• Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Wydanie 2

Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Wydanie 2

 • Autor: Stanisław Miklaszewski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 83-7251-675-8
 • Data wydania: 2006
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  12.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi bardzo wartościową analizę wybranych zagadnień z zakresu najbardziej współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Nawiązuje do ujęć tradycyjnych podręczników i książek z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, ale uwzględnia też kwestie stosunkowo nowe i rzadziej analizowane, takie jak procesy globalizacji gospodarki światowej i kryzysy finansowe.

Spis treści:

Wstęp
Stanisław Miklaszewski

ROZDZIAŁ 1. Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki światowej
Stanisław Miklaszewski

1.1. Proces internacjonalizacji współczesnej gospodarki
1.2. Internacjonalizacja a globalizacja i ich wymiary
1.3. Globalizacja i regionalna integracja gospodarcza
Literatura

ROZDZIAŁ 2. Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej
Piotr Małecki

2.1. Problem różnicy kosztów wytwarzania
2.2. Problem popytu i ceny światowej produktu
2.3. Odległość
2.4. Definicja produktu: wymiana międzygałęziowa i wewnątrzgałęziowa
2.5. Definicja producenta „krajowego”
2.6. Problem przenośności czynników
2.7. Bariery stworzone przez człowieka - czyli polityka handlowa
2.8. Problemy międzynarodowego rynku aktywów
Literatura

ROZDZIAŁ 3. Ewolucja międzynarodowych stosunków handlowych
Stanisław Miklaszewski

3.1. Polityka wolnego handlu a protekcjonizm i neoprotekcjonizm
3.2. Instytucjonalne próby tworzenia nowego ładu w handlu międzynarodowym: GATT i Światowa Organizacja Handlu (WTO)
3.3. Ekonomiczne i prawne aspekty wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej
Literatura

ROZDZIAŁ 4. Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych
Jacek Pera

4.1. Istota międzynarodowych stosunków walutowych
4.2. Rynek walutowy i kurs walutowy - istota i rodzaje
4.3. Pojęcie i modyfikacja światowego systemu walutowego
4.3.1. System waluty złotej
4.3.2. System z Bretton Woods
4.3.3. System wielodewizowy
Literatura

ROZDZIAŁ 5. Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej
Lidia Mesjasz

5.1. Globalizacja rynków finansowych a kryzysy
5.2. Pojęcie i rodzaje kryzysów finansowych
5.3. Przyczyny kryzysów walutowych
5.3.1. Kryzysy pierwszej generacji
5.3.2. Kryzysy drugiej generacji
5.3.3. Kryzysy trzeciej generacji
5.4. Kryzys zadłużeniowy lat osiemdziesiątych jako przykład kryzysu pierwszej generacji
5.4.1. Przyczyny kryzysu zadłużeniowego
5.4.2. Struktura zadłużenia i ciężar jego obsługi
5.4.3. Skutki kryzysu zadłużeniowego
5.4.4. Międzynarodowa strategia rozwiązywania kryzysu zadłużeniowego
5.5. Kryzys Europejskiego Systemu Walutowego (1992–1993) jako przykład kryzysu drugiej generacji
5.6. Kryzys azjatycki (1997–1998) jako przykład kryzysu trzeciej generacji
5.6.1. Przyczyny i mechanizm kryzysu
5.6.2. Skutki kryzysu i jego przezwyciężanie
5.7. Zapobieganie kryzysom i łagodzenie ich skutków
Literatura

ROZDZIAŁ 6. Procesy integracji gospodarczej we współczesnym świecie
Stanisław Miklaszewski, Joanna Garlińska-Bielawska

6.1. Teoretyczne podstawy regionalnej integracji gospodarczej
6.2. Typy i efekty integracji gospodarczej
6.3. Powstanie Wspólnot Europejskich
6.4. Etapy rozwoju Unii Europejskiej
6.5. Strefy wolnego handlu w Europie
6.5.1. EFTA
6.5.2. CEFTA
6.6. Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Associacion of South--East Asian Nations - ASEAN)
6.7. Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (ang. North American Free Trade Agreement - NAFTA)
6.8. Wspólny Rynek Ameryki Południowej (hiszp. Mercado Comun del Sur - MERCOSUR)
Literatura

ROZDZIAŁ 7. Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze
Jacek Pera

7.1. Bank Rozrachunków Międzynarodowych
7.2. Europejski Bank Inwestycyjny
7.3. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
7.4. Europejski Obszar Gospodarczy
7.5. Inicjatywa Środkowoeuropejska
7.6. Komisja Gospodarcza ONZ dla Europy
Literatura

ROZDZIAŁ 8. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych
Edward Molendowski

8.1. Pojęcie krajów Europy Środkowo-Wschodniej
8.2. Rozpad systemu socjalistycznego i jego ekonomiczne konsekwencje
8.2.1. Czynniki wpływające na ukształtowanie się nowego położenia międzynarodowego krajów EŚW w latach 90.
8.2.2. Zróżnicowane warunki startu poszczególnych krajów
8.2.2.1. Różna inflacja
8.2.2.2. Wielkość długu zagranicznego
8.2.2.3. Stopień zaawansowania reform gospodarczych
8.2.2.4. Struktura gospodarki
8.2.2.5. Rozmaity klimat psychologiczny
8.2.2.6. Elementy specyficzne dla poszczególnych krajów
8.2.3. Zakres i charakter niezbędnych zmian
8.3. Proces transformacji systemowej w krajach EŚW
8.3.1. Pojęcie i elementy transformacji systemowej
8.3.1.1. Stabilizacja gospodarki
8.3.1.2. Przekształcenie infrastruktury systemowej
8.3.2. Opcje transformacji systemowej w krajach EŚW
8.3.2.1. Stabilizacja gospodarki
8.3.2.2. Transformacja infrastruktury systemowej
8.4. Najważniejsze skutki ekonomiczne transformacji
8.4.1. Podstawowe tendencje
8.4.2. Dynamika rozwoju w latach 1989-2004
8.5. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej a Wspólnoty Europejskie
8.5.1. Sytuacja przed 1990 r.
8.5.2. Zawarcie Układów Europejskich
8.5.3. Traktatowe stosunki handlowe WE z krajami WNP
8.5.4. Proces akcesji krajów EŚW do Unii Europejskiej
8.5.4.1. Negocjacje w sprawie członkostwa i ich przebieg
8.5.4.2. Warunki przyjęcia nowych krajów do Unii Europejskiej

Literatura

Bibliografia

Wykaz tabel

Wykaz rysunków

prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska:

Zaletą książki jest omówienie procesu transformacji i otwarcie gospodarek krajów Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) w latach 90. Jest to zwięzła, ale głęboka analiza trudnych analitycznie problemów rozwojowych krajów, które przeszły zasadniczą zmianę ustroju gospodarczego i politycznego.

W recenzowanej książce autorzy skoncentrowali się na instytucjonalnych aspektach regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych i znaczeniu międzynarodowych organizacji gospodarczych w procesie kształtowania powiązań między gospodarkami narodowymi, zagadnieniach ewolucji międzynarodowego systemu handlowego GATT/WTO (...)na źródłach i istocie kryzysów finansowych oraz sposobów zapobiegania im, istocie i skali procesów integracyjnych w świecie oraz - wspomnianych już procesach transformacji systemowej krajów EŚW i relacjach tych krajów z otoczeniem zewnętrznym.

Stanisław Miklaszewski

prof. zw. dr hab., profesor w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Specjalizuje się w problematyce integracji europejskiej oraz transformacji w gospodarkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autor szeregu publikacji książkowych i opracowań naukowych, między innymi: Leksykon Wspólnot Europejskich, Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych, Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej, Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej, Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej. Zmarł w 2011 r.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane