• Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej

Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej

  • Autor: Emilia Denek Marek Dylewski
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-250-5
  • Data wydania: 2013
  • Liczba stron/format: 332
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 37.56 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Głównym celem monografii jest dokonanie oceny rozwiązań systemowych i ich skutków dotyczących zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego, z punktu widzenia zachowania przez nie płynności finansowej, oraz wypracowanie metod określania bezpiecznego poziomu zadłużenia w warunkach zwiększonego ryzyka utraty tej płynności.

Publikacja skierowana jest z uwagi na interdyscyplinarność zawartych w niej zagadnień zarówno do środowiska akademickiego, jak i do przedstawicieli administracji rządowej oraz do jednostek samorządu terytorialnego.

Kluczowe atuty opracowania to:

– ,,menedżerskie” spojrzenie na problematykę optymalizacji polityki zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, a więc nie tylko przez pryzmat obowiązujących regulacji prawnych, ale również z uwzględnieniem procedur i metod charakterystycznych dla nauk ekonomicznych,
– opracowanie nowatorskiego modelu procesu decyzyjnego dotyczącego określenia bezpiecznego poziomu zadłużenia JST z punktu widzenia zapewnienia wiarygodności kredytowej i utrzymania płynności finansowej w warunkach niestabilnego otoczenia,
– umiejętne połączenie wątków teoretycznych i empirycznych związanych z problematyką zadłużenia JST.


Wstęp

CZĘŚĆ I. Samorządowy dług publiczny w teorii i w praktyce

Rozdział 1. Dług jako element gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego


1.1. Umiejscowienie długu w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego
(prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak)
1.2. Determinanty kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
(dr Tomasz Uryszek)
1.3. Skutki zadłużania się JST i ich wpływ na bezpieczeństwo finansowe jednostki samorządu terytorialnego
(dr Tomasz Uryszek)
1.4. Zarządzanie zadłużeniem jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia
(dr Tomasz Uryszek)

Rozdział 2. Uprawnienia i ograniczenia jednostek samorządu terytorialnego odnoszące
się do ich zadłużenia – rozwiązania systemowe w wybranych krajach


2.1. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Niemczech
(dr hab. Magdalena Zioło)
2.2. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych we Francji
(dr Ewa Gońda)
2.3. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Wielkiej Brytanii
(dr hab. Magdalena Zioło)
2.4. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Hiszpanii
(dr Jarosław Marczak)
2.5. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w USA i w Nowej Zelandii
(prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski)
2.6. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Tajlandii
(dr Tomasz Uryszek)

CZĘŚĆ II. Instrumenty i podejścia do oceny zdolności do wywiązywania się z zobowiązań dłużnych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 3. Instrumenty zaciągania samorządowego długu publicznego w świetle procedur instytucji finansowych

3.1. Charakterystyka instrumentów dłużnych dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązującego prawa
(prof. nadzw. dr hab. Emilia Denek, dr Ewa Gońda)
3.2. Uwarunkowania i ograniczenia zaciągania zobowiązań dłużnych w Polsce w latach 2004–2013 i od 2014 r.
(prof. nadzw. dr hab. Emilia Denek)
3.3. Uwarunkowania wyboru instrumentów dłużnych
(prof. dr hab. Beata Filipiak)

Rozdział 4. Procedury i normy oceny zdolności do wywiązywania się z zobowiązań
dłużnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce


4.1. Podejście banków do wywiązywania się z zobowiązań przez JST
(mgr Marcin Kępa)
4.2. Podejście agencji ratingowych do oceny wywiązywania się z zobowiązań JST
(dr Dorota Skała, mgr Elżbieta Kamińska)
4.3. Rola i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych w procesach oceny zdolności do wywiązywania się z zobowiązań JST
(prof. dr hab. Beata Filipiak)
4.4. Podejście biegłych rewidentów do oceny sprawozdań finansowych i zdolności do wywiązywania się JST z zobowiązań
(dr Magdalena Łyszkiewicz, mgr Beata Kucińska)
4.5. Podejście i uprawnienia regionalnych izb obrachunkowych jako instytucji nadzorczych w badaniu zdolności do zaciągania zobowiązań dłużnych przez JST
(dr Janina Kotlińska)

CZĘŚĆ III. Empiryczna egzemplifikacja zależności między poziomem zadłużenia a zdolnością do wywiązywania się z zobowiązań dłużnych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 5. Przesłanki dokonania oceny samorządowego długu publicznego na tle podejścia badawczego

(prof. dr hab. Beata Filipiak)

5.1. Zmiany w poziomie zadłużenia JST a bezpieczeństwo finansowe
5.2. Przesłanki zmian w procedurze oceny zadłużenia JST
5.3. Metodyka doboru próby i przeprowadzenia badań nad zachowaniem bezpieczeństwa finansowego związanego z zadłużaniem JST
5.4. Metody analizy danych
5.5. Struktura badanej populacji

Rozdział 6. Egzemplifikacja obowiązującego w JST podejścia do procesów decyzyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań dłużnych

(prof. dr hab. Beata Filipiak)

6.1. Identyfikacja i ocena procedur zaciągania zobowiązań dłużnych w świetle
indywidualnej limitacji zadłużenia
6.2. Ogólna ocena wyników badań dotyczących sposobu zarządzania samorządowym długiem publicznym w JST
6.3. Ocena wykorzystania instrumentów niepowodujących przepływów finansowych w kształtowaniu samorządowego długu publicznego jako alternatywy dla tradycyjnych instrumentów dłużnych
6.4. Ocena podejścia JST do szacowania skutków ryzyka związanego z zaciągniętym samorządowym długiem publicznym z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej
6.5. Ocena procesu podejmowania decyzji przez organy samorządowe w zakresie zaciągania zobowiązań dłużnych

CZĘŚĆ IV. Propozycja podejścia do procesu podejmowania decyzji dotyczących zaciągania zobowiązań dłużnych w zmiennych warunkach otoczenia uwzględniająca bezpieczeństwo utrzymania płynności finansowej

Rozdział 7. Płynność finansowa jako wyznacznik decyzji dotyczących zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w warunkach przewidywanej zmienności otoczenia

(prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski)

7.1. Przesłanki pomiaru płynności finansowej jako wyznacznika budowy wiarygodności jednostki samorządu terytorialnego
7.2. Pomiar płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego w literaturze przedmiotu i w praktyce samorządowej
7.3. Metodyczne podejście do pomiaru płynności finansowej w zmiennych warunkach otoczenia
7.4. Ryzyko zaciągania zadłużenia w zmiennych warunkach otoczenia i jego wpływ na utrzymanie płynności finansowej

Rozdział 8. Model bezpiecznego poziomu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w warunkach przewidywanej zmienności otoczenia
(prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski)

8.1. Podejście scenariuszowe projekcji zadłużenia i struktury wykorzystania instrumentów dłużnych
8.2. Procedura analizy bezpiecznego poziomu zadłużenia z punktu widzenia wiarygodności finansowej i utrzymania płynności finansowej w JST
8.3. System wczesnego ostrzegania przed utratą płynności
8.4. Wykorzystanie zbudowanego modelu do szkolenia specjalistów w zakresie bezpiecznego poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Bibliografia

Informacja o autorach


Emilia Denek
prof. nadzw. dr hab., Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu.

Książki tego autora

Marek Dylewski
prof. nadzw. dr hab., Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu, wieloletni skarbnik powiatu polickiego, były członek Kolegium RIO w Szczecinie.

Książki tego autora

Wstęp

CZĘŚĆ I. Samorządowy dług publiczny w teorii i w praktyce

Rozdział 1. Dług jako element gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego


1.1. Umiejscowienie długu w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego
(prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak)
1.2. Determinanty kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
(dr Tomasz Uryszek)
1.3. Skutki zadłużania się JST i ich wpływ na bezpieczeństwo finansowe jednostki samorządu terytorialnego
(dr Tomasz Uryszek)
1.4. Zarządzanie zadłużeniem jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia
(dr Tomasz Uryszek)

Rozdział 2. Uprawnienia i ograniczenia jednostek samorządu terytorialnego odnoszące
się do ich zadłużenia – rozwiązania systemowe w wybranych krajach


2.1. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Niemczech
(dr hab. Magdalena Zioło)
2.2. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych we Francji
(dr Ewa Gońda)
2.3. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Wielkiej Brytanii
(dr hab. Magdalena Zioło)
2.4. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Hiszpanii
(dr Jarosław Marczak)
2.5. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w USA i w Nowej Zelandii
(prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski)
2.6. Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Tajlandii
(dr Tomasz Uryszek)

CZĘŚĆ II. Instrumenty i podejścia do oceny zdolności do wywiązywania się z zobowiązań dłużnych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 3. Instrumenty zaciągania samorządowego długu publicznego w świetle procedur instytucji finansowych

3.1. Charakterystyka instrumentów dłużnych dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązującego prawa
(prof. nadzw. dr hab. Emilia Denek, dr Ewa Gońda)
3.2. Uwarunkowania i ograniczenia zaciągania zobowiązań dłużnych w Polsce w latach 2004–2013 i od 2014 r.
(prof. nadzw. dr hab. Emilia Denek)
3.3. Uwarunkowania wyboru instrumentów dłużnych
(prof. dr hab. Beata Filipiak)

Rozdział 4. Procedury i normy oceny zdolności do wywiązywania się z zobowiązań
dłużnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce


4.1. Podejście banków do wywiązywania się z zobowiązań przez JST
(mgr Marcin Kępa)
4.2. Podejście agencji ratingowych do oceny wywiązywania się z zobowiązań JST
(dr Dorota Skała, mgr Elżbieta Kamińska)
4.3. Rola i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych w procesach oceny zdolności do wywiązywania się z zobowiązań JST
(prof. dr hab. Beata Filipiak)
4.4. Podejście biegłych rewidentów do oceny sprawozdań finansowych i zdolności do wywiązywania się JST z zobowiązań
(dr Magdalena Łyszkiewicz, mgr Beata Kucińska)
4.5. Podejście i uprawnienia regionalnych izb obrachunkowych jako instytucji nadzorczych w badaniu zdolności do zaciągania zobowiązań dłużnych przez JST
(dr Janina Kotlińska)

CZĘŚĆ III. Empiryczna egzemplifikacja zależności między poziomem zadłużenia a zdolnością do wywiązywania się z zobowiązań dłużnych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 5. Przesłanki dokonania oceny samorządowego długu publicznego na tle podejścia badawczego

(prof. dr hab. Beata Filipiak)

5.1. Zmiany w poziomie zadłużenia JST a bezpieczeństwo finansowe
5.2. Przesłanki zmian w procedurze oceny zadłużenia JST
5.3. Metodyka doboru próby i przeprowadzenia badań nad zachowaniem bezpieczeństwa finansowego związanego z zadłużaniem JST
5.4. Metody analizy danych
5.5. Struktura badanej populacji

Rozdział 6. Egzemplifikacja obowiązującego w JST podejścia do procesów decyzyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań dłużnych

(prof. dr hab. Beata Filipiak)

6.1. Identyfikacja i ocena procedur zaciągania zobowiązań dłużnych w świetle
indywidualnej limitacji zadłużenia
6.2. Ogólna ocena wyników badań dotyczących sposobu zarządzania samorządowym długiem publicznym w JST
6.3. Ocena wykorzystania instrumentów niepowodujących przepływów finansowych w kształtowaniu samorządowego długu publicznego jako alternatywy dla tradycyjnych instrumentów dłużnych
6.4. Ocena podejścia JST do szacowania skutków ryzyka związanego z zaciągniętym samorządowym długiem publicznym z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej
6.5. Ocena procesu podejmowania decyzji przez organy samorządowe w zakresie zaciągania zobowiązań dłużnych

CZĘŚĆ IV. Propozycja podejścia do procesu podejmowania decyzji dotyczących zaciągania zobowiązań dłużnych w zmiennych warunkach otoczenia uwzględniająca bezpieczeństwo utrzymania płynności finansowej

Rozdział 7. Płynność finansowa jako wyznacznik decyzji dotyczących zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w warunkach przewidywanej zmienności otoczenia

(prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski)

7.1. Przesłanki pomiaru płynności finansowej jako wyznacznika budowy wiarygodności jednostki samorządu terytorialnego
7.2. Pomiar płynności finansowej jednostki samorządu terytorialnego w literaturze przedmiotu i w praktyce samorządowej
7.3. Metodyczne podejście do pomiaru płynności finansowej w zmiennych warunkach otoczenia
7.4. Ryzyko zaciągania zadłużenia w zmiennych warunkach otoczenia i jego wpływ na utrzymanie płynności finansowej

Rozdział 8. Model bezpiecznego poziomu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w warunkach przewidywanej zmienności otoczenia
(prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski)

8.1. Podejście scenariuszowe projekcji zadłużenia i struktury wykorzystania instrumentów dłużnych
8.2. Procedura analizy bezpiecznego poziomu zadłużenia z punktu widzenia wiarygodności finansowej i utrzymania płynności finansowej w JST
8.3. System wczesnego ostrzegania przed utratą płynności
8.4. Wykorzystanie zbudowanego modelu do szkolenia specjalistów w zakresie bezpiecznego poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Bibliografia

Informacja o autorach

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane