• Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy

 • Autor: Katarzyna Chłapek Sylwia Krajewska Paweł Zieniuk redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-468-0
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 218/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Nadrzędną cechą jakościową informacji sprawozdawczej jest obecnie użyteczność dla szerokiego grona interesariuszy. Potrzeby informacyjne odbiorców, wymagających informacji przydatnych w procesach decyzyjnych,wymusiły obserwowany w ostatnich latach, dynamiczny rozwój sprawozdawczości. Sprawozdania spółek giełdowych traktowane są w szerokim ujęciu jako raporty biznesowe, obejmujące zarówno dane finansowe, jak i niefinansowe, uwzględniające także troskę o naturalne środowisko człowieka i zrównoważony rozwój. Monografia jest rezultatem prac badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych polskich uczelni wyższych. Uwzględnia najnowsze zmiany proceduralne, metodologiczne i systemowe w sprawozdawczości jednostek gospodarczych. Autorzy prezentują wpływ obserwowanych zmian potrzeb informacyjnych odbiorców na wartość informacyjną i analityczną ujawnień, dokonywanych w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Ewolucja cech jakościowych informacji sprawozdawczej – w kierunku zapewnienia użyteczności dla interesariuszy

Paweł Zieniuk

1.1. Wprowadzenie
1.2. Znaczenie informacji w procesach decyzyjnych
1.3. Rola rachunkowości w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych na tle teorii agencji i teorii interesariuszy
1.4. Jakość informacji sprawozdawczej
1.5. Użyteczność jako nadrzędna cecha jakościowa informacji sprawozdawczej
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Znaczenie raportów kwartalnych spółki akcyjnej dla odbiorców informacji

Izabela Emerling

2.1. Wprowadzenie
2.2. Raportowanie kwartalne na tle raportowania spółki akcyjnej oraz obowiązki jego udostępniania
2.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych i ich potrzeby informacyjne
2.4. Analiza raportu kwartalnego prognostykiem sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu oraz danych dla odbiorców informacji
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Zakres ujawnień informacji o wartościach niematerialnych w praktyce polskich spółek giełdowych
Olga Grzybek

3.1. Wprowadzenie
3.2. Przegląd literatury w zakresie ujawniania informacji
3.3. Metodologia badań i opis próby badawczej
3.4. Zakres ujawnień informacji o wartościach niematerialnych – wyniki badań empirycznych
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Kapitał intelektualny w modelu biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstw
Katarzyna Chłapek, Sylwia Krajewska, Julita Sieniawska

4.1. Wprowadzenie
4.2. Model biznesu a przewaga konkurencyjna
4.3. Kapitał intelektualny jako specyficzny zasób jednostki
4.4. Miejsce kapitału intelektualnego w modelu biznesu
4.5. Prezentacja kapitału intelektualnego w raportowaniu Grupy Kapitałowej KGHM w latach 2016–2018 i wpływ modelu biznesu na jej konkurencyjność
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. Znaczenie sprawozdawczości w budowaniu polityki ochrony środowiska przyrodniczego i strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
Małgorzata Kożuch

5.1. Wprowadzenie
5.2. Ekonomiczne przesłanki działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i udostępniania informacji o zakresie korzystania z jego zasobów
5.3. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego
5.4. Zasada „zanieczyszczający płaci” w sprawozdawczości przedsiębiorstw
5.5. Rola raportowania niefinansowego w budowaniu polityki ochrony środowiska i strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
5.6. Podsumowanie

Rozdział 6. Zależności między społeczną odpowiedzialnością biznesu a rentownością jednostki gospodarczej
Marcin Kędzior

6.1. Wprowadzenie
6.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu, jej istota i rozwój
6.3. Rentowność jako istotny cel działalności jednostek gospodarczych
6.4. Teoretyczne zależności między CSR a sytuacją finansową jednostek gospodarczych
6.5. CSR i jej wpływ na sytuację finansową w świetle badań empirycznych
6.6. Podsumowanie

Rozdział 7. Klasyfikacja spółek giełdowych sektora biotechnologicznego w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe 
Monika Zioło, Lidia Luty, Wojciech Sroka

7.1. Wprowadzenie
7.2. Charakterystyka sektora biotechnologicznego i przesłanki jego rozwoju
7.3. Specyfika spółek sektora biotechnologicznego i źródła finansowania ich działalności
7.4. Odbiorcy i użytkownicy sprawozdań finansowych spółek biotechnologicznych
7.5. Wskaźniki wykorzystywane do oceny spółek sektora biotechnologicznego
7.6. Konstrukcja i wykorzystanie wskaźnika kondycji finansowej przedsiębiorstwa
7.7. Podsumowanie

Rozdział 8. Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych wśród przedsiębiorstw budowlanych notowanych na GpW w Warszawie w latach 2016–2018
Tomasz Maślanka, Iwona Mazur-Maślanka

8.1. Wprowadzenie
8.2. Ocena przedsiębiorstwa poprzez pryzmat sald środków pieniężnych generowanych na poszczególnych rodzajach działalności w rachunku przepływów – wybrane badania
8.3. Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych w podmiotach gospodarczych – rozważania teoretyczne
8.4. Próba badawcza i zastosowane metody badawcze
8.5. Ocena analizowanych przedsiębiorstw poprzez pryzmat sald środków pieniężnych generowanych na poszczególnych rodzajach działalności w rachunku przepływów
8.6. Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych w podmiotach gospodarczych
8.7. Podsumowanie

Rozdział 9. Zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych do wyceny przedsiębiorstwa

Wiktor Budziosz

9.1. Wprowadzenie
9.2. Teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
9.3. Empiryczne studium wyceny przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
9.4. Kalkulacja wartości przedsiębiorstwa
9.5. Kalkulacja wartości kapitałów własnych
9.6. Podsumowanie

Rozdział 10. Wiarygodność dokumentu w świetle odpowiedzialności karnej
Marta Stanisławska

10.1. Wprowadzenie
10.2. Fałsz materialny dokumentu
10.3. Puste faktury a wiarygodność dokumentu
10.4. Podsumowanie

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

dr hab. Józef Pfaff, prof. UE:

Opracowanie dotyczy aktualnego obszaru badawczego, jakim jest ewolucja sprawozdawczości na świecie i w Polsce, która jest efektem z jednej strony zmieniających się potrzeb interesariuszy oczekujących od systemu rachunkowości wiarygodnej i użytecznej informacji finansowej, a z drugiej strony postepującej standaryzacji szeroko rozumianej rachunkowości w warunkach globalnej gospodarki światowej (...). Dodatkową wartością tego opracowania jest to, że oprócz rozważań teoretycznych, autorzy przedstawili wyniki własnych badań empirycznych pozwalających na empiryczną weryfikację prowadzonych rozważań.

Katarzyna Chłapek
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Czynny doradca podatkowy oraz certyfikowany tutor, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Sustainable Development ResearchSociety (ISDRS). Autorka licznych publikacji z zakresu finansowych i niefinansowych aspektów rachunkowości. Jako Członek Zespołu ds. Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej w Instytucie Finansów UEK oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce rozwija w teorii i stosuje w praktyce edukację spersonalizowaną w rachunkowości i podatkach.

Książki tego autora

Sylwia Krajewska
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Certyfikowany specjalista ds. controllingu oraz certyfikowany i akredytowany tutor, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Sustainable Development ResearchSociety (ISDRS). Autorka licznych publikacji z zakresu finansowych i niefinansowych aspektów rachunkowości. Jako Koordynator Zespołu ds. Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej w Instytucie Finansów UEK oraz Uczelniany Koordynatora programu MNiSW "Szkoła Orłów" (w latach 2018-2020) rozwija w teorii i stosuje w praktyce edukację spersonalizowaną w rachunkowości.

Książki tego autora

Paweł Zieniuk
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, biegły rewident, dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykładowca kursów certyfikowanych z zakresu rachunkowości, członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ? oddział w Krakowie, członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką zawodową.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Literatura przedmiotu
200 największych polskich firm , https://rankingi.wprost.pl/200-najwiekszych-firm [dostęp:
03.04.2020].
2050 Polska dla Pokoleń. Boston Consulting Group, Fundacja WWF Polska, Warszawa
2018. 
800  największych  firm  przemysłowych  w  Polsce,  https://www.wnp.pl/800-najwiekszych-
-firm-przemyslowych-w-polsce/ [dostęp: 03.04.2020].
Adamska M. (2015), Ewolucja koncepcji kapitału intelektualnego, „Przegląd Nauk Stoso-
wanych”, nr 9, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice.
Agyei-Mensah B.K. (2019), IAS-38 disclosure compliance and corporate governance: evi-
dence from an emerging market, „Corporate Governance: The International Journal
of Business in Society”, https://doi.org/10.1108/CG-12-2017-0293. 
Akle Y.H. (2011a   ), Financial reporting timeliness in Egypt: a study of the legal framework
and accounting standards, „Internal Auditing & Risk Management”, nr 1(21).
Al Jifri K., Citron D. (2009), The value-relevance of financial statement recognition versus
note disclosure: evidence from goodwill accounting, „European Accounting Review”,
vol. 18, nr 1.
Anam L., Kacprzak J. (red.) (2017), Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportują -
cych, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju, Warszawa.
Andrzejewski M., Maślanka T., Mazur-Maślanka I. (2016), International Financial Repor-
ting Standards (IFRS) and an issue of comparability of assessments of financial standing
of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange made by the auditors in the reports
on the audit of the financial statements, [w:] IFRS: Global rules & local use, proceedings
of the 4rd International Scientific Conference, Prague, 30 września 2016, Anglo -
-American University.
Andrzejewski M., Mazur-Maślanka I. (2017), Memoriałowe a kasowe stopy zwrotu na pod-
stawie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie, „Stu-
dia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”,
nr 345.
Arvidsson S. (2011), Disclosure of non‐financial information in the annual report. A mana -
gement-team perspective, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 12, nr 2.198 Bibliografia
Azevedo G., Oliveira J., Freitas Couto M.A. (2019), Compliance with intangible assets
disclosure  requirements:  study  of  portuguese  non-financial  companies,  „Contaduría 
y Administración”, artykuł zaakceptowany do publikacji.
Bai X., Chang J. (2015), Corporate social responsibility and firm performance: The media -
ting role of marketing competence and the moderating role of market environment, „Asia
Pacific Journal of Management”, nr 32(2).
Bankier.pl,  https://www.bankier.pl/gielda/notowania/akcje/DINOPL/podstawowe-dane
[dostęp: 1.12.2019].
Becchetti L., Nazaria S., Elisabetta Tessitore M. (2014), Corporate social responsibility and
profit volatility: theory and empirical evidence, „Industrial and Corporate Change”,
nr 25(1).
Bednarski L. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa , PWE, Warszawa.
Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2014), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finan -
sowe  miary  dokonań  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego”,  nr  804,
„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 67.
Bek-Gaik  B.  (2015),  Sprawozdawczość  zintegrowana  -  wybrane  problemy,  „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 873, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubez-
pieczenia”, nr 77.
Berman  C.  (1991),  Informacja  i  aspekty  komunikacji,  „Zagadnienia  Naukoznawstwa”, 
nr 3/4.
Beyer K. (2012), Kapitał intelektualny jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstw,  „Studia  i  Prace  Wydziału  Nauk  Ekonomicznych  i  Zarządzania”,  nr  25,
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Białek-Jaworska A. (2017), Determinants of information disclosure by companies listed on
the Warsaw Stock Exchange in Poland, „Global Business and Economics Review”, 
vol. 19, nr 2.
Biedrzycki P. (2019), Biotechnologia na giełdzie. Dlaczego inwestycja w spółki z tej branży
różni się od innych, które znasz, strefainwestorow.pl/artykuly/analizy/20180115/bio-
technologia-na-gieldzie-spolki [dostęp: 19.01.2019].
Bień W. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw , Difin, Warszawa.
Bombiak E. (2016), Kapitał intelektualny jako specyficzny zasób współczesnych organiza -
cji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, 
nr 109.
Bondspot,  http://bondspot.pl/fixing_obligacji?date=20181228&month=12&year=2018
[dostęp: 1.12.2019].
Borodo A. (2016), Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – aspekty finansowo-prawne,
„Prawo  Budżetowe  Państwa  i  Samorządu”  2016,  nr  3(4),  https://repozytorium.
umk.pl/bitstream/handle/item/4049/PBPS.2016.014%2CBorodo.pdf?sequence=1
[dostęp: 18.02.2020].
Bowen R., Burgstahler D., Daley L. (1987), The incremental information content of accrual
versus cash flows, „The Accounting Review”, nr 4.199 Bibliografia
Brooking A. (1999), Corporate memory, strategies for knowledge memory, Thompson Busi-
ness Press, London.
Bruner R.F. (2004), Applied mergers and acquisitions, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.
Buk H. (2008), Nowoczesne zarządzanie finansami, planowanie i kontrola , Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa.
Buk H. (red.) (2014), Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Buszko  M.,  Jaworek  M.  (2016),  Metody  wyceny  przedsiębiorstwa  -  aspekty  teoretyczne
i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Butler K. (2008), Multinational finance: evaluating the opportunities, costs, and risks of
multinational operations, John Wiley & Sons, West Sussex.
Cairns D., Massoudi D., Taplin R., Tarca A. (2011), IFRS fair value measurement and
accounting policy choice in the United Kingdom and Australia, „The British Accoun -
ting Review”, vol. 43, nr 1.
Capitaliq,  https://www.capitaliq.com [dostęp: 1.12.2019].
Carlslaw Ch.A., Mills J.R. (1991), Developing ratios for effective cash flow statement analy-
sis, „Journal of Accountancy”, November. 
Carvalho C., Rodrigues A.M., Ferreira C. (2016), Goodwill and mandatory disclosure com-
pliance: A critical review of the literature, „Australian Accounting Review”, vol. 26,
nr 4.
CFA Institute (2015), Equity and Fixed Income Level I Volume 5.
Che Azmi A., English L.M. (2016), IFRS disclosure compliance in Malaysia: Insights from
a small-sample analytical study, „Australian Accounting Review”, vol. 26, nr 4.
Christensen H.B., Nikolaev V.V. (2013), Does fair value accounting for non-financial assets
pass the market test?, „Review of Accounting Studies”, vol. 18, nr 3.
Clarkson M.B.E. (1995), A Stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate
social performance, „Academy of Management Review”, vol. 20, nr 1.
Clarkson P.M. i inni (2008), Revisiting the relations between environmental performance
and  environmental  disclosure,  „Accounting,  Organizations  and  Society”,  vol.  33, 
nr 405.
Cooke T.E., Disclosure in the corporate annual reports of Swedish Companies, „Accounting
and Business Research”, 1989, nr 19.
Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z. (1993), Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodar-
czego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko,
Kraków–Białystok.
Czekaj  J.,  Dresler  Z.  (2002),  Zarządzanie  finansami  przedsiębiorstw.  Podstawy  teorii,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Czekaj  J.,  Dresler  Z.  (2005),  Zarządzanie  finansami  przedsiębiorstw.  Podstawy  teorii,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.200 Bibliografia
Czerwińska-Kayzer D. (2016), Memoriałowe i kasowe wyniki przedsiębiorstwa w ocenie
jego działalności na przykładzie przedsiębiorstw produkujących pasze, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 442.
Ćwik N. (red.) (2013), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Wydaw-
nictwo Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
Da Silva M. de L.R., Gomes Rodrigues A.M., Muñoz Dueñas M. del P. (2011), Disclosure
of intangible assets: an empirical study of financial corporations in the Iberian Peninsula ,
„Esperienze d’Impresa”, vol. 1.
Damodaran A. (2011), Applied corporate finance, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.
Delaney P.R., Epstein B.J., Adler J.R., Foran M.F. (1998), GAAP, Interpretation and appli-
cation of generally accepted accounting principles, John Wiley and Sons, New York.
Demetriades K., Auret Ch. (2014), Corporate social responsibility and firm performance in
South Africa,  „South African Journal of Business Management”, vol. 45(1).
Devalle A., Rizzato F., Busso D. (2016), Disclosure indexes and compliance with mandatory
disclosure. The case of intangible assets in the Italian market, „Advances in Accoun-
ting”, vol. 35.
Dhaliwal D.S., Radhakrishnan S., Tsang A., Yang Y.G. (2012), Nonfinancial disclosure
and analyst forecast accuracy. International evidence on corporate social responsibility
disclosure, „The Accounting Review”, vol. 87, nr 3.
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (2016), https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/
PDF/GPW_1015_ 17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf [dostęp 10.09.2019].
Dudycz T., Skoczylas W. (2019), Sektorowe wskaźniki finansowe, „Rachunkowość”, nr 4.
Dunaj B. (1996), Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa.
Edvinsson  L.,  Malone  M.S.  (2001),  Kapitał  intelektualny,  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Warszawa.
Eisenhardt K.M. (1989), Agency theory. An assessment and review, „The Academy of Mana -
gement Review”, vol. 14, nr 1.
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2019 (2019), GUS, Warszawa.
Elliott B., Elliott J. (2011), Financial accounting and reporting, FT Prentice Hall, London.
Emerling I., (2018), Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorców sprawozdania finan -
sowego, „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”, nr
1, cz. 2.
Emerling I., (2018a), Znaczenie ujawnień niefinansowych dla inwestorów i wizerunku jed -
nostki, „Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 369.
European  Commission  (2018),  The  2017  EU  Industrial  R&D  Investment  Scoreboard ,
Publications Office of the European Union, Luxemburg.
Fama E., Miller M. (1972), The theory of finance , Holt Rinehart & Winston, New York.
Famielec J. (2005), System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integra -
cji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.201 Bibliografia
Famielec J. (2016), Zarys modelu oceny finansowej przedsiębiorstwa , „Ekonomika i Organi-
zacja Przedsiębiorstw”, nr 2(793).
Fiedor  B.  (2002),  Podstawy  ekonomii  środowiska  i  zasobów  naturalnych, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa.
Fijałkowska  J.  (2016),  New  regulation  of  non-financial  disclosure  in  business  reporting,
„Przedsiebiorczosć i zarządzanie”, t. XVI, nr 1.
Filar M. (red.) (2016), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Fischer A.C., Peterson F. M. (1976), The environment in economics, „Journal of Economics
Literature”, vol. XIV.
Folga J., Trzpioła K. (red.) (2017), Cash flow. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozda -
nia z przepływów pieniężnych, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.
Freeman R.E., Reed D.L. (1983), Stockholders and stakeholders. A new perspective on cor-
porate governance, „California Management Review”, t. XXV, nr 3.
Frendzel M. (2011), Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru
w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź.
Gabrusewicz  T.  (2007),  Rola  kierownika  jako  osoby  odpowiedzialnej  za  jednostkę 
w obszarze rachunkowości, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 2.
Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad
nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Gabrusewicz W. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE,
Warszawa.
Gabrusewicz W. (2007), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
Gad  J.  (2013),  Cechy  jakościowe  informacji  zawartych  w  raporcie  biznesowym  w  świe-
tle  potrzeb  informacyjnych  dawców  kapitału,  [w:]  Zarządzanie  finansami:  finanse
publiczne,  instrumenty  rynku  finansowego ,  D.  Zarzecki  (red.),  „Zeszyty  Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 766.
García-Meca E., Martínez I. (2005), Assessing the quality of disclosure on intangibles in the
Spanish capital market, „European Business Review”, vol. 17, nr 4.
Gardocki L. (2018), Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. System prawa
karnego. t. 8, wyd. C.H. Beck.
Giezek J. (red.) (2014), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Wolters Kluwer Pol-
ska, Warszawa, eL.
Glaum M., Schmidt P., Street D.L., Vogel S. (2013), Compliance with IFRS 3-and IAS
36-required disclosures across 17 European countries. Company-and country-level deter-
minants, „Accounting and Business Research”, vol. 43, nr 3.
Global greenfield investment trends (2019), report.fdiintelligence.com [dostęp: 13.02.2019].
Gorgan C., Gorgan V. (2014), Study on disclosure level of companies listed on the Bucharest
Stock Exchange in accordance with international financial reporting standards. The case 202 Bibliografia
of  intangible  assets,  „Annals  of  the  Constantin  Brâncuşi.  University  of Târgu  Jiu,
Economy Series”, vol. 2.
Gos W., Hońko S., Szczypa P. (2010), ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, inter-
pretować i analizować, CeDeWu, Warszawa.
Górka K. (1990), Ekonomika ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków.
Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (2001), Ochrona środowiska, Problemy społeczne,
ekonomiczne i prawne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Górnictwo.  Bogdanka  najlepsza,  KGHM  wyróżniony,  http://nettg.pl/news/142020/gor-
nictwo-bogdanka-najlepsza-kghm-wyrozniony [dostęp: 20.09.2019].
Graczyk A. (red.) (2008), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
GRI and sustainability reporting, https://www.globalreporting.org/information/sustaina-
bility-reporting/Pages/gri-standards.aspx [dostęp: 12.02.2020].
Grudzewski  W.M.,  Hejduk  I.K.  (2004),  Zarządzanie  wiedzą  w  przedsiębiorstwach,
Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Gruszczynski M. (2011), Investor protection and disclosure. Quantitative evidence, „Wor-
king Paper”, nr. 6-10, Szkoła Główna Handlowa, DOI 10.2139/ssrn.1806003.
Grześkowiak A., Wiak K. (red.) (2019), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa.
GUS (2019), Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2018 r., GUS, Szczecin.
Hasik W. (2008), Jakość informacji sprawozdawczych w kontekście rachunkowości behawio-
ralnej a praktyka gospodarcza [w:] Aksjomaty i paradygmaty w rachunkowości, „Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”, nr 1199.
Healy P.M., Palepu K.G. (2001), Information asymmetry, corporate disclosure and the capi-
tal markets. A review of the empirical disclosure literature, „Journal of Accounting and
Economics„, vol. 31.
Hołda A. (2000), Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finanso -
wych – cz. II, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 11.
Hołda  A.,  Staszel  A.  (2019),  Użyteczność  sprawozdania  finansowego  jednostki  małej,
„Rachunkowość”, nr 11.
Hope  O.K. (2003), Accounting policy disclosures  and analysts’  forecasts, „Contemporary
Accounting Research”, vol. 20, nr 2.
Hryniewiecka-Firlej D. (2019), Biotechnologia szansą dla polskiej gospodarki, polskatimes.pl/
biotechnologia-szansa-dla-polskiej-gospodarki/ar/c3-13110104 [dostęp: 21.01.2019].
http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-repor-
ting/pol-afb-ui03.pdf [dostęp: 09.09.2019].
Ibadin P.O., Oladipupo O.A. (2015), Determinants of intangible assets disclosure in quoted
companies in Nigeria, „Asian Journal of Accounting and Governance”, vol. 6.203 Bibliografia
Ignatowski G., Sułkowski Ł, Dobrowolski Z. (red.) (2016), Instrumenty polityki społecz-
nej, Difin, Warszawa,
IIRC (2013), Business model. Background paper for <IR>, https://integratedreporting.org/
wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf [dostęp: 20.02.2020].
Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/b/beta.asp [dostęp: 1.12.2019].
Jajuga K., Jajuga T. (2015), Inwestycje, PWN, Warszawa.
Jaruga A., Nowak E., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza, Łódź.
Jensen M. (1986), Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers, „The Ame -
rican Economic Review”, vol. 76(2).
Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the firm. Managerial behavior, agency costs
and ownership structure, „Journal of Financial Economics”, vol. 3.
Jeny A., Moldovan R. (2018), Recognition and disclosure of intangible assets. A meta-analy-
sis review, DOI: 10.2139/ssrn.3120397.
Jerzemowska M. (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
Jones T., Felps W. (2013), Shareholder wealth maximization and social welfare. A utilita-
rian critique, „Business Ethics Quarterly”, vol. 23(2).
Kabalski P. (2009), Cele sprawozdań finansowych według projektu „ram konceptualnych”
sprawozdawczości  finansowej,  „Zeszyty  Teoretyczne  Rachunkowości”,  t.  48(104),
Warszawa.
Kaczmarczyk  A.  (2008),  Jakość  informacji  sprawozdawczej  a  projekt  międzynarodowego
standardu rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Aksjomaty i para-
dygmaty  w  rachunkowości,  „Prace  Naukowe  Akademii  Ekonomicznej  im.  Oskara
Langego we Wrocławiu”, nr 1199, Wrocław 2008.
Kang Ch., Germann F., Grewal R. (2016), Washing away your sins? Corporate social respon-
sibility, corporate social irresponsibility, and firm performance, „Journal of Marketing”,
vol. 80(2).
Kang H.H., Gray S.J. (2011), Reporting intangible assets. Voluntary disclosure practices of
top emerging market companies, „The International Journal of Accounting”, vol. 46.
Karmańska  A.  (2009),  Wartość  ekonomiczna  w  systemie  informacyjnym  rachunkowości
finansowej, Difin, Warszawa.
Karpuś P. (red.) (2006), Finanse przedsiębiorstwa: instytucje, instrumenty i strategie finan -
sowe w dobie integracji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, Lublin.
Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (red.) (2006), Kapitał intelektualny.  Spojrzenie
z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
KGHM Polska Miedź, Raport Zintegrowany za 2016 rok, https://kghm.com/pl/node/4990,
[dostęp: 15.03.2020].
KGHM Polska Miedź, Raport Zintegrowany za 2017 rok, https://kghm.com/pl/node/4990,
[dostęp: 15.03.2020].204 Bibliografia
Kolbusz  E.  (1993),  Analiza  potrzeb  informacyjnych  przedsiębiorstw.  Podstawy  metodolo-
giczne, Uniwersytet Szczeciński.
Kowalski  S.  (2017),  Fałsz  materialny  i  intelektualny  faktury  na  tle  lutowej  nowelizacji
Kodeksu karnego, „Monitor Podatkowy”, nr 9.
Kożuch M. (2013), Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarce rynko-
wej. Doświadczenia Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, Kraków.
Krajewska-Nieckarz  M.,  Łuczak  A.  (2013),  Marketing  zaangażowany  społecznie  jako
współczesna strategia zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] R. Patora, M. Al-Noorachi
(red.), Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Społecznej Aka-
demii Nauk, t. XIV, z. 2, Łódź.
Krasodomska  J.  (2014),  Informacje  niefinansowe  w  sprawozdawczości  spółek ,  „Zeszyty
Naukowe. Seria specjalna: Monografie”, nr 232, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko -
nomicznego w Krakowie, Kraków.
Krasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań nauko-
wych w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 82(138), Stowarzy-
szenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Królikowski M., Zawłocki R. (2017), Kodeks karny. Część szczególna. t. II, Komentarz do
artykułów 222-316, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Kumar G. (2013), Voluntary disclosures of intangibles information by U.S.-listed Asian com-
panies, „Journal of International Accounting, Auditing and Taxation”, vol. 22.
Kurniasari  W.,  Warastuti  Y.  (2015),  The  relationship  between  CSR  and  profitability  to
firm value in Sri-Kehati Index , „The International Journal of Economic Behavior”, 
vol. 5(1).
Laszlo Ch. (2008), Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio EMKA, War-
szawa.
Lev B. (2008), A rejoinder to Douglas Skinner’s “Accounting for intangibles. A critical review
of policy recommendations, „Accounting and Business Research”, vol. 38, nr 3.
Liao C.H. (2011), The effect of stock-based incentives and governance mechanisms on volun -
tary disclosure of intangibles, „Advances in Accounting”, vol. 27.
Lista  2000,  https://www.rp.pl/Lista-2000/312189870-Firmy-szybsze-niz-PKB.html
[dostęp: 03.04.2020].
Lu W.M., Wang W.K., Lee H.L. (2013), The relationship between corporate social responsi-
bility and corporate performance. Evidence from the US semiconductor industry, „Inter-
national Journal of Production Research”, vol. 51(19).
Luty Z. (1999), Jakość informacji w systemie rachunkowości finansowej. Tezy do dyskusji,
„Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, t. 51,
Warszawa.
Łapińska A., Wędrowska E. (red.) (2004), Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.205 Bibliografia
Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na
rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), The concept of CSR in accounting theory
and practice in Poland: an empirical study, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”,
84(140).
Marciniak  M.,  Marciniak  J.  (2012),  Plagiat  prac  naukowych  –  wybrane  zagadnienia,
„Radca Prawny – Dodatek”, nr 1.
Marcinkowska M. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekono-
miczne, „Przegląd Organizacji”, nr 10.
Maślanka  T.  (2008),  Przepływy  pieniężne  w  zarządzaniu  finansami  przedsiębiorstw ,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Maślanka T., Mazur-Maślanka I. (2018), Cash flows in entities threatened with bankruptcy.
The case of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 2015 – 2017 , [w:] IFRS:
Global rules & local use, proceedings of the 6th international scientific conference,
Prague, 11–12 października 2018 r., Anglo-American University.
Mazzi  F.,  André  P.,  Dionysiou  D., Tsalavoutas  I.  (2013),  Goodwill  related  mandatory.
Disclosure and the cost of equity capital, 36th EAA Annual Congres.
Messner Z. (red.) (2010), Rachunkowość finansowa , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach, Katowice.
Michalak J. (2015), Prezentacja modelu biznesowego w raportach rocznych wybranych spółek
wysokich  technologii  z  Wielkiej  Brytanii,  „Studia  Ekonomiczne.  Zeszyty  Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 245.
Michalczuk G. (2012), Aktywa niematerialne jako generatory wartości w spółkach notowa-
nych na GPW, „Zarządzanie i Finanse”, t. 2, nr 4.
Michalczuk G. (2013), Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka
informacyjna sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białym-
stoku, Białystok.
Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachun -
kowości społecznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 827 (69).
Micherda B. (red.) (2003), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia
kwalifikacji kadry menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie, Kraków.
Micherda  B.  (2004),  Współczesna  analiza  finansowa   (2004),  Kantor  Wydawniczy
Zakamycze.
Micherda B. (2013), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka
gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Micherda B. (red.) (2014), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Difin, Warszawa.
Micherda B., Górka Ł., Szulc M. (2010), Zarządcza interpretacja sprawozdania finanso -
wego, Difin, Warszawa.206 Bibliografia
Micherda B., Andrzejewski M. (red.) (2013), Sprawozdawczość i rewizja finansowa – pro -
blemy kwantyfikacji wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, Kraków.
Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2017), Wskaźniki finansowe, księgowe i gotówkowe, „Stu-
dia i Prace WNEIZ US”, Szczecin, DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-14.
Mishra S., Suar D. (2010), Does corporate social responsibility influence firm performance 
of Indian companies, „Journal of Business Ethics”, vol. 95(4).
Mozgawa M. (2018), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer Polska.
NewConnect - nowa propozycja GPW dla spółek i inwestorów (2019), https://newconnect.
pl/o-rynku [dostęp: 19.01.2019].
Niemiec  A.,  Zintegrowane  raportowanie,  https://rachunkowosc.com.pl/zintegrowane_
raportowanie [dostęp: 12.02.2020].
Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna
Wolters Kluwer Business, Kraków.
Novák M. (2018), The quality of disclosure under IAS 38 in financial statements of entities
listed on PSE, „European Financial and Accounting Journal”, vol. 18, nr 2.
Nowak E. (2017), Analiza sprawozdań finansowych Polskie, Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa.
Ohlson J.A., Buckman A.G. (1980), Toward a theory of financial accounting, „Journal of
Finance”, vol. 35, nr 2.
Olchowicz I., Tłaczała A. (2015), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i między-
narodowych standardów Difin, Warszawa.
Oliveira  L.,  Rodrigues  L.L.,  Craig  R.  (2006),  Firm‐specific  determinants  of  intangibles
reporting. Evidence from the Portuguese stock market, „Journal of Human Resource
Costing & Accounting”, vol. 10, nr 1.
Oliveira L., Rodrigues L.L., Craig R. (2010), Intangible assets and value relevance. Evidence
from the Portuguese stock exchange, „The British Accounting Review”, vol. 42, nr 4.
Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Plan działania: finansowanie zrównoważonego
wzrostu gospodarczego. Dz. Urz. UE 2019, C 86/04.
Orliński B. (2013), Czynniki kształtujące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej,
„Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 1, nr 12(261).
Paliszkiewicz J.O. (2009), Próby wyceny kapitału intelektualnego – identyfikacja podstawo-
wych problemów, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie, Warszawa.
Pawelec R., Zdunkiewicz-Jedynak D. (2003), Poradnik - Jak pisać?, Wilga, Warszawa.
Pearce  D.W.  (1986),  The  economics  of  natural  rtesources  management,  Projects  Policy
Department University College, London.
Piełoch-Babiarz A., Sajnóg A. (2016), Analiza fundamentalna, standing finansowy i wycena
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.207 Bibliografia
Piórkowska-Flieger J. (2004), Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Wydawnictwo
Kantor, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków.
Pobrotyn A. (2012), Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
„Acta Scientifica Academiae Ostroviensis”, Łódź. 
Polscy ambasadorzy, https://rankingi.wprost.pl/200-najwiekszych-firm [dostęp: 03.04.2020].
Polska Agencja Inwestycji i Handlu (2019), Biotechnologia, www.paih.gov.pl/sektory/bio-
technologia#) [dostęp: 21.01.2019].
Polska na czele Europy. Przyciągamy inwestorów z zagranicy (2019), „Forbes”, www.forbes.
pl/inwestowanie/raport-fdi-intelligence-polska-w-czolowce-europy- przyciaga-inwe-
storow/jcy23ny [dostęp: 13.02.2019].
Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa , Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.
Poskrobko B. (red.) (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
Prędki A. (2009), Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządza -
niu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
Przychodzeń W. (2013), Zrównoważone przedsiębiorstwo. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Ragini (2012), Corporate disclosure of intangibles. A comparative study of practices among
Indian, US, and Japanese Companies, „Vikalpa”, vol. 37, nr 3.
Raportowanie  niefinansowe.  Poradnik  dla  początkujących.  Wydanie  drugie  poprawione,
(2017),  http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/10/Raportowa-
nie-Niefinansowe_Poradnik-dla-raportuj%C4%85cych.pdf, [dostęp: 12.09.2109].
Reilly F.K., Brown K.C. (2012), Investment analysis and portfolio management. Tenth edi-
tion, Cengage Learning EMEA, Boston.
Reilly  F.K.,  Brown  K.C.  (2015),  Analysis  of  investments  and  management  of  portfolios,
Europe, Middle East and Africa. 1st Edition, Cengage Learning EMEA, Boston.
Rejestr raportów, www.rejestrraportow.pl  [dostęp: 28.03.2020].
Report On Polish Biotech and Pharma (2018), Polish Ministry of Economy, Warszawa.
Ritter A., Wells P. (2006), Identifiable intangible asset disclosures, stock prices and future
earnings, „Accounting and Finance”, vol. 46.
Roberts  R.W.,  Mahoney  L.  (2004),  Stakeholder  conceptions  of  the  corporation.  Their
meaning and influence in acounting research , „Business Ethics Quarterly”, vol. 14,
nr 3.
Rossouw J. (2010), Empirical results of the accounting policies chosen by South African listed
companies, „Meditari Accountancy Research”, vol. 18, nr 2.
Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyj-
ność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
Rówińska M. (2013), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych ,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 757.208 Bibliografia
Rupo D., Sidoti S., (2014) Mandatory disclosure of intangibles. An empirical analysis of the
implementation of Ifrs 3R “Business Combinations”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, t. 803, nr 66.
Ryzyka środowiskowe a biznes w Polsce (2019), Raport WWF, Fundacja WWF Polska,
Warszawa.
Saaty T.L. (2008), Decision making with the analytic hierarchy proces, „International Jour-
nal of Services Sciences”, nr 1.1.
Samelak J. (2011), Czy nowy model sprawozdania finansowego według MSSF jest sprawoz -
daniem ogólnego przeznaczenia?, [w:] Dylematy współczesnej rachunkowości, J. Same-
lak (red.), „Zeszyty Naukowe”, nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu, Poznań.
Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzial-
nego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Santoso H.A., Ke F.Y. (2014), The association between corporate social responsibility and
corporate financial performance, „Issues in Social and Environmental Accounting”,
vol. 8(2).
Sawicki K. (red) (1998), Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa.
Shalev  R.  (2009),  The  information  content  of  business  combination  disclosure  level, 
„The Accounting Review”, vol. 84, nr 1.
Shankman N.A. (1999), Reframing the debate between agency and stakeholder theories of the
firm, „Journal of Business Ethics”, nr 19.
Shapiro C., Varian H. (2013), Information rules. A strategic guide to the network economy,
Harvard Business School Press.
Sidorczuk-Pietraszko  E.  (red.)  (2009),  Funkcjonowanie  przedsiębiorstw  w  warunkach
zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo WSE w Bia-
łymstoku, Białystok.
Sierpińska M. (2000), Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych , [w:] R. Boro-
wiecki (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, 
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krynica-Kraków.
Sierpińska M., Jachna T. (2006), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sierpińska M., Jachna T. (2011), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sierpińska M., Nesterak J. (1994), Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotów-
kowych w spółkach, „Penetrator. Wiadomości Gospodarcze”, nr 12.
Sierpińska M., Wędzki D. (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Simpson A. (2010), Analysts’ use of nonfinancial information disclosures, „Contemporary
Accounting Research”, vol. 27, nr 1.209 Bibliografia
Skinner D.J. (2008), Accounting for intangibles. A critical review of policy recommendations,
„Accounting and Business Research”, vol. 38, nr 3.
Skoczylas W. (2013), Przepływy pieniężne brutto z działalności operacyjnej w ocenie zagro-
żenia utraty płynności finansowej przedsiębiorstw w czasie kryzysu , „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 765, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”,
nr 61.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej „Lentex” za 2018-2019.
Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2008), Analiza działalności i rozwoju przedsię-
biorstwa, PWE, Warszawa.
Skowroński J. (1991), Zasady dobrej rachunkowości, „Rachunkowość”, nr 10.
Sobczak  M.  (2014),  Raportowanie  pozafinansowe  to  przyszłość  sprawozdawczości, 
www.gazetaprawna.pl [dostęp: 19.03.2018].
Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
Spence M. (1973), Job market signaling, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 87, nr 3.
Stańczyk J., Kryński Z. (2007), Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsię-
biorstwa, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 10.
Stefanowicz  B.  (2010),  Informacja,  Oficyna  Wydawnicza  Szkoły  Głównej  Handlowej
w Warszawie, Warszawa.
Stefański  A.,  Analiza  przepływów  pieniężnych  jako  instrument  prognozowania  upadłości
małych i średnich przedsiębiorstw, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”,
vol. XLVI, Lublin.
Stefański  R.A.  (2002),  Przestępstwo  niszczenia  dokumentów,  „Prokuratura  i  Prawo”, 
nr 7/8.
Stefański R. (red.) (2017), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Stefański R. (red.) (2018), Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Steinhouse R. (2012), Podejmowanie decyzji. Co trzeba wiedzieć, robić i mówić, aby podej-
mować właściwe decyzje, PWE, Warszawa.
Stern, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page [dostęp: 1.12.2019].
Stępień K. (2008), Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
Story J., Neves P. (2015), When corporate social responsibility (CSR) increases performance.
Exploring the role of intrinsic and extrinsic CSR attribution, „Business Ethics. A Euro-
pean Review”, vol. 24(2).
Stowe J., Robinson T., Pinto J., McLeavey D. (2007), Equity asset valuation, John Wiley
& Sons Inc., New Jersey.
Świderska G.K. (red.) (2010), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony
inwestorów  oraz  pozycję  konkurencyjną  emitentów  papierów  wartościowych,  Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa.
Świderska G.K. (red.) (2011), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do ryn-
ków kapitałowych i organizacji gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.210 Bibliografia
Sudarsanam S. (1998), Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa.
Sulik-Górecka  A.,  Strojek-Filus  M.,  Maruszewska  E.  (2017),  IFRS  valuation  models 
vs.  business  entities’  practice.  A  case  of  Polish  publicly  traded  enterprises,  European
Financial  Systems  2017,  Proceedings  of  the  14th  International  Scientific  Confe -
rence, cz. 2.
Sveiby K.E. (2001), Methods for measuring intangible assets, styczeń 2001,    http://www.
sveiby.com/files/pdf/intangiblemethods.pdf [dostęp: 20.02.2020].
Sylvestre  J.,  Urbancic  F.R.  (1994),  Effective  methods  for  cash  flow  analysis,  Healthcare
Financial Management.
Szczepankiewicz E.I. (2013), Definiowanie zakresu, zasięgu i jakości zintegrowanego spra -
wozdania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 314.
Szopa A. (2011), Podstawy inżynierii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa.
Śledzik K. (2011), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, Fundacja
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Tarca A. (2004), International convergence of accounting practices. Choosing between IAS
and U.S. GAAP, „Journal of International Financial Management and Accounting”,
vol. 15, nr 1.
Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe: metody ilościowe, vol. 1, Placet, Warszawa.
Teodori C., Veneziani M. (2010), Intangible assets in annual reports. A disclosure index,
„Working Paper” nr 99, Università degli Studi di Brescia.
The Global Risks Report 2019  (2019), World Economics Forum, Geneva.
Tokarski A. (2016), Model of eight cases in the dynamic assessment of an economic entity
financial security, „Torun Business Review”, nr 15(2).
Tsalavoutas I., André P., Dionysiou D. (2014), Worldwide application of IFRS 3, IAS 38
and IAS 36, related disclosures, and determinants of non-compliance, ACCA research
report, nr 134.
Understanding investors: the road to real-time reporting (2013), The Association of Charte -
red Certified Accountants.
Wachowiak P. (red) (2005), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnic-
two Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Walińska  E.  (2005),  Międzynarodowe  standardy  rachunkowości.  Ogólne  zasady  pomiaru
i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Wolters Kluwer, Kraków.
Wang S. (2014), On the relationship between CSR and profit, „Journal of International
Business Ethics”, vol. 7(1).
Waniak-Michalak H., Macuda M., Krasodomska J. (2016), Journal accounting and mana-
gement information systems, vol. 15, nr 2.
Wasilewski M., Forfa M. (2013), Sytuacja finansowa gospodarstw rolniczych w ujęciu kaso -
wym w  zależności od  ich  wielkości  ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe  Uniwersytetu
Szczecińskiego”, nr 760, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 59.211 Bibliografia
Waśniewski T., Skoczylas W. (1995), Cash flow w przedsiębiorstwie. Ustalanie i analiza ,
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębior-
stwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych , Oficyna Ekonomiczna
Wolter Kluwer, Kraków.
Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego , Polskie Wydawnic-
two Profesjonalne, Kraków.
Wiśniewska A., Strategie ekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ttps://docplayer.
pl/698879-Strategie-proekologiczne-w-zarzadzaniu-przedsiebiorstwem.html
[dostęp: 12.02.2020].
Witczak I. (2015), Znaczenie informacji o przepływach pieniężnych w ocenie sytuacji finanso-
wej branży farmaceutycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 873,
„Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 77.
Woźniak  M.G.  (red.)  (2007),  Nierówności  społeczne  a  wzrost  gospodarczy.  Gospodarka
oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Wójtowicz P. (2004), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowa -
nia wyniku finansowego , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków.
Wróbel W., Zoll A. (red.) (2017), Kodeks Karny. Część szczególna, t. II, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa.
Wytyczne dotyczące raportowania GRI G4, Global Reporting Initiative, Holandia 2016,
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_
GRI_G4_zasady_raportowania_i_wskazniki.pdf [dostęp: 11.02.2020].
Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement doty-
czący zgłaszania informacji związanych z klimatem, Komunikat Komisji Europejskiej
nr 2019/C 209/01 (Dz.Urz. UE 2019, C 209/1).
Yang C.L., Huang C.L., Huang R.H., Huang K.P. (2016), Corporate social responsibility
based business performance evaluation system, „International Journal of Organizatio-
nal Innovation (Online)”, vol. 8 (3).
Założenia Koncepcyjne Sprawozdawczości Finansowej (2016), Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości  Finansowej,  IASB  International  Accounting  Standards  Board,
Wydawnictwo SKwP, Warszawa.
Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości,
Warszawa.
Zeller T., Stanko B. (1994), Cash flow and the new taxonomy of financial ratios for manu -
facturing firms, „Southern Business and Economic Journal”, nr 17(2).
Zgrzywa-Ziemak A. (2019), Modele zrównoważenia przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawni-
cza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.212 Bibliografia
Zimmerman  J.L.  (2014),  Accounting  for  decision  making  and  control,  University  of
Rochester.
Zrównoważony Raport KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok, https://kghm.com/pl/
node/4990, [dostęp: 15.03.2020].
Zyznarska-Dworczak  B.  (2015),  Wiarygodność  raportowania  zintegrowanego  w  świetle
strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości, „Studia Oeconomica Posna-
niensia”, vol. 3, nr 1, Poznań.
Żylicz T. (1990), Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo
PWN, Warszawa.
Akty prawne
Druk sejmowy nr 888, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, RM-10-101-16.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. 
zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji nie-
finansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki
oraz grupy.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysoko-
ści stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019, „Monitor Polski” 2018, 
poz. 1038.
Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE 2014, L 187/1).
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych
zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady
reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U.
2017, poz. 676. 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
(Dz.U. 2005 Nr 209, poz. 1744 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżą-
cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków  uznawania  za  równoważne  informacji  wymaganych  przepisami  prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014, nr 133 z późn. zm.).
Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  25  maja  2016  r.  zmieniające  rozporządze-
nie  w  sprawie  informacji  bieżących  i  okresowych  przekazywanych  przez  emiten-
tów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informa-
cji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. 2016, poz. 860).213 Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawie-
rających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości
należnych opłat (Dz.U. 2019, poz. 2443).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do
Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2016,
poz. 1877).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listo-
pada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania
i audytu we Wspólnocie (EMAS III) (Dz.Urz. UE 2009, L 342).
Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2019, poz. 351).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2018, poz. 1600).
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji (Dz.U. 2019, poz. 1447 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
(Dz.U. 2011 Nr 178, poz. 1060 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz.U. 2020, poz. 136).
Orzecznictwo
Postanowienie SN – Izby Karnej z dnia 4 stycznia 2005 r., III KK 286/04, OSNwSK
2005, nr 1, poz. 5, Legalis.
Postanowienie  SN  –  Izby  Karnej  z  dnia  21  czerwca  2007  r.,  III  KK  122/07,  96833,
Legalis.
Postanowienie SN – Izby Karnej z dnia 9 lipca 2014 r., II KK 152/14, 1044874, Legalis.
Postanowienie SN – Izby Karnej z dnia 5 kwietnia 2017 r., III KK 121/17, 1606121,
Legalis.
Uchwała SN – Izby Karnej z dnia 17 marca 2005 r., I KZP 2/05, OSNKW 2005, nr 3,
poz. 25, s. 1.
Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Polityki
ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki
wodnej”, „Monitor Polski” 2019, poz. 794.
Wyrok SA w Białymstoku – II Wydział Karny z dnia 14 września 2012 r., II AKa 110/12, 
KZA 2012, nr 12, poz. 80, 636176, Legalis.214 Bibliografia
Wyrok SA w Katowicach z dnia 16 marca 2000 r., II AKa 49/00. Prok. i Pr. 2000, nr 9,
poz. 19, s. 12, 47852, Legalis.
Wyrok SA w Katowicach – II Wydział Karny z dnia 17 marca 2010 r., II AKz 107/10,
OSAKat 2010, nr 2, poz. 1.
Wyrok SN z dnia 20 grudnia 1971 r., I KR 249.71, NKW 1972, nr 5, poz. 87.
Wyrok SN z dnia 3 lutego 1989 r., I IV KR 3/89, Legalis.
Wyrok SN – Izby Karnej z dnia 24 października 2001 r., III KKN 514/99, 53794,
Legalis.
Wyrok SN – Izby Karnej z dnia 5 marca 2003 r., III KKN 165/01, 89006, Legalis.
Wyrok SN – Izby Karnej z dnia 10 maja 2007 r., IV KK 109/07, KZS 2007, nr 10,
poz. 13.
Wyrok SN – Izby Karnej z dnia 2 kwietnia 2009 r., IV KK 391/08, 210083, Legalis.
Wyrok SN – Izby Karnej z dnia 26 listopada 2014 r., II KK 138/14, OSNKW 2015, 
nr 4, poz. 35, s. 38, 1160454, Legalis.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów d...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w...

6.75 zł 45.00 zł Cena netto: 6.43 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pomiar ryzyka gospodarczego na pods...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Sprawozdawczość finansowa według kr...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Rachunkowość i sprawozdawczość fina...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Sprawozdawczość i rewizja finansowa...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Procedury i dokumentacja badania sp...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Sprawozdawczość i analiza finansowa

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Sprawozdawczość finansowa według po...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Accounting reporting and auditing. ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Instrumenty finansowe. Wycena, ewid...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wyzwania sprawozdawczości finansowe...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane