• Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu

  • Autor: Julia Decowska-Olejnik Anna Imbirska Kazimierz J. Pawelec
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-131-7
  • Data wydania: 2013
  • Liczba stron/format: 398
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 51.22 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu to opracowanie łączące w sobie elementy monografii oraz podręcznika. Składa się z czterech części, przy czym każda z nich, co należy podkreślić, ściśle łączy się z procesem dowodzenia. I tak, część pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych. Część druga to analiza zagadnień podstawowych w procesie rozpoznania ustawowych znamion przestępstw i wykroczeń skarbowych z części szczegółowej Kodeksu karnego skarbowego, tj. przestępstw i wykroczeń skierowanych przeciwko obowiązkom podatkowym oraz rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko obrotowi dewizowemu oraz przestępstw i wykroczeń przeciwko organizacji gier hazardowych. 

Część trzecia poświęcona została zagadnieniom związanym z procesem dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Uwzględnia ona specyfikę tego rodzaju postępowania, jak też odmienności w odniesieniu do Kodeksu postępowania karnego. Dostrzega jednak, że w praktyce, zwłaszcza w odniesieniu do przestępstw skarbowych, powiązane są one z przestępstwami powszechnymi, np. działanie w zorganizowanym związku lub grupie przestępczej, łączą się z przestępstwami przeciwko dokumentom, wyłudzeniami, oszustwami czy też występkami określanymi jako gospodarcze. Nie zostały pominięte ważne zagadnienia dotyczące dyskwalifikacji dowodów z zeznań, jak też wyjaśnień. Analizie zostały poddane procesowe konsekwencje związane z brakami w postępowaniu dowodowym. 

Ostatnią częścią opracowania są zagadnienia dotyczące, w razie uznania winy, ukarania sprawcy zarówno karami zasadniczymi, jak też środkami karnymi. Omówione zostały kwestie związane z okolicznościami obciążającymi oraz łagodzącymi. Nie została pominięta problematyka związana z odstąpieniem od wymierzenia kary oraz nadzwyczajnego jej złagodzenia. Omówione zostały również środki probacyjne, jak też zabezpieczające – związane z uzyskaniem w toku postępowania opinii sądowo-psychiatrycznej, wspomaganej wielokrotnie opinią psychologiczną. Oddawana do rąk Czytelników książka przeznaczona jest dla studentów prawa, ekonomii, doradców podatkowych, funkcjonariuszy zajmujących się prowadzeniem postępowań w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów oraz innych zainteresowanych tego rodzaju problematyką.

Autorzy są praktykami (adwokatami i aplikantami adwokackimi), specjalizującymi się w procesie karnym, prawie karnym skarbowym jak też zagadnieniami pozostającymi na styku gospodarki i prawa karnego. Kazimierz J. Pawelec jest doktorem nauk prawnych, autorem kilkunastu publikacji dotyczących wypadków drogowych i procesu karnego.


Wykaz skrótów


Wstęp


Rozdział I. Podstawowe zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe


Uwagi wprowadzające


Zasady międzyczasowe


– Zasada terytorialności


– Zasada winy


– Zasada indywidualizacji


– Zasada humanitaryzmu


Pozostałe zasady


– Zasady określoności, pisemności i dokładności


Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego


Uwagi wprowadzające


Przygotowanie


Usiłowanie


Dokonanie


Rozdział III. Współdziałanie przestępcze


Uwagi wprowadzające


Związek lub grupa przestępcza


Sprawstwo i współsprawstwo


Podżeganie


Pomocnictwo


Zasady odpowiedzialności


Prowokacja


Rozdział IV. Zbiegi przestępstw i czynów


Uwagi wprowadzające


Czyn ciągły


Zbieg przepisów


Zbieg z przepisami innych ustaw


Rozdział V. Wyłączenie odpowiedzialności


Uwagi wprowadzające


Okoliczności wyłączające bezprawność


– Ryzyko nowatorskie


– Nieletniość


Okoliczności wyłączające winę


– Błąd


– Niepoczytalność i stan ograniczonej poczytalności


Rozdział VI. Kary i środki karne


Uwagi wprowadzające


Ogólna charakterystyka kar i środków karnych


– Grzywna


– Kara ograniczenia wolności


– Kara pozbawienia wolności


Środki karne


– Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności


– Przepadek


– Pozbawienie praw publicznych


– Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej


– Zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania


określonego zawodu


– Podanie wyroku do wiadomości publicznej


Nadzwyczajne obostrzenie kary


Nadzwyczajne złagodzenie kary


Zaniechanie ukarania


Czynny żal


Dokonanie korekty podatkowej


Inne odstąpienia


Bezkarność świadka koronnego


Odpowiedzialność pośrednia


Odpowiedzialność posiłkowa


Przepadek korzyści


Rozdział VII. Środki probacyjne


Uwagi wprowadzające


Warunkowe zawieszenie wykonania kary


Warunkowe przedterminowe zwolnienie


Warunkowe umorzenie postępowania karnego


Umorzenie postępowania wobec świadka koronnego


Rozdział VIII. Środki zabezpieczające


Uwagi wprowadzające


Środki izolacyjno-lecznicze


Środki administracyjne


Rozdział IX. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji


Uwagi wprowadzające


Uchylanie się od obowiązku podatkowego


Firmanctwo


Oszustwo podatkowe


Uporczywe niewpłacanie podatku w terminie


Nieprowadzenie księgi


Prowadzenie ksiąg nierzetelnie lub wadliwie


Niewystawianie faktury lub rachunku


Obrót bez znaków akcyzy


Bezprawny wywóz wyrobu akcyzowego


Paserstwo akcyzowe


Wadliwe oznaczenie wyrobu akcyzowego


Fałszerstwo znaku akcyzy albo upoważnienia do odbioru banderol


Niedopełnienie obowiązku oznaczenia wyrobu akcyzowego


Nieprawidłowości w czynnościach handlowych


Czynności poza składem podatkowym


Nieuprawniony obrót znakami akcyzy


Narażenie znaków akcyzy na niebezpieczeństwo


Nierozliczanie się ze znaków akcyzy


Zmiana oznaczenia wyrobu akcyzowego


Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego


Niedopełnienie obowiązku uzyskania rozliczenia z przekazanych znaków akcyzy


Naruszenie procedury pomiarów


Nieprowadzenie ewidencji


Prowadzenie działalności bez urzędowego sprawdzenia


Bezpodstawny zwrot podatku


Nienależny zwrot wydatków


Niewpłacenie pobranego podatku przez płatnika lub inkasenta


Naruszenie procedury podatkowej


Wykroczenie niewyznaczenia osoby odpowiedzialnej za obliczania, pobranie


oraz wpłacenie organowi podatkowemu pobranych kwot


Zaniedbanie informacji podatkowej


Nieprawidłowości w informacji podsumowującej


Zaniedbanie identyfikacji


Naruszenie zasad dotacji lub subwencji


Utrudnianie kontroli


Niedopełnienie nadzoru


Rozdział X. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko


obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami


Uwagi wprowadzające


Wyłudzenie zezwolenia celnego


Przemyt celny


Oszustwo celne


Nadużycie odprawy czasowej


Naruszenie warunku zwolnienia od cła


Usunięcie spod dozoru celnego


Paserstwo celne


Bezpodstawny zwrot cła


Wadliwa działalność celna


Utrudnianie kontroli celnej


Zaniedbania w dokumentacji


Niedopełnienie nadzoru


Rozdział XI. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu


Uwagi wprowadzające


Wyłudzenie indywidualnego zezwolenia dewizowego


Nielegalny transfer środków płatniczych


Nabycie i zbycie papierów wartościowych przez nierezydenta


Naruszenie innych ograniczeń rezydenta w nabywaniu bez zezwolenia dewizowego


Naruszenie ograniczeń rezydenta w zbywaniu


Otwarcie rachunku bankowego bez zezwolenia


Dokonywanie rozliczeń pieniężnych bez zezwolenia


Nielegalna działalność kantorowa


Nieudzielenie wyjaśnień


Niezgłoszenie przewozu dewiz i niepoddanie się kontroli


Wysyłanie z pominięciem banku


Nieprzechowywanie dokumentów


Niezgłoszenie danych do NBP


Niedopełnienie obowiązku nadzoru


Rozdział XII. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych


Uwagi wprowadzające


Nielegalne gry i zakłady


Gry bez urzędowych zabezpieczeń


Zakaz niszczenia losów, kartonów lub innych dowodów udziału w loterii fantowej


Brak zawiadomienia


Gry i loterie wbrew przepisom


Udział w nielegalnych grach lub zakładach


Sprzedaż losów bez uprawnienia


Zakazana promocja lub reklama gier


Udział w grze losowej niepełnoletniego


Niedopełnienie nadzoru


Rozdział XIII. Dowody


Uwagi wprowadzające


Zadania postępowania karno-skarbowego


Ciężar dowodu i udowodnienia


Pozyskiwanie dowodów


– Uwagi wprowadzające


– Dowody przeprowadzane z urzędu


– Dowody wnioskowane przez strony


Rozdział XIV. Czynności dowodowe poprzedzające wszczęcie postępowania


Postępowanie sprawdzające


– Uwagi wprowadzające


– Notatka urzędowa


– Rozpytanie uczestników i świadków


– Ograniczenie kręgu podejrzanych


Rozdział XV. Czynności dowodowe po wszczęciu postępowania


Wyjaśnienia oskarżonego (podejrzanego)


– Uwagi wprowadzające


Wyjaśnienia jako środek dowodowy


Rodzaje wyjaśnień


– Odmowa wyjaśnień


– Przyznanie się do winy


– Fałszywe samooskarżenie


– Wyjaśnienia obciążające


– Nieprzyznanie się do winy


– Zmiana wyjaśnień


– Wyjaśnienia pisemne


– Ostatnie słowo


Ocena wyjaśnień


Badania i oględziny


– Uwagi wprowadzające


– Obowiązek znoszenia


– Dopuszczalność zastosowania przymusu


Rozdział XVI. Pozycja i rola odpowiedzialnego posiłkowo oraz podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści


Uwagi wprowadzające


Podwójna rola podmiotu pociągniętego posiłkowo i zobowiązanego


do zwrotu korzyści


Sytuacja procesowa interwenienta


– Uwagi wprowadzające


– Ograniczenia dowodzenia


Zeznania świadków


– Uwagi wprowadzające


– Czynniki zapewniające udział świadka


– Procesowe czynniki wpływające na prawdomówność świadka


– Prawo do odmowy zeznań


– Częściowa odmowa zeznań


– Zwolnienie z zeznań


– Przyrzeczenie


– Uprzedzenie o odpowiedzialności


– Pozostałe gwarancje


Świadek anonimowy


Rozdział XVII. Czynniki procesowe mogące wpływać na zeznania i wyjaśnienia


Uwagi wprowadzające


Udział w czynnościach przed wszczęciem postępowania


– Uwagi wprowadzające


– Oględziny miejsca


– Oględziny rzeczy


Uczestnictwo w stadium postępowania ad personam


– Przesłuchanie


– Odczytywanie protokołów


– Konfrontacja


– Eksperyment procesowy i wizja lokalna


– Okazanie


– Inne czynniki


Wniosek o dobrowolne poddanie się karze i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności


Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności


Rozdział XVIII. Dyskwali?kacja dowodu z zeznań lub wyjaśnień


Uwagi wprowadzające


Swoboda wypowiedzi


Zakaz zastępowania zeznań lub wyjaśnień pismami, zapiskami bądź notatkami


Procesowe możliwości wykorzystywania dowodów nielegalnie uzyskanych


– Uwagi wprowadzające


– Dowody pośrednio nielegalne


– Wyłączenie dowodu nielegalnie uzyskanego


Rozdział XIX. Dowody elektroniczne


Rozdział XX. Biegli i specjaliści


Uwagi wprowadzające


Dopuszczenie dowodu


Przedmiot opinii


Bezstronność i obiektywizm przy opiniowaniu


Przesłuchanie biegłego


Opinia pozaprocesowa (prywatna) i jej znaczenie


Ocena opinii


Rozdział XXI. Opiniowanie w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych


Uwagi wprowadzające


Opinia antropologiczna


Opinia fonoskopijna


Opinia grafologiczna


Ekspertyza dokumentów


Opinia księgowa


Opinia informatyczna


Opinia techniczna i wyceniająca


Opinia sądowo-psychiatryczna


– Uwagi wprowadzające


– Przesłanki powołania


– Postanowienie o powołaniu


– Opiniowanie


Opinia psychologiczna


– Uwagi wprowadzające


– Przedmiot opinii


– Ocena opinii


Rozdział XXII. Opinie i wywiady – kwestie węzłowe


Rozdział XXIII. Procesowe konsekwencje niedostatków postępowania dowodowego


Uwagi wprowadzające


Istotne braki postępowania przygotowawczego


Niedostatki dowodów a zarzuty odwoławcze


Dopuszczenie dowodów w postępowaniu odwoławczym


Uchylenie wniosku do ponownego rozpoznania


Swobodna ocena dowodów a zasada in dubio pro reo


Ocena poszlak jako dowodów


Rzetelność postępowania dowodowego


Bibliografia


Julia Decowska-Olejnik

Anna Imbirska

Kazimierz J. Pawelec
adwokat, doktor nauk prawnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie przez 12 lat pracował w warszawskich prokuraturach. Od 1992 r. jest adwokatem, prowadzącym własną kancelarię. Jest również wykładowcą akademickim. Specjalizuje się w prawie karnym oraz karno-skarbowym. Szczególnym zainteresowaniem darzy przestępczość komunikacyjną, w której to dziedzinie jest uznanym autorytetem, jak również w zakresie prawa dowodowego. Jest autorem kilkuset publikacji prasowych, zarówno naukowych, jak też popularno-naukowych. Nadto, jest autorem przeszło dwudziestu książek.
ORCID: 0000-0001-8669-0249

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane