• Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3

Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3

 • Autor: Anna Jacek Emilia Sarnacka Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-932-6
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 232/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 52.00 zł

  46.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 46.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka ma na celu kompleksowe ujęcie wszystkich prawnych aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej, w tym w szczególności warunków umieszczenia w DPS, odpłatności za umieszczenie w DPS, finansowania DPS oraz ochrony dokumentacji.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I. Tworzenie i rejestracja DPS

1.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia DPS
1.1.1. Prowadzenie DPS przez jednostki samorządu terytorialnego
1.1.2. Prowadzenie DPS przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
1.2. Zakres działalności DPS
1.3. Zezwolenie na prowadzenie DPS
1.4. Likwidacja DPS

Rozdział II. Osoby uprawnione do umieszczenia w DPS oraz koszty pobytu w DPS


2.1. Wprowadzenie
2.2. Osoby uprawnione do umieszczenia w DPS
2.3. Tryb kierowania i przyjmowania do DPS
2.4. Przyjęcie do DPS osób chorych psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym
2.5. Sposób i tryb kierowania przyjmowania i pobytu nieletnich w DPS
2.6. Decyzja o skierowaniu lub umieszczeniu w DPS oraz decyzja ustalająca opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej
2.7. Nieponoszenie opłat za nieobecność mieszkańca DPS
2.8. Zwolnienie z opłat w DPS

Rozdział III. Potrzeby bytowe w DPS (regulacje dotyczące miejsca zamieszkania, wyżywienia, infrastruktury)


3.1. Wprowadzenie
3.2. Usługi bytowe w DPS
3.3. Miejsce zamieszkania w DPS
3.4. Spełnienie warunków przez DPS w zakresie infrastruktury
3.5. Warunki sanitarne w DPS
3.6. Warunki w zakresie żywienia i organizacji posiłków w DPS
3.7. Warunki w zakresie zapewnienia odzieży i obuwia
3.8. Warunki w zakresie utrzymania czystości

Rozdział IV. Realizacja zadań opiekuńczych i usług wspomagających w DPS


4.1. Wprowadzenie
4.2. Usługi opiekuńcze w DPS
4.3. Usługi wspomagające w DPS
4.4. Zapewnienie usług opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców DPS
4.5. Warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających

Rozdział V. Zapewnienie świadczeń zdrowotnych w DPS

5.1. Wprowadzenie
5.2. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańców domów pomocy społecznej
5.3. Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
5.4. Liczba świadczeniobiorców
5.5. Finansowanie świadczeń lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej
5.6. Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
5.7. Liczba świadczeniobiorców
5.8. Finansowanie świadczeń pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej
5.9. Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców DPS
5.10. Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz rehabilitacji leczniczej

Rozdział VI. Personel DPS

6.1. Wprowadzenie
6.2. Wybór przepisów mających zastosowanie do personelu DPS
6.3. Czas pracy personelu DPS
6.4. Prawa i obowiązki personelu DPS prowadzonego przez jednostkę samorządową
6.5. Podsumowanie

Rozdział VII. Wolontariat w DPS

7.1. Wprowadzenie
7.2. DPS jako podmiot uprawniony do pozyskiwania wolontariuszy
7.3. Wolontariat przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
7.4. Porozumienie o wolontariat
7.5. Podsumowanie

Rozdział VIII. Dokumentowanie działalności DPS

8.1. Wprowadzenie
8.2. Dokumentacja pracownicza DPS
8.2.1. Indywidualnej dokumentacji pracowniczej (akta osobowe)
8.3. Regulaminy
8.4. Dokumentacja działalności DPS sensu stricto
8.4.1. Dokumentacja związana z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie DPS
8.4.2. Zgoda na przyjęcie do DPS
8.4.3. Mieszkańcy nieletni upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim
8.4.4. Mieszkańcy z zaburzeniami psychicznymi
8.4.4.1. Przyjęcie do DPS
8.4.4.2. Przymus bezpośredni
8.4.5. Zajęcia rehabilitacji społecznej
8.4.6. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Rozdział IX. Nadzór i kontrola DPS

9.1. Nadzór a kontrola
9.2. Kontrola i nadzór realizowane przez wojewodę
9.3. Kontrola przyjęcia i przebywania w DPS osób z zaburzeniami psychicznymi
9.4.  Kontrola legalności skierowania i przebywania w DPS osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywaj
9.5. Kontrola sprawowana przez podmiot zlecający realizację zadania publicznego
9.6. Inne rodzaje kontroli DPS

Rozdział X. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

10.1. Przesłanki uzyskania zezwolenia
10.2. Postępowanie w przedmiocie uzyskania zezwolenia
10.3. Obowiązki podmiotu prowadzącego placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
10.4. Cofnięcie zezwolenia

Zakończenie
Orzecznictwo
Kwestionariusz
Wykaz literatury

Anna Jacek
dr, absolwentka prawa Filii UMCS w Rzeszowie, pracuje na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, współpracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego Steczkowska i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie oraz Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie.

Książki tego autora

Emilia Sarnacka
dr, absolwentka prawa. Pracownik Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zakładu Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Książki tego autora

Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
dr n. prawn. adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej WPPKiA KUL oraz ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Stypendystka fundacji Herbert-Quandt-Stiftung oraz Gesellschaft für Rechtspolitik. Autorka prac z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego, farmaceutycznego oraz medycznego.

Książki tego autora

Baka K., Machulak G., Pietraszewska-Macheta A., Sidorko A., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz , Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
Bobińska K., Eichstaedt K., Gałecki P., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.
Czarnik Z., Posłuszny J., Zakład publiczny, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 6: Podmioty administrujące, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Drozdowska U., Dzienis P., Górski A. (red.), Potulski J., Rozwadowska E., Załuski W., Fiutak A., Leksykon prawa medycznego. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Dudzińska M., Gregorczyk F., Głąb T., Potoczny M., Rytlewski T., Walczak U., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.
Frąckowiak R., Górna R., Kopania R., Krajewski T., Lisowski A, Sarna M., Szochner-Siemińska M., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.
Fundowicz S., Zakłady publiczne, [w:] Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, red. J. Stelmasiak, J. Szreniawski, Bydgoszcz–Lublin 2002.
Fiutak A., Jacek A., Miaskowska-Daszkiewicz K., Pyziak-Kowalska K., Zawody w ochronie zdrowia, C.H. Beck, Warszawa 2014.
Gersdorf M., Raczkowski M., Rączka K., Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
Grabusińska Z., Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
Gromek K., Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001.
Haak-Trzuskawska A., Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo. Wybrane zagadnienia procesowe, „Prawo i Medycyna” 2011, nr 4.
Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.
Jacek A., Porada S., Aspekty prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty w  Polsce, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie” 2012, nr 1, s. 124–128.
Karkowska D., Zawody medyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Kopania R. (red.), Procedura kierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Komosa P., Umowa o pracę wolontarystyczną – jaka forma?, [w:] Wolontariat – nowe spojrzenie na pracę społeczną, red. Z. Wejcman, BORIS, Warszawa 1996.
Maciejczak R., Brak kontroli w domach pomocy społecznej, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2008, nr 12.
Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Maciejko W., Zaborniak P., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2013.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, Toruń 2001.
Paduszyńska E., Solce-Florek E., Wilimska W. (red.), Wolontariat w pomocy społecznej,
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków 2011.
Przewłocka J., Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%.
Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
Pużyński S., Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w  diagnostyce i regulacjach prawnych, „Psychiatria Polska” 2007, t. XLI, nr 3, s. 306.
Romer M.T., Prawo pracy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012, dostęp: LexPolonica.
Rozwadowska E., Położna w systemie prawnym. Prawo dla położnych, PZWL, Warszawa 2012.
Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009.
Sierpowska I., Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjno-prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, Warszawa–Kraków 2009.
Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
Skrzydło-Niżnik I., Zalas G., Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, Kraków 2002.
Staszczyk P., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz,  LexisNexis, Warszawa 2013.
Suski P., Stowarzyszenia i fundacje. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
Wierzbowski M., Wiktorowska A., Nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo, [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2000.
Woźniewska-Żol D., Domy pomocy społecznej prowadzone przez podmiotu niepubliczne, „Casus” 2009, nr 53.
Zaborniak P., Podstawy prawne działalności gospodarczej w pomocy społecznej, „Służba Pracownicza” 2008, nr 3.
Zaborniak P., Zezwolenie na utworzenie domu pomocy społecznej, „Służba Pracownicza” 2008, nr 4.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo medyczne dla lekarzy psychiat...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Aktywny senior. Jak zachować sprawn...

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Zagadnienia prawa medycznego

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Trening pamięci i koncentracji dla ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Senior sprawny intelektualnie

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Senior w domu. Gry i ćwiczenia dla ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Doświadczając starości. Zdrowie psy...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Metody i techniki pracy z osobami s...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane