Ekonomia

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gosp...

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej

Autorka przedstawia w książce procesy dotyczące lokalizacji przedsiębiorstw, jej postrzegania w globalnej gospodarce, jak i relacji pomiędzy funkcjonowaniem w złożonej globalnej przestrzeni a ich lokalnym osadzeniem. Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów, jak i nauczycieli akademickich, a także praktyków zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwem, zwłaszcza w zakresie planowania rozwoju, a także dla pracowników instytucji zajmujących się obsługą bezpośrednich inwestycji zagranic..

9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Podstawy metodologii nauk ekonomicznych

Podstawy metodologii nauk ekonomicz...

Podstawy metodologii nauk ekonomicznych

Książka zawiera zasób podstawowej wiedzy metodycznej stosowanej i zalecanej do stosowania w badaniach zjawisk i zasobów gospodarczych. Dotyczy ona celów i procedur tworzenia naukowej wiedzy ekonomicznej, form jej wyrażania oraz kryteriów oceniania. Prezentowane kompendium jest adresowane przede wszystkim do kandydatów na pracowników naukowych lub innych autorów rozpraw promocyjnych, którzy pragną wykonywać tematy badawcze, zgodnie z regułami postulowanymi przez metodologów nauk, a przez to ta..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Ekonomia opodatkowania międzynarodowego

Ekonomia opodatkowania międzynarodo...

Ekonomia opodatkowania międzynarodowego

Sposób opodatkowanie kapitału, pracy i konsumpcji nie jest łatwy do ustalenia, jeśli rozważamy występowanie relacji międzynarodowych. W szczególności postulaty z teorii ekonomii nie mogą być zrealizowane w świecie z niepełną informacją. Z tego względu o opodatkowaniu decydują z jednej strony konkurencja między państwami o wpływy podatkowe, a z drugiej strony unikanie opodatkowania przy wykorzystaniu: rajów podatkowych, przerzucania dochodów oraz umów międzynarodowych. Istniejąca teoria, mimo że ..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy

Źródła konkurencyjności przedsiębio...

Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce oparte...

Uwarunkowania gospodarki opartej na wiedzy stały się determinantą obecnej, silnej pozycji przedsiębiorstw handlowych. Osiągnięcie sukcesu przez poszczególne firmy, w sektorze tak konkurencyjnym, wymaga wykorzystywania tych czynników, które umożliwiają skuteczne konkurowanie w niej. Te źródła konkurencyjności, takie jak: uczestnictwo w powiązaniach sieciowych (franchising), wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii informacyjnych (systemy CRM, e-commerce, portale społecznościowe, Performan..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej europejskiej krajowej

Namysły nad problemami polityki zdr...

Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej europejskiej kra...

Księga Jubileuszowa poświęcona Prof. Cezaremu W. Włodarczykowi. Książka stanowi zbiór wartościowych tekstów, prezentujących różne podejście do problemów polityki zdrowotnej...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce

Kurs walutowy a ekwiwalentna transl...

Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospo...

Przeliczanie wartości ekonomicznych z jednej waluty na inną (translacja) w transakcjach gospodarczych międzynarodowych opiera się obecnie na stosowaniu rynkowego kursu walutowego. Dotyczy to przede wszystkim cen dóbr i usług, pozycji sprawozdawczych przedsiębiorstw ponadnarodowych czy też wynagrodzeń pracowników, ale także porównań wybranych kategorii makroekonomicznych np. PKB itp.. Jak wskazuje praktyka gospodarcza podejście polegające na zastosowaniu rynkowego kursu walutowego nie tylko nie m..

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy, strategie, tendencje

Międzynarodowa ekspansja przedsiębi...

Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Mot...

Monografia zawiera obszerne i bardzo dobrze udokumentowane rozważania teoretyczne, jest to część pracy napisana z widoczną bardzo dużą znajomością tematu, oraz zarówno przesłanek umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, jak i strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej. Książka dostępna w wersji e-book    ..

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym

Wieloletnie planowanie budżetowe w ...

Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym

W prowadzonych w pracy rozważaniach szczególną uwagę zwrócono na związek wieloletniego planowania budżetowego z tworzeniem warunków w za- kresie odpowiedzialności, przejrzystości oraz wiarygodności finansów publicz- nych. Takie podejście pozwala na uwzględnienie wieloletniego planowania budżetowego jako narzędzia wzmacniającego jakość finansów publicznych. W ocenie jakości wieloletniego planowania budżetowego wykorzystano autorską metodę opartą na stworzeniu Indeksu Jakości Wieloletniego Planu B..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Konkurencja i współpraca międzynarodowa

Konkurencja i współpraca międzynaro...

Konkurencja i współpraca międzynarodowa

Autor adresuje książkę do Czytelników pragnących lepiej zrozumieć procesy rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Do studentów, ekonomistów i polityków oraz wszystkich, którzy nie znajdują zadowalającej odpowiedzi w tradycyjnych teoriach i wyjaśnieniach. Przedmiotem książki jest odkrywanie na nowo w warunkach globalizacji, liberalizacji, innowacji sensu i znaczenia konkurencji i współpracy międzynarodowej. Główną tezą książki jest stwierdzenie, że w warunkach globalizacji i liberalizacji ..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy

Handel międzynarodowy w dobie gospo...

Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy

Przedstawiona Czytelnikowi książka ujmuje teoretyczne i praktyczne aspekty wymiany międzynarodowej jako niezbędnego ogniwa transmisji efektów gospodarki opartej na wiedzy we wszelkich jej postaciach. Wyrażamy nadzieję, że książka stanowić będzie interesującą i pożyteczną lekturę dla pracowników naukowych, studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków gospodarczych, a także innych osób, które zainteresowane są procesami gospodarczymi zachodzącymi w skali międzynarodowej i z uwagą obserwują wsp..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian

Polityka innowacyjna w Polsce. Anal...

Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian

Kluczowe znaczenie innowacji dla wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wyczerpywanie się potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki bazującego na niskich kosztach pracy, w połączeniu z nieskutecznością polskiej polityki innowacyjnej skłaniają do poszukiwania kierunków doskonalenia tejże polityki. W tym celu w książce szczegółowo omówione zostały determinanty innowacyjności oraz przeprowadzono analizę porównawczą polskiej polityki innowacyjnej z polityką innowacyjną wybranych krajów...

31.50 zł 63.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata

Kryzys finansowy i jego skutki dla ...

Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata

Książka ma na celu zbadanie, w jakim stopniu panujący kryzys finansowy (subprime) wpłynął na kondycję finansową polskich i światowych przedsiębiorstw...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Genetic algorithms for advanced planning and scheduling in supply networks

Genetic algorithms for advanced pla...

Genetic algorithms for advanced planning and scheduling in supply netw...

Advances in intelligent methods have significantly modified the business organization of enterprises and the way they do business. The efficient management of the new form of business needs new tools. Therefore, this book presents an optimization method with genetic algorithms for operating decision making in supply networks. This book focuses on both the theory and applications of genetic algorithms for planning and scheduling in supply networks and is divided into two parts. Part I presents..

23.00 zł 46.00 zł Cena netto: 21.90 zł

Kryzys i przyszłość strefy euro

Kryzys i przyszłość strefy euro

Kryzys i przyszłość strefy euro

Publikacja jest próbą uporządkowania najważniejszych „kryzysowych” zagadnień. Zestawia i segreguje zarówno zjawiska leżące u podstaw obecnych zawirowań finansowo-gospodarczych, główne problemy z nimi związane, jak i sugerowane rozwiązania. Pierwsza pobieżna konstatacja wskazuje, że już w warstwie koncepcyjnej trudno rozdzielić wiele kwestii. Naturalna potrzeba ich uszeregowania napotyka zatem na barierę kompleksowości – współzależność zagadnień i przenikanie problemów. Mimo tych trudności staran..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Ekonomia starzejącego się społeczeństwa

Ekonomia starzejącego się społeczeń...

Ekonomia starzejącego się społeczeństwa

prof. nadzw. dr hab. Piotr Błędowski (SGH): Ekonomia starzejącego się społeczeństwa” dostarcza wiedzy o przyczynach i niektórych konsekwencjach starzenia się społeczeństw. Współczesny świat musi liczyć się z tym, że za wielką zdobycz, jaką jest wydłużający się czas trwania życia ludzkiego, trzeba płacić cenę, na którą składają się m.in. zwiększone wydatki emerytalne i na ochronę zdrowia. Dłuższemu trwaniu życia towarzyszy jednak wydłużanie okresu życia w zdrowiu, bez chorób i ograniczeń spraw..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pokazuje 151 do 165 z 216 (15 Stron)