• Wybrane problemy nauk społecznych

Wybrane problemy nauk społecznych

  • Autor: Artur Kotowski Anna Trocka redakcja naukowa
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-8270-047-3
  • Data wydania: 2021
  • Liczba stron/format: 186
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 0.00 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

E-book dotyczy wybranych, multidyscyplinarnych problemów nauk społecznych i humanistycznych. Autorzy, pracownicy naukowi UKSW w Warszawie podejmują w nim różnorakie analizy badawcze, co dowodzi szerokiego aspektu nauk społecznych i humanistycznych i roli tych nauk w świetle wyzwań współczesności. Zawarte artykuły dotyczą w absolutnej większości dyscypliny nauk prawnych, względnie poruszono w nich problemy interdyscyplinarne, w określonym zakresie również właściwe obszarowi badań nauk prawnych. Tym samym dobór przedmiotowy artykułów, choć jak już wskazano – różnorodny, wpisuje się w ogólną tematykę publikacji, która dotyczy nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauk prawnych.

Pobierz plik

Spis treści:

Słowo wstępne – od redakcji

Monika Gładoch
Zasada równego traktowania i niedyskryminacji jako ograniczenie wolności rokowań partnerów społecznych

Adam Błachnio
Kilka uwag na temat umorzenia kompensacyjnego. Rozważania na tle nieobowiązującego art. 59a k.k.

Leszek Karski
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji w kontekście zrównoważonego rozwoju – wybrane zagadnienia

Kinga Makuch
Wybrane problemy związane z przestępstwami przeciwko środowisku

Kazimierz Pawlik
Perspektywa politologiczna prawa do informacji publicznej w Polsce

Michał Poniatowski
Współdziałanie kościelnych osób prawnych prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą i organizacji pozarządowych

Mariusz Stanik
Warunkowe umorzenie postępowania karnego a możliwość pełnienia funkcji w spółkach kapitałowych

Sylwia Karbowska
Analiza wybranych rozwiązań polskiego projektu ustawy o pracy zdalnej

Magdalena Rząca
Regulating Artificial Intelligence in Europe: Highliths of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Its Similarities with the GDPR

Anna Trocka
From Article 15 of the Data Protection Directive and Article 22 of the General Data Protection Regulation – an Overview of Automated Processing and Data Subject Rights

Noty o Autorach

Artur Kotowski
dr hab., profesor uczelni i kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2009r. zatrudniony w Sądzie Najwyższym RP; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z teorii i filozofii prawa, metodologii nauk prawnych oraz prawa karnego oraz kilkudziesięciu opracowań popularyzatorskich (głównie felietonów w dziennikach: Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej). Wiceprzewodniczący Rady Programowej Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych.

Książki tego autora

Anna Trocka
członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Partner Zarządzający w APT&right Attorneys-at-Law, akredytowany arbiter międzynarodowy w arbitrażu inwestycyjnym i handlowym w rosyjskim stałym sądzie arbitrażowym działającym przy Niezależnej Izbie Arbitrażowej w Moskwie.

redakcja naukowa

Bibliografia

Literatura zwarta
Adelman S., The Sustainable development goals, anthropocentrism and neoliberalism,  [w:] D. French, Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009 .
Bäcker R. i in., Metody badań politologicznych, Warszawa 2016.
Bafia J., Warunkowe umorzenie postępowania według projektu KK i KPK, „Palestra” 1968, nr 2.
Banaszczyk Z., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), t. I, Warszawa 2011.
Bednarski M., Wratny J., Porozumienia socjalne związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych. Fenomen społeczny i prawny, J. Wratny (red.), Warszawa 2000.
Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014.
Bieńkowska E., Kunicka-Michalska B., Rejman G. (red.), Wojciechowska J., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2014.
Błachnio A., Prawnokarne skutki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, [w:] J. Godyń J., M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Z zagadnień prawa i procesu karnego, Warszawa 2014.
Bogdan G. i in., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116, t. 1, Kraków 2004.
Bogdan G., [w:] A. Zoll, Kodeks karny, t. II, 2006.
Boyle A., Freestone D., Preface, [w:]  International law and sustainable development: past achievements and future challenges, A. Boyle, D. Freestone (eds.),OUP 1999.
Brzostowski W.K., Giżejowska A., Gładoch M., Kopeć K., Korus P., Sobczyk A., Sykała G., Zagrobelny J., Regulacje COVID-19 w prawie pracy, Warszawa 2020.
Budyn-Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, M. Mozgawa (red.), Warszawa 2015.
Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M., Mozgawa M. (red.), Prawo karne materialne, Zakamycze 2006.
Bugge H.Ch., Voigt Ch. (red.), Sustainable Development in National and International Law, Groningen 2008.
Carlowitz H.C. von, Sylvicultura Oeconomica oder Haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung Zur Wilden Baum-Zucht, Remagen-Oberwinter 2013.
Chodubski A., Kierunki i specyfika współczesnych badań politologicznych w Polsce, [w:] Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych, T. Domański, A. Stępniewska-Kuczyńska, A. Włodarska-Frykowska (red.), Łodź 2017.
Ciechanowicz-McLean J., Zasada zrównoważonego rozwoju w europejskim i polskim prawie ochrony środowiska, [w:] Unia Europejska w dobie reform, C. Mik (red.), Toruń 2004.
Cole D.H., Origins of emissions trading in theory and early practice, [w:] Research Handbook on Emissions Trading, S.E. Weishaar (red.),Cheltenham 2016.
Cordonier Segger M.C., Khalfan A., Sustainable Development Law. Principles, Practices & Prospects, Oxford 2004.
Cristianini N., On the Current Paradigm in Artificial Intelligence” AI Communications 27, no. 1 (January 1, 2014): 37–43, https://doi. org/10.3233/AIC-130582.
Czachórski W., [w:] System prawa cywilnego, t. III, Ossolineum 1981.
Czarnecki P., Odpowiedzialność pracodawcy a rozwój struktur holdingowych, Warszawa 2014.
Daszczyńska-Ciborowska A., Polecenie pracy zdalnej, [w:] Praca zdalna w polskim systemie prawnym, M. Mędrala (red.), Warszawa 2021.
De Hert P. and Lazcoz G., Radical rewriting of Article 22 GDPR on machine decisions in the AI era, 13 OCTOBER 2021, https://europeanlawblog.eu/2021/10/13/radical-rewriting-of-article-22-gdpr-on-machine-decisions-in-the-ai-era/, accessed 17/11/2021.
Delbecke J. (red.), EU Energy Law, vol. IV, EU Environmental Law: The EU Greenhouse Gas Emissions Trading Cheme, Claeys&Casteels, Leuven 2006.
Dołęga M., Nauki środowiskowe a rozwój człowieka, [w:] Zarządzanie rozwojem. Aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, B. Piontek, F. Piontek [red.], Warszawa 2007.
Dylus A., Aksjologiczne podstawy jawności i jej ograniczenia. Perspektywa etyki politycznej, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. I: Podstawy aksjologiczne, Z. Cieślak (red.), Warszawa 2013.
Edwards L. and Veale M., Slave to the Algorithm? Why a ‚Right to an Explanation’ Is Probably Not the Remedy You Are Looking For,16 Duke Law & Technology Review 18 (2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2972855.
Ellerman A.D., Buchner B.K., Carraro C., The EU allocation proces, [w:] Allocation in the European Emission Trading Scheme, A. Denny Ellerman, B.K. Buchner, C. Carraro (eds.), New York 2007.
Ellerman A.D., Convery F.J., de Pertius Ch., Pricing Carbon, Cambridge 2010.
Ellerman A.D., Joskow P.L., Harrison D., Emissions trading in the U.S., Arlington 2003.
EU ETS Handbook 2015.
Faure M., Peeters M., Liability and climate change, [in:] Climate Science, H. von Storch (ed.), OUP 2019.
Fiedor B., [w:] Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, B. Fiedor (red.), Warszawa 2002.
Friedman B. and Nissenbaum H., Bias in Computer Systems, 14 ACM TRANSACTIONS ON INFO. SYS. 330 (1996).
Gładoch M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, A. Sobczyk (red.), Warszawa 2018.
Gładoch M., Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy, Toruń 2014.
Gładoch M., Mechanizm funkcjonowania norm europejskiego prawa pracy i jego wpływ na prawo wewnętrzne,  [w:] Wzrost konkrecyjności przedsiębiorstw poprzez poznanie prawa pracy w UE, J. Piątkowski (red.), Bydgoszcz 2006.
Gładoch M., Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawne, Warszawa 2020.
Goodman B. and Flaxman S., EU Regulations on Algorithmic Decision-Making and a “right to Explanation”’ [2016] arXiv:1606.08813 [cs, stat] http://arxiv.org/abs/1606.08813, accessed 17/11/2021.
Goździewicz G., Układy zbiorowe pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pracy po nowelizacji kodeksu pracy. Komentarze, Bydgoszcz 1996.
Górzyńska T., Prawo do informacji – kategorią konstytucyjną, [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Z badań nauk prawnych PAN, M. Gulczyński (red.), Warszawa 1995.
Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowania karne. Warszawa 2003.
Hardt, M. (2014), How big data is unfair: Understanding sources of unfairness in data driven decision making.
Heimes R., Top 10 Operational Impacts of the GDPR: Part 5 – Profiling, IAPP (Jan. 20, 2016), https://iapp.org/news/a/top-10-operational-impacts-of-the-gdpr-part-5-profiling/.
Henin, C., Le Métayer, D., A framework to contest and justify algorithmic decisions. AI Ethics 1, 463–476 (2021). https://doi.org/10.1007/s43681-021-00054-3.
Heywood A., Politologia, Warszawa 2009.
Hill K., How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did, Forbes.com (Feb. 16, 2012), https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/ 02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnantbefore-her-father-did/#546582fa6668.
Hintermann B., Emissions trading and market manipulation, [in:] Research Handbook on Emissions Trading, S.E. Weishaar (ed.), Cheltenham 2016.
Jakubczyk Z., Doświadczenia międzynarodowe w zakresie handlu emisją SO2 w elektroenergetyce i wykorzystania instrumentów pochodnych, [w:] B. Fiedor, Z. Jakubczyk, Rynek pozwoleń na emisję zanieczyszczeń na przykładzie SO2 w energetyce polskiej, Białystok 2002.
Kałużny S., Kontrola wewnętrza. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
Kaminski M., The Right to Explanation, Explained, 2018, University of Colorado Law Legal Studies Research Paper No. 18-24, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3196985.
Karski L., Globalne prawo zrównoważonego rozwoju i lokalne wdrożenie na przykładzie wsparcia mikroinstalacji OZE, [w:] B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus, Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, Toruń 2014.
Karski L., System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Komentarz do ustawy, Warszawa 2012.
Kettner C., Analyses of allowance transactions – firm behaviour in the first trading phase and learnings from the data, [w:] Research Handbook on Emissions Trading, S.E. Weishaar (red.), Cheltenham 2016.
Konarska-Wrzosek V., [w:] Kodeks karny. Komentarz, R.A. Stefański (red.),  Warszawa 2015.
Kotzé L.J. (red.), Sustainable Development Goals: Law, Theory and Implementation, Cheltenham 2018.
Kozłowska-Kalisz P., Komentarz do art. 66 Kodeksu karnego, System Informacji Prawnej „Lex”.
Królikowski M., Szczucki K., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t II: Komentarz do art. 32–116, M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Warszawa 2015,
Królikowski M., Wokół problematyki tzw. umorzenia restytucyjnego, [w:]  Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego,  A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Warszawa 2014.
Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2015.
Krukowski J., Podstawy współdziałania Kościoła i państwa, [w:] Kościół i prawo, J. Krukowski, F. Lempa (red.), t. 8, Lublin 1992, s. 19-32.
Krzyżanowska I., Problem jawności w sferze społeczno-politycznej a dobro wspólne, [w:] Dobro wspólne, D. Probucka (red.), Kraków 2010.
Kuner C. (2012), The European Commission’s proposed data protection regulation: A Copernican revolution in European data protection law, Bloomberg BNA Privacy and Security, 6(2012):1 15.
Litwińska-Werner M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005.
Malgieri G., Automated decision-making in the EU Member States: The right to explanation and other “suitable safeguards” in the national legislations, The Computer Law and Security Review, Volume 35, Issue 5, October 2019, 105327, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364918303753 #cit_12, accessed 17/11/2021.
Malgieri G., Comandé G., Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, International Data Privacy Law, Volume 7, Issue 4, 1 November 2017, Pages 243–265, https://doi.org/10.1093/idpl/ipx019.
Marek A., Komentarz do art. 66 Kodeksu karnego, System Informacji Prawnej „Lex”.
Matuszak M., Problematyka dyskryminacji pracowników w pracy zdalnej, [w:] Praca zdalna w polskim systemie prawnym, M. Mędrala (red.), Warszawa 2021.
McColgan A., Discrimination, Equality and the Law, Oxford and Portland, Oregon 2016.
Metz C., In a Huge Breakthrough, Google’s AI Beats a Top Player at the Game of Go, WIRED (Jan. 27, 2016), https://www.wired.com/2016/01/in-a-huge-breakthrough-googles-ai-beats-a-top-player-at-the-game-of-go/ (accessed on 17 Nov 2021).
Mitrus L., Podporządkowanie pracownika zatrudnionego w formie telepracy, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Z. Góral (red.),  Warszawa 2009.
Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002.
Mortier R. et al., Human Data Interaction: The Human Face of the Data-Driven Society’(2014) MIT Technology Review, 17/11/2021.
Niemierka B., Statut fundacji, Warszawa 1998.
Olejniczak A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, A. Kidyba (red.), Legalis 2014.
Pawlik K., Kontrola władzy poprzez dostęp do informacji publicznej niezmaterializowanej, [w:] Aspekty polityczne prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie, M. Jarzębski, M. Wałdoch (red.), Bydgoszcz 2021.
Peeters M., Müller M.N., Private Control of Public Regulation: A Smart Mix? The Case of Greenhouse Gas Emission Reductions in the EU, [w:] Smart Mixes for Transboundary Environmental Harm,  J. van Erp, M. Faure, A. Nollkaemper, N. Philipsen (red.), Cambridge 2019.
Pilch A., Umorzenie kompensacyjne (art. 59a k.k.), [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, W. Wróbel (red.), Kraków 2015.
Pilikowski J., Podróż w świat politologii, Kraków 2009.
Radecki W., Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym, Warszawa 2013.
Rakoczy B., [w:] Z. Bukowski, E. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.
Rączka K., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Z. Salwa (red.), Warszawa 2005.
Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments in Promoting the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, OECD/LEGAL/0326, Adopted on: 21/04/2004.
Romer M.T., Prawo pracy. Komentarz, LexisNexis 2012.
Rotkiewicz M., Prawa i obowiązki pracodawcy a koronawirus, wyd. 3, Legalis 2020.
Russell S. J. and Norvig P.  (Englewood Cliffs, N.J, Prentice Hall, 1995, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall Series in Artificial Intelligence.
Sanetra W., [w:] I. Józef, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis 2013.
Selbst A.D.,  Powles J.; Meaningful information and the right to explanation, International Data Privacy Law, Volume 7, Issue 4, 1 November 2017, Pages 233–242, https://doi.org/10.1093/idpl/ipx022.
Sobczak J., [w:] Kodeks karny. Komentarz, R. Stefański (red.), Warszawa 2021.
Sobczyk A. (red.), Komentarz do kodeksu pracy, A. Sobczyk, Warszawa 2015.
Sobczyk A., Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009.
Sommer J., Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, A. Papuziński (red.), Bydgoszcz 2005.
Sommer J., Unijne i krajowe uwarunkowania prawne kształtowania zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, B. Poskrobko, S. Kozłowski (red.), Białystok–Warszawa 2005.
Sroka A.M., Rozliczalność w badaniach jakości demokracji (na przykładzie Polski i Hiszpanii), Warszawa 2014.
Stoll P.T., The climate as a global common, [w:] Climate Change Law, D.A. Farber, M. Peeters (red.)Cheltenham 2016, .
Summary of Proposed Legal Principles for Environmental Protection and Sustainable Development Adopted by the WCED Experts Group on Environmental Law.
Supernat J., O pojęciu rozliczalności (accontability) administracji, [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, Odpowiedzialność administracji i w administracji, Warszawa 2013.
The Cocoyoc Declaration. International Organization, vol. 29, nr 3, MIT Press, University of Wisconsin Press, Cambridge University Press, International Organization Foundation 1975
Tuleja P., [w:] P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019.
Van Roy, V., Rossetti, F., Perset, K. and Galindo-Romero, L., AI Watch –  National strategies on Artificial Intelligence: A European perspective, 2021 edition, EUR 30745 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-39081-7, doi:10.2760/069178, JRC122684.
Villani C., For a Meaningful Artificial Intelligence: Towards a French and European Strategy, AI For Humanity, accessed: November 17, 2021, https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf.  
Wachter S. et al., Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation, International Data Privacy Journal, 2017, Volume 7, Issue 2, 1 May 2017, Pages 76–99, https://doi.org/10.1093/idpl/ipx005.
Wagner B. (red.), Kodeks pracy 2011. Komentarz, Gdańsk 2011.
Waltoś S., Proces karny. Zarys wykładu, Warszawa 2003.
Wolność związkowa. Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP, wydanie piąte poprawione, Genewa 2006, tłum. polskie: NSZZ „Solidarność” 2013.
Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2011.
Wujczyk M., Zakaz dyskryminacji w prawie pracy. Rozważania porównawcze de lege lata i de lege ferenda na gruncie polskich i brytyjskich przepisów  antydyskryminacyjnych, Warszawa 2016.
Zarzycki Z., Współdziałanie kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wybrane zagadnienia prawne, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, nr 1, s. 23–60.
Zygmuntowicz D., Praktyka polityczna. Od Państwa do Praw Platona, Toruń 2011.


Źródła prawa
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 Nr 51, poz. 318).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1359).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 ze  zm.).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1805 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1320; 2021, poz. 1162).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2167).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2261).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1153).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1347).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1372 ze zm.).
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1726).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1994 Nr 113, poz. 5470).
Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1995 Nr 1, poz. 2 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1444 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2399).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020, poz. 920 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1668 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1526 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1973).
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1228 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 741 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1057 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1098).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 263,  2021, poz. 1666).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 181, poz. 1288.
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1077 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 94, poz. 549).
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695 ze zm.).
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 523 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021, poz. 779 ze zm.).
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 332 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2233 ze zm.).
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowania żywności (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1645).
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2000, poz. 374 ze zm.).
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2000, poz. 568).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. P 25/12, CBOSA.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2005 r., sygn. IV KK 390/04, OSNwSK 2005/1/74/
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2008 r., sygn. IV CSK 356/07, OSNC 2009, Nr 3, poz. 43.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2008 r., sygn. III KK 167/08, LEX
nr 465878.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. I CSK 190/12, CBOSA.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2012 r., sygn. I OSK 2130/11, CBOSA.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2012 r., sygn. I OSK 903/12, CBOSA.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. II SA/Wa 183/10, LEX nr 737789.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 dnia sierpnia 2011 r., sygn. II SAB/Wa 187/11, Centralna Baza Orzecznictwa Sądów Administracyjnych dostępna na stronie: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/, dalej: CBOSA.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2012 r., sygn. II SA/Wa 2257/11, CBOSA.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 lutego 2014 r., sygn. II SAB/Wa 443/13, CBOSA.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 lipca 2020 r., IV SA/Wa 2984/19, LEX nr 3078267.
Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 31 marca 2016 r., II K 49/15, LEX nr 2468282.
Wyrok Sądu Rejonowego w Lesku z 6 września 2016 r., VI K 116/16, LEX nr 2311041.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2019 r., V KK 422/18, LEX nr 2625002.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2000 r., sygn. I KZP 7/00, OSNKW 2000/5–6/51.

Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań (Dz.U. UE. L. 2002 Nr 130).
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (Data Protection Directive).
Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. UE. L. 2003 Nr 275 ze zm.).
Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych protokołu z Kioto (Dz.U. UE. L. 2004 Nr 338).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U. UE. L. 2009 Nr 8).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (Dz.U.UE. L. 2008 Nr 328, s. 28).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. UE. L. 2009 Nr 140 ze zm.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r.
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 (Dz.U. UE. L. 2018 Nr 76).
Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (OJ L 180, 19.7.2000).
Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (OJ L 303, 2.12.2000).

European Commission 2021, Commission Staff Working Document: Impact assessment accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts, 21 April 2021, SWD (2021) 84 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0694be88-a373-11eb-9585-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.
European Commission Communication Coordinated Plan on Artificial Intelligence (COM(2018) 795 final).
European Council, European Council meeting (19 October 2017) – Conclusion  EUCO 14/17, 2017.
European Council, Special meeting of the European Council (1and 2 October 2020) – Conclusions  EUCO 13/20, 2020.
European Parliament Draft Report, Artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters, 2016/2020(INI).
European Parliament Draft Report, Artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector, 2020/2017(INI). In that regard, the Commission has adopted the Digital Education Action Plan 2021:2021–Resetting education and training for the digital age, which foresees the development of ethical guidelines in AI and Data usage in education – Commission Communication COM(2020) 624 final..
European Parliament resolution of 20 October 2020 on a civil liability regime for artificial intelligence, 2020/2014(INL).
European Parliament resolution of 20 October 2020 on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies, 2020/2012(INL) .
European Parliament resolution of 20 October 2020 on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies, 2020/2015(INI).
European Parliament resolution of 20 October 2020 with recommendations to the Commission on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies, 2020/2012(INL).

2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade, COM (2021) 118, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en.
A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 8 April 2019, https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/ai-definition.pdf.
Annexes to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Fostering a European approach to Artificial Intelligence. C:\Users\magdalena.rzaca\Desktop\1_en_annexe_autre_a cte_part1_v8_vf_C4B261EB-ABA4-5C30-1555482869410384_75787.pdf 21.4.2021, COM(2021) 205 final.


To jest jakiś dokument – KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Promowanie europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji
––– który pani Rząca ma u siebie na komputerze na pulpicie (wskazuje na to adres w jej zapisie: C:\Users\magdalena.rzaca\Desktop\);
––– nazwa tego dokumenyu: 1_en_annexe_autre_a cte_part1_v8_vf_C4B261EB-ABA4-5C30-1555482869410384_75787.pdf 21.4.2021, COM(2021) 205 final;
Autorka powinna podać prawidłowy adres internetowy dostępu tego dokumentu (http://......) Proponuję zwyczajnie ten rekord zaznaczony na czerwono usunąć z Bibliografii.


Article 29 Working Party, ‘Guidelines on Automated individual decision-making’, 22/08/2018, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612053.
Commission of the European Communities, Amended proposal for a Council Directive on the protection of individual with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, COM (92), 442 final, SYN 287, Brussels, 15 October 1992, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51992PC0422 &from=EN.
Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Fostering a European approach to Artificial Intelligence, C:\Users\magdalena.rzaca\Desktop\1_en_annexe_autre_ acte_part1_v8_vf_C4B261EB-ABA4-5C30-1555482869410384_75787.pdf 21.4.2021, COM(2021) 205 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0205&from=EN (accessed on 17 Nov 2021).
Council of Europe, Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108).
Council of Europe, The protection of individuals with regard to automatic processing of personal data in the context of profiling. Recommendation CM/Rec (2010)13 and explanatory memorandum, Council of Europe 23 November 2010, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016 805cdd00.
Council of the European Union,  https://www.consilium.europa.eu/media/46496/st11481-en20.pdf, 11481/20, 2020.
Council of the European Union, Artificial intelligence b) Conclusions on the coordinated plan on artificial intelligence-Adoption  6177/1,  2019 (accessed on 17 Nov 2021).
Declaration of Cooperation on Artificial Intelligence, signed by all Member States and Norway, April 2018, https://ec.europa.eu/jrc/communities/sites/jrccties/files/2018aideclarationatdigitaldaydocxpdf.pdf, accessed 17 November 2021.
OECD Recommendation on Artificial Intelligence adopted on 22/05/2019, https://legalinstruments.oecd.org/en /instruments/ OECD-LEGAL-0449.
Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2017, poz. 36).

Proposal For a Regulation Of The European Parliament And Of The Council Laying Down Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts, COM(2021) 206 final, accessed on November 17, 2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN (hereinafter: the Proposal, the Artificial Intelligence Act).
Proposal For a Regulation Of The European Parliament And Of The Council Laying Down Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts, COM(2021) 206 final, accessed on November 17, 2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN.
Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U. 2005 Nr 203, poz. 1684 ze zm.).
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U. 1996 Nr 53, poz. 238).
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), 2016 O.J. (L 119) 1.
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of the natural persons with regard to the processing of personal data and free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
The Information Commissioner’s Response To The European Commission’s Proposal For A Regulation Of The European Parliament And Of The Council Laying Down Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Legislative Acts, https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultation-responses/ 2620 291 /ico-response-eu-artificial-intelligence-act-20210728.pdf.
Toronto Declaration on Protecting the Rights to Equality and Non-Discrimination in Machine Learning Systems, May 16, 2018. https://www. accessnow.org/cms/assets/uploads/ 2018/05/Toronto-Declaration-D0V2.pdf.  
White Paper on artificial intelligence – A European approach to excellence and trust (COM(2020) 65 final), https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. 1976 Nr 3, poz. 19 ze zm.).
Projekt ustawy o pracy zdalnej z dnia 16 lipca 2021 r.,  https://legislacja.gov.pl/docs//2/12346911/12789138 /12789139/dokument514252.pdf.
Projekt ustawy o pracy zdalnej z dnia 18 maja 2021 r., https://legislacja.gov.pl/projekt/12346911.
Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Druk nr 265 Sejmu IX kadencji, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=265.
Stanowiska partnerów społecznych w stosunku do propozycji projektu ustawy o pracy zdalnej, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789150/12789153/dokument516588.pdf;  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789150/12789153/dokument516590.pdfhttps://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789150/12789153/dokument516589.pdf.
Uzasadnienie projektu ustawy o pracy zdalnej, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911 /12789138 /12789139/dokument503592.pdf.

Akty stosowania prawa
Sprawa C-126/20 – ExxonMobil Production Deutschland GmbH v Bundesrepublik Deutschland, represented by the Umweltbundesam.
Sprawa C-524/20 – VÍTKOVICE STEEL, a.s. / Ministerstvo životního prostředí
Sprawa T-183/07 – Polska przeciwko Komisji oraz Sprawa C-504/09 P – Komisja przeciwko Polsce.

Źródła internetowe
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_enEU ETS.
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/.
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0326#backgroundInformation OECD Legal Instruments.  
https://sdgs.un.org/goals THE 17 GOALS | Sustainable Development.
https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-3.
https://www.c40.org/ C40 Cities.  
https://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/Grupa/strategia-grupy-pgeStrategia PGE S.A.  
https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/zrownowazony-rozwoj/strategia-zrownowazonego-rozwoju/cele-zrownowazonego-rozwoju Cele zrównoważonego rozwoju PKN Orlen.
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future.
Guza Ł., Praca zdalna czy hybrydowa? Wykonywanie obowiązków poza firmą ma być uregulowane, 2.09.2020 r., https://forsal.pl/praca/artykuly/7812055,praca-zdalna-czy-hybrydowa-uprawnienia.html [dostęp: 3.12.2021].
Leśniak G.J., MRPiT ma nową wersję projektu w sprawie pracy zdalnej, 28.07.2021 r., https://www.prawo.pl/kadry/praca-zdalna-jakie-roznice-zawiera-nowa-wersja-projektu, 509726.html [dostęp 3.12.2021].
Online database
https://gdpr-fines.inplp.com/list/ [access: 17.11.2021].
https://www.enforcementtracker.com/ [access: 17.11.2021].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane