• Czynniki ryzyka powrotu do przestępstwa

Czynniki ryzyka powrotu do przestępstwa

 • Autor: Wiola Friedrich
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-111-5
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 217/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera materiały, które zostały zebrane podczas badań przeprowadzonych w dwudziestu jednostkach penitencjarnych w Polsce. Jest efektem współpracy z ich pracownikami oraz osadzonymi, a wnioski zostały przekazane do wykorzystania w praktyce.
Autorka przedstawiła m.in. zagadnienia dotyczące:
- prawnych aspektów kary pozbawienia wolności oraz środków oddziaływania na skazanych;
- wielowymiarowych uwarunkowań skuteczności kary pozbawienia wolności;
- czynników ryzyka powrotu do przestępstwa;
- charakterystyki sprawców powrotnych.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Kara pozbawienia wolności a system kar w polskim kodeksie karnym

1.1. Kara pozbawienia wolności na tle innych obowiązujących kar
1.2. Cele kary pozbawienia wolności
1.3. Zasada indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności
1.3.1. Rodzaje zakładów karnych
1.3.2. Typy zakładów karnych
1.3.3. Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności

Rozdział 2. Instytucjonalne środki oddziaływania na skazanych

2.1. Praca
2.2. Nauczanie
2.3. Kontakty ze środowiskiem zewnętrznym
2.4. Działalność kulturalno-oświatowa
2.5. Oddziaływania psychologiczne
2.6. Nagrody i kary
2.7. Inne środki oddziaływania
2.7.1. Pomoc postpenitencjarna
2.7.2. Oddziaływania religijne

Rozdział 3. Podmiotowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności

3.1. Model uwarunkowań zachowań dewiacyjnych
3.2. Osobowościowe determinanty zachowań dewiacyjnych
3.3. Psychologiczno-kryminologiczne koncepcje recydywy
3.4. Poznawcze uwarunkowania przestępczości powrotnej
3.5. Teorie społecznego uczenia się

Rozdział 4. Zjawisko przestępczości powrotnej w ujęciu socjologicznym

4.1. Kryminologiczno-socjologiczne koncepcje przestępczości powrotnej
4.1.1. Kryminologia pozytywistyczna
4.1.2. Kryminologia antynaturalistyczna
4.2. Sytuacja osadzonych po opuszczeniu zakładu karnego

Rozdział 5. Problematyka badań własnych

5.1. Problem i cel badań. Model badawczy
5.2. Pytania badawcze
5.3. Zmienne i ich operacjonalizacja
5.4. Dobór grupy i przebieg badania
5.5. Metody badawcze
5.6. Kierunki statystycznej analizy danych

Rozdział 6. Statystyki opisowe

6.1. Charakterystyka grupy pod względem danych socjodemograficznych
6.2. Statystyki opisowe zmiennych psychologicznych w grupie badawczej
6.3. Charakterystyka sprawców z uwzględnieniem powrotności do przestępstwa – zagadnienia penitencjarne
6.4. Charakterystyka sprawców z uwzględnieniem powrotności do przestępstwa – zagadnienia psychologiczne

Rozdział 7. Predyktory skuteczności kary pozbawienia wolności i czynniki ryzyka powrotności do przestępstwa

7.1. Etap 1 – specyfikacja zmiennych
7.2. Etap 2 – wstępna selekcja zmiennych do modelu
7.3. Etap 3 – określenie modelu efektów głównych
7.4. Etap 4 – oszacowanie interakcji i włączenie analizy moderacji
7.5. Etap 5 – estymacja współczynników i weryfikacja końcowego modelu
7.6. Etap 6 – diagnostyka końcowego modelu

Rozdział 8. Podsumowanie wyników w świetle postawionych pytań badawczych i hipotez

Rozdział 9. Dyskusja wyników

Rozdział 10. Podsumowanie, ograniczenia prowadzonych badań oraz kierunki przyszłych analiz

Wykaz tabel i rysunków
Bibliografia

Wiola Friedrich
doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, prawnik, adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca zajmujący się zawodowo zagadnieniami z pogranicza psychologii i prawa. Pracownik służby więziennej, psycholog więzienny (praca z osadzonymi) w Areszcie Śledczym w Katowicach. Autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu psychologii i prawa. Uczestniczka licznych polskich i zagranicznych konferencji naukowych, a także znaczących projektów badawczych. Laureatka wyróżnień rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym za osiągnięcia naukowe i działalność popularnonaukową.

Książki tego autora

Abdel-Salam, S. (2013). Self-control as a predictor of relapse and recidivism in adolescent
therapeutic community treatment. Substance Use & Misuse, 48(1–2), 157–172. DOI:1
0.3109/10826084.2012.742544.
Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Crimi-
nology, 30(1), 47–87.
Alexander, C.N., Rainforth, M.V., Frank, P.R., Grant, J.D., Von Stade, C., Walton, K.G. (2003).
Walpole Study of the Transcendental Meditation Program in Maximum Security Pri-
soners III: Reduced Recidivism. Journal Of Offender Rehabilitation , 36(1–4), 161–180.
Andrews, D.A. (1982). A personal, interpersonal and community–reinforcement perspective
on deviant behaviour (PIC-R). Pobrane z: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitiza -
tion/89816NCJRS.pdf (19.02.2014 r.).
Andrews, D.A., Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct. Cincinnati, OH: An-
derson. sixth edition.
Andrews, D., Bonta, J. (1995). LSI-R: The Level of Service Inventory – Revised . Toronto: MHS.
Ardino, V., Milani, L., Di Blasio, P. (2013). PTSD and re-offending risk: the mediating
role of worry and a negative perception of other people’s support. European Jour-
nal  of  Psychotraumatology,  4  (1).  Pobrane  z:  https://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.3402/ejpt.v4i0.21382#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY-
29tL2RvaS9wZGYvMTAuMzQwMi9lanB0LnY0aTAuMjEzODI/bmVlZEFjY2Vzcz10c-
nVlQEBAMA = = (21.11.2017 r.).
Aronson, E., Aker, R. (1997). Psychologia społeczna. Warszawa: Zysk i S-ka.
Asscher, J., Put, C., Stams, G. (2015). Gender Differences in the Impact of Abuse and Neglect
Victimization on Adolescent Offending Behavior. Journal of Family Violence, 30(2),
215–225. DOI:10.1007/s10896–014–9668–4.
Badowska-Hodor, M. (2008). Poziom prizonizacji sprawców przestępstw a zachowania
autoagresywne w warunkach izolacji więziennej. W: Kozaczuk, F. (red.). Efektywność
oddziaływań resocjalizacyjnych (s. 349–359). Rzeszów: Wydawnictwo UR.
Baglivio, M., Wolff, K., DeLisi, M., Vaughn, M., Piquero, A. (2016). Effortful control, ne -
gative emotionality, and juvenile recidivism: an empirical test of DeLisi and Vaughn’s Bibliografia 190
temperament-based theory of antisocial behavior. The Journal of Forensic Psychiatry
and Psychology, 27 (3), 376–403. DOI:10.1080/14789949.2016.1145720.
Bałandynowicz, A. (2009). Zachowania okrutne skazanych podczas odbywania kary po-
zbawienia wolności. Probacja, 2, 119–139.
Bałandynowicz, A. (2006). Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Warszawa:
Prawo i Praktyka Gospodarcza.
Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Banse, R., Koppehele-Gossel, J., Kistemaker, L.M., Werner, V.A., Schmidt, A.F. (2013). Pro-
criminal attitudes, intervention, and recidivism. Aggression & Violent Behavior, 18(6),
673–685. DOI:10.1016/j.avb.2013.07.024.
Barczykowska, A. (2015). Zastosowanie modelu R-N-R w diagnozie resocjalizacyjnej doro-
słych sprawców przestępstw – rozwiązania angielskie [Risk-need-responsivity Model
for Offender Assessment – English Solutions]. Studia Edukacyjne. Adam Mickiewicz
University Press. 34, 243–263. DOI:10.14746/ se.2015.34.15.
Barra, S., Bessler, C., Landolt, M.A., Aebi, M. (2017). Type and timing of maltreatment in-
fluence criminal persistence in sexually abusive adolescents. Law And Human Behavior,
41(6), 556–566. DOI:10.1037/lhb0000255.
Bates, J. (1950). Abrahamsen’s Teory of the Etiology of Criminal Acts. Journal of Criminal
Law and Criminology, 40 (4), 471–475.
Bayer, P., Hjalmarsson, R., Pozen, D. (2009). Building criminal capital behind bars: peer
effects in juvenile corrections. Quarterly Journal Of Economics, 124(1), 105–147.
Bąbel, P., Suchowierska, M., Ostaszewski, P. (2014). Naśladowanie a uczenie się przez obser-
wację. Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się.
Psychologia rozwojowa, 19(3). 37–47. DOI:10.4467/20843879PR.14.017.2304.
Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz. 3, Praktyczny przewodnik wykorzy-
stania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Academica.
Becker, S.P., Kerig, P.K., Lim, J., Ezechukwu, R.N. (2012). Predictors of Recidivism among
Delinquent Youth: Interrelations among Ethnicity, Gender, Age, Mental Health Pro-
blems, and Posttraumatic Stress. Journal of Child & Adolescent Trauma, 5(2), 145–160.
DOI:10.1080/19361521.2012.671798.
Beech, A.R., Chauhan, J. (2013). Evaluating the effectiveness of the Supporting Offenders
through Restoration Inside (SORI) Programme delivered in seven prisons in En-
gland and Wales. Legal & Criminological Psychology, 18(2), 229–239. DOI:10.1111/j.
2044-8333.2012.02053.x.
Belniak, K. (2014). Poczucie kontroli u sprawców przestępstw agresywnych. Acta Univeri-
statis Lodziensis, 18, 31–44.
Berkowitz, L. (1989). Frustration-Aggression Hypothesis: Examination and Reformulation.
Psychological Bulletin, 106(1), 59–73.Bibliografia 191
Berkowitz, L., LePage, A. (1967). Weapons as aggression – eliciting stimuli. Journal of Per-
sonality and Social Psychology, 7(2), 202–207.
Becerra-García, J.A., García-León, A., Muela-Martínez, J.A. et Egan, V. (2013). A controlled
study of the Big Five personality dimensions in sex offenders, non-sex offenders and
non-offenders: Relationship with offending behaviour and childhood abuse. Journal
of Forensic Psychiatry & Psychology, 24(2), 233–246.
Bilikiewicz, A. (2001). Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydaw-
nictwo Lekarskie PZWL.
Błachut, J., Gaberle, A., Krajewski, K. (2007). Kryminologia. Gdańsk: Wydawnictwo ARCHE.
Boduszek, D., McLaughlin, C., Hyland, P. (2011). Criminal attitudes of ex – prisoners: the
role of personality, criminal friends and recidivism. Internet Journal of Criminology.
Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/257811154.
Bogunia, L. (2008). Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem
zróżnicowania zakładów karnych. Nowa kodyfikacja prawa karnego , 23, 97–110.
Bourke, A., Boduszek, D., Hyland, P. (2013). The role of criminal cognitions and personality
traits in non – violent recidivism: an empirical investigation within a prison sample.
Journal of Criminal Psychology, 3(1), 40–48.
Brennan, P.A., Mednick, S.A. (1994). Learning theory approach to the deterrence of crimi-
nal recidivism. Journal Of Abnormal Psychology, 103(3), 430–440. DOI:10.1037/
0021-843X.103.3.430.
Brunton-Smith, I., McCarthy, D. (2017). The effects of prisoner attachment to family on
re – entry outcomes: a longitudinal assessment. British Journal of Criminology, 57(2),
463–482. DOI:10.1093/bjc/azv129.
Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Na-
ukowe PWN.
Budd, K., Desmond, S.A. (2014). Sex offenders and sex crime recidivism: investigating the
role of sentence length and time served. International Journal of Offender Therapy
And Comparative Criminology, 58(12), 1481–1499. DOI:10.1177/0306624X13507421.
Buczyńska, A. (2015). Wolontariat w resocjalizacji osób osadzonych w zakładach karnych.
Przegląd Więziennictwa Polskiego, 87, 96–116.
Calleja, N.G. (2012). Juvenile offender recidivism: an examination of risk factors. Journal of
Child Sexual Abuse, 21(3), 257–272. DOI:10.1080/10538712.2012.668266.
Camilleri, J., Harris, G., Rice, M. (2004). Applying a Forensic Actuarial Assessment (The
Violence Risk Appraisal Guide) for Nonforensic Patients. Journal of Interpersonal
Vilence, 19 (9), 1063–1074.
Campell, M., French, S., Gendreau, P. (2009). The prediction of violence in adult offenders.
A meta- analytic Comparision of Instruments and Methods Assessment. Criminal,
Justice and Behavior, 36 (6), 567–590.Bibliografia 192
Capaldi, D.M., Pears, K.C., Kerr, D.R., Owen, L.D. (2008). Intergenerational and partner
influences on fathers’ negative discipline. Journal of Abnormal Child Psychology, 36(3),
347–358.
Carcach, C., Leverett, S. (1999). Recidivism among juvenile offenders: An analysis of times to
reappearance in court. Research and Public Policy Series, 17. Canberra: Australian In-
stitute of Criminology. Pobrane z: https://webcache.googleusercontent.com/search?q =
cache:-1q6YAB-aCUJ:https://aic.gov.au/file/5777/download%3Ftoken%3DxBfz76XO -
+&cd = 2&hl = pl&ct = clnk&gl = pl&client = safari.
Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Vol. 1. Gdańsk: Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne.
Caudy, M.S., Folk, J.B., Stuewig, J.B., Wooditch, A., Martinez, A., Maass, S., Taxman, F.S.
(2015). Does substance misuse moderate the relationship between criminal thin-
king and recidivism? Journal of Criminal Justice, 43(1), 12–19. DOI:10.1016/j.jcrim-
jus.2014.11.001.
Cecil, D.K., Drapkin, D.A., Mackenzie, D.L., Hickman, L.J. (2000). The Effectiveness of
Adult Basic Education and Life-Skills Programs In Reducing Recidivism: A Review
and Assessment of the Research. Journal of Correctional Education, 51(2), 207–226.
Chen, M.K., Shapiro, J.M. (2007). Do Harsher Prison Conditions Reduce Recidivism?
A Discontinuity-based Approach. American Law & Economics Review, 9(1), 1–29.
DOI:10.1093/aler/ahm006.
Chimezie, N.B., Chibuike, O.B., Otu, O.A., Ndubueze, O.P., Emmanuel, O.K. (2018). Locus
of control and marital status as predictors of recidivism among prison inmates in
Abakaliki. IFE Psychologia, 26(1), 120–133.
Chojecka, J. (2014). Model dla wszystkich? Spory wokół koncepcji szacowania ryzyka re-
cydywy. Resocjalizacja Polska, 7, 85–100.
Chorąży, M. (2012). Pozytywne i negatywne strony pracy w systemie terapeutycznym z ko-
bietami uzależnionymi od alkoholu. W: Sołtysiak, T. (red.). Wybrane aspekty pracy peni-
tencjarnej (s. 99–107). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Chu, C., Daffern, M., Thomas, S., Lim, J.Y. (2012). Violence risk and gang affiliation in youth
offenders: a recidivism study. Psychology, Crime & Law, 18(3), 299–315.
Ciechanowicz, A., Jaworowska, A., Matczak, A. (2000). INTE – Kwestionariusz Inteligencji
Emocjonalnej INTE. Warsaw: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego.
Cierpiałkowska, L. (2000). Alkoholizm: przycznny, leczenie, profilaktyka . Poznań: Wydaw-
nicto Naukowe UAM.
Ciosek, M. (2007). Szanse resocjalizacji penitencjarnej. W: Urban, B., Stanik, J.M (red.).
Resocjalizacja, tom 1 (s. 358–360). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ciosek, M. (2001). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.Bibliografia 193
Clarke, S. (2013). Trends in crime and criminal justice, 2010. Eurostat. Statistics in focus, 18.
Cochran, J.C., Mears, D.P., Bales, W.D. (2017). Who Gets Visited in Prison? Individual – and
Community-Level Disparities in Inmate Visitation Experiences. Crime & Delinquency,
63(5), 545–568. DOI:10.1177/0011128714542503.
Coid, J., Farrington, D., Roberts, C., Rogers, R., Sizmur, S., Ullrich, S., Zhang, T., Yang, M.
(2009). Gender Differences in the Structured Risk Assessment: Comparing the Accuracy
of Five Instruments. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 17 (2), 337–348.
Cooke, D., Michie, Ch. (2001). Refining the construct of psychopathy: Towards a hierarchical
model. Psychological Assessment, 13, 171–188.
Coster, D., Brookes, H. (2017). Perinatal education needs of imprisoned mothers and fathers.
International Journal of Birth & Parent Education, 4(3), 14–16.
Craig, L., Browne, K., Beech, A., Stringer, I. (2004). Personality characteristics associated
with reconviction in sexual and violent offenders. Journal of Forensic Psychiatry &
Psychology, 15(3), 532–551. DOI:10.1080/14789940412331270726.
Craig, L.A., Browne, K.D., Beech, A., Stringer, I. (2006). Differences in personality and risk
characteristics in sex, violent and general offenders. Criminal Behaviour and Mental
Health: CBMH, 16(3), 183–194.
Crewe, B. (2011). Depth, weight, tightness: Revisiting the pains of imprisonment. Punishment
& Society, 13(5), 509–529. DOI:10.1177/1462474511422172.
Czerniawska, M. (2002). Empatia a system wartości. Przegląd psychologiczny, 45(1), 7–18.
Czerniawska, M. (2000). Agresja a system wartości, W: Derbis, R. (red.). Jakość rozwoju
a jakość życia (s. 353–364). Częstochowa: WSP.
Dam, C. v., Janssens, J.M., De Bruyn, E.E. (2005). PEN, Big Five, juvenile delinquency and
criminal recidivism. Personality & Individual Differences, 39(1), 7–19. DOI:10.1016/j.
paid.2004.06.016.
Dam, C., Janssens, J.M., De Bruyn, E.J. (2007). Personality, Delinquency, and Criminal
Recidivism. Adolescence, 42(168), 763–777.
Dąbkiewicz, K. (2012). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
De Castro, B.O., Veerman, J.W., Koops, W., Bosch, J.D., Monshouwer, H.J. (2002). Hostile
attribution of intent and aggressive behavior: A meta-analysis. Child Development,
73, 916–934.
DeLongis, A., Folkman, S., Lazarus, R.S. (1988). The impact of daily stress on health and
mood: Psychological and social resources as mediators. Journal of Personality and Social
Psychology, 54(3), 486–495. DOI:10.1037/0022-3514.54.3.486.
Dennison, S., Smallbone, H. (2015). You Can’t Be Much of Anything from Inside: The Im -
plications of Imprisoned Fathers’ Parental Involvement and Generative Opportunities
for Children’s Wellbeing. Law In Context, 32, 61–85.Bibliografia 194
Dennison, C.R. (2013). Sentence Length and Recidivism: Are Longer Incarcerations the
Solution to High Rates of Reoffending . Theses and Dissertations. 61. Pobrane z: http://
utdr.utoledo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article = 1082&context = theses-dissertations.
Departament Strategii i Funduszy Europejskich Warszawa. Wydział Statystycznej Informacji
Zarządczej (2016). Powrotność do przestępstwa w latach 2009–2014. Warszawa. https://
isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,3502,0.html.
Dhaliwal, G., Kroner, D.G., Loza-Fanous, A., Loza, W. (2000). Reliability, construct, and
concurrent validities of the Self – Appraisal Questionnaire. a tool for Assessing Violent
and Nonviolent Recidivism. Criminal Justice and Behaviour, 27 (3), 356–374.
de Saxe Zerden, L., Lundgren, L.M., Chassler, D., Horowitz, A.C., Adorno, E., Purington, T.
(2013). Social and economic factors associated with recent and lifetime incarceration
among Puerto Rican drug users. Journal of Ethnicity In Substance Abuse, 12(2), 179–195.
DOI:10.1080/15332640.2013.788921.
Dienstbier, R. (1977). Exceptions to the Rule: A Review of the Criminal Personality, Volume
I: A Profile for Change. Law and Human Behavior, 1(2), 207–216.
Dodge, K.A., Price, J.M., Bachorowski, J.A., Newman, J.P. (1990). Hostile attributional biases
in severely aggressive adolescents. Journal of Abnormal Psychology, 99(4), 385–392.
Dollard, J., Miller, N. (1967). Osobowość i psychoterapia: analiza w terminach uczenia się
myślenia i kultury. Warszawa: PWN.
Dowden, C., Andrews, D.A. (2000). Effective correctional treatment and violent reoffending:
A meta-analysis. Canadian Journal of Criminology, 42(4), 449–468.
Drago, F., Galbiati, R., Vertova, P. (2011). Prison Conditions and Recidivism. American Law
& Economics Review, 13(1), 103–130. DOI:10.1093/aler/ahq024.
Dukiet-Nagórska, T. (2012). Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa. Warszawa:
LexisNexis.
Durose, M.R., Cooper, A., Snyder, H. (2014). Recidivism of Prisoners Released in 30 States in
2005: Patterns from 2005 to 2010. Washington DC: Bureau of Justice Statistics.
Duwe, G., Clark, V. (2012). The Importance of Social Support for Prisoner Reentry: The
Effects of Visitation on Offender Recidivism. Corrections Today, 74(2), 46.
Dzierzyńska, S. (2011). Rola rodziny w systemie wsparcia skazanych. W: Kieszkowska, A.
(red.). Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (s. 403–409). Kra-
ków: Impuls.
Egan, V., Taylor, D. (2010). Shoplifting, unethical consumer behaviour, and personality:
A naturalistic study. Personality and Individual Differences, 48, 878–883.
Eun Young, K., Jiung, P., Bongseog, K. (2016). Type of childhood maltreatment and the risk
of criminal recidivism in adult probationers: a cross-sectional study. BMC Psychiatry,
16, 1–9. DOI:10.1186/s12888-016-1001-8.
Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: GWP. (s. 162–176, 292–303).Bibliografia 195
Eysenck, H.J., Gudjonsson, G.H. (1989). The causes and cures of criminality . New York:
Plenum Press.
Eysenck, H.J., Eysenck, S. (1977). Personality structure and measurement. London and
Henley: Routledge & Kegan Paul.
Eysenck, H.J. (1970). The structure of Human Personality . USA: Barnes&Noble Inc.
Evans, E., Huang, D., Hser, Y. (2011). High-Risk Offenders Participating in Court-Supervi-
sed Substance Abuse Treatment: Characteristics, Treatment Received, and Factors
Associated with Recidivism. Journal of Behavioral Health Services & Research, 38(4),
510–525. DOI:10.1007/s11414–011-9241-3.
Farrington, D.P. (1992). Psychological contributions to the explanation, prevention and
treatment of offending. W: Lösel, F., Bender, D., Bliesener, T. (red.). Psychology and
law. International perspectives (s. 35–51). Berlin: Walter de Gruyter & Co.
Farrington, D., Jolliffe, D., Johnstone, L. (2008). Assessing Violence Risk: A Framework for
Practice. Final Report.
Fazel, S., Wolf, A. (2015). A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwi-
de: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice. Plos One, 10(6),
DOI:10.1371/journal.pone.0130390.
Ferrer, M., Carbonell, X., Sarrado, J.J., Cebrià, J., Virgili, C., Castellana, M. (2010). Distin-
guishing male offenders through juvenile personality traits, coping strategies, feelings
of guilt and level of anger. The Spanish Journal of Psychology , 13(2), 751–764.
Florczykiewicz, J. (2015). Poczucie winy u skazanych odbywających karę pozbawienia wol-
ności. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja , 27, 65–87.
Florczykiewicz, J. (2013). Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów
penitencjarnych. Kraków: Impuls.
Franków, P. (2010). Nagrody i kary dyscyplinarne w resocjalizacji skazanych. Przegląd
Więziennictwa Polskiego, 6, 65–76.
Frączek, A. (1966). Pojęcie i zakres diagnozy psychologicznej. W: Susułowska, M. (red.).
Problemy diagnozy psychologicznej w klinice psychiatrycznej. Kraków: Zeszyty Naukowe
UJ Prace Psychologiczno-Pedagogiczne.
Fromm, E. (1999). Anatomia ludzkiej destruktywności. Poznań: REBIS.
Gałecki, P., Depko, A., Eichstaedt, K., Talarowska, M. (2013). Prognoza społeczno-krymi-
nologiczna – podstawowe zagadnienia. Seksuologia po dyplomie – kwartalnik specja-
listyczny, 3 (1), 14–20.
Gardner, K.J., Archer, J., Jackson, S. (2012). Does maladaptive coping mediate the relationship
between borderline personality traits and reactive and proactive aggression? Aggressive
Behavior, 38(5), 403–413. DOI:10.1002/ab.21437.
Garombo, M., Salvadori, S., Contarino, A., Castellino, N., Molinaro, S., Garofano, P., Rosso,
C. (2016). Factorial analysis of risk matrix 2000 on an Italian sample of sexual offenders.
Journal of Sexual Aggression, 22(2), 137–146. DOI:10.1080/13552600.2015.1047908. Bibliografia 196
Gatti, U., Haymoz, S., Schasee, H. (2011). Deviant Youth Groups in 30 Countries: Results
from the Second International Self-Report Delinquency Study. International Criminal
Justice Review, 21 (3), 208–224.
Gendreau, P., Little, T., Goggin, C. (1996). A meta-analysis of the predictors of adult offender
recidivism: What works. Criminology, 34, 575–607.
Gierowski, J., Paprzycki, L. (2013). Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające:
zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne. Warszawa:
C.H. Beck.
Gierowski, J., Szymusik, A. (1996). Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych
psychicznie: wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej. Kraków:
Collegium Medicum UJ.
Gierowski, J., Rajtar, T. (2003). Chosen factors influencing the locus of control in perpetrators
of criminal acts. Problems of Forensic Sciences, 53, 129–138.
Gierowski, J. (2009). Czynniki ryzyka przemocy i psychopatyczne zaburzenia osobowości
u sprawców przestępstw seksualnych. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 64–65, 21–47.
Gierowski, J. (2005). Psychologiczne wyznaczniki przestępczości. W: Strelau, J. (red.). Psy-
chologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. (s. 710–729). Gdańsk: GWP.
Głowik,  T.  (2014).  Program  oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych  RODZINA  dla
sprawców przemocy w rodzinie. Pobrane z: http://www.rcpslodz.pl/images/Pobiera-
nie/2017_03_30_Program_oddzialywan_korekcyjno-edukacyjnych_RODZINA.pdf
(01.03.2018 r.).
Godyla, R. (2003). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym.
Nowa kodyfikacja prawa karnego , 13, 343–352.
Godyla, R., Bogunia, L. (2013). Niektóre problemy kwalifikowania skazanych i tymczasowo
aresztowanych do grupy osadzonych niebezpiecznych. W: Kwieciński, A. (red.). Postę-
powanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym: aspekty
prawne. Warszawa: Wolters Kluwer business.
Gordon, M. (2014). Poczucie winy sprawców przestępstw. W: Habzda-Siwek, E., Kabzińska,
J. (red.). Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką (s. 130–140). Gdańsk: GWP.
Gordon, M. (2006). Resocjalizacja skazanych z zaburzeniami psychicznymi – możliwości
i ograniczenia. W: Machel, H. (red.). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Pol-
sce – w poszukiwaniu skuteczności (s. 207–216). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego.
Grady, M., Sheard Howe, A.R., Beneke, E. (2013). Increasing Retention Rates in Sex Offen -
der Treatment: Learning from Expert Clinicians. Sexual Addiction & Compulsivity,
20(3), 171–191.
Gray, N., Taylor, J., Snowden, J. (2008). Predicting violent reconvictions using the HCR–20.
The British Journal of Psychiatry , 192, 384–387.Bibliografia 197
Gray, N., MacCulloch, S., MacCulloch, M., Snowden, R., Phillips, H., Taylor, J. (2004).
Relative Efficacy of Criminological, Clinical, and Personality Measures of Future Risk
of Offending in Mentally Disordered Offenders: A Comparative Study of HCR-20,
PCL:SV, and OGRS. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72 (3), 523–530.
Grodziński, O. (2013). Recydywa w prawie karnym wykonawczym powojennej Polski. W:
Kwieciński, A. (red.). Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie
penitencjarnym: aspekty prawne. Warszawa: Wolters Kluwer business. Pobrane z: https://
sip.lex.pl/#/monograph/369279811/21?keyword = Postępowanie%20z%20wybrany-
mi%20grupami%20skazanych%20w%20polskim%20systemie%20penitencjarnym:%20
aspekty%20prawne.&tocHit = 1&cm = SFIRST. (25.05.2018 r.).
Grześkowiak, A. (2018). Rozdział IV. Kary. W: Grześkowiak, A., Wiak, K. (red.). Kodeks
karny. Komentarz (s. 288–358). Warszawa: C.H. Beck.
http://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow.
Habzda-Siwek, E. (2011). Wybrane problemy realizacji systemu terapeutycznego wykony-
wania kary pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym. W: Stańdo-Ka-
weckStańdo-Kawecka, B, Krajewski, K., Hofmański, P. (red.). Problemy penologii i praw
człowieka na początku XXI stulecia: księga poświęcona pamięci profesora Zbigniewa
Hołdy (s. 369–386). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Haidt, J. (2001). The Emotional Dog and its Tational Tail: A Social Intuitionist Approach to
Moral Judgment. W: Adler, J.E., Rips, L.J. (red.). Reasoning. Studies of Human Inference
and Its Foundations (s. 1024–1052). Cambridge: Cambridge University Press.
Hall, L.l. (2015). Correctional Education and Recidivism: Toward a Tool for Reduction.
Journal Of Correctional Education, 66(2), 4–29.
Hanson, R., Bussiere, M. (1998). Predicting relapse. A meta analysis of sexual offender
recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 348–362.
Hanson, R., Harris, A., Scott, T., Helmus, L. (2007). Assessing the risk of sexual offenders
on community supervision: The Dynamic Supervision Project. Public Safety Canada.
Pobrane z: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ssssng-rsk-sxl-ffndrs/sss-
sng-rsk-sxl-ffndrs-eng.pdf (4.01.2018 r.).
Hare, R. (1997). The Revised Psychopathy Checklist. Toronto: MHS.
Hare, R., Harpur, T., Hakstian, A., Forth, A., Hart, S. (1990). The Revised Psychopathy
Checklist: Reliability and Factor Structure. A Journal of Consulting and Clinical Psy-
chology, 2(3), 338–341 .
Hare, R., Hart, S., Harpur, T. (1991). Psychopathy and the DSM-IV Criteria for Antisocial
Personality Disorder. Journal of Abnormal Psychology. 100(3), 391–398.
Harkins, L., Howard, P., Barnett, G., Wakeling, H., Miles, C. (2015). Relationships between
denial, risk, and recidivism in sexual offenders. Archives of Sexual Behavior, 44(1),
157–166. DOI:10.1007/s10508-014-0333-z.Bibliografia 198
Harney, S., Ferrol-Hawley, J. (2012). Examining incarceration/recidivism and education in
the United States Virgin Islands prison system. Journal of Global Intelligence & Policy,
5(9), 1–10.
Harris, G., Rice, M., Camilleri, J. (2004). Applying a Forensic Actuarial Assessment (the
Violence Risk Appraisal Guide) to Nonforensic Patients. Journal of Interpersonal Vio-
lence, 19(9), 1063–1074. DOI: 10.1177/0886260504268004.
Hawkins, J.D., Herrenkohl, T.I., Farrington, D.P., Brewer, D., Catalano, R.F., Harachi, T.W.
i in. (2000). Predictors of youth violence. Juvenile Justice Bulletin. Washington, DC:
Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, U.S. Department of Justice.
Pobrane z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED440196.pdf (24.05.2018 r.).
Hayes, A. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis:
a regression-based approach. New York, London: The Guilford Press.
Hayes, A.F. (2015). An index and test of linear moderated mediation. Multivariate Behavioral
Research, 50, 1–22.
Hayes, A.F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new
millennium. Communication Monographs, 76, 408–420.
Haynes, J.P., Bensch, M. (1983). Female delinquent recidivism and the P > V sign on the
WISC-R. Journal of Clinical Psychology, 39(1), 141–144.
Heaven, P.C. (1996). Personality and self-reported delinquency: Analysis of the ‘Big Five’
personality dimensions. Personality and Individual Differences, 20, 47–54.
Hemphill, J., Hare, R., Wong, S. (1998). Psychopathy and recidivism: A review. Legal and
Criminal Psychology. 3(1), 139–170.
Heszen-Niejodek, I. (2000). Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje. W: Heszen-
Niejodek I., Ratajczyk, Z. (red.). Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i me-
todologiczne (s. 2–43). Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Hill, A. (2015). Education Reduces Recidivism. Education, Law and Policy. Pobrane z: https://
www.luc.edu/media/lucedu/law/centers/childlaw/childed/pdfs/2015studentpapers/
Hill.pdf (03.03.2018 r.).
Hakansson, A., Berglund, M. (2012). Risk factors for criminal recidivism – a prospective
follow-up study in prisoners with substance abuse. BMC Psychiatry, 12(1), 111–118.
DOI:10.1186/1471-244X-12-111.
Hoffman, M.L., Michigan Univ., A.P. (1973). Empathy, Role-Taking, Guilt, and Develop-
ment of Altruistic Motives. Pobrane z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED085109.pdf
(1.01.2018 r.).
Hoffman, M.L. (1977). A Three Component Model of Empathy. Pobrane z: https://files.eric.
ed.gov/fulltext/ED139514.pdf (1.01.2018 r.).
Hoffman, M.L. (1979a). Development of Empathy and Altruism. Pobrane z: https://files.
eric.ed.gov/fulltext/ED179294.pdf (1.01.2018 r.).Bibliografia 199
Hoffman, M.L. (1979b). Conceptual, Methodological, and Value Issues in Empathy Research.
Pobrane z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED176850.pdf (1.01.2018 r.).
Hołda, J., Hołda, Z., Żurawska, B. (2012). Prawo karne wykonawcze. Warszawa: Lex.
Hołyst, B. (2013). Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej. Probacja,
1, 5–28.
Hołyst, B. (2012). Elastyczność i selektywność oddziaływań resocjalizacyjnych jako warunki
ich skuteczności. Probacja. 2, 5–16.
Hołyst, B. (2004). Kryminologia. Warszawa: LexisNexis.
Hood, R., Shute, S., Feilzer, M., Wilcox, A. (2002). Sex offenders emerging from long-term
imprisonment. British Journal of Criminology, 42, 371–394.
Hosmer, D.W., Lemeshow, S. (2000). Applied logistic regression. New York: Wiley & Sons.
Hosser, D. (2007). Guilt and Shame as Predictors of Recidivism of Young Offenders. Con-
ference Papers – Law & Society, 1.
Huriwai, T. (2002). Innovative alcohol and drug user treatment of inmates in New Zeland
psisons. Substance Use & Misuse, 37(8–10), 1035.
Ireland, J.L., Ireland, C.A. (2011). Personality structure among prisoners: How valid is the
five-factor model, and can it offer support for Eysenck’s theory of criminality? Criminal
Behaviour and Mental Health. 21, 35–50.
Iwanowska, A. (2013). Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w.
Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Jaccard, J. (2011). Interaction Effects in Logistic Regression . Publishing Company: SAGE.
DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781412984515.
Jackson, O., Bo, Z. (2017). Does Changing Employers’ Access to Criminal Histories Affect
Ex-Offenders’ Recidivism? Evidence from the 2010–2012 Massachusetts CORI Reform.
Working Paper Series (Federal Reserve Bank of Boston), 16(31), 1–28.
Jakubik, A. (2003). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
James, N. (2015). Risk and Needs Assessment in the Criminal Justice System. Congressional
Research Service. Pobrane z: https://fas.org/sgp/crs/misc/R44087.pdf (20.12.2017 r.).
James, C., Asscher, J.J., Stams, G.M., van der Laan, P.H. (2016). The Effectiveness of Aftercare
for Juvenile and Young Adult Offenders. International Journal of Offender Therapy  &
Comparative Criminology, 60(10), 1159–1184. DOI:10.1177/0306624X15576884.
Jankowska, M. (2010). Rola ojca w wychowaniu dziecka. Wychowanie w przedszkolu. Pobra-
ne z: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/ojciec.pdf (10.03.2018 r.).
Jaworska, A. (2009). Efektywność oddziaływań relaksowo-korekcyjnych w zakresie ograni-
czania zachowań automutylacyjnych w zakładach karnych. W: Kuć., M. (red.). Skutecz-
ność oddziaływań penitencjarnych (s. 135–146). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Jolliffe, D., Farrington, D.P. (2004). Empathy and offending: A systematic review and me -
ta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 9, 441–476. Bibliografia 200
Juczyński, Z. (2014). Pomiar wsparcia społecznego – polska adaptacja Skali Znaczenia In-
nych. W: Zasępa, E., Gałkowski, T. (red.). Oblicza psychologii klinicznej (s. 437–461).
Sopot: GWP.
Kalinowski, M. (1997). Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. W: Kozaczuk, F., Urban,
B. (red.) Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży (s. 211–236). Rzeszów: Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Kieszkowska, A. (2012). Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych.
Konteksty resocjalizacyjne. Kraków: Impuls.
Kingree, J.B., Phan, D., Thompson, M. (2003). Child maltreatment and recidivism among
adolescent detainees. Criminal Justice Behaviour, 30, 623–643.
Kitaria, C. (2014). Influence of socio-economic factors on recidivism among Kenyan priso -
ners: the case of Nakuru Main Prison. Dissertation. Pobrane z: http://erepository.uonbi.
ac.ke/bitstream/handle/11295/74036/Kitaria%20Carlos%20Kipkurui_Influence%20
of%20Socio%20-%20Economic%20Factors%20on%20Recidivism%20Among%20Ke-
nyan%20Prisoners.pdf?sequence = 3&isAllowed = y (02.02.2018 r.).
Knapik, J., Przybyła-Basista, H. (2015). Przerwana historia ojcostwa: jak uwięzieni mężczyźni
postrzegają swoje ojcostwo? Chowanna, 1, 183–202.
Kobes, P. (2016). Ułomności systemu programowanego oddziaływania wobec nieletnich
odbywających karę pozbawienia wolności. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy 20 (3), 43–56.
Kochanska, G. (1995). Children’s Temperament, Mothers’ Discipline, and Security of At-
tachment: Multiple Pathways to Emerging Internalization. Child Development, 66(3),
597–615. DOI:10.1111/1467–8624.ep9506152712.
Kochanska, G. (1997). Multiple pathways to conscience for children with different tempe -
raments: from toddlerhood to age 5. Developmental Psychology, 33(2), 228–240.
Kohlberg, L., Hersh, R.H. (1977). Moral Development: A Review of the Theory. Theory Into
Practice, 16(2), 53–59.
Kojder, A. (1980). Co to jest teoria naznaczania społecznego? Studia socjologiczne, 3 (78),
45–65.
Kokociński, M. (2011). Rola grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodzieży. Poznań:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
Koo, A. (2016). Correctional education can make a greater impact on recidivism by suppor-
ting adult inmates with learning disabilities. Journal of Criminal Law & Criminology,
105(1), 233–269.
Korwin-Szymanowski, G. (2011). neo.NET. – mity i rzeczywistość. Arka wypłynęła na
głębokie wody. Forum Penitencjarne, 09 (160), 3–7.
Koskinen, O., Sauvola, A., Valonen, P., Hakko, H., Järvelin, M., Räsänen, P. (2001). Incre-
ased risk of violent recidivism among adult males is related to single-parent family Bibliografia 201
during childhood: the Northern Finland 1966 Birth Cohort Study. Journal of Forensic
Psychiatry, 12(3), 539–548.
Kowalski, G. (2005). Etiologia czynu przestępnego a wykonanie kary pozbawienia wolności.
W: Świtka, J., Kuć, M., Niewiadomska, I. (red.). Osobowość przestępcy a proces resocja-
lizacji. (s. 67–87). Lublin: KUL.
Kozaczuk-Maruszczak, J. (2008). Etiologiczne podłoże recydywy penitencjarnej w opi-
nii skazanych. W: Kozaczuk, F. (red.). Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych
(s. 392–402). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Kozielecki, J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Aka-
demickie Żak.
Krajewski, K. (1983). Podstawowe tezy teorii naznaczania społecznego. Ruch prawniczy,
ekonomiczny i socjologiczny, 45(1), 225–245.
Kroner, D., Loza, W., Mills, J. (2003). Predictive validity despite social desirability: evidence
for the robustness of self-report among offenders. Criminal Behaviour and Mental
Health, 13, 140–150.
Kuć, M. (2009a). Podkultura przestępcza jako przedmiot badań kryminologicznych. W: Kuć,
M. (red.) Skuteczność oddziaływań penitencjarnych (s. 43–54). Lublin:  KUL.
Kuć, M. (2009b). Znaczenie zasady indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wol-
ności w readaptacji społecznej skazanych. W: Kozaczuk, F. (red.). Zagadnienia rea-
daptacji społecznej skazanych (s. 230–239). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Kwaśniewski, J. (1982). Czy istnieje dewiacja społeczna? Studia socjologiczne, 3–4 (86–87),
219–235.
Kwieciński, A. (2017). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym.
Warszawa: C.H. Beck.
Kwieciński, A. (2013). Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec ska-
zanych na karę pozbawienia wolności. Część I (art. 144 k.k.w.–art. 145 k.k.w.). Nowa
Kodyfikacja prawa karnego , 29(3510), 199–218.
Kwieciński, A. (2003). Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osób uzależnionych
od alkoholu. Nowa kodyfikacja prawa karnego , 14, 217–244.
Lachowski, J. (red.) (2015). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz (s. 316–323). Warszawa:
C.H. Beck.
Laiberg, S. (2015). Personality type, prediction and recidivist offending. An evaluation of
extraversion and neuroticism in the context of re-offending. Kriminologi. Hösttermi-
nen. Pobrane z: https://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.271991.1456238122!/
menu/standard/file/2015c_Laiberg_Sigrid.pdf (12.02.2018 r.).
Lansford, J.E., Dodge, K.A., Pettit, G.S., Bates, J.E., Crozier, J., Kaplow, J. (2002). A 12-year
prospective study of the long-term effects of early child physical maltreatment on Bibliografia 202
psychological, behavioral, and academic problems in adolescence. Arch Pediatr Adolesc
Med., 156(8), 824–30.
Laulicht, J. (1963). Problems of Statistical Research: Recidivism and its Correlates. Journal
of Criminal Law and Criminology, 54(2), 163–174.
Lazarus, R.S., Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping.
European Journal of Personality, 1(3), 141–169.
Lee, S. (1996). Poverty and Violence. Social Theory and Practise , 22(1), 67–82.
Lelental, S. (2017). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: C.H. BECK.
Lew-Starowicz, Z. (2015). Program leczenia w warunkach ambulatoryjnych sprawców
przestępstw przeciw wolności seksualnej z rozpoznaniem zaburzeń preferencji sek-
sualnych. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie seksuologii. Seksuologia
Polska, 13 (2), 43–44.
Listwan, S.J., Sullivan, C.J., Agnew, R., Cullen, F.T., Colvin, M. (2013). The Pains of Impri-
sonment Revisited: The Impact of Strain on Inmate Recidivism. JQ: Justice Quarterly,
30(1), 144–168. DOI:10.1080/07418825.2011.597772.
Liszke, W. (2009). Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego przez
kuratora sądowego. Probacja 3−4, 113–122.
Lockwood, S.K., Nally, J.M., Ho, T., Knutson, K. (2015). Racial Disparities and Similarities in
Post-Release Recidivism and Employment among Ex-Prisoners with a Different Level
of Education. Journal of Prison Education And Reentry, 2(1), 16–31.
Loeber, R., Dishion, T. (1983). Early predictors of male delinquency: A review. Psychological
Bulletin, 94(1), 68–99.
Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M. (1986). Family factors as correlates and predictors of
juvenile conduct problems and delinquency. W: M. Tonry, M., Morris, N. (red.). Crime
and justice (s. 29–149). Chicago, IL: University of Chicago Press.
Loeber, R., Farrington, D.P., Stouthamer Loeber, M., Raskin White, H. (2008). Violence
and serious theft. Development and prediction from childhood to adulthood. New York:
Taylor & Francis.
Logan-Greene, P., Tennyson, R., Nurius, P., Borja, S. (2017). Adverse Childhood Experiences,
Coping Resources, and Mental Health Problems among Court-Involved Youth. Child
& Youth Care Forum, 46(6), 923-946. DOI:10.1007/s10566-017-9413-2.
Lorenz, K. (2005). On aggression. London and New York: Routledge Classics.
Loza, W. (2004). Predicting Violence and Recidivism among Forensic Correctional Popu-
lation. Psychiatry & Psychology Canada, 4, 46–51.
Loza-Fanous, A., Loza, W. (1999). Anger and Prediction of Violent and Nonviolent Offenders’
Recidivism. Journal of Interpersonal Violence, 14 (10), 1014–1029.
Loza-Fanous, A., Loza, W. (2003). More evidence for the validity of the Self – Appraisal
Questionnaire for Predicting Violent and NonViolent Recidivism. A 5-Year Follow-Up
Study. Criminal Justice and Behaviour, 30 (6), 709–721.Bibliografia 203
Loza, W., Summers, L. (2004). Cross Validation of the Self – Appraisal Questionnaire (SAQ):
a tool for Assessinf Violent and Nonviolent Recidivism in Australian Offenders. Psy-
chiatry, Psychology and Law, 11 (2), 254–262.
Lund, C.A. (2000). Predictors of sexual recidivism: did meta-analysis clarify the role and
relevance of denial?. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 12(4), 275–287.
Lykken, D.T. (2000). The causes and costs of crime and a controversial cure. Journal of
Personality, 68(3), 559–605.
Łapiński, P. (2015). Turystyka więźniów? Opinie wychowawców penitencjarnych na temat
znaczenia turystyki w resocjalizacji skazanych. Folia Turistica, 34, 145–168.
Łapiński, P. (2009). Zajęcia ruchowe dla osób poddanych izolacji penitencjarnej jako czynnik
łagodzący antagonizmy na tle podkulturowym. W: Kuć, M. (red.). Skuteczność oddzia-
ływań penitencjarnych (s. 159–174). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Łuczak, M. (2017). Ośrodki diagnostyczne – rola w indywidualizacji wykonywania kary
pozbawienia wolności. W: Nawój-Śleszyńska, A., Łuczak, J. (red.). Wybrane problemy
indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych
(s. 19–30). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Łuczak, E. (2012). Sytuacje trudne w zakładach karnych i ich konsekwencje. Niepełnospraw-
ność, 8, 40–47.
Łukaszewski, W. (1974). Osobowość: struktura i funkcje regulacyjne. Warszawa: PAN.
Machel, H. (2007). Kryzys idei resocjalizacji penitencjarnej – problem nie tylko polski. W:
Chojnacka-Szawłowska, G., Pastwa-Wojciechowska, B. (red.). Kliniczne i sądowo-pe-
nitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka. Kraków: Impuls.
Majcherczyk, A., Głowik, T. (2011). Krótkie interwencje wobec skazanych nadużywających
substancji psychoaktywnych. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 70, 111–138.
Mäki, P., Hakko, H., Joukamaa, M., Läärä, E., Isohanni, M., Veijola, J. (2003). Parental se-
paration at birth and criminal behaviour in adulthood--a long-term follow-up of the
Finnish Christmas Seal Home children. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,
38(7), 354–359.
Maleszyk, R. (2005). Wpływ aktywnych form oddziaływania penitencjarnego na zmiany
w postawach skazanych przebywających w areszcie śledczym w Krasnymstawie w la-
tach 1994–2004. W: Świtka, J., Kuć, M., Niewiadomska, I. (red.). Osobowość przestępcy
a proces resocjalizacji (s. 215–226). Lublin:Towarzystwo Naukowe KUL.
Mandracchia,  J.,  Morgan,  R.,  Garos,  S.,  Garland,  T.  (2007).  Inmate  Thinking  Pat-
terns: An Empirical Investigation. Criminal Justice and Behavior; 34, 1029. DOI:
10.1177/0093854807301788.
Marcinek, P., Peda, A. (2009). Terapia sprawców przestępstw seksualnych w warunkach
izolacji więziennej. Seksuologia Polska., 7(20), 59–64.
Mazur, J. (2005). Wpływ kontaktu z rodziną na funkcjonowanie osadzonego w warun-
kach izolacji. Realizacja funkcji rodzinnych – próba opisu. W: Świtka, J., Kuć, M., Bibliografia 204
Niewiadomska, I. (red.). Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji (s. 189–201).
Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.
McAra, L., McVie, S., Mellon, M. (2015a). Poverty Matters. Scottish Justice Matters, 3(3), 2–3.
McAra, L., McVie, S., Mellon, M. (2015b). The reproduction of poverty, Scottish Justice
Matters, 3(3), 4–5.
McCrae, R., Costa, P. (1999). A Five – Factory Theory of Personality. W: Pervin, A., John, O.
(red.). Handbook of personality: theory and research. New York: Guilford, 139–153.
Međedović,  J.,  Kujaćić,  D.,  Knezevic,  G.  (2012).  Personality-related  determinants  of
criminal  recidivism.  PSIHOLOGIJA,  45  (3),  277–294.  Pobrane  z:  https://www.
researchgate.net/publication/266796114_Personality-related_determinants_
of_criminal_recidivism?enrichId  =  rgreq-12f773cb5220e5b318df8a236a46a-
486-XXX&enrichSource  =  Y292ZXJQYWdlOzI2Njc5NjExNDtBUzoxNTE4O-
TU1MDMwMjAwMzJAMTQxMzIyNjExODU0MA%3D%3D&el = 1_x_3&_esc =
publicationCoverPdf (20.04.2018 r.).
Miller, J.D., Lynam, D.R., Jones, S. (2008). Externalizing behavior through the lens of the
five-factor model: A focus on Agreeableness and Conscientiousness. Journal of Perso-
nality Assessment, 90, 158–164.
Millon, T., Davis, R., Millon, C. (1997). Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III),
Minneapolis: Manual-Second Edition, NCS, Inc.
MS CZSW (2018a).  Ministerstwo Sprawiedliwości. Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Roczna informacja statystyczna za rok 2017. Warszawa: CZSW.
MS CZSW (2018b). Ministerstwo Sprawiedliwości. Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Miesięczna informacja statystyczna. Styczeń 2018. Warszawa: CZSW.
MS CZSW (2017). Ministerstwo Sprawiedliwości. Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Roczna informacja statystyczna za rok 2016. Warszawa: CZSW.
MS CZSW (2015). Ministerstwo Sprawiedliwości. Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Miesięczna informacja statystyczna. Styczeń 2014. Warszawa: CZSW.
Modrzejewska-Wójcik, D., Mącznik, G. (2010). Zarządzanie ryzykiem – prawne, kliniczne
i praktyczne kryteria oceny zagrożenia popełnienia kolejnego czynu zabronionego
przez niepoczytalnego sprawcę. W: Gulla, B., Niewiadomska, I., Wysocka-Pleczyk,
M. (red.). Białe plamy w psychologii sądowe (s. 275–286). Kraków: Wydawnictwo UJ.
Monahan, J., Skeem, J., Lowenkamp, C. (2017). Age, risk assessment, and sanctioning:
Overestimating the old, underestimating the young. Law And Human Behavior, 41(2),
191–201. DOI:10.1037/lhb0000233.
Moore, R., Pauker, J., Moore, T. (1984). Delinquent Recidivists: Vulnerable Children. Journal
of Youth and Adolescence, 13(5), 451–457.
Morgan, R., Kroner, D., Mills, J., Serna, C., McDonald, B. (2013). Dynamic risk assessment:
A validation study. Journal of Criminal Justice, 41, 115–124. Bibliografia 205
Mulcahy, C., McLaughlin, D. (2013). Is the Tail Wagging the Dog? A Review of the Evidence
for Prison Animal Programs. Australian Psychologist, 48(5), 370–378. DOI:10.1111/
ap.12021.
Mulder, E., Brand, E., Bullens, R., Van Marle, H. (2011). Risk Factors for Overall Recidivism
and Severity of Recidivism in Serious Juvenile Offenders. International Journal of Offender
Therapy & Comparative Criminology, 55(1), 118–135. DOI:10.1177/0306624X09356683.
Muszyńska, A. (2013). Podstawy prawne szczególnego traktowania skazanych uzależnionych
od środków odurzających. W: Kwieciński, A. (red.). Postępowanie z wybranymi grupami
skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne. Warszawa: Lex a Wolters
Kluwer business. Pobrane z: https://sip.lex.pl/#/monograph/369279811/17/kwiecinski-
-adam-red-postepowanie-z-wybranymi-grupami-skazanych-w-polskim-systemie-pe-
nitencjarnym...?keyword = Podstawy%20prawne%20szczególnego%20traktowania%20
skazanych%20uzależnionych%20od%20środków%20odurzających&cm = STOP.
Muszyńska, A. (2004). Narkomani. Sprawcy czynów karalnych. Kraków: Zakamycze.
Neller, D.J., Vitacco, M.J., Magaletta, P.R., Phillips-Boyles, A.B. (2016). Eliciting Responsi-
vity: Exploring Programming Interests of Federal Inmates as a Function of Security
Classification. International Journal of Offender Therapy  & Comparative Criminology,
60(4), 423–434. DOI:10.1177/0306624X14557261.
Nguyen, M. (2016). Learned Helplessness and its Connection to Recidivism. Capstone
Projects and Master’s Theses. 634. Pobrane z: https://digitalcommons.csumb.edu/
caps_thes_restricted/634 (14.10.2017 r.).
Nidich, S., O’connor, T., Rutledge, T., Duncan, J., Compton, B., Seng, A., Nidich, R. (2016).
Reduced Trauma Symptoms and Perceived Stress in Male Prison Inmates through the
Transcendental Meditation Program: A Randomized Controlled Trial. The Permanente
Journal, 20(4), 43–47. DOI:10.7812/TPP/16–007.
Niewiadomska, I. (2016). Polski model resocjalizacji penitencjarnej. Teka Komisji Prawniczej
O.L. PAN, 2016, 100–122.
Niewiadomska, I. (2011). Zakorzenianie społeczne więźniów. Lublin: KUL
Niewiadomska, I. (2010). Zasoby psychospołeczne czynnikiem warunkującym pozytywną
adaptację człowieka. W: Świtka, J., Kuć, M., Niewiadomska, I. (red.). Skazani na wy-
kluczenie? (s. 15–38). Lublin: KUL.
Niewiadomska, I. (2010a). Zasoby adaptacyjne przestępców odbywających kary izolacyjne.
W: Świtka, J., Kuć, M., Niewiadomska, I. (red.). Skazani na wykluczenie? (s. 329–355).
Lublin: KUL.
Niewiadomska, I. (2010b). Zasoby adaptacyjne osób opuszczających zakłady karne. W:
Świtka, J., Kuć, M., Niewiadomska, I. (red.). Skazani na wykluczenie? (s. 357–385).
Lublin: KUL.
Niewiadomska, I. (2007). Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia
wolności. Lublin: KUL.Bibliografia 206
Niewiadomska, I. (2005). Dylematy moralne w wykonywaniu zadań psychologa penitencjar-
nego. W: Świtka J., Kuć, M., Niewiadomska, I. (red.) Rola wartości moralnych w procesie
socjalizacji i resocjalizacji (s. 93–106). Lublin: KUL.
Niewiadomska, I. (2002). Radzenie sobie ze stresem przez nieletnich. Roczniki Psycholo-
giczne, 5, 145–159.
Niewiadomska, I., Polakiewicz, P. (2005). Osobowość sprawcy a popełnianie przestępstw. W:
Świtka, J., Kuć, M., Niewiadomska, I. (red.). Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji
(s. 41–66). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Niewiadomska, I., Chwaszcz, J. (2010). Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej?
Lublin: EFS.
Nikołajew, J. (2005). Wybrane zagadnienia etyki zawodowej pracowników więziennictwa.
W: Świtka, J., Kuć, M., Niewiadomska, I. (red.). Rola wartości moralnych w procesie
socjalizacji i resocjalizacji (s. 67–82). Lublin: KUL.
Nikołajew, J. (2008). Przejawy drugiego życia i sposoby ich ograniczania w jednostkach
penitencjarnych okręgu lubelskiego. W: Kozaczuk, F. (red.). Efektywność oddziaływań
resocjalizacyjnych (s. 369–382). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Nilsson, A. (2003). Living Conditions, Social Exclusion and Recidivism Among Prison Inma-
tes. Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention, 4(1), 57–83.
Nolan B. (2016). Addressing School Failure and Recidivism Among 10-13-Year-Old Incar-
cerated Juveniles: A Case Study. Walden Dissertations and Doctoral Studies. Pobrane
z: https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer = https://www.google.
pl/&httpsredir = 1&article = 4293&context = dissertations (10.02.2018 r.).
Nowak, M. (2017). Poczucie lokalizacji kontroli u skazanych powracających do przestępstwa
a postrzeganie przez nich własnych rodzin pochodzenia. Przegląd Badań Edukacyjnych
Educational Studies Rewiew, 25(2), 163–182.
Nuffield, J. (1982). Parole decision making in Canada. Research toward decision guidelines.
Ottawa: Solicitor General of Canada.
Nunes, K.L., Hanson, R K., Firestone, P., Moulden, H.M., Greenberg, D.M., Bradford, J.M.
(2007). Denial predicts recidivism for some sexual offenders. Sexual Abuse: A Journal
Of Research And Treatment, 19(2), 91–105.
Obstbaum, Y., Tyni, S. (2015). Who receives substance abuse treatment in the ‘real world’ of
the prison? A register-based study of Finnish inmates. Journal of Scandinavian Studies in
Criminology & Crime Prevention, 16(1), 76–96. DOI:10.1080/14043858.2014.1003709.
Ochojska, D. (2008). Analiza sytuacji w rodzinie generacyjnej w percepcji osób odbywa-
jących karę pozbawienia wolności. W: Kozaczuk, F. (red.). Efektywność oddziaływań
resocjalizacyjnych (s. 439–449). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Olszewska, E. (2012). Stygmat przestępcy jako czynnik utrudniający readaptację społeczną
byłych skazanych. Resocjalizacja Polska, 3, 173–187.Bibliografia 207
Olver, M.E., Lewis, K., Wong, S.P. (2013). Risk reduction treatment of high-risk psychopathic
offenders: The relationship of psychopathy and treatment change to violent recidivism.
Personality Disorders: Theory , Research, And Treatment, 4(2), 160–167. DOI:10.1037/
a0029769.
Olver, M.E., Barlow, A.A. (2010). Public attitudes toward sex offenders and their relationship
to personality traits and demographic characteristics. Behavioral Sciences & The Law ,
28(6), 832–849. DOI:10.1002/bsl.959.
Olver, M.E., Wong, S.P. (2015). Short – and long-term recidivism prediction of the PCL-R
and the effects of age: A 24-year follow-up. Personality Disorders: Theory , Research, And
Treatment, 6(1), 97–105. DOI:10.1037/per0000095.
Ornowska, A. (2013). Kara ograniczenia wolności. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
Orzechowska, A., Florkowski, A., Gruszczyński, W., Zboralski, K., Wysokiński, A., Gałecki,
P., Talarowska, M. (2009). Status socjoekonomiczny a zachowania agresywne i style
radzenia sobe ze stresem. Psychiatria Polska, 43(1), 53–63.
Paolucci, E., Violato, C., Schofield, M. (2000). A Review of Marital and Family Variables as
they Relate to Adult Criminal Recidivism. National Foundation for Family Research
and Education (NFFRE). Pobrane z: http://www.csc-scc.gc.ca/research/092/r92_e.pdf
(23.09.2017 r.).
Paprzycki, L. (2011). Problematyka psychiatryczna i psychologiczna w prawie i postępo-
waniu karnym. Granice kompetencji biegłych i organów procesowych. Chowanna,
2(37), 99–130.
Passingham, R.E. (1968). A study of delinquents with children’s-home background. British
Journal of Criminology, 16(4), 32–45.
Pardini, D.A. (2006). The callousness pathway to severe violent delinquency. Aggressive
Behavior, 32(6), 590–598. DOI:10.1002/ab.20158.
Pastwa-Wojciechowska, B. (2011). Psychologiczno-psychiatryczna problematyka psycho-
patii a potrzeby i praktyka opiniodawstwa w procesie stosowania prawa. Chowanna,
2 (37), 159–178.
Pastwa-Wojciechowska, B. (2009). Skuteczność resocjalizacji przestępców seksualnych
o cechach psychopatycznych – przegląd badań. Przegląd Więziennictwa Polskiego,
64–65, 49–70.
Pawela, S. (2007). Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu. Warszawa: Oficyna.
Pełka-Sługocka, D. (1979). Środki postpenalne a przystosowanie społeczne: (w świetle badań
nad wykonywaniem pracy). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Perenc, L., Radochonski, M. (2014). Psychopathic Traits and Reactive-Proactive Aggression
in a Large Community Sample of Polish Adolescents. Child Psychiatry Hum Dev., 5,
464–471. DOI:10.1007/s10578-013-0432-4.
Piaget, J. (2011). The Spirit of Solidarity in Children and International Cooperation (1931).
Schools: Studies In Education, 8(1), 74–89.Bibliografia 208
Piotrowski, P., Forek, S. (2015). „Deliquens narrator”: o źródłach i wybranych aspektach
narracyjnego podejścia do przestępczości. Resocjalizacja Polska, 6(2), 55–68.
Pomianowski, R. (2014). Wyuczona bezradność skutkiem marginalizacji i barierą demar-
ginalizacji. W: Galor, Z., Goryńska-Bittner, B., Kalinowski, S. (red.). Życie na skraju
– marginesy społeczne wielkiego miasta (s. 231–242). Bielefed: Societas Pars Mundi
Publishing.
Pospiszyl, K. (1980). Ojciec a rozwój dziecka. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Pospiszyl, K. (2007). Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie
Żak.
Postulski, K. (2017). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Poznaniak, W. (1991). Teorie uczenia się społecznego jako model normalnego i zaburzonego
funkcjonowania jednostki oraz grupy. W: Sęk, H. (red.). Społeczna psychologia kliniczna
(s. 70–98). Warszawa: PWN.
Poznaniak, W. (1982). Zaburzenia w uspołeczneniu u przestępców. Analiza niektórych me-
chanizmów psychologicznych. Poznań: Wydawnictwo UAM.
Przybyliński, S. (2006). Podkultura więzienna w procesie zmian. W: Machel, H. (red.). Wyko-
nywanie kary pozbawienia wolności w Polsce: w poszukiwaniu skuteczności (s. 241–249).
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Puszka, M., (2005). Oddziaływanie na skazanych przez kulturę a realizacja celów wyko-
nywania kary pozbawienia wolności. W: Świtka, J., Kuć, M., Niewiadomska, I. (red.).
Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji (s. 203–213). Lublin: KUL.
Pytka, L. (2005). Pedagogiki resocjalizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki
Specjalnej.
Quinsey, V., Harris, G., Rice, M., Cormier, C. (1998). Violent offenders: Appraising and
managing risk. Washington: APA.
Radochoński, M. (2008). Inwentarz Cech Psychopatycznych (ICP) jako narzędzie do prze-
siewowych badań zaburzeń psychopatycznych w ogólnej populacji młodzieży. W:
Kozaczuk, F. (red.). Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych (s. 155–181). Rzeszów:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Radochoński, M. (1999). Systemowa charakterystyka środowiska rodzinnego wielokrotnych
sprawców czynów przestępczych. Roczniki Socjologii Rodziny, 9, 155–173.
Rejman, J., Sak-Styczyńska, A. (2008). Sprawność systemu profilaktyki i resocjalizacji wa -
runkiem efektywności oddziaływań. W: Bartkowicz, Z., Węgliński, A. (red.). Skuteczna
resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje (s. 51–80). Lublin: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Reykowski, J. (1966). Przedmiot diagnozy psychologicznej. W: Susułowska, M. (red.). Pro-
blemy diagnozy psychologicznej w klinice psychiatrycznej. Kraków. Zeszyty Naukowe
UJ. Prace Psychologiczno-Pedagogiczne, 10.Bibliografia 209
Rice, M., Harris, G.T. (2014). What Does It Mean When Age Is Related to Recidivism
Among Sex Offenders? Law & Human Behavior (American Psychological Association),
38(2), 151–161.
Rodakiewicz, W. (2000). Młodociani przestępcy w prawie karnym wykonawczym. Nowa
kodyfikacja prawa karnego , 5, 171–208.
Rodakiewicz, W. (2007). Rodzaje i typy zakładów karnych w polskim systemie penitencjar-
nym. Nowa kodyfikacja prawa karnego , 21, 267–290.
Rodda, S.N., Lubman, D.I., Cheetham, A., Dowling, N.A., Jackson, A.C. (2015). Single Session
Web-Based Counselling: A Thematic Analysis of Content from the Perspective of the
Client. British Journal of Guidance & Counselling, 43(1), 117–130.
Rode, M. (2013). Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne. War-
szawa: Engram.
Rode, D. (2010). Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka
sprawców. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Rode, D., Rode, M. (2016). Specyfika funkcjonowania systemu rodziny z problemem prze -
mocy. Problems of Forensic Sciences, 108, 651–667
Roe-Sepowitz, D.E., Hickle, K.E., Pérez Loubert, M.P., Egan, T. (2011). Adult Prostitution
Recidivism: Risk Factors and Impact of a Diversion Program. Journal of Offender
Rehabilitation, 50(5), 272–285.
Rogers, C.R. (1991). Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe. Wrocław: Thesau -
rus-Press.
Rotter, J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinfor-
cement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1–28. DOI:10.1037/
h0092976.
Ruchkin, V.V., Eisemann, M. (1999). Coping Styles in Delinquent Adolescents and Controls:
The Role of Personality and Parental Rearing. Journal of Youth & Adolescence, 28(6), 705.
Ryan, J.P., Williams, A.B., Courtney, M.E. (2013). Adolescent Neglect, Juvenile Delinquency
and the Risk of Recidivism. Journal of Youth And Adolescence, 42(3), 454–465.
Ryan, J.P. (2006). Dependent Youth in Juvenile Justice: Do Positive Peer Culture Programs
Work for Victims of Child Maltreatment? Research On Social Work Practice, 16(5),
511–519.
Samenow, S., Yochelson, S. (1976). The Criminal Personality : A Profile for Change . New
York: Aronson.
Samuels, J., Bienvenu, O.J., Cullen, B., Costa, P.T., Eaton, W.W., Nestadt, G. (2004). Personality
dimensions and criminal arrest. Comprehensive Psychiatry, 45, 275–280.
Scott, K.J. (2016). Corrections and education: the relationship between education and reci-
divism. Journal of Intercultural Disciplines, 15, 147–169.Bibliografia 210
Scurich, N., Monahan, J. (2016). Evidence-Based Sentencing: Public Openness and Oppo-
sition to Using Gender, Age, and Race as Risk Factors for Recidivism. Law & Human
Behavior (American Psychological Association), 40(1), 36–41.
Sealock, M.D., Manasse, M. (2012). An uneven playing field: The impact of strain and coping
skills on treatment outcomes for juvenile offenders. Journal of Criminal Justice, 40(3),
238–248. DOI:10.1016/j.jcrimjus.2012.02.002.
Seligman, M. (1993). Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje
życie. Poznań: Media Rodzina
Seligman, M., Maier, S. (1976). Learned Helplessness: Theory and Evidence. Journal of
Experimental Psychology, 105(1), 3–46.
Semenow, S. (2013). The Criminal Personality. W: Helfgott, J.B. (red.). Criminal psychology
(s. 209–225). Westport, CT: Praeger Publishers.
Shaffer, D.K., Pratt, T.C. (2009). Meta-Analysis, Moderators, and Treatment Effectiveness: The
Importance of Digging Deeper for Evidence of Program Integrity. Journal of Offender
Rehabilitation, 48(2), 101–119.
Shammas, V. (2017). Pains of Imprisonment. The Encyclopedia of Corrections. Wiley Online
Library.
Shannon, L.M., Jackson Jones, A., Newell, J., Neal, C. (2018). Examining the Impact of Prior
Criminal Justice History on 2-Year Recidivism Rates: A Comparison of Drug Court
Participants and Program Referrals. International Journal of Offender Therapy  & Com-
parative Criminology, 62(2), 291–312. DOI:10.1177/0306624X16645323.
Shanahan, R., Agudelo, S.V. (2012). Family and recidivism. American Jails, 9–10, 17–24.
Sherrets, S. (1977). A learning theory view of repeted probation and nonaction for offenses
by juvenile offenders. Journal oOf Clinical Child Psychology, 6(3), 101.
Sindicich, N., Mills, K.L., Barrett, E.L., Indig, D., Sunjic, S., Sannibale, C., Najavits, L.M.
(2014). Offenders as victims: post-traumatic stress disorder and substance use disor-
der among male prisoners. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 25(1), 44–60.
Sirén, R., Savolainen, J. (2013). No Evidence of Specific Deterrence under Penal Modera -
tion: Imprisonment and Recidivism in Finland. Journal of Scandinavian Studies in
Criminology & Crime Prevention, 14(2), 80–97. DOI:10.1080/14043858.2013.805048.
Sitnik, K., Mrozek, K. (2011). Prawo skazanych do korzystania z wolności religijnej. Przegląd
Prawa konstytucyjnego, 4, 205–223.
Siuta, J. (2008). NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości NEO-PI-R. Warsaw: Pracownia Testów
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Smith, D.A., Gartin, P.R. (1989). Specifying specific deterrance: the influence on future
criminal activity. American Sociological Review, 54(1), 94–106.
Soldino, V., Carbonell-Vayá, E.J. (2017). Effect of treatment on sex offenders’ recidivism: a me -
ta-analysis. Anales De Psicología, 33(3), 578–588. DOI:10.6018/analesps.33.2.267961.Bibliografia 211
Stanik, J.M. (2013). Psychologia sądowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Stanik, J.M. (1980). Asocjalność nieletnich przestępców jako przedmiot psychologicznej dia-
gnozy klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Stańdo-Kawecka, B. (2000). Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków: Zakamycze.
Stańdo-Kawecka, B. (2016). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w trzech systemach
– uwagi krytyczne. Nowa kodyfikacja prawa karnego , 37, 109–132.
Steiner, H., Cauffman, E., Duxbury, E. (1999). Personality traits in juvenile delinquents:
relation to criminal behavior and recidivism. Journal of The American Academy of Child
And Adolescent Psychiatry, 38(3), 256–262.
Stępniak, P. (2009). System programowanego oddziaływania w opiniach więźniów. Archiwum
kryminologii, 31, 265–298.
Strelau, J. (2006). Temperament jako regulator zachowania z perspektywy półwiecza badań.
Gdańsk: GWP.
Strelau, J. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: GWP.
Strelau, J., Jaworowska, A., Wrześniewski, K., Szczepaniak, P. (2005). Kwestionariusz Radzenia
sobie w sytuacjach stresowych CISS. Warszawa: Pracownia Testów PTP.
Stanisz, A. (2016). Modele regresji logistycznej: zastosowania w medycynie, naukach przyrod-
niczych i społecznych. Kraków: StatSoft Polska.
Strus, W. (2010). Skala uczuć moralnych SUM – konstrukcja i właściwości psychometryczne.
Studia Psychologica UKSW, 10, 273–313.
Stusiński, J., Lew-Starowicz, Z. (2014). Leczenie przestępców seksualnych. W poszukiwaniu
optymalnego modelu. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 82 (1), 47–68.
Szałasiński, J. (2006). Zadania diagnozy i psychokorektury w procesie optymalnej readaptacji
psychospołecznej więźniów. W: Machel, H. (red.). Wykonywanie kary pozbawienia
wolności w Polsce: w poszukiwaniu skuteczności (s. 107–124). Gdańsk: Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego.
Szczepaniak, P. (2003). Kara pozbawienia wolności, a wychowanie. Kalisz–Warszawa: Uni-
wersytet Warszawski.
Szczepanik, R. (2015). Stawanie się recydywistą: kariery instytucjonalne osób powracających
do przestępczości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Szczygieł, G. (2011). Kilka uwag na tle przepisów dotyczących osadzania skazanych w za-
kładzie karnym typu zamkniętego. W: Stańdo-Kawecka, B, Krajewski, K., Hofmański,
P. (red.). Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia: księga poświę-
cona pamięci profesora Zbigniewa Hołdy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Pobrane
z: https://sip.lex.pl/#/monograph/369230150/319406/krajewski-krzysztof-red-stando-
-kawecka-barbara-red-problemy-penologii-i-praw-czlowieka-na...?keyword = szczy-
gieł%20Kilka%20uwag%20na%20tle%20przepisów%20dotyczących%20osadzania%20
skazanych%20w%20zakładzie%20karnym%20typu%20zamkniętego.&cm = SFIRST.Bibliografia 212
Szczygieł, G. (2009). Ucieczki skazanych z zakładów karnych. Zagrożenie społeczne czy
naturalny element izolacji? Białostockie Studia Prawnicze, 6, 262–263.
Szczygieł, G. (2006). Społeczna readaptacja skazanych – próba oceny. W: Machel, H.
(red.). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce: w poszukiwaniu skuteczności  
(s. 173–182). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Szczygieł, G. (2002). Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym.
Białystok: Termida 2.
Szlehaus, S. (1969). Młodociani recydywiści: społeczne czynniki procesu wykolejania. War-
szawa: PWN.
Szumski, F. Kasperek, K. (2014) Szacowanie ryzyka powrotu do przestępstwa seksualnego
– podejścia i metody. W: Szpitalak, M., Kasperek, K. (red.). Psychologia sądowa. Wybrane
zagadnienia (s. 160–178). Kraków: Wydawnictwo UJ.
Szymańska-Pytlińska, M., Szumski, F. (2014). Rola rodziców w etiologii przestępczości
seksualnej. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13 (1), 121–141
Szymanowska, A. (2006). Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydy-
wistów. W: Machel, H. (red.). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce: w po-
szukiwaniu skuteczności (s. 183–196). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Szymanowska, A. (2003). Więzienie i co dalej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Szymanowski, T. (2010). Recydywa w Polsce: zagadnienia prawa karnego, kryminologii i po-
lityki karnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Szymanowski, T. (2006). Stosowanie nowych unormowań w systemie penitencjarnym po
reformie prawa karnego w Polsce. W: Machel, H. (red.). Wykonywanie kary pozbawie-
nia wolności w Polsce: w poszukiwaniu skuteczności (s. 41–52). Gdańsk: Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego.
Szymanowski, T. (1996). Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce. Warszawa: Oficyna
Naukowa.
Szymanowski, T. (1989). Powrót skazanych do społeczeństwa. Warszawa: PWN.
Szymanowski, T. (1982). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle wyników badań.
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Szymanowski, T. (1976). Powrotność do przestępstwa po wykonaniu kary ograniczenia wol-
ności. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Szymanowski, T., Migdał, J. (2014). Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna.
Warszawa: LEX.
Szymanowski, T., Pomiankiewicz, J. (2017). Prawo karne wykonawcze z elementami polityki
karnej i penitencjarnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
Szymanowski, T., Świda, Z. (1998). Kodeks karny wykonawczy: ustawy dodatkowe, akty
wykonawcze: komentarz. Warszawa: „Librata”.
Śląski, S. (2008). Osobowościowe i społeczne problemy uczestników więziennej terapii
uzależniania od alkoholu – „Atlantis”. Roczniki Psychologiczne, 11(2), 159–174. Bibliografia 213
Tangney, J.P., Stuewig, J., Martinez, A.G. (2014). Two faces of shame: the roles of sha-
me  and  guilt  in  predicting  recidivism.  Psychological  Science,  25(3),  799–805.
DOI:10.1177/0956797613508790.
Tangney, J.P., Stuewig, J., Mashek, D.J. (2007). Moral emotions and moral behavior. Annual
Review of Psychology, 58, 345–372.
Taylor, C.J. (2017). Ending the punishment cycle by reducing sentence length and recon-
sideration evidence – based reentry practices. Temple Law Review, 89(4), 747–762.
Terelak, J. (2001). Psychologia stresu. Bydgoszcz: Branta.
Thornton, D. (2007). Scoring Guide for Risk Matrix. Pobrane z: http://www.birmingham.
ac.uk/Documents/college-les/psych/RM2000scoringinstructions.pdf (20.05.2016 r.).
Topçuoğlu, T. (2016). Effectiveness of Prison-based Drug Treatment Programs: A Systematic
Review of Meta-analyses. Addicta: The Turkish Journal On Addictions, 3(1), 110–124.
DOI:10.15805/addicta.2016.3.0005.
Tomaszewski, T. (red.) (1976). Psychologia. Warszawa: PWN.
Tully, R.J., Chou, S., Browne, K.D. (2013). A systematic review on the effectiveness of sex
offender risk assessment tools in predicting sexual recidivism of adult male sex of-
fenders. Clinical Psychology Review, 33(2), 287–316. DOI:10.1016/j.cpr.2012.12.002.
Tybura, R. (2017). Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych uzależnionych
od alkoholu. W: Nawój-Śleszyńska, A., Łuczak, J. (red.). Wybrane problemy indywidu-
alizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych (s. 31–40).
Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Urbanek, A. (2014). Prognoza kryminologiczno-społeczna recydywisty w kontekście Historii
Jego Życia. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 33, 114–129.
Urbanek, A. (2007). Miejsce aktywności religijnej więźniów w teleologii pedagogiki resocja-
lizacyjnej: na podstawie badań prowadzonych w wybranych zakładach karnych. Zeszyty
Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2, 173–185.
Waligóra, B. (1974). Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej. Poznań:
Wydawnictwo UAM.
Walters, G.D. (2018). Procedural justice, legitimacy beliefs, and moral disengagement in
emerging adulthood: Explaining continuity and desistance in the moral model of
criminal lifestyle development. Law and Human Behavior, 42(1), 37–49. DOI:10.1037/
lhb0000266.
Walters, G.D. (2017b). Risk, need, and responsivity in a criminal lifestyle. W: F.S. Taxman
(red.). Handbook on risk and need assessment: Theory and practice (s. 193–219). New
York, NY: Routledge.
Walters, G.D. (2014a). Relationships among race, education, criminal thinking, and re-
cidivism: moderator and mediator effects. Assessment, 21(1), 82–91. DOI:10.1177/
1073191112436665.Bibliografia 214
Walters, G.D. (2014b). An item response theory analysis of the Psychological Inventory of
Criminal Thinking Styles: comparing male and female probationers and prisoners.
Psychological Assessment, 26(3), 1050–1055. DOI:10.1037/pas0000014.
Walters, G. (2012). Criminal thinking and recidivism: Meta-analytic evidence on the pre-
dictive and incremental validity of the Psychological Inventory of Criminal Thinking
Styles (PICTS). Aggression and Violent Behavior, 17, 272–278.
Walters, G. (2007a). Brief Report Correlations between the Psychological Inventory of
Criminal Thinking Styles and World-View Rating Scale in male federal prisoners.
Criminal Behaviour and Mental Health, 17, 184–188.
Walters, G. (2007b). Predicting institutional adjustment with the Psychological Inventory
of Criminal Thinking Styles composite scales: Replication and extension. Legal and
Criminological Psychology, 12, 69–81.
Walters, G.D. (2007c). Measuring proactive and reactive criminal thinking with the PICTS:
Correlations with outcome expectancies and hostile attribution biases. Journal of In-
terpersonal Violence, 22, 371–385. DOI: 10.1177/0886260506296988.
Walters, G. (2002). Current and Historical content scales for the Psychological Inventory
of Criminal Thinking Styles (PICTS). Legal & Criminological Psychology, 7 (1), 73–86.
Walters, G.D. (1990). The criminal lifestyle : Patterns of serious criminal conduct. Newbury
Park, CA: Sage. DOI:10.4135/9781483325569.
Walters, G.D., Frederick, A.A., Schlauch, C. (2007). Postdicting arrests for proactive and
reactive aggression with the PICTS proactive and reactive composite scales. Journal of
Interpersonal Violence, 22, 1415–1430. DOI:10.1177/0886260507305556.
Walter, M., Wiesbeck, G., Dittmann, V., Graf, M. (2011). Criminal recidivism in offenders
with personality disorders and substance use disorders over 8 years of time at risk.
Psychiatry Research, 186(2–3), 443–445.
Walters, G.D., Geyer, M.D. (2005). Construct Validity of the Psychological Inventory of
Criminal Thinking Styles in Relationship to the PAI, Disciplinary Adjustment, and
Program Completion. Journal of Personality Assessment, 84(3), 252–260. DOI:10.1207/
s15327752jpa8403_04.
Walters, G.D., Lowenkamp, C.T. (2016). Predicting recidivism with the Psychological Inven-
tory of Criminal Thinking Styles (PICTS) in community-supervised male and female
federal offenders. Psychological Assessment, 28(6), 652–659. DOI:10.1037/pas0000210.
Warylewski, J. (2006). O wybranych funkcjach i celach kary pozbawienia wolności. W:
Machel, H. (red.). Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu
skuteczności (s. 207–216). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Wąsik, J. (1981). Kara krótkoterminowego pozbawienia wolności w Polsce. Wrocław: Zakład
Narodowy im. Ossolińskich.
Weinrath, M., Gartrell, J. (2001). Specific Deterrence and Sentence Length: The Case of
Drunk Drivers. Journal of Contemporary Criminal Justice, 17(2), 105.Bibliografia 215
Western, B., Kling, J.R., Weiman, D.F. (2001). The Labor Market Consequences of Incarce -
ration. Crime & Delinquency, 47(3), 410.
Wilk, M. (2014). Zalety i szanse wykorzystania animaloterapii w resocjalizacji młodzieży
niedostosowanej społeczne. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 33, 201–219.
Wilk, M. (2011). Znaczenie pracy w opiniach uwięzionych. W: Kieszkowska, A. (red.). Toż-
samość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (s. 411–424). Kraków: Impuls.
Wilson, J.J., Rojas, N., Haapanen, R., Duxbury, E., Steiner, H. (2001). Substance Abuse and
Criminal Recidivism: A Prospective Study of Adolescents. Child Psychiatry & Human
Development, 31(4), 297–312.
Windzio, M. (2006). Is there a deterrent effect of pains of imprisonment? Punishment &
Society, 8(3), 341–364. DOI:10.1177/1462474506064701.
Wolska, A. (1999). Wybrane warunki socjalizacji zabójców. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wolska, A. (2002). Model czynników ryzyka popełniania przestępstw agresywnych. Szczecin:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Woronowicz, B. (2009). Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań: Wydaw-
nictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.
Woźniak, W. (2002). Duszpasterstwo więzienne a resocjalizacja. Studia Teologiczne, 20,
225–242.
Woźniak, W., Obrycka, B. (2006). Recydywiści i pierwszy raz karani w świetle wyników
badań psychopatologicznych. W: Machel, H. (red.). Wykonywanie kary pozbawienia
wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności (s. 217–222). Gdańsk: Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego.
Woźnica, B. (2005). W stronę terapii, czyli o orientacji oddziaływań terapeutycznych. W:
Świtka, J., Kuć, M., Niewiadomska, I. (red.). Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji
(s. 227–242). Lublin: KUL.
Wright, K.N., Wright, K.E. (1992). Does getting married reduce the likelihood of criminality?
A review of the literature. Federal Probation, 56(3), 50.
Wright, K.N., Wright, K.E., Office of Juvenile Justice and Delinquent Prevention (Dept. of
Justice), W. D. (1994). Family Life, Delinquency, and Crime: A Policymaker’s Guide.
Research Summary. Pobrane z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED376388.pdf.
Wrześniewski, K., Włodarczyk, D. (2010). Kwestionariusz Oceny Stresu. Przegląd Psycho-
logiczny, 53(4), 479–496.
Wysocka, E., Ostafińska-Molik, B. (2014). Style wychowania w rodzinie pochodzenia w per-
cepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe – próba teoretycznej i empi-
rycznej egzemplifikacji. Przegląd Pedagogiczny, 2, 213–234.
Vacca, J. (2008). Crime can be prevented if schools teach juvenile offenders to read. Children
and Youth Services Review, 30(9), 1055–1062.Bibliografia 216
van der Put, C.E., de Ruiter, C. (2016). Child maltreatment victimization by type in relation
to criminal recidivism in juvenile offenders. BMC Psychiatry, 1624. DOI:10.1186/
s12888-016-0731-y.
van Horn, J.E., Wilpert, J. (2017). Full and Short Versions of the Coping Inventory for
Stressful Situations and Social Problem-Solving Inventory-Revised: Examining Their
Factor Structure in a Dutch Outpatient Sex Offender Sample. Psychological Reports,
120(4), 739–759. DOI:10.1177/0033294117702362.
Van Vugt, E., Gibbs, J., Stams, G.J., Bijleveld, C., Hendriks, J., van der Laan, P. (2011). Moral
development and recidivism: a meta-analysis. International Journal Of Offender Therapy
And Comparative Criminology, 55(8), 1234–1250. DOI:10.1177/0306624X11396441.
Vigne, N.L., Naser, R.L., Brooks, L.E., Castro, J.L. (2005). Examining the Effect of Incar-
ceration and In-Prison Family Contact on Prisoners’ Family Relationships. Journal
Of Contemporary Criminal Justice, 21(4), 314–335. DOI:10.1177/1043986205281727.
Visher, C., Knight, C., Chalfin, A., Roman, J. (2009). The Impact of Marital and Relationship
Status on Social Outcomes for Returning Prisoners. ASPE Research Brief, 1, 1–8.
Zarling, A., Bannon, S., Berta, M. (2017). Evaluation of Acceptance and Commitment
Therapy for Domestic Violence Offenders. Psychology of Violence, Advance online
publication. DOI:10.1037/vio0000097.
Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). NEO-FFI Inwentarz osobo-
wości Paula T. Costy i Roberta R. McCrae. Warsaw: Pracownia Testów Psychologicznych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Xiaojia, G., Donnellan, M., Wenk, E. (2003). Differences in Personality and Patterns of
Recidivism Between Early Starters and Other Serious Male Offenders. The Journal of
the American Academy of Psychiatry and the Law, 31, 68–77.
Akty prawne
Instrukcja nr 1 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 lipca 2011 roku w spra-
wie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego
w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku nr 78, poz. 483.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1989 roku w sprawie regulaminu
wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. nr 31, poz. 166).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobów
prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
(Dz.U. 2003 nr 151, poz. 1469).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 roku w sprawie zasad i trybu
postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zakładach Bibliografia 217
karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego (Dz.U. 1983
nr 25, poz. 113).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie regula-
minu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U.
2016, poz. 2231).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 roku w sprawie Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. 2015, poz. 1544).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 roku w sprawie szcze-
gółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych
w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. 2003 nr 159, poz. 1546).
Ustawa z dnia 26 lipca 1939 roku o organizacji więziennictwa (Dz.U. nr 68, poz. 457).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557).
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. 2010 nr 79, poz. 523).
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425).
Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz
zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i tera-
peutycznych oraz oddziałów penitencjarnych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane