for Fast Economic Development? Center for Social and Eco-
nomic Research, Central European University. Open Society Institute – Regional Publi-
shing Center, 1999.
Stiglitz J.E., Charlton A., Jonas A., Fair trade – szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007.
Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Strategia Relacji z Podatnikami, Ministerstwo Finansów. Departament Organizacji Skarbowo-
ści, Warszawa 2003.
Strategia Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym. Polska Administracja Podatkowa. Materiały szko-
leniowe opracowane w ramach PHARE 2001 „Modernizacja Administracji Podatkowej” War-
szawa 2004.
Suwaj P.J., Kijowski D.R., Patologie w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Syguła L., Wykrywanie oszustw podatkowych przez administrację podatkową, „Prawo i Podatki”
2009, 10.
Szapiro T., Co decyduje o decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Szczerski K., Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego: wyzwania dla roz-
szerzonej Unii Europejskiej – przypadek Polski, Centrum Europejskie Natolin, 2005.
Szczęsny W., Firma w otoczeniu fiskalnym , Difin, Warszawa 2001.
Szczęsny W., Wydajność fiskalna przedsiębiorstw , Difin, Warszawa 1999.
Szczypiór M., Kontrola podatkowa przedsiębiorców w 2009 r., PressHouse, 2009.209 Literatura
Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem Podstawowe zagadanienia, PWE, Warsza-
wa 2001.
Tchórzewski J., Naprawa czy reinżynieria systemu funkcjonowania i rozwoju Służby Celnej oraz
administracji podatkowe?, „Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów” 2007, nr 7.
Thomas J., Quantifying, the Black, Economy: ‘Measurement Without Theory’ Yet Again?, „The Eco-
nomic Journal” 1990, Vol. 109.
Tkaczyk J., Zdyb M., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2006.
Tomala G., Szymankiewicz M., Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych , ODDK,
Gdańsk 2016.
Tomczyńska M., Comparative analyses of direct tax system in selected Central European countries,
Warsaw: CASE, 1999, Studies & Analyses /Center for Social and Economic Research.
Tsakumis G.T., Curatola A.P., Porcano T.M., The relation between national cultural dimensions and
tax  evasion,  „Journal of International Accounting, Auditing and Taxation” 2007, Vol. 16,  
Issue 2.
Ussher K., The spectre of tax harminisation, Centre for European Reform, London 2000.
Vaškovà D., Comparision of the Tax structure in CE and EU Countries: Tax reform goals and the
current situation, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1996.
VAT – Missing Trader Fraud – Prevention, materiały robocze z warsztatów Wewnątrzeuropej-
skiej Organizacji Administracji Podatkowych (IOTA), listopad 2003.
Vergano L., Zantomio F., Tax Policy in the New EU Members: Poland, Departament of Public
and Enviromental Economics – University of Pavia, Italy, Working Paper 307, 2004.
W. Nykiel W. (red.), Polskie  prawo  podatkowe.  Podręcznik  akademicki, W. Nykiel (red. nauk.),  
Difin, Warszawa 2011.
Wagner A., Finanzwissenschoft, t. 1, Leipzight 1980.
Walczak B., Systemy podatkowe. Teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego, PTE, Szczecin
2003.
Walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się opodatkowania. Sprawy przedłożone przez
Komisję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013 r. KE.
Walker T., New Measures to be used in the UK to combat MTIC (carousel) VAT Frauds, „Tax Tribu-
ne, Magazine of the IntraEuropean Organisation of Tax Administrations” 2003,1.
Wallace S., State and Local Fiscal Policy. Thinking Outside the Box, Wdward Elgar, 2010.
Ważniewski P., Metody badania szarej strefy w gospodarce, w: Metodologia badań szarej strefy na ryn-
ku usług turystycznych, T. Smuga (red.), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,
Warszawa 2005.
Weber M., Risikoentscheidungskalkille in der Finanzierungstheorie, C.E. Poeschel Verlag,Stuttgart
1990.
Weralski M., Finanse i prawo finansowe, Warszawa PWE 1978
Weralski M., Kumulacja podatkowa, „Finanse” 1959
Weralski M., Pojęcie podatku, Ossolineum, Wrocław 1985.
Weralski M., Socjalistyczne instytucje finansowe, PWE, Warszawa 1973
Weralski M., Współczesne systemy podatkowe, UW, Warszawa 1979.
Willett A.H., The Economic Theory of Risk Insurance, Filadelfia 1951.210 Literatura
Williams C., Windebank J., Metodologia pomiaru nieformalnego zatrudnienia, w: Wokół zagadnień
gospodarki nieformalnej, A. Karwińska, A. Surdej (red.), AE w Krakowie, Kraków 2004.
Winiarski M. (red.), Studenckie Prace Prawnicze, „Administratywistyczne i Ekonomiczne 3”,
UW, Wrocław 2005.
Wojciechowski E., Systemy podatkowe, Wydawnictwo Ossolineum, Toruń 1985. Toruń
Wojciechowski I., Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko ,
Zakamycze, Kraków 1999.
Woźniak B., Finanse publiczne, w: System finansowy w  Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, Pietrzak B.,
Polański Z. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Wójtowicz W., Ochrona karna skarbowa dochodów podatkowych i opłat, „Nowe Prawo” 1975, nr 2.
Wywiał J., Kończyk G., Przykłady wnioskowania statystycznego za pomocą komputerowego pakietu
SPSS, PLJ, Warszawa 1996.
Wywiał J., Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, UE w Katowicach, Katowice 2012.
Zajewski M., Techniki obliczeniowe w analizie zależności zjawisk, „Ekonomika i Organizacja Pra-
cy” 1970, nr 6.
Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem
w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.
Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych,
Wrzesień 2011.
Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Warszawa 1996.
Zdzitowiecki J., Pojęcie dochodu w polskim podatku dochodowym, Gebethner i Wolff, Poznań
1939.
Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, WSB, Poznań 2012.
Zodrow G., Mieszkowski P., United States Tax Reform in the 21 st  Century, Cambridge 2002.
Żyniewicz M., Załupka D., Luki podatkowe, Netnet Sp. z o.o., Wrocław 1999.
Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2009.
Akty prawne
Art. 20 Dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym, t.j. Dz.U. z 1957 r.,
nr 7, poz. 26.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78 poz. 483
z późn. zm.
Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  2  marca  2010  r.  w  sprawie  szczegółowej  klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, Dz.U. nr 38, poz. 207 ze zm.
Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpra-
cy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej
(Dz.U. L. 268 z 12 października 2010).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy
administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie
(EWG) nr 218/92. Dz.U. WE L 264 z dnia 15.10.2003.211 Literatura
Rozporządzenie Rady 37/2009 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości
dodanej w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatku związanego z transakcjami
wewnątrzwspólnotowymi, Dz.U. WE L 14 z dnia 20 stycznia 2009.
Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 1991 r., nr 9, poz. 31
z późn. zm.
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 1992 r., nr 21,
poz. 86 z późn. zm.
Ustawa z 21 października 1994 r. o podatku od sprzedaży akcji w obrocie publicznym, Dz.U.
z 1994 r., nr 123, poz. 602.
Ustawa z 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagro-
dzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 1994 r.,
nr 80, poz. 368.
Ustawa z 25 listopada 1993 r. o podatku importowym od towarów sprowadzalnych lub nadsy-
łanych z zagranicy, Dz.U. 1993, nr 123, poz. 551.
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z  1991 r., nr 80,
poz. 350 z późn. zm.
Ustawa z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych, Dz.U. z 1992 r., nr 68,
poz. 341.
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa, Dz.U. z 1997 r., nr 137, poz. 926.
Ustawa z 4 lutego 1994 r. o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożyw-
czych przywożonych z zagranicy, Dz.U. z 1994 r., nr 43, poz. 160.
Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U.
z 1993 r., nr 11, poz.50 z późn. zm.
Ustawa z 10 września 1999 r., Kodeks karny skarbowy, Dz.U. z 1999 r., nr 83, poz. 930, z późn.
zm.
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535
z późn. zm.
Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i klasyfikacji podatników, Dz.U. z  1995
r., nr 142, poz. 702 z późn. zm.
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 1960 r., nr 30,
poz. 168, z późn. zm.
Ustawa  z  2  lipca  2004  r  o  swobodzie  działalności  gospodarczej,  Dz.U.  z  2018  r.,  nr  173,
poz. 398, z późn. zm.
Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. z  1998 r., nr 144, poz. 930 z późn. zm.
Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. z  1998 r. , nr 155, poz. 1014
z późn. zm.
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z  2009 r. , nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.
Ustawa z 28 września 1991 r o kontroli skarbowej, Dz.U. z 1991 r., nr 100, poz. 442 z późn. zm.
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. z  2005 r., nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.212 Literatura
VI Dyrektywa VAT: komentarz do dyrektywy RUE dotyczy wspólnego systemu podatkowego,
Warszawa 2003.
Witryny internetowe
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-844_pl.htm. Bruksela, dnia 19.09 2013 r.
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928259/Wyci%C4%85g+z+zada%C5%84+urz%
C4%99d%C3%B3w+kontroli+skarbowej+na+rok+2013
http://www.mf.gov.pl
http://www.mf.gov.pl/budzet.
http://mfiles.pl/pl/index.php/Ryzyko_podatkowe
http://www.oecd.org
http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/narzedzia-do-analizy-statystycznej-informa -
cje-HP005203873.aspx
http://www.polskawue.gov.pl
http://uks.wawa.ibip.net.pl/article/wyniki-dzialan-urzedu-kontroli-skarbowej-w-warszawie-
za-2012-rok
http://www.stat.gov.p
http://www.pit.pl/pit-36l/
http://www.pit.pl/pit-37/
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/split-payment/2943914,Split-payment-zmiany-od-
stycznia-2020-r.html

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane