• Droga do zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle założeń Agendy 2030

Droga do zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle założeń Agendy 2030

 • Autor: Barbara Hadryjańska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-045-9
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 270/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka prezentuje koncepcję zrównoważonego rozwoju pod kątem dokumentu ONZ – Agendy 2030, który jest od kilku lat wdrażany również w Polsce. W książce można znaleźć odniesienia do tradycyjnie pojmowanego rozwoju gospodarczego, opis i charakterystykę 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, opis wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju w krajach UE, stopień zaangażowania OECD na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju pod kątem pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Dostępne raporty zawierające dane liczbowe dotyczące realizacji celów tej Agendy, nie przeprowadzają jednak ich analizy i nie umożliwiają formułowania wniosków dotyczących stopnia wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju oraz poszczególnych celów Agendy 2030. Monografia jest jedynym opracowaniem zwartym całościowo opisującym wdrażanie celów w Polsce pod kątem wskaźników monitorujących ich realizację, a także podejmującą się interpretacji zgromadzonych danych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako alternatywa dla tradycyjnego podejścia do rozwoju gospodarczego


1.1. Tradycyjne podejście do rozwoju gospodarczego
1.2. Znaczenie środowiska dla rozwoju gospodarczego
1.3. Założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju i jej wskaźniki

Rozdział 2. Cele zrównoważonego rozwoju według Agendy 2030

2.1. Zrównoważony rozwój w dokumentach państwowych
2.2. Agenda 2030 – założenia i struktura
2.3. Cele i zadania Agendy 2030 – ogólna charakterystyka

Rozdział 3. Wdrażanie założeń Agendy 2030 w krajach realizujących jej postulaty

3.1. Wskaźniki monitorujące Cele Zrównoważonego Rozwoju w krajach UE
3.2. Zaangażowanie OECD na rzecz zrównoważonego rozwoju
3.3. Pandemia COVID-19 a realizacja celów zrównoważonego rozwoju

Rozdział 4. Realizacja zrównoważonego rozwoju w Polsce – wskaźniki monitorujące priorytety krajowe

4.1. Cele w obszarze „Ludzie”
4.2. Cele w obszarze „Dobrobyt”
4.3. Cele w obszarze „Planeta”
4.4. Cele w obszarze „Pokój” i „Partnerstwo”

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia

Dr hab. inż. Justyna Górna, prof. UEP:

Monografia stanowi swoistą mapę przedstawiającą drogę rozwoju gospodarczego, począwszy od tradycyjnego podejścia do koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przedstawione w niej analizy danych i interpretacja Autorki pozwolą Czytelnikowi wyrobić sobie własną opinię na temat stopnia wdrażania zrównoważonego rozwoju i zasadność realizowanych celów zrównoważonego rozwoju w Polsce (…). Tematyka jest niezwykle aktualna. Zrównoważony rozwój stale ewoluuje i wymaga aktualizacji treści i interpretacji uzyskiwanych wyników (…). Na pochwałę zasługuje fakt, że Autorka krytycznie odniosła się do doboru wskaźników oraz przedstawiła syntetyczne wnioski, które mogą stanowić podstawę rekomendacji dla podmiotów wdrażających zasadę zrównoważonego rozwoju.

Barbara Hadryjańska
dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wydziału Ekonomicznego. Jej zainteresowania naukowe związane są z szeroko pojmowaną ochroną środowiska przyrodniczego. Autorka prowadzi warsztaty związane m.in. ze zrównoważonym rozwojem dla uczniów szkół średnich i podstawowych (np. podczas Nocy Naukowców). Uczestniczy w projekcie Ekonomia dla Młodych Przyrodników, w którym prowadzi wykłady na temat zrównoważonego rozwoju. Jest recenzentem monografii naukowych oraz artykułów w czasopismach naukowych, takich jak: Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, Ekonomia i Środowisko, Scientific Papers of Silesian University of Technology, Organization and Management Series. Autorka jest członkiem zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Książki tego autora

Bartkowiak R. (2003): Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Baum R. (2011): Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie (studium metodyczne), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.
Bernaciak A. (2009): Ograniczanie antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Bernaciak A., Gaczek W.M. (2002): Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Bludnik I. (2012): Keynes i powojenny keynesizm, [w:] Współczesne teorie ekonomiczne, (red.) M. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 26–50.
Borys T. (red.) (1999): Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Burchard-Dziubińska M. (2007): Koszty transakcyjne wdrażania zrównoważonego rozwoju, [w:]  Problemy interpretacji i realizacji  zrównoważonego rozwoju, (red.) B. Poskrobko, G. Dobrzański, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 75–77.
Burzyńska D., Fila J. (2007): Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
Buszko A. (2012): Nowy sposób myślenia o ładzie ekonomicznym, Difin, Warszawa.
Chyłek E.K. (2016): Nowe strategie Komisji Europejskiej dotyczące biogospodarki i gospodarki wewnętrznej o obiegu zamkniętym, Polish Journal of Agronomy, nr 25, s. 3–12.
Ciechanowicz-McLean J. (2017): Implementacja Porozumienia paryskiego w sprawie ochrony klimatu, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XXXVIII, s. 491–500.
Czaja S., Becla A. (2007): Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Czaja S., Fiedor B. (2004): W poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomii. Teoria ekonomii a problematyka ekologiczna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1009, s. 36–51.
Czech K. (2013): Szczyt Ziemi Rio +20 – jaka przyszłość zrównoważonego rozwoju?, Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,  nr 170, s. 32–41.
Danowska-Prokop B. (2018): Państwo w interpretacji Johna M. Keynesa i postkeynesistów, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 9–43.
de  Coninck  H.,  Bäckstrand  K.  (2011):  An  International  Relations  perspective  on the  global  politics  of  carbon  dioxide  capture  and  storage,  Global  Environmental Change  21,  pp.368–378,  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0959378011000331 [data dostępu: 31.03.2020].
Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. (2008): Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa.
Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/keynesizm;3921895.html [data dostępu: 23.03. 2020].
Encyklopedia  Zarządzania,  https://mfiles.pl/pl/index.php/Ekonomia_klasyczna [data dostępu: 23.03.2020].
Fiedor B. (2001): Zanieczyszczenie środowiska jako bariera wzrostu gospodarczego, [w:] Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii, (red.) R. Pajda, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków, s. 52–53.
Filipp E. (2012): Społeczna odpowiedzialność organizacji, [w:] Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 95–102.
Golusin M., Munitlak-Ivanović O. (2009): Definitions, characteristics and state of the indicators of sustainable development in countries of Southeastern Europe, Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 130, issue 1–2, March, pp. 67–74.
Górka K. (2008): Stan środowiska naturalnego i jego ochrona w świetle danych statystycznych, Aura, nr 2, s. 8–9.
Grabowska G. (2001): Europejskie prawo środowiska, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
Grochalski S.M. (2003): Badania nad globalistyką – próby uświadomienia wagi problemu, [w:]
Problemy globalne współczesnego świata, (red.) S.M. Grochalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 31–48.
Gruchelski M., Niemczyk J. (2016): Agenda narodów zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele zrównoważonego rozwoju – szanse realizacji celów, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 1, s. 122–126.
Hadryjańska B. (2005): Ochrona środowiska naturalnego w obliczu procesów globalizacji, Zeszyt Naukowy, nr 8, Wyższa Szkoła Handlu i Usług, Poznań, s. 169–186.
Hadryjańska B. (2015): Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego, PTE, Poznań.
Hadryjańska B., Wysokińska-Senkus A., Stańczyk K. (2021): Sustainable Development as a Determinant of Poland’s Economic, Social and Environmental Security, European Research Studies Journal, volume XXIV, issue 3B, pp. 229–248.
Hałasa J.M., Rumianowska I. (2000): Ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania firmy. Wybrane problemy, [w:] Ekologizacja  zarządzania firmą – zielone  zarządzanie, (red.) S. Czaja, Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 24–31.
Hełdak M., Raszka B. (2013): Evaluation of the local spatial policy in Poland with regard to sustainable development, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 22, no. 2,  pp. 395–402.
Ionescu C., (2011): Sustainable development as result of new economy, Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, vol. 4, issue 2, pp. 360–369.
Jarecki W. (2012): Zrównoważony rozwój a ochrona środowiska w Polsce, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 243, s. 103–114.
Jeżowski P. (2007): Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [w:] Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, (red.) P. Jeżowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 11–24.
Jończy R. (1999): Ekologizacja procesu rozwoju społeczno-gospodarczego. Perspektywa globalna, [w:] Problemy ekologizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, (red.) J. Jagas, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Edministracji w Opolu, Opole, s. 23–28.
Karakosta Ch., Askounis D. (2010): Developing countries’ energy needs and priorities under a sustainable development perspective: A lingustic decision suport approach, Energy for Sustainable Development, vol. 14, issue 4, December, pp. 330–338.
Kłos L. (2015): Źródła finansowania ochrony środowiska w  Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (red.) G. Borys. R. Kurek, nr 395, s. 129–138.
Kobyłko G. (2007): Przedsiębiorstwo i jego środowisko, [w:] Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, (red.) G. Kobyłko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 11–15.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów,  Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 25.10.2011, Bruksela, s. 7–8.
Kośmicki E. (2009): Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, EKOPRESS Agencja Wydawniczo-Edytorska, Białystok.
Kośmicki E. (2010): Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A. (2013): Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa.
Kozłowski S. (1997): W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa.
Król U. (2017): The environmental protection financing by the local government units, Central European Review of Economics & Finance, vol. 20, no 4, pp. 35–47.
Kryk B. (2001): Spojrzenie na rolę środowiska we wzroście gospodarczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 309, Szczecin s. 21.
Landreth H., Colander D.C. (2005): Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Latoszek E. (2016): Koncepcja zrównoważonego rozwoju w teorii i praktyce ONZ, [w:] Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, (red.) E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Dom Wydawniczy Elipsa,
Warszawa, s. 26–28.
Latoszek E. (2017): Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i jej wpływ na wybrane polityki Unii Europejskiej, Studia Europejskie, nr 3, s. 97–116.
Lisicka H. (2003): Ochrona środowiska jako problem globalny, [w:] Problemy globalne współczesnego świata, (red.) S.M. Grochalski,  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 181–206.
Łuczka-Bakuła W. (2005): Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Teoria i praktyka, (red.) W. Łuczka-Bakuła, Prodruk, Poznań, s. 91–112.
Machowska-Okrój S. (2014): Wzrost gospodarczy a dobrobyt ekonomiczno-społeczny w wybranych krajach europejskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 35, t.2, s. 409–430.
Maciak F. (2003): Ochrona i rekultywacja środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
Maddison D., Rehdanz K. (2011): The impact of climate on life satisfation, Ecological Economics, 15 October vol. 70, issue 12, pp. 2437–2445. (Elsevier), https://www.science-direct.com/science/article/abs/pii/S0921800911003028, data wejścia: 31.03.2020.
Madej T. (2002): Zrównoważony i trwały rozwój społeczno-gospodarczy, [w:] Gospodarka a środowisko przyrodnicze, (red.) T. Madej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 128.
Matuszak-Flejszman A. (2001): Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań.
Mazur E. (2012): Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka, [w:] Gospodarka a środowisko i ekologia, (red.) K. Małachowski, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, s. 9–28.
Mitlin D. (1992): Sustainable Development: a Giude to the Literature, Environment and Urbanization, vol. 4, no. 1, April, pp. 111–124.
Nahotko S. (2002): Podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
Nakonieczna J. (2008): Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
Nazarko J., Dobrzyński M. (2006): Zrównoważony rozwój – podejście holistyczne, w: Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, (red.)  E.K. Czech, Difin, Warszawa, s. 15–28.
Nowosielski R., Spilka M., Kania A. (2010): Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Paczuski R. (1998): Zrównoważony rozwój jako zadanie współczesnego państwa oraz rola polityki i prawa w jego realizacji, [w:] Planowanie, Zarządzanie i Ochrona Środowiska, (red.)
Kowalkowski A., Żygadło M. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce, s. 23–37.
Pawlak  Z.  (2002):  Ochrona  środowiska  dla  ekonomistów,  Wydawnictwo  Inter-Inform, Poznań.
Penc J. (2005): Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.267 Bibliografia
Pessoa A., Rui Silva M. (2009): Environment based innovation. Policy questions, Finisterra, vol. XLIV, no. 88, pp. 53–78.
Pietraś M., Olchowski J. (2002): Ekologiczna ścieżka globalizacji, [w:] Oblicza procesów globalizacji, (red.) M. Pietraś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 137–157.
Piontek B. (2002): Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa.
Poskrobko B., Poskrobko T. (2012): Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa.
Radecki W. (1986): Mały słownik wiedzy obywatelskiej o ochronie środowiska, Wydawnictwo Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej oddział we Wrocławiu, Wrocław.
Ratajczak M., Szulc R. (2012): Historyczne korzenie ekonomii głównego nurtu, w: Współczesne teorie ekonomiczne, (red.) M. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 13–25.
Rogall H. (2010): Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Wydawnictwo ZYSK i S-KA, Poznań.
Rokicka E., Woźniak W. (2016): W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Rosicki R. (2010): Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, Przegląd Naukowo-Metodyczny, nr 4, s. 44–56.
Rutkowska-Podołowska M., Popławski Ł. (2015): Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Gospodarka regionalna i międzynarodowa, nr 41, t.2,  
s. s. 75–83.
Samseth J. (2013): Will the introduction of rewenable energy in Europe lead to CO2 reduction without nuclear energy?, Environmental Development, April, vol. 6, pp. 130–132, https://www.researchgate.net/publication/257742357_The_Politics_of_Energy_
Challenges_for_a_Sustainable_Future_S_Vanderheiden_Ed_Routledge_New_York_NY_2012_12500_168_pp_Hardback_ISBN978-0-415-52307-3 [data dostępu: 31.03.2020].
Sikkema R., Junginger M., McFarlane P., Faaij A. (2013): The GHG contribution of the cascaded use of harvested wood products in comparison with the use of wood for energy – A case study on available forest resources in Canada, Environmental Science and Policy, August, vol. 31, pp. 96–108, https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20133282288?q=(au%3A%22Sikkema%2C+R.%22) [data dostępu: 31.03.2020].
Smith A. (2007): Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodu, T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Spychalski G. B. (1999): Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Stankiewicz W. (2007): Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Suchecka. J. (2015): Finansowanie ochrony zdrowia: wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.268 Bibliografia
Sӧderbaum P. (2011): Sustainability economics as a contested concept, Ecological Economics, Vol. 70, p. 1019–1020.
Śleszyński J. (2000): Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa:.
Teneta-Skwiercz D. (2009): Orientacja prośrodowiskowa w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, (red.) M. Juchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 59–64.
UNEP (2012): Global Environmental Outlook 5, www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_C3.pdf [data dostępu: 03.04.2020].
Urbaniec M. (2001): Kooperatywne działania na rzecz rozwoju zrównoważonego. Ekonomia a rozwój zrównoważony, wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (DzU z dnia 20.06.2001), www.ispa.sejm.gov.pl [data dostępu: 20.08.2020].
Weber M. (2008): The business case for corporate social responsibility: A company – level measurement approach for CSR, European Management Journal, Vol. 26, Issue 4, August, p. 247–261.
Wnuk Z. (red.) (2010): Ekologia i ochrona środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Zagóra-Jonszta U. (2004): Michał Kalecki and John Maynard Keynes – the Creators of the Modern Theory of Economic Situation, Journal of Economics & Management, nr 1, pp. 151–166.
Zagóra-Jonszta U. (2015): Istota i źródła wartości w rozumieniu wybranych teorii ekonomicznych. Ekonomia przedklasyczna i klasyczna, Europa Regionum, nr 25, s. 495–508.
Zaremba-Warnke S. (2007): Wykorzystanie marketingu w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju, (red.) B. Poskrobko, G. Dobrzański, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 149.
Zielecki, Zając-Plezia (2002): Środowisko i jego wpływ na człowieka, [w:] Zarządzanie środowiskiem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 12–23.
Zubalewicz A., Zabrocka B. (2004): Poprawa jakości życia jako cel rozwoju zrównoważonego, [w:] Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, s. 271–277.
Żuchowski J. (2001): Zarządzanie jakością procesów, produktów i środowiska. Aspekty towaroznawcze, PWN, Warszawa.
Yildirim F., Öztürk H., Abukan B. (2021): Examination of social workers’ attitudes towards sustainable
development and environment in the focus of the COVID-19 pandemic, International Journal of Sustainability in Higher Education, vol. 22, Issue 8, file:///C:/Users/user/Downloads/10-1108_IJSHE-10-2020-0413%20(1).pdf [data dostępu: 11.10.2021].
Hörisch J. (2021): The relation of COVID-19 to the UN sustainable development goals: implications for sustainability accounting,  management and policy research, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 12, No. 5, pp. 877-888
(file:///C:/Users/user/Downloads/10-1108_SAMPJ-08-2020-0277.pdf [data dostępu: 11.10.2021].
www.biologia.opracowania.pl/człowiek i środowisko [data dostępu: 14.10.2020]
www.conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf.  [data  dostępu: 17.10.2020]
www.ipcc.ch [data dostępu: 17.10.2020]
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Polityka_Ekologiczna_Panstwa/Polityka_Ekologiczna_Panstwa_2030.pdf [data dostępu: 27.10.2020]
http://www.agenda21.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&I-temid=8&showall=1 [data dostępu: 17.10.2020]
http://www.unic.un.org.pl/milenium2000/ [data dostępu: 17.10.2020]
http://www.unic.un.org.pl/milenium.php [data dostępu: 18.10.2020]
https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf [data dostępu: 25.10.2020; 12.03.2021; 17.08.2021]
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/agenda-2030 [data dostępu: 18.08.2021] file:///C:/Users/user/Downloads/Agenda_2030_na_rzecz_zrownowazonego_rozwoju%20(1).pdf [data dostępu:14.12.2020; 25.02.2021]
https://sdg.gov.pl/priorytet/ [data dostępu: 28.06.–15.09.2021] file:///C:/Users/user/Downloads/ekonomiczne_aspekty_ochrony_srodowiska_2020.pdf [data dostępu: 28.12.2020]
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/  [data dostępu: 21.12.2020]
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020 [data dostępu: 21.12.2020]
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/szwajcarsko-polski-program-wspolpracy [data dostępu: 21.12.2020]
https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-life/ [data dostępu: 21.12.2020]
https://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/regionalne-programy-operacyjne-2014-2020-rpo-2014-2020/ [data dostępu: 21.12.2020]
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf [data dostępu: 21.12.2020]
https://www.gdos.gov.pl/system-oos [data dostępu: 28.12.2020]
https://www.gov.pl/web/klimat/pozwolenia-zintegrowane [data dostępu: 28.12.2020]
https://ris2007-2013.slaskie.pl/pl/artykul/dokumenty_ue/_krajowe/1287386463/0/0 [data dostępu: 25.02.2021]
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/64/europejska-agenda-cyfrowa [data dostępu: 25.02.2021]
https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2012/05-24/0223/P7_TA-PROV(2012)0223_PL.pdf [data dostępu: 25.02.2021]
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0093_PL.pdf?redirect [data dostępu: 25.02.2021]
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [data dostępu: 25.02.2021]
http://www.bermar.home.pl/ohp/ohpbip_files/strony/262.pdf [data dostępu: 27.02.2021]
https://www.oecd.org/sdd/OECD-Better-Life-Initiative.pdf [data dostępu: 04.04.2021]
https://www.oecd.org/greengrowth/ [data dostępu: 06.04.2021]
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf [data dostępu: 25.05.2021]
https://www.oecd.org/gov/cog-2015-delivering-priority-strategies.pdf [data dostępu: 25.05.2021]
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-
N.pdf/8f9812e6-1aaa-7823-928f-03d8dd74df4f?t=1623741433852 [data dostępu: 07.06.2021]
http://www.unic.un.org.pl/szczyt-zrownowazonego-rozwoju/szczyt-zrownowazonego-rozwoju-(25-27-wrzesnia-2015-r):-nowa-historyczna-agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-jednoglosnie-przyjeta-przez-193-panstwa-czlonkowskie-onz/2863 [data dostępu: 23.10.2020]
http://unic.un.org.pl/files/259/Polska_VNR_20180615.pdf [data dostępu: 24.08.2021]
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF [data dostępu: 25.04.2021]
http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2609&wid=34 [data dostępu: 26.02.2021]
http://www.unic.un.org.pl/mdg-report-2015/raport-o-milenijnych-celach-rozwoju-na-rok-2015:-przejscie-od-milenijnych-celow-rozwoju-do-agendy-rozwoju-po-roku-2015/2842 [data dostępu: 26.02.2021]
http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860 [data dostępu: 27.10.2021]
http://dl.icdst.org/pdfs/files4/f5522576bffbd9a715d5f03a68aae2ae.pdf [data dostępu: 11.04.2021]
https://raportsdg.stat.gov.pl/index.html [data dostępu: 21.09.2021]
(https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf) [data dostępu: 21.09.2021]

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane