• Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013

Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013

 • Autor: Magdalena Hryniewicka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-645-9
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 519/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 89.00 zł

  80.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 80.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji omówiono wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013. Analizy zjawiska dokonano na gruncie rozważań teoretycznych (teorii przedsiębiorstw oraz teorii rozwoju regionalnego) autora i jednocześnie kompleksowej analizy dostępnych źródeł pokazujących wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw.

 

Spis treści:

Wprowadzenie
    
I. Ramy teoretyczne
    
1. Zagadnienia wprowadzające

    
1.1. Przedsiębiorstwo w ujęciu teoretycznym – wybrane teorie
1.1.1. Podstawowe nurty współczesnej teorii przedsiębiorstw
1.1.2. Teorie przedsiębiorstw w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej
1.1.3. Ewolucyjna teoria przedsiębiorstwa
1.1.4. Teorie przedsiębiorstw a teorie małych przedsiębiorstw
1.2. Rozwój regionalny w świetle literatury – wybrane teorie i zagadnienia
1.2.1. Rozwój zrównoważony
1.2.2. Rozwój niezrównoważony
1.2.3. Inne teorie rozwoju regionalnego
1.2.4. Polityka regionalna w wybranych dokumentach strategicznych
    
2. Wsparcie unijne dla przedsiębiorstw
    
2.1. Fundusze strukturalne a Fundusz Spójności oraz ocena wprowadzonych zmian
2.2. Rola państwa i UE w promowaniu rozwoju i konwergencji
2.3. Cele, zasady i instrumenty polityki regionalnej w Unii Europejskiej
2.4. Analiza porównawcza zmian w okresach programowania 2004-2006 i 2007-2013 oraz ocena ich wpływu na sektor przedsiębiorstw
2.5. Kontrola zamówień współfinansowanych ze środków unijnych
    
3. Fundusze unijne dla przedsiębiorstw, w tym sektora MSP
    
3.1. Fundusze unijne w Polsce skierowane do przedsiębiorstw w latach 2004-2006
3.2. Fundusze unijne w Polsce skierowane do sektora przedsiębiorstw w latach 2007-2013
3.2.1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3.2.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3.2.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
3.2.4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
3.3. Regionalne programy operacyjne skierowane do sektora przedsiębiorstw – analiza porównawcza
3.4. Fundusze unijne w Polsce dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020
    
II. Studia przypadków i wyniki badań empirycznych
    
4. Studia przypadków

    
4.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
4.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
4.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
4.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
    
5. Fundusze unijne dla przedsiębiorstw – badania ankietowe i wywiady
    
5.1. Charakterystyka badanych podmiotów
5.2. Charakterystyka respondentów
5.3. Skłonność przedsiębiorstw do podejmowania inwestycji i wyboru sposobu ich finansowania
5.4. Źródła pozyskiwania informacji oraz rola firm zewnętrznych
5.5. Motywacja do ubiegania się o środki unijne
5.6. Uzyskane efekty
5.7. Identyfikacja barier oraz wskazanie oczekiwanych kierunków zmian
5.8. Fundusze unijne w ocenie przedsiębiorstw na podstawie przeprowadzonych wywiadów
    
6. Czynniki decydujące o korzystaniu z funduszy unijnych w latach 2007-2013 - analiza ekonometryczna
    
6.1. Postać funkcyjna modelu
6.2. Dobór zmiennych, testy na współliniowość i istotność zmiennych
6.3. Procedura weryfikacyjna – wybór modelu finalnego
6.4. Tabela trafności
6.5. Kryteria informacyjne
Zakończenie
Bibliografia
    
Załącznik 1. Wykaz priorytetów i działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw w regionalnych programach operacyjnych w latach 2007-2013
    
Załącznik 2. Zróżnicowanie województw z punktu widzenia liczby firm prywatnych, zawartych umów oraz wartości dofinansowania w latach 2007-2013
    
Aneks
    
Spis tabel, schematów, wykresów, rysunków i map
    
Summary
 

prof. zw. dr hab. Marek Lisiecki:

Autorka książki przedstawia w sposób kompleksowy wpływ funduszy unijnych na rozwój MSP w Polsce w latach 2007-2013. Podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na wiele pytań. (…) Istotnym uzupełnieniem pracy jest Aneks, w którym szczegółowo zaprezentowano wszystkie regionalne programy operacyjne. Dla każdego z województw przedstawiono: alokację środków finansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw, skuteczność aplikowania o środki unijne w przekroju powiatowym, przyznane dofinansowanie w aspekcie przestrzennego zróżnicowania przedsiębiorczości regionu oraz efekty i wpływ udzielonego wsparcia na rozwój przedsiębiorstw. (…)

Treść książki stanowi istotny przyczynek do rozwoju nauki – przede wszystkim dyscypliny ekonomia, ale także powinna zainteresować przedstawicieli dyscyplin pokrewnych – nauk o zarządzaniu, nauk o administracji, socjologii, prawa itd. Niniejsza publikacja będzie również przydatna dla praktyków (organów ustawodawczych, wykonawczych, przedstawicieli biznesu) oraz studentów studiów I, II i III stopnia na kierunkach związanych z dyscyplinami wymienionymi wyżej.

Magdalena Hryniewicka

od 2008 r. dr nauk ekonomicznych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, wykładowca akademicki. W latach 2008-2014 byłam pracownikiem Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKiK) w Zakładzie Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Będąc członkiem zespołów badawczych zarówno na gruncie teoretycznym jak i praktycznym brała udział w przygotowywaniu ekspertyz na zlecenia Ministerstw czy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane