• Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki

Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki

 • Autor: Wojciech Rechlewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-662-5
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 280/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem publikacji jest realizacja trzech zadań. Pierwszym z nich jest wprowadzenie do samej filozofii i jej historii, drugim – do klasyki filozofii polityki, trzecim natomiast – do filozofii bezpieczeństwa.

Prezentowana książka może spełniać rolę podręcznika bądź lektury uzupełniającej dla studentów tych kierunków, na których przedmiot filozofia ma charakter ogólnego wprowadzenia. Może też stanowić lekturę w ramach przedmiotu filozofia polityki dla studentów politologii i kierunków pokrewnych. W końcu dla studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem będzie przydatna do takich przedmiotów, jak filozofia czy filozofia bezpieczeństwa. Niezależnie od tego Elementy filozofii bezpieczeństwa mogą zainteresować wszystkich tych, którzy problematykę ogólnie pojętego bezpieczeństwa chcieliby ujrzeć w świetle zagadnień, o których traktuje filozofia.

Spis treści:
 
Słowo wstępne
 
Rozdział 1. Filozofia i jej podstawowe zagadnienia
 
Wstępne pojęcie filozofii
Działy filozofii
Filozofia a inne formy ludzkiego poznania
Praktyczny wymiar filozofii
 
Rozdział 2. Bezpieczeństwo jako wartość
 
Pojęcie bezpieczeństwa
Miejsce bezpieczeństwa w hierarchii wartości
Filozofia bezpieczeństwa i związane z nią dyscypliny badawcze
 
Rozdział 3. Moralizm i intelektualizm etyczny Sokratesa
 
Filozofia sofistów
Cnota w ujęciu Sokratesa
Intelektualizm etyczny
Metoda Sokratesa
Stosunek Ateńczyków do Sokratesa
Oskarżenie Sokratesa i przebieg procesu
Śmierć Sokratesa
Znaczenie Sokratesa
 
Rozdział 4. Filozofia Platona – w świecie idei i idealnego państwa
 
Życie i dzieła Platona
Dwa rodzaje bytu i dwa rodzaje wiedzy
Świat idei a świat rzeczy
Dusza w filozofii Platona
Poglądy etyczne
Rządzenie jako działanie dla dobra publicznego
Cel istnienia państwa
Kształcenie strażników państwa
Charakterystyka rządzących
Organizacja życia strażników państwa. Regulacja urodzin
Hierarchiczna struktura organizmu państwowego
Sztuka rządzenia. Potępienie demokracji  
Zagadnienie wojny i pokoju
Rola sztuki wojennej w życiu państwa
Nadrzędność państwa wobec jednostki
Znaczenie myśli Platona
 
Rozdział 5. Arystoteles. Filozofia syntezy i środka
 
Życie Arystotelesa i jego dzieła
Racjonalny i ogólny charakter poznania  
Forma i materia
Przyczyny działające w świecie. Powszechna celowość
Pierwszy Poruszyciel i budowa wszechświata
Rola duszy w świecie organicznym
Pojęcie substancji
Struktura wiedzy
Poglądy etyczne
Państwo a jednostka
Sprawiedliwość. Kwestia niewolnictwa  
Cel istnienia państwa
Ustrój państwa
Prawa obywatelskie
Bezpieczeństwo państwa
Wojna jako środek do pokoju  
Państwo a wychowanie
Państwo a małżeństwo
Znaczenie filozofii Arystotelesa
 
Rozdział 6. Epikureizm. Szczęście jako spokojne i bezpieczne życie
 
Życie Epikura
Hedonizm  
Teoria przyrody Demokryta
Wiodąca rola etyki w poznaniu. Kanonika
Fizyka i jej instrumentalny charakter  
Etyka. Natura przyjemności
Stosunek do cierpienia i śmierci  
Rola cnót
Wartość bezpieczeństwa. Znaczenie przyjaźni  
Charakter filozofii Epikura
 
Rozdział 7. Stoicy i idea niezależności od losu
 
Szkoła stoicka
Filozofia cyników
Natura wszechświata  
Konieczność i wolność
Natura człowieka i cel życia
Charakter życia zgodnego z rozumem
Rzeczy zależne i niezależne  
Przygotowanie do śmierci
Gotowość na cierpienie
Obowiązki wobec ludzi
Filozofia grecka w Rzymie  
Poglądy Cycerona
Stoicyzm a problem bezpieczeństwa
 
Rozdział 8. Św. Augustyn i państwo Boże

Wpływ religii na filozofię
Kształtowanie się filozofii chrześcijańskiej
Życie i działalność św. Augustyna
Charakter poznania. Poznanie prawd wiecznych
Stosunek Boga do świata i cel człowieka  
Działanie łaski
Państwo Boże i państwo ziemskie
Znaczenie pokoju  
Ziemskie bytowanie człowieka jako cierpienie
Wieczny pokój i wieczna wojna  
Kościół, państwo, władza
 
Rozdział 9. Św. Tomasz z Akwinu. Synteza arystotelizmu i chrześcijaństwa
 
Scholastyka i jej zagadnienia
Życie i dzieło św. Tomasza
Filozofia a teologia
Teoria bytu
Dowody na istnienie Boga
Dusza a ciało. Poznanie  
Poglądy etyczne  
Państwo a Kościół  
Zadania państwa
Rodzaje prawa i jego stosowanie  
Bezpieczeństwo w poglądach św. Augustyna i św. Tomasza
Znaczenie św. Tomasza z Akwinu
 
Rozdział 10. Niccolò Machiavelli i polityka bez moralności
 
Schyłek scholastyki
Poglądy Ockhama
Humanizm odrodzenia. Zmiany społeczno-ekonomiczne
Życie i twórczość Machiavellego
Polityczne uwarunkowania doktryny Machiavellego
Sposoby podporządkowania podbitych państw  
Technika zdobywania i utrzymywania władzy  
Znaczenie wojska
Wizerunek i zobowiązania księcia  
Sztuka rządzenia a ludzka natura
Powinność i fakty
Troska władcy o państwo  
Zasady Machiavellego a praktyka polityczna
Poglądy Bodina
 
Rozdział 11. Renesansowe wizje idealnego państwa. Thomas More, Francis Bacon, Tomasso Campanella
 
Życie i działalność Morusa
Utopia i utopie
Krytyka własności prywatnej  
Zniesienie własności
Praca i czas wolny. Religia
System prawny
Wojna i metody walki  
Istota poglądów Morusa
Życie i dzieła Bacona
Poznanie przyrody i rola techniki
Teoria złudzeń umysłu
Teoria indukcji
Państwo nauki. Technologie militarne
Spełnione i niespełnione przewidywania Bacona
Życie i twórczość Campanelli
Metafizyka
Budowa zewnętrzna Miasta Słońca  
Struktura władzy
Własność i praca
Nadzór nad płodzeniem dzieci i wychowaniem
Religia
Wojna a funkcjonowanie Miasta Słońca
Charakter poglądów Campanelli. Wojna w myśli utopistów
 
Rozdział 12. Thomas Hobbes i wojna wszystkich ze wszystkimi
 
Życie i dzieła Hobbesa
Materializm mechanistyczny. Problem poznania
Podział nauk
Filozofia człowieka
Wojna wszystkich przeciwko wszystkim jako stan natury
Prawa natury. Znaczenie pokoju
Pochodzenie władzy zwierzchniej
Uprawnienia suwerena i poddanych
Monarchia jako najlepszy ustrój
Państwo, Kościół, religia
Istota filozofii polityki Hobbesa
Poglądy Grocjusza
 
Rozdział 13. John Locke. Wolność, równość, własność, tolerancja
 
Filozofia Kartezjusza
Życie i dzieła Locke’a
Pochodzenie idei
Empiryzm
Idee proste. Cechy pierwotne i wtórne
Idee złożone
Substancja
Istnienie Boga
Stan natury jako stan zmierzający do pokoju i bezpieczeństwa  
Stan natury a stan wojny
Własność
Społeczeństwo obywatelskie
Władza zdobyta przez siłę
Idea tolerancji religijnej
Rozdział państwa od Kościoła
Granice tolerancji
Znaczenie Locke’a  
David Hume jako kontynuator empiryzmu Locke’a
 
Rozdział 14. Jean-Jacques Rousseau i filozofia francuskiego oświecenia
 
Charakter francuskiej filozofii XVIII wieku
Czołowi myśliciele francuskiego oświecenia
Diderot i Encyklopedia
Życie i twórczość Rousseau
Potępienie nauki, sztuki i współczesnej cywilizacji
Stan natury
Powstanie społeczeństwa
Umowa społeczna
Funkcjonowanie rządu
Państwo a religia
Oddziaływanie poglądów Rousseau
 
Rozdział 15. Przewrót kopernikański Immanuela Kanta
 
Życie i dzieła Kanta
Punkt wyjścia. Poznanie a priori i a posteriori
Podział sądów
Przewrót kopernikański
Estetyka transcendentalna
Zjawiska i rzeczy same w sobie
Analityka transcendentalna
Dialektyka transcendentalna i krytyka metafizyki  
Rozum praktyczny i wiedza moralna a priori  
Dobra wola i obowiązek
Imperatyw kategoryczny
Postulaty praktycznego rozumu  
Warunki osiągnięcia pokoju. Artykuły przygotowawcze
Artykuły definitywne do wiecznego pokoju
Moralność a polityka
Rola filozofów
Gwarancja wiecznego pokoju
Znaczenie Kanta
Fichtego metafizyka jaźni  
Idealizm Hegla
 
Rozdział 16. Friedrich Nietzsche i przewartościowanie wszystkich wartości
 
Życie i dzieła Nietzschego
Wartość życia
Wola mocy
Nierówność między ludźmi
Moralność władców i moralność niewolników
Teoria resentymentu  
Krytyka religii
Zagadnienie poznania  
Negatywna ocena Sokratesa
Nadczłowiek i wieczny powrót
Państwo, naród, kultura
Znaczenie wojny
Przewartościowanie wszystkich wartości
Oddziaływanie Nietzschego. Twórczość Nietzschego a nazizm
 
Próba podsumowania. Bezpieczeństwo w świetle zagadnień ostatecznych
 
Wybór literatury
Teksty źródłowe
 
Podręczniki i opracowania  
Literatura polecana początkującym (ze względu na dużą przystępność i/lub wagę dla omawianej tematyki)

dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL:

Z podjętym zadaniem dr Wojciech Rechlewicz poradził sobie lepiej niż dobrze. Stało się tak, ponieważ dosyć oryginalny pomysł zrealizował w staranny i profesjonalny sposób. […] Na szczególne słowa uznania zasługuje kończące pracę podsumowanie zatytułowane Bezpieczeństwo w świetle zagadnień ostatecznych. Autor […] słusznie przypomina, że bezpieczeństwo nie może być ostatecznym, najwyższym celem ludzkiego życia, lecz jedynie środkiem niezbędnym do osiągania przez człowieka innych, bardziej podstawowych dóbr.

Wojciech Rechlewicz
dr -jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studiował socjologię i filozofię. Tam też uzyskał doktorat z filozofii. Od roku 1999 związany jest z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie wykłada filozofię i logikę. Obszar jego zainteresowań obejmuje przede wszystkim filozofię polską, zwłaszcza myśl Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Jest autorem ponad 30 publikacji naukowych, w tym podręcznika Zarys logiki ogólnej. Od roku 2005 pełni funkcję przewodniczącego kieleckiego oddziału Polskiego Towarzystwa filozoficznego, redaguje też czasopismo ?Phaenomena? o tematyce filozoficzno-społecznej.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane