• Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce

Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce

  • Autor: Łukasz Sułkowski Robert Seliga
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-427-1
  • Data wydania: 2012
  • Liczba stron/format: 247
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 35.00 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedstawione w publikacji badania i analizy potwierdzają, że mentalność pracowników, znajdująca odzwierciedlenie w kulturze organizacyjnej, stanowi fundamentalną barierę zmian w polskich szpitalach. Jednak kultura organizacyjna bardzo trudno poddaje się operacjonalizacji badawczej, co oznacza, że dla opisania tego fenomenu potrzebne jest spojrzenie z różnych perspektyw poznawczych. Wyłaniający się z badań obraz kulturowych uwarunkowań zmian organizacyjnych w polskich szpitalach jest złożony, choć można wskazać kilka kluczowych zmiennych, które są przedmiotem zainteresowań zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Kluczową kwestią jest kształtowanie proinnowacyjnej, otwartej i zorientowanej na zmiany kultury organizacyjnej, która może przyczynić się do zmniejszania się barier transformacyjnych Przeprowadzone badania oraz ich interpretacje wskazują jednoznacznie na wagę, a jednocześnie trudności zarządzania zmianą organizacyjną w warunkach kulturowego oporu wobec zmian. Dla skutecznego zarządzania zmianą potrzebna jest nie tylko wiedza na temat metod zarządzania zmianą i kulturą organizacyjną, ale również doświadczenie w tym zakresie. Dlatego w prezentowanej pracy znalazło się miejsce nie tylko dla teoretyków kultury organizacyjnej i zarządzania zmianami, ale również dla praktyków-menedżerów, którzy przeprowadzali restrukturyzację polskich szpitali.


WPROWADZENIE
Łukasz Sułkowski


1.ZNACZENIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ W SZPITALU
Czesław Sikorski
1.1. Kultura jako sposób postrzegania organizacji przez jej członków
1.2. Składniki kultury organizacyjnej
1.3. Siła kultury organizacyjnej
1.4. Problem siły kultury organizacyjnej w szpitalu
1.5. Podsumowanie


Bibliografia


2.KULTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM
Barbara Kożuch
2.1. Specyfika kultury organizacji publicznych
2.2. Typologie kultur organizacji publicznych
2.3. Kultura organizacji publicznych zorientowanych na współpracę
2.4. Uwagi końcowe

Bibliografia


3.METODYKA ZARZĄDZANIA ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI
Czesław Zając
3.1. Podejścia do zmian organizacyjnych
3.2. Organizacja procesu zarządzania zmianami organizacyjnymi
3.3. Zmiany a rozwój przedsiębiorstwa jako organizacji


Bibliografia


4.KULTURA ORGANIZACYJNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
Czesław Sikorski
4.1. Kulturowe uwarunkowania oporu przeciwko zmianom
4.1.1. Adaptacja kulturowa w procesie zmian
4.1.2. Psychologiczne determinanty stosunku do zmian
4.1.2.1. Umiejscowienie kontroli nad własnym działaniem
4.1.2.2. Stopień tolerancji niepewności
4.1.3. Kultury aktywne i pasywne
4.2. Sposoby pozyskiwania ludzi do akceptacji zmian
4.3. Kształtowanie kultury proinnowacyjnej
4.3.1. Cechy i uwarunkowania motywacji osiągnięć
4.3.2. Czynniki kulturotwórcze


Bibliografia


5.KULTUROWE BARIERY ZMIAN W POLSKICH SZPITALACH. REZULTATY BADAŃ
Łukasz Sułkowski, Robert Seliga, Andrzej Woźniak
5.1. Wstęp
5.2. Cele, hipotezy i metodyka badań własnych
5.3. Charakterystyka kulturowa polskich szpitali
5.4. Dualizm kultury i tożsamości organizacyjnej szpitali w Polsce
5.5. Kulturowe bariery przedsiębiorczości w szpitalach
5.6. Nieelastyczny system zarządzania zasobami ludzkimi
5.7. Wnioski


Bibliografia


6.ROLA LIDERA W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ W PUBLICZNYM PODMIOCIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
Sabina Ostrowska, Katarzyna Burda-Świerz
6.1. Model lidera w publicznym podmiocie działalności leczniczej
6.1.1. Rola lidera zmiany
6.1.2. Zarządzanie publicznym podmiotem działalności leczniczej i zespołem w trakcie zmiany
6.2. Badanie kultury organizacyjnej w praktyce publicznego podmiotu leczniczego w kontekście wdrożenia zmiany
6.2.1 Badanie kultury organizacyjnej przez pryzmat zmiany w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach w świetle badań empirycznych
6.2.1.1. Identyfikacja profilów kultury w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
6.3. Kultura organizacyjna jako czynnik zmiany w publicznym podmiocie leczniczym
6.4. Podsumowanie


Bibliografia


7. KONTROLA W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ
Roman Andrzej Lewandowski
7.1. Podstawowe definicje i koncepcje kontroli
7.2. Zawody medyczne (medical professions)
7.3. Szpital jako podmiot kontroli
7.4. Kontrola zarządcza w szpitalach jako jednostkach sektora finansów publicznych
7.5. Metodyka badań
7.5.1. Studium przypadku ‒ kontrola zarządcza i zarządzanie zmianą w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce
7.6. Podsumowanie


Bibliografia


8. MODELOWANIE KULTURY INNOWACJI W ZAKŁADACH OPIEKI  ZDROWOTNEJ
Janina Jończyk
8.1. Wprowadzenie
8.2. Specyfika kultury organizacyjnej w szpitalach
8.3. Pojęcie i kategorie innowacji w opiece zdrowotnej
8.4. Kultura innowacji w szpitalu . próba określenia modelu
8.5. Podsumowanie


Bibliografia


9.MODEL INTERESARIUSZY W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ W SZPITALACH
Aldona Frączkiewicz-Wronka, Karolina Szymaniec
9.1. Wstęp
9.2. Otoczenie działania podmiotów leczniczych i znaczenie jego diagnozowania dla efektywnego wprowadzania zmiany w szpitalu
9.3. Interesariusze . rozwój koncepcji w odniesieniu do organizacji publicznych
9.4. Znaczenie interesariuszy dla procesu podejmowania decyzji
9.5. Identyfikacja kluczowych interesariuszy . omówienie wybranych wyników badań
9.6. Podsumowanie ‒ zarządzanie relacjami z interesariuszami


Bibliografia


Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


Robert Seliga

WPROWADZENIE
Łukasz Sułkowski
1.ZNACZENIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ W SZPITALU
Czesław Sikorski
1.1. Kultura jako sposób postrzegania organizacji przez jej członków
1.2. Składniki kultury organizacyjnej
1.3. Siła kultury organizacyjnej
1.4. Problem siły kultury organizacyjnej w szpitalu
1.5. Podsumowanie
Bibliografia
2.KULTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM
Barbara Kożuch
2.1. Specyfika kultury organizacji publicznych
2.2. Typologie kultur organizacji publicznych
2.3. Kultura organizacji publicznych zorientowanych na współpracę
2.4. Uwagi końcowe
Bibliografia
3.METODYKA ZARZĄDZANIA ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI
Czesław Zając
3.1. Podejścia do zmian organizacyjnych
3.2. Organizacja procesu zarządzania zmianami organizacyjnymi
3.3. Zmiany a rozwój przedsiębiorstwa jako organizacji
Bibliografia
4.KULTURA ORGANIZACYJNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
Czesław Sikorski
4.1. Kulturowe uwarunkowania oporu przeciwko zmianom
4.1.1. Adaptacja kulturowa w procesie zmian
4.1.2. Psychologiczne determinanty stosunku do zmian
4.1.2.1. Umiejscowienie kontroli nad własnym działaniem
4.1.2.2. Stopień tolerancji niepewności
4.1.3. Kultury aktywne i pasywne
4.2. Sposoby pozyskiwania ludzi do akceptacji zmian
4.3. Kształtowanie kultury proinnowacyjnej
4.3.1. Cechy i uwarunkowania motywacji osiągnięć
4.3.2. Czynniki kulturotwórcze
Bibliografia
5.KULTUROWE BARIERY ZMIAN W POLSKICH SZPITALACH. REZULTATY BADAŃ
Łukasz Sułkowski, Robert Seliga, Andrzej Woźniak
5.1. Wstęp
5.2. Cele, hipotezy i metodyka badań własnych
5.3. Charakterystyka kulturowa polskich szpitali
5.4. Dualizm kultury i tożsamości organizacyjnej szpitali w Polsce
5.5. Kulturowe bariery przedsiębiorczości w szpitalach
5.6. Nieelastyczny system zarządzania zasobami ludzkimi
5.7. Wnioski
Bibliografia
6.ROLA LIDERA W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ W PUBLICZNYM PODMIOCIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
Sabina Ostrowska, Katarzyna Burda-Świerz
6.1. Model lidera w publicznym podmiocie działalności leczniczej
6.1.1. Rola lidera zmiany
6.1.2. Zarządzanie publicznym podmiotem działalności leczniczej i zespołem w trakcie zmiany
6.2. Badanie kultury organizacyjnej w praktyce publicznego podmiotu leczniczego w kontekście wdrożenia zmiany
6.2.1 Badanie kultury organizacyjnej przez pryzmat zmiany w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach w świetle badań empirycznych
6.2.1.1. Identyfikacja profilów kultury w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
6.3. Kultura organizacyjna jako czynnik zmiany w publicznym podmiocie leczniczym
6.4. Podsumowanie
Bibliografia
7. KONTROLA W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ
Roman Andrzej Lewandowski
7.1. Podstawowe definicje i koncepcje kontroli
7.2. Zawody medyczne (medical professions)
7.3. Szpital jako podmiot kontroli
7.4. Kontrola zarządcza w szpitalach jako jednostkach sektora finansów publicznych
7.5. Metodyka badań
7.5.1. Studium przypadku ‒ kontrola zarządcza i zarządzanie zmianą w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce
7.6. Podsumowanie
Bibliografia
8. MODELOWANIE KULTURY INNOWACJI W ZAKŁADACH OPIEKI  ZDROWOTNEJ
Janina Jończyk
8.1. Wprowadzenie
8.2. Specyfika kultury organizacyjnej w szpitalach
8.3. Pojęcie i kategorie innowacji w opiece zdrowotnej
8.4. Kultura innowacji w szpitalu . próba określenia modelu
8.5. Podsumowanie
Bibliografia
9.MODEL INTERESARIUSZY W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ W SZPITALACH
Aldona Frączkiewicz-Wronka, Karolina Szymaniec
9.1. Wstęp
9.2. Otoczenie działania podmiotów leczniczych i znaczenie jego diagnozowania dla efektywnego wprowadzania zmiany w szpitalu
9.3. Interesariusze . rozwój koncepcji w odniesieniu do organizacji publicznych
9.4. Znaczenie interesariuszy dla procesu podejmowania decyzji
9.5. Identyfikacja kluczowych interesariuszy . omówienie wybranych wyników badań
9.6. Podsumowanie ‒ zarządzanie relacjami z interesariuszami
Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane