• Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy

 • Autor: Arkadiusz Bieliński Marzena Szabłowska-Juckiewicz redakcja naukowa Aneta Giedrewicz-Niewińska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-625-1
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 346/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podstawowym założeniem niniejszej publikacji jest ukazanie obecnych na polskim i europejskim rynku pracy rozwiązań łączących elementy elastyczności zatrudnienia z bezpieczeństwem socjalnym pracowników (koncepcja flexicurity). Postępujące procesy globalizacji w różnych obszarach życia niosą ze sobą nowe wyzwania dla pracodawców oraz pracowników. Pracodawcy, dążąc do zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstw, podejmują działania mające na celu minimalizowanie kosztów pracy. Z kolei od pracowników wymaga się mobilności, wysokich kwalifikacji oraz pełnej dyspozycyjności. W odpowiedzi na potrzebę zapewnienia ochrony interesów zarówno pracodawców, jak i pracowników pojawiły się rozwiązania, które w założeniu mają zapewniać równowagę pomiędzy elastycznością zatrudnienia a ochroną socjalną oraz przyczyniać się do ograniczenia zjawiska bezrobocia. Zrealizowanie tego celu jest jednak rzeczą bardzo trudną.

Nie ulega wątpliwości, że proces uelastycznienia zatrudnienia nie został jeszcze zakończony. Niniejsza publikacja ukazuje nowe etapy tego procesu, wynikające z rodzącej się praktyki (outsourcing) lub z poszukiwania rozwiązań prawnych zapewniających balans pomiędzy odbiciem aktualnych tendencji gospodarczych i dalszym rozwojem systemu zapewniającego pracownikowi ochronę prawną.Prezentowana publikacja składa się z opracowań, w których dokonano pogłębionej analizy tych spośród rozwiązań prawnych, które mają duże znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i jednocześnie zapewniają określony poziom ochrony osobom zatrudnionym.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa

Wprowadzenie

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne)

Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne


1.1. Wprowadzenie
1.2. Płaszczyzny uelastyczniania zatrudnienia
1.3. Wybrane regulacje Unii Europejskiej dotyczące zatrudnienia elastycznego
1.4. Koncepcja ?exicurity

Rozdział II. Istota i rozmiary elastyczności zatrudnienia pracowników – perspektywa ekonomiczna

2.1. Wprowadzenie
2.2. Elastyczność zatrudnienia jako rodzaj elastyczności pracy
2.3. Ekonomiczne przesłanki elastyczności zatrudnienia
2.4. Elastyczne zatrudnienie w świetle danych statystycznych
2.5. Elastyczność zatrudnienia w podmiotach gospodarczych w świetle wybranych przykładów badań literatury
2.6. Podsumowanie

Rozdział III. Elastyczne formy zatrudnienia a autonomia woli stron stosunku prawnego

3.1. Pojęcie elastycznych form zatrudnienia
3.2. Pojęcie autonomii woli stron stosunku prawnego na tle przepisów prawa cywilnego
3.3. Pojęcie autonomii woli stron stosunku prawnego na tle przepisów prawa pracy
3.4. Autonomia woli stron stosunku prawnego w ramach elastycznych form zatrudnienia

Rozdział IV. Swoboda umów a elastyczność w kształtowaniu stosunku pracy

4.1. Swoboda umów w prawie pracy
4.2. Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu treści stosunku pracy
4.3. Podsumowanie

Rozdział V. Udział partnerów społecznych w tworzeniu elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu prac na poziomie unijnym oraz krajowym

5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Udział partnerów społecznych w tworzeniu elastycznych rozwiązań prawnych na szczeblu europejskim
5.2.1. Podstawy prawne oraz formy wpływu przedstawicieli pracowników i pracodawców na europejskie rozwiązania prawne
5.2.2. Przykłady udziału partnerów społecznych w tworzeniu elastycznych rozwiązań prawnych na szczeblu europejskim
5.2.2.1. Porozumienie Ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze
5.2.2.2. Porozumienie Ramowe w sprawie pracy na czas określony
5.2.2.3. Porozumienie Ramowe w sprawie telepracy
5.3. Udział partnerów społecznych w tworzeniu elastycznych rozwiązań prawnych w Polsce
5.3.1. Podstawy prawne oraz formy wpływania przez przedstawicieli pracowników i pracodawców na rozwiązania prawne
5.3.2. Przykłady udziału partnerów społecznych w tworzeniu elastycznych rozwiązań prawnych w Polsce
5.3.2.1. Porozumienie polskich partnerów społecznych dotyczące telepracy
5.3.2.2. Pakiet Działań Antykryzysowych
5.3.3. Stanowiska polskich partnerów społecznych w sprawie elastycznych rozwiązań prawnych

Rozdział VI. Wpływ wyboru zatrudnienia elastycznego na uprawnienia procesowe osób zatrudnionych

6.1. Podstawa zatrudnienia a tryb postępowania przez sądem
6.2. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przez pracowników oraz inne kategorie osób zatrudnionych
6.3. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy
6.4. Wnioski końcowe

Część II. Swoboda w wyborze podstawy zatrudnienia, swoboda w wyborze rodzaju umowy o pracę i w kształtowaniu jej treści, umowa o pracę na czas określony  

Rozdział I. Ubezpieczenia społeczne osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnych


1.1. Wprowadzenie
1.2. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1.3. Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe
1.4. Powstanie i ustanie ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców
1.5. Zakończenie

Rozdział II. Czy umowy mieszane i nienazwane mogą stanowić podstawę stosunku pracy - zagadnienia wybrane

2.1. Wprowadzenie
2.2. Zbliżanie się stosunku pracy i niepracowniczego zatrudnienia
2.3. Swoboda umów w prawie pracy i w prawie cywilnym
2.4. Umowy o świadczenie usług
2.5. Podsumowanie

Rozdział III. Zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę – wybrane problemy

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Swoboda stron w określeniu podstawy prawnej świadczenia pracy a cechy stosunku pracy
3.3. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz podmioty uprawnione do jego wniesienia
3.4. Wnioski

Rozdział IV. Wybrane zagadnienia dotyczące terminowych umów o pracę

Rozdział V. Zakres zastosowania przepisów kodeksu cywilnego do stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem porozumienia rozwiązującego


5.1. Uwagi wstępne
5.2. Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do porozumienia rozwiązującego
5.2.1. Tryb zawarcia porozumienia rozwiązującego
5.2.2. Treść i forma porozumienia rozwiązującego
5.3. Podsumowanie

Rozdział VI. Samozatrudnienie

Część III. Praca tymczasowa, inna praca zewnętrzna

Rozdział I. Ograniczenia i zakazy w zakresie korzystania z pracytymczasowej


1.1. Wprowadzenie
1.2. Ograniczenie rodzaju zadań, które można przydzielić pracownikowi tymczasowemu
1.2.1. Ograniczenia wynikające z de?nicji pracy tymczasowej
1.2.2. Zakaz powierzenia określonych prac pracownikowi tymczasowemu
1.2.3. Skutki naruszenia ograniczeń
1.3. Ograniczenie długości zatrudnienia pracownika tymczasowego
1.4. Zakaz zatrudniania przez pracodawcę użytkownika osób pozostających z nim w stosunku pracy w charakterze pracowników agencyjnych
1.5. Zakaz zatrudniania pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
1.6. Zgodność ograniczeń oraz zakazów przewidzianych w polskiej ustawie z dyrektywą 2008/104
1.7. Wnioski

Rozdział II. Ochrona życia i zdrowia pracownika tymczasowego

2.1. Uwagi ogólne
2.2. Charakterystyka stosunku pracy tymczasowej
2.3. Obowiązki w zakresie ochrony życia i zdrowia pracownika tymczasowego
2.3.1. Uwagi ogólne
2.3.2. Obowiązki agencji pracy tymczasowej w zakresie ochrony życia i zdrowia pracownika tymczasowego
2.3.3. Obowiązki pracodawcy użytkownika w zakresie ochrony zdrowia i życia pracownika tymczasowego
2.4. Prawo pracownika tymczasowego do ochrony życia i zdrowia
2.5. Uprawnienia pracownika tymczasowego w związku z naruszeniem
jego prawa do ochrony życia i zdrowia
2.6. Podsumowanie

Rozdział III. Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

3.1. Zasady udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi tymczasowemu
3.2. Wymiar urlopu
3.3. Wpływ urlopu z okresu poprzedniego zatrudnienia
3.4. Urlop na żądanie
3.5. Wynagrodzenie za czas urlopu oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
3.6. Wnioski

Rozdział IV. Wykonywanie pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych

4.1. Wstęp
4.2. Dopuszczalność kierowania do pracy tymczasowej osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej
4.2.1. Dopuszczalność korzystania z pracy tymczasowej
4.2.2. Dopuszczalność zawierania umów prawa cywilnego przez agencje pracy tymczasowej
4.3. Ograniczenia w zakresie korzystania z pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego
4.3.1. Ograniczenia dotyczące okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika
4.3.2. Ograniczenia dotyczące rodzaju pracy
4.3.3. Zakaz zastępowania umowy o pracę umowami prawa cywilnego
4.4. Czynności poprzedzające zawarcie umowy prawa cywilnego będącej podstawą skierowania do pracy tymczasowej
4.5. Obowiązki pracodawcy użytkownika wobec osoby skierowanej do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego
4.5.1. Obowiązki w zakresie ochrony zdrowia i życia  
4.5.2. Obowiązki w zakresie równego traktowania
4.5.3. Obowiązki w zakresie informowania o wolnych miejscach pracy
4.6. Uwagi końcowe

Rozdział V. Pracownicze aspekty outsourcingu

5.1. Wstęp
5.2. Pojęcie „outsourcing”
5.3. Ochrona pracowników podczas fazy przygotowania i fazy przeprowadzenia outsourcingu
5.4. Outsourcing jako przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
5.5. Uwagi końcowe

Część IV. Telepraca  

Rozdział I. Uprawnienia kontrolne pracodawcy względem telepracownika w świetle przepisów kodeksu pracy

Rozdział II. System czasu pracy w ramach telepracy


2.1. Uwagi ogólne
2.2. Normatywne podstawy organizacji czasu pracy telepracownika
2.3. Zatrudnianie telepracownika w zadaniowym systemie czasu pracy
2.4. Zadaniowy system czasu pracy a kontrola telepracownika
2.5. Zatrudnianie pracownika w innych systemach czasu pracy
2.6. Podsumowanie

Rozdział III. Regulation of Telework in the EU Law

3.1. Regulation of Telework by Social Partners at European Level  
3.2. Definition of Telework according to the Framework Agreement  
3.3. Protection of Telework   
3.3.1. Voluntary Character of Telework  
3.3.2. Equality of Treatment between Teleworkers and Employees Carrying out of Work at the Employer’s Premises  
3.3.3. Protection of Data and Protection of Privacy  
3.3.4. Working Conditions of Telewrokers

Część V. Organizacja czasu pracy

Rozdział I. Rola elastycznych form zatrudnienia w godzeniu nauki z pracą zawodową


1.1. Wprowadzenie   
1.2. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy  
1.3. Równoważne systemy czasu pracy
1.4. Organizacja czasu pracy, w której pracownik decyduje o godzinach rozpoczynania i kończenia pracy
1.5. Podsumowanie

Rozdział II. Elastyczne formy organizacji czasu pracy według ustawy nowelizującej z 23 sierpnia 2013 r.

2.1. Uwagi ogólne
2.2. Przedłużanie okresów rozliczeniowych
2.3. Ruchomy czas pracy
2.4. Odpracowanie zwolnienia na załatwienie spraw osobistych
2.5. Rozkłady czasu pracy pracowników (harmonogramy)  
2.6. Tryb wprowadzania elastycznych form organizacji czasu pracy
2.7. Podsumowanie

Rozdział III. Zmniejszenie wymiaru czasu pracy w okresie korzystania z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem

3.1. Uwagi ogólne
3.2. Osoby uprawnione
3.3. Rodzaj podejmowanej aktywności przez pracownika
3.4. Pojęcie „obniżenie wymiaru czasu pracy”
3.5. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy
3.6. Rezygnacja z zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
3.7. Wnioski

Rozdział IV. Elastyczne elementy czasu pracy w czeskim prawie pracy

4.1. Wstęp
4.2. Zasady tworzenia elastycznych elementów czasu pracy w Czechach
4.3. Elastyczny system czasu pracy
4.4. Konto czasu pracy
4.5. Zakończenie

Część VI. Elastyczne formy zatrudnienia - stosowane z uwagi na kategorię osób świadczących pracę

Rozdział I. Elastyczne formy zatrudnienia w przypadku osób uprawnionych do emerytury


1.1. Uwarunkowania pracy emerytów
1.2. Rodzaje wykonywanych prac
1.3. Czas pracy  
1.4. Okres i trwałość zatrudnienia
1.5. Zakończenie

Rozdział II. Elastyczne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych

2.1. Wstęp
2.2. Pracownicy niepełnosprawni i ich uprawnienia
2.3. Przegląd elastycznych form zatrudnienia   
2.4. Ocena elastycznych form zatrudnienia z perspektywy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
2.5. Wnioski

Wykaz literatury

Wykaz orzecznictwa

dr hab. Monika Latos-Miłkowska:

(…) Recenzowana praca zbiorowa Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy podejmuje problematykę elastycznego zatrudnienia i organizacji czasu pracy w sposób bardzo kompleksowy i wieloaspektowy, prezentując w zasadzie wszystkie funkcjonujące na współczesnym rynku pracy formy elastycznego zatrudnienia – począwszy od elastycznych form zatrudnienia pracowniczego, przez umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie i outsourcing. Bez wątpienia jest to najpełniejsze opracowanie tej problematyki spośród opublikowanych do tej pory. Problematyka elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy przedstawiona została z różnych punktów widzenia – interesu pracodawców, interesu pracowników czy interesu społecznego. Obok walorów teoretycznych należy podkreślić praktyczną przydatność recenzowanej pracy (…)

Arkadiusz Bieliński
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, obrotu elektronicznego oraz mediacji.

Książki tego autora

Marzena Szabłowska-Juckiewicz
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania naukowe: ochrona dóbr osobistych pracownika, odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Aneta Giedrewicz-Niewińska
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Główne zainteresowania naukowe: samorządowe prawo pracy, europejskie prawo pracy oraz uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami transgranicznymi.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane