• Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie

Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie

 • Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-408-0
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 466/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  72.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 72.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja ma na celu przedstawienie współczesnych ważniejszych problemów ekonomiki bezpieczeństwa i wyposażenie Czytelnika w wiedzę potrzebną do głębszego zrozumienia aktualnych związków zachodzących między gospodarką a obronnością i bezpieczeństwem państwa. Chodzi tu o wątki gospodarczo-obronne lansowane w naszym państwie, będącym w sojuszu polityczno-wojskowym NATO oraz gospodarczym Unii Europejskiej.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkich dla studentów kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe. Obok procesu dydaktycznego powinna zainteresować wszystkich tych, dla których problematyka gospodarczo-obronna jest w obszarze ich dociekań zawodowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Kształtowanie się związków między gospodarką a obronnością i bezpieczeństwem państwa na przestrzeni dziejów ludzkości
Mirosław Skarżyński

1.1. Prehistoria i starożytność (do V w.)
1.2. Średniowiecze (V–XV w.)
1.3. Geneza kapitalizmu (1450–1750)
1.4. Kapitalizm (1750–1914)
1.5. Wojny światowe (1914–1945)
1.6. Okres powojenny (po 1945)

Rozdział 2. Metodyczne podstawy ekonomiki bezpieczeństwa
Janusz Płaczek

2.1. Przesłanki i rodowód powstania ekonomiki bezpieczeństwa
2.2. Współczesna ekonomika bezpieczeństwa, jej obiekt i przedmiot badań
2.3. Język, metody badawcze oraz związki z innymi naukami i jej funkcje
2.4. Najważniejsze problemy i ośrodki naukowo-dydaktyczne zajmujące się tą problematyką
2.5. Podstawowe prawidłowości wynikające z badań i przydatność dyscypliny

Rozdział 3. Gospodarka obronna państwa
Sylwester Tomasz Kurek

3.1. Pojęcie gospodarki obronnej
3.2. Specyficzne odmiany gospodarki obronnej
3.3. Zadania gospodarki obronnej
3.4. Struktura gospodarki obronnej
3.5. Kierowanie gospodarką obronną
3.6. Kondycja gospodarczo-obronna państwa
3.7. Polityka gospodarczo-obronna

Rozdział 4. Potencjał gospodarczo-obronny podstawą siły państwa
Mirosław Sułek

4.1. Pojęcie siły i potencjału państwa
4.2. Zarys teorii potencjału gospodarczo-obronnego
4.2.1. Gospodarcze, militarne i polityczne podstawy potencjału obronnego
4.2.2. Zasobowe i strumieniowe ujęcie potencjału gospodarczo-obronnego
4.2.3. Sektorowe podstawy bezpieczeństwa
4.2.4. Potencjał gospodarczo-obronny a potencjał bojowy sił zbrojnych
4.3. Szacowanie potencjału gospodarczo-obronnego
4.3.1. Wybrane metody
4.3.2. Wyniki
4.3.3. Wykorzystanie syntetycznych miar potencjału w polityce i strategii bezpieczeństwa
4.3.4. Trzy typy strategii bezpieczeństwa narodowego

Rozdział 5. Wydatki obronne
Konrad Stańczyk

5.1. Istota wydatków obronnych
5.2. Cechy wydatków obronnych
5.3. Wydatki obronne jako zadanie publiczne
5.4. Metody międzynarodowych porównań wydatków obronnych
5.5. Współczesne tendencje wydatków obronnych państw świata
5.6. Aktualne wydatki obronne w Europie
5.7. Bieżące wydatki obronne Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej

Rozdział 6. Przemysł obronny
Paulina Zamelek

6.1. Podstawowe pojęcia
6.2. Zadania przemysłu obronnego
6.3. Aktualne tendencje występujące w przemyśle obronnym na świecie
6.4. Czołówka producentów broni na świecie
6.5. Procesy zachodzące we współczesnym europejskim przemyśle obronnym
6.6. Charakterystyka polskiego przemysłu obronnego
6.7. Przyszłość polskiego przemysłu obronnego na otwartym rynku

Rozdział 7. Infrastruktura techniczna na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
Katarzyna Pietrzyk, Paweł Górski

7.1. Pojęcie i znaczenie infrastruktury technicznej
7.2. Charakterystyka komponentów infrastruktury technicznej
7.3. Analiza i ocena krajowego systemu infrastruktury technicznej i jej przygotowania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Rozdział 8. Współczesna logistyka w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa
Tomasz Jałowiec

8.1. Identyfikacja roli i znaczenia logistyki w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa
8.2. Procesy logistyczne w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa
8.3. Efektywność logistyki a funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa i obronności państwa

Rozdział 9. Bezpieczeństwo ekonomiczne
Krzysztof Księżopolski

9.1. Definiowanie bezpieczeństwa ekonomicznego
9.2. Ewolucja pojęcia – czynniki sprawcze procesu ekonomizacji bezpieczeństwa
9.3. Różnice między bezpieczeństwem militarnym a ekonomicznym
9.4. Obszar badań bezpieczeństwa ekonomicznego
9.5. Sposoby kształtowania poprawy bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
9.6. Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej
9.7. Metodologia badań i analizy bezpieczeństwa ekonomicznego
9.8. Omówienie zastosowania i perspektywy badań bezpieczeństwa ekonomicznego

Rozdział 10. Wyznaczniki, wskaźniki i mierniki bezpieczeństwa ekonomicznego
Zenon Stachowiak

10.1. Potrzeba operacjonalizacji badań bezpieczeństwa ekonomicznego
10.2. Przykłady wyznaczników
10.3. Próba wyodrębnienia wskaźników
10.4. Mierniki jako instrumenty badań i oceny
10.5. Egzemplifikacja badań i ocen dla naszego państwa

Rozdział 11. Globalne, regionalne i narodowe modele bezpieczeństwa ekonomicznego
Anna Dziurny

11.1. Punkt wyjścia do modelowania bezpieczeństwa ekonomicznego
11.2. Metodyczne założenia prowadzonych badań nad modelowaniem bezpieczeństwa ekonomicznego
11.3. W stronę modelu narodowego bezpieczeństwa ekonomicznego
11.4. Próba kreślenia badanego modelu dla regionu
11.5. Ideowe podejście dla modelu globalnego

Rozdział 12. Bezpieczeństwo demograficzne
Józef Wróbel, Magdalena Kawalec

12.1. Ogólna charakterystyka bezpieczeństwa demograficznego
12.2. Postrzeganie bezpieczeństwa demograficznego w szerszej perspektywie
społeczno-gospodarczej
12.3. Wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa – podejście ideowe
12.4. Wpływ emigracji na badany aspekt – ujęcie teoretyczne
12.5. Analiza badanego zjawiska w UE
12.6. Aktualne tendencje w naszym kraju
12.7. Rola polityki naszego państwa oraz UE w analizowanym obszarze

Rozdział 13. Bezpieczeństwo energetyczne
Ewelina Kochanek

13.1. Identyfikacja bezpieczeństwa energetycznego
13.2. Kształtowanie pomiaru bezpieczeństwa energetycznego państwa
13.3. Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym
13.4. Aktualny stan bezpieczeństwa energetycznego w Polsce
13.5. Ku przyszłości naszego bezpieczeństwa energetycznego

Rozdział 14. Bezpieczeństwo finansowe
Konrad Raczkowski
 
14.1. Bezpieczeństwo finansowe w strukturze ekonomicznej
14.2. Narodowa strategia edukacji i integracji finansowej
14.3. Wskaźniki charakteryzujące poziom bezpieczeństwa finansowego
14.4. Rola państwa i organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego
14.5. Poziom bezpieczeństwa finansowego w Polsce

Rozdział 15. Bezpieczeństwo informacyjne
Jerzy Kuck

15.1. Informacja w społeczeństwie informacyjnym
15.2. Istota bezpieczeństwa informacyjnego
15.3. Rosnąca rola bezpieczeństwa informacyjnego w państwie w podmiotach gospodarczych oraz wśród obywateli
15.4. Zasady bezpieczeństwa informacyjnego
15.5. Kształtowanie bezpieczeństwa informacyjnego
15.6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
15.7. Ocena poziomu analizowanego bezpieczeństwa informacyjnego

Rozdział 16. Bezpieczeństwo ekologiczne
Dorota Krupnik

16.1. Identyfikacja problemu bezpieczeństwa ekologicznego
16.2. Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego
16.3. Normy i standardy zarządzania środowiskowego
16.4. Wymiar międzynarodowy środowiska i jego ochrony oraz aktualny poziom analizowanego bezpieczeństwa dla naszego kraju
16.5. Świadomość ekologiczna społeczeństwa sposobem na poprawę analizowanego zjawiska

Rozdział 17. Rola i zadania wybranych organów administracji państwowej i służb w systemie bezpieczeństwa
Zbigniew Grzywna, Antoni Olak

17.1. Klasyfikacja zagrożeń porządku publicznego
17.2. Rola wybranych służb państwowych w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa porządku publicznego
17.3. Edukacja dla bezpieczeństwa
17.4. Działania podejmowane przez służby państwowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa

Rozdział 18. Zabezpieczenie logistyczne sił ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Stanisław Dworecki

18.1. Ogólna charakterystyka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
18.1.1. Geneza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
18.1.2. Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
18.1.3. Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
18.2. Elementy zabezpieczenia logistycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
18.2.1. Charakterystyka sił i środków oraz ocena możliwości ich wykorzystania
18.2.2. Odwody operacyjne
18.2.3. Dysponowanie sił i środków podmiotów systemu do działań ratowniczych
18.3. Współdziałanie administracji zespolonej i niezespolonej w zabezpieczeniu logistycznym systemu ratowniczo-gaśniczego
18.4. Znaczenie umów cywilno-prawnych w zabezpieczeniu logistycznym KSRG
18.5. Procedury działania zasileniowego
18.6. Wskaźniki oceny systemu logistycznego

Rozdział 19.Współczesne elementy wsparcia państwa-gospodarza
Zdzisław Malinowski

19.1. Podstawy prawne realizacji zadań w ramach państwa-gospodarza
19.2. Narodowe uwarunkowania realizacji zadań w obszarze wsparcia przez państwo-gospodarza
19.3. Realizacja zadań w zakresie państwa-gospodarza przez administrację publiczną i przedsiębiorców w Polsce
19.4. Rola i zadania SZ w ramach badanego obszaru
19.5. Wnioski z ćwiczeń w zakresie wsparcia przez państwo-gospodarza

Spis: map, rysunków, schematów, tabel, wykresów
Bibliografia
Noty o autorach

redakcja naukowa

Janusz Płaczek
prof. dr hab. nauk wojskowych (dr hab. nauk ekonomicznych). Zatrudniony jest w Wyższej Szkole Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie od 2010 r. Poprzednio pracował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie od 1990 r. Specjalizuje się w problematyce gospodarczo-obronnej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane