• Etyczność funkcjonariusza policji

Etyczność funkcjonariusza policji

 • Autor: Juliusz Piwowarski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-908-1
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Specyficzne kompetencje i obowiązki, jakie posiadają funkcjonariusze policji, w tym prawo do użycia siły, muszą wiązać się z odpowiednim fundamentem moralnym, aby tych uprawnień nie używać w sposób sprzeczny nie tylko z prawem, ale i ze społecznym poczuciem sprawiedliwości. Ma to zarówno uchronić tę służbę przed degeneracją i dać narzędzie oczyszczania własnych szeregów z osób niegodnych munduru, jak i zapewnić właściwe, doniosłe, pełne szacunku i zaufania społeczne postrzeganie tej służby. Autor zauważa, iż dominująca w społecznej rzeczywistości, typowa dla postmodernizmu atmosfera negacji wartości skutkuje erozją etosu służb mundurowych, w tym policji. Autor stawia sobie za cel przywrócenie kategoriom moralnym należnego miejsca w służbach związanych z dbałością o szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie w tematykę pracy i przyjęta metodologia

Rozdział 2. Miejsce etyki w dzisiejszej rzeczywistości społecznej

Rozdział 3. Etyczność policyjna z perspektywy etyki administracji

Rozdział 4. Etyczność funkcjonariusza polskiej policji: geneza i pola zagrożeń

Rozdział 5. Idee a świat społeczny. Implementacja idei poprzez trening psychologiczny

Rozdział 6. Wybrane elementy socjologii i filozofii prawa

Rozdział 7. Teoria zarządzania: wartości a kultura organizacyjna

Rozdział 8. Idealna biurokracja Maxa Webera i jej krytyka u Krzysztofa Mertona

Rozdział 9. Niektóre dalekowschodnie wątki kultury bezpieczeństwa w dobie globalizacji

Zakończenie. Wnioski i postulaty
Bibliografia

prof. dr hab. Andrzej Misiuk:

Opiniowane opracowanie jest pionierskim przedsięwzięciem, gdyż stanowi próbę pełnego przedstawienia różnych aspektów etyki zawodowej. Już na wstępie należy skonstatować, iż jest to w pełni udana próba. (…) Autor podjął się ambitnej próby przedstawienia specyfiki etyki policyjnej w powiązaniu z zagadnieniem kultury bezpieczeństwa, która jest przedmiotem badań (…). Uważam, iż obecnie dr hab. Juliusz Piwowarski jest jednym z niewielu wszechstronnie przygotowanych znawców problematyki bezpieczeństwa narodowego, który mógł się podjąć tak ambitnego przedsięwzięcia, jakim jest napisanie monografii, a właściwie podręcznika akademickiego poświęconego tym zagadnieniom.

Juliusz Piwowarski
dr hab. profesor WSBPI Apeiron w Krakowie, jej rektor i założyciel (2005). Współzałożyciel Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony Bodyguard (1994). Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w ujęciu transdyscyplinarnym w powiązaniu z psychologią społeczną, filozofią bezpieczeństwa, prakseologią oraz socjologią moralności rozumianą, jako czynnik pierwszego i drugiego filaru kultury bezpieczeństwa. Autor czternastu monografii i około stu artykułów naukowych. W 2012 roku założył Cracow Research Institute for Security and Defence WSBPI Apeiron, którego zadaniem jest intensyfikacja międzynarodowych kontaktów, doświadczeń naukowych i dydaktycznych, m.in. poprzez cyklicznie odbywającą się latem w Krakowie konferencję Security Forum Cracow oraz publikacje dotyczące szerokiego zakresu problematyki, jaką obejmują współczesne badania problemów bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Adamiecki K., Nauka organizacji i jej rola w życiu gospodarczym, TNOiK – PWE, Warszawa 1985.
Adler A., Sens życia, PWN, Warszawa 1986.
Administracja publiczna, J. Boć (red.), Kolonia Limited, Wrocław 2004.
Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, J. Osiński (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
Aluchna M., Płoszajski P., Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
Andressen C., Krótka historia Japonii, Dialog, Warszawa 2004.
Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, WAM, Kraków 2008.
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa 1982.
Arystoteles, Metafizyka, PWN, Warszawa 1983.
Augustyn J., Odpowiedzialność moralna w służbach mundurowych – wybrane zagadnienia, [w:] Ku etycznym zasadom służb mundurowych, Z. Kępa, A. Szerauc (red.), Płock 2009.
Barankiewicz T., Etyka urzędnicza – funkcje, zasady i postawy, „Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego” 2014, r. IV, nr 2, s. 123–140.
Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, SIC!, Warszawa 2006.
Bauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2002.
Bauman Z., Lyon D., Płynna inwigilacja. Rozmowy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
Bąbel P., Wiśniak M., Jak uczyć, żeby nauczyć, WSiP, Warszawa 2008.
Beck U., Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Scholar, Warszawa 2012.
Bendix R., Max Weber – portret uczonego, PWN, Warszawa 1975.
Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, PWN, Kraków 1958.
Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bellona, Warszawa 2006.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.
Blackmore S., Consciousness. A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York 2005.
Blackmore S., Consciousness. An Introduction, Oxford University Press, New York 2003.
Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, wyd. 3 uzup., Kolonia Limited, Wrocław 2003.
Bocheński J. M., Sens życia i inne eseje, Philed, Kraków 1993.
Bocheński J.M., Co to jest autorytet?, [w:] idem, Logika i filozofia. Wybór pism, nauk. oprac. J. Parys, PWN, Warszawa 1993.
Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, wyd. 3, LexisNexis, Warszawa 2008.
Borowski H., Etyka pracy i etyka biznesu, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1996.
Borys T., Kategoria rozwoju a systemy wartości, [w:] Rozwój. Godność człowieka – gospodarowanie – poszanowanie przyrody, B. Piontek (red.), Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Bourdieu P., Zmysł praktyczny, tłum. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Braswell M.C., McCarthy B.R., Justice, Crime and Ethics, Anderson, Newark 2008.
Buchanan M., Tollinson R.D., The Theory of Public Choice, [w:] Political Application of Economics, R.M. Stern (red.), University of Michigan, Michigan 1972.
Burszta W., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
Calhoun F.S., Weston W.S., Threat Assessment and Management Strategies, CRC Press, Boca Raton 2008.
Castells M., Kwestia miejska, PIW, Warszawa 1982.
Castells M., Społeczeństwo sieci, PIW, Warszawa 2007.
Castells M., Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cekiera C., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.
Chlewiński Z., Dojrzałość, osobowość, sumienie, religijność, W drodze, Poznań 1991.
Chyrowicz B., Etyka dla nauczycieli etyki, „Diametros”, wrzesień 2010, nr 25.
Cieślarczyk M., Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów postrzegane w perspektywie kulturowej, [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski(red.), Aspra JR, Warszawa 2010.
Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010.
Ciżewska E., Filozofia publiczna solidarności, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2001.
Coase R.H., The Nature of the Firm, „Economica” 1937, nr 6, s. 386–405.
Cody M.E., Bushidō. A Modern Adaptation of the Ancient Code of the Samurai, 1st Book Library, Bloomington 2000.
Cohen P.S., Modern Social Theory, Basic Books, Londyn 1968.
Colbert D., Zabójcze emocje. Umysł – ciało – duch. O niszczącej i uzdrawiającej sile emocji, Wydawnictwo M, Kraków 2011.
Collins J., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje, Wydawnictwa Biznesowe, Warszawa 2003.
Cynarski W.J., Obodyński K., Humanistyczna teoria sztuk i sportów walki – koncepcje
i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.
Czajkowski W., Piwowarski J., Administracja z ludzką twarzą, „Zeszyt Naukowy Apeiron” 2008, nr 2, s. 64.
Czajkowski W., Piwowarski J., Kreowanie bezpieczeństwa według koncepcji japońskich, „Zeszyt Naukowy Apeiron” 2010, nr 4.
Czerniakiewicz J., Zasady moralne polskiego policjanta, [w:] Etyka zawodowa policjanta. Materiały pokonferencyjne, M. Róg (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1999.
Czerny J., Aksjologiczne podstawy ekonomii i biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2004.
Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Kozieleckiemu, E. Aranowska, M. Goszczyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
Dahrendorf R., Reflections on the Revolutions in Europe, Transaction, Piscataway – New Jork 2004.
Daney J., The Role of Imaginary Cases in Ethics, „Pacific Philosophical Qauterly” 1985, nr 66.
Draeger D.F., Classical Budō, Weatherhill, New York 2007.
Drucker P.F., Praktyka zarządzania. Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1985.
Drucker P.F., Technology, management, society, William Heinemann Ltd., London 1970.
Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Dziamski S., Perfekcjonistyka, [w:] Etyka w teorii i w praktyce. Antologia tekstów, Z. Kalita (red.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001.
Einstein A., Pisma filozoficzne, De Agostini Polska, Warszawa 2001.
Encyklopedia politologii, t. 1: Teoria polityki, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
Encyklopedia PWN w trzech tomach, t. 2, B. Kaczorowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Fayol H., General and Industrial Management, Sir Isaac Pitman & Sons, Londyn 1971.
Fayol H., Taylor F., Administration Industrial y General (Spanish Edition), El Atenco, Buenos Aires 1986.
Fehler W., Zagrożenie – kluczowa kategoria teorii bezpieczeństwa, [w:] Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek (red.), Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.
Festinger L., A theory of cognitive dissonance, Stanford University, Staford 1957.
Franken R.E., Psychologia motywacji, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
Frankl V., Człowiek w poszukiwaniu sensu, Czarna Owca, Warszawa 2009.
Freedman B., A Meta-Ethics for Professional Morality, „Ethics” 1978, nr 89.
Frei D., Sicherheit. Grundfragen der Weltpolitik, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1977.
Frühwald W., Wieviel Wissen brauchen wir? Politik, Geld, Bildung, Berlin University, Berlin 2007.
Fukuyama F., Budowanie państwa, Rebis, Poznań 2005.
Fumon T., Sztuki walki samurajów, Diamond Books, Bydgoszcz 2005.
Furukawa T., Yakushin Nihon to shin daiyō bukkyō, Kajima Kenkyujo Shuppankai, Tokio 1975.
Gajda J., Wartości w duchu nowego humanizmu jako podstawa edukacji dorosłych, [w:] Aksjologia edukacji dorosłych, J. Kostkiewicz (red.), KUL, Lublin 2004.
Moralność i profesjonalizm: spór o pozycję etyk zawodowych, W. Galewicz (red.), Universitas, Kraków 2010.
Galewicz W., Spór o pozycję moralności zawodowej, [w:] Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, W. Galewicz (red.), Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.
Gasparski W., Programy etyczne firm i ich projektowanie. Etyka w życiu gospodarczym, „Annales: Etyka w Życiu Gospodarczym” 2001, t. IV.
Giddens, Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2013.
Goffman E., Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Doubleday, New York 1961.
Goleman D., Emotional Intelligence. Why It Can Matter More Than IQ, Bentam, New York 1995.
Grabińska T., Osoba a indywiduum – kontekst humanistyczny a kontekst społeczny bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne III. Czynniki antropologiczne i społeczne bezpieczeństwa personalnego, T. Grabińska, Z. Kuźniar, (red.), WSOWL, Wrocław 2015.
Granat W., Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1985.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Hambura S., Muszyński M., Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Studio STO, Bielsko-Biała 2001.
Hausner J., Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Hegel G., Hegel’s Philosophy of Right, Oxford University, Oxford 1967.
Hervada J., Prawo naturalne. Wprowadzenie, Petrus, Kraków 2011.
Herzberg W., Mausner B., Bloch-Snyderman B., The Motivation to Work, Wiley, New York 1959.
Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Hołyst B., Policja na świecie, LexisNexis Polska, Warszawa 2011.
Hołyst B., Problemy etyki w działalności policji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1996, nr 1550.
Hryszkiewicz D., Sklepkowska K., Kryterium społeczne w ocenie efektywności pracy polskiej Policji, [w:] Etyka w zarządzaniu policją, A. Letkiewicz (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011.
Hull Z., Aksjologia ekonomii a ekologia, [w:] Ekonomia – Ekologia, W. Tyburski (red.), Toruń 1996.
Hume D., Badania dotyczące zasad moralności, Zielona Sowa, Kraków 2005.
Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, przeł. C. Znamierowski, PWN, Warszawa 1963.
Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, Muza, Warszawa 1998.
Hurlock E., Rozwój młodzieży, PWN, Warszawa 1983.
Husserl E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Nijhoff, Haga 1954.
Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga Druga, Warszawa 1974.
Husserl E., Kryzys kultury europejskiej i filozofia, [w:] „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1983, nr 29.
Imai M., Kaizen, MT Biznes, Warszawa 2007.
Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.
Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. 1–3, PWN, Warszawa 1960.
Ingarden R., Wykłady z etyki, wybór i oprac. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1989.
Izdebski H., Elementy teorii i filozofii prawa, LexisNexis, Warszawa 2008.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, Liber, Warszawa 2004.
Jacobi J., Psychologia C.G. Junga, Szafa, Warszawa 2001.
James W., The Principles of Psychology, Holt, New York 1890.
Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, Pallottinum, Poznań 1993.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005.
Jazarin J.L., L’esprit du Judo, Budo Editions, Paryż 1963.
Jetmore L.F., The Path of a Warrior: An Ethical Guide to Personal and Professional Development in the Field of Criminal Justice, Looseleaf Law, New York 2005.
Jonas H., La creativité de l’agir, Cerf, Paris 1999.
Kagan J., The Second Year: the Emergence of Self-Awareness, Harvard University, Cambridge 1981.
Kalina R.M., Teoria sportów walki, COS, Warszawa 2000.
Kalita Z., Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
Kanert M., Buddyzm japoński, Trio, Warszawa 2005.
Kanō J., Kōdōkan Jūdō: The Essential Guide to Jūdō by It’s Founder Jigoro Kano, Ko-dansha International, Tokyo 1986.
Kaplan M.F., Integracja informacji w myśleniu moralnym. Implikacje teoretyczne i metodologiczne, [w:] Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, J. Reykowski, N. Eisenberg, E. Staub (red.), Ossolineum, Wrocław 1990.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994.
Katzenbach J.R., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, ABC, Kraków 2001.
Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek, Książka i Wiedza, Warszawa 1994
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011, s. 16–22.
Kitler W., Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2002, s. 21.
Kluckholm C., Values and Value – Orientations in the Theory of Action. An Exploration in Definition and Classification, [w:] Toward a General Theory of Action, T. Parsons, E. Shils (red.), Harper & Row, New York 1962.
Kłoskowska A., Biurokracja, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, W. Kwaśniewicz (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
Kłoskowska A., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Kobierzycki T., Filozofia osobowości, ENETEIA, Warszawa 2001.
Kondratowicz K., Sztuka walki obronnej, Czasopisma Wojskowe, Warszawa 1991.
Koniec sekularyzacji w Europie?, P. Kapłon, A. Rokicka, M. Warat (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
Konieczny J., O pojęciu bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2012, nr 1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, Nr 78 poz. 483).
Kosewski M., Kiedy urzędnicy naruszają wartości moralne i jak można to ograniczyć?, „Służba Cywilna” 2000/2001, nr 1.
Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Łódź 1955.
Kotarbiński T., Żyć zacnie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1989.
Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Krąpiec M.A., Sens państwa w oczach klasyków – Arystotelesa i Tomasza, [w:] Człowiek, jego wolność i prawa a polityka, A. Hrebenda, W. Kaute (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice 2002.
Krąpiec M.A., Metafizyka, KUL, Lublin 1978.
Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Paradygmaty, modele, metafory, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Kudelska M., Upaniszady, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
Kudrycka B., Dylematy urzędników administracji publicznej. Zagadnienia administracyjno-prawne, Temida 2, Białystok 1995.
Kukułka J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, „Sprawy Międzynarodowe” 1982, z. 7.
Kunzmann P., Burkard F.P., Wiedman F., Atlas filozofii, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
Kurdycka B., Elementy infrastruktury etycznej w życiu publicznym, [w:] B. Kudrycka,
M. Dębicki, Etyczne administrowanie. Wyzwanie dla samorządu terytorialnego, Monicipium, Warszawa 2000.
Kuta T., Czy działania złożone administracji są herezją prawniczą?, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowych, E. Knosala (red.), Zakamycze, Kraków 1999.
Langrod J.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, t. 1, Księgarnia Stefana Kamińskiego, Kraków 1948.
Leibniz G.W., Meditation on the Common Concept of Justice, [w:] The Political Writings of Leibniz, P. Riley (red.), Cambridge University, Cambridge 1972.
Leibniz G.W., Philosophical Papers and Letters, Dordrecht 1969.
Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, IFiS PAN, Warszawa 1999.
Liker J.K., Droga Toyoty, MT Biznes, Warszawa 2005.
Lipiec J., Koło etyczne, Fall, Kraków 2005.
Longchamp F., Założenia nauki administracji, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1994.
Luckman T., The Invisible Religion. The Transformation of Symbols in Industrial Society, MacMillan, New York 1967.
Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, LexisNexis, Warszawa 2007.
MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, PWN, Warszawa 1996.
Main J., Ścieżka medytacji, WAM, Kraków 2007.
Majewska Z., Problemy doświadczania i istnienia wartości, UMCS, Lublin 2010.
Malik F., Czyim interesom służy przedsiębiorstwo, „Zarządzanie na Świecie” 2002, nr 8.
Makowski P., Po metaetyce. Dobro i powinność w etykach naturalistycznych, Universitas, Kraków 2012.
Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
Mały słownik etyczny, S. Jedynak (red.), Branta, Bydgoszcz 1999.
Manenti A., Żyć ideałami, WAM, Kraków 2006.
Manning C.A., The Elements of Collective Security, [w:] Collective Security, W.H. Borquin (red.), Paris 1936.
Marecki J., ABC etyki, KUL, Lublin 1996.
Mariański J., Socjologia moralności, KUL, Lublin 2006.
Mariański J., Wprowadzenie do socjologii moralności, KUL, Lublin 1989.
Maslow A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
Mayo E., The Social Problems of an Industrial Civilisation, Routledge, New York 2007.
Mencjusz, Księga Mencjusza, [w:] Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, M. Kudelska (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002.
Mente B.L. de, Japanese Etiquette and Ethics in Business, McGrow Hill Professional, New York 2004.
Mente B.L. de, Samuraje a współczesny biznes, Bellona, Warszawa 2006.
Merino E.C., Haro R.G. de, Teologia moralna fundamentalna, Wydawnictwo M, Kraków 2004.
Merton R.K., Social Theory and Social Structure, Free, New York 1986.
Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Merton T., Mistycy i mistrzowie zen, Zysk i S ka, Poznań 2003.
Merton T., Myśli o Wschodzie, Homini, Kraków 2003.
Michalik M., Od etyki zawodowej do etyki biznesu, Fundacja Innowacja: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2003.
Międzynarodowa Komisja Teologiczna, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne, Kraków 2010.
Mironiuk J., Mądrze, godnie, szczęśliwie. Wprowadzenie do etyki, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, Gdynia 2003.
Misiuk A., Historia Policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, WAP, Warszawa 2008.
Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, PWN, Warszawa–Poznań 1985.
Morikawa H., Zaibatsu: The Rise and Fall of Family Enterprise Groups in Japan, University of Tokio, Tokio 1992.
Naisbitt J., Megatrends Asia, Simon & Shuster, Nowy York 1996.
Nakamura H., Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Tybet, Chiny, Japonia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Nauka Buddy. Wybór sutr, tłum. W. Kurpiewski, Wydawnictwo A, Kraków 2006.
Nicolescu B., Voss K.C., Manifesto of Transdisciplinarity, State University of New York Press, New York 2002.
Transdisciplinarity – Theory and Practice, B. Nicolescu (red.), Hampton Press, New York 2008.
Nisbett R.E., Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej, Smak Słowa, Sopot 2008.
Obirek S., Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu, W.A.B., Warszawa 2011.
Obuchowski K., Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa 1967.
Ossowska M., Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Ostasz L., Świadomość. Jak funkcjonuje i czym jest?, Eneteia, Warszawa 2011.
Ōyama M., Mas Ōyama’s Karate Philosophy. The Kyokushin Way, Japan Publications, Tokio 1979.
Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
Papuziński A., Polityka edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle aksjologii zrównoważonego rozwoju, [w:] Etyka wobec współczesnych dylematów,
K. Kalka, A. Papuziński (red.), Bydgoszcz 2006.
Parkinson C.N., Parkinson’s Law, Bucaneer Books, New York 1957.
Patologie w administracji publicznej, P.J. Suwaj, D.K. Kijowski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Penc J., Kultura i etyka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010.
Pervin L.A., Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
Picht G., Pojęcie odpowiedzialności, tłum. K. Michalski, [w:] G. Picht, Odwaga utopii, tłum. Maurin K., Wolicki K., Michalski K., Warszawa 1981.
Piekara A., Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
Pieronek T., Stolica Europejska a Unia Europejska, [w:] Europa i Kościół, H. Juross (red.), Fundacja ATK, Warszawa 1997.
Piontek F., Nowak A.J., Osobowy aspekt wartości w procesie rozwoju, WSEiA, Bytom 2004.
Piontek F., Piontek B., Teoria rozwoju, PWE, Warszawa 2016.
Piontek F., Refleksja nad nauką i edukacją w aspekcie urzeczywistniania rozwoju, [w]: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Jelenia Góra–Białystok 2006.
Piwowarski J., Bezpieczeństwo jako pożądany stan oraz jako wartość, [w:] Bezpieczeństwo jako wartość. Wydanie pokonferencyjne z II Konferencji Naukowej z cyklu „Bezpieczeństwo jako wartość” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie 18 kwietnia 2008, WSBPI Apeiron w Krakowie, Kraków 2010.
Piwowarski J., Etyka funkcjonariusza policji. Źródła, motywacje, realizacja, WSBPI Apeiron w Krakowie, Kraków 2012.
Piwowarski J. (ORCID ID: 0000-0002-9196-1194), Piwowarski J., Modern Bushidō. Prolegomena do jedności czterech religii w administracji i zarządzaniu według wzorów dalekowschodnich, „Zeszyt Naukowy Apeiron” 2007, nr 1, s. 20–30.
Piwowarski J., Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2018.
Piwowarski J., Wstęp do rozważań na temat dalekowschodnich aspektów kultury organizacyjnej w administracji i zarządzaniu, „Zeszyt Naukowy Apeiron” 2010, nr 4.
Platon, Państwo: z dodaniem siedmiu ksiąg Praw, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958.
Pływaczewski W., Policja, postęp cywilizacyjny a świat wartości, [w:] Policja. Etyka. Kościół, E. Wiszowaty, G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie, Szczytno 2002.
Podgórski R.A., Socjologia mikrostruktury, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–
Olsztyn 2008.
Pollock J.M., Ethical Dilemmas and Decisions in Criminal Justice, Wadsworth, Belmont 2008.
Przewodnik po etyce, P. Singer (red.), Książka i Wiedza, Warszawa 2009.
Przybysz P., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, [w:] H. Izdebski, A. Stęp-kowski (red.), Nadużycie prawa, LexisNexis Polska, Warszawa 2003.
Pyle K.B., Meiji Conservatism, [w:] J. Jansen (red.), The Cambridge History of Japan, t. 5, Cambridge University, Cambridge 1989.
Rahut A., Etyka zawodowa, Szkoła Policji w Pile, Piła 2008.
Raszewska-Skałecka R., Płaszczyzny konfliktów moralno-etycznych w administracji publicznej, [w:] Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Ratajczak J., Dwie teorie samorealizacji, „The Peculiarity of Man” 2002, nr 7.
Reskrypt Cesarski do Żołnierzy i Żeglarzy (1882), [w:] A. Ślósarczyk, Samuraje (japoński duch bojowy), TWW, Warszawa 1939.
Rest J., Can Ethics be Taught In Professional Schools?, „Ethics. Easier Said than Done”, winter 1988.
Ricoeur P., O sobie samym jako innym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Robert K. Merton On Social Structure and Science, P. Sztompka (red.), The University of Chicago, Chicago 1996.
Romaniszyn K., Konsumuję więc jestem? Kim właśnie?, [w:] M. Flis (red.), Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, Nomos, Kraków 2004.
Ross L., Nisbett R.E., The Personand the Situation: Perspectives of Social Psychology, McGraw-Hill, London 1991.
Rozum a porządek społeczny, J. Miklaszewska (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002.
Rudniański J., Homo cogitans, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
Sarjusz-Wolski M., Ministrare znaczy służyć, „Polska Zbrojna” 2009, nr 6.
Schrade U., Etyka. Główne systemy, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1992.
Seitel F.P., Public relations w praktyce, Felberg, Warszawa 2003.
Sennett R., Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Muza, Warszawa 2006.
Shostack A., Threat Modeling: Designing for Security, Wiley, New York 2014.
Shotoku T., Shonangyo gisho, Kempo jushijijo, hoka ippen, Iwanami Shoten, Tokio 1991.
Simon H., Działanie administracji, PWN, Warszawa 1976.
Skowroński A., Wartości ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Pawłowski (red.), Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, „Monografie nr 16 Komitetu Inżynierii Środowiska PAN”, Lublin 2003.
Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska, R. Smólski, M. Smólski, E.H. Stadtmüller (red.), Europa, Wrocław 1999.
Słownik języka polskiego PWN, t. 1, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa 1979.
Słownik języka polskiego PWN, t. 2, L. Drabik, E. Sobol (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Słownik socjologii i nauk społecznych, G. Marshall (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Słownik wyrazów obcych, J. Kamińska-Szmaj (red.), Europa, Wrocław 2001.
Słownik wyrazów obcych, M. Tytuła, J. Okarmus (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Smuts J.C., Holism and Evolution, MacMillan, Londyn 1927.
Specjalski M., Administracja w Japonii – fuzja konfucjanizmu z zachodnią biurokracją, http://www.polska-azja.pl/2010/02/26/administracja-w-japonii-fuzja-konfucjanizmu-z-zachodnia-biurokracja/
Sprenger R.K., Zaufanie, MT Biznes, Warszawa 2009.
Stankiewicz-Mróz A., Kodeks etyczny jako narzędzie kreowania pożądanych zachowań organizacyjnych, [w:] A. Letkiewicz (red.), Wartości i normy społeczne a zachowania organizacji. Implikacja do kierowania zespołami ludzkimi w Policji. Materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2009.
Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
Stern W., Person und Sache. System des kritischen Personalismus, t. 1: Ableitung und Grundlehre des kritischen Personalismus, J.A. Barth, Lipsk 1906, t. 2 – Die menschliche Persönlichkeit, J.A. Barth, Lipsk 1923.
Suchodolski B., Labirynty współczesności, PIW, Warszawa 1975.
Sułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego: podręcznik akademicki, Bellona, Warszawa 2001.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
Szczepański J., Socjologia. Rozwój problematyki i metod, PWN, Warszawa 1961.
Szczepański J., Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa 1988.
Szmulik B., Serafin S., Miaskowska K., Zarys prawa administracyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Szostek A., Prawość fundamentem prawa, www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/Ze/kul_wielkanoc_2003.html (list rektora KUL).
Szreniawski J., Rys historyczny nauki administracji, [w:] Nauka administracji – wybrane zagadnienia, J. Łętowski, S. Strachowski, J. Szreniawski, A. Wróbel (red.), UMCS, Lublin 1993.
Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Verba, Lublin 2004.
Szreniawski P., Nauka o polityce administracji, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2003.
Szuman S., Perspektywy, ideały i plany życiowe wychowanków, „Dom Dziecka” 1959, nr 3.
Świątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), wyd. 4, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2007.
Taracha M., Inteligencja emocjonalna a wykorzystywanie potencjału intelektualnego, UMCS, Lublin 2010.
Tarnowski A., Polska i Japonia 1989–2004, Trio, Warszawa 2009.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Taylor C., Etyka autentyczności, Znak, Kraków 2002.
Taylor C., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Taylor C., Źródła współczesnej tożsamości, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Znak, Kraków 1995.
Taylor F., The Principles of Scientific Management, Cosimo, New York 2006.
Tilly C., Formowanie się państw narodowych w Europie Zachodniej, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. 2, Scholar, Warszawa 1998.
Tilly C., On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton University Press, Princeton 2005.
Tokarczyk A., Hinduizm, KAW, Warszawa 1986.
Tokarski S., Sztuki walki. Ruchowe formy ekspresji filozofii Wschodu, Glob, Szczecin 1989.
Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, Veritas, Londyn 1970 (I, q. 29, a 3, II–II, q. 32,
a 5, II, zag. 58, art. 1, t. 18).
Tomaszewski T., Człowiek w sytuacji, [w:] Psychologia, Tomaszewski T. (red.), PWN, Warszawa 1982.
Toraine A., Qu’est-ce qua la democratie?, Fayard, Paris 1994.
Trungpa C., Szambala: Święta Ścieżka Wojownika, Santorski & Co, Warszawa 2002.
Tullock G., The Politics of Bureaucracy, Public Affair, Washington 1965.
Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Tyszkowa M., Sytuacyjno-poznawcza koncepcja odporności psychicznej, „Przegląd Psychologiczny” 1978, nr 1, s. 3–15.
Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, WAP, Warszawa 2009.
Urmson J., Saints and Heroes, [w:] Essays in Moral Philosophy, University of Washington, Seattle 1958.
Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, Zysk i S ka, Poznań 2010.
Varley P., Kultura japońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Victoria B.D., Zen na wojnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Walker E.H., The Physics Of Consciousness: The Quantum Mind and the Meaning of Life, Basic Books, New York 2000.
Wawrzyniak B., Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą, [w:] Szkolenie i rozwój pracowników, A. Ludwiczyński (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
Weaver R. M., Idee mają konsekwencje, PSB, Kraków 1996.
Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, Portland House, New York 1989.
Wells H., Historia świata, Ossolineum, Wrocław 1980.
Wielka encyklopedia PWN, t. 1, J. Wojnowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Wiewiórka M., Dziewięć wykładów z socjologii, Nomos, Kraków 2011.
Williamson O.E., Markets and Hierarchies. Analysis and Antitrust Implications, Free, New York 1975.
Wilson J.Q., The moral sense, Free, New York 1997.
Winczorek P., Nauka o państwie, LexisNexis, Warszawa 2005.
Wiszowaty E., Chrześcijański system wartości, [w:] J. Czerniakiewicz (red.), Wybrane zagadnienia etyki policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 1997.
Wojnar I., Obszary humanistycznego zaniepokojenia, „Przyszłość: Świat – Europa – Polska”, nr 1/2014.
Wojtyła K., Osoba i czyn, KUL, Lublin 1985.
Woleński J., Przeciw etyce zawodowej, „Etyka” 1994, nr 27.
Wójcik A.I., Konfucjanizm, [w:] B. Szymańska (red.), Filozofia Wschodu, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001.
Wraczyński K., Człowiek, osoba i prawo w świetle definicji Rossiniego, „Człowiek w Kulturze” 2006, nr 18.
XIV Dalajlama Tenzin Gjatso, Sens życia z buddyjskiej perspektywy, Wydawnictwo A, Kraków 2007.
Yinger J.M., The Scientific Study of Religion, MacMillan, London – New York 1970.
Yu-Lan F., Krótka historia filozofii chińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zajadło J., Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego,
Arche, Gdańsk 2001.
Zarządzanie z pasją, czyli rozmowy z Konosuke Matsushitą, założycielem i twórcą potęgi koncernu Matsushita Corp., Forum, Warszawa 2004.
Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996.
Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zimbardo P.G., The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil, Random House, New York 2007.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Znaniecki F., Cultural Reality, Kissinger Publishing, New York 2008.
Znaniecki F., Florian Znaniecki on Humanistic Sociology (Heritage of Sociology), University of Chicago Press, Chicago 1969.
Żuber A., Etos pracowniczy, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 7.

Akty prawne
Dz.U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179.
Dz.U. z 1990 r. Nr 30 poz. 179.
Dz.U. z 1991 r. Nr 88 poz. 400.
Dz.U. z 2014 r., poz. 1111
Dz.U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444.
Dz.U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298.
Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789.
Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz.1323.
Dz.U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523.
Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.
Dz.U. z 2013 r., poz. 568.
Załącznik do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 roku: „Zasady etyki zawodowej policjanta”.
Zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji z 28 lutego 2007 roku w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadku zagrożenia życia
i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego Dz.Urz. KGP nr 5, poz. 49.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ryzyko w czynnościach operacyjno-ro...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Negocjacje policyjne i więzienne

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Działania policji w zapobieganiu i ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Czynności operacyjno-rozpoznawcze p...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Historyczne i współczesne postrzega...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane