Ekonomia

Dzieje ludzkiego gospodarowania 50% rabatu

Dzieje ludzkiego gospodarowania 50%...

Dzieje ludzkiego gospodarowania 50% rabatu

Mariusz Jastrząb

Książka stanowi systematyczny wykład dziejów gospodarczych od paleolitu do współczesności, z położeniem nacisku na te procesy ekonomiczne, które ukształtowały współczesną Europę oraz pozwoliły jej uzyskać przewagę nad innymi regionami świata. W publikacji zostały pokazane związki pomiędzy ekonomią a innymi sferami życia. Autor wskazał, że ludzie w swych działaniach na polu gospodarczym nie zawsze kierowali się dążeniem do maksymalizacji zysku, a na ich wybory wpływały czynniki religijne, poli..

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania

Metodologia nauk ekonomicznych. Dyl...

Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania

Kazimierz Kuciński redakcja naukowa

prof. dr hab. Władysław Szymański: Praca podejmuje problematykę obecnie szczególnie ważną. Wynika to z dwu powodów. Pierwszy wiąże się z jakościowymi zmianami w świecie i gospodarce zmuszającymi do nowego spojrzenia na gospodarkę i ewentualnej modyfikacji metodologii naukowych badań zjawisk ekonomicznych. Drugi powód to zmiany w systemie edukacji wynikające z systemu bolońskiego. System ten wprowadza, jako zwieńczenie edukacji akademickiej, jej trzeci stopień, czyli studia doktoranckie. Ich s..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego

Sektor informacyjny w badaniach eko...

Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sekt...

Dariusz Tadeusz Dziuba

Przedmiotem rozważań jest nowy kierunek w ramach badań ekonomicznych – ekonomika sektora informacyjnego. Zaprezentowano przedmiot, cele, metody i problemy badawcze tej ekonomiki szczegółowej. Przedstawiono stan i perspektywy rozwoju sektora informacyjnego w gospodarce, określając znaczenie tego sektora w procesach rozwojowych oraz główne w nim tkwiące zależności, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej. Skoncentrowano się na wybranych, zdaniem autora, najważniejszych metodach i prob..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Zgubne transakcje. Fatal transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich 50% rabatu

Zgubne transakcje. Fatal transactio...

Zgubne transakcje. Fatal transactions. Surowce mineralne a rozwój pańs...

Dominik Kopiński, Andrzej Polus redakcja naukowa

Fatal Transactions to termin określający transakcje, dotyczące szeroko pojętego procesu wydobycia i handlu surowcami naturalnymi pochodzącymi z terenów Afryki, które mają negatywne, a nierzadko wręcz zgubne konsekwencje dla mieszkańców kontynentu. Taki stan rzeczy należy niewątpliwie uznać za tragiczny paradoks: zarówno intuicja, jak i teorie ekonomiczne sugerują, iż w zasobach naturalnych tkwi źródło realnego bogactwa państw. Publikacja koncentruje się na problematyce wpływu bogactw naturalnych..

22.00 zł 44.00 zł Cena netto: 20.95 zł

Podstawy handlu zagranicznego

Podstawy handlu zagranicznego

Podstawy handlu zagranicznego

Jerzy Dudziński redakcja naukowa

Podręcznik przygotował zespół autorski Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W opracowaniu omówiono główne problemy handlu zagranicznego jako szczegółowej dyscypliny akademickiej, a zarazem dziedziny gospodarki narodowej. Przedstawiono najważniejsze pojęcia, kategorie i ich klasyfikacje, sposoby organizacji działalności handlowej na rynkach zagranicznych oraz specyfikę polskiego handlu zag..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie 50% rabatu

Kryzys globalny. Pierwsze przybliże...

Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie 50% rabatu

Władysław Szymański

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych poszukiwaniem źródeł procesów, które doprowadziły do obecnego światowego kryzysu, czyli do tych, którzy są przekonani, że bez prawidłowej i wszechstronnej diagnozy źródeł choroby leczenie musiałoby skupić się na likwidacji objawów, a nie przyczyn. Wtedy też nie tylko nawroty zjawisk kryzysowych byłyby pewne, ale kolejne jego odsłony bardziej dramatyczne. Autor zdaje sobie sprawę, że pisanie książki o kryzysie w czasie jego trwania to pogodzenie..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?

Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmi...

Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?

Jacek Białek, Adam Oleksiuk

prof. zw. dr hab. Zygmunt Bosiakowski: Autorzy szukają odpowiedzi na pytanie – dokąd zmierza świat? – po kryzysie finansowym, który dotknął gospodarki wszystkich kontynentów. Problem nie sprowadza się tylko do tego, jak pokonać obecny kryzys, ale – przede wszystkim – co zrobić, aby podobne załamania gospodarcze już się nie zdarzały. Książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem tak szeroko odnoszącym się do dyskusji na temat przyszłości świata w sferze ekonomicznej, polityc..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

International business in transition 50% rabatu

International business in transitio...

International business in transition 50% rabatu

Marian Gorynia

The present book refers to, and in a way is an extension of previous book Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej (Studies on the transformation and internationalization of the Polish economy), published in the year 2007 which recorded 20 years of cooperation with the journal EKONOMISTA. It contained articles published by author or together with colleagues in Polish in this periodical during the years 1988-2007. The book besides transition problems investigated as well..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne 50% rabatu

Globalizacja a zróżnicowanie społec...

Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne 50% rabatu

Ewa Polak

W monografii analizie poddano wpływ globalizacji na zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, zarówno w ujęciu makro: biedne – bogate państwa, jak i w odniesieniu do sytuacji wewnątrz państw: biedni – bogaci ludzie w wybranych krajach. Tak więc przedmiotem uwagi poznawczej są z jednej strony, same procesy globalizacji – ich przyczyny, istota, siły sprawcze, rodzaje, przejawy i oddziaływania, z drugiej natomiast, jedna z konsekwencji globalizacji – rozwarstwienie społeczno-ekonomiczne (jego uwarunkowa..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków 50% rabatu

Gospodarka światowa w warunkach glo...

Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków 5...

Stanisław Miklaszewski, Edward Molendowski redakcja naukowa

W książce wskazano najważniejsze kontrowersje wokół zjawiska globalizacji (m.in. co do roli odgrywanej przez państwa narodowe czy znaczenia skali lokalnej w tym procesie). Opracowanie zamyka omówienie możliwości, jakie oferuje skala lokalna w budowaniu przewagi konkurencyjnej w gospodarce globalnej...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku 50% rabatu

Nowa gospodarka i wizja lidera firm...

Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku 50% rabatu

Franciszek Krawiec

Praca podejmuje jeden z ważniejszych i trudniejszych tematów z dziedziny zarządzania - kwestię przywództwa firmy XXI wieku, w warunkach nowego paradygmatu gospodarki. Autor uwzględnia współczesne konteksty technologiczne oraz społeczne; perspektywa ta podnosi wartość prezentowanych wyników badań. Podkreślenia wymaga wykorzystanie bogatej, nieznanej w kraju literatury przedmiotu, wytworzonej głównie w USA, liczne przykłady działań, struktur i zasobów dużych korporacji amerykańskich, umiejętnie..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Milton Friedman. Biografia 50% rabatu

Milton Friedman. Biografia 50% raba...

Milton Friedman. Biografia 50% rabatu

Lanny Ebenstein (tłumaczenie Krzysztof Rastawicki, Piotr Jakub Rastawicki)

Współczesną myśl ekonomiczna została zdominowana przez dwa główne nurty różniące się oceną roli państwa w gospodarce. Jeden reprezentowany przez Johna Maynarda Keynesa, zwolennika aktywnej polityki fiskalnej i większej interwencji państwa i drugi - Miltona Friedmana, przeciwnika interwencjonizmu i orędownika nieskrępowanej gospodarki wolnorynkowej. Z Wielkim Kryzysem lat trzydziestych walczono za pomocą metod zaproponowanych przez Keynesa, a krytykowanych przez Friedmana, którego zdaniem New ..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Globalna gospodarka i globalny kryzys 50% rabatu

Globalna gospodarka i globalny kryz...

Globalna gospodarka i globalny kryzys 50% rabatu

Tadeusz Teofil Kaczmarek

Książka jest oryginalną i niekonwencjonalną analizą skomplikowanych przyczyn wybuchu globalnego kryzysu finansowego, który zaskoczył Stany Zjednoczone, kolejne państwa i największe instytucje finansowe świata. Stanowi próbę naświetlenia i wyjaśnienia aktualnych problemów współczesnej gospodarki. Wychodzi naprzeciw potrzebie pogłębionej refleksji na temat zmian, jakie dokonały się w tej gospodarce i ich wpływu na kryzys finansowy. Duże znaczenie dla zrozumienia istoty globalizacji i jej dotych..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech 50% rabatu

Państwo opiekuńcze w Polsce i w Nie...

Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech 50% rabatu

Lilianna Jodkowska

Autorka analizuje w różnych aspektach problematykę ewolucji państwa opiekuńczego w Niemczech i w Polsce, skupiając się na przedstawieniu wybranych obszarów polityki społeczno-gospodarczej (rynek pracy, zabezpieczenie starości, ochrona zdrowia) oraz ukazaniu możliwości wykorzystania niemieckich doświadczeń do kształtowania modelu społeczno-gospodarczego Polski. Wykorzystując analizy danych statystycznych i trendów dowodzi, że ograniczenie funkcji ekonomicznej państwa aktywizuje działalność spo..

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Management in Transition 50% rabatu

Management in Transition 50% rabatu

Management in Transition 50% rabatu

Andrzej K. Koźmiński

Najnowsza książka prof. Andrzeja K. Koźmińskiego dotyczy głównych problemów zarządzania w gospodarce globalnej, zmian w zarządzaniu w polskich firmach po 1989 r. oraz kształcenia przyszłych menedżerów. Autor przez wiele lat wykładał na uczelniach amerykańskich i z bliska obserwował i analizował wpływ globalizacji oraz nowych technologii na teorię i praktykę zarządzania, dlatego wiele analiz i spostrzeżeń ma bardzo użyteczny charakter. Niezwykle ciekawa w tym kontekście jest analiza działania ..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Pokazuje 136 do 150 z 167 (12 Stron)