• Definicja i zakres prawa służb specjalnych

Definicja i zakres prawa służb specjalnych

 • Autor: Przemysław Szustakiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-036-7
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 252/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 62.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompendium wiedzy o służbach specjalnych. Od początku XXI wieku kwestia kompetencji oraz metod działania służb specjalnych ogniskuje wokół siebie coraz więcej problemów związanych z podstawami prawnymi działania służb specjalnych. Poszerzający się zakres ich uprawnień oraz wzrost liczebny przyczyniły się do powstania nowej dziedziny prawa – prawa służb specjalnych. Jej wyodrębnienie ma służyć opisaniu za pomocą metod prawnych wyjątkowej działalności służb, ale również mechanizmów pozwalających na ich kontrolę w demokratycznym państwie prawa. Zamysłem pracy jest więc przedstawienie i opisanie obecnej pozycji, organizacji oraz posiadanych kompetencji służb specjalnych, ich usystematyzowanie, a także omówienie zasad kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Służby specjalne jako przedmiot nauk o bezpieczeństwie i nauk prawnych
 
1.1. Służby specjalne jako przedmiot nauk o bezpieczeństwie
1.2. Pojęcie służb specjalnych w prawie
1.3. Funkcje i klasyfikacja służb specjalnych

Rozdział 2. Pojęcie prawa służb specjalnych

2.1. Podstawy wyodrębnienia prawa służb specjalnych jako dziedziny prawa administracyjnego  
2.2. Przedmiot prawa służb specjalnych
2.3. Podmioty prawa służb specjalnych
 
Rozdział 3. Służby specjalne jako organ pozyskiwania i ochrony informacji


3.1. Zbieranie i analiza informacji
3.2. Ochrona informacji niejawnych
3.3. Ochrona bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych

Rozdział 4. Służby specjalne jako organ prewencyjny i procesowy

4.1. Rodzaje przestępstw, do których ścigania są powołane służby specjalne
4.2. Uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze
4.3. Działania antyterrorystyczne

Rozdział 5. Służby specjalne jako organ kontrolny

5.1. Uprawnienia kontrolne CBA
5.2. Uprawnienia kontrolne związane zabezpieczeniem informacji niejawnych  
5.3. Inne uprawnienia kontrolne

Rozdział 6. Służby specjalne jako organ wykonujący inne czynności z zakresu administracji publicznej


6.1. Udział służb specjalnych w regulowaniu administracyjnoprawnej sytuacji osób fizycznych
6.2. Uprawnienia służb specjalnych w sprawach z zakresu administracyjnoprawnej regulacji gospodarki
6.3. Działania służb specjalnych w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych

Rozdział 7. Służby specjalne jako organ zatrudniający

7.1. Stosunki służbowe w cywilnych służbach informacyjno-wywiadowczych
7.2. Stosunki służbowe w wojskowych służbach specjalnych
7.3. Stosunki służbowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Rozdział 8. Nadzór i kontrola nad służbami specjalnymi
 
8.1. Nadzór i kontrola służb specjalnych przez władzę wykonawczą
8.2. Kontrola parlamentarna
8.3. Sądowa kontrola służb specjalnych

Zakończenie  
Wykaz źródeł

dr hab. Wojciech Maciejko, prof. Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego:

Niewątpliwie cenne okazały się wywody Autora wskazujące na wiele relacji społecznych, gospodarczych, a nawet ekonomicznych, których natężenie wywołało w sferze legislacji znaczną atomizację współczesnych problemów funkcjonowania służb mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem służb specjalnych. Trafnie zauważono, że na tle problematyki jurydycznej służb specjalnych można zaobserwować zjawiska zmierzające do kształtowania prawa o służbach specjalnych jako działu prawa.

prof. dr hab. Wojciech Piątek, UAM:

Monografia stanowi niewątpliwie całościowe kompendium wiedzy z zakresu polskiego prawa służb specjalnych. Na wstępie chciałbym już zaznaczyć, że została oparta na solidnej i szerokiej analizie materiału normatywnego. W mojej ocenie będzie stanowiła istotny punkt odniesienia dla dalszych analiz oraz oceny regulacji prawnej w tym obszarze wiedzy.

Przemysław Szustakiewicz
doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; profesor Uczelni Łazarskiego, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, Prawa Konstytucyjnego i Prawa Pracy na tej uczelni; specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli państwowej i zamówień publicznych.

Książki tego autora

Wykaz źródeł
I. Akty prawne
Akty prawa europejskiego
Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. WE seria L nr 119,
s. 1)
Akty prawa polskiego
Uchwała  Sejmu  RP  z  dnia  27  kwietnia  1995  r.  w  sprawie  zmiany  Regulaminu  Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 23, poz. 271)
Uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. − Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
(M.P. z 2021 r., poz. 483 ze zm.)  
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz.U. z 2020 r., poz. 27 ze zm.)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1921 ze zm.)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r., poz. 35 ze zm.)
Ustawa z dnia 10 czerwca o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 796
ze zm.)
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatyw-
nymi funduszami inwestycyjnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 605 ze zm.)
Ustawa  z  dnia  26  października  2000  r.  o  giełdach  towarowych  (Dz.U.  z  2019  r.,
poz. 312) Wykaz źródeł     | 235
 
Ustawa  z  dnia  19  listopada 2009  r.  o  grach hazardowych  (Dz.U.  z  2020  r.,  poz.  2094  
ze zm.)
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej  − Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2021 r., poz. 177)
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. − Karta Polaka (Dz.U. z 2019 r., poz. 1598)
Ustawa  z  dnia  15  lipca  2011  r.  o  kontroli  w  administracji  rządowej  (Dz.U.  z  2020  r.,  
poz. 224)
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 886)
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1359 ze zm.)
Ustawa  z  dnia  30  kwietnia  2010  r.  o  Narodowym  Centrum  Badań  i  Rozwoju  (Dz.U.  
z 2020 r., poz. 1861 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.  
z 2020 r., poz. 164 ze zm.)
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. − Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2021 r., poz. 408
ze zm.)
Ustawa  z  dnia  15  września  2000  r.  −  Kodeks  spółek  handlowych  (Dz.U.  z  2020  r.,  
poz. 1526 ze zm.)
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2020 r., poz. 1200
ze zm.)
Ustawa  z  dnia  26  czerwca  2014  r.  o  niektórych  umowach  zawieranych  w  związku  
z  realizacją  zamówień  o  podstawowym  znaczeniu  dla  bezpieczeństwa  państwa
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1379 ze zm.)
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmo-
dyfikowanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 117)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 329 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługa-
mi o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 509)  
Ustawa  dnia  14  grudnia  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  przetwarzanych  
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125
ze zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 328 ze zm.)
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r.,  
Nr 196, poz. 1631 ze zm.)
Ustawa  z  dnia  5  sierpnia  2010  r.  o  ochronie  informacji  niejawnych  (Dz.U.  z  2019  r.,  
poz. 742) 236 |     Wykaz źródeł
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 838  
ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admi-
nistracji morskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2135 ze zm.)
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2020 r., poz. 347)  
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodar-
czej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 2399)
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 580)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
z 2020 r., poz. 1427 ze zm.)
Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr 19, poz. 99)
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.)
Ustawa  z  dnia  1  marca  2018  r.  o  przeciwdziałaniu  praniu  brudnych  pieniędzy  oraz  
finasowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. − Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 623 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  –  Prawo  energetyczne  (Dz.U.  z  2021  r.,  poz.  716  
ze zm.)
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1970 ze zm.)
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162)  
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r., poz. 526  
ze zm.)
Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.  – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 324)
Ustawa  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2021  r.,  
poz. 1129 ze zm.)
Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  (Dz.U.  z  2020  r.,  
poz. 2050 ze zm.)
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2021 r., poz. 66)
Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  o  przygotowaniu  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie
obiektów  energetyki  jądrowej  oraz  inwestycji  towarzyszących  (Dz.U.  z  2018  r.,  
poz. 1537 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r., poz. 805 ze zm.)
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 523
ze zm.) Wykaz źródeł     | 237
 
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1472)
Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 255
ze zm.)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1221 ze zm.)
Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2006  r.  o  Służbie  Kontrwywiadu  Wojskowego  oraz  Służbie
Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 687 ze zm.)
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.  
z 2021 r., poz. 1131 ze zm.)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1133)
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1897)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1928)
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczo-
nych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 114)
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 344)
Ustaw  z  dnia  13  czerwca  2003  r.  o  udzielaniu  cudzoziemcom  ochrony  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1108)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r., poz. 794 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektroniczne
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1173)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. z 1999 r. Nr 51,
poz. 526 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego (Dz.U. Nr 1, poz. 1)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami  
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1545
ze zm.)
Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 152 ze zm.)
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Agencji  Wywiadu,  Służby  Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego  Biura Antykorupcyjnego,
Straży  Granicznej,  Straży  Marszałkowskiej,  Służby  Ochrony  Państwa,  Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U.
z 2020 r., poz. 723 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1856
ze zm.) 238 |     Wykaz źródeł
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjono-
wanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 496)
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym oraz ustawy o sporcie (Dz.U. Nr 151, poz. 1014)
Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem
Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych
warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności
kontrolnych  przez  funkcjonariuszy  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego  (Dz.U.  
z 2021 r., poz. 319)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczo-
wych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. Nr 181, poz. 1872 ze zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie odszko-
dowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, niebędącym jej funkcjonariuszami (Dz.U. Nr 160, poz. 1558)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie odszko-
dowań  przyznawanych  osobom  udzielającym  pomocy  Agencji  Wywiadu,  niebędą-
cym jej funkcjonariuszami (Dz.U. Nr 208, poz. 2024)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie odszko-
dowań  przyznawanych  osobom  udzielającym  pomocy  Centralnemu  Biuru  Antyko-
rupcyjnemu, niebędącym jego funkcjonariuszami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1473)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup
zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpie-
czeństwa  Wewnętrznego  w  tych  grupach  oraz  wzrostu  uposażenia  zasadniczego  
z tytułu wysługi lat (Dz.U. z 2019 r., poz. 983 ze zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zasze-
regowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek upo-
sażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu
wysługi lat (Dz.U. z 2020 r., poz. 48 ze zm.)
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie rozkładu
czasu  służby  funkcjonariuszy  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego  (Dz.U.  Nr  203,
poz. 1496)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 3 października 2003 r. w sprawie
rozkładu  czasu  służby  funkcjonariuszy  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 494)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu
czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2021 r., poz. 135)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny
zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go (Dz.U. z 2014 r., poz. 242 ze zm.) Wykaz źródeł     | 239
 
Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  23  października  2003  r.  w  sprawie
oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 187,
poz. 1824 ze zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie służby
wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w insty-
tucjach cywilnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1633)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygo-
towania  i  przeprowadzania  kontroli  stanu  zabezpieczenia  informacji  niejawnych
(Dz.U. Nr 93, poz. 541)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu
sprawowania  nadzoru  i  przeprowadzania  kontroli  w  Agencji  Bezpieczeństwa  We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przez organy
dozoru jądrowego (Dz.U. Nr 8, poz. 55)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie sta-
wek  uposażenia  zasadniczego  na  poszczególnych  stanowiskach  służbowych  funk-
cjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadni-
czego z tytułu wysługi lat (Dz.U. z 2016 r., poz. 842)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu działania Ministra − Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego
− Koordynatora Służb Specjalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2273)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjona-
riuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. Nr 56, poz. 501)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu
do miejsca pełnienia służby (Dz.U. Nr 110, poz. 1046)
Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  8  lipca  2020  r.  w  sprawie  udzielania
wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1225)
Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  lipca  2020  r.  w  sprawie  udzielania
wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy
Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2020 r., poz. 1230)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie upoważ-
nienia do wykonywania czynności kontrolnych przez  funkcjonariuszy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1119)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie warunków
i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do
wykonywania zadań poza Agencją (Dz.U. Nr 34, poz. 296)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie oddele-
gowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do wykonywania zadań służbowych po-
za Agencją (Dz.U. Nr 160, poz. 1553) 240 |     Wykaz źródeł
Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  4  października  2011  r.  w  sprawie
współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontr-
wywiadu  Wojskowego  w  zakresie  wykonywania  funkcji  krajowej  władzy  bezpie-
czeństwa (Dz.U. Nr 220, poz. 1302)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 258, poz. 1753)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wzoru kwe-
stionariusza osobowego oraz szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym (Dz.U. Nr 133, poz. 936)
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów
poświadczeń bezpieczeństwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 220)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów za-
świadczeń  stwierdzających  odbycie  szkolenia  w  zakresie  ochrony  informacji  nie-
jawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agen-
cję  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  lub  Służbę  Kontrwywiadu  Wojskowego  (Dz.U.  
z 2020 r., poz. 1256)
Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  8  sierpnia  2011  r.  
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i ar-
tystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065)
Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  20  września  2018  r.  
w  sprawie  dziedzin  nauki  i  dyscyplin  naukowych  oraz  dyscyplin  artystycznych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1818)
Rozporządzenie  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  25  września  2006  r.  w  sprawie
dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U.
z 2020 r., poz. 474)
Rozporządzenie  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  25  września  2006  r.  w  sprawie
dodatków  do  uposażenia  funkcjonariuszy  Służby  Wywiadu  Wojskowego  (Dz.U.  
z 2018 r., poz. 1501
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup
zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposaże-
nia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz.U. Nr 174, poz. 1270 ze zm.)
Statut  Agencji  Bezpieczeństwa  wewnętrznego  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia
nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 26 września2018 r. w sprawie nadania
statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. z 2018 r., poz. 927)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup
zaszeregowania  stanowisk  służbowych  funkcjonariuszy  Służby  Wywiadu  Wojsko-
wego  i  stawek  uposażenia  zasadniczego  w  tych  grupach  oraz  wzrostu  uposażenia
zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz.U. Nr 174, poz. 1271 ze zm.) Wykaz źródeł     | 241
 
Statut  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego,  który  jest  załącznikiem  do  zarządzenia  
nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania sta-
tutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 70, poz. 953 ze zm.)
Statut Służby Kontrwywiadu Wojskowego będącego załącznikiem do zarządzenia Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Służ-
bie Kontrwywiadu Wojskowego (M.P. z 2017 r., poz. 431)
 
Orzecznictwo
Orzecznictwa ETPCz
Wyrok  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka  z  dnia  7  maja  2021  r.,  sygn.  akt
4907/18, XERO FLOR W POLSCE SP. Z O. O. v. POLSKA, LEX nr 3170326
 
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Wyrok  TK  z  dnia  10  kwietnia  2002  r.,  sygn.  akt  K  26/00  (OTK  seria  A,  nr  2,  2002  
poz. 18)
Wyrok TK z dnia 23 czerwca 2009 r., sygn. akt K 54/07 (Dz.U. Nr 105, poz. 880)
Wyrok TK z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. akt K 23/11 OTK seria A nr 7, poz. 80
Wyroku TK z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt K 34/15 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2129)
Wyrokiem TK z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt SK 8/14 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1083)
 
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego  
Uchwała NSA z dnia 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt I OPS 1/12, ONSAiWSA, 2012, nr 4,
poz. 59
Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2007 r., sygn. akt I OSK 1045/06, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2007 r. sygn. akt I OSK 1055/06, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt I OSK 1170/06, LEX nr 939213.
Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. akt I OSK 969/07, LEX nr 565671
Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt I OSK 1012/07, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2009 r., sygn. akt I OSK 1031/09, z dnia 15 kwietnia 2009 r.,
CBOSA
Wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt I OSK 786/08, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 5 maja 2011 r., sygn. akt I OSK 53/11, Legalis nr 352235
Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt I OSK 2539/12, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt I OSK 689/13, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. akt I OSK 1159/13, LEX nr 1956406
Wyrok NSA z dnia 6 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 1177/13, LEX nr 1956407
Wyrok NSA z 5 lutego 2016 r., II OSK 1348/14, LEX nr 2114301 242 |     Wykaz źródeł
Wyrok NSA z dnia 9 lutego 2016 r., sygn. akt I OSK 2855/14, Legalis nr 1454454
Wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt I OSK 1557/14, CBOSA
Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. akt II OSK 1217/15 Legalis nr 1578343
Wyrok NSA z 23 lutego 2017 r., sygn. akt I OSK 1743/15, LEX nr 2316883
Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. akt I OSK 1564/16, LEX nr 2536714
Postanowienie  NSA  z  dnia  14  stycznia  2016  r.,  sygn.  akt  II  GSK  3515/15,  Legalis  
nr 1403167
Postanowienie NSA z dnia 15 maja 2018 r., sygn. akt I OSK 1436/18 CBOSA
Postanowienie NSA z 21 listopada 2018 r., sygn. akt I OSK 3917/18, LEX nr 2584386
Postanowienie NSA z dnia 7 grudnia 2018 r., sygn. akt I GSK 892/18, CBOSA
 
Orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 576/10, CBOSA
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 lipca 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 623/10, CBOSA
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 lipca 2010 r., sygn. akII SA/Wa 773/10, CBOSA
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 października 2010 r., sygn. akt VIII SA/Wa 408/10,
CBOSA
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 1665/10, CBOSA
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 października 2011 r., sygn. akt VIII SA/Wa 671/11,
Legalis nr 392912
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 1121/12,
CBOSA  
Wyrok WSA Warszawie z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Wa LEX nr 1317038
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2213/13, Legalis  
nr 950466
Wyrok  WSA  w  Warszawie  z  dnia  1  lutego  2016  r.,  sygn.  akt  II  SA/Wa  904/15,  LEX  
nr 2008985
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt II SA/Wa 1741/17,
Legalis nr 1889467
Wyrok  WSA  w  Warszawie  z  dnia  14  listopada  2018  r.,  II  SA/Wa  293/18,  LEX  
nr 2735534.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 r., sygn. akt II SA/Wa 2811/19, LEX  
nr 2122006
Wyrok  WSA  w  Warszawie  z  18  grudnia  2020  r.,  sygn.  akt  II  SA/Wa  1546/20,  LEX  
nr 3166861
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 stycznia 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 1668/20, CBOSA
 
 Wykaz źródeł     | 243
 
III. Literatura
Monografie i opracowania
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwagrzyk,
Warszawa 2005
Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, Warszawa 2011
Bartosiewicz K., Służby specjalne w Polsce – zarys problemowy, „Zeszyty Naukowe Wyż-
szej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2014, nr 2
Bezpieczeństwo. Badania – teoria – praktyka, red. A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboi-
na, Józefów 2015
Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-informacyjne, red. W. Kitler, J. Taczkow-
ska-Olszewska, Warszawa 2017
Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki, red. M. Paździor, J. Trubal-
ska, Ł. Wojciechowski, A. Żywicka, Lublin 2018
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulkowski, M. Brze-
ziński, Warszawa 2009
Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków1994
Bolek T., Dobruk M., Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz z wzorami
dokumentów, LEX 2018
Bożek  M.,  Czuryk  M.,  Karpiuk  M.,  Kostrubiec  J.,  Służby  specjalne  w  strukturze  władz  
publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014
Brodzik R., Kaczmarek A., Kluska M., Legat O., Marcinkowski B., Ustawa o ochronie da-
nych osobowych. Komentarz, LEX 2018
Celarek K., Prawo informacyjne. Problem badawczy prawa administracyjnego, Warszawa
2013
Chałubińska-Jentkiewicz K.,  Nowikowska M., Ustawa o kontroli w administracji rządo-
wej. Komentarz, Legalis 2021
Cyberbezpieczeństwo, red. C. Banasiński, M. Rojszczak, Warszawa 2020
Demendecki T., Sitko J., Szczotka J., Tylec G., Niewęgłowski A., Prawo własności przemy-
słowej. Komentarz, LEX 2015
Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990, Warszawa 1997
Ehrllich E., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1979
Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2012
Encyklopedia prawa administracyjnego, red. M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek, War-
szawa 2010
Encyklopedia szpiegostwa, Warszawa 1995
Farrow  R.,  Złap  i  ukręć  łeb.  Szpiedzy,  kłamstwa  i  zmowa  milczenia  wokół  gwałcicieli,
Warszawa 2020
Frań-Adamek A., Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz, LEX 2002 244 |     Wykaz źródeł
Gabriel-Węglowski M., Działania antyterrorystyczne. Komentarz, art. 8, LEX 2018
Grzegorowski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2017
Hauser R., Leoński Z., Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komen-
tarz, Warszawa 2008
Hoc S., Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2010
Hoc S., Szustakiewicz P., Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Komentarz, LEX
2012  
Hudyma  P.,  Udział  wojsk  polskich  w  misjach  zagranicznych  o  charakterze  pokojowym  
i  stabilizacyjnym  w  latach  1953–2008,  Poznań  2011,  https://repozytorium.amu.
edu.pl/bitstream/10593/2645/1/praca_dr.pdf (dostęp: 2.06.2021)
Iserzon E., Prawo administracyjne, Warszawa 1968
Jabłońska-Bonca  J.,  Prywatna  ochrona  bezpieczeństwa.  Koncepcja,  podmioty,  zadania,
normy, konteksty, Warszawa 2017
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006
Jagielski J., Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy, LEX 2016
Jarzęcka-Siwik E., Liszcz T., Niezgódka-Medek M., Robaczyński W., Komentarz do ustawy
o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2000
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyżej
Izbie Kontroli, Warszawa 2017
Jędrzejewski J., Kontrola administracji, Poznań 2000
Karpiuk M., Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu
Wojskowego  oraz  żołnierzy  zawodowych  wyznaczonych  na  stanowiska  służbowe  
w tych formacjach, Olsztyn 2017
Kędzierski  M.A.,  Współpraca  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  z  Generalnym  
Inspektorem Informacji Finansowej na podstawie przepisów nowej ustawy o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, PBW 2020, nr 12
Korycki S., Kuciński J., Trzciński Z., Zarys prawa, Warszawa 2002
Lang W., Wróblewski J., Zawadzki Z., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979
Langrod L.S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Reprint, Zakamy-
cze 2003
Larecki J., Leksykon służb specjalnych świata, Warszawa 2007
Laskowski D., Polskie służby specjalne, Poznań 2017
Lewandowska K., Lewandowski T., Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komen-
tarz, LEX 2013
Longman Dictionary od Contemporary English, Edinburgh 2003
Łabuz  P.,  Safjański  T.,  [w:]  Zubrzycki,  Ustawa  o  działaniach  antyterrorystycznych.  
Komentarz, Legalis 2019
Łopatka A., Prawoznawstwo, Warszawa–Poznań 2011
Mączyński M., Policja państwa w II Rzeczypospolitej, Kraków 1997 Wykaz źródeł     | 245
 
Mikołajczyk Z., Abgarowicz G., Zarządzanie ryzykiem w kontekście funkcjonowania sys-
temu zarządzania kryzysowego, PP 2017, nr 3
Minkina M., Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014
Minkina M., Gałek B., Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie, Siedlce 2015
Misiuk A., Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2008
Niepodległa Polska. Bezpieczeństwo i polityka w latach 1918–2018, red. P. Łubiński, Kra-
ków 2018
Ochrona  danych  osobowych  i  informacji  niejawnych  z  uwzględnieniem  ogólnego  rozpo-
rządzenia unijnego, red. D. Wącióra, Warszawa 2016
Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie, red. B. Wiśniewski, Szczytno 2014
Odpowiedzialność  dyscyplinarna  funkcjonariuszy  formacji  bezpieczeństwa  i  porządku
wewnętrznego, red. A. Pieczywok, A. Karpiuk, Warszawa 2016
Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego i Agencji Wywiadu. Komentarz, Warszawa 2017
Pacek  B.,  Osobowościowe  uwarunkowania  efektywności  oficerów  kontrwywiadu,  War-
szawa 2013
Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Józefów 2012
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010
Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2007
Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018
Prawo  administracyjne  materialne,  red.  Z.  Duniewska,  B.  Jaworska-Dębska,  M.  Sthal,
Warszawa 2014
Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015
Przybysz P.M., Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2020
Przybysz P.M., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, LEX 2021
RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. E. Bielak-
-Jomaam, D. Lubasz, Warszawa 2018
Rogalski M., Kontrola korespondencji, Warszawa 2016
Roman Ł., Winogrodzki G., Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, Józefów
2016
Rybicki  Z.,  Piątek  S.,  Zarys  prawa  administracyjnego  i  nauki  administracji,  Warszawa
1988
Sławik K., Zarys prawa policyjnego, Warszawa 2011
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002
Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, red. M. Ilnicki, A. Piotrowski, Po-
znań 2012
Służby specjalne we współczesnym państwie, red. Z. Siemiątkowski, A. Zięba, Warszawa
2016 246 |     Wykaz źródeł
Snyder T., Czarna Ziemia. Holocaust jako ostrzeżenie, Kraków 2015
Sobczyk A., Wolność pracy i władza, Warszawa 2015
Stankowska I., Ustawa o dostępie do informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2014
Starościak J., Iserzon E., Prawo administracyjne w zarysie, Warszawa 1959
Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1978
Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, red. J. Gryz, Warszawa 2013
Stuard  D.T.,  Creating  National  Security  State.  A  History  of  the  law  that  transformed  
America, Princeton 2008
Sylwestrzak  A.,  Kontrola  administracji  publicznej  w  III  Rzeczypospolitej  Polskiej,  War-
szawa 2004
System  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego.  Organy  i  inne  podmioty  administracji,  
M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Warszawa 2015
System prawa administracyjnego, t. 1,  red. J. Starościak, Wrocław 1977
System prawa administracyjnego, t. 3, red. T. Rabska, J. Łętowski, Wrocław 1978
System prawa administracyjnego, t. 1: Instytucje Prawa administracyjnego, red. R. Hau-
ser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010
Taczkowska-Olszewska  J.,  Nowikowska  M.,  Prawo  do  informacji  publicznej  informacje
niejawne ochrona danych osobowych, Warszawa 2019
Uprawnienia  służb  specjalnych  z  perspektywy  współczesnych  zagrożeń  bezpieczeństwa
narodowego. Wybrane zagadnienia, red. P. Burczaniuk, Emów 2017
Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, red. J. Chlebny, Legalis 2020
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. A. Beskierska, Legalis
2019
Ustawa  o  krajowym  systemie  cyberbezpieczeństwa.  Komentarz,  red.  W.  Kittler,  Legalis
2019
Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. P. Litwiński, Legalis 2021
Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. D. Lubasz, Warszawa 2019
Ustawa  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji.  Komentarz,  red.  D.R.  Kijowski,
LEX 2015
Wadham J., The Intelligence Services Act 1994, „Modern Law Review” 1994, vol. 57, issue 6
Wieczorek  M.,  Charakter  prawny  stosunków  służbowych  funkcjonariuszy  służb  mundu-
rowych, Toruń 2017
Wielka Encyklopedia Prawa, t. 20: Prawo administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadom-
ski, A. Wróbel, Warszawa 2019
Wielki słownik języka polskiego, t. r-t, red. S. Dubisz, Warszawa 2018
Witoszko  W.,  Ochrona  trwałości  zatrudnienia  funkcjonariuszy  służb  mundurowych,  
Białystok 2019
Wiśniewski B., Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie, Szczytno 2014
Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Łódź 1984 Wykaz źródeł     | 247
 
Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005
Zalewski S., Kontrola służb specjalnych w Polsce, Warszawa 2021
Zieliński T., Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977
Ziembiński Z., Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974
Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013
Белая книга спецслужб России, Москва 1996
 
 
Artykuły
Barcikowski  A.,  Bezpieczeństwo  wewnętrzne  –  różne  perspektywy  analityczne  i  doktry-
nalne, PBW 2014, nr 11
Bieniek J., Bezpieczeństwo i obronność jako nowe dyscypliny naukowe, „Obronność. Ze-
szyty Naukowe” 2012, nr 2  
Boczar  P.,  Charakterystyka  systemu  antyterrorystycznego  w  Polsce,  „Zeszyty  Naukowe
Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży” 2004, nr 55
Bodziony  K.,  Rola  służb  specjalnych  w  systemie  instytucji  odpowiedzialnych  za  bezpie-
czeństwo ekonomiczne państwa, PBW 2012, nr 7
Bożek M., Sejmowa kontrola działalności służb specjalnych i jej ograniczenia wynikające  
z  ustaw  kompetencyjnych.  Zarys  problemu  na  tle  uwarunkowań́  normatywnych,  St.
Iur. Lubl. 2013, nr 20  
Bożek  M.,  Status  prawnoustrojowy  Szefa  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego.  Zarys
problemu na tle rozwiązań konstytucyjnych i ustawowych, „Przegląd Sejmowy” 2014,
nr 3
Bożek  M.,  Zwalczanie  przestępstw  jako  ustawowe  zadanie  Agencji  Bezpieczeństwa  We-
wnętrznego. Stan obecny i postulaty de lege ferenda, St. Iur. Lubl. 2015, nr 1
Ciszek M., Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa, „Doctrina. Studia społeczno-
polityczne” 2012, nr 9
Czarny P., Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych na tle ogólnych dylematów par-
lamentarnej kontroli tych służb, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3
Dębiński P., Pieszczek M., Skutki procesowe dowodu uzyskanego w wyniku przekroczenia
właściwości rzeczowej przez CBA, Prok. i Pr. 2019, nr 7−8
Fedorowicz K., Służby specjalne w systemie ustrojowym Armenii, „Studia Politologiczne”
2017, vol. 43  
Gacek P., Nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Charakter prawny mianowania – wybrane aspekty,
PBW 2020, nr 12  
Gacek P., Zakaz członkostwa w partii politycznej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz uczestnictwa w działalności tej partii lub na jej
rzecz, PBW 2021, nr 24  248 |     Wykaz źródeł
Gawryszewski J., Służby specjalne w Republice Federalnej Niemiec, PBW 2012, nr 6
Gębczyńska A., Zieliński J., Bezpieczeństwo i obronność jako dyscypliny naukowe – aspek-
ty teoretyczne i metodologiczne, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2016, nr 3  
Gładysz  S.,  Agencja  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  w  systemie  ochrony  obrotu  strate-
gicznego, PBW 2016, nr 15  
Górecki P., Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w działalności orzeczni-
czej szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pierwszej instancji, „Studia Admi-
nistracyjne” 2017, nr 9  
Górnicz-Mulcahy A., Status zawodowy szefów służb specjalnych, „Przegląd Prawa i Admi-
nistracji” 2015, nr C, cz. 1, 2
Grochowski R., Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa, „Środkowo-
europejskie Studia Polityczne” 2013, nr 4  
Gryz  J.,  Teoretyczne  aspekty  funkcjonowania  służb  specjalnych  RP,  „Realia  i  co  dalej”
2012, nr 1
Guź J., Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zwalczaniu zagrożeń́ terrorystycz-
nych  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  AUW,  „Studia  nad  Autorytaryzmem  
i Totalitaryzmem” 2015, 37, nr 3  
Haftarczyk K., Służby specjalne jako element bezpieczeństwa narodowego, „Zeszyty Nau-
kowe WSOWL” 2011, nr 3
Hernacka  A.,  Służby  specjalne  w  systemie  bezpieczeństwa  państwa,  ze  szczególnym
uwzględnieniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zarys problematyki, „Studia
z  Zakresu  Prawa,  Administracji  i  Zarządzania  Uniwersytetu  Kazimierza  Wielkiego  
w Bydgoszczy” 2015, t. 7
Hoc S., Sytuacja prawno-organizacyjna polskich służb specjalnych, WPP 2002, nr 3
Jarzęcka-Siwik  E.,  Prokosa  M.,  Przygotowanie  i  przeprowadzenie  kontroli  doraźnych
przez NIK, KP 2016, nr 5  
Jastrzębski R., Kontrola i nadzór nad cywilnymi służbami specjalnymi w państwie polskim
w latach 1990–2016, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2018, nr 4  
Jaworski  B.,  Przekształcenie  stosunku  służbowego  funkcjonariuszy,  „Acta  Universitatis
Lodziensis Folia Iuridica” 2019, vol. 87
Kaczmarczyk-Kłak  K.,  Służby  specjalne  w  systemie  administracji  bezpieczeństwa  we-
wnętrznego, „Prawo i Więź” 2020, nr 3  
Kalinowska-Sługocka A., Podstawy prawne działalności Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2008, z. 1
Kittler  W.,  Aspekty  kompetencyjne  kierowania  bezpieczeństwem  narodowym  w  warun-
kach stanu wyjątkowego, ZN AON 2014, nr 4
Kolaszyński M., Rozwiązania instytucjonalno-prawne w zakresie cywilnej i demokratycz-
nej kontroli  i nadzoru  nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, „Studia Prawni-
cze. Materiały i Rozprawy” 2012, nr 1  Wykaz źródeł     | 249
 
Kolaszyński M., Kto rządzi w polskich służbach specjalnych?, Komentarz KBN, nr 7, 2020
Kołodziejczak M., Sobiech A., Prawnie dopuszczalne postacie prowokacji, PiP 2010, nr 11
Konstankiewicz M., Kształtowanie się postaw prawnych działalności archiwalnej na prze-
łomie XX i XXI wieku, „Archeion” 2019, t. CXX  
Korcz-Maciejko A., Prawny charakter rozkazu personalnego, ADTP 2013, nr 3
Korzycka M., Wojciechowski P., Prawo żywnościowe jako nowa dziedzina prawa, „Studia
Iuridica Agraria” 2016, t. XIV
Krzak A., Organizacja i zarys działalności na kierunku wschodnim Referatu „I” (Inspira-
cyjnego) Wydziału IIb Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego) WP, „Bezpieczeń-
stwo. Teoria i Praktyka” 2010, nr 1–2
Kubica W., Hatalska-Gorzki H., Służba policyjna czy kontrwywiad. Rzecz o teoretycznym
sporze kompetencyjnym, WPP 2011, nr 1
Kuć  T.,  Analiza  funkcjonalności  systemu  kontroli  i  nadzoru  na  służbami  specjalnymi  
w Polsce, PBW 2017, nr 9  
Kuć T., Funkcje służb specjalnych w świetle regulacji prawnych, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria Zarządzanie i Admini-
stracja” 2016, nr 110
Kula  K.,  Wykorzystanie  materiałów  operacyjnych  Służby  Kontrwywiadu  Wojskowego  
w procesie karanym, WPP 2011,  nr 2  
Kurek  J.,  Zakres  stosowania  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  
i dyrektywy 2016/680/UE – wyzwania związane z wyodrębnieniem działań państwa
w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego, EPS 2017, nr 5  
Laskowski D., Prawne postawy funkcjonowania służb specjalnych z perspektywy potrzeb
obronnych państwa, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2014, nr 2  
Leszczyński  L.,  System  prawa  w  ujęciu  teoretycznoprawnym,  „Annales  Universitatis  
Mariae Curie-Skłodowska” 2017, sectio G, vol. LXIV, 1
Leśkiewicz R., Od Służby Bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Państwa, „Dzieje Najnow-
sze” 2016, r.  XLVIII, nr 1  
Liwo M., Służby mundurowe jako kategoria języka prawniczego, PPP 2015, nr 2  
Lizak R., Dokumenty legalizacyjne w służbach specjalnych, Prok. i Pr. 2013, nr 2
Lutostański M., Idea wyodrębnienia dyscypliny naukowej „nauki o bezpieczeństwie” i jej
konsekwencje, „Historia i Polityka” 2018, nr 25
Machura  E.,  Informacja  i  jej  znaczenie  we  współczesnym  świecie  w  kontekście  ochrony
informacji niejawnych w Polsce, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2013, nr 1
Majer  P.,  W  poszukiwaniu  uniwersalnej  definicji  bezpieczeństwa  wewnętrznego,  PBW
2012, nr 7
Murat L., Nauka o kontroli, rzeczywistość czy postulat?, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 6  
Obuchowicz M., Pięć lat funkcjonowania Centrum Antyterrorystycznego ABW (2008–2013),
PBW 2014, nr 10 250 |     Wykaz źródeł
Olak K., Olak A., Współczesne rozumienie bezpieczeństwa narodowego, „Acta Scientifica
Academiae  Ostroviensis  Sectio  A,  Nauki  Humanistyczne,  Społeczne  i  Techniczne”
2016, nr 7(1)
Paśnik J., Stosunek służbowy funkcjonariuszy służb mundurowych. Uwagi de lege lata i de
lege ferenda, „Studia Prawnicze Akademii Frycza Modrzewskiego. Rozprawy i Mate-
riały” 2007, nr 1  
Piątek W., Zakres kognicji polskiego sądu administracyjnego, RPiE 2009, z. 4
Pietrzkiewicz A., Ustrojowe reformy organów służb specjalnych w III RP, „Homo Politicus”
2016, vol. 11
Piotrak  M.,  Rola  i  zadania  szefa  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  w  zarządzaniu
kryzysowym i ochronie infrastruktury krytycznej, PBW 2016, nr 15  
Pożarski D., Definicja i istota funkcjonowania polskich służb specjalnych, PP 2019, nr 1  
Pożaroszczyk  D.,  Artykuł  22b  ustawy  o  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  oraz
Agencji Wywiadu jako nowy wyjątek od zasady legalizmu procesowego – analiza wy-
branych problemów, Prok. i Pr. 2019, nr 6
Prusak  F.,  Sytuacja  prawno-ustrojowa  wyodrębnionych  wojskowych  służb  specjalnych,
„Zeszyty Prawnicze UKSW” 2012, nr 12  
Przesławski T., Rozkaz personalny o wygaśnięciu stosunku służbowego  funkcjonariusza
SW, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2014, nr 82  
Sadowski J., Organizacja i zadania instytucji bezpieczeństwa w Polsce, „Logistyka” 2011,
nr 3
Skoneczny  Ł.,  Rola  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  w  systemie  bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej, PBW 2009, nr 1  
Szymańska M., Eksplozja terroryzmu w USA a przekształcenia w amerykańskich służbach
specjalnych po 11 września 2001 r., PBW 2014, nr 10  
Szymczak  A.,  Ochrona  informacji  niejawnych  w  polskim  systemie  prawnym,  „Wiedza
Obronna” 2013, nr 2  
Trybulska J., System antyterrorystyczny w Polsce – wybrane zagadnienia, ZN AON 2016,
nr 4
Ura E., Urząd Ochrony Państwa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1991,
sectio G, vol. XXXVII, 22.  
Wąsowicz S., Konsekwencje  monistycznego pojmowania przedmiotu prawa, RPiE 1959,  
z. 4
Wiśniewski R., Rola systemów motywacyjnych służb mundurowych w kształtowaniu bez-
pieczeństwa państwa, PBW 2019, nr 11
Włodyka S., Problem prawa gospodarczego w świetle aktualnej nauki o systemie prawa,
PiP 1972, z. 12
Wojtaszczyk K.A., Istota i dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego, PBW 2009, nr 1  
Wojtunik P., Pojęcie, źródła i przedmiot prawa stosunków służbowych, PBW 2013, nr 8  Wykaz źródeł     | 251
 
Wygoda  J.,  Pojęcie  czynności  operacyjno-rozpoznawczych  w  ustawodawstwie  polskim  
– propozycja wykładni, WPP 2009, nr 1
Владимирович  И.Д.,  Государственная  безопасность  Россий ск ой  Федерации:
понятие и содержание, „Юридическая Наука” 2011, nr 2
Владимир  Мерзляков,  К  вопросу  об  определении  сущности  спецслужб  как  поли-
тико-государственного института современного демократического общества,
„Безопасность Евразии” 2008, nr 4
Żebrowski A., Polskie służby specjalne w latach 1983–1996. Wybrane aspekty, „Annales
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2011, nr 5
 
III. Dokumenty i analizy
Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015
Informacja o działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2019 r., Warszawa 2020
Informacja o wynikach  kontroli sposobu  realizacji  przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności  gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne, Najwyższa Izba Kontroli 2000
Poselski projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, druk sejmowy nr 353,
Sejm VI kadencji
Raport z działalności ABW w 2011 r., Warszawa 2012
Raport z działalności ABW w 2014 r., Warszawa 2015
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020, https:/
/www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf
Uzasadnienie do projektu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, druk sejmowy
nr 275, Sejm V kadencji
Uzasadnienie  do  projektu  ustawy  o  działaniach  antyterrorystycznych,  druk  sejmowy  
nr 516, Sejm VIII kadencji
Uzasadnienie  do  projektu  ustawy  o  krajowym  systemie  cyberbezpieczeństwa,  druk  sej-
mowy nr 2505, Sejm VIII kadencji
Uzasadnienie  do  projektu  ustawy  o  ochronie  informacji  niejawnych,  druk  sejmowy  
nr 2791, Sejm VI kadencji
Uzasadnienie  do  projektu  ustawy  o  służbie  funkcjonariuszy  Służby  Kontrwywiadu  Woj-
skowego i Służby Wywiadu Wojskowego, druk sejmowy nr 405, Sejm V kadencji
Uzasadnienie  do  projektu  ustawy  o  stanie  wyjątkowym,  druk  sejmowy  nr  15,  Sejm  IV
kadencji
Uzasadnienie do projektu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, druk sejmowy nr 770, Sejm
V kadencji
Oбщественная палата российской федерации О повышении роли общества в реше-
нии  проблем  национальной  безопасности  стРАНЫ  Материалы  пленарного
заседания  26  сентября  2008  года.  Доклад  Комиссии  Общественной  палаты 252 |     Wykaz źródeł
Российской  Федераци  и  По  Делам  Ветеранов,  Военнослужащих  и  Членов  Их
Семей, „Безопасность Евразии” 2008, nr 4
 
IV. Źródła internetowe
Czuchnowski W., Wywiad już w styczniu ostrzegał przed epidemią koronawirusa. Rząd
PiS  to  zignorował,  Gazeta  Wyborcza  z  23  marca  2020  r.,  tekst  za:  https://wybor
cza.pl/7,75398,25811338,wywiad-juz-w-styczniu-ostrzegal-przed-epidemia-koro-
nawirusa.html
Encyklopedii prawa https://prawo.money.pl/iep/
http://www.gromgroup.pl/oferta/bezpieczenstwo-biznesu (dostęp: 30.09.2019)
http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/definicje.php
Koziej  S.,  Wstęp  do  teorii  i  historii  bezpieczeństwa  (skrypt  internetowy)  utożsamiając
wprost bezpieczeństwo narodowe z bezpieczeństwem państwa, www.koziej.pl
Misiuk A., Nauki o bezpieczeństwie – geneza, istota i perspektywy rozwoju,  BiTP 2018,
vol. 50 issue 2, s. 16–26, doi: 10.12845/bitp.50.2.2018.1
Słownik terminów i definicji NATO AAP – 6 (2017), https://wcnjik.wp.mil.pl/u/AAP6PL.pdf
Wolanin J., Wybrane zagadnienia nauk o bezpieczeństwie w aspekcie analizy ryzyka i budowy
odporności,  SFT  2020,  vol.  55,  issue  1,  s.  102–122,  https://doi.org/10.12845/sft.
55.1.2020.7
 
V. Programy komputerowe dla prawników
Legalis  
LEX
 

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wybrane operacje sił i służb specja...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane