Ekonomia

Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu

Międzynarodowa konkurencyjność pols...

Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie glob...

Książka oddawana do rąk Czytelnika powstała jako efekt realizacji projektu badawczego finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego”. Podstawową przesłanką do podjęcia prezentowanego problemu badawczego była chęć uzupełnienia i wzbogacenia dyskusji toczącej się wokół zagadnienia, jakim jest wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw,..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii...

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie mał...

Dotychczas małe gospodarstwa rolne nie były eksponowane jako podmiot oddziaływania wspólnej polityki rolnej. Gospodarstwa te postrzegane były raczej jako przejściowe, niewydajne i nieefektywne. Prowadzona polityka rolna skupiała się przede wszystkim na średnich i dużych gospodarstwach, a więc takich, które charakteryzują się potencjałem rozwojowym, żywotnością ekonomiczną oraz konkurencyjnością. W Unii Europejskiej w ostatnich latach zauważono jednak potrzebę pogłębionego rozpoznania korzyści, j..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Zarządzanie gospodarcze Unii Europe...

Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Prezentowana książka stanowi rzetelną analizę zmian zachodzących w zarządzaniu gospodarczym Unią Europejską. W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą zarządzania finansami publicznymi, konkurencyjności, funkcjonowania strefy euro, prowadzenia polityki makroostrożnościowej, rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, systemu gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej oraz niemieckiej wizji rozwoju strefy euro. Zaletą tego opracowania jest aktualność prezentowanych rozważań, jak również przystępn..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Fundusze i programy Unii Europejski...

Fundusze i programy Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorstwa w p...

Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czytelnikom problematyki pozyskiwania oraz rozliczania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, wsparcia współfinansowanego ze środków głównie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014–2020. Stanowi ona selektywne wprowadzenie do wyżej wymienionej tematyki, w możliwie syntetyczny i przystępny sposób, tak aby przekazywane treści były zrozumiałe w szczególności dla osób, które dotychczas nie mia..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka

Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teor...

Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka

Płace stanowią jedną z kategorii społeczno-ekonomicznych, które są przedmiotem wielu dyskusji wśród polityków, ekonomistów, ekspertów. Autor w swojej pracy przedstawia teoretyczny i praktyczny wymiar kształtowania się ich poziomu w Polsce. Ukazuje także przyczyny i skutki relatywnie niskiego poziomu wynagrodzeń w naszym kraju na tle innych państw Unii Europejskiej. Szczególnie ważną częścią pracy są praktyczne wskazówki dla tych, którzy maja wpływ na politykę wynagrodzeń w warunkach polskiej gos..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się na przykładzie Indonezji

Ekonomiczne skutki katastrof natura...

Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się n...

Temat katastrof naturalnych i ich skutków jest obecnie bardzo ważny, biorąc pod uwagę coraz większą liczbę odnotowywanych katastrof naturalnych, jak również rosnącą wartość szkód przez nie spowodowanych. Podczas gdy krótkookresowe skutki katastrof są przede wszystkim negatywne, długookresowe działania podjęte w procesie odbudowy po zniszczeniach, mogą być pozytywne.Celem głównym publikacji było zbadanie współzależności średnio i długookresowej między skutkami katastrofy naturalnej a tempem wzros..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym

Konkurencyjność w sektorze elektroe...

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym

Książkę napisana została dla menedżerów, członków zarządu najwyższego szczebla firm energetycznych, pracowników agencji państwowych lub regulacyjnych, finansistów, marketingowców, pozostałego personelu nietechnicznego i technicznego, a także profesorów, młodej kadry naukowej i studentów wyższych szkół ekonomicznych, zarządzania i technicznych, którzy poszukują tego rodzaju wiedzy. Jej celem jest pomóc czytelnikowi w pozyskaniu fundamentalnego zrozumienia, jak konkurencja funkcjonuje dzisiaj w se..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Powszechny system emerytalny a aktywność zawodowa emerytów

Powszechny system emerytalny a akty...

Powszechny system emerytalny a aktywność zawodowa emerytów

Głównym celem publikacji jest identyfikacja i charakterystyka podstawowych czynników wpływających na sytuację finansową systemu emerytalnego oraz czynników determinujących aktywność zawodową emerytów. W szczególności przedstawiona została sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przemiany demograficzne i ich oddziaływanie na przepływy międzypokoleniowe, zmiany na rynku pracy w powiązaniu z systemem emerytalnym oraz czynniki wpływające na decyzję emerytalną...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Nowe wyzwania integracji europejskiej

Nowe wyzwania integracji europejski...

Nowe wyzwania integracji europejskiej

Prezentowana książka to trzecia z publikacji poświęconych bieżącym problemom Unii Europejskiej. Po dwóch poprzednich publikacjach: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej oraz Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Diagnoza i perspektywy, zespół pracowników Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej oraz Jean Monnet Centre of Excellence Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokonał analizy odpowiedzi Unii Europejskiej na współczesne wyz..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

The companys international competitive advantage. The role of knowledge

The companys international competit...

The companys international competitive advantage. The role of knowledg...

This book analyses changes in the global economy related to the increase in theimportance of knowledge resources that have taken place in recent decades. The author explains how these changes affect contemporary companies, especially those operating in many countries. He shows opportunities and challenges that are created by the current economy, which is often called a knowledge-based economy. Drawing on theoretical and empirical research the author tries to answer the question how companies inv..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań

Podobieństwa i różnice w rozwoju pr...

Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitał...

Książka stanowi wszechstronne opracowanie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej problematyki funkcjonowania, przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce z uwzględnieniem podmiotów z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego. Jest ona efektem kilkunastu lat  badań autorki w tematyce procesów transformacji gospodarki Polski, rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorstw sektora MŚP oraz zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu eko..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Management of Enterprise in the 21st Century

Management of Enterprise in the 21s...

Management of Enterprise in the 21st Century

Management of a company includes many concerns, for example: area of processes, company’s resources – material, immaterial, human resources, knowledge, intellectual capital, quality, strategies of competition and often in changeable environment actions of restructuring. These issues were described in the following monograph. The monograph  discusses contemporary problems of company management. The authors focused on problems which are important in daily practice of companies. Many topics discuss..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej

Ekonomika crowdfundingu. Zarys prob...

Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej

Przedmiotem rozważań Autora jest nowe zjawisko, jakim jest crowdfunding, czyli metoda finansowania różnorodnych projektów (charytatywnych, kreatywnych, inwestycyjnych itp.) poprzez grupę internetowej społeczności. Jest to perspektywiczna metoda pozyskiwania środków finansowych od rzeszy internautów, w tym inwestorów, i zarządzania nimi według różnych modeli...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Liberalizacja handlu a protekcjonizm. Korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski

Liberalizacja handlu a protekcjoniz...

Liberalizacja handlu a protekcjonizm. Korzyści i zagrożenia dla wymian...

W ostatnich dekadach dokonał się znaczący postęp w zakresie liberalizacji międzynarodowej wymiany handlowej, jednak od kilku lat obserwuje się narastanie presji na stosowanie środków protekcjonistycznych w celu ochrony krajowych gospodarek przed skutkami globalnego kryzysu. Kwestia oddziaływania państwa na sferę wymiany z zagranicą staje się szczególnie ważnym obszarem dyskusji, zarówno po stronie teorii, jak i praktyki gospodarczej. Książka stanowi unikatowe na polskim rynku wydawniczym i na..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Diagnoza i perspektywy

Nowe państwa członkowskie w Unii Eu...

Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Diagnoza i perspektywy

Wejście do Unii było postrzegane przez państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej jako nieunikniona konsekwencja zmian systemowych. Jedenastoletni okres członkostwa w Unii Europejskiej, w przypadku Rumunii i Bułgarii ośmioletni, jest wystarczającym okresem do podjęcia próby oceny skutków integracji w ramach tego ugrupowania, zwłaszcza w ujęciu porównawczym w stosunku do grupy państw UE-15. Ocena skutków integracji w ramach Unii Europejskiej przebiegała w tym okresie w sposób zróżnicowany. ..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Pokazuje 106 do 120 z 211 (15 Stron)