• Finanse wydanie 6 zmienione i rozszerzone

Finanse wydanie 6 zmienione i rozszerzone

 • Autor: Janusz Ostaszewski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-812-4
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 598/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 105.00 zł

  94.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Obecne szóste wydanie książki stanowi efekt pracy stale rozszerzającego się grona pracowników Katedry Finansów i jej przyjaciół. Dynamika zjawisk gospodarczych powoduje, że niektóre myśli prezentowane w poprzednich wydaniach stały się nieaktualne. Autorzy uaktualnili książkę i dostosowali przedstawiane rozważania do realiów współczesnego życia gospodarczego i obowiązującego stanu prawnego. Ponadto rozszerzono problematykę o nowe zagadnienia, jak również zmieniono podejście do niektórych prezentowanych wcześniej treści. Dodano także nowy rozdział poruszający problematykę inwestowania społecznie odpowiedzialnego (Socially Responsible Investing). Autorzy w sposób przemyślany wykazali, że współczesne inwestowanie wcale nie musi być nieetyczne i może być oparte na relacjach oznaczających trwały związek zakładający istnienie zaufania, współpracy i wspólnoty interesów.

Spis treści
 
Wstęp
 
CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO FINANSÓW
 
Rozdział 1. Istota i funkcje finansów
 
1.1. Określenie finansów
1.2. Funkcje finansów
1.3. Teorie finansów
 
Rozdział 2. Systematyka zjawisk finansowych
 
2.1. Systematyka przedmiotowa (funkcjonalna)
2.2. Systematyka podmiotowa
 
Rozdział 3. Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów
 
3.1. Wprowadzenie do finansów behawioralnych
3.2. Teoria oczekiwanej użyteczności J. von Neumanna i O. Morgensterna
3.2.1. Aksjomatyzacja preferencji
3.3. Rzeczywiste zachowanie się jednostek oraz podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
3.3.1. Anomalie w kształtowaniu się preferencji
3.3.1.1. Efekt pewności
3.3.1.2. Efekt odwrócenia
3.3.1.3. Efekt izolacji
3.3.2. Teoria perspektywy
3.3.2.1. Funkcja wartości
3.3.2.2. Funkcja wag prawdopodobieństwa
3.3.3. Racjonalność ograniczona oraz heurystyki
3.4. Efekt predyspozycji
3.4.1. Interpretacja efektu predyspozycji
 
Rozdział 4. Kryzysy finansowe we współczesnym świecie
 
4.1. Pojęcie kryzysu finansowego
4.2. Wpływ globalizacji na rozprzestrzenianie się kryzysu
4.3. Światowy kryzys finansowy wywołany załamaniem na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych
4.3.1. Kryzys na rynku amerykańskich kredytów subprime
4.3.2. Skutki światowego kryzysu
4.3.3. Wpływ światowego kryzysu na sytuację Polski
4.3.4. Kryzys zadłużenia publicznego
4.3.5. Behawioralne aspekty zachowania konsumentów i kredytodawców a kryzys subprime
 
CZĘŚĆ II UCZESTNICY RYNKU FINANSOWEGO
 
Rozdział 5. Finanse publiczne
 
5.1. Sektor finansów publicznych
5.2. Formy organizacyjne sektora finansów publicznych
5.2.1. Jednostki budżetowe
5.2.2. Jednostki gospodarki pozabudżetowej
5.2.3. Fundusze celowe
5.2.4. Agencje
5.2.5. Pozostałe podmioty
5.3. Wydatki publiczne
5.4. Dochody publiczne
5.5. Racjonalny system podatkowy. Podatki a sprawiedliwość społeczna
5.5.1. Miejsce podatków w racjonalnym systemie dochodów publicznych
5.5.1.1. Wybór między podatkami a opłatami
5.5.1.2. Wybór między podatkami bezpośrednimi a pośrednimi
5.5.2. Podatki a sprawiedliwość społeczna
5.5.2.1. Sprawiedliwość społeczna a sprawiedliwość podatkowa
5.5.2.2. Sprawiedliwość podatkowa a system podatkowy
5.5.2.3. Podatki osobiste i rzeczowe
5.5.2.4. Podatki pośrednie a sprawiedliwość rozkładu obciążeń podatkowych
5.5.2.5. Podatek liniowy
5.5.2.6. Ulgi podatkowe jako instrument realizacji polityki społecznej
5.5.2.7. Specyfika opodatkowania rolnictwa
5.6. Budżet państwa
5.6.1. Zasady budżetowe
5.6.2. Budżet państwa w Polsce
5.6.3. Budżet zadaniowy – nowa koncepcja zarządzania finansami publicznymi w Polsce
5.7. Finanse samorządu terytorialnego
5.7.1. Przesłanki wyodrębnienia finansów samorządu terytorialnego
5.7.2. Źródła finansowania zadań samorządu terytorialnego
5.7.3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
5.8. Deficyt finansów publicznych
5.8.1. Równowaga budżetowa i deficyt sektora finansów publicznych
5.8.2. Przyczyny i skutki deficytu budżetowego i deficytu finansów publicznych
5.8.3. Deficyt budżetowy w Polsce po 1989 r.
5.9. Dług publiczny
5.9.1. Pojęcie i rodzaje długu publicznego
5.9.2. Wielkość długu publicznego i długu Skarbu Państwa
5.10. Fiskalizm w Polsce na tle innych państw
5.10.1. Redystrybucja PKB w Polsce i w innych krajach OECD. Skala redystrybucji w odniesieniu do wydatków sektora finansów publicznych
5.10.2. Wydatki prawnie zdeterminowane (sztywne)
5.10.3. Polska państwem opiekuńczym? Konsekwencje dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu narodu
5.10.4. Redystrybucja PKB przy uwzględnieniu dochodów podatkowych i parapodatkowych
5.10.5. PKB per capita w Polsce na tle innych państw
5.10.6. Zmiany podatków i parapodatków mające na celu ograniczanie szarej strefy
5.11. Wpływ polityki fiskalnej na wybrane wskaźniki makroekonomiczne
5.11.1. Wydatki państwa w podziale funkcyjnym
5.11.2. Obciążenia fiskalne w Polsce na tle innych państw europejskich
5.11.3. Złożona ocena wpływu instrumentów polityki fiskalnej na procesy gospodarcze
 
Rozdział 6. System ubezpieczeń społecznych
 
6.1. Pracowniczy system ubezpieczeń społecznych
6.1.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6.1.2. Finanse systemu ubezpieczeń społecznych
6.1.2.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
6.1.2.2. Fundusz Emerytur Pomostowych
6.1.2.3. Fundusz Rezerwy Demograficznej
6.1.3. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych
6.1.4. Otwarte fundusze emerytalne jako element II filaru systemu emerytalnego
6.1.5. III filar systemu emerytalnego
6.2. System ubezpieczeń społecznych rolników
6.2.1. Organizacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
6.2.2. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników
6.3. Grupy zawodowe wyłączone z pracowniczego i rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych
6.3.1. Uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku
6.3.2. Emerytury i renty żołnierzy
6.3.3. Emerytury i renty innych służb mundurowych
6.4. Reforma emerytalna z 2012 roku
6.4.1. Uzasadnienie wprowadzenia reformy
6.4.2. Polska na tle innych krajów
6.4.3. Opinie na temat reformy
 
Rozdział 7. Finanse systemu ochrony zdrowia
 
7.1. Wprowadzenie
7.2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w wybranych krajach
7.3. Źródła finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce
7.3.1. Ubezpieczeniowe finansowanie systemu ochrony zdrowia
7.3.1.1. Kasy chorych
7.3.1.2. Narodowy Fundusz Zdrowia
7.3.2. Pozaubezpieczeniowe finansowanie systemu ochrony zdrowia
7.4. Ocena polskich rozwiązań na tle doświadczeń światowych
 
Rozdział 8. Finanse ubezpieczeń gospodarczych
 
8.1. Podstawowe zasady działalności ubezpieczeniowej
8.2. Analiza otoczenia instytucjonalnego
8.3. Klasyfikacja ubezpieczeń
8.4. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń
8.4.1. Przychody zakładu ubezpieczeń
8.4.2. Koszty zakładu ubezpieczeń
8.4.3. Podstawowe wymagania ustawowe w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej
 
Rozdział 9. Finanse Unii Europejskiej
 
9.1. Unia Gospodarcza i Walutowa wybrane aspekty
9.1.1. Przesłanki utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej
9.1.2. Koncepcje budowy unii monetarnej do roku 1990
9.1.3. Etapy budowania Unii Gospodarczej i Walutowej po roku 1990
9.1.4. Perspektywa rozszerzenia strefy euro
9.2. Budżet Unii Europejskiej
9.2.1. Uwagi wstępne
9.2.2. Dochody budżetu
9.2.3. Wydatki budżetu
9.2.4. Rozliczenia Polski z Unią Europejską
 
Rozdział 10. Bank centralny i banki komercyjne
 
10.1. Zarys historii bankowości
10.2. Zadania banku centralnego
10.3. Banki komercyjne
10.4. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na rynek pieniężny
10.4.1. Pośrednie instrumenty polityki pieniężnej
10.4.1.1. Polityka rezerw obowiązkowych
10.4.1.2. Operacje otwartego rynku
10.4.1.3. Transakcje kredytowo-depozytowe
10.4.2. Instrumenty bezpośrednie
10.4.2.1. Kontrola udzielanych kredytów
10.4.2.2. Kontrola poziomu stóp procentowych
10.4.2.3. Oddziaływanie poprzez perswazję
10.5. Operacje bankowe
10.6. Lokaty międzybankowe
10.7. Adekwatność kapitałowa banku – wybrane zagadnienia
10.7.1. Ryzyko w działalności banku
10.7.2. Umowa kapitałowa – Basel I
10.7.3. Nowa umowa kapitałowa – Basel II
10.7.3.1. Założenia Nowej Umowy Kapitałowej
10.7.3.2. Wymogi kapitałowe
10.7.3.3. Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na wymogi kapitałowe banków
10.7.3.4. Konsekwencje dla klientów i banków
10.7.4. Pakiet adekwatności Basel III
 
Rozdział 11. Finanse przedsiębiorstw
 
11.1. Teoria trzech soczewek
11.1.1. Wprowadzenie
11.1.2. Gestia ekonomiczna
11.1.2.1. Zysk operacyjny
11.1.2.2. EBIT – earnings before interest and taxes
11.1.2.3. Zysk netto
11.1.3. Gestia finansowa – rachunek przepływów pieniężnych
11.1.4. Gestia majątkowa
11.1.4.1. Relacje między strukturą majątku i kapitałów. Kapitał obrotowy netto
11.2. Mierniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
11.2.1. Wskaźniki rentowności
11.2.2. Wskaźniki płynności
11.2.3. Wskaźniki rotacji
11.2.4. Wskaźniki wspomagania finansowego
 
Rozdział 12. Rynek kapitałowy
 
12.1. Podstawowe pojęcia i podział rynku kapitałowego
12.2. Cechy i funkcje rynku kapitałowego
12.3. Instytucje rynku kapitałowego
12.4. Instrumenty rynku kapitałowego
12.5. Giełda papierów wartościowych
12.5.1. Historia giełdy w Polsce
12.5.2. Uregulowania prawne i organizacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
12.5.3. Rozwój rynku akcji na GPW w Warszawie
12.5.3.1. Liczba spółek notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
12.5.3.2. Kapitalizacja spółek giełdowych
12.5.3.3. Obroty akcjami spółek notowanych na GPW w Warszawie
12.5.4. Zmiany w indeksach rynku akcji na GPW w Warszawie
12.6. Warunki kształtowania się rynku kapitałowego w Polsce
12.7. Powiązania giełdy papierów wartościowych z gospodarką
12.8. Zagrożenia i szanse dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce
12.9. Efektywność rynku kapitałowego w kontekście finansów behawioralnych
12.9.1. Efektywność rynku akcji
12.9.2. Anomalie w kształtowaniu się kursów akcji
12.9.2.1. Nadreaktywność i subreaktywność rynków kapitałowych
12.9.2.2. Ujemne długoterminowe autokorelacje stóp zwrotu w przyszłości
12.9.2.3. Zjawisko kontynuacji krótko- i średnioterminowych stóp zwrotu
12.9.3. Strategia momentum N. Jegadeesha i S. Titmana
12.10. Nadzór nad rynkiem finansowym
12.10.1. Istota nadzoru
12.10.2. Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce
12.10.3. Europejski System Nadzoru Finansowego
 
Rozdział 13. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI)
 
13.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu a odpowiedzialne inwestycje
13.1.1. Definicja i główne zadania CSR
13.1.2. Rozwój CSR
13.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce
13.3. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI)
13.3.1. Definicja SRI
13.3.2. Historia SRI
13.3.3. Zakres i charakterystyka inwestowania społecznie odpowiedzialnego
13.3.4. Strategie SRI
13.4. Rozwój SRI
13.4.1. Rozwój SRI na świecie
13.4.2. SRI w Polsce
13.5. Inwestowanie nieetyczne
 
Bibliografia

Janusz Ostaszewski
profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w dziedzinie finansów. W latach 2005-2012 przez dwie kadencje Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Zasadniczym przedmiotem prowadzonych przez niego badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową oraz strategią finansową. Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów takich jak: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie a także w licznych opracowanych przezeń materiałach dydaktycznych i publikacjach. Jego dorobek naukowy liczy ponad 150 tytułów różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 44 pozycje książkowe. Dotychczas pod kierunkiem prof. Janusza Ostaszewskiego zostały napisane i obronione 22 prace doktorskie. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy Prezesa Kredyt Lease SA oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo rozwinęły jego zainteresowania finansami. Dzięki wieloletniej aktywności w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, lecz także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co poszerzyło jego zainteresowania badawcze.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane