• Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi

Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi

 • Autor: Robert Socha
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-392-8
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 184/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Jak sprawić, aby przestrzeń wokół nas była bezpieczna, abyśmy nie obawiali się nieprzewidywalnego zachowania innych osób bądź oddziaływania sił natury? Jak tego dokonać skoro mimo postępu cywilizacyjnego wciąż nie jesteśmy w stanie zapanować nad nieobliczalnymi siłami natury? Osiągnięcie efektu w postaci minimalizacji skutków związanych z pojawieniem się sytuacji kryzysowych będzie zależało m.in. od stopnia zorganizowania administracji publicznej, w tym Policji. Obecna sytuacja, związana ze zmieniającym się charakterem współczesnych zagrożeń powoduje, że praktyka bezpieczeństwa narodowego oczekuje silnego wsparcia teoretycznego dla doskonalenia organizacji działań państwa w tym zakresie.

Celem monografii jest m.in. wsparcie teoretyczne dla działań Policji w aspekcie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych ludzi. W publikacji przedstawiono wzajemne relacje między stanem epidemicznym a stanem klęski żywiołowej w kontekście możliwości ograniczenia praw i wolności człowieka, obywatela.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Prawne uwarunkowania funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi ludzi

1.1. Wyzwania i zagrożenia determinujące organizację działania państwa u progu trzeciej dekady XXI w.
1.2. Klęska żywiołowa a choroby zakaźne ludzi – wzajemne relacje
1.3. Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii
1.4. Stan klęski żywiołowej jako rodzaj stanu nadzwyczajnego
1.5. Prawa i wolności człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej oraz w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii

Rozdział 2. Prawno-organizacyjne aspekty działania Policji

2.1. Policja – pojęcie, istota
2.2. Przeznaczenie i zadania
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Formy działania

Rozdział 3. Organizacja działania Policji w warunkach zagrożenia chorobami zakaźnymi ludzi


3.1. Doświadczenia polskich formacji policyjnych w realizacji zadań w związku z klęską żywiołową
3.2. Działania policji podczas katastrofy naturalnej i awarii technicznej – studium przypadku
3.3. Przedsięwzięcia podejmowane w warunkach zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej ludzi
3.4. Policja w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi na przykładzie koronawirusa SARS-CoV-2

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki

Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski:

Podstawowym celem przygotowania policji do działania w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń jest stworzenie warunków prawno-organizacyjnych do zapewnienia ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego (...). Podjęty przez Autora monografii problem  z  punktu oczekiwań społecznych jest niezwykle istotny. Książka porusza wiele myśli, które w przyszłości stanowić mogą inspirację dla kolejnych badaczy z zakresu prawa i innych nauk, m.in. nauk o bezpieczeństwie.

Dr hab. Paweł Lubiewski prof. WSPol:

(…) walorem publikacji jest szersze spojrzenie na zagadnienia wykorzystywania policji do ochrony życia i zdrowia w sytuacjach szczególnego zagrożenia ludzi w kontekście jej przygotowania do działania w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń (…). Książka ma nie tylko walor naukowy, lecz może być również użyteczna na płaszczyźnie akademickiej, szczególnie na kierunkach o profilu związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.

Robert Socha
emerytowany oficer Policji, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Pełni funkcję dyrektora Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie, dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Dąbrowie Górniczej oraz Prezesa Śląskiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Sztuki Wojennej. Członek rad naukowych kilku czasopism, a obecnie redaktor naczelny półrocznika ?Security Forum?. Jest autorem i współautorem blisko dwustu opracowań publikowanych w Polsce i kilkunastu innych krajach, a dotyczących: policji, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa lokalnego, zarządzania kryzysowego oraz organizacji działań administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych. Jest ponadto członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. Za działalność na rzecz bezpieczeństwa, nauki i dydaktyki oraz popularyzacji wyników badań wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami terenowych organów administracji rządowej i samorządowej, a także władz uczelni.

Książki tego autora

Pozycje zwarte i ciągłe:
Bezpieczeństwo RP w ujęciu systemowym, red. nauk. B. Wiśniewski, S. Zalewski, WSA, Biel-
sko-Biała 2006.
Bezpieczna gmina, powiat, województwo, Federacja Związku Gmin i Powiatów RP, Funda-
cja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, Kraków 2000.
Bress P., Public  health  action  in  emergencies  caused  by  epidemics.  A  practical  guide, World
Health Organization, Genewa 1986.
Cybichowski Z., Polskie Prawo Państwowe, Warszawa 1925, t. 1.
Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Oficyna a  Wolters Kluwer
business, Warszawa 2007.
Farrel K., Demony pandemii. Choroby zakaźne gnębią ludzkość od tysięcy lat, „Fokus Wiedza”
2000, nr 1.
Gebethner S., Stany szczególnego zagrożenia jako instytucja prawa konstytucyjnego, „Państwo
i Prawo” 1982, nr 8.
Gryz G., Specyficzna służba przedwojennego policjanta , „Miesięcznik Policja 997” 2004, wyd.
13.
Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Wydawnictwo TRIO Collegium Civi-
tas, Warszawa 2008.
Jałoszyński K., Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Sta-
nach Zjednoczonych, AON, Warszawa 2001.
Jasudowicz T., Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych, Toruń 1997.
Jedlinek J., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1924.
Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939.
Kitler  W.,  Bezpieczeństwo  narodowe  RP.  Podstawowe  kategorie.  Uwarunkowania.  System,
AON, Warszawa 2011.
Konieczny J., Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska,
PANOPTIKOS, Poznań 1995.
Korany K., Powszechna historia prawa, Warszawa 1976.
Kotarbiński T., O zdolnościach, cechujących badacza, „Nauka Polska”, t. XI, Warszawa 1929.
Kurdziel M., Bijak M., Działania policyjne w środowisku COVID-19, Warszawa 2020.
Last J. M., A dictionary of epidemiolog. 2nd ed., Oxford University Press, 1988.
Last J.M., A Dictionary of Epidemiology, Oxford University Press, New York 1995.
Łoziński W., Tarnowski J., Raport z potopu 97, Wrocław 1997.
Majer P., Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL (zarys problematyki i źródła),
Toruń 2003.170 Bibliografia
Malicki  T.,  Stan  wyższej  konieczności  państwa,  „Przegląd  Obrony  Terytorialnej  Kraju”
1982, nr 2.
Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1993.
Markowski A., Bezpieczeństwo i zapobieganie stratom, [w:] Bezpieczeństwo procesów przemysło-
wych, załącznik 1, Łódź 1993.
Marszałek P.K., Regulacje prawne stanów szczególnego zagrożenia państwa w debacie parla-
mentarnej II Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, Tom LXII,
Zeszyt 2.
Mażewski L., Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1918–1989, Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, Toruń 2006.
Mączyński M., Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej, Wyższa Szkoła Biznesu, Kraków
1997.
Mik C., Imperatywne normy praw człowieka, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych”
1981, nr 5–6 (141–142).
Misiuk A., Od MSW do Posterunku PP. Dzieje ustroju organów policyjnych i administracyjnych
w II RP w latach 1919–1926, Szczytno 1988.
Niemiec B., Działalność MO w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i epidemii, Departament
Nowa Encyklopedia Powszechna, tom 3, PWN, Warszawa 1996.
Nowak-Jeziorański J., Wywiad, „Wprost” 1998, nr 29.
Paciorkowski J., Zawsze w społecznej służbie, „Policja 997” 2004, nr 29.
Pawłowski  J.,  System  obronny  Rzeczypospolitej  Polskiej,  [w:]  Resort  spraw  wewnętrznych
i administracji w systemie obronnym państwa, red. nauk. R. Kulczycki, B. Wiśniewski,
„BOINiSO MSWiA”, Warszawa 2004.
Pawłowski  J.,  Wybrane  problemy  bezpieczeństwa  RP  w  kontekście  walki  z  terroryzmem,
„Zeszyty Problemowe TWO” 2002, nr 2.
Podstawy epidemiologii, tłumaczenie pod red. N. Szeszeni-Dąbrowskiej, Instytut Medy-
cyny Pracy, Łódź 1996.
Robaczewski A., Budżety MSW w latach 1927–1939, Warszawa 1939.
Rozmaryn S., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1949.
Sagan S., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, LexisNexis, Warszawa 2003.
Sagan S., Prawo Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
Samorząd terytorialny w obronie narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, red. i oprac. W. Kitler,
AON, Warszawa 2005.
Słownik języka polskiego (red.) M. Szymczak, PWN, Warszawa 1988.
Słownik  poprawnej  polszczyzny, (red.) W. Doroszewski, H. Kurkowska, PWN, Warszawa
1973.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
Socha R., Letkiewicz A., Guła P., Policyjne oddziały zwarte w Polsce. Historia i teraźniejszość,
WSPol, Szczytno 2010.
Socha  R.,  Oddziały  zwarte  Policji  Państwowej,  „Kwartalnik  Policyjny”  CSP  Legionowo
2009, nr 2(8)2009.
Socha  R.,  Organizacja  działań  Policji  podczas  awarii  technicznej  na  przykładzie  operacji
policyjnej pod kryptonimem „Chorzów”, [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych III,
 red. nauk. J. Stawnicka, Oficyna Wydawnicza – UŚ w  Katowicach, Katowice 2012.
Socha R., Pojęcie  i  istota  stanów  nadzwyczajnych, „Biuletyn Informacyjny TWO” 2010, 
nr 3/57.171 Bibliografia
Socha R., Stan wojenny w ustawodawstwie PRL, [w:] Bezpieczeństwo państwa (Miniscelanea),
red. R. Socha, M. Koziński, Akademia Pomorskaw Słupsku, Słupsk 2013.
Socha R., Szczególne regulacje prawne II RP, [w:] Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka
– Refleksje, red. Y. Boshytskyi i In., wyd. „Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego oraz Eastren European Development Agenc”, Kraków–Podhajska
2013.
Socha  R.,  The  Notion  and  Nature  of  Extraordinary  States,  „Securitologia/Securitology/
Секюритология  –  Zeszyty  Naukowe  European  Association  for  Security”  2011, 
nr 2(14).
Socha R., Współczesne postrzeganie zagrożenia, [w:] Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka,
konteksty, badania, red. J. Stawnicka, B. Wiśniewski, R. Socha, WSPol, Szczytno 2011.
Strzelecki  W.,  Bezpieczeństwo  na  ziemiach  polskich.  Od  kmiecia  grodowego  do  granatowej
armii, Warszawa 1934.
Szczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1973.
Szydłowski  S.,  Instrukcja  postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych,  „Regionalne  Centrum
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region” 2012.
Ura E., Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rze-
szów 1988.
Waśkowski M., Podręcznik prawa administracyjnego z uwzględnieniem zasad prawa państwo-
wego dla szkół policyjnych, Warszawa 1922.
Wiśniewski B., Prońko J., Ogniwa ochrony państwa., AON, Warszawa 2003.
Wiśniewski C., Wpływ wdrożenia zasad Lean Manufacturing na efektywność i jakość produk-
cji, „Problemy Eksploatacji” 2010, nr 2.
Witkowski Z., Prawo Konstytucyjne, Toruń 2000.
Wołpiuk W.J., Państwo wobec szczególnych zagrożeń, „Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR”,
Warszawa 2002.
Zbiór przepisów administracyjnych dotyczących organizacji Policji Państwowej, oprac. W. Dłu-
gocki, J. Adelstejn, Warszawa 1925.
Akty prawne:
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., (Dz.U. z 1952 r. nr 33,
poz. 232).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r., (Dz.U. nr 44, poz. 267).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 5 (Dz.U. z 1997 r. nr 78,
poz. 483, z późn. zm.).
Konstytucja z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. nr 30, poz. 277).
Konstytucja z dnia 3 maja z 1791 r.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. nr 62, poz. 558).
Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między
władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym (Dz.U. nr 84, poz. 426).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (Dz.U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, 
art. 26 pkt 8 (Dz.U. nr 5, poz. 22). 172 Bibliografia
Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej (Dz.U.
nr 23, poz. 108).
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.
poz. 892).
Ustawa z dnia 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administra-
cji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. nr 54, poz. 241).
Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych, (Dz.U. nr 50, poz. 279
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działa-
nia podległych mu organów (Dz.U. nr 38, poz. 172).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1897
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 18, poz. 71).
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. nr 113, poz. 985).
Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego (Dz.U. nr 1, poz.1).
Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz.U. nr 27, poz. 170 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. nr 17, poz. 108).
Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o stanie wojennym (Dz.U. nr 57, poz. 366).
Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (Dz.P. PP nr 61, poz. 363).
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631).
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2418).
Ustawa  z  dnia  25  lipca  1919  r.  w  przedmiocie  zapewnienia  bezpieczeństwa  Państwa
i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz.P. z 1919 r., nr 61, poz. 364).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, art. 3 pkt 23 (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowej strukturze terenowych organów władzy
i administracji oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. nr 16, poz. 9).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego
Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rze-
czypospolitej Polskiej, (Dz.U. nr 156, poz. 1301).
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowi-
ska państwowe, art. 2 (Dz.U. z 2019 r. poz. 152).173 Bibliografia
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony
zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. poz. 567).
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz. 568).
Ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. nr 66, poz. 297).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 796).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. nr 126,
poz. 1384).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej (Dz.U. nr 19, poz. 101).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, art. 73 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego prze-
wozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2332 z późn.
zm.).
Dekret PKWN z dnia 7 października 1944 r. o Milicji Obywatelskiej (Dz.U. nr 7, poz.
33).
Dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz.U. z 1949 r. 
nr 51, poz. 394 z późn. zm.).
Dekret z dnia 2 stycznia 1919 r. o używaniu wojska w wypadkach wyjątkowych (Dz.P.
z 1919 r., nr 1, poz. 80).
Dekret z dnia 2 stycznia 1919 r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego (Dz.P. z 1919 r., 
nr 1, poz. 79).
Dekret z dnia 20 lipca 1954 r. o służbie w Milicji Obywatelskiej, (Dz.U. RP nr 34, poz.
143).
Dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o organizacji i zakresie działania Milicji Obywatelskiej
(Dz.U. nr 46, poz. 311).
Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych
(Dz.U. nr 23, poz. 93 z późn. zm.).
Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych,
(Dz.U. nr 23, poz. 93).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji
Państwowej (Dz.U. RP z 1928 r. nr 28, poz. 27).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1928 r. o stanie
wyjątkowym (Dz.U. nr 32, poz. 307).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 1928 r. o stanie
wojennym (Dz.U. nr 8, poz. 54).
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 1924 r. o reorga-
nizacji Okręgowych Komend Policji Państwowej (Dz.U. RP nr 114, poz. 1014).174 Bibliografia
Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  10  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii (Dz.U. poz. 658, 673 i 674).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu
lotniczym (Dz.U. poz. 436).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu
o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U. nr 37, poz. 158).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r., w sprawie wynagrodzenia
szkód poniesionych w związku z udziałem w akcji zwalczania klęsk żywiołowych
(Dz.U. nr 29, poz. 112).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1919 r. o sposobie użycia wojska dla
zabezpieczenia porządku publicznego (Dz.P. z 1919 r., nr 35, poz. 276).
Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  19  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii (Dz.U. poz. 697, 750).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. poz. 566 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających gra-
nicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. poz. 434).
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  13  marca  2020  r.  w  sprawie  ogłoszenia  na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 490).
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie  ogłoszenia  na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.
poz. 522).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.
poz. 565).
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1967 r. o nadaniu statutu
Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej (M.P. nr 45, poz. 227).
Zarządzenie organizacyjne nr 021/Org. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca
1985 r. w sprawie utworzenia Plutonu Specjalnego w Zmotoryzowanym Odwodzie
Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie.
Zarządzenie organizacyjne nr 072/Org. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca
1986 r. w sprawie utworzenia Plutonu Specjalnego w Zmotoryzowanym Odwodzie
Milicji Obywatelskiej w Białymstoku.
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 1932 r. (Dz.U. MSW nr 15,
poz. 176).
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1936 r. (Dz.U. MSW nr 26,
poz. 182).175 Bibliografia
Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych
jednostek organizacyjnych Policji.
Zarządzeniem Nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie
szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów prewencji Policji.
Zarządzenie Nr 1114 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2006 r. w spra-
wie  szyków,  ugrupowań  oraz  przemieszczania  oddziałów  i  pododdziałów  Policji 
(Dz.Urz. KGP z 2007 r., nr 1, poz. 1).
Zarządzenie Nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie
organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz.Urz. KGP
z 2013 r. poz. 73).
Zarządzenie Nr 1429 Komendanta Głównego Policji z 2004 r. w sprawie wprowadzenia
w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych (Dz.Urz. KGP z 2005 r, 
Nr 3, poz. 5).
Zarządzenie nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie
metod i form wykonywania zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia
ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku.
Zarządzenie Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie
regulaminu Komendy Głównej Policji.
Zarządzenie Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie Cen-
trum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji (Dz.Urz. KGP poz. 7).
Zarządzenie Nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie
metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia
i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz.Urz.
KGP nr 5, poz. 49).
Zarządzenie Nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie
metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia
i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz.Urz.
KGP nr 5, poz. 49).
Zarządzenie Nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie
metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami
kryzysowymi (Dz.Urz. KGP).
Zarządzenie Nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie
metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami
kryzysowymi.
Zarządzenie Nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie
realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicz-
nych (Dz.Urz. KGP z 1999 r. poz. 36).
Zarządzenie Nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie
zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych (Dz.Urz. KGP poz. 73).
Zarządzenie Nr 715 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych  zasad  organizacji  i  zakresu  działania  nieetatowych  pododdziałów
i oddziałów prewencji Policji, (Dz.Urz. KGP z 2018 r. poz. 96).
Zarządzenie Nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie
form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz
koordynacji działań o charakterze prewencyjnym (Dz.Urz. z 2016 r., z późn. zm.).176 Bibliografia
Zarządzenie Komendanta Głównego Policji Nr 1401 z dnia 16 grudnia 2004 r. w spra-
wie utworzenia w Komendzie Głównej Policji Centrum Operacyjnego Komendanta
Głównego Policji (Dz.Urz. KGP nr 24, poz. 151).
Decyzja  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  28  lutego  1976  r.  w  sprawie  utworze-
nia  Wydziału  Zabezpieczenia  Komendy  Stołecznej  Milicji  do  zwalczania  aktów
przemocy.
Decyzja Nr 41/MON z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdzia-
łów  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  do  pomocy  Policji,  (Dz.Urz.  MON 
poz. 52).
Decyzja Nr 17/18 Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji z dnia 5 czerwca
2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej Biura
Prewencji  Komendy  Głównej  Policji,  podziału  zadań  między  dyrektorem  biura
a zastępcą dyrektora biura oraz katalogu zadań komórek organizacyjnych.
Decyzja Nr 23 Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji z dnia 29 czerwca
2018 r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej Biura Prewencji Komendy
Głównej Policji, podziału zadań między dyrektorem biura a zastępcą dyrektora biura
oraz katalogu zadań komórek organizacyjnych.
Decyzja Nr 4 Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji z dnia 28
kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej i schematu organi-
zacyjnego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, zadań dyrektora oraz
katalogu zadań komórek organizacyjnych.
Decyzja Nr 7 Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z dnia 18
kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej i schematu organi-
zacyjnego Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, podziału zadań mię-
dzy dyrektorem a jego zastępcą oraz katalogu zadań komórek organizacyjnych.
Rozkaz Nr 6/73 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej z dnia 22 grudnia 1973 r.
w sprawie szyków i ugrupowań bojowych Milicji Obywatelskiej.
Rozkaz Nr 7/55 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej z dnia 21 kwietnia 1955 r.
Zarządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  24  kwietnia  1936  r.  (Dz.U.  MSW 
nr 13, poz. 75).
Strategie, wyroki, dokumenty i inne:
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzona w dniu 12 maja
2020  roku  przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej,  na  wniosek  Prezesa  Rady
Ministrów, Warszawa 2020.
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelu Bez-
pieczeństwa, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2010.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2000 r. (sygn. K. 33/99).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r. U 5/97 (OTK 1998/4/46).
Wytyczne Nr 3/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 2000 r. w spra-
wie postępowania Policji w warunkach katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz
w czasie innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowiska.
Informacja dotycząca zadań realizowanych przez jednostki Policji woj. dolnośląskiego
oraz zaangażowanie sił i środków w czasie likwidacji skutków powodzi na trenie KPP
w Zgorzelcu (za okres 7.08.2010− 30.08.2010).177 Bibliografia
Priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2007–2009.
Stenogram  4  kadencji  Sejmu  RP,  15  posiedzenie,  1  dzień  obrad,  punkt  4  porządku
dziennego.
Stenogram  4  kadencji  Sejmu  RP,  15  posiedzenie,  1  dzień  obrad,  punkt  4  porządku
dziennego.
Stenogram z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw doty-
czących stanów nadzwyczajnych /nr 7/ z dn. 05.02.2002, biuletyn nr 291/IV.
Opinia Biura Analiz Sejmowych z 19.05.2008 r. dotycząca skutków społecznych rządo-
wego projektu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, l.dz. BAS – WAL – 990/08.
Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dnia 18 lutego 2009 r.
Netografia:
http://bialystok.policja.gov.pl/po2/aktualnosci/64165,Zlamali-zakaz-ujawnil-ich-dron.
html
http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/policjanci-z-chrzanowa-egzekwuja-
obostrzone-przepisy-dotyczace-wstepu-do-parkow
http://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kmp-tarnobrzeg/wydarze-
nia/97566,40-latek-zlamal-obowiazek-kwarantanny.html http://www.lodzka.policja.
gov.pl/ld/informacje/47089,Przypadki-naruszen-obowiazujacych-przepisow.html
http://policja.pl/pol/aktualnosci/186838,Nasza-sluzba-w-czasie-walki-z-pandemia.
html
http://sjp.pwn.pl/slownik/2471365/kl%C4%99ska
http://sjp.pwn.pl/slownik/2563179/katastrofa
http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/285434,Policjanci-rozdawali-
maseczki-i-przypominali-o-obowiazku-ich-noszenia.html
http://slownik.ekologia.pl/115_Leksykon_ekologii_i_ochrony_srodowiska-
/2145_1_E_0_katastrofa_ekologiczna.html
http://sokolka.policja.gov.pl/p13/aktualnosci/64200,POLICJANCI-
SPRAWDZAJA-I-POMAGAJA-OSOBOM-NA-KWARANTANNIE.
html?sid=d878ba52f6c2037fd674a099d6b7a96e
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_infor-
macje/dolnoslascy_policjanci_w_obliczu_wprowadzonych_nowych_obostrzen_
intensyfikuja__dzialania_zwiazane_z_ograniczaniem_rozprzestrzeniania_
sie_epidemii_koronawirusa_  http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/
oswiecim-sluzby-na-strazy-ochrony-zycia-i-zdrowia-mieszkancow-0
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informa-
cje/policjanci__sprawdzaja_przestrzeganie_kwarantanny_oraz_wprowadzonych_
nowych_zaostrzonych_zasad_bezpieczenstwa__nie_wszyscy_sie_do_nich_stosuja
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informa-
cje/policjanci_ukarali_kierowce_autobusu__przewozil_za_duzo_ludzi
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informa-
cje/wroclawscy_policjanci_wspomagaja_osoby_bezdomne_podczas_pandemii
http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/wiadomosci/10-
6699,Wspolne-patrole-policjantow-i-lesnikow-w-lasach-panstwowych.html178 Bibliografia
http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/wiadomosci/106732,W-
loclawscy-policjanci-wspolnie-ze-straznikami-lesnymi-i-rybackimi-kontroluja-ter.html
http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/wiadomosci/10683-
3,Dezynfekcja-ulic-i-chodnikow-Wloclawka-z-udzialem-policjantow.html
http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/wiadomosci/106900,Po-
licjanci-i-pracownicy-cywilni-z-Lipna-wspomagaja-ratownikow-medycznych.html
http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/wiadomo-
sci/106543,Policyjni-wodniacy-dbaja-o-bezpieczenstwo-bydgoszczan.html
http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/47089,Przypadki-naruszen-
obowiazujacych-przepisow.html
http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/47224,Policyjne-apele-slychac-takze-z-
ambony.html
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/16/
http://www.policja.kgp.gov.pl/
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186907,Policja-egzekwuje-przestrzeganie-zasad-
w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa.html
http://www.screennetwork.pl/komenda-glowna-policji-wraz-ze-screen-network-
ostrzega-o-stanie-epidemii/
https://wsse.rzeszow.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-epidemiologii/choroby-zakazne
https://www.avast.com/pl-pl/c-cybercrime
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/
epidemia#choroby-zakazne
https://www.gov.pl/web/mswia/list-ministra-mariusza-kaminskiego-do-funkcjonariuszy-
policji
https://www.gov.pl/web/mswia/list-ministra-mariusza-kaminskiego-do-funkcjonariuszy-
policji
https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Opublikowano-rozporzadzenie-dotyczace-czesci
owego-znoszenia-ograniczen-w-czasie-epidemii,206359,2.html
https://www.synevo.pl/biblioteka-pacjenta/epidemiologia/

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ryzyko w czynnościach operacyjno-ro...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Etyczność funkcjonariusza policji

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Czynności operacyjno-rozpoznawcze p...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Historyczne i współczesne postrzega...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane