• Obszar swobody w rachunkowości

Obszar swobody w rachunkowości

 • Autor: Anna Staszel
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-952-4
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 152/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Na wycenę zasobów przedsiębiorstw (a zarazem i gospodarek) a dalej na dostarczanie odpowiednich informacji efektach ich działań pozwala rachunkowość, której finalnym produktem jest sprawozdanie finansowe. Jednak wprowadzenie ścisłych regulacji, stanowiących o sposobie wyceny i ujmowania każdego rodzaju zdarzenia nie jest możliwe: ukazanie działalności jednostki w jak najbardziej wierny sposób jest możliwe tylko wówczas, gdy rachunkowość opiera się nie na ścisłych regulacjach (nakazach i zakazach), lecz na ogólnych zasadach oraz obszarze swobody. I niestety, ten pozostawiony obszar swobody stanowi o realnej groźbie, że dane zawarte w sprawozdaniach finansowych mogą podlegać manipulacjom. Autorka w książce tłumaczy, dlaczego obszar swobody może być  wykorzystywany do uznaniowego kształtowania informacji sprawozdawczych. Rozważania autorki w przystępny sposób tłumaczą, czym jest rachunkowość, czemu nigdy nie jest ona „czarno-biała” i dlaczego tak wiele zależy od osób sporządzających sprawozdanie finansowe.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Rozważania o ogólnej teorii rachunkowości

1.1. Definicje i historia rachunkowości
1.2. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa i jej miejsce pośród innych nauk
1.3. Przedmiot badań rachunkowości
1.4. Zdefiniowanie i klasyfikacja teorii rachunkowości
Podsumowanie

Rozdział 2. Rola, funkcje i użytkownicy sprawozdań finansowych

2.1. Użytkownicy sprawozdawczości finansowej na tle historii rachunkowości
2.2. Przydatność informacji dla inwestorów – teoria a praktyka
2.3. Założenia koncepcyjne i cechy jakościowe sprawozdań finansowych
2.4. Zdefiniowanie pojęcia wiarygodności sprawozdań finansowych
2.5. Etyka w rachunkowości
Podsumowanie

Rozdział 3. Wycena wielkości sprawozdawczych

3.1. Wartość, wycena i pomiar w rachunkowości
3.2. Wycena w wartości godziwej a klasyfikacja systemów rachunkowości
3.3. Wycena historyczna i wartość godziwa w przepisach UoR i MSR
3.4. Szacowanie wartości godziwej i wiarygodność tych szacunków
3.5. Wartości szacunkowe i wiarygodność ich wyceny
3.6. Subiektywność wyceny jako jej immanentna cecha. Znaczenie rewizji finansowej
Podsumowanie

Rozdział 4. Istota rachunkowości kreatywnej

4.1. Definiowanie rachunkowości kreatywnej przez teoretyków  rachunkowości w Polsce
4.2. Geneza rachunkowości kreatywnej i funkcjonowanie tego pojęcia w różnych rejonach świata
4.3. Rachunkowość kreatywna w języku potocznym
4.4. Omówienie istoty zarządzania zyskami oraz własne propozycje definicji przedstawianych pojęć
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

dr hab. prof. UE Józef Pfaff:

dobór podjętej w publikacji tematyki jest trafny, aktualny i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom zarówno teorii, jak i praktyki rachunkowości. Na podkreślenie zasługuje zebranie przez Autorkę mocnych dowodów świadczących o rachunkowości jako nauce. Słusznie został podkręslony obszar swobody w procesie opracowywania sprawozdań finansowych i związany z tym problem wiarygodności sprawozdań finansowych. Publikacja świadczy o bardzo dobrym opanowaniu przez Autorkę metody analizy literatury i formułowania na tej podstawie poprawnych wniosków. Przeprowadzone na szeroką skalę badania literaturowe zasługują na uznanie, w szczególności w zakresie problematyki rachunkowości kreatywnej - jej istoty i roli oraz pojęć niebędących synonimami rachunkowości kreatywnej, lecz niestety często używanych zamiennie, takich jak zarządzanie zyskami czy oszutstwo.

Anna Staszel
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz certyfikowane kursy z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej, audytu finansowego i MSR. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości, współautorka książek i artykułów dla praktyków księgowości. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką zawodową, współpracując z firmami audytorskimi w zakresie badań sprawozdań finansowych, tworzenia ekspertyz i opinii z zakresu interpretacji prawa bilansowego, obecnie aplikant biegłego rewidenta.

Książki tego autora

Ahadiat N., Hefzi H. [2012], An Investigation of Earnings Management Practices: Examin-
ing Generally Accepted Accounting Principles,  „International Journal of Business
and Social Science” Vol. 3, No. 14, Special Issue – July.
Ahadiat N., Hefzi H., Comiskey E.E., Mulford Ch.W. [2002], The Financial Numbers Game.
Detecting Creative Accounting Practices, John Wiley & Sons, New York.
Alexander D. [1993], A European true and fair view? European Accounting Review, Vol. 1.
Alexander D. [1999], A Benchmark for the Adequacy of Published Financial Statements,
Accounting and Business Research, Vol. 29, No. 3.
Alexander D., Archer S. [2000], On the Myth of „Anglo-Saxon” Financial Accounting, „The
International Journal of Accounting” Vol. 35, No. 4.
Alexander D., Jermakowicz E. [2006], True and Fair View of the Principles/Rules Debate,
Abacus, Vol. 42, No. 2.
Amat J.O., Blake J. [1995], La contabilidad creative Naturaleza y motivaciones, „Técnica
contable” Vol. 47, No. 562.
American  Accounting  Association  [1966],  A  Statement  of  Basic  Accounting  Theory,
American Accounting Association, Evanston.
American Institute of Certified Public Accountants [1953], Review and Resume, Account-
ing Terminology Bulletin, No. 1.
American Institute of Certified Public Accountants [1994], Improving Business Reporting
– A Customer Focus, New York.
Andrzejewski M. [2012], Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowo-
ści, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Argenti J. [1976], Corporate Collapse: the causes and symptoms, MCGraw-Hill, New York.
Argyris  C.  [1952],  The  impact  of  budgets  on  people,  Controllership  Foundation,  New
York.
Artienwicz N. [2013], Znaczenie rachunkowości jako nauki w ramach nauk społecznych,
ZTR, t. 73.
Ascioglu A., Hedge S.P., Krishnan G.V., McDermott J.B. [2012], Earnings Management and
Market Liquidity, Review of Quantitative Finance and Accounting, No. 38.
Association of Certified Fraud Examiners [1993], Cooking the Books. What Every Accoun-
tant Should know about Fraud, ACFE, Austin. Bibliografia | 133
Babuśka E. [2002], Problemy wyceny w rachunkowości, ZN Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie, nr 565.
Babuśka  E.W.  [2013],  Teoria  rachunkowości  i  jej  miejsce  w  dyscyplinarnej  strukturze
nauk o kierowaniu organizacjami, ZTR, t. 71.
Baluch C., Cohen R., Soto H., Tucker P., Volkan A., Wright G. [2010], Fair Value Account-
ing current status and a proposal for convergence, The International Business &
Economics, „Research Journal” nr 4/2010.
Barthes De Ruyer G., Gelard G. [1992], L’abus de droit : une arme contre la comptabilité
imaginative, Revue Française de Comptabilitén, No. 238, Octobre.
Bąk M. [2013], Wybrane problemy rachunkowości – jej status naukowy i obszary badaw-
cze, ZTR, t. 71.
Beaver W.H. [1998], Financial Reporting: An Accounting Revolution, 3d ed., Englewood
Cliffs, Nowy York.
Bednarek G., Wiatr M., Kurek M. [2008],  Sprawozdawczość finansowa a kreatywna ra-
chunkowość – propozycja bilansu wg W. Osbahra, [w:] Polska praktyka rachunko-
wości  w  kontekście  procesu  harmonizacji  międzynarodowej  sprawozdawczości  fi-
nansowej, E. Walińska (red.), Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Beke J. [2013], International Accounting Harmonization: Adopting Universal Information
Methods for a Global Financial System, Springer, Nowy Jork.
Belak V. [2011], Poslovna forenzika i forenziĉno raĉunovodstvo, Belak Excellens, Zagreb.
Bennett B., Bradbury M., Prangnell H. [2006], Rules, principles and judgments in account-
ing standards, Abacus, Vol. 42, Issue 2, June.
Bernoth K., Wolff G.B. [2006], Fool the markets? Creative accounting, fiscal transparency
and  sovereign  risk  premia,  [w:]  Discussion  Paper  Series  1:  Economic  Studies,  
No. 19, Deutsche Bundesbank, Germany.
Bielawski P. [2010], Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogól-
nej  teorii  rachunkowości,  ZN  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie,  Seria
Specjalna, Monografie, nr 197.
Bielawski P. [2012], Miary wartości w rachunkowości, ZTR, t. 65.
Biscotti A.M. [2009], Sistemi contabili, trasparenza informativa e prevalenza della sostan-
za sulla forma, Wolters Kluwer Italia.
Blasco J. [1994], El informe de auditoría: expectativas, Partida Doble, Noviembre.
Bleck  A.,  Liu  X.  [2007],  Market  Transparency  and  the  Accounting  Regime,  „Journal  of
Accounting Research” No. 45.
Bloomfield  R.J.  [2008],  Accounting  as  the  Language  of  Business,  Accounting  Horizons,
Vol. 22, No. 4, December.
Bosch H. [1990], The Workings of a Watchdog, William Hainemann, Melbourne, Australia.
Breton  G.,  Taffler  R.J.  [1995],  Creative  accounting  and  Investment  Analyst  Response,  
„Accounting and Business Research” Vol. 25, issue 98.
Breton G., Stolowy H. [2000], A Framework for the Classification of Accounts Manipula-
tions, HEC Accounting & Management Control Working Paper, No. 708/2000.
Briciu S. [2006], Contabilitatea manageriala, Editura Economica, Bucuresti.
Brown R. [2004], A History of Accounting and Accountants, Cosimo Books Ink., New York. 134 | Bibliografia
Bruns W., Merchant K. [1990], The dangerous morality of managing earnings, Manage-
ment Accounting, nr 72(2).
Brzezin W. [1980], Teoria modeli ewidencyjnych, WSP, Częstochowa.
Brzezin W. [1995], Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady
Naukowej, t. 32, SkwP, Warszawa.
Brzezin  W.  [1998],  Ogólna  teoria  rachunkowości,  Wydawnictwo  Politechniki  Często-
chowskiej, Częstochowa.
Brzezin W. [2000], Tradycyjne i współczesne  ujęcie rachunkowości, [w:] Rachunkowość  
w nowoczesnej gospodarce. Aspekty przekształceń organizacyjno-własnościowych
w  rachunkowości,  T.  Kiziukiewicz  (red.),  Uniwersytet  Szczeciński  i  Akademia
Rolnicza w Szczecinie, Świnoujście.
Buckley J.W., Kircher P., Mathews R.L. [1994],  Methodology in Accounting  Theory, The
Accounting Review, April.
Buczkowska A. [2011], Etyka zawodu księgowego w świetle krajowych i międzynarodo-
wych regulacji, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 41 (668).
Burzym E. [1993], Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmoniza-
cji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgo-
wych w Polsce, nr 23.
Burzym E. [2008], Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, ZTR, t. 45 (101).
Burzym E. [2008a], Społeczna funkcja rachunkowości, ZTR, t. 45 (101).
Cebrowska  T.,  Jeżowski  M.  [2000],  Fałszowanie  i  fryzowanie  bilansów  –  nieco  historii,
Problemy Rachunkowości, 1/2000.
Chartered Institute of Management Accountants [2005], Creative accounting: not always
a bad thing, December 2005, http://www.cimaglobal.com/Thought-leadership/
Newsletters/Insight-e-magazine/Insight-December-2005/Creative-accounting-not-
-always-a-bad-thing/.
Chluska J. [1997], Pojęcie ksiąg rachunkowych w teorii i ustawie o rachunkowości, Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Rachunkowość w gospodarce
rynkowej: nauka i praktyka, t. 1.
Chluska J. [2011], Polityka rachunkowości w Rosji i w Polsce: wybrane aspekty, ZTR, t. 116.
Chojnowski Ł., Hońko S. [2013], Stosowanie wartości szacunkowych w sprawozdaniach
finansowych w warunkach kryzysu a możliwość ich weryfikacji przez biegłego re-
widenta, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 765.
Chua W.F. [1986], Radical Development in Accounting Thought, The Accounting Review,
October.
Clarke F., Dean G., & Oliver  K. [2003], Corporate collapse: Accounting, regulatory and
ethical failure, Cambridge University Press, Edinburgh.
Clement  M.,  Frankel  R.,  Miller  J.  [2003],  Confirming  Management  Earnings,  Forecasts,
Earnings Uncertainity, and Stock Returns, „Journal of Accounitng Research” No. 43.
Coenenberg  A.G.  [2000],  Jahresabschluß  und  Jahresabschlußanalyse,  17.  Auflage,
Landsberg/Lech.
Comiskey E.E., Mulford Ch.W. [2002], The Financial Numbers Game. Detecting Creative
Accounting Practices, John Wiley & Sons, New York. Bibliografia | 135
Copeland  R.M.  [1968],  Income  Smoothing,  „Journal  of  Accounting  Research”  Vol.  6,  
Empirical Research in Accounting: Selected Studies.
Cosenza J.P., Grateron I.R.G. [2004], A Auditoria independente e a contabilidade criativa.
Revista do Conselho Regional de Contabilidade. Revista do Conselho Regional de
Contabilidade, No. 18.
Czekaj J. [2000], Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, ZN Akademia Eko-
nomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 143.
Danile D.T., McCarthy I.N. [2007], Ethical Implications of Reporting Fair Value in Finan-
cial Statements, Review of Business, No. 4.
Danos P. [1977], A Revolution in Accounting Thought? A comment, The Accounting Re-
view, July.
Davidson S., Stickney C., Weil R. [1987], The Language of Business, Thomas Horton and
Daughter, Sun Lakes Arizona.
Day R. [1988], Earnings Management in an Overlapping Generations Model, „Journal of
Accounting Research” nr 26.
Deaconu A., Popa I., Buiga A., Fulop M. [2009], Conceptual and Technical Study Regarding
Future Accounting Regulation for SMEs in Europe, Theoretical and Applied Eco-
nomics, Vol. 1.
Dechow  P.M.,  Skinner  D.J.  [1994],  Earning  management:  Reconciling  the  Views  of  Ac-
counting Academics, Practitioners, and Regulators, Accounting Horizons, Vol. 14,
No. 2.
Demski J.S. [2007], Is Accounting an Academic Discipline? Accounting Horizons, Vol. 21,
No. 2, June 2007.
Devine  C.T.  [1960],  Research  Methodology  and  Accounting  Theory  Formation,  The  Ac-
counting Review, July.
Dima  F.C.,  Creative  Accounting  Through  the  Policies  and  Accounting  Options,  Annals.
Economic Science Series. Timişoara, Vol. XVIII – supplement/2012.
Dimitrić  M.  [2012],  Financijske  implikacije  temeljnih  računovodstvenih  koncepata,  [w:]
Financijska  tržišta  i  institucije  Republike  Hrvatske  u  procesu  uključivanja  u  Eu-
ropsku uniju, Z. Prohaska (red.), M. Dimitrić, H. Blažić, Rijeka, http://bib.irb.hr/
datoteka/610997.Monografija_-_ProhaskaDimitriBlai.pdf#page=67.
Dobija M. (red.) [2005], Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie, Kraków.
Dobija M. [1999], Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa.
Dobija M. [2006],  Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej, [w:]
Dążenie  do  prawdy  w  naukach  ekonomicznych,  Akademia  Ekonomiczna  w  Kra-
kowie, Kraków.
Dobija M. [2010], Rachunkowość jako dyscyplina naukowa, ZTR, t. 59.
Dobija M. [2010a], Natura czasu a kwoty amortyzacji środków trwałych, ZN Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Krakowie, nr 829.
Dobija M., Jędrzejczyk M. [2011], Szkice z historii rachunkowości, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, Kraków. 136 | Bibliografia
dos Santos A., Grateron I.R.G. [2003], Contabilidade criativa e responsabilidade dos audi-
tors, Rev. contab. finanç., Vol. 14, No. 32 São Paulo May/Aug. http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772003000200001.
Doupnik  T.S.,  Salter  S.  [1995],  External  Environment.  Cultre  and  Accounting  Practice:
 A Preliminay Test of  A  General Model of International  Accounting Development,
„The International Journal of Accounting” Vol. 30.
Drever M., Stanton P. and McGowan S. [2007], Contemporary Issues in Accounting, John
Wiley and Sons, Australia.
Dukić T., Pavlović M. [2014], Creative accounting and cash flow reporting, Facta Universi-
tatis, Series: Economics and Organization, Vol. 11, No. 3.
Edwards J.R. [1989], A history of financial accounting, Routledge, New York.
Edwards  J.R.  [2014],  Twentieth  Century  Accounting  Thinkers,  Routledge  Library  Edi-
tions: Accounting, New York.
Engelgardt E. [2009], Możliwości zastosowania wartości godziwej w praktyce, ZTR, t. 51.
Enria A. [2004], Fair Value Accounting and Financial Stabilitya, Occasional Paper Series,
nr 13, European Central Bank.
Estes  R.  [2000],  Dictionary  of  accounting,  The  MIT  Press  Cambridge,  Massachusetts,
London.  
Evans L. [2003], True and fair view and the „fair presentation” of IAS 1, Accounting and
Business Research, Vol. 33, No. 4.
Fama E. [1970], Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, „Journal
of Finance” May.
Fasb [2000], Statements of Financial Accounting Concepts. Accounting Standards, FASB,
John Wiley & Sons Inc., New York.
Feleaga F., Malciu L. [2002], Politici si optiuni contabile, Editura Economica, Bucuresti.
Fellingham J.C. [2007], Is Accounting an Academic Discipline? Accounting Horizons, Vol. 21,
No. 2, June.
Ferguson  L.H.  (2008),  Like  It  or  Not  Fair  Value  is  Here  To  Stay,  „Financial  Executive”
March.
Fijałkowska J., Jaruga A. [2006], Luca Pacioli – wielki uczony renesansu i jego koncepcja
rachunkowości, ZTR, t. 34.
Foremna-Pilarska M., Radawiecka E. [2009], Rachunkowość na tle rozwiązań międzyna-
rodowych, Difin, Warszawa.
Frejman R.E. [1992], The Stakeholder Approach Revisited, Zeitschrift für Wirtschafts Und
Unternehmensethik, FRS 3, Reporting Financial Performance.
Frendzel M. [2011], Przedmiot pomiaru wartości dla potrzeb sprawozdawczości finanso-
wej w kontekście podejścia bilansowego, ZTR, t. 61.
Friedrich K. [2007], Erfolgreich durch Spezialisierung: Kompetenzen entwickeln, Kernges-
chäfte ausbauen, konkurrenz überholen, Redline Wirtschaft, Heidelberg.  
Friganović M. [2015], Kreativno računovodstvo i upravljanje zaradama, „Poslovni savjet-
nik” nr 48.
Gabás F. [1991], El marco conceptual de la contabilidad financiera, AECA, Madrid.
Gabrusewicz  T.  [2010],  Rachunkowość  odpowiedzialności  społecznej  w  kształtowaniu
zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa. Bibliografia | 137
Garner S.P. [1954], Evolution of Cost Accounting to 1925, University of Alabama Press.
Gierusz J. [2011], Koszt historyczny czy wartość godziwa – dylematy wyceny w Rachun-
kowości, ZTR, t. 62.
Gierusz  J.  [2012],  Pomiar  wartości  aktywów  i  zobowiązań  w  świetle  MSSF  13  „Wycena  
w wartości godziwej”, „Zarządzanie i Finanse” r. 10, nr 4, cz. 3.
Gierusz  K.  [2010],  Pojęcia  i  przejawy  rachunkowości  kreatywnej,  „Accountica”  nr  17,
lipiec.
Giner G. [1992], La contabilidad creative, Partida Doble, No. 21, march.
Glautier M.W.E., Underdown B. [2001], Accounting Theory and Practice, Pearson Educa-
tion.
Gmińska R. [2016], Teorie psychologii poznawczej a rachunkowość – wybrane problemy,
[w:] Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finan-
sowej. T. II. Aspekty zarządcze w rachunkowości, D. Adamek-Hyska, K. Tkacz-Wolny
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Gmytrasiewicz M. [1977], Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, Monografie
i Opracowania nr 52, SGPiS, Warszawa.
Gmytrasiewicz  M.  [2009],  Wybrane  problemy  teoretyczne  współczesnej  rachunkowości,
[w:] Problemy współczesnej rachunkowości, SGH w Warszawie, Warszawa.
Gmytrasiewicz  M.  [2009a],  Dyskusyjne  metody  ustalania  i  prezentacji  wartości  według
Międzynarodowych  Standardów  Sprawozdawczości  Finansowej,  „Zeszyty  Teore-
tyczne Rachunkowości” tom 53 (109), SKwP, Warszawa.
Gmytrasiewicz M., Karmańska A. [2002], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
Gmytrasiewicz M., Peche T., Świderska G. [1980], Teoretyczne podstawy rachunkowości,
PWN, Warszawa.
Górski, J. [1975], Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa.
Gos W. [2013], Polityka rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych  
w świetle regulacji bilansowych, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 765, Szczecin.
Grabiński K. [2013], Wycena księgowa a wybór koncepcji wyniku finansowego, [w:] Micher-
da B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy
kwantyfikacji wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków.
Griffiths I. [1986], Creative accounting. How to make your profits what you want them to
be, Allen & Unwin, London.
Grosanu A. [2013], Contabilitate creativă, Editura ASE, Bucureşti.
Gut  P.  [2006],  Kreatywna  księgowość  a  fałszowanie  sprawozdań  finansowych,  
C.H. Beck, Warszawa.  
Hasik W. [2006], Polityka bilansowa (rachunkowość kreatywna) a conrolling operacyjny
w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, nr 1101.
Hasik W. [2008], Jakość informacji sprawozdawczych w kontekście rachunkowości beha-
wioralnej  a  praktyka  gospodarcza,  Prace  Naukowe  Akademii  Ekonomicznej  we
Wrocławiu. Aksjomaty i paradygmaty rachunkowości. nr 1199.
Healy P.M., Wahlen J.M. [1999], A review of the Earnings Management Literature and its
Implication for Standard Setting, Accounting Horizons, Vol. 13, No. 4. 138 | Bibliografia
Heiβner  S.  [2014],  Erfolgsfaktor  Integrität:  Wirtschaftskriminalität  und  Korruption  er-
kennen, aufklaren, verhindern, Spriger Gabler, Wiesbaden.
Hendriksen E.A., van Breda M.F. [2002], Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.  
Hendriksen E.S. [1982], Accounting Theory, Homewood, Illinois.
Hesse V, Hesse M. [2011], Legale „Tricks” in Bankbilanzen: Praktiken in der Finanzkrise,
Diplomica Verlag, Hamburg.  
Hoggett  J.,  Edwards  L.,  Medlin  J.  [2003],  Financial  accounting  in  Australia,  John  Wiley  
& Sons Australia.
Hołda A. [1997], Charakterystyka i zakres badań wiarygodności w rewizji gospodarczej,
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, tom 1.
Hołda A. [1998], Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej, ZN nr 514 Aka-
demii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Hołda A. [2003], Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce, Zarządzanie i Marke-
ting, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Hołda  A.  [2013],  Poznawcze  aspekty  wartości  godziwej  w  rachunkowości  w  kontekście
kulturowym, [w:] Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy,
A. Karmańska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Hołda A. [2013a], MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa.
Hołda A. [2013b], Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontek-
ście kryzysów finansowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 30.
Hołda  A.  [2015],  Wartość  godziwa  według  MSSF  oraz  ustawy  o  rachunkowości,  KIBR,
2015, Warszawa.
Hołda  A.  [2016],  Percepcja  pojęcia  „rachunkowość  kreatywna”  przez  opinię  publiczną  
i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce, ZTR, t. 87 (143).
Hołda A. Staszel A. [2018], Pojęcie „niskocenności” w rachunkowości na tle zmiany dolnej
granicy środków trwałych, „Rachunkowość” nr 3.
Hołda A., Pociecha J. [2005], Rewizja finansowa, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.  
Hołda A., Staszel A. [2014], Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or  
a Fraud? [w:] Knowledge-Economy-Society Managing Organizations: Concept of
Their Applications, B. Mikuła (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Kraków.
Hołda A., Staszel A. [2014a], Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście pragma-
tyczne, C.H. Beck, Warszawa.
Hołda  A.,  Staszel  A.  [2015a],  Pozytywne  aspekty  rachunkowości  kreatywnej,  [w:]  Spra-
wozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regu-
lacyjne, B. Micherda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Kra-
kowie, Kraków.
Hołda A., Staszel A. [2015b], Reliability of Financial Statements versus Creative Account-
ing,  [w:]  Knowledge,  Economy,  Society:  Challenges  and  Development  Trends  of
Modern Economy, Finance and Information Technology, A. Malina, R. Oczkowska,
J.  Kaczmarek  (red.),  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie,
Kraków.
Hołda A., Staszel A. [2016a], Creative Accounting – Review of Definitions from Different
Countries and Regions of the World, [w:] Knowledge, Economy, Society: Challenges Bibliografia | 139
and  Development  of  Modern  Finance  and  Information  Technology  in  Changing
Market  Conditions,  A.  Malina,  R.  Węgrzyn  (red.),  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Hołda A., Staszel A. [2016b], Definitions, Perception and Functioning of Creative Account-
ing in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the
World. China-USA Business Review, Vol. 15, No. 5.  
Hołda A., Staszel A. [2017], Creative Accounting – the Ordinary Perception of the Concept
on the Internet, [w:] Knowledge, Economy, Society: Challenges and Tools of Mod-
ern  Finance  and  Information  Technology,  P.  Ulman,  R.  Węgrzyn,  P.  Wójtowicz
(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.  
Hońko  S.  [2013],  Rola  rzeczoznawców  majątkowych  w  wycenie  bilansowej,  [w:]  Spra-
wozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, B. Micherda,
M.  Andrzejewski  (red.),  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krako-
wie, Kraków.
Hońko S. [2013], Wycena – pięta achillesowa rachunkowości, ZN Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, nr 765, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 61.
Hońko S., Kufel T. [2011], Wpływ rezerw na sytuację majątkowo-finansową spółek obję-
tych WIG 20, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 668, „Finanse, Rynki Finanso-
we, Ubezpieczenia” nr 41.
Hopwood A. [1974], Accounting and Human Behaviour, Haymarket Publishing.
IFAC, Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych, dostęp: http://www.kibr.webserwer.pl/
_doc/uchwaly/uchwala_4249-60-2011_Kodeks_IFAC.pdf.
Ifrah G. [1990],  Dzieje liczby, czyli historia  wielkiego  wynalazku, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wydawnictwo, Wrocław.
Ighian  D.C.  [2009],  Historical  Cost  Versus  Fair  Value,  University  of  Oradea,  Economic
Science Series, Vol. 18, No. 3.
Ijiri Y. [1975], Theory of accounting measurement, Studies in Accounting Research, No. 10,
American Accounting Association, Sarasota, Florida.
Ijiri Y., Jaedicke R.K. [1966], Reliability and Objectivity in Accounting Measurements, The
Accounting Review, July.
Ionescu C. [2006], Contabilitatea în faþa provocãrilor ingineriilor financiare, Economie
teoretică șiaplicată, No. 5.
Jaklik A., Micherda B. [1992], Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych, SKWP,
Kraków.
Jameson M., Practical Guide to Creative Accounting, Kogan Page, London 1998.
Jaruga A. [1997], Jarosław Wiaczesławowicz Sokołow: „Rachunkowość. Od źródeł do na-
szych dni” Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 42, SKwP, Warszawa.
Jaruga  A.A.  [2002],  Systemy  regulacji  rachunkowości  a  międzynarodowa  harmonizacja  
i standaryzacja, Międzynarodowe regulacje rachunkowości, (red.) A.A. Jarugowa,
C.H. Beck, 2002.
Jarugowa  A.  (1991),  Niektóre  wyznaczniki  rozwoju  rachunkowości,  [w:]  A.  Jarugowa
(red.), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa.
Jarugowa  A.  [1991],  Niektóre  wyznaczniki  rozwoju  rachunkowości,  [w:]  Współczesne
problemy rachunkowości, A. Jarugowa (red.), PWE, Warszawa. 140 | Bibliografia
Jarugowa A., Skowroński J. [1985], Strukturalne i funkcjonalne problemy rachunkowości,
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 45, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź.
Jarugowa A., Szychta A. [2002], Przedmowa do polskiego wydania Teorii Rachunkowości,
Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
Johnson H.T. [1983], The Search for Gain in Markets and Firms: A Review of the Historical
Emergence  of  Management  Accounting  Systems,  Accounting,  Organizations  and
Society.
Jones M. [2011], Creative accounting, fraud and international accounting scandals. Chi-
chester, West Sussex: A John Wiley & Sons.
Jurewicz A., Walińska E. [2008], Jakość informacji finansowej generowanej przez system
rachunkowości, ZTR, t. 44.
Kam V. [1990], Accounting Theory, John Wiley & Sons, New York.
Kamela-Sowińska A. [1993], Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji,
ZN Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria II Prace doktorskie i habilitacyjne,
nr 114.
Kamela-Sowińska  A.  [2006],  Psychologiczne  i  ekonomiczne  źródła  oszustw  księgowych,
ZTR, t. 32 (88).
Kamela-Sowińska  A.  [2007],  Rachunkowość  na  zakręcie,  [w:]  Rachunkowość  wczoraj,
dziś,  jutro,  T.  Cebrowska,  A.  Kowalik,  R.  Stępień  (red.),  Stowarzyszenie  Księgo-
wych w Polsce, Warszawa.
Kamela-Sowińska A. [2014], Globalne determinanty wartości we współczesnej rachunko-
wości, ZTR, t. 76.
Kamiński R., Owczarek Ł. [2008] Polityka przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości
finansowej, Ars Boni et Aequi, Poznań.
Kaparavlović S. [2011], U ticaj kreativnog računovodstva na kvalitet finansijskog izvešt-
avanja, Ekonomski Horizonti, 2011, 13, (1).
Kaplan R.S. [1984], The Evolution of Management Accounting, The Accounting Review,
LIX (3), July.
Karmańska A, [2005]. Etyka w dydaktyce rachunkowości, ZTR, tom 26 (82), SKwP, War-
szawa 2005.
Karmańska A. [2006] (red.), Kompetencje i etyka w rachunkowości zarządczej, [w:] Kar-
mańska A. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie infor-
macyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
Kędzierska-Bujak I. [2016], Rola rachunkowości w pomiarze dokonań – wybrane zagad-
nienia, [w:] Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewi-
zji  finansowej.  T.  II.  Aspekty  zarządcze  w  rachunkowości,  D.  Adamek-Hyska,  
K.  Tkacz-Wolny  (red.),  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowi-
cach, Katowice.
Kędzior M. [2013], Zasadność stosowania w rachunkowości wyceny opartej na wartości
godziwej, [w:] Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, B. Mi-
cherda (red.), Difin, Warszawa. Bibliografia | 141
Kindratska  L.M.  [2009],  Комплекс  облікових  дисциплін  під  час  підготовки  бакал-
врів//Організайно – економічні аспекти підготовки обліково – аналітичних
працівників та підвищення їх кваліфікації. No. 657.
Kiz’ V.V. [2014], Формирование креативного учета, Dostęp: http://nsuem.ru/edu/ieus/
chairs/buch/science/disersovet/report_kiz_271011.php.
Kiziukiewicz  T.  [1984],  Problemy  dostosowania  rachunkowości  do  informacyjnych  wy-
magań zarządzania, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin.
Klamer  A.,  McCloskey  A.D.  [1992],  Accounting  as  the  master  metaphor  of  economics,
European Accounting Review, Vol. 1, No. 1.
Kogut J. (2014), Etyka w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Prace nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 329/2014.
Kolar I. (2011), Forenzično računovodstvo – predstavitev. Zbornik prispevkov 13. Kon-
gresa računovodskih servisov, Zbornica računovodskih servisov, Ljubljana.
Kosmala-MacLullich K. [2003], The truth and Fair View Construct in the Context of the
Polish  Transition  Economy:  Some  Local  Insights,  European  Accounting  Review,
No. 12.
Kossut Z. [1959], Rachunkowość jako nauka, PWG, Warszawa.
Kotarbiński T. [1986], Myśli o nauce, [w:] Elementy teorii poznania i metodologii nauk,
PWN, Warszawa.
Kothari S.P. [2001], Capital markets research in accounting, „Journal of Accounting and
Economics” Vol. 31.
Kothari S.P., Ramanna K., Skinner D.J. [2010], Implications for GAAP from an Analysis of
Positive Research in Accounting, „Journal of Accounting and Economics” Vol. 50.
Kovanicová D. [2005], Finanční účetnictví: Světový koncept IFRS/IAS, Polygon, Praha.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, warto-
ści szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilanso-
wym – ujęcie i prezentacja”.
Krawczuk A. [1995], Siedmiu przeciw Tebom, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Krumwiede  T.  [2008],  Why  historical  cost  accounting  makes  sense?  Strategic  Finance,
August.
Krupová L. [2001], Kreativní účetnictví: zneužívání účetnictví – možnosti a meze. Komora
auditorů České republiky, Praha.
Krzywda D. [1999], Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Pol-
sce, Warszawa.
Krzywda  D.  [2005],  Modele  rachunkowości  i  ich  wpływ  na  informacje  sprawozdawcze,
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 3.
Krzyżanowska N. [2014], Wartość godziwa. MSSF nr 13, „Rachunkowość” 4/2014.
Krzyżanowski L.J. [1999], O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, War-
szawa.
Książek A. [1994], Filozofia wartości. Rzecz o dobru, szczęściu, prawdzie i pięknie w ujęciu
Władysława Tatarkiewicza, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Kurek  B.  [2012],  Wartość  godziwa  w  świetle  MSSF  13  Fair  value  measurement,  Studia
Ekonomiczne/Uniwersytet  Ekonomiczny  w  Katowicach,  nr  125  „Za  i  przeciw
wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej”.  142 | Bibliografia
Kutera M., Hołda A., Surdykowska S. [2006], Oszustwa księgowe – teoria i praktyka, Difin,
Warszawa.
Kutera M., Surdykowska S.T.  [2009], Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań
finansowych, Difin, Warszawa.
Lainez J.A., Callao S. [1999], Contabilidad Creativa, Cívitas Ediciones, Madrid.
Lavoie D. [1987],  The accounting of interpretations and the interpretation of accounts:
The communicative function of “the language of business”, Accounting, Organiza-
tions and Society, Vol. 12, Issue 6.
Lee  C.M.C.  [2001],  Market  efficiency  and  accounting  research:  a  discussion  of  „Capital
market research in accounting” by S.P. Kothari, „Journal of Accounting and Eco-
nomics” Vol. 31.
Lev B., Ohlson J.A. [1982], Market-based empirical research in accounting: a review, in-
terpretation, and extension, „Journal of Accounting Research” Vol. 20 Supplement.
Lim S.S., Sunder S. [1991], Efficiency of Asset Valuation Rules Under Price Movement and
Measurement Errors, The Accounting Review, Vol. 66, No. 4.
Loerwald  D.,  Wiesweg  M.,  Zoerner  A.  [2008],  (red.)  Ökonomik  und  Gesellschaft:  Fest-
schrift für Gerd-Jan Krol, VS Verlag für Socialwissenschaften, Wiesbaden.  
Luty Z. [2000], Zasady rachunkowości w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Eko-
nomicznej we Wrocławiu „Normy Prawne i Zawodowe w Rachunkowości” nr 876.
Luty Z. [2010], Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej, ZTR, t. 56.
Maćkowiak E. [2013], Potrzeby informacyjne akcjonariuszy i interesariuszy a raportowa-
nie wartości, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji
wartości, B. Micherda, M. Andrzejewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie, Kraków.
MacNeal K. [1939], Truth in Accounting, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Mączyńska E. [2002], To zwykła defraudacja „Rzeczpospolita” z 9.08.
Mączyńska E. [2002a], Nie twórcza, tylko agresywna, „Gazeta Prawna” nr 219.
Malc W. [1959], Dyskusja o przedmiocie i metodzie rachunkowości, „Rachunkowość” nr 6.
Malinić D., Stefanović N. [2009], Fenomenologija bilansa: informaciona moć, rizici i posledi-
ce, Ekonomika Preduzeća.
Marciniak M. [2009],  Marka – składnik luki sprawozdawczej przedsiębiorstw, „Rachun-
kowość” nr 5.
Marks  K.  [1969]  Value,  Price  and  Profit,  https://www.marxists.org/archive/marx/
works/download/pdf/value-price-profit.pd.
Maruszewska E.W. [2014], Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność infor-
macji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, Katowice.
Masztalerz M. [2010], Użyteczność sprawozdań finansowych dla inwestorów giełdowych
w świetle finansów klasycznych i behawioralnych, ZTR, t. 57.
Masztalerz M. [2012], O standardach rachunkowości. Zasady czy reguły, ZTR, t. 66.
Mattessich R. (red.) [1984], Modern Accounting: History, Survey, and Guide, Vancouver.
Mattessich R. [1964], Accounting and Analytical Methods, Homewood, Illinois.
Mattessich R. [1970],  Die wissenschaftlichen Grundlagen  des Rechnungswesens, Düssel-
dorf. Bibliografia | 143
Mattessich  R.  [1994],  Accounting  as  cultural  force:  past,  present  and  future,  European
Accounting Review, Vol. 3, No. 2.
Mattessich R. [2008], Two Hundred Years of Accounting Research, Routledge, New York.
Matuszak Ł. [2013], Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncep-
cji true and fair view – teoria i regulacje, ZTR, t. 74.
Mautz R.K. [1963], Accounting as a social science, Accounting Review, Vol. 38, No. 2.
Mayoral, M.J.A. (1997). Entre la Contabilidad Creativa y el delito contable: la visión de la
Contabilidad privada. 5th Seminar Carlos Cubillo, Universidad Autónoma de Ma-
drid.
Mazur A. [2007], Konkretyzacja filozoficznego znaczenia wartości oraz jej pomiar w ra-
chunkowości, ZTR, t. 41.
Mazur A. [2011], Wartość godziwa – potencjał informacyjny, Difin, Warszawa.
McNichols M.F. [2000], Research design issues in earnings management studies, „Journal
of Accounting and Public Policy” nr 19.
Meigs W.B., Meigs R.F. [1986], Financial Accounting, McGraw-Hill, New York.
Melis A. [2008], La qualità dell'informazione esterna. Principi contabili ed evidenze empi-
riche, Giuffrè Editore, Università degli studi di Cagliari, Cagliari, Italy.
Melnikova, O.N. [2011], Creative economy. Moskow. Dostęp: https://creativeconomy.ru/
articles/22029/.
Merchant K.A, Rockness J. [1994], The ethics of managing earnings: an empirical investi-
gation, „Journal of Accounting and Public Polisy” nr 13.
Merchant  K.A.  [1989],  Rewarding  Results:  Motiviting  Profit  Center  Managers,  Harvard
Business School Press, Boston.
Messner Z., Pfaf J. [2004], Rachunkowość finansowa, SKWP, Warszawa.
Micherda B. [2001], Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości, ZTR, t. 04.
Micherda  B.  [2001a],  Ocena  działalności  jednostek  gospodarczych  przesłanką  ewolucji
rachunkowości i jej regulacji prawnych, Zakamycze, Kraków.
Micherda B. [2006], Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
Micherda B. [2009], Ustalanie wartości głównym posłaniem rachunkowości, ZTR, t. 53.
Micherda B., Szulc M. [2012], Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowo-
ści, ZN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 12.
Michniak J. [2016], Etyka w pracy księgowego, ZN Wyższej Szkoły Zarządzania i Banko-
wości w Krakowie, nr 39.
Moczydłowska W. [2002], Kreatywna tak, agresywna nie, „Gazeta Prawna” nr 229.
Morgan G. [1983], Social science and accounting research: a commentary on Tomkins and
Groves, Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, No. 4, s. 385–388.
Most K.S. [1982], Accounting Theory, Grid Pub, Ohio.
Mućko P. [2007],  Problemy regulacji rachunkowości. Między wartością a przydatnością
decyzyjną informacji finansowej, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształ-
towaniu  wiarygodności  informacji  ekonomicznej,  B.  Micherda  (red.),  Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Nadolna B. [2011], Wartości etyczne i zawodowe w edukacji księgowego, „Oeconomica”
nr 287(63). 144 | Bibliografia
Naser K. [1993], Creative Financial Accounting: Its Nature and Use, „Hemel Hampstead”
Prentice Hall 4.
Naumiuk T. [2010], Rezerwy na naprawy gwarancyjne i rękojmię, „Rachunkowość” nr 8.
Niedźwiedzka  E.  [2005],  Informacja  jako  nadrzędny  instrument  zarządzania  przedsię-
biorstwem, [w:] Nowoczesne technologie informatyczne i ich wpływ na funkcjono-
wanie  podmiotów  gospodarczych,  N.  Siemieniuk  (red.),  Wydawnictwo  Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
Nikiforov A. (red.) [2002], Psychology of management (2 edycja), Kharkov: Humanities
Center.
Nobes Ch. [2001], Asset Measurement Bases in UK and JASC Standard, CAET, London.
Nobes Ch., Parker R.H. [1994], An International View of True and Fair Accounting, Rout-
ledge, London and New York.
Nobes  Ch.,  Parker  R.H.  [2008],  Comparative  International  Accounting,  Pearson  Educa-
tion, Nowy Jork.
Nowak E. [2007], Paradygmaty rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław.
Nowak  E.  [2013],  Niepewność  szacunków  i  pomiar  ryzyka  składników  sprawozdania
finansowego,  [w:]  Sprawozdawczość  i  rewizja  finansowa.  Kierunki  zmian,  B.  Mi-
cherda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Nowak W.A. [2001], Fair value, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
Problemy wyceny w rachunkowości, nr 911.
Nowak  W.A.  [2010],  Teoria  sprawozdawczości  finansowej,  perspektywa  standardów
rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa.
Olchowicz I. [2006], Podstawy rachunkowości. Wykład, Difin, Warszawa.
Pacioli L. [1494], Summa di arithmetica, geometria, proportioni et propotrionalita, Veni-
ce, tłum. na j. polski: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
Park C. [1958], Thought Processes in Creative Accounting. American Accounting Associa-
tion, Vol. 33, No. 3.
Pellens B., Linnhoff U. [1992], Analysis of German Companies Accounts Following the Im-
plementation of the 7th Directive. An Empirical Study, [w:] Grey S., Coenenberg A.G.,
International Group Accounting, 2nd ed., Amsterdam.
Pendse S.G. [2012], Ethical Hazards: A Motive, Means and Opportunity to Curbing Corpo-
rate Unethical Behaviour, „Journal of Business Ethics” No. 107.
Penman S. [2007], Financial Reporting Quality: Is Fair Value a Plus or a Minus? Account-
ing and Business Research, Special Issue: International Accounting Policy Forum.  
Pfaff  J.  [2007],  Wpływ  rewizji  finansowej  na  wiarygodność  sprawozdania  finansowego,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Philips  J.,  Pincus  M.,  Rego  S.O.  [2003],  Earnings  management:  New  Evidence  Based  on
Deferred Tax Expense, „The Accounting Review” Vol. 78, nr 2.  
Piaszczyk  A.  [2011],  System  kontroli  przedsiębiorstwa  w  gospodarce  pokryzysowej  na
przykładzie jednostek zainteresowania publicznego, C.H. Beck, Warszawa.
Pietrzak P. [2011], Wybrane aspekty pomiaru zjawisk ekonomicznych w rachunkowości
finansowej i rachunkowości zarządczej, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse,
Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 32 (nr 625). Bibliografia | 145
Pogodzińska-Mizdrak  E.  [2005],  Summa  de  Arithmetica  Luca  Pacioli  i  jej  walory,  „Ra-
chunkowość” nr 1.
Pokojska A. [2008], Kodeks Etyki wydany przez Stowarzyszenie, „Gazeta Prawna” z dnia
31.03.2008.
Porwal  L.S.  [2007],  Accounting  Theory.  An  introduction,  Tata  McGraw-Hill  Education,
Delphi.
Pounder B. [2010], A Common Framework for Accounting Standards, „Strategic Finance”
November.
Przybyszewska D. [2008], Rachunkowość kreatywna – kiedy jest traktowana jako prze-
stępstwo? „Gazeta Podatkowa” z 30.06., nr 52(467).
Pshenychna A.ZH., Veryha YU.A., Kravchenko I.YU. [2014], Прояви креативного обліку в
економічній злочинності, http://www.readera.org/article/projavye-kreatyevnoho-
obliku-v-ekonomichniy-zlochyennosti-10152320.html  (Pshenychna  A.Z.H.  (2014).
Manifestations of creative accounting in economic crime. In A.Z.H. Pshenychna,
Y.U.A. Veryha, and I.Y.U. Kravchenko (Eds.). Problems and prospects of account-
ing, analysis and control in a globalized economy: Monograph, with the permis-
sion of editor Prof. Yu. A. Verigha, доц. НочовноїЮ.О.-Poltava: ПУЕТ).
Raybaud-Turillo B., Teller R., Comptabilité créative, Encyclopédie de Gestion, 2ème édi-
tion, 1997, Tome 3.
Remlein  M.  [2014],  Teoria  a  nauka  rachunkowości,  Studia  Oeconomica  Posnaniensia,
Vol. 2, No. 4 (265).
Revsine, L. [1991], The selective financial misrepresentation hypothesis, Accounting Hori-
zons, December.  
Riahi-Belkaoui A. [1992], Accounting Theory, Academic Press, London.
Riahi-Belkaoui A. [2004], Accounting Theory, Thomson Learning.
Ricardo D. [1817], The works and correspondence of David Ricardo,
http://ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/ecn265/Principles.pdf.
Richard J. [2005], The concept of fair value in French and German accounting regulations
from  1673  to  1914  and  its  consequences  for  the  interpretation  of  the  stages  of  
development of capitalist accounting, Critical Perspectives on Accounting, No. 16.
Ronek H. [1995/1996], Naukowy charakter rachunkowości, Annales Universitas Mariae
Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio H, Vol. XXIX/XXX, nr 10.
Ronen J., Yaari V. [2008] Earnings management, Springer Science + Business Media.
de  Roover  R.  [1956],  Accounting  Prior  to  Luca  Pacioli  According  to  the  Account-books  
of  Medieval  Merchants,  [w:]  Studies  in  the  History  of  Accounting,  A.C.  Littleton,  
B.S. Yamey (red.), Sweet and Maxwell, London.
Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  12  grudnia  2001  r.  w  sprawie  szczegółowych
zasad  uznawania,  metod  wyceny,  zakresu ujawniania  i  sposobu  prezentacji  in-
strumentów finansowych, Dz.U. z 2017 r. poz. 277.  
Rówińska M. [2009], Wartość godziwa jako kategoria wyceny, ZTR, t. 53.
Rówińska  M.  [2013],  Cechy  jakościowe  sprawozdania  finansowego  jednostek  gospodar-
czych, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubez-
pieczenia, nr 58.
Ruby A. [1994], Renaissance man, CA Magazine, Toronto, Jun/July, Vol. 127, Issue 5. 146 | Bibliografia
Rutherford B.A. [1985], The true and fair View Doctrine: A Search for Explication, „Jour-
nal of Business Finance & Accounting” Vol. 12, No. 4.
Samelak  J.  [2004],  Determinanty  sprawozdawczości  finansowej  przedsiębiorstwa  oraz
kierunki jej dalszego rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
Samelak  J.  [2011],  Czy  nowy  model  sprawozdania  finansowego  według  MSSF  jest  spra-
wozdaniem ogólnego przeznaczenia? [w:] Dylematy współczesnej rachunkowości,
W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
nr 174.
Samelak J., Matuszak Ł. [2009], Wycena w teorii i praktyce rachunkowości: artykuł dysku-
syjny, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, SGH w Warszawie, Warszawa.
Samuelson P.A., Nordhaus W.D. [2012], Ekonomia, wyd. 19.
Sawicki K. (red.) [1995], Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, Wrocław.
Sawicki K. (red.) [1998], Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu
firmą, EKSPERT, Wrocław.
Sawicki K. [2005], Istota i zasady funkcjonowania rachunkowości, [w:] Podstawy rachun-
kowości, K. Sawicki (red.), PWE, Warszawa.
Sawicki  K.  [2012],  Wybrane  problemy  ustalania  i  szacowania  wartości  godziwej  w  ra-
chunkowości, [w:] Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne
aspekty wartości godziwej, H. Buk, A. Kostur (red.), Studia Ekonomiczne, ZN Wy-
działowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Scheffs M. [1929], Księgowość naukowo pojęta. Cz. I, „Gazeta Bankowa” nr 24.
Scheffs M. [1939], Z historii księgowości, Wydawnictwo Związku Księgowych w Polsce,
Poznań.
Schipper K. [1989], Commensary Katherine Schipper on Earnings Management, Account-
ing Horizons, Vol. 3, No. 4.
Schmandt-Besserat D. [2007], When Writing Met Art. From Symbol to Story, University of
Texas Press, Austin.
Schneider K. [2007], Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, War-
szawa.
Severino  G.  [1992],  Politiche  di  bilancio:  artifici  e  mistificazioni  nei  valori  contabili,
l’analisi  delle  posibili  insidie  che  impediscono  la  corretta,  lettura  dei  bilanci”,
EBC, Milano.
SFAC 2: Financial Accounting Standards Board [1980], „Statement of Financial Account-
ing Concepts” Qualitative Characteristics of Accounting Information.
SFAC 8 „The Objective of General Purpose Financial Reporting and Qualitative Characte-
ristics of Useful Financial Information”.
Shah A.K. [1996], Creative compliance in financial reporting. Accounting, Organizations
and Society, 21(1).
Sikorska  M.  [2005],  Koncepcja  true  and  fair  view  w  Międzynarodowych  Standardach
Rachunkowości oraz standardach rachunkowości amerykańskiej, ZTR, t. 25.
Škarić-Jovanović  K.  [2007],  Kreativno  računovodstvo  –  motivi,  instrumenti  i  posledice,
Zbornik radova: Mjesto i uloga računovodstva, revizije i finansija u novom korpo-
rativnom okruženju, XI Kongres Saveza računovoña i revizora Republike Srpske,
Teslić. Bibliografia | 147
Skrzywan S. [1968], Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
Słownik języka polskiego [1989], t. 3, PWN, Warszawa.
Smith A. [2013], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1 i 2, PWN,
Warszawa.
Smith M. [2003], Research Methods in Accounting, Sage Publishing, London.
Smith, T., Accounting for Growth, Century Business, London 1992.
Śnieżek  E.,  Wiatr  M.  [2010],  Wybrane  aspekty  odwzorowania  zasad  true  and  fair  view  
w bilansie XXI  wieku, [w:] Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji
finansowej w teorii i praktyce, t. II, B. Micherda (red.), Studia i Prace Uniwersytetu
Ekonomicznego, nr 14, Kraków.
Sojak  S.  (2004),  Kreatywna  rachunkowość  –  fałszerstwo  czy  pomysł  na  wyższy  zysk?
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Toruniu, nr 3(3)
2003/2004.
Sojak S. [2002], System rachunkowości, [w:] S. Sojak, J.  Stankiewicz,  Podstawy rachun-
kowości, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
Sojak  S.  [2003],  Kreatywna  rachunkowość  –  fałszerstwo  czy  pomysł  na  wyższy  zysk?
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Toruniu, nr 3(3).  
Sokolov Y.A.V., Sokolov, V.Y.A. [2004], History of accounting, Finanse i Statystyka Pub-
lishers, Moscow.
Staszel A. [2013], Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym – ana-
liza podjętych działań naprawczych, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, nr 913.
Staszel  A.  [2013a],  Zastosowanie  metod  matematycznych  w  naukach  społecznych,  ZN
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 917.
Staszel  A.  [2014],  Historia  rachunkowości  –  jednej  z  najstarszych  dyscyplin  ekonomicz-
nych, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Ekonomia, nr 1 (925),
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Staszel A. [2015], Reliability of Economic Intelligence and Stability of Financial Markets
[w:] Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii : súčasný stav a pers-
pektívy, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, Banská Bystrica.
Staszel A. [2016],  Rachunkowość jako nauka w świetle badań zakresu przedmiotowego
polskiej literatury naukowej, Studia Ekonomiczne. ZN Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, nr 268.
Staszel A. [2016a], Wpływ rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów na wiary-
godność  wskaźników  finansowych,  [w:]  Źródło:  Finanse  z  perspektywy  młodego
badacza:  współczesne  problemy  finansów  przedsiębiorstw  i  rynków  finansowych,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
Staszel A. [2019],  Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości, [w:]
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, A. Hołda (red.), C.H. Beck, Warszawa.
Staubus  G.J.  [2003],  The  theory  deficit  in  accounting,  [w:]  General  Accounting  Theory,  
M. Dobija (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Stępień K. [2013], Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania
wynikiem  finansowym  przedsiębiorstwa,  ZN  Uniwersytetu  Szczecińskiego,  nr  766,
Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 62. 148 | Bibliografia
Stiglitz J.E. [2006], Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady
w dziejach świata, PWN, Warszawa.
Struwe W. [1969], Some New data on the organisation of Latour and on social structure
in  Sumer  Turing  the  reign  of  the  IIIrd  dynasty  of  Ur,  [w:]  Ancient  Mesopotamia,
Nauka, Moskwa.
Sunder S. [1977], Theory of Accounting and Control, South-Western College Publishing,
Cintinnati.
Surdykowska S. [1999], Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
Surdykowska S. [2004], Rachunkowość kreatywna a MSR/MSSF, SGH, Warszawa.
Surdykowska S. (red.) [2005], Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe, Wydaw-
nictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
Surdykowska S. [2011], Wycena w środowisku nowej ekonomii – wartość księgowa kontra
wartość rynkowa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 911.
Sutton T. [2004], Corporate Financial Accounting and Reporting, FT Prentice Hall, Lon-
don.
Świderska G.K. [2003], Zmiany w prawie gospodarczym a kreatywna rachunkowość, [w:]
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, KIBR, Warszawa.
Świderska K.G., Ferris A.M. [1992],  Rachunkowość:  An  Accounting Handbook; Centrum
Informacji Menedżera; Hamewood: Kanadyjskie Konsorcjum Szkół Zarządzania,
Warszawa.
Świderska G.K., Więcław W. [2009], Sprawozdanie finansowe według polskich i między-
narodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
Sykora G. [1949], Die konten und Bilanztheorien, Wien.
Szychta A. (2010), Współczesne kierunki zainteresowania rachunkowości finansowej w świe-
tle zarysu jej rozwoju, ZTR, t. 56 (112).
Szychta A., [1996], Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych
kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Pol-
sce, Warszawa.
Szydełko A. [2005], Dychotomia rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicz-
nej we Wrocławiu, nr 1079.
Szymański K.G. [1988], Problemy metodologiczne nauki rachunkowości, SGPiS, Warszawa.
Terebucha E. [1959], O istocie metod rachunkowości, ZN Politechniki Szczecińskiej, nr 9.
Terebucha, E., [1960], O istocie rachunkowości, ZN Politechniki Szczecińskiej, nr 13.
Towpik  M.,  Kałużny  R.,  Piechocka-Kałużna  A.  [2011],  Badanie  wartości  szacunkowych  
w sprawozdaniach finansowych – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, KIBR,
Warszawa.
Trotman M. [1993], Comptabilité britannique, mode d’emploi, Economica, Paris.
Tumieniew  A.  [1969],  The  state  economy  of  ancient  Sumer,  [w:]  Ancient  Mesopotamia,
Nauka, Moskwa.
Turner J.L., Mock T.J., Srivastava R.P. [2002], An Analysis of the Fraud Triangle, Materiały
z konferencji, Uniwersytet Illinois, 18–19.10., USA.
Turyna J. [1997],  System  informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarząd-
czych,  Wydawnictwo  Naukowe  Wydziału  Zarządzaniu  Uniwersytetu  Warszaw-
skiego, Warszawa. Bibliografia | 149
Turyna J. [2006], Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa.
Uchwała  nr  206/6/2015  Krajowej  Rady  Biegłych  Rewidentów  z  3  listopada  2015  r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.
Uchwała nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 13 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.
Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2019 poz. 351.
Vartiainen H. [2002], Sen lauluja laulat, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 98. vsk. 3/2002.
Vickrey D.W. [1985], Normative Information Qualities: a contrast between Information-
Economics and FASB Perspectives, Abacus, 21(2) September, s. 115–130.
Villouta P., Farías P [2005], Contabilidad creativa: Un maquillaje a los estados financie-
ros? http://tesis.uchile.cl/handle/2250/111494.
Vremec L. [1995], Kreativno računovodstvo. Diplomsko delo. Ekonomska fakulteta, Lju-
bljana.
Wachowicz A. [2013], Przedmiot współczesnej nauki rachunkowości, ZTR, t. 71 (127).
Walińska E. [2000], Zasady prawidłowej rachunkowości – próba identyfikacji problemu,
Zasady rachunkowości w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicz-
nej we Wrocławiu, nr 876 Normy prawne i zawodowe w rachunkowości.
Walińska E. [2007], Sprawozdawczość finansowa XXI wieku – bez granic? [w:] Rachun-
kowość  wczoraj,  dziś,  jutro,  T.  Cebrowska,  A.  Kowalik,  R.  Stępień  (red.),  SKWP,
Warszawa.
Walińska E. [2013], Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse,
ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpiecze-
nia nr 66 (2014).
Wang Z., Williams T.H. [2011],  Accounting  Income  Smoothing and Stockholder Wealth,
„Journal of Applied Business Research” Vol. 10, No. 3.
Watts R.L., Zimmerman J.L. [1978], Towards a Positive Theory of the Determination Ac-
counting Standards, The Accounting Review 53, 1978.
Wawrowski R. [2008],  Kodeks Zawodowej Etyki  w Rachunkowości,  Monitor Rachunko-
wości i Finansów, nr 10/2008.
Wąsowski W. [2005],  Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych,
Difin, Warszawa.
Webster’s Third New International Dictionary [1961], G&C Merriam, Springfield.
Weis  W.,  Tiunius  D.  [1991],  Luca  Pacioli:  Accounting’s  Renaissance  Man,  Management
Accounting, July.
Weis W., Tiunius D. [1992], Luca Pacioli: Renaissance Accountant, Australian Accountant,
Oct, Vol. 62, No. 9.
Wells J.T. [2006], Nadużycia w firmach. Vademecum, Ernst & Young, Warszawa.
Wielgórska-Leszczyńska  J.  [2012],  Determinanty  wartości  godziwej  (kiedy  wartość  jest
godziwa),  [w:]  Za  i  przeciw  wartości  godziwej  w  rachunkowości.  Teoretyczne
aspekty wartości godziwej, H. Buk, A. Kostur (red.), Studia Ekonomiczne, ZN Wy-
działowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Wierzbińska  Z.  [2014],  Wycena  aktywów  i  pasywów  a  oczekiwania  informacyjne  użyt-
kowników  sprawozdań  finansowych,  Studia  Oeconomica  Posnaniensia,  Vol.  2,  
No. 4 (265). 150 | Bibliografia
Wiśniewski R. [2005], Za i przeciw kodyfikacjom etycznym firm, „Diametros” 6/2005.
Wixon R., Kell W.G. (red.) [1957], Accountants’ Handbook, Ronald Press Company.  
Wnuk-Pel T. [2011], Historia rozwoju rachunkowości zarządczej według Johnsona i Ka-
plana na tle poglądów tradycyjnych i alternatywnych, Acta Universitatis Lodzien-
sis Folia Oeconomica, nr 249.
Wojciechowski E. [1964], Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWN, Warszawa.
Wójtowicz P. [2010], Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształto-
wania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, Kraków.
Wójtowicz  P.  [2011],  Czy  wartość  godziwa  zastąpi  koszt  historyczny,  ZN  Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, nr 861.
Wolk H.J., Francis J.R., Tearney M.G. [1989], Accounting theory. A conceptual and Institu-
tional Approach, PWS-KENT Publishing Company, Boston.
Wróblewski J. (red.) [1965], Niektóre problemy teorii rachunkowości, Warszawa.
Wyczółkowska D. [2013], Zawodowy sceptycyzm biegłego rewidenta, „Rachunkowość” nr 8.
Żabiński  Z.  [1971],  Metodologiczne  założenia  rachunkowości  przedsiębiorstw,  Folia
Oeconomica Cracoviensia, Vol. XI.  
Zajchowska-Solak E. [2010], Rachunkowość kreatywna – wpływ na rzetelność sprawozdań
finansowych, ZN Wyższej Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 17.
Zeff S. [1962], Replacement Cost: Member of the Family, Welcome Guest, or Intruder? The
Accounting Review, Vol. 37, No. 4.
Zholner I.V. [2011], Поняття та значення креативного обліку в Україні та світі/  
І.В. Жолнер//Національного університету харчових технологій. – 2011, No. 40.
Zieniuk P. [2013], Ujawnienia informacji o  wartościach szacunkowych w  sprawozdaniu
finansowym  –  wyzwanie  dla  biegłego  rewidenta,  Prace  Naukowe  Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 313.
Zieniuk P. [2014], Wartości szacunkowe w teorii i w regulacjach rachunkowości, [w:] B. Mi-
cherda (red.) Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Difin, Warszawa.
Zieniuk P. [2018], Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek gieł-
dowych, Difin, Warszawa.
Ziętowska I. [2014], Benedetto Cotruglio i pierwsze dzieło o teorii rachunkowości, ZTR,  
t. 79.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane