• Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

  • Autor: Elżbieta Wrońska-Bukalska
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-087-7
  • Data wydania: 2013
  • Liczba stron/format: 306
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 38.41 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia strategicznych decyzji wspierających realizację strategii działania oraz determinujących osiągnięcie przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych. Książka może być wykorzystana zarówno na studiach ekonomicznych stacjonarnych i niestacjonarnych, jak również na studiach podyplomowych i kursach dla absolwentów szkół wyższych zatrudnionych w przedsiębiorstwach czy bankach. Będzie też pożyteczną lekturą dla tych, którzy z różnych powodów chcą poznać praktyczną stronę finansów przedsiębiorstwa i nabyć praktyczne umiejętności.


Z recenzji dr Anny Wawryszuk-Misztal:

Recenzowana publikacja podejmuje aktualną i ważną problematykę z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstw. Stanowi ona udaną próbę wskazania wieloaspektowości decyzji finansowych podejmowanych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Ranga problemów rozwiązywanych przez menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie finansami wymaga spojrzenia na decyzje finansowe poprzez pryzmat decyzji strategicznych. Konsekwencją tego jest konieczność formułowania strategii finansowych w poszczególnych obszarach zarządzania finansami. Autorzy poszczególnych rozdziałów, prezentując w sposób interesujący różnorodne strategie finansowe, jednocześnie udowadniają, jak złożony i wielowymiarowy jest proces podejmowania decyzji finansowych.

Na uwagę zasługuje także logiczna konsekwencja rozważań, inteligentny podział pracy na części oraz interesująca treść poszczególnych rozdziałów. Atutem publikacji są zaprezentowane w niej analizy przypadków, które stanowią ilustrację dla prezentowanych w niej treści (…).

Wstęp
Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział 1. Strategie finansowe przedsiębiorstw

Małgorzata Dyl

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw we współczesnych warunkach rynkowych
1.1. Wpływ podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji na proces zarządzania finansami
1.2. Cel finansowy przedsiębiorstwa
1.3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
1.4. Cząstkowe cele finansowe przedsiębiorstw
2. Miejsce i rola strategii finansowych w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstw
2.1. Zasady opracowywania strategii finansowej i jej wpływ na realizację celów przedsiębiorstwa
2.2. Zarządzanie aktywami trwałymi w przedsiębiorstwie
2.3. Strategie inwestowania w aktywa bieżące
2.4. Strategie kapitału obrotowego netto
3. Istota i rodzaje finansowania przedsiębiorstw
3.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
3.2. Strategie finansowania przedsiębiorstw
3.3. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Strategie zarządzania obciążeniami podatkowymi

Agnieszka Rogalska

1. Istota i cele strategii zarządzania obciążeniami podatkowymi
2. Rodzaje strategii podatkowych
3. Prezentacja strategii podatkowej stosowanej w firmie X – studium przypadku
4. Strategia podatkowa zastosowana przez firmę Y – studium przypadku
5. Podatek VAT
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 3. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Łukasz Wiszniewski

1. Przesłanki i istota restrukturyzacji
2. Klasyfikacja restrukturyzacji
3. Narzędzia restrukturyzacji
4. Przebieg procesu restrukturyzacyjnego
4.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
4.2. Analiza zasobów przedsiębiorstwa
4.3. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
4.4. Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa a jego strategia
4.5. Realizacja procesu restrukturyzacji i jego kontrola
5. Restrukturyzacja finansowa
5.1. Techniki restrukturyzacji finansowej
5.2. Formy restrukturyzacji finansowej
6. Restrukturyzacja operacyjna
7. Restrukturyzacja zakresu działania
8. Restrukturyzacja poprzez podział
9. Charakterystyka procesu restrukturyzacji wybranego przedsiębiorstwa – studium przypadku
9.1. Opis działalności Spółki w latach 1998–2003
9.2. Analiza finansowa Przedsiębiorstwa
9.3. Formy restrukturyzacji Spółki w latach 1998–2003
9.4. Funkcjonowanie Spółki w latach 2004–2010
9.5. Analiza finansowa Przedsiębiorstwa w latach 2004–2010
9.6. Formy restrukturyzacji Spółki w latach 2004–2010
Podsumowanie
Bibliografia

Część B. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

Rozdział 4. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku finansowym

Ewa Myszak

1. Istota rynku kapitałowego
2. Powiązania pomiędzy rynkiem kapitałowym a przedsiębiorstwem
3. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 5. Czynniki fundamentalne ustalania ceny emisyjnej

Ewa Myszak

1. Ustalanie ceny emisyjnej akcji jako kluczowy element decydujący o powodzeniu pierwszej emisji akcji
2. Analiza fundamentalna jako sposób identyfikacji czynników determinujących cenę emisyjną
3. Czynniki fundamentalne związane z otoczeniem makroekonomicznym spółki
4. Czynniki fundamentalne powiązane z analizą sektorową spółki
5. Analiza sytuacyjna spółki jako etap identyfikacji czynników fundamentalnych
6. Analiza finansowa spółki jako podstawowy element jej analizy fundamentalnej
7. Wycena akcji
8. Rynkowe czynniki determinujące cenę emisyjną oraz psychologiczne determinanty wyceny
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6. Polityka dywidend spółek publicznych

Michał Janisz

1. Istota i rodzaje dywidend
2. Pomiar poziomu dywidend
3. Modele wypłat dywidend
4. Teorie polityki dywidend
5. Charakterystyka spółek z GPW wypłacających dywidendy
5.1. Liczba spółek wypłacających dywidendę
5.2. Wysokość wypłacanych dywidend przez spółki z GPW
5.3. Wypłacanie dywidend przez spółki z poszczególnych branż
5.4. Dywidendy spółek z udziałem Skarbu Państwa
5.5. Wpływ polityki dywidend na ceny akcji notowanych na GPW
5.5.1. Porównanie kursów spółek budowlanych wypłacających dywidendy na tle całej branży
5.5.2. Porównanie kursów spółek informatycznych wypłacających dywidendy na tle całej branży
5.5.3. Porównanie kursów banków wypłacających dywidendy na tle całej branży
5.5.4. Porównanie kursów spółek spożywczych wypłacających dywidendy na tle całej branży
Podsumowanie
Bibliografia

Część C. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia

Rozdział 7. Fuzje i przejęcia jako metody realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa

Justyna Borowska

1. Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa
2. Istota oraz pojęcie fuzji i przejęcia
3. Klasyfikacja fuzji i przejęć
4. Motywy fuzji i przejęć
4.1. Motywy nabywcy
4.2. Motywy sprzedawcy
5. Sposoby finansowania procesów fuzji i przejęć
5.1. Finansowanie fuzji i przejęć za pomocą środków własnych oferenta
5.2. Finansowanie transakcji konsolidacji długiem
5.3. Instrumenty hybrydowe jako metoda finansowania fuzji oraz przejęć
6. Ryzyko związane z operacjami fuzji i przejęć
7. Przykład fuzji – Polimex i Mostostal
7.1. Motywy przeprowadzenia fuzji
7.2. Przebieg transakcji połączenia
7.3. Ocena przeprowadzonej fuzji
7.4. Analiza kondycji finansowej
7.5. Ocena skutków połączenia
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 8. Badanie
due diligence w procesie fuzji i przejęć
Jolanta Pytel

1. Istota badania due diligence
2. Etapy przeprowadzania analizy due diligence
3. Strony uczestniczące w badaniu due diligence
4. Obszary analizowane w badaniu due diligence
4.1. Due diligence finansowe
4.2. Due diligence prawne
4.3. Due diligence operacyjno-zarządcze
4.4. Due diligence w obszarze zasobów ludzkich
4.5. Kwestia ochrony środowiska w badaniu due diligence
5. Analiza due diligence w praktyce – studium przypadku
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 9. Ochrona konkurencji w procesie fuzji i przejęć

Anna Bocian

1. Zagrożenia dla konkurencji w procesie fuzji i przejęć
2. Konieczność ingerencji państwa w działalność rynku
3. Przyczyny ingerencji państwa w proces fuzji i przejęć
4. Instytucje mające na celu ochronę konkurencji
4.1. Podstawowe informacje o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz instytucjach europejskich
4.2. Zadania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
4.3. Praktyki ograniczające konkurencję
4.3.1. Porozumienia ograniczające konkurencję
4.3.2. Nadużywanie pozycji dominujące
4.3.3. Ograniczenia konkurencji w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
5. Akty prawne kontrolujące proces fuzji i przejęć
5.1. Koncentracja przedsiębiorstw w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
5.2. Zgłoszenie zamiaru koncentracji
5.3. Kontrola koncentracji w prawie unijnym
6. Ochrona konkurencji w procesie fuzji i przejęć na przykładzie NFI Empik Media&Fashion SA oraz Merlin SA
Podsumowanie
Bibliografia


Elżbieta Wrońska-Bukalska
dr hab. prof. UMCS. Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów. Zainteresowania naukowe: rachunkowość finansowa i zarządcza, procesy ewidencji zdarzeń, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, a w szczególności struktura kapitału, polityka dywidend, wartość przedsiębiorstwa, modele biznesowe, finanse małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym.

Książki tego autora

Wstęp

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział 1. Strategie finansowe przedsiębiorstw
Małgorzata Dyl

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw we współczesnych warunkach rynkowych
1.1. Wpływ podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji na proces zarządzania finansami
1.2. Cel finansowy przedsiębiorstwa
1.3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
1.4. Cząstkowe cele finansowe przedsiębiorstw
2. Miejsce i rola strategii finansowych w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstw
2.1. Zasady opracowywania strategii finansowej i jej wpływ na realizację celów przedsiębiorstwa
2.2. Zarządzanie aktywami trwałymi w przedsiębiorstwie
2.3. Strategie inwestowania w aktywa bieżące
2.4. Strategie kapitału obrotowego netto
3. Istota i rodzaje finansowania przedsiębiorstw
3.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
3.2. Strategie finansowania przedsiębiorstw
3.3. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Strategie zarządzania obciążeniami podatkowymi
Agnieszka Rogalska

1. Istota i cele strategii zarządzania obciążeniami podatkowymi
2. Rodzaje strategii podatkowych
3. Prezentacja strategii podatkowej stosowanej w firmie X – studium przypadku
4. Strategia podatkowa zastosowana przez firmę Y – studium przypadku
5. Podatek VAT
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 3. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Łukasz Wiszniewski

1. Przesłanki i istota restrukturyzacji
2. Klasyfikacja restrukturyzacji
3. Narzędzia restrukturyzacji
4. Przebieg procesu restrukturyzacyjnego
4.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
4.2. Analiza zasobów przedsiębiorstwa
4.3. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
4.4. Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa a jego strategia
4.5. Realizacja procesu restrukturyzacji i jego kontrola
5. Restrukturyzacja finansowa
5.1. Techniki restrukturyzacji finansowej
5.2. Formy restrukturyzacji finansowej
6. Restrukturyzacja operacyjna
7. Restrukturyzacja zakresu działania
8. Restrukturyzacja poprzez podział
9. Charakterystyka procesu restrukturyzacji wybranego przedsiębiorstwa – studium przypadku
9.1. Opis działalności Spółki w latach 1998–2003
9.2. Analiza finansowa Przedsiębiorstwa
9.3. Formy restrukturyzacji Spółki w latach 1998–2003
9.4. Funkcjonowanie Spółki w latach 2004–2010
9.5. Analiza finansowa Przedsiębiorstwa w latach 2004–2010
9.6. Formy restrukturyzacji Spółki w latach 2004–2010
Podsumowanie
Bibliografia
Część B. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

Rozdział 4. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku finansowym
Ewa Myszak

1. Istota rynku kapitałowego
2. Powiązania pomiędzy rynkiem kapitałowym a przedsiębiorstwem
3. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 5. Czynniki fundamentalne ustalania ceny emisyjnej
Ewa Myszak

1. Ustalanie ceny emisyjnej akcji jako kluczowy element decydujący o powodzeniu pierwszej emisji akcji
2. Analiza fundamentalna jako sposób identyfikacji czynników determinujących cenę emisyjną
3. Czynniki fundamentalne związane z otoczeniem makroekonomicznym spółki
4. Czynniki fundamentalne powiązane z analizą sektorową spółki
5. Analiza sytuacyjna spółki jako etap identyfikacji czynników fundamentalnych
6. Analiza finansowa spółki jako podstawowy element jej analizy fundamentalnej
7. Wycena akcji
8. Rynkowe czynniki determinujące cenę emisyjną oraz psychologiczne determinanty wyceny
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6. Polityka dywidend spółek publicznych
Michał Janisz

1. Istota i rodzaje dywidend
2. Pomiar poziomu dywidend
3. Modele wypłat dywidend
4. Teorie polityki dywidend
5. Charakterystyka spółek z GPW wypłacających dywidendy
5.1. Liczba spółek wypłacających dywidendę
5.2. Wysokość wypłacanych dywidend przez spółki z GPW
5.3. Wypłacanie dywidend przez spółki z poszczególnych branż
5.4. Dywidendy spółek z udziałem Skarbu Państwa
5.5. Wpływ polityki dywidend na ceny akcji notowanych na GPW
5.5.1. Porównanie kursów spółek budowlanych wypłacających dywidendy na tle całej branży
5.5.2. Porównanie kursów spółek informatycznych wypłacających dywidendy na tle całej branży
5.5.3. Porównanie kursów banków wypłacających dywidendy na tle całej branży
5.5.4. Porównanie kursów spółek spożywczych wypłacających dywidendy na tle całej branży
Podsumowanie
Bibliografia

Część C. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia

Rozdział 7. Fuzje i przejęcia jako metody realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Justyna Borowska

1. Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa
2. Istota oraz pojęcie fuzji i przejęcia
3. Klasyfikacja fuzji i przejęć
4. Motywy fuzji i przejęć
4.1. Motywy nabywcy
4.2. Motywy sprzedawcy
5. Sposoby finansowania procesów fuzji i przejęć
5.1. Finansowanie fuzji i przejęć za pomocą środków własnych oferenta
5.2. Finansowanie transakcji konsolidacji długiem
5.3. Instrumenty hybrydowe jako metoda finansowania fuzji oraz przejęć
6. Ryzyko związane z operacjami fuzji i przejęć
7. Przykład fuzji – Polimex i Mostostal
7.1. Motywy przeprowadzenia fuzji
7.2. Przebieg transakcji połączenia
7.3. Ocena przeprowadzonej fuzji
7.4. Analiza kondycji finansowej
7.5. Ocena skutków połączenia
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 8. Badanie due diligence w procesie fuzji i przejęć
Jolanta Pytel

1. Istota badania due diligence
2. Etapy przeprowadzania analizy due diligence
3. Strony uczestniczące w badaniu due diligence
4. Obszary analizowane w badaniu due diligence
4.1. Due diligence finansowe
4.2. Due diligence prawne
4.3. Due diligence operacyjno-zarządcze
4.4. Due diligence w obszarze zasobów ludzkich
4.5. Kwestia ochrony środowiska w badaniu due diligence
5. Analiza due diligence w praktyce – studium przypadku
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 9. Ochrona konkurencji w procesie fuzji i przejęć
Anna Bocian

1. Zagrożenia dla konkurencji w procesie fuzji i przejęć
2. Konieczność ingerencji państwa w działalność rynku
3. Przyczyny ingerencji państwa w proces fuzji i przejęć
4. Instytucje mające na celu ochronę konkurencji
4.1. Podstawowe informacje o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz instytucjach europejskich
4.2. Zadania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
4.3. Praktyki ograniczające konkurencję
4.3.1. Porozumienia ograniczające konkurencję
4.3.2. Nadużywanie pozycji dominującej
4.3.3. Ograniczenia konkurencji w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
5. Akty prawne kontrolujące proces fuzji i przejęć
5.1. Koncentracja przedsiębiorstw w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
5.2. Zgłoszenie zamiaru koncentracji
5.3. Kontrola koncentracji w prawie unijnym
6. Ochrona konkurencji w procesie fuzji i przejęć na przykładzie NFI Empik Media&Fashion SA oraz Merlin SA
Podsumowanie
Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane