• Europeizacja. Analiza oddziaływania Unii Europejskiej

Europeizacja. Analiza oddziaływania Unii Europejskiej

 • Autor: Janusz Ruszkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-901-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 286/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 61.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest pierwszym w Polsce naukowym wytłumaczeniem wielokierunkowego oddziaływania Unii Europejskiej na państwa członkowskie oraz państw członkowskich na Unię Europejską z wykorzystaniem praktycznych przykładów i z pomiarem ich wpływu. Dlatego adresatami opracowania są wszyscy, którzy chcą zrozumieć mechanizmy wywołujące zmiany w kraju członkowskim UE pod wpływem integracji europejskiej oraz transformujące UE w wyniku oddziaływania państw członkowskich, ale także podmiotów trzecich (spoza UE).

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział  1. EUROPEIZACJA JAKO KATEGORIA BADAWCZA

1.1.  Trzy generacje badań nad europeizacją
1.2.  Podmioty i przedmiot transferu w procesie europeizacji
1.3.  Zawartość materialna (nominalna) terminu europeizacja
1.4.  Komponenty składowe terminu europeizacja
1.5.  Typologia europeizacji
1.6.  Europeizacja a europeizm
1.7.  Metaeuropeizacja
1.8.  Posteuropeizacja
1.9.  Deeuropeizacja

Rozdział  2. TEORETYCZNA I PRAKTYCZNA INŻYNIERIA PROCESU EUROPEIZACJI

2.1.  Teoretyczne mechanizmy wyjaśniania europeizacji
2.2.  Zasady obowiązujące w Unii Europejskiej jako praktyczne mechanizmy europeizacji
2.3.  Metody europeizacji

Rozdział  3. KLASYCZNE TRAJEKTORIE EUROPEIZACJI I ICH ODDZIAŁYWANIE

3.1.  Europeizacja bottom-up
3.2.  Europeizacja top-down
3.3.  Zintegrowany model bottom-up/top-down

Rozdział  4. TRAJEKTORIE EUROPEIZACJI NOWEJ GENERACJI I ICH ODDZIAŁYWANIE

4.1.  Zwrot w studiach europeizacyjnych
4.2.  Europeizacja ad extra 
4.3.  Europeizacja ad intra 
4.4.  Europeizacja ad personam

Rozdział  5. ANALIZY ILOŚCIOWE WPŁYWU EUROPEIZACJI

5.1.  Przyjęte próbki pomiaru wpływu europeizacji 
5.2.  Pomiar europeizacji bottom-up
5.3.  Pomiar europeizacji top-down 
5.4.  Pomiar europeizacji ad extra i ad personam 
5.5.  Pomiar europeizacji ad intra

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel 
Wykaz schematów

prof. dr. hab. Janusz Węc:

Monografia prof. dr. hab. Janusza Ruszkowskiego jest pierwszą w Polsce książką przedstawiającą kompleksowo teorię europeizacji. Obok klasycznych trajektorii, czyli europeizacji , Autor analizuje także trajektorie nowej generacji: ad extra, ad intra oraz ad personam.

prof. dr. hab. Zbigniew Czachór:

W polskiej literaturze naukowej obejmującej problematykę badań w zakresie integracji Europy jak dotychczas widoczny był brak kompleksowych, specjalistycznych, a co najważniejsze pogłębionych opracowań  naukowych,  dotyczących  teorii  oddziaływania  Unii  Europejskiej.  Truizmem  byłoby
stwierdzenie, że podjęcie się takiego zadania badawczego wymagało niemałego doświadczenia, erudycji pisarskiej, a także rozleglej i uporządkowanej wiedzy. Autor recenzowanej pracy bez wątpienia wypełnia wszystkie wskazane powyżej zdolności, cechy i warunki.


Janusz Ruszkowski

Książki tego autora

Dokumenty
 
30. Sprawozdanie Komisji Europejskiej za rok 2012 pt. Kontrola stosowania prawa, COM (2013) 726 final.
32. Sprawozdanie Komisji Europejskiej za rok za 2014, COM (2015) 329 final.
33. Sprawozdanie Komisji Europejskiej za rok za 2015, COM (2016) 463 final.
34. Sprawozdanie Komisji Europejskiej za rok za 2016, COM (2017) 370 final.
Barcelona  declaration  adopted  at  the  Euro-Mediterranean  Conference  –  27–28.11.95, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/july/tradoc_124236.pdf.
CEO Report, 20.04.2018, corporateeurope.org.
Commission Communication: A Framework for target-based Tripartite Contracts and Agreements Between the Community, the States and Regional and local Authorities, COM 2002 (709).
Commission Communication, Governance and Development, COM (2003) 615.
Common Security and Defence Policy of the European Union: Missions and Operations Annual Report 2016, European Union External Action, Brussels 2016.
Dokumenty europejskie, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tafelska, Tom I, Lublin 1996.
Dyrektywa PE i Rady 95/46 z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2010/C, 83/2, ,,Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, C83/389, 30.03.2010.
Europejska Polityka Sąsiedztwa – Strategia – Komunikat Komisji, Bruksela 12 maja 2004, COM (2004) 373 final, „Monitor Europejski” 2004, nr 1.
Explanatory  note  on  the  „Community  method”,  MEMO/02/102,  Brussels,  22  May  2002, http://europa.eu.int/ rapid/pressReleasesAction.do.
Financial  Regulators  and  the  Private  Sector:  Permanent  Revolving  Door  at  DG  FISMA,  CEO Report, 20.04.2018, corporateue.org.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2010/C, 83/2, ,,Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, C83/389, 30.03.2010.
Komunikat  Komisji  Europejskiej  do  Parlamentu  Europejskiego,  Rady,  Europejskiego  Komitetu Ekonomiczno-Społecznego  i  Komitetu  Regionów  pt.  Sprawność  regulacyjna  UE,  COM (2012), 746 final z dnia 12 grudnia 2012 r.
Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady „Partnerstwo Wschodnie” z 3 grudnia 2008 r.
Komunikat Komisji Europejskiej pt. Sposób sprawowania rządów w świetle konsensusu europejskiego w sprawie polityki rozwoju. W stronę zharmonizowanego podejścia w Unii Europejskiej, COM (2006) 421.
Przyszłość polityki spójności a przegląd budżetu UE w latach 2008–2009, Warszawa 2006.
Komunikat  Komisji  Europejskiej  z  dnia  14  marca  2006  r.  do  Parlamentu  Europejskiego,  Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Roczna strategia polityczna na 2007 r. Umacnianie zaufania poprzez działanie, COM (2006) 122.
Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 30 sierpnia 2006 r. do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i do Komitetu Regionów pt. Sposób sprawowania rządów w świetle konsensusu europejskiego w sprawie polityki rozwoju. W stronę zharmonizowanego podejścia w Unii Europejskiej, COM (2006) 421.
Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny (Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie) z 19 listopada 1996 r.
Protocol  on  the  convergence  criteria  referred  to  in  Article  109j  of  the  Treaty  establishing  the
European Community, OJ. 31.8.1992, C224/121.
Protokół 36 w sprawie postanowień przejściowych dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej w wersji skonsolidowanej, Dziennik Urzędowy UE nr 115, 9.5.2008 P.
Report from the Commission based on Article 11 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism, Brussels, 8.06.2004, COM (2004) 409.
Report from the Commission, Second report on Article 14 of the Council Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment, Brussels, 20.02.2006, COM (2006) 65.
Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu i zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).
Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 PE i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.
Sprawozdania na temat najlepszych praktyk grupy wysokiego szczebla ds. obciążeń administracyjnych, http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/best_practice_report /docs/bp_report_signature_en.pdf.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 83 z dnia 30 marca 2010 r.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. C 326, 26.10.2012.
Traktat o Unii Europejskiej, Dz.Urz. C 326, 26.10.2012.
Van Gend en Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration, Case 26/62, 1963.  
Wyrok ETS z dnia 19 czerwca 1990 r., C-213/89, The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame i in., curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0213-1989.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (Wielka Izba) z dnia 16 lipca 2015 r. (C-21/14 P).
Wyrok  Trybunału  (Wielka  Izba)  z  dnia  5  listopada  2013 r. (Rusal  Armenal/Rada (T-512/09, EU:T:2013:571).
 
Inne materiały źródłowe

Carrera  S.,  An  Appraisal  of  the  European  Commission  of  Crisis.  Has  the  Juncker  Commission
Delivered a New Start for EU Justice and Home Affairs? Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels 2018.
Carrera  S.,  Guild  E.,  Implementing  the  Lisbon  Treaty  Improving  the  Functioning  of  the  EU  
on  Justice  and  Home  Affairs.  Study  for  the  AFCO  Committee,  Directorate-General  for Internal Policies, Policy Department C, Citizen’s Rights and Constitutional Affairs European Parliament, 2015.
Hehenberger L., Harling A-M., Scholten P. (2013), A Practical Guide to Measuring and Managing Impact. EVPA Knowledge Centre. Za: EVPA (draft) Guide 2012.
Heidenreich M., Delhey J., Lahusen Ch., Gerhards J., Mau S., Münch R., Pernicka S., Europäische Vergesellschaftungsprozesse.  Horizontale  Europäisierung  zwischen  nationalstaatlicher und globaler Vergesellschaftung, DFG Research Unit (FDR 1539), Oldenburg 2012.
Oakes M. Common European Security and Defence Policy: A Progress Report, http://www.opengrey.eu/item/display/10068/576815.
Proposed Approaches to Social Impact Measurement in European Commission legislation and in
practice relating to: EuSEFs and the EaSI GECES Sub-group on Impact Measurement, Adopted by the GECES – June 2014. Groupe d'experts de la Commission sur l'entrepreneuriat social, Wisconsin 2014.
Solana J., Blockmans S., More union in European defence, https://euobserver.com/opinion/127958.
 
Monografie naukowe

4 lata członkowska Polski w UE, Bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz, Warszawa 2008.
Adamowicz M., Nawrot J., Europeizacja prawa morskiego, Sopot 2016.
Adamski A., Bojarski J., Chrzczonowicz P., Filar M., Girdwoyń P., Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Toruń 2007.
Andersen M.S., Elliasen D.K. (eds), Policy Making in Europe. The Europeification of National Policy Making, London 1995.
Andrejuk K., Europeizacja w diasporze, Warszawa 2013.
Barcz J., Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006.
Beck U., Grande E., Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa 2009.
Bickerton Ch.J., Hodson D., Puetter U. (red.), The New Intergovernmentalism, States and Supranational Actors in the Post-Maastricht Era, Oxford University Press, 2015.
Błażuk K., Czernicki P., Krzemińska I., Europeizacja prawa finansowego. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2014.
Borkowski P., Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2013.
Borkowski P., Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa 2007.
Börzel T., States and regions in the European Union, Cambridge University Press 2002.
Brouard S., Costa O., Konig T. (red.) The Europeanization of Domestic Legislatures The Empirical Implications of the Delors’ Myth in Nine Countries, Springer Science+Business Media, LLC 2012.  
Brown D., Wilson S., The Black Book of Outsourcing: How to Manage the Changes, Challenges, and Opportunities, New Jersey 2005.
Christiansen T., Jorgensen K.E., Wiener A., The Social construction of Europe, London 2001.
Cianciara A., Burakowski A., Wódka J., Olszewski P., Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
Cianciara A., Europejska polityka sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu, Warszawa 2017.
Coing H., Schmitthoff C.M., Hellner J., Gleichmann K. (hrsg.), Methoden der Rechtsvereinheitlichung Frankfurt am Main 1973.
Coman R., Kostera T., Tomini L. (red.), Europeanization and European Integration: From Incremental to Structural Change, London 2014.
Conway M.,  atel K.K., Patel K.K., Europeanization in the Twentieth Century: Historical Approaches, Palgrave MacMillan 2010.
Coppieters B., Emerson M., Huysseune M., Kovzir Noutcheva T., Tocci N., Vhal M., Europeanization and Conflict Resolution: Case Studies from the European Periphery, Ghent, Belgium: Academia Press, 2004.
Cormick Mc J., Europeanism, Oxford University Press, New York 2010.
Cowles M.G., Caporaso J., Risse T. (red.), Europeanization and domestic change. Transforming Europe, Cornell University Press, New York 2001.
Cowles M.G., Caporaso J., Risse T. (red.), Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change, Ithaca 2001.
Czachór Z., Unia Europejska po traktacie nicejskim, Warszawa 2002.
Czachór Z., Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po traktacie z Maastricht, Wrocław 2004.
Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
Czaputowicz J. (red.), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa 2016.
Delanty G., Rumford C., Rethinking Europe: Social Theory and the Implications of Europeanization, London Routledge 2005.
Devuyst Y., The European Union Transformed: Community Method and Institutional Evolution
from the Schuman Plan to the Constitution for Europe, P.I.E.-Peter Lang, Bruxelles–Bern–Berlin–Frankfurt am Main–New York–Oxford–Wien 2005.
DiMaggio P.J., Powell W., The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, Harvard Business School 1983.
Dyduch J., Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie  realizmu  strukturalnego, Wrocław 2016.
Dylus A., Idea subsydiarności a integracja Europy, [w:] Europa fundamenty jedności, A. Dylus,
Dyson K. (red.), European states and Euro. Europeanization. Variation and Convergence, Oxford University Press, New York 2002.
Dyson K., Goetz K., Germany, Europe and the Politics of Constraint, Oxford 2003.
Edwards G., Spence D., The European Commission, London 1995.
Featherstone K., Kazamias G., Cass F. (red.), Europeanization and Southern Periphery, London 2001.
Featherstone K., Radaelli C.M. (red.), The Politics of Europeanization, Oxford University Press, 2003.
Galster J., Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Toruń 1996.
Giddens A., The Constitution of Society, Cambridge 1985.
Ginsberg R., The European Union in International Politics: Baptism by Fire, New York, Oxford 2001.
Głąbicka K., Kubiak M. (red.), Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej: aspekty globalne i europejskie, Gdańsk 2013.
Graziano P., Vink M.P. (red.), Europeanization: New Research Agendas, Basingstoke–New York 2007.
Grosse  .G., W objęciach europeizacji. Wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2012.
Haas E.B., The Uniting Europe: Political, Social and Economic Forces 1950–1957, Stanford 1958.
Hackett C., Cautious Revolution. The European Union Arrives, Westport, Connecticut, London 1995.
Harmsen R., Wilson T. (eds.), Europeanization: Institution, Identities and Citizenship, Amsterdam 2000.
Heidenreich M. (Hrsg.). Die Europäisierung sozialer Ungleichheit. Zur transnationalen Klassen-und Sozialstrukturanalyse, Frankfurt a. M., New York 2006.
Hellman G. (red.), Germany’s EU Policy on Asylum and Defence. De-Europeanization by Default,
Houndsmills, Basingstoke, Hampshire, New York 2006.
Heritier A., Explaining Institutional Change in Europe, Oxford University Press, 2007.
Hoffmann S., The European Sisyphus: Essays on Europe, 1964–1994, Boulder, Westview 1995.
Hooghe L., Marks G., Multi-Level Governance and European Integration, Boulder: Rowmann and Littlefield 2001.  
Johari J. C., Comparative politics, New Delhi 1972.
Kassim H., Guy Peters B., Wright V. (red.), The National Co-Ordination of EU Policy The Domestic Level, Oxford University Press, 2000.
Kirpsza A., Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
Klaus V., Czym jest europeizm, Warszawa 2008.
Knight J., Institutions and Social Conflict, New York 1992.
Knill C., The Europeanisation of National Administrations: Patterns of Institutional Change and Persistence, Cambridge: Cambridge University Press 2001.
Koestler A., The Ghost in the Machine, London 1967, London 1989.
Koestler A., Janus: A Summing up, New York 1978.
Kolarska-Bobińska L. (red.), Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
Koopmans R., Statham P. (red.), The Making of a European Public Sphere: The Europeanisation of Media Discourse and Political Contention, Cambridge 2010.
Kubicek P. (red.), The European Union and Democratiozation, London Routledge, 2003.
Kubuj K., Wawrzyniak J. (red.), Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
Kuczewska J., Europejska procedura benchmarking. Programy i działania, Warszawa 2007.
Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.
Ladrech R., Europeanization and National Politics, Palgrave MacMillan 2010.  
Lahav G., Immigration and Politics in the New Europe: Reinventing Borders, Cambridge University Press 2004.
Lindberg L., Scheingold S.A., Europe’s Wolud-be Polity, Prentice Hall, London 1970.
Lindberg L., The Political Dynamics of European Economic Integration, Stanford 1963.
Linder  J.C., Outsourcing for Radical Change: A Bold Approach to Enterprise Transformation, American Management Association, New York 2004.
Luhman N., Essays on self-reference, New York 1990.
Luhman N., Social systems, Stanford 1995.  
Marchi Balossi-Restelli L. (red.), An EU Innovative External Action? Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2011.
March J.G., Olsen J.P., Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005.  
Marchi Balossi-Restelli L. (red.), An EU Innovative External Action? Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2011.
Mazmanian D. Sabatier P., Effective Policy Implementation, Lexington 1981.
Mazurkiewicz  P.,  Europeizacja  Europy.  Tożsamość  kulturowa  Europy  w  kontekście  procesów integracji, Warszawa 2001.
Meny Y., Muller P., Queromone J.-L. (red.), Adjusting to Europe: Impact of the European Union on National Institutions and Policies, London 1996.
Michalewska-Pawlak  M., Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej, Warszawa–Wrocław 2015.
Miecznikowska J., Europeizacja partii i systemu partyjnego Austrii, Warszawa 2016.
Mik C. (red.), Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, Toruń 2000.
Millon-Delsol Ch., Zasada pomocniczości, Kraków 1995.
Milward A., The European Rescue of the Nation States, London 1992.
Miskimmon A., Paterson W.E., Germany, Europe and the politics of Constrain, Oxford University Press, Oxford 2003.
Moravcsik A., The Choice for Europe Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, Ithaca 1998.
Niemann A., Schmitter Ph.C., Neofunctionalism. European Integration Theory, Oxford University Press, 2009.
Niewiadomski Z., Wróbel A., Hauser A., Baran M., Europeizacja prawa administracyjnego, Warszawa 2014.
North D., Institutions, institutional change, and economic performance, Cambridge 1990.
Nowak E., Riedel R., Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja. Konsolidacja. Europeizacja, Lublin 2011.
Organski A.F.K., World Politics, New York 1958.  
Pacek B., Operacje wojskowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
Pacześniak A., Europeizacja polskich partii politycznych, Warszawa 2014.
Pacześniak A., Klimowicz M., Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Wrocław 2014.
Pacześniak A., Riedel R. (red.), Europeizacja. Mechanizmy, wymiary, efekty, Oslo, Toruń, Wrocław 2010.
Parsons T., Struktura społeczna a rozwój osobowości, Warszawa 1969.
Parzymies S., Haliżak E., Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002.
Pollack M., The Engines of European Integration: Delegation, Agency, and Agenda Setting in the EU, New York 2005.
Popowicz K., Dynamika integracji europejskiej, Warszawa 2004.
Rewizorski M., Przybylska-Maszner B., System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony, Difin, Warszawa 2012.
Riedel R. (red.), Europeizacja polityk publicznych w Polsce, Opole 2016.
Rudnicki M., Haładyj A., Sobieraj K., Europeizacja prawa ochrony środowiska, Lublin 2011.
Ruszkowski J., Podgórzańska R. (red.), Państwo w Unii Europejskiej, Szczecin 2017.
Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
Ruszkowski J., Wstęp do studiów Europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2007.
Sanchez Salgado R., Europeanizing Civil Society: How the EU  Shapes Civil Society Organizations, New York 2014.
Sanetra W. (red.), Europeizacja polskiego prawa pracy, Warszawa 2005.
Santiago Lopez F.A., Tatham M., Regionalization with Europeanization? The rescaling of interest
groups  in  multi-level  systems,  „Journal  of  European  Public  Policy”  2017,  4  April,  s.  1,
http://dx.doi.org/10.1080/13501763.2017.1294612.
Schendelen van R., Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, Gdańsk 2006.
Schimmelfennig F., Sedelmeier  U. (red.), The Europeanization of Central and Eastern Europe, Ithaca, Cornell University Press, 2005.
Skolimowska A., Konstruktywizm w studiach europejskich, Warszawa 2013.
Skolimowska A., Rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych w świetle teorii konstruktywizmu społecznego, [w:] W.  Gizicki (red.) Wielopoziomowość w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Lublin 2017.
Stanek P., Wach K. (red.), Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies, Kraków 2015.
Szczerski K., Dynamika systemu europejskiego. Rozważania o nowym kształcie polityki w Unii Europejskiej, Kraków 2008.
Szwarc A., Joerden J.C., Europeizacja prawa karnego w Polsce i w Niemczech. Podstawy konstytucyjnoprawne, Poznań 2008.
Tallberg J., European Governance and Supranational Institutions: Making States Comply, London–New York 2003.
Tallberg J., The Politics of Delegation, Routledge 2014.
Tammen R.L., Kugler J., Lemke D., Power Transition Theory, Oxford University Press, 2017.
Telo M., Europe: A Civilian Power? European Union Global Governance, World Order, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, 2006.
Tonra B., The Europeanization of National Foreign Policy: Dutch, Danish and Irish Foreign Policy in the European Union, Ashgate 2001.
Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Natolin, Warszawa, 2005.
Wach K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie, Warszawa 2012.
Wallace H., The Dynamic of European Integration, London 1990.
Waltz K., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.
Watanabe L., Securing Europe: European Security in an American Epoch, Basingstoke–New York 2010.
Weiler J.H.H., The Constitution of Europe: Do the New Clothes Have an Emperor? and Other Essays on European Integration, Oxford 1999.
Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008.
Węc J.J., Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950–2010.
Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową, Kraków 2012.  
Wojnicz L., Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu, Toruń 2011.
Wong R., Hill C.J. (red.), National and European Foreign Policies: Towards Europeanization, Routledge 2011.
Zając J., Partnerstwo eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005.
Zamęcki Ł., Społeczne podstawy ładu społecznego, Warszawa 2011.
 
Artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych

Ackoff R., Towards a System of Systemic Concepts, „Management Science” 1971, No. 17(11).
Agh  A.,  Europeanization  and  Democratization  in  ECE:  Towards  the  multilevel  and  multiactor governance, ,,NISPAcee Journal of Public Administration and Policy” 2010, Vol. 3, Issue 2.
Alten D., The European Court’s Political Power, ,,West European Politics” 1996, Vol. 19, No. 3.
Anderson  J.J.,  Europeanization  and  the  Transformation  of  the  Democratic  Policy,  ,,Journal  of Common Market Studies” 2002, No. 40(5).
Anderson  J.J,  Globalization  and  Europeanization:  A  Concept  and  Theoretical  Overwiew,  [w:] Dyson K., Goetz K., Germany, Europe and the Politics of Constraint, Oxford 2003.
Antoszewski  A.,  Tranzycja  polityczna,  [w:]  Leksykon  politologii,  A.  Antoszewski,  R.  Herbut (red.), Wrocław 2002.
Bache  I.,  Europeanization  and  Multi-Level  Governance:  Empirical  Findings  and  Conceptual Challenges, ,,ARENA Working Paper”, 2008, No. 16.
Bache I., Marshall A., Europeanization and Domestic Change. A Governance Approach to Institutional Adaptation in Britain, „Queens Papers on Europeanization” 2004, No 5.
Bandov G., Herceg Kolman N.,  Research on Europeanization in Literature: From Top-down Approach to Europeanization as a Multi-directional Process, ,,Cadmus” 2018, Vol. 3, Issue 5.
Bennet R.J., The Impact of European Economic Integration on Bussiness Associations: The UK Case, ,,West European Politicas” 1997, Vol. 20, No. 3.
Benz A., Eberlein T, The Europeanization of Regional Policies: Patterns of Multi-level Governance, ,,Journal of European Public Policy” 1999, Vol. 6, No. 2.
Beyers J., Kerremans, B., Critical Resource Dependencies and the Europeanization of Domestic Interest Groups, ,,Journal of European Public Policy” 2007, Vol. 14, No. 2.
Beyers J., Where does Supranationalism Come From? Ideas floating through the Working Groups of  the  Council  of  the  European  Union,  ,,European  Integration  Online  Papers”  (EIoP), 1998, Vol. 2, No. 9.
Bogdandy A. von, Joanidis M., Das systematische Defizit, Merkmale, Instrumente und Problem am Beispiel der Rechtsstaatlichkeit und des neuen Rechtsstaatlichkeitsaufsichtsverfahren, „Zeitschrift für ausl͘ändische öffentliches Recht und Völkerrechts” (ZaőRV), 2014, nr 74.
Borońska-Hryniewiecka K., Europeanization of non-state actors: Towards a framework of analysis.  [w:] D. Armstrong, J. Gilson (red.), Civil Society and International Governance: The Role of  Non-State  Actors  in  Global  and  Regional  Regulatory  Frameworks,  Oxon,  Routledge 2010.
Bourne A., The Impact of European Integration on Regional Power, „Journal of Common Market Studies” 2003, No. 41/4.
Börzel, T., From Competitive Regionalism to Cooperative Federalism: The Europeanization of the Spanish State of the Autonomies, ,,The Journal of Federalism” 2000, No. 30(2).
Börzel T., Pace-Setting, Foot Draging, and Fence-Sitting: Member State Response to Europeanization, „Journal of Common Market Studies” 2002, No. 40(2).
Börzel T.A., Risse T., Conceptualizing the Domestic Impact of Europe, [w:] Börzel T.A., Risse T., From Europeanization to Diffusion: Introduction, „West European Politics” 2012, Vol. 35, No. 1.
Börzel T.A., Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanization in German and Spain, ,,Journal of Common market Studies” 1999, Vol. 37, No. 4.
Börzel, T., Risse, T., When Europe hits home: Europeanization and domestic change, ,,European
Integration online Papers” 2000, Vol. 4, No. 15.
Börzel, T., Risse, T., When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change, „EUI Working Papers”, RSC, 2000, No. 56.
Braun D., Delegation in territorially-divided Polities: Lessons for the European Union? „CERC Working Papers Series” 2004, No. 4, University of Melbourne.
Büchs M., How Legitimate is the Open Method of Co-ordination? ,,Journal of Common Market Studies” 2008, Vol. 46, No. 4.
Buller J., Gamble A., Conceptualizing Europeanisation, Archive of European Integration (AEI), 2002.
Bulmer S., Burch M., Organizing for Europe: Whitehall, the British State and the European Union, ,,Public Administration” 1998, No. 76.
Bulmer S., Theorizing Europeanization, [w:] Europeanization: New Research Agendas, P. Graziano, M.P. Vink (red.), Basingstoke–New York 2007.
Butler L.J., Winds of Change: Britain, Europe and the Commonwealth, 1959–1961, [w:] B. Brivati, H. Jones (red.), From  Reconstruction to Integration: Britain and Europe since 1945, Leicester 1993.
Buzan B., The Future of Western European Security, [w:] O. Weaver et.al. (red.) European Polyphony. Perspectives Beyond East-West Confrontation, London 1989.
Caporaso J., The Three World of Regional Theory, [w:] P. Graziano, M. Vink (red.), Europeanization: New Research Agendas, Basingstoke–New York 2007.
Carter  C., Pasquier  R.,  European  Integration  and  the  Transformation of  Regional  Governance: Testing the Analytical Purchase of Europeanisation, ,,Queen’s Papers on Europeanisation, European Research Papers Archive” 2006.
Cauley  Mc  D.,  Bottom-Up  Europeanization  Exposed:  Social  Movement  Theory  and  Non-State Actors in France, „Journal od Common Market Studies” 2011, No. 49(5).  
Checkel J., Social Constructivism and European Integration, [w:] T. Christiansen, K. Jorgensen, A. Wiener (red.), The Social Construction in Europe, London 2001.
Conzelmann  T.,  Europeanization  of  Regional  Development  Policies?  Linking  the  Multi-level Governance Approach with Theories of Policy Learning and Policy Change, ,,European Integration Online Paper” 1998, Vol. 2, No. 4.
Czaputowicz J., Wprowadzenie. Potencjał konstruktywizmu w wyjaśnianiu integracji europejskiej, [w:] J. Czaputowicz (red.), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa 2016.
David R., The Methods of Unification,  „The American Journal of Comparative Law” Vol. 6, 1968.
Dehousse R., Integration ou desintegration? Cinq theses sur l’incidence de l’integration europeenne sur les structures etatiques, ,,EUI Working Papers” 1996, No. 96/4.
Delanty G., Rumford Ch., Re-thinking Europe: Social Theory and the Implications of Europeanization, London 2005.
Delreux T., The EU as an Actor in global environmental politics, [w:] A.J. Jordan, C. Adelle (red.), Environmental  Policy in the European  Union: Contexts, Actors and Policy Dynamics, London 2012.
Díez Medrano J., Europeanization and the Emergence of a European Society, ,,IBEI  Working Paper” January 2008, No. 12.
DiMaggio P., Powell P., W., The Iron Cage revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality  in  Organizational  Fields,  [w:]  The  New  Institutionalism  in  Organizational
Analysis, (red.) W.W. Powell, P. DiMaggio, University of Chicago Press, Chicago 1991.
Dowd K, Moral hazard and the Financial Crisis, „Cato Journal” 2009, Vol. 29, No 1.
Duchene  F., The European Community and the Uncertainties of Interdependence,  [w:]  M. Kohnstamm, W. Hager (eds), A Nation Writ Large? Foreign-Policy Problems before the European Community, London 1973.
Dumała  A.,  O  pojęciu,  mechanizmach  i  instrumentach  europeizacji,  ,,Annales  UMCS”  2007, sectio K, Vol. XIV.
Dunin-Wąsowicz M., Euro w systemie międzynarodowym i potęga monetarna Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 2013, nr 4.
Dür A, Mateo  G., The Europeanization of Interest Groups: Group Type, Resources and Policy Area, ,,European Union Politics” 2014, Vol. 15, No. 4.
Dyduch J., Foreign Policy Analysis in the Time of European Political Integration: Structural Realism and Europeanization: An Attempted Synthesis, „Horyzonty Polityki” 2014, nr 5(10).
Dylus A., Idea subsydiarności a integracja Europy, [w:] Europa fundamenty jedności, A. Dylus (red), Warszawa 1999.
Działo  J.,  Ewolucja  nowych  reguł  fiskalnych  w  krajach  UE  w  okresie  2004–2014,  „Myśl  Ekonomiczna i Polityczna” 2016, nr 2(53).
Easton D., An Approach to the Analysis of Political Systems, „World Politics” 1957, No. 9, Vol. 3.
Etzioni A., The Epigenesis of Political Communities at the International Level, [w:] J.N. Rosenau (red.), International Politics and Foreign Policy, New York 1969.
Exadaktylos  Th.,  Radaelli  C.M., Research Design in European Studies: The Case of Europeanization, "Journal of Common Market Studies” 2009, No. 47(3).
Fabrini S., Brunazzo M., Federalising Italy: The Convergent effect of Europeanization and Domestic
Mobilisation, ,,Regional and Federal Studies” 2003, 13, 1.
Featherstone, K., Introduction: In the name of Europe, [w:] K. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), The politics of Europeanization, Oxford, Oxford University Press, 2003.
Featherstone K., Kazamias G., Europeanization and the southern periphery, London, Frank Cass, 2001.
Flockhart K., Europeanization or EU-ization? The Transfer of European Norm across Time and Spaces, „Journal of Common Market Studies” 2010, Vol. 48, No. 4.
Falkner G., Muller W.C., Eder M., Hiller K., Steiner G.,  Trattnigg R., The Impact of EU Membership on Policy Networks in Austria: Creeping Change Beneath the Surface, „Journal of European Public Policy” 1999, No. 6(3).
Gawlikowska-Fyk A., Zaręba Sz., Negocjacje Komisji Europejskiej z Rosją w sprawie Nord Stream 2, „Biuletyn PISM” 2017, nr 41(1483).
Geddes  A.,  Still  Beyond  Fortress  Europe?  Patterns  and  Pathways  in  EU  Migration  Policy, „Queen's Papers on Europeanisation” 2003, No. 4.
Godowska M., Democratic Dilemmas and the Regulation of Lobbying – the European Transparency  Initiative  and  the  Register  for  Lobbyists,  „Yearbook  of  Polish  European  Studies” 2011, Vol. 14.
Godowska M., European Integration and the Creation of Regional Structures, ,,Horyzonty Polityki”, „Horizons of Politics” nr 2(30), Akademia Ignatianum w Krakowie, 2011.
Goetz K.H., European Integration and National Executives: A Cause in Search of an Effect? [w:]
Goetz K.H., Hix S. (red.), Europeanised Politics? European Integration and National Systems, London 2001.  
Goetz K.H., Territory, [w:] P. Graziano, M. Vink, (red.), Europeanization: New Research Agendas, Basingstoke–New York 2007.
Goldsmith M., The Europeanisation of Local Government, „Urban Studies” 1993, No. 30(4/5).
Gomes Canotilho J.J., Dislocation on understanding the rule of law, „Unio. EU Law Journal” January 2017, Vol. 3, No. 1.
Gourevitch P., The Second Image Reversed. The International Sources of Domestic Politics, „International Organization” 1978, No. 32(4).
Grabbe  H.,  How  does  the  Europeanization  affect  the  CEE  governance  Conditionality,  diffusion and diveristy, „Journal of European Public Policy” 2001, Vol. 8, No 6.
Grosse T.G., Analiza koncepcji geopolitycznych stosowanych wobec europejskiej polityki sąsiedztwa, [w:] J. Fiszer (red.), Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej: geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 2012.
Haigh  N.,  Devolved  Responsibility  and  Centralization.  Effects  of  EEC  Environmental  Policy, ,,Public Administration” 1986, No. 64(2).
Hall P.A., Taylor R.C.R., Political Science and the Three New Institutionalisms, „Political Studies” 1996, No. 44(5).
Harmsen  R.,  The  Europeanization  of  National  Administration.  A  Comparative  Study  of  France and Netherlands, ,,Governance” 1999, No. 12(1).
Harmsen R., Wilson T.M., Introduction: Approaches to Europeanization, „Yearbook of European Studies” 2000, No. 14.
Harris E., New Forms of Identity in Contemporary Europe, „Perspectives an European Politics and Society” May 2003, Vol. 4, No. 1.
Haverland M., Does the EU Cause Domestic Developments? The Problem of Case Selection in Europeanization Research, ,,European Integration online Papers” 2005, No. 9(2).
Heritier, A., The Accommodation of Diversity in European Policy-Making, ,,Journal of European Public Policy” 1996, No. 3(2).
Herzog R., Czy w Unii Niemcy są jeszcze demokracją parlamentarną? ,,Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2007, nr 2.
Hettne B., The Europeanization of Europe: Endogenous and Exogenous Dimensions, ,,Journal of European Integration” 2002, Vol. 24: 4.
Hix S., Goetz K., European Integration and National Political Systems, „West European Politics” 2000, No. 17(1).
Hoffmann  S.,  Obstinate  or  Obsolate?  The  Fate  of  the  Nation  State  and  the  Case  of  Western  Europe, ,,Daededalus” 1966, No. 95(3).
Hoffmann  S.,  Reflections  on  the  Nation-State  in  Western  Europe  Today,  ,,Journal  of  Common Market Studies” 1982, No. 21(1).
Hoffmann S., Towards a Common Foreign and Security Policy? ,,Journal of Common Market Studies” 2000, No. 38(2).
Holzhacker R., Haverland M., Cooperation and Integration amond Europeanized States (Introduction, [w:] R. Holzhacker, M. Haverland (red.), European Research Reloaded; Cooperation and Integration among Europeanized States, Dordrecht 2006.
Hooghe L., Marks G., „Europe with the Regions”. Channels of Regional Representation in the European Union, „The Journal of Federalism” 1996, No. 26(1).
Howell K.E., Developing Conceptualising of Europeanisation. A study of Financial Services, „Politics” 2004, Vol. 24, No. 1.
Howell  K.E.,  Developing  Conceptualisation  of  Europeanization:  Synthesising  Methodological Approaches, „Queen’s Papers on Europeanisation” 2004, No. 3.
Irondelle, B., Europeanization without the European Union? French military reforms 1991–1996, ,,Journal of European Public Policy” 2003, Vol. 10, Issue 2.
Jacobson H.K., Doing Collaborative research in International Legal Topics: An Autobiographical Account, „International Studies Review” 2001, No. 3(1).
Jachtenfuchs M., Theoretical Approaches to European Governance, „European Law Journal” 1995, Vol. 1, No. 2.  
Jańczak J., Przeciweuropeizacja jako kategoria badawcza w studiach nad procesami integracji europejskiej,  [w:]  Europeizacja. Mechanizmy, wymiary, efekty, (red.) A. Pacześniak, R. Riedla, Oslo, Toruń, Wrocław 2010.
Jepperson  R.L.,  The  Development  and  Application  of  Sociological  Neoinstitutionalism,  „EUI Working Papers”, RSC, 2001, No. 5.
John P., The Europeanisation of Subnational Governance, „Urban Studies” 2000, No. 37(5/6).
Jordan A., Lefferink D., The Europeanization of National Environmental Policy, [w:] A. Jordan, D. Liefferijnk, Environmental Policy in Europe: The Europeanization of National Environmental Policy, London 2004.
Kassim  H.,  Menon  A.,  The  Principal-Agent  Approach  and  the  Study  of  the  European  Union:  A Provisional Assessment, The European Research Institute, The University of Birmingham, „Working Paper Series” 14 July 2002, Birmingham.
Kamińska J., Europeizacja polskiej polityki zagranicznej, ,,Studia Europejskie” 2008, nr 3.
Knill Ch, The Europeanization and National Administrations, Cambridge 2001.
Knill  Ch.,  European  Policies:  The  Impact  of  National  Administrative  Traditions,  ,,Journal  of
Public Policy” 1998, Vol. 18, No. 1.
Knill  Ch.,  Lehmukhl  D.,  How  European  Matters:  Different  Mechanisms  of  Europeanization, ,,European Integration Online Papers” 1999, No. 3(7).
Knill Ch., Lehmkuhl D., The national Impact of European Union Regulatory Policy: Three Europeanization Mechanisms, ,,European Journal of Political Research” 2002, Vol. 41, No. 2.
Koenig-Archibugi M., Explaining Government Preferences for Institutional Change in EU Foreign and Security Policy, ,,International Organization” 2004, Vol. 58, No. 1.
Kohler-Koch B., Europäisierung der Regionen: Institutioneller Wandel als sozialer Process, [w:] Interaktive Politik in Europa. Regionen im Netzwerk der Integration, B. Kohler-Koch i inni (Hrsg.).
Kohler-Koch B., European governance and system integration, ,,European Governance Papers” (EURGOV), 2005, No. C-05-01.
Kohler-Koch  B.,  Bonberg  E.,  Peterson  J.,  Policy  transfer  and  Europeanization:  Passing  the Heiken Tests, „Queen’s Paper on Europeanization” 2002, No. 2.  
Kubin T., Zagadnienie „deficytu demokracji” w UE, cz. I, Aspekty teoretyczne, „Studia Europejskie” 2007, nr 1.
Ladrech R., Europeanization and Political Parties. Towards a Framework for Analysis, ,,Party Politics” 2002, Vol. 8, No. 4.
Ladrech, R., Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France, ,,Journal of Common Market Studies” 1994, 32(1).
Laegreid P., Stienthorson R.S., Thorhallsson B., Europeanization of Central Governments in the Nordic States, „Journal of Common Market Studies” 2004, Vol. 42, No. 2.
Leska D., Europeanization of Slovak political system during the accession process to the European Union, ,,Atheneum” 2015, No. 48.
Levi-Faur D., Regulatory Governance, [w:] P. Graziano, M.P. Vink (eds.), Europeanization: New Research Agendas, Basingstoke–New York 2007.
Lis-Staranowicz D., Dobrowolski M., Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w europejskich orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1(78).
Loužek M., Europeizacja – termin użyteczny czy tylko modny? ,,Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2006, nr 13.
MacCormick N., Beyond the Sovereign State, „The Modern Law Review” 1993, Vol. 56, No.1.
Macmillan  C.,  The  Application  of  Neo-neo-functionalist  Theory  to  Justice  and  Home  Affairs, „Marmara Journal of European Studies” 2008, Vol. 16. No. 1–2.
Majone  G.,  From  the  Positive  to  the  Regulatory  State:  Causes  and  Consequences  of  Changes in the Mode of Governance, ,,Journal of Public Policy” 1997, Vol. 17, No. 2.
Major  C.,  Europeanisation  and  Foreign  and  Security  Policy  –  Undermining  or  Rescuing  the  Nation State? ,,Politics” 2005, 25(3).
Malfliet K., Koncepcje „państwowości” na scenie europejskiej: zwrot akcji? [w:] A. Podraza (red.), Polityka UE wobec Ukrainy: partnerstwo czy członkostwo? Lublin 2006.
Maor M., Stevens H., Measuring the Impact of New Public Management and European Integration on Recruitment and Training in the UK Civil Service, ,,Public Administration” 1997, No. 78.
Marks G., Hooghe L., A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus, ,,British Journal of Political Science” 2009, No. 39(10).
Marquand, D., The Irresistable Tide of Europeanisation, [w:] S. Hall, M.Jaques (red.), New Times – The Changing Face of Politics in the 1990s, London 1989.
Martin  L.L., Simmons B.A., Theories and Empirical Studies of International Institutions, [w:] International Institutions. An International Organization Readers, L.L. Martin, B.A. Simmons (red.), Cambridge–Massachusetts–London 2001.
Massen A., Modernization vs Europeanisation. The impact of the European Union on public administration, ,,Policy Studies” 2004, Vol. 25, No. 1.
Matei  A.,  Matei  L.,  Globalization  and  Europeanization.  A  projection  on  a  European  model  of public  administration,  2007,  <http://ideas.repec.org/a/agr/journl/v4(521)y2008i4  (521)p33-52.html Accessed: 9 January 2009).
Mattli W., Slaughter A.M., Revisiting the European Court of Justice, „International Organization” 1998, No. 52(1).
Mearsheimer J., The False Promise of International Institutions, „International Security” 1994, No. 19(3).
Michalewska-Pawlak M., Common Agricultural Policy as the Result and Instrument of Europeanization Processes, [w:] Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies, (red.) P. Stanek, K. Wach, Kraków 2015.
Mjoset L., The Historical Meanings of Europeanizations, ,,ARENA Working Paper” 1997, No. 24.
Moravcsik A., Negotiationg the Single European Act: national interests and conventional statecraft in the European Community, ,,International Organization” 1991, Vol. 45, No. 1.
Moravcsik A., Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach, „Journal of Common Market Studies” 1993, No. 31.
Moravcsik A., Why the European Union Strengthens the State: Domestic Politics and International Cooperation, ,,Centre for European Studies Working Paper” 1994, No. 5.
Morgenthau H.J., Another Great Debate: The National Interest of the United States, „American Political Science Review” 1952, Vol. 46.
Mrozowska  S.,  Polityka  społeczna  jako  przedmiot  europeizacji  „top-down”,  [w:]  K.  Głąbicka,  
M. Kubiak (red.), Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej: aspekty globalne i europejskie, Gdańsk 2013.
Murphy C.M., Europeanization and the Sub-National Level: Changing Patterns of Governance in
Northern Ireland, ,,Regional and Federal Studies” 2007, Vol. 17, Issue 3. 280 | Bibliografia
Müller  T.,  Integrating  bottom-up  and  top-down  models  for  Energy  policy  analysis:  a  dynamic framework, Document de Travail, Centre Universitaire d’etude des problemes de l’energie, Universite de Geneve, Novembre 2000, No. 00.02.
Nesshkova  M.I.,  The  Impact  of Subnational  Interests  on  Supranational Regulation,  „Journal of European Public Policy” 2010, No. 17(8).
Oikonomou G., Bypassing a Centralized State: The Case of the Greek Subnational Mobilization in the European Union, ,,Regional & Federal Studies” 2016, Vol. 26, Issue 1.
Olsen J.P., Europeanization and Nation-State Dynamics, „ARENA Working Paper” 1995, No. 9.
Olsen, J.P. The many faces of Europeanization, ,,Journal of Common Market Studies” 2002, Vol. 40(5).
Olsen J., The Many Faces o Europeanization, University of Oslo, ,,ARENA Working Papers” WP, 2002, No. 01/2.
Pacześniak A, Metodologia badań nad europeizacją, [w:] A. Pacześniak, R. Riedel, Europeizacja. Mechanizmy, wymiary, efekty, Oslo, Toruń, Wrocław, 2010.
Pałecki  K.,  Dynamika  zmiany  politycznej.  Czyli  o  potrzebie  nowego  paradygmatu  wyjaśniania, „Studia Polityczne” 1992, nr 1.
Pasquier R., Cognitive Europeanization and the Territorial Effects of Multilevel Policy Transfer: Local Development in French and Spanish Regions, ,,Regional and Fedral Studies” 2005, No. 15(3).
Pennings P., An Empirical Analysis of the Europeanization of national Party Manifestos, 1960–2013, ,,European Union Politics” 2006, Vol. 7, Issue 2.
Peters B.G., The New Institutionalism and Administrative Reform: Explaining Alternative Models,
„Estudio Working Paper” 1998, No. 113.
Pierson P., The Path to European Integration: A Historical Institutionalist Analysis, ,,Comparative Political Studies” 1996, No. 29(2).
Piskorska B., Koncepcja „Szerszej Europy” Unii Europejskiej. Miejsce wymiaru wschodniego, [w:] Wymiar Wschodni UE. Wielowymiarowość integrującej się Europy, (red.) A. Staszczyk, J. Jartyś, Szczecin 2007.
Polach J.G., Harmonization of Laws in Western Europe, ,,The American Journal of Comparative Law” 1959, Vol. 8, No. 2.
Porta della D., Caiani M., The Europeanization of Public Discourse in Italy, ,,European Union Politics” 2006, Vol. 7, Issue 1.
Radaelli C.M., Europeanization: Solution or Problem? ,,European Integration Online Paper” (EIOP), 2004, No. 8(16).
Radaelli C.M., The Europeanization of Public Policy, [w:] K. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization, Oxford 2003.
Radaelli C.M.,  Whither  Europeanization:  Concept  Stretching  and  Substantive  Challenge, ,,European Integration Online Paper” (EIOP), 2000, No. 4, 8.
Radcil  A.,  Cure  for  Italy’s  banking  problems:  A  combination  of  good  banks  and  soft  bail-in, ,,CEPS Policy Brief”, December 2016, No. 252.
Regent  S.,  The  Open  Method  of  Coordination:  A  New  Supranational  Form  of  Governance? ,,European Law Journal” Vol. 9, No. 2, 2003.
Riedel R., Conditionality – czyli europeizacja otoczenia Unii Europejskiej, [w:] Europeizacja. Mecha-nizmy. Wymiary. Efekty, (red.) A. Pacześniak, R. Riedel, Oslo, Toruń, Wrocław 2010.
Riedel  R.,  Europeizacja  jako  nurt  badawczy  studiów  europejskich,  ,,Studia  Europejskie”  2008,  nr 2(46).
Riedel  R.,  Europeizacja  –  koncepcje  i  agenda  badawcza,  [w:]  A.  Pacześniak,  R.  Riedel  (red.), Europeizacja. Mechanizmy, wymiary, efekty, Oslo, Toruń, Wrocław 2010.
Riedel  R.,  Tranzytolgia  i  konsolidologia  –  czyli  jak  zbadać  poziom  zaawansowania  demokracji systemu politycznego, „Przegląd Politologiczny” 2008, nr 1.
Risse T., Green Cowles M., Caporaso J., Europeanization and Domestic Change, [w:] M.G. Cowles, J.A.  Caporaso,  T.  Risse  (eds.),  Transforming  Europe:  Europeanization  and  Domestic Change, Ithaca 2001.
Ruszkowski  J.,  Autotransformacja  instytucji  ponadnarodowych  Unii  Europejskiej  w  teorii  neo-neofunkcjonalizmu na przykładzie Komisji Europejskiej, [w:] Teorie w studiach europejskich,  w  kierunku  nowej  agendy  badawczej,  red.  J.  Ruszkowski,  L.  Wojnicz,  Szczecin–Warszawa 2012.
Ruszkowski J., Demokracja ponadnarodowa w Unii Europejskiej. Wstępna analiza teoretyczna, ,,Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, nr 9.
Ruszkowski J., Eurometropolie jako Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, „Zeszyty Bałtyckie” 2009, nr 6.
Ruszkowski J., Europeizacja ad extra w zarządzaniu zewnętrznym (external governance) Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2010, nr 4.
Ruszkowski J., Neoinstytucjonalne podejście do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Wyzwania, możliwości, ograniczenia, Toruń 2013.
Ruszkowski J., Państwo członkowskie jako jednostka analityczna w studiach europejskich, [w:] J. Ruszkowski, R. Podgórzańska, Państwo w Unii Europejskiej, Szczecin 2017.
Ruszkowski J., Państwo poza państwem. Wstępna konceptualizacja procesu przesuwania władzy państwa na otoczenie pozapaństwowe, [w:] M. Pietraś, I. Hofman, S. Michałowski, Państwo w czasach zmiany, Lublin 2018.
Ruszkowski J.,  Pomijanie państw (states bypassing) w systemie wielopoziomowego zarządzania Unii Europejskiej, [w:] Państwo w Unii Europejskiej, (red.) J. Ruszkowski, R. Podgórzańska, Szczecin 2017.
Ruszkowski J., Prezydencja jako mechanizm koordynujący wewnątrz Unii Europejskiej. Znaczenie Otwartej  Metody  Koordynacji,  [w:]  2011,  Polska  prezydencja  w  Unii  Europejskiej, R. Riedel, P. Klimontowski (red.), Opole 2010.
Ruszkowski J., Przyczyny ponadnarodowej aktywności Rady Unii Europejskiej: próba teoretycznego wyjaśnienia paradoksu, [w:] K.A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski (red. nauk.), Polska w procesie integracji europejskiej. Dekada doświadczeń (2004–2014), Warszawa 2014.
Ruszkowski J., Skuteczność „mechanizmu buforowego” ENP na przykładzie jej instrumentarium prawnego i operacyjnego, [w:] Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość? (red.) J. Jartyś, A. Staszczyk, Szczecin 2008.
Ruszkowski J., Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, [w:] J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Multi-level Governance w Unii Europejskiej, Szczecin–Warszawa 2013.
Ruszkowski J., Zastosowanie teorii PAT do analizy wielopoziomowego zarządzania w UE, „Studia Europejskie” 2008, nr 4(48).
Sadomski J., Prawo w działaniu, ,,Sprawy Cywilne” 2014, nr 20.
Sandholz  W.,  Choosing  union:  monetary  politics  and  Maastricht,  „International  Organization” 1993, Vol. 47, No. 1.
Sandholz W., Membership Matters: Limits of the functional Approach to European Institutions, „Journal of Common Market Studies” 1996, Vol. 34, No. 3.
Santiago Lopez F.A., Tatham M., Regionalization with Europeanization? The rescaling of interest groups  in  multi-level  systems, „Journal of European Public Policy”, 4 April 2017, s. 1, http://dx.doi.org/10.1080/13501763.2017.1294612.
Saurugger S., Differential Impact; Europeanizing French Non-State Actors, ,,Journal of European Public Policy” 2007, No. 14(7).
Schimmelfenning F., Europeanization beyond Europe, ,,Living Reviews in European Governance” 2007, Vol. 2, No. 1.
Schmalz-Bruns R., Demokratisierung der Europäischen Union – oder: Europäisierung der Demokratie? Überlegungen zur Zukunft der Demokratie jenseits des Nationalstaates,,,ARENA Working Papers” 2002, No. 5.
Smith M., The European Union and a Changing Europe: Establishing the Boundaries of Order, ,,Journal of Common Market Studies” 1996, No. 34(1).
Schmitter Ph.C., Neo-neo-functionalism, European University Institute, Florence 2002.
Schmitter  Ph.C.,  Neo-Neo  Functionalism.  2002,  Retrieved  August  10,  2004  from  iue.it/SPS/... /PDFFiles/SchmitterPDFfiles/NeoNeoFunctionalismRev. Pdf.
Schmitter Ph.C., Three Neo-Functional Hypotheses about International Integration, „International Organization” 1969, Issue 1, Vol. 23.
Skolimowska A. (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015.
Sprungk C., Linking the Bottom-Up and Top-Down Dimension of Europeanization: the Influence of Parliamentary Scrutiny on (Non-) Compliance with European Law, Paper prepared for presentation at he ECPR Joint Session of Workshops in Granada, Spain, 14–19 April 2005.
Starzyk S., Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, „Polska w Europie” 2003, 1(43).
Stolarczyk  P.,  The  ESM  –  What  is  Behind  the  Proposition?  „Myśl  Ekonomiczna  i  Społeczna” 2015, nr 1(48).
Stone-Sweet A., Integration and the Europeanisation of the Law, ,,Queen’s Papers on Europeanisation”, 2002, No. 2.
Surmacz B., „Ambasady” regionów – przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli, „Teka” Kom. Politol. Stos. Międzynar. – OL PAN, 2013, nr 8.
Sverdrup U., Implementation, [w:] P. Graziano, M. Vink, (red.), Europeanization: New Research Agendas, Basingstoke–New York 2007.
Swianiewicz  P.,  Europeizacja  w  działaniach  polskich  samorządów  terytorialnych  –  wybrane przykłady, „Zarządzanie Publiczne” 2011, nr 1(15).
Syrpis Ph., Legitimising European Governance: Taking Subsidiarity Seriously within the Open Method of Coordination, ,,EUI Working Papers – Law” 2002, No. 10.
Szczerski  K., Przyszłość Unii Europejskiej a dylematy legitymizacyjne wspólnotowego systemu politycznego, „Politeja” 2004, nr 1.
The Making of a Polity: The Struggle Over European Integration, ,,European Integration Online Papers” (EIOP), 1997, No. 004, Vol. 1.
Thelen H., Steinmo S., Historical Institutionalism in Comparative Politics, [w:] S. Steinmo (red.), Structuring Politics, Cambridge 1992.
Töller A.E., Mythen und Methoden. Zur Messung der Europäisierung der Gesetzgebung des Deutschen Bundestages jenseits des 80-Prozent-Mythos, ,,Zeitschrift für Parlamentsfragen” 2008, Nr. 1.
Tranholm-Mikkelsen J., Neo-Functionalism: Obstinate or Obsolete? A Reappraisal in the Light of the New Dynamism of the EC'.Millenium, „Journal of International Studies” 1991, Vol. 20:1, No. 4–6.
Traxler F., Brandl B., Towards Europeanisation of Wage Policy. Germany and the Nordic Community, ,,European Union Politics” 2009, Vol. 10, Issue 2.
Trenz H.-J., The Saga of Europeanisation. On the Narrative Construction of a European Society, ,,ARENA Working Paper” 2014, No 7.
Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Natolin, Warszawa 2005.
Trzebiatowski J., Klasyczne koncepcje socjalizacji. Socjologia wobec fenomenu „stawania się” osobowości, „Kultura i Historia”, wersja online, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/ archives/427.
Vaubel R., Principal-agent problems in international organization, ,,Public Choice” 1(2), 2006.
Vink  M.P.,  Graziano  P.,  Challenges  of  a  New  Research  Agenda,  [w:]  Euroepanization:  New Research Agendas, (red.) P. Graziano, M.P. Vink, Basingstoke–New York 2007. Bibliografia | 283
Vilpisauskas R., Eurozone Crisis and European Integration: Functional spillover, politcal spillback, „Journal of European Integration” 17.04.2013.
Wach K., Conceptualizing Europeanization: Theoretical Approaches and Research Designs, [w:] P. Stanek, K. Wach (red.), Europeanization Process from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies, Kraków 2015.
Wach K., Europeizacja – próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych, ,,Horyzonty Polityki” 2013, nr 4(8).
Wach K., Wokół pojęcia europeizacji, ,,Horyzonty Polityki” 2010, nr 1.
Wach K., Wymiary europeizacji i jej kontekst, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2011, nr 852.  
Wallace H., The Impact of the European Communities on National Policy-Making, ,,Government and Opposition” 1971, Vol. 6, No. 4.
Wallace H., National  Government  and  the  European  Communities,  ,,New  Political  Economy” 1973, Vol. 5, No. 3.
Wallace H., What Europe for Which Europeans? [w:] G.F. Treverton, The Shape of the New Europe, New York 1992.
Wallace H., Wallace W., The Impact of Community Membership on the British Machinery of Government, ,,Journal of Common Market Studies” 1973, Vol. 11, No. 3.
Warleigh A., Europeanizing Civil Society. NGOs as Agents of Political Socialization, ,,Journal of Common Market Studies” 2001, No. 39:4.
Wąsek-Wiadrek  M.,  Dopuszczalność  badania  przesłanek  wystąpienia  z  europejskim  nakazem aresztowania  przez  sąd  orzekający  i  jego  wykonywaniu,  [w:]  K.  Ślebzak,  W.  Wróbel,  Studia i analizy Sądu Najwyższego, t. II, Warszawa 2008.
Weyland K., Diffusion of Revolution: 1948 in Europe and Latin America, ,,International Organization” 2009, Vol. 63, No. 3.
Węc J., Kryzys konstytucyjny w Unii Europejskiej, ,,Przegląd Zachodni” nr 4, 2006.
Węc J., Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2013, Kraków 2016.
Wiktorska-Święcka A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M., Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym. Praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce, Warszawa–Wrocław 2017.
Wilga M., Integracja europejska w konstruktywizmie, „Przegląd Politologiczny” 2001, nr 1–2.
Winn N., Harris E., „Europeanisation”: Conceptual and Empirical Considerations, „Perspectives on European Politics and Society” 2003, Vol. 4, No. 1.
Winn N., The European Union’s External Face: The ‘Europeanisation’ of JHA and CFSP, „Perspectives on European Politics and Society” 2003, Vol. 4, No. 1.
Wojtyczek K., Europeizacja konstytucji V Republiki Francuskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.
Wong R., Europeanization of Foreign Policy, [w:] Ch. Hill, M. Smith (red.), International Relations and the European Union, Oxford 2011. https://www.academia.edu/1522158/R._Wong_2011_Europeanization_of_Foreign_Policy_in_Christopher_Hill_and_Michael_Smith_eds_International_Relations_and_the_European_Union _2ed_Oxford_Oxford_UP_2011_pp.149-170.
Wong, R., Hill C. (red.), National and European foreign policies:  Towards  Europeanization, London 2011.
Wróbel P., Koncepcja izomorfizmu instytucjonalnego i jego przejawy w sektorze non profit  w wybranych krajach, „Ekonomia Społeczna” 2011, nr 2(3).
Yntema H.E., Comparative research and Unification of Law, „Michigan Law Review” 1942, No. 41.
Zeno-Zencovich V., Vardi N., Konstytucyjne podstawy europejskiego prawa umów, ,,Nowa Europa” 2008, nr 11(7a).

Prasa
Fundusze OG i fundusze norweskie wspierają politykę spójności UE i umacniają Europę, „Panorama” 2018, nr 64.
„Gazeta Wyborcza” 5.06.2018.
Krasnodębski Z., Deeuropeizacja Europy, „Do Rzeczy” 2013, nr 11.
,,Politico” 2017, Vol. 3, No. 33.
,,Politico” 2016, Vol. 2, No. 45.
,,Regions and Cities of Europe”, Newsletter of the Committee of the Regions 2007, No. 55.
„Regions and Cities of Europe”, Newsletter of the Committee of the Regions 2008, No. 59.
Robert  A.C.,  „Sędzia  kalosz!”,  czyli  o  państwie  prawa,  „Le  Monde  diplomatique”  2017,  maj, nr 5 (135).
The European Grouping of Territorial Cooperation, ,,Inforegio Panorama” 2007, No. 24.
 

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane