• Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej

Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej

 • Autor: Bożena Pera Stanisław Wydymus redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-294-5
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 302/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  30.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Kraje rozwijające się stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę państw we współczesnej gospodarce światowej. W obliczu stale rosnącej współzależności rynków, będącej skutkiem pogłębiającego się procesu globalizacji i coraz większego zaangażowania się w niego państw rozwijających się, pomimo ich znacznych dysproporcji rozwojowych nie tylko wobec gospodarek wysoko rozwiniętych, lecz również wewnątrz tej grupy krajów, badania prowadzone w tym zakresie nabierają coraz większego znaczenia.

Głównym celem monografii jest wielowymiarowa analiza skali oraz intensywności wymiany handlowej krajów rozwijających się z zagranicą na początku XXI wieku.

W opracowaniu przedstawiono następujące zagadnienia:
- handel zagraniczny a rozwój gospodarki w teorii ekonomii,
- determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się,
- rolę państw rozwijających się w światowych obrotach handlowych,
- wymianę handlową towarami i usługami oraz przepływy kapitału produkcyjnego krajów rozwijających się,
- wpływ preferencyjnych porozumień handlowych krajów rozwijających się na ich handel zagraniczny,
- międzynarodową wymianę handlową w kontekście równowagi płatniczej i zadłużenia gospodarek wschodzących i rozwijających się,
- znaczenie krajów rozwijających się i Polski we wzajemnym handlu zagranicznym.

Spis treści:

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1. Handel zagraniczny a rozwój gospodarki w świetle teorii – perspektywa krajów rozwijających się   
Agnieszka Głodowska

Wstęp
1.1. Pojęcie krajów rozwijających się i ich klasyfikacja
1.2. Konwencjonalne podejście do handlu zagranicznego i rozwoju gospodarki
1.2.1. Handel zagraniczny a rozwój gospodarki – ujęcie klasyczne
1.2.2. Handel zagraniczny a rozwój gospodarki – ujęcie alternatywne
1.3. Eksport jako stymulanta wzrostu gospodarczego
1.4. Handel zagraniczny jako destymulanta  rozwoju gospodarki
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 2. Determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się   
Stanisława Klima

Wstęp
2.1. Skutki kolonializmu i neokolonializmu
2.2. Problemy społeczne i gospodarcze
2.3. Konflikty zbrojne
2.4. Zadłużenie
2.5. Konkurencyjność państw rozwijających się
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 3. Państwa rozwijające się w światowych obrotach handlowych   
Marek Maciejewski

Wstęp
3.1. Znaczenie państw rozwijających się w handlu światowym
3.2. Struktura geograficzna i towarowa handlu zagranicznego państw rozwijających się
3.3. Eksport państw rozwijających się a poziom ich dochodu
3.4. Geograficzne położenie państw rozwijających się a ich eksport
Podsumowanie
Bibliografia
 
ROZDZIAŁ 4. Towary rolno-spożywcze w wymianie handlowej krajów rozwijających się   
Agnieszka Hajdukiewicz

Wstęp
4.1. Główne tendencje w handlu rolno-spożywczym krajów rozwijających się w latach 1994–2014
4.2. Udział krajów rozwijających się w światowym handlu artykułami rolno-spożywczymi  
4.3. Zmiany struktury towarowej eksportu rolno-spożywczego krajów rozwijających się  
4.4. Znaczenie wielostronnej liberalizacji handlu rolnego dla rozwoju eksportu krajów o niskich i średnich dochodach
Podsumowanie
Bibliografia
 
ROZDZIAŁ 5. Konkurencyjność eksportu towarów przemysłowych w wymianie handlowej krajów rozwijających się   
Marek Maciejewski

Wstęp
5.1. Miary konkurencyjności eksportu
5.2. Struktura eksportu przemysłowego państw rozwijających się
5.3. Przewaga komparatywna i wskaźnik relacji eksportowo-importowych w handlu państw rozwijających się
5.4. Intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej państw rozwijających się
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 6. Wpływ preferencyjnych porozumień handlowych krajów rozwijających się na ich handel zagraniczny   
Bożena Pera

Wstęp
6.1. Przyczyny, warunki i formy preferencyjnych porozumień handlowych zawieranych przez kraje rozwijające się według uregulowań WTO
6.2. Preferencyjne porozumienia handlowe krajów rozwijających się
6.3. Preferencyjne umowy handlowe a handel zagraniczny wybranych państw rozwijających się i ich ugrupowań integracyjnych
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 7. Formy wspierania eksportu w krajach rozwijających się na forum organizacji międzynarodowych – przykład Międzynarodowego Centrum Handlu   
Henryk Czubek
 
Wstęp  
7.1. Konieczność nowego spojrzenia na sposób zaspokajania potrzeb w zakresie wsparcia eksportu
7.2. Powstanie Międzynarodowego Centrum Handlu
7.3. Priorytety działania Międzynarodowego Centrum Handlu
7.4. Rezultaty działania ITC w perspektywie ostatnich lat
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 8. Znaczenie międzynarodowych obrotów usług w wymianie handlowej krajów rozwijających się   
Wojciech Zysk

Wstęp
8.1. Eksport i import usług w krajach rozwijających się
8.2. Wartość i dynamika wymiany usługami w porównaniu do wartości i dynamiki handlu towarami (eksport i import) w krajach rozwijających się
8.3. Struktura gałęziowa eksportu i importu usług w krajach rozwijających się
8.4. Udział eksportu i importu usług krajów rozwijających się w światowym handlu usługami
8.5. Stopa eksportu i stopa importu usług w krajach rozwijających się
8.6. Tempo zmian eksportu i importu usług kreatywnych
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 9. Przepływy kapitału produkcyjnego a rozwój gospodarczy krajów afrykańskich – wybrane aspekty   
Elżbieta Bombińska

Wstęp
9.1. Dynamika i struktura PKB krajów afrykańskich
9.2. Inwestycje na kontynencie afrykańskim i źródła ich finansowania
9.3. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Afryki – determinanty, wielkość i struktura
9.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne państw afrykańskich
Podsumowanie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 10. Międzynarodowa wymiana handlowa w kontekście równowagi płatniczej i zadłużenia zagranicznego wybranych krajów wschodzących i rozwijających się  
Anita Modrzejewska

Wstęp
10.1. Koncepcja równowagi płatniczej w ujęciu teoretycznym
10.2. Zmiany zachodzące w bilansach płatniczych a problem zadłużenia zagranicznego wybranej grupy krajów wschodzących i rozwijających się
Podsumowanie
Bibliografia
Aneks do rozdziału 10

ROZDZIAŁ 11. Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się   
Adam Michalik

Wstęp
11.1. Obroty handlu zagranicznego Polski w latach 2009–2014
11.2. Udział krajów rozwijających się w handlu zagranicznym Polski
11.3. Znaczenie Polski w handlu zagranicznym wybranych krajów rozwijających się
11.4. Eksport hipotetyczny i wskaźnik poprawy konkurencyjności eksportu jako wyznaczniki wykorzystania przez polskich producentów wzrostu popytu na rynkach krajów rozwijających się
Podsumowanie
Bibliografia

Wnioski końcowe

Spis tabel

Spis wykresów

prof. dr hab. Tadeusz Sporek:

Prezentowana monografia jest: (…) wartościowym opracowaniem zarówno pod względem naukowym, jak i dydaktycznym. Praca została napisana na wysokim poziomie naukowym, przy doskonałej znajomości analizowanej problematyki. (…) Uważam, że recenzowana praca powinna zostać w miarę szybko opublikowana, a wyniki badań upowszechnione.

Bożena Pera

starszy wykładowca w Katedrze Handlu Zagranicznego. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie od 1990 r. Do 1996 r. zatrudniona w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, a następnie w Katedrze Handlu Zagranicznego. W 1999 r. obroniła rozprawę doktorską pt. "Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o stowarzyszeniu)". W 1994 r. ukończyła program podyplomowy "Master of Curriculum Design for Management Education". W latach 1994 -1997 i 1999-2001 współpracowała z Biurem Programów Zagranicznych, pełniąc m.in. funkcję koordynatora programu International Business i English Track. Wykładowca studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu. Wcześniej związana z praktyką gospodarczą (zajmowała się realizacją transakcji w handlu zagranicznym). Autorka publikacji z zakresu handlowych aspektów integracji gospodarczej na kontynencie europejskim, polityki handlowej i współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z krajami trzecimi. Specjalizuje się również w problematyce międzynarodowych transakcji gospodarczych.

Książki tego autora

Stanisław Wydymus

profesor zwyczajny. W latach 1991-2016 kierownik Katedry Handlu Zagranicznego. Z Uniwersytetem Ekonomicznym (wcześniej Akademią Ekonomiczną) w Krakowie związany od 1972 r., kiedy to został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Prognoz. Pracę doktorską pt. "Ekonometryczne prognozy rozwoju przemysłu w Polsce" obronił w 1977 r. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w 1985 r. (tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego"). Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1993 r., a w 2003 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1999-2007 kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rzeszowie, współzałożyciel i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział w Krakowie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką PTE.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Globalna gospodarka i globalny kryz...

11.75 zł 47.00 zł Cena netto: 11.19 zł

Migracja kapitału w globalnej gospo...

47.50 zł 95.00 zł Cena netto: 45.24 zł

Kryzys globalny. Pierwsze przybliże...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Globalna transformacja biznesu i sp...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ryzyko finansowe w środowisku globa...

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Namysły nad problemami polityki zdr...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gosp...

9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Dynamika zależności na globalnym ry...

9.68 zł 44.00 zł Cena netto: 9.22 zł

Agora interesów. G20 i wyłanianie s...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Młodzież w społeczeństwie wielokult...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Międzynarodowa konkurencyjność pols...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Finanse publiczne w architekturze g...

16.25 zł 65.00 zł Cena netto: 15.48 zł

Credit default swap w transakcjach ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Globalna nierównowaga a sektor zewn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Globalne dobra publiczne a organiza...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Praca i kariera na globalnym rynku....

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane