• Ekonomia i prawo w hotelarstwie

Ekonomia i prawo w hotelarstwie

 • Autor: Elżbieta Mitura Małgorzata Kucharczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-115-6
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 248/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 30.00 zł

  15.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik został napisany zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Ćwiczenia i zadania o różnym stopniu trudności zawarte w podręczniku pozwalają na dobre zrozumienie i utrwalenie przedstawionych zagadnień oraz praktyczne przyswajanie wiedzy. Wzbudzają ciekawość i zachęcają do poszerzania wiadomości. Podręcznik napisany jest przystępnym językiem. Zawiera wykaz literatury do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz słowniczek ważnych terminów. Podręcznik składa się z trzech podstawowych części: ekonomicznej, rachunkowej i prawnej.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie
technik hotelarstwa na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2011

Dla technika hotelarstwa polecamy:
1. Organizacja pracy w hotelarstwie
2. Marketing usług hotelarskich

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne
 
1.1. Potrzeby, usługi, dobra
1.2. Rynek
1.2.1. Rodzaje i funkcje rynku
1.2.2. Czynniki kształtujące popyt
1.2.3. Czynniki kształtujące podaż
1.2.4. Cena równowagi rynkowej
1.3. Kondycja gospodarcza kraju
1.3.1. Rodzaje i elementy czynników wytwórczych
1.3.2. Zasady funkcjonowania gospodarki narodowej
1.3.3. Produkt krajowy brutto i produkt narodowy brutto
1.3.4. Stopa wzrostu PKB. Bezrobocie. Inflacja
1.4. Przedmiot działalności gospodarczej
1.4.1. Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD)
1.4.2. Sektory gospodarki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 
Rozdział 2. Działalność gospodarcza w hotelarstwie
 
2.1. Formy organizacyjno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich
2.1.1. Spółka osobowa
2.1.1.1. Spółka jawna
2.1.1.2. Spółka partnerska
2.1.1.3. Spółka komandytowa
2.1.1.4. Spółka komandytowo-akcyjna
2.1.2. Spółka kapitałowa
2.1.2.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.1.2.2. Spółka akcyjna
2.1.3. Spółka cywilna
2.1.4. Systemy i sieci hotelowe
2.1.5. Franchising w hotelarstwie
2.2. Etapy podejmowania działalności gospodarczej
2.2.1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2.2.2. Zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym
2.2.3. Zgłoszenie w urzędzie skarbowym
2.2.4. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w zakładzie ubezpieczeń społecznych
2.2.5. Wykonanie pieczątki
2.2.6. Założenie rachunku bankowego
2.2.7. Zgłoszenia do nadzoru sanitarnego, przeciwpożarowego, inspekcji pracy
2.2.8. Podejmowanie działalności przez przedsiębiorców polskich w krajach Unii Europejskiej
2.2.9. Dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności hotelarskiej
2.3. Rynek pracy w hotelarstwie
2.4. Czas pracy pracownika hotelu, harmonogramy prac. Urlopy
2.4.1. Rodzaje i systemy wynagrodzenia za pracę
2.4.2. Regulamin pracy
 
Rozdział 3. Podstawy rachunkowości w hotelarstwie
 
3.1. Funkcje, przedmiot i zadania rachunkowości w hotelarstwie
3.2. Wewnętrzne i międzynarodowe regulacje prawne dotyczące rachunkowości
 
Rozdział 4. Majątek przedsiębiorstwa hotelarskiego i źródła jego finansowania
 
4.1. Charakterystyka i klasyfikacja majątku trwałego oraz majątku obrotowego
4.2. Zasady wyceny składników majątkowych
4.3. Majątek własny i obcy przedsiębiorstwa hotelarskiego
4.4. Pasywa. Fundusze i kapitały
4.5. Bilans majątkowy
4.6. Istota inwentaryzacji oraz jej związek z bilansem majątkowym
 
Rozdział 5. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych
 
5.1. Klasyfikacja operacji gospodarczych
5.2. Rodzaje kont, ich układy graficzne oraz zasady ich finansowania
5.3. Dokumentacja księgowa operacji gospodarczych. Ewidencja środków pieniężnych
i rozrachunków
5.4. Księgowanie operacji gospodarczych z zastosowaniem różnych form księgowania
5.5. Tradycyjne formy prowadzenia ewidencji księgowej
5.6. Rozliczanie i księgowanie list płac
 
Rozdział 6. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa
 
6.1. Pojęcie prawa, normy prawnej oraz przepisu prawnego
6.2. Stosunek prawny i jego elementy
6.3. Zdarzenia prawne oraz czynności prawne
6.4. Podmioty prawa. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
6.5. Prawo własności oraz ograniczone prawa rzeczowe
 
Rozdział 7. Umowy cywilnoprawne w hotelarstwie
 
7.1. Pojęcie i rodzaje umów cywilnoprawnych
7.2. Wybrane rodzaje umów cywilnoprawnych
7.2.1. Umowa o dzieło
7.2.2. Umowa zlecenia
7.2.3. Umowa najmu
7.2.4. Umowa użyczenia
7.2.5. Umowa dzierżawy
7.3. Umowa przechowania
7.4. Umowa między hotelem a biurem podróży
7.5. Umowa hotelowa
7.5.1. Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy hotelowej
7.5.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna za rzeczy wniesione do hotelu przez gościa hotelowego
7.5.3. Prawo zastawu
 
Rozdział 8. Prawo pracy w hotelarstwie
 
8.1. Zagadnienia wstępne z zakresu prawa pracy
8.2. Stosunek pracy
8.2.1. Pojęcie i nawiązanie stosunku pracy
8.2.2. Umowa o pracę
8.3. Podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy
8.4. Efektywne poszukiwanie pracy oraz dokumenty aplikacyjne
8.5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 
Rozdział 9. Uregulowania prawa międzynarodowego w zakresie świadczenia usług hotelarskich
 
Bibliografia
Przypisy

Elżbieta Mitura
mgr ekonomii, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, podyplomowe studia: Zarządzanie Szkołą, nauczyciel dyplomowany, naucza przedmioty ekonomiczne i przedsiębiorczość, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości, egzaminator egzaminów zawodowych, ekspert komisji kwalifikacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, przewodnicząca komisji przedmiotów ekonomicznych, edukator Nowej Szkoły Zawodowej, autor projektu edukacyjnego dla nauczycieli i wojewódzkiego konkursu dla uczniów Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy.

Małgorzata Kucharczyk

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane