• Finanse samorządowe. Teoria i praktyka. Wydanie 2

Finanse samorządowe. Teoria i praktyka. Wydanie 2

 • Autor: Piotr Sołtyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-978-4
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 416/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka zawiera aktualną wiedzę z finansów samorządowych. Autor ukazał merytoryczne zagadnienia związane z finansami publicznymi, prawem finansowym z punktu widzenia funkcji i zadań współczesnego decydenta samorządowego. W monografii w sposób usystematyzowany, kompletny, a zarazem przystępny przedstawiono fundamentalne zagadnienia wymagane do skutecznego zarządzania gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego. Zaletą publikacji jest omówienie problematyki dotyczącej: otoczenia prawnego i form organizacyjnych samorządu terytorialnego, procedury projektowania zarządzania i ewaluacji budżetu samorządowego, planowania finansowego, przekazywania wybranych dotacji z  budżetu lokalnego, istoty sprawozdawczości budżetowej, a także nadzoru, kontroli gospodarki finansowej, dyscypliny finansów publicznych, absolutorium komunalnego, ze szczególnym zaakcentowaniem w tej procedurze roli komisji rewizyjnej. W dalszej kolejności podjęty został temat kontroli zarządczej i funkcji audytu wewnętrznego w administracji samorządowej. Książka adresowana jest w szczególności do przedstawicieli władz stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Powinna również zainteresować środowisko akademickie, tj. pracowników naukowych i studentów różnych kierunków studiów.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Uwarunkowania prawne oraz zasady działania samorządu terytorialnego

1.1. Wybrane regulacje prawne kształtujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
1.2. Podział zadań pomiędzy różnymi szczeblami samorządu terytorialnego
1.2.1. Katalog zadań własnych gminy
1.2.2. Katalog zadań własnych powiatu
1.2.3. Katalog zadań własnych województwa samorządowego
1.3. Zasady działania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
1.3.1. Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych
1.3.2. Zasada jawności gospodarki finansowej w świetle przepisów samorządowych ustaw ustrojowych
1.3.3. Zasada dotycząca przeznaczenia środków publicznych
1.3.4. Zasada dotycząca stosowania klasyfikacji budżetowej
1.3.5. Zasada nadzoru i kontroli środków publicznych
1.3.7. Zasada legalności wydatków budżetowych
1.3.6. Zasada powszechności ubiegania się o środki publiczne
1.3.8. Zasada dotycząca wysokości zaciąganych zobowiązań finansowych
1.4. Istota i charakterystyka zasad budżetowych w gospodarce finansowej jednostek samorządowych

Rozdział 2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego


2.1. Pojęcie i podstawy prawne budżetu samorządowego
2.2. Terminy budżetowe
2.3. Konstrukcja uchwały budżetowej
2.4. Upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego
2.5. Załączniki do uchwały budżetowej
2.6. Dochody budżetu oraz ich źródła
2.7. Przeznaczenie i podział wydatków budżetu samorządowego
2.8. Niewygasające wydatki
2.9. Blokowanie wydatków
2.10. Rezerwy budżetowe
2.10.1. Rezerwa ogólna
2.10.2. Rezerwa celowa
2.10.3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
2.11. Istota i znaczenie uchwały budżetowej
2.11.1. Uchwała w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej
2.11.2. Znaczenie projektu uchwały budżetowej
2.11.3. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej
2.11.4. Terminy dotyczące etapu projektowania uchwały budżetowej
2.11.5. Opinia regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
2.12. Uchwalenie uchwały budżetowej
2.12.1. Tryb podjęcia uchwały budżetowej
2.13. Uprawnienia organu wykonawczego na etapie wykonywania budżetu
2.14. Deficyt budżetowy i przesłanki jego ograniczenia
2.15. Istota długu samorządu terytorialnego
2.16. Udzielenie poręczeń i gwarancji
2.17. Nowy indywidualny wskaźnik maksymalnego zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego
2.18. Nowe uwarunkowania prawne równoważenia budżetu
2.19. Istota wieloletniego planowania finansowego
2.20. Komisarz rządowy w samorządzie terytorialnym
2.21. Rezultaty badań trendów finansowych jednostek samorządu terytorialnego
2.22. Statystyki opisowe indeksów finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
2.23. Trendy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 3. Formy organizacyjno-prawne realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego

3.1. Katalog form organizacyjno-prawnych samorządu terytorialnego
3.2. Jednostka budżetowa
3.2.1. Statut jednostki budżetowej
3.2.2. Plan finansowy jednostki budżetowej
3.2.3. Zasady tworzenia, łączenia i likwidacji jednostek budżetowych
3.3. Samorządowy zakład budżetowy
3.3.1. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego
3.3.2. Zasady likwidacji i przekształcania samorządowego zakładu budżetowego
3.4. Wydzielony rachunek dochodów w oświatowych jednostkach samorządowych
3.4.1. Elementy uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o utworzeniu rachunku dochodów
3.4.2. Przykładowe źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
3.5. Inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
3.6. Samorządowe instytucje kultury
3.6.1. Instytucje kultury
3.6.2. Gospodarka finansowa instytucji kultury
3.7. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
3.8. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
3.8.1. Związek międzygminny
3.8.2. Związek powiatów
3.8.3. Spółki prawa handlowego w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 4. Wybrane zagadnienia przekazywania dotacji z budżetu samorządowego

4.1. Pojęcie dotacji i podstawy prawne normujące ich przekazywanie
4.2. Rodzaje dotacji budżetowych
4.3. Przykłady klasyfikacji budżetowej dotacji przekazywanych z budżetu
4.4. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – uwagi ogólne
4.4.1. Sfera zadań publicznych dotowanych z budżetu lokalnego
4.4.2. Formy zlecenia zadania publicznego
4.4.3. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego w zakresie udzielanych dotacji
4.4.4. Uchwała organu stanowiącego określająca tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej
4.4.5. Elementy umowy dotacyjnej
4.4.6. Rozliczenie dotacji
4.4.7. Ewidencja w księgach rachunkowych urzędu dotacji udzielanych na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych
4.5. Wykorzystanie dotacji
4.6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
4.7. Dotacje pobrane nienależnie
4.8. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości
4.9. Zwrot dotacji do budżetu samorządowego

Rozdział 5. Sprawozdawczość budżetowa oraz nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego

5.1. Istota i funkcje sprawozdawczości budżetowej w optymalnym zarządzaniu środkami publicznymi
5.1.1. Charakterystyka wybranych sprawozdań budżetowych
5.2. Prawne aspekty nadzoru i koncepcja kontroli zarządczej w samorządzie terytorialnym
5.2.1. Pojęcie i przedmiot kontroli finansowej
5.2.2. Miejsce i cele kontroli zarządczej w administracji samorządowej
5.2.3. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
5.3. Wybrane aspekty audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego

Rozdział 6. Problematyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

6.1. Pojęcie i regulacje prawne normujące dyscyplinę finansów publicznych
6.2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
6.3. Przypisanie winy za naruszenie dyscypliny budżetowej
6.4. Klasyfikacja czynów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
6.5. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
6.6. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział 7. Absolutorium samorządowe jako instrument oceny wykonania budżetu

7.1. Podstawy prawne, pojęcie „absolutorium samorządowe” i rola członków komisji rewizyjnej
7.2. Katalog materiałów źródłowych w absolutorium samorządowym
7.2.1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
7.2.2. Roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych
7.2.3. Zakres informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
7.2.4. Sprawozdanie finansowe – uwagi ogólne
7.3. Struktura sprawozdania finansowego w  jednostce samorządu terytorialnego
7.4. Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego
7.5. Udział biegłego rewidenta w procedurze absolutorium komunalnego
7.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ stanowiący
7.7. Wybrane wskaźniki finansowe ewaluacji budżetu samorządowego
7.8. Wniosek komisji rewizyjnej i najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w tym dokumencie
7.9. Uchwała w sprawie absolutorium
7.9.1. Nieprawidłowości w uchwałach absolutoryjnych
7.10. Działalność kontrolna komisji rewizyjnej w kontekście procedury oceny wykonania budżetu
7.10.1. Podstawy prawne i organizacja komisji rewizyjnej
7.10.2. Plan pracy komisji rewizyjnej
7.10.3. Zasady kontroli komisji rewizyjnej
7.10.4. Elementarna zawartość protokołu kontroli komisji rewizyjnej
7.10.5. Nieprawidłowości w procedurach kontroli komisji rewizyjnej

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Prof. zw. dr hab. Teresa Famulska, kierownik Katedry Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach:

Analiza zawartości recenzowanej książki uprawnia do stwierdzenia, że podjęto w niej wszystkie ważne i aktualne zagadnienia z zakresu finansów samorządowych. Za istotny walor dzieła należy uznać jego kompleksowy charakter. Całościowe, a zarazem bardzo szczegółowe ujęcie rozpatrywanej tematyki odróżnię pracę od dostępnych obecnie na polskim rynku wydawniczym publikacji z zakresu finansów samorządowych. Opracowanie charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny. Autor z dużym znawstwem, z zarazem przystępnie prezentuje złożoną problematykę. Tam gdzie jest to konieczne, nawiązuje do stosownych ustaw i innych aktów normatywnych, słusznie łącząc ich omówienie z analizą skutków ekonomicznych funkcjonowania w praktyce. Książka będzie źródłem uporządkowanej wiedzy dla członków władz stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych praktyków stosujących określone przepisy prawa finansowego. Praca powinna również zainteresować środowisko akademickie, zarówno pracowników naukowych zajmujących się problematyką finansów samorządowych, jak i studentów różnych kierunków, przede wszystkim ekonomicznych oraz prawa i administracji.

Piotr Sołtyk
doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Instytutu Finansów, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w obszarach takich jak: finanse publiczne, finanse samorządowe, audyt i rewizja sprawozdań budżetowych i finansowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Od 2004 r. praktykujący audytor w sektorze finansów publicznych. Autor 105 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 5 pozycji książkowych z dziedziny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Współautor trzech komentarzy do ustawy o finansach publicznych. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie.

Książki tego autora

Adamiecki K., O nauce organizacji, PWN, Warszawa 1970.
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych , T. Kiziukiewicz (red.), Difin,
Warszawa 2007.
Audyt sprawozdań finansowych , W. Gabrusewicz (red.), PWE, Warszawa 2010.
Augustowska A., Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych, ODiDK, Gdańsk 2011.
Bieniaszewska A., Stelmaszczyk K., Czarnocki G., Przybylska M., Wycisk U., Dotacje
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2011.
Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe , finanse publiczne , LexisNexis, Warszawa 2003.
Chruściel J., Kotowski J., Absolutorium samorządowe w rozstrzygnięciach kolegiów regio-
nalnych izb obrachunkowych w 2012 r. oraz dotychczasowym orzecznictwie sądów admi-
nistracyjnych, „Finanse Komunalne” 2012, nr 11.
Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, Infoaudit, Warszawa 2004.
Czołpińska E., Wieloletnia prognoza finansowa – doświadczenia po roku stosowania . Przewi-
dywana, praktyka i wnioski de lege ferenda, „Finanse Komunalne” 2011, nr 12.
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako
skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi, „Finanse Komunalne” 2015,
nr 5.
Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., Rozliczenie dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy na
zadania zlecane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych jako przed -
miot oceny audytu wewnętrznego,„Finanse Komunalne” 2012, nr 10.
Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993.
Drozdowski R., Jóźwiak M., Wiktorowska U., Walczak P., Nowa ustawa o finansach publicz-
nych. Poradnik dla samorządowców, Municipium, Warszawa 2009.
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe – narzędzia,
decyzje, procesy, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 2006.
Dyscyplina finansów publicznych , J. Przybylska (red.), CeDeWu, Warszawa 2012.
Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607.
Filipowicz A., Pojęcie i funkcje nadzoru w administracji, Ossolineum, Wrocław 1984.
Filipiak B., Dylewski M., Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy
finansowej JST w  związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, „Finanse Komunalne”
2010, nr 12.
Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wyko-
nawczych, W. Lachiewicz (red.), C.H. Beck, Warszawa 2010.410 Bibliografia
Finanse samorządowe 2008, C. Kosikowski (red.), Warszawa 2008.
Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa – jednostkowe
i skonsolidowane, PWE, Warszawa 2011.
Gospodarka samorządu terytorialnego, A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk (red.), Warszawa
2007.
Harańczyk A., Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka, Wydawnictwo UE, Kraków
2010.
Heciak S., Finanse i rachunkowość sektora publicznego, Presscom, Wrocław 2014.
Hołda A., Pociecha J., Rewizja finansowa , Wydawnictwo AE, Kraków 2004.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa
2001.
Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2012.
Kałużny S., Zawadzka T., Kontrola gospodarcza w jednostkach budżetowych, Kwantum,
Warszawa 1999.
Kałużny S., Nadzór i kontrola w przedsiębiorstwie, Kwantum, Warszawa 1997.
Klimas M., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1985.
Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych  
‒ Komentarz, Presscom, Wrocław 2010.
Kosek-Wojnar M., Dług lokalny w teorii i praktyce, Wydawnictwo UE, Kraków 2007.
Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego , Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Kosikowski C., Sektor finansów publicznych w  Polsce, ABC, Warszawa 2006.
Kosikowski C., Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, LexisNexsis, War-
szawa 2008.
Kuczyńska-Cesarz A., Rachunkowość, Warszawa 2005.
Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w  sektorze publicz-
nym, PWE, Warszawa 2000.
Krzywda D., Rachunkowość finansowa , FRR w Polsce, Warszawa 1999.
Lachiewicz W., Legutko M., Winiarz M., Udzielanie dotacji z budżetów samorządów, War-
szawa 2006.
Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .
Komentarz, LEX/el. 2012.
Lipiec-Warzecha L., Komentarz do ustawy o finansach publicznych , LEX/el. 2012.
Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Budżet i finanse – poradnik
dlasamorządowców, Municipium, Warszawa 2006.
Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego ,  
B. Filipiak (red.), Difin, Warszawa 2009.
Miemiec W., Podstawowe założenia reformy finansów samorządowych według projektu
ustawy o finansach publicznych ,„Finanse Komunalne” 2008, nr 10.
Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny, Ustrój gospodarka, Branta, Bydgoszcz–Warszawa
2001. 411 Bibliografia
Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą Komentarz praktyczny,
E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), ODDK, Gdańsk 2010.
Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych , PWE, Warszawa 2008.
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa
2005.
Potoczny K., Rachunkowość budżetowa, eMPi 2 , Poznań 2001.
Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 r., Warszawa 1997.
Sawicka K., Rola regionalnych izb obrachunkowych w procedurze uchwalenia i kontroli
wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, LEX/ el 2015.
Saunders E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Częstochowa 2002.
Skrzydło W., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LEX/el. 2015.
Słownik współczesnego języka polskiego, B. Dunaj (red.), Warszawa 2002.
Sola M., Kontrola zarządcza w administracji samorządowej, Municipium, Warszawa 2009.
Sołtyk P., Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych, C.H. Beck, Warszawa
2013.
Sołtyk P., Wydzielony rachunek dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
– wybrane aspekty, Prawo finansów publicznych , Warszawa 2014.
Stroczyński J., Nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej nad samorządem terytorialnym,
Branta, Bydgoszcz 2005.
Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w  Polsce. Teoria i praktyka,
PWE, Warszawa 2013.
Sprawozdanie z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST – Krajowa Rada Regional-
nych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2010.
Sprawozdawczość finansowa , K. Winiarska (red.), Wydawnictwo PK, Koszalin 2010.
Szewc A., Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, LEX/el. 2015.
Swianiewicz P., Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium,
Warszawa 2011.
Trykozko R., Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu teryto -
rialnego, Taxpress, Warszawa 2010.
Uryga J., Kośmider A., Problemy kontroli gospodarczej, PWE, Warszawa 1984.
Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych , M. Celepa, M. Kaczurak-
-Koza, P. Walczak (red.), C.H. Beck, Warszawa 2014.
Walasik A., Wątpliwości dotyczące wieloletniej prognozy finansowej, „Samorząd Teryto-
rialny” 2011, nr 1–2.
Wieczorek P., Jednostki pomocy społecznej, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Metodyka opracowa-
nia, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010, www.mf.gov.pl.
Winiarska K., Audyt wewnętrzny – standardy międzynarodowe – regulacje krajowe, Difin,
Warszawa 2007.
Winiarska K., Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, PWE, Warszawa 2010.
Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa
2007.
Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Elipsa, Warszawa 2004.
Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo WSB, Poznań 2012.412 Bibliografia
Ustawy
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997 r.,  
nr 78, poz. 483.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z  2019 r., poz. 869. Ustawa
z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych
ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 2500.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2020 r., poz. 713.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2019 r., poz. 511
z późn. zm.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2019 r., poz. 512,
z późn. zm.
Ustawa z dnia 7 października, 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Dz.U.
z 2019 r., poz. 2137.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r., poz. 351.
Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 1530 z późn. zm.
Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. z 2019 r., poz. 489, z późn.
zm.
Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 2019 r., poz. 712.
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843,
z późn. zm.
Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. z 2019 r., poz. 1256, z późn. zm.
Ustawa z 30 października, 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. z 2019 r., poz. 888.
Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2019 r., poz. 1170,
z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2019 r., poz. 2357.
Ustawa dnia z 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U.
z 2019 r., poz. 688.
Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
Dz.U. z 2018 r., poz. 1983, z późn. zm.
Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 2067, z późn. zm.
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.
Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2019 r., poz. 1429.
Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz -
nych, Dz.U. z 2019 r., poz. 1440.
Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. z 2019 r., poz. 1479.
Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz.U. z 2019 r., poz. 917.
Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. z 2018 r., poz. 1990, z późn.
zm.
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2018 r., poz. 2190, z poen. zm.
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2019 r., poz. 1396.
Ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U. z 2018 r., poz. 1958, z późn. zm.
Ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz.U. z 2019 r., poz. 868. Bibliografia
Rozporządzenia wykonawcze
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfika -
cji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, Dz.U. z 2014 r., poz. 1053., z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej, Dz.U. z 2018 r., poz. 109 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r., w sprawie sprawozdań jedno-
stek sektora finansów publicznych w  zakresie operacji finansowych, Dz. U. z  2014 r.,  
poz. 1773.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
Dz.U.2015.1542.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego
sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego,
Dz.U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, pań-
stwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających sie-
dzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2019 r., poz. 1911.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Dz.U. z  2015 r., poz. 92.
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego, Dz.U. z 2019 r., poz. 1903.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r., w sprawie sprawozdań jedno-
stek sektora finansów publicznych w  zakresie operacji finansowych, Dz.U. z  2014 r.,  
poz. 1773.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru kultury, Dz.U. z 2012 r., poz. 189.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r., w sprawie opłat dla
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, Dz.U. nr 288, poz. 2306.
Rządowy projekt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych, Druk Sejmowy
nr 1181.
Rządowy projekt ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r., o zmianie ustawy o finansach publicznych
oraz niektórych innych ustaw – Druk Sejmowy nr 2787.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Encyklopedia samorządu terytorialne...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Encyklopedia samorządu terytorialne...

27.00 zł 90.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Ewolucja wydatków jednostek samorzą...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Gospodarka samorządu terytorialnego

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Warszawski samorząd terytorialny w ...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Naprawa finansów jednostki samorząd...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Szacowanie poziomu zadłużenia jedno...

32.00 zł 64.00 zł Cena netto: 30.48 zł

Koszt władzy w polskim samorządzie ...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Samorząd gminny w Polsce. Czynniki ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wspieranie przedsiębiorczości przez...

121.50 zł 135.00 zł Cena netto: 115.71 zł

Współpraca jednostek samorządu tery...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Podstawy analizy ekonomiczno-finans...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Ewolucja form organizacyjno-prawnyc...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Współpraca międzynarodowa polskich ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zadania jednostek samorządu terytor...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Kontrola zarządcza w jednostkach se...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Normatywny model współpracy samorzą...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane