• Człowiek cząstką wszechświata. Rozważania antropologiczno-filozoficzne i filozoficznoprawne. Wydanie 2

Człowiek cząstką wszechświata. Rozważania antropologiczno-filozoficzne i filozoficznoprawne. Wydanie 2

 • Autor: Andrzej Bałandynowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-582-3
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 808/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 170.00 zł

  153.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 153.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka Profesora Andrzeja Bałandynowicza Człowiek cząstką Wszechświata. Rozważania antropologiczno-filozoficzne i filozoficznoprawne zawiera głęboką analizę uniwersalnych problemów ludzkości, dotyczących Wszechświata, środowiska naturalnego, pokoju i moralnego samodoskonalenia człowieka. Ten wybitny humanista dzieląc się z Czytelnikiem swoimi przemyśleniami na tematy nurtujące współczesny świat, zachęca do samodzielnego myślenia: do namysłu nad samym sobą i otaczającą, niejednokrotnie patogenną, rzeczywistością. Inspiruje do pokonywania w życiu trudności i ograniczeń i do autokreacji, bowiem istotą życia jest - jak twierdzi - przekraczanie siebie samego i pozyskiwanie najwyższych wartości: miłości, zdrowia, szczęścia, pokoju, prawdy, piękna, szlachetności... Jest przekonany, że na ciernistą i kamienistą ścieżkę wiodącą do ideałów wstąpić nie tylko może, ale i powinien każdy człowiek.

Spis treści:

TABLE OF CONTENTS
 
Perfecting – the right of every human  
Andrzej Bałandynowicz   
 
O KSIĄŻCE

Doskonalenie prawem każdego człowieka
Andrzej Bałandynowicz   

Widzenie, odkrywanie i tworzenie siebie i świata  
Alina Bernadetta Jagiełłowicz   
 
WPROWADZENIE  

Dzieło Profesora Andrzeja Bałandynowicza
Maria Szyszkowska

Fundamentalne zagadnienia ludzkości  
Brunon Hołyst
 
Rozdział I. AUTENTYCZNE CZŁOWIECZEŃSTWO

   
1. Prawdopodobieństwo nieprawdopodobieństwa
2. Bóg, Wszechświat, człowiek a filozofia
3. Ekologia życia, ekologia integralna i ekologia rodu ludzkiego 6 | Spis treści
4. Zdrada rozumu a emfaza religijności człowieka
5. Prawda krwiobiegiem sumienia
6. Pokój wewnętrzny dynamizmem rozwojowym
7. Prawda myśli
8. Zdrowie jako przeżywanie życia
 
Rozdział II. CZŁOWIEK CZĄSTKĄ LUDZKOŚCI I KOSMOSU

 
1. Wielowymiarowy realizm ewolucyjny
2. Braterstwo pokoju kategorią nieskończoności i wieczności
3. Sacrum i uniwersum pacyfizmu
4. Ideały spoiwem jedności Wszechświata
5. Słowo jako symbol określający naturę człowieczeństwa
6. Świat obiektywnych treści myśli
7. Konkretyzm i holizm poznawczy
8. Język nośnikiem transracjonalizmu
 
Rozdział III. TRANSKULTUROWOŚĆ PRAWA WYOBRAŻENIEM, POŻĄDANIEM I ZGODĄ

1. Fenomen odpowiedzialności
2. Transgresja, wolność, twórcze życie
3. Normatywna autoteliczność
4. Zinstytucjonalizowany indywidualizm
5. Sprawczość edukacyjna, pomocowa i inkluzyjna
6. Akulturalizm systemu sprawiedliwości karzącej
7. Uwolnione człowieczeństwo
8. Podglebie prawa
 
REFLEKSJE ARTYSTY
Fatamorgana czy ideały?  
Jan Stępień    
 


BIBLIOGRAFIA TABLE OF CONTENTS

ABOUT THE BOOK

Perfecting – the right of every human  
Andrzej Bałandynowicz

Perceiving, discovering, and creating oneself and the world  
Alina Bernadetta Jagiełłowicz
 
INTRODUCTION  

Work by Professor Andrzej Bałandynowicz  
Maria Szyszkowska

Fundamental issues of humanity  
Brunon Hołyst
 
Chapter I. AUTHENTIC HUMANITY  

1. Probability of improbability  
2. God, Universe, the human and philosophy  
3. Ecology of life, integral ecology and ecology of mankind  
4. Treason and emphasis of human religiousness  
5. The truth – the bloodstream of conscience
6. Inner peace – developmental dynamism  
7. The truth of thought
8. Health as experiencing life

Chapter II. HUMAN – A PART OF MANKIND AND THEUNIVERSE   

1. Multidimsional evolutionary realism  
2. Peace brotherhood – the category of the infinity of eternity  
3. Sacrum i Universum of pacyfism  
4. Ideals – the binder of the Universe unity  
5. The word as a symbol determining human nature  
6. The world of the objective content of thoughts
7. Cognitive concretism and holism  
8. Language – the carrier of trans-rationalism  
 
Chapter III. TRANSCULTURALITY OF LAW – THE IDEA, DESIRE AND CONSENT  

1. The phenomenon of responsibility  
2. Transgression, independence and creative life  
3. Normative autotelicity  
4. Institutionalized individualism  
5. Educational, aid and inclusive agency  
6. Aculturalism of the punishing justice system  
7. Liberated humanity  
8. The subsoil of law  
 
THE ARTIST’S REFLECTIONS  
The image or the ideals?
Jan Stępień    
 
BIBLIOGRAPHY

Andrzej Bałandynowicz
Prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Pedagogiki w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prawnik, kryminolog i penitencjarysta badający zjawiska społeczne z zakresu filozofii prawa, penologii, socjologii, psychologii, pedagogiki, filozofii zdrowia. Założyciel jedynej w świecie Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji oraz protoplasta Światowego Uniwersytetu Pokoju. Twórca teorii karania wolnościowego, ograniczającej kary izolacyjne na rzecz resocjalizacji z udziałem społeczeństwa - probacji. Krytykuje działania segregacyjne. Postuluje wspomaganie osób karanych w nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwojowych, przystosowawczych oraz wartości kreujących ich tożsamość; głosi potrzebę przyznania im prawa do wyboru i swobodnego zaciągania zobowiązań wobec wspólnoty, stanowiące podstawowe wyzwanie dla człowieka zmagającego się ze swoimi problemami. Twórca teorii opartych na longitudinalnych badaniach kryminologicznych: koncepcji zhumanizowanego odwetu kary pozbawienia wolności oraz inkluzyjnej readaptacji społecznej. Te trzy teorie stanowią podstawę aksjologiczną polityki kryminalnej państwa prawa. Wieloletni nauczyciel akademicki z ponad 45-cioletnim stażem naukowym. Prowadził wykłady i seminaria na Wydziale Prawa i Administracji UW, w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji UW, w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Pełnił funkcje: rektora uczelni (ponad 12 lat w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie), dyrektora instytutu i zastępcy dyrektora w IPSiR UW (przez trzy kadencje) oraz kierownika katedr i zakładów. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym: międzynarodowy ekspert ds. więziennictwa i systemów penitencjarnych, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Etycznego. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Penitencjarnego. Oddany pracy na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia: przewodniczący Sekcji Pracy Prymasowskiego Komitetu Pomocy Bliźniemu. W czasie stanu wojennego i później udzielał bezinteresownie pomocy prawnej i psychologicznej ludziom pozbawionym zatrudnienia z powodów politycznych lub społecznych. Za  irenologiczną działalność edukacyjną oraz propagowanie idei światowego pokoju jako fundamentalnej transkulturowej wartości z inicjatywy Prezydium Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera wpisany został do Złotej Księgi Członków Akademii (2001). Autor wielu monografii naukowych.

Książki tego autora

BIBLIOGRAFIA wybrane pozycje

Adler P.A., Adler P., Constructions of Deviance, Social Power, Wadsoworth 2011.
Afanasjewa W., Fragmenty Zakonow Ur-Namu, [w:] R. Jakobson (red.), Chrestomatija
po istorii Drewniego Wostoka, Moskwa 1963, s. 79–92.
Ajdukiewicz K., Axiomatic Systems from the Methodological Point of View, „Studia Log-
ica” 1960, t. 9.
Ajdukiewicz K., Języki poznania, t. 1, Warszawa 1960.
Ajdukiewicz K., Propedeutyka filozofii, Wrocław – Warszawa 1950.
Ajdukiewicz K., Zagadnienia empiryzmu a koncepcja znaczenia, „Studia Filozoficzne”
1964, nr 1.
Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1949.
Ajdukiewicz K., Zarys logiki, Warszawa 1952.
Aleksandrowicz J., Nie ma nieuleczalnie chorych, Łódź 1987.
Aleksandrowicz J., Sumienie ekologiczne, Warszawa 1988.
Aleksandrowicz J., Wiedza stwarza nadzieję, Warszawa 1975.
Aleksandrowicz J., Duda H., U progu medycyny jutra, Warszawa 1988.
Aleksandrowicz J., Stawowy E., Tyle wart człowiek…, Lublin 1992.
Al-Ibadi A., Szamasz – wybrane aspekty ikonografii, [w:] J. Hamburg (red.), Szkice z
archeologii Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Warszawa 2013, t. 2.
Allport G.W., The historical background of modern social psychology, [w:] G. Lindzey,
E. Aronson (red.), The Handbook of Social Psychology, New York 1985.
Ancewicz F., Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socja-
listycznych Republik Radzieckich, Lublin 2001.
Andrzejewski  B.,  Animal  symbolicum.  Ewolucja  neokantyzmu  E.  Cassirera,  Poznań 772 | Bibliografia
Andrzejewski T., Księga Umarłych Kapłana Pisarza Neferhotep, Kraków 1951.
Anselm S., Proslogion. Klasyczne ujęcie argumentu ontologicznego. Anzelm z Canter-
bury: Monologion, Proslogion, przeł. T. Włodarczyk, Warszawa 1992.
Antonovsky A., Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia, [w:] J. Heszen-Niejodek
i H. Sęk (red.), Psychologia zdrowia, Warszawa 1997.
Antonovsky A., Unraveling the mystery of Health. How people manage stress and stay
well, San Francisco ‒ London 2007.
Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Wrocław – Warszawa 1992.
Archer J., Birring S.S., Surinder S., Wu F.C.W., The association between testosterone and
aggression in young men: Empirical findings and a meta-analysis, „Aggressive Be-
havior” 1998, nr 24, s. 411–420.
Archer J., Which attitudinal measures predict trait aggression?, „Personality and Indi-
vidual Differences” 2006, nr 36, s. 47–60.
Arendt H., Odpowiedzialność i władza sądzenia, przeł. W. Madej, M. Godyń, Warszawa
2006.
Arendt H., O rewolucji, przeł. M. Godyń, Warszawa 2003.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie,
t. 5, Warszawa 2001.
Arystoteles, Metafizyka, [w:] Arystoteles Dzieła wszystkie, t. 1, przeł. K. Leśniak, War-
szawa 2003.
Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, przeł. M. Chigerowa, E. Głębicka, R. Kulesza i in., War-
szawa 2001.
Ashley-Cooper A., Dobro i zło, przeł. A. Grzeliński, D. Wincław, „Studia z Historii Filozo-
fii” 2020, r. 11, nr 1, s. 25–32.
Asioka, Orędzia króla Asioki, przeł. J. Makowiecka, Warszawa 1964.
Assagioli R., Psychosynthesis: A manual of principles and techniques, London 1993.
Austin J.H., Zen and the Brain, Cambridge 1998.
Baggini J., Atheism: A Very Short Introduction, Oxford 2003.
Baity E., Ameryka przed Kolumbem, przeł. M. L. Pisarek, Warszawa 1973.
Balyuzi H., `Abdu'l-Bahá: The Centre of the Covenant of Bahá'u'lláh, Oxford 2001.
Balzer O., Nauka uniwersytecka a kolejność studjów w uniwersyteckiej nauce prawa,
Warszawa 1921.
Bałandynowicz A., Asystent probacyjny jako obrońca, rzecznik, nauczyciel, doradca i
pośrednik  podopiecznych  w  przestrzeni  interwencji  humanistyczno-egzystencjal-
nych, [w:] A. Kieszkowska (red.), Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja
społeczna, Kraków 2011. Bibliografia | 773
 
Bałandynowicz A., Destygmatyzacja tożsamości dewiantów jako zmiana czasowa i in-
terpersonalna w polifunkcyjnym modelu probacji, [w:] A. Kieszkowska (red.), Toż-
samość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Kraków 2011.
Bałandynowicz A., Filozofia probacji – podstawy aksjologiczne systemu sprawiedliwego
karania, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 2, s. 7–28.
Bałandynowicz A., Kara pozbawienia wolności jako totalne ograniczenie wolności jed-
nostki, [w:] A. Rejzner (red.), Penitencjarna kultura fizyczna, Warszawa 2002, s. 11–
35.
Bałandynowicz A., Kryzys bezosobowego więzienia a  indywidualizacja  penitencjarna
podstawą dywersyfikacji programów resocjalizacyjnych skazanych, [w:] D. Kowal-
czyk, A. Glińska-Lachowicz (red.), Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w
przestrzeni więziennej. Uwarunkowania – doświadczenia ‒ propozycje. Studia i roz-
prawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 5, Opole 2016, s. 15–37.
Bałandynowicz  A.,  Kurator  jako  podmiot  integrujący  przestrzeń  osobową,  społeczną  
i środowiskową w socjalizacji wtórnej osób wchodzących w konflikt z prawem, [w:]
M. Konopczyński, E. Kwadrans, K. Stasiak (red.), Polska kuratela sądowa na przeło-
mie wieków. Nadzieje. Oczekiwania. Dylematy, Kraków 2016.
Bałandynowicz A., Nieudane powroty, Warszawa 1993.
Bałandynowicz A., Nowoczesne trendy w polityce kryminalnej na przełomie XX i XXI
wieku, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 11, s. 34–53.
Bałandynowicz A., Paradygmat inkluzji i katalaksji podstawą kreowania systemu inte-
gracji społecznej skazanych, [w:] K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawłocka, J. Moleda
(red.), Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji,
inkluzji, Warszawa 2014.
Bałandynowicz A., Pogranicza człowieczeństwa, Warszawa 2018.
Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2011.
Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa 2002.
Bałandynowicz A., Probacja. Wychowanie do wolności, Warszawa 1996.
Bałandynowicz A., Probacyjna sprawiedliwość karząca, Warszawa 2015.
Bałandynowicz A., Probacyjna sprawiedliwość karząca w miejsce zdehumanizowanej
resocjalizacji osadzonej na przymusie i wtórnej stygmatyzacji, [w:] D. Kowalczyk,  
A. Szecówka, S. Grzesiak (red.), Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdy-
scyplinarnych, Wrocław 2015, s. 15–41.
Bałandynowicz A., Psychodegradacja osobowości oraz defaworyzacja, ekskluzja i wy-
kluczenie spo-łeczne recydywistów następstwem nieracjonalnego i reliktowego sys-
temu sprawiedliwości karnej opartej na paradygmacie izolacji przestrzennej, [w:]
W. Zalewski (red.), Długoterminowe kary pozbawienia wolności. W teorii i praktyce,
Gdańsk 2015, s. 91–120. 774 | Bibliografia
Bałandynowicz A., Reintegracja społeczna skazanych. Paradygmat tożsamości osobo-
wej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej, „Resocjalizacja Polska” 2011, nr 2, s. 25–53.
Bałandynowicz A., System probacji, kary średniej mocy i środki wolności dozorowanej
jako  propozycja  sprawiedliwego  karania,  [w:]  T.  Bulenda,  R.  Musidłowski  (red.),
System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003, s. 330–357.
Banek K., Historia religii. Refleksje niechrześcijańskie, Kraków 2007.
Baner J., Der Vorargonische Abschnitt der Mesopotamischen Geschichte, [w:] P. Attin-
ger, M. Wäfler (red.), Bauer, Englund and Krebernik, Mesopotamien: Spät Uruk-Zeit
und Frühdynastische Zeit, „Orbis Biblicus et Orientalis”, Gottingen 1998, nr 1, 431–585.
Baran B., Filozofia dialogu, Kraków 1992.
Baron R.A., Magnitude of victim's pain cues and level of prior anger arousal as deter-
minants of adult aggressive behavior, „Journal of Personality and Social Psychology”
1971, t. 17(3), s. 236–243.
Barrett W., Irrational Man: A Study In Existential Philosophy, New York 1969.
Barrow J.D., Tippler F.J., The Anthropic Cosmological Principle, New York 1988.
Barry B., Theories of Justice, Minneapolis 1985.
Bar-Tal D., Sociopsychological foundations of intractable conflicts, „American Scientist”
2007, nr 50, s. 1430–1453.
Bartkowicz Z., Węgliński A., Wychowanie resocjalizujące ‒ utopia czy rzeczywistość?,
Lublin 2016.
Bartol C.R., Criminal Behavior: A Psychosocial Approach, New Jersey 2005.
Basham A., Indie od początku dziejów do podboju muzułmańskiego, przeł. Z. Kubiak,
Warszawa 1964.
Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2002.
Bat-Erdenijn Batbajar, Dzieje Mongolii, przeł. S. Godziński, Warszawa 2009.
Baudrillard J., The Spirit of Terrorism, New York 2002.
Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2007.
Baumeister R., Volns K., Self-Regulation, Ego-Regulation, Ego Depletion, and Motiva-
tion, „Social and Personality Psychology Compass” 2007, nr 1, s. 115–128.
Bazylow L., Historia Mongolii, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1981.
Beers G.W., Umysł, który sam siebie odnalazł, przeł. J. Jarosiński, Warszawa 1948.
Behe  M.J.,  Darwin's  Black  Box:  The  Biochemical  Challenge  to  Evolution,  New  York
1996.
Bell C.R., Middle Class Families, New York 1999.
Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1994.
Bellinger  G.,  Leksykon  religii  świata,  przeł.  T.  Kochlak,  T.  Pszczółkowski,  Warszawa
1999.
Bell J.E., Family Group, New York 1999. Bibliografia | 775
 
Bem S.L., Gender schema theory: A cognitive account of sex typing, „Psychological Re-
view” 1981, nr 88, s. 354–364.
Benn S., Peters R., Social Principles and the Democratic State, London 1959.
Bergson H., Les Deux Sources de la morale et de la religion, Paris 1948.
Berman P., Terror and Liberalism, New York 2003.
Bernard J., Od biologii do etyki. Nowe horyzonty wiedzy, nowe obowiązki, przeł. J.A.
Żelechowska, Warszawa 1994.
Bernstein B., Class, Codes and Control, New York 1991.
Bettelheim B., Sztuka oczywistości – psychoanaliza w terapii i na co dzień, przeł. S. Stud-
niarz, Bydgoszcz 1995.
Białyszewski  H.,  Koncepcja  systemu  społecznego  w  socjologii,  „Studia  Socjologiczne”
1972, nr 3–4.
Bielicki M., Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1966.
Bieńkowska  E.,  Nietzsche  i  Hegel:  spór  o  historię,  „Studia  Filozoficzne”  1973,  nr  4,  
s. 115–129.
Binder L., Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies, Chicago 1988.
Blackham M.J., Six Existentialist Thinkers, London 1952.
Blaung M., Metodologia ekonomii, Warszawa 1995.
Block E., The mind as the software of Brain, [w:] E. Smith, D. Osherson (red.), An Invi-
tation to Cognitive Science, Cambridge 1995, s. 377–425.
Bloom A., Umysł zamknięty, o tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło de-
mokrację  i  zubożyło  dusze  dzisiejszych  studentów,  przeł.  Tomasz  Bieroń,  Poznań
1997.
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 1999.
Bobbio N., Arguments contre le droit naturel, [w:] Bobbio N., Le droit naturel, Paris
1959.
Bocheński J.M., Ku filozoficznemu myśleniu, Warszawa 1986.
Bocheński J.M., Podręcznik mądrości tego świata, Kraków 1994.
Bocheński  J.M.,  Światopogląd  a  filozofia,  [w:]  J.M.  Bocheński  Sens  życia,  Komorów
2008.
Borgosz J., Drogi i bezdroża filozofii pokoju, Warszawa 1989.
Borkowski L., Kazimierz Ajdukiewicz, „Studia Logica” 1966, t. 18.
Born R.P. (red.), Artificial Intelligence: The Case Against, New York 1997.
Bott E., Family and Social Network, New York 1991.
Bourdieu P., Le sens pratique, Paris 1980.
Bourdieu  P.,  Passeron  J-C.,  Reprodukcja.  Elementy  teorii  systemu  nauczania,  przeł.  
E. Neyman, Warszawa 2006. 776 | Bibliografia
Bowlby J., The making and breaking of affectional bonds: etiology and psychopathology in
the light of attachment theory, „British Journal of Psychiatry” 1977, nr 130, s. 201–210.
Boyle A. (red.), The Cambridge History of Iran, t. 5, The Selling and Mongol Periods,
Cambridge 1968.
Brandon  G.,  Lewis  A.,  Reducing  household  Energy  consumption:  A  qualitative  and
quantitative field study, „Journal of Environmental Psychology” 1999, t. 19, nr 1, s.
75–85.
Brentano F., Psychologie vom empirischen Standpunkt, Berlin 1874.
Bręgiel-Benedyk M., Obraz struktury społecznej w Manusmryti. Próba analizy teore-
tycznej, [w:] Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji,
K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), „Poznańskie Studia z Filozofii Hu-
manistyki” Poznań 2013, nr 22, s. 291–320.
Briggs K., Witches and Neighbors: The Social and Cultural Context on European, New
York 1997.
Broad C.D., Five Types of Ethical Theory, London 1930.
Brykczyński P.,  Semiotyka logiczna w twórczości Kazimierza Ajdukiewicza, „Studia
Semantyczne” 1979, t. 9.
Brzozowski S., Filozofia Fryderyka Nietzschego, [w:] S. Brzozowski, Kultura i życie,
Warszawa 1973.
Brzozowski S., Fryderyk Nietzsche, [w:] S. Brzozowski, Kultura i życie, Warszawa 1972.
Buber M., I and Thou, Boston 1984.
Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór, Warszawa 1992.
Buck A., The Egyptian Coffin Texts, Chicago 1961, t. 1–7.
Buczyńska H., Wartość i fakt. Rozważania o pragmatyzmie, Warszawa 1970.
Buell P., Historical Dictionary of the Mongol World Empire, Lanham, Maryland and
Oxford 2003.
Bulhof J.N., Apollos Wiederkehr, Eine Uniersullung der Rolle des Kreises in Niuzshes
Denken über Geschichte und Zeit, Haag 1969.
Bulicz E., Muravov I., Wychowanie zdrowotne. Teoretyczne podstawy waleologii, Radom
1997.
Bultmann R., Jesus and the Word, New York 1934.
Bunge M., A skeptic's beliefs and disbeliefs, „New Ideas in Psychology” 1991, t. 9, nr 2,  
s. 131–149.
Bunzel J., Note on the History of a Concept – Gerontophobia, „The Gerontologist” 1972,
t. 12(2).
Burnyeat M., The Skeptical Tradition, Berkeley, 1997.
Burzyńska A., Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001.
Buss D.M., Psychologia ewolucyjna, przeł. M. Orski, Gdańsk 2001. Bibliografia | 777
 
Buss A.H., Perry M., The aggression questionnaire, „Journal of Personality and Social
Psychology” 1992, nr 63, s. 452–459.
Butler R.N., Why Survive? – Being Old in America, New York 1975.
Caillois R., Człowiek i sacrum, przeł. A. Tatarkiewicz, E. Burska, Warszawa 1995.
Camus A., Le Mythe de Sisyphe: essai sur l’absurde, Paryż 1962.
Cantor N., Kihlstron J. (red.), Personalisty, cognition and social interaction, Hillsdale
1985.
Caplan G., Principles of Preventive Psychiatry, New York 1994.
Carnap R., Filozofia jako analiza języka nauki, przeł. A. Zabłudowski; Warszawa 1969.
Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa
1971.
Cassirer E., Istota człowieka  – symbol. Człowiek i Kultura. Mit i Religia. Język, frag-
menty Essay on Man, przeł. H. Buczyńska, Warszawa 1963.
Cassirer E., Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfra-
gen der Erkenntniskritik, Berlin 1910.
Cassirer E., The Myth of the State, New Haven 1946.
Chalmers A., Czym jest to, co zwiemy nauką, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 1993.
Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, Godność, wol-
ność, odpowiedzialność, tolerancja, Lublin – Kielce 2003.
Chance S.E., Brown R.T., Dabbs J.M. Jr., Casey R., Testosterone, intelligence and behav-
ior disorders in young boys, „Personality and Individuals Differences” 2000, nr 20,
s. 437–445.
Chmielnicka-Plaskota A. (red.), Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii, cz. 1, War-
szawa 2010.
Churchland P., Matter and Consciousness, London 1988.
Clarke S.G., Simpson E., Anti-Theory in Ethics and Moral Conservatism, New York 1989.
Cobb B.K., Cairns B.D., Miles M.S., Cairns R.B., A longitudinal study of the role of socio-
demographic factors and childhood aggression of adolescent injury and „close calls”,
„Journal of Adolescent Health” 1995, nr 17, s. 381–388.
Cohen A., Talmud. Systematyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabinów dotyczą-
cych religii, etyki i prawodawstwa, przeł. R. Gromadzka, Warszawa 1999.
Collins J., History of Modern European Philosophy, New York 1980.
Comte F., Najsłynniejsze święte księgi świata. Leksykon, przeł. E. Bekier, Łódź 1994.
Comte A., Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. Rozprawa o całokształcie pozytywi-
zmu, przeł. B. Skarga, W. Wojciechowska, Warszawa 1973.
Confidentiality  in  Social  Work:  Discussion,  Paper  no.  4,  British  Association  of  Social
Workers, Bir-mingham 1976.
Conklin J.E., Robbery and the criminal justice system, Philadelphia 1992. 778 | Bibliografia
Contat M., Filozofia naszych czasów, „Sztuka i Filozofia” 1995, nr 10.
Cooley Ch., Case Study of Small Institutions as a Method of Research, „American Socio-
logical Society” 1928, nr 22, s. 123–132.
Copleston F., Grecja i Rzym, przeł. H. Bednarek, [w:] F. Copleston, Historia filozofii, t. 1,
Warszawa, 1998.
Crick N.R., Dodge’s K.A.,  Social information-processing mechanisms on reactive and
proactive aggression, „Personality and Social Psychology Bulletin” 1996, nr 67 (3).
Crick N.R., Grotpeter J.K., Relational aggression, gender, and social-psychological ad-
justment, „Child Development” 1995, nr 66, s. 710–722.
Curley E.M., Descartes Against the Skeptics, Cambridge 1978.
Cury M., Sculland H., Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł.
J. Schwakopf, t. 1–2, Warszawa 1992.
Czepita S., Koncepcje teoretycznoprawne Czesława Znamierowskiego, Poznań 1958,
s. 79–92.
Czepita  S.,  Koncepcje  teoretycznoprawne  w  Polsce  międzywojennej,  „Czasopismo
Prawno-Historyczne” 1980, t. 32(2).
Czerwiński  Z.,  Problematyka  indukcji  w  pracach  Kazimierza  Ajdukiewicza,  „Studia
Logica” 1965, t. 16.
Czeżowski T., Filozofia na rozdrożu. Analizy metodologiczne, Warszawa 1965.
Czeżowski T., Główne zasady nauk filozoficznych, Wrocław 1959.
Czeżowski T., Pisma z etyki i teorii wartości, Wrocław 1989.
Darwin K., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, przeł. Sz. Dickstein
i J. Nusbaum, Warszawa 2001.
Davis M. H., Empatia. O umiejętności współodczuwania, przeł. J. Kubiak, Gdańsk 2001.
Dawkins R., Ślepy zegarmistrz, czyli Jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplano-
wany, przeł. A. Hoffman, Warszawa 1994.
Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.
Dąbrowski K., Dwie diagnozy, Warszawa 1974.
Dąbrowski K., Elementy filozofii rozwoju, Warszawa 1989.
Dąbrowski K., Funkcje i struktura emocjonalna osobowości, Lublin 1984.
Dąbrowski K., Higiena psychiczna w życiu codziennym, Warszawa 1964.
Dąbrowski K., Moralność w polityce. Wielopoziomowość funkcji uczuciowych i popędo-
wych w życiu społecznym i politycznym oraz instytucjach, Warszawa 1991.
Dąbrowski K., Odezwa do Psychoneurotyków, „Pismo Literackie Student” 1975, nr 3.
Dąbrowski K., On the philosophy of development through positive disintegration and
secondary integration, „Dialectics and Humanism” 1977, nr 3–4.
Dąbrowski K., Pasja rozwoju, Warszawa 1982.
Dąbrowski K., Pojęcia żyją i rozwijają się, Londyn 1971. Bibliografia | 779
 
Dąbrowski K., Rozwój w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej, „Zeszyty Naukowe”
1996, nr 1.
Dąbrowski K., Trud istnienia, Warszawa 1986.
Dąbrowski K., W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa 1989.
Dąbrowski K., Wprowadzenie do higieny psychicznej, Warszawa 1979.
Dąbrowski K., Zdrowie psychiczne, Warszawa 1981.
Dąbrowski K., Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, Warszawa 1974.
Dąmbska I., Koncepcja języka w filozofii Kazimierza Ajdukiewicza, „Ruch Filozoficzny”
1965, t. 24(1–2), s. 3–9.
Dajczer T., Buddyzm w swej specyfice o odrębności wobec chrześcijaństw, Warszawa,
1993.
Deklaracja Praw Wirginii, New York 1967.
Deleuze G., Nietzsche et la Philosophie, Paris 1962.
Delhaye P., Permanence du droit naturel, Louvain 1964.
Dennett D., Consciousness Explained, Boston 1991.
Dennett D., Freedom Evolves, London 2003.
Descartes R., Meditations on First Philosophy, Indianaplis 1980.
Deutschmann L. B., Deviance and control, Toronto 2001.
Dębiński A., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2007.
Diener E., Diener M., Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem, „Jour-
nal of Per-sonality and Social Psychology” 1995, nr 68, s. 653–668.
Dietz T.L., Jasinski J. L., Female-perpetuated partner violence and aggression: Their
relationship to gender identity, „Woman and Criminal Justice” 2003, nr 15, s. 81–99.
Dilthey W., Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. E. Pacz-
kowska-Łagowska, Gdańsk 2004.
Dilthey W., O istocie filozofii i inne pisma, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Warszawa
1997.
Dmowski R., Myśli nowoczesnego Polaka, Wrocław 2008.
Dolan M., Psychopathic personality in  young  people, „Advances in Psychiatric Treat-
ment” Oxford 2004, nr 10.
Doliński D., Inni ludzie w procesach motywacyjnych, [w:] J. Strelau, Psychologia ogólna,
Gdańsk 2000.
Dollard J., Miller N.E., Osobowość i psychoterapia. Analiza w terminach uczenia się,
myślenia i kultury, przeł. A. Firkowska-Mankiewicz, Warszawa 1967.
Dollard J., Mowrer O.H., A method of measuring tension in written documents, „The
Journal of Abnormal and Social Psychology” 1947, t. 42(1), s. 3–32.
Donagan A., A Theory of Morality, Chicago. 1977.
Dudek Z.W., Pankalla A., Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkultu-
rowe, Warszawa 2005. 780 | Bibliografia
Dunlap R.E., Van Liere K.D., Mertig A.G., Jones E.R., Measuring endorsement of the new
ecological paradigm: A revised NEP scale, „Journal of Social Issues” 2000, nr 56,  
s. 79–102.
Dunlap R.E, Van Liere K.D, The „New Environmental Paradigm”: A proposed measur-
ing instrument and preliminary results, „Journal of Environmental Education” 1978,
nr 9, s. 10–19.
Dupré L., Życie duchowe i przetrwanie chrześcijaństwa w świeckiej kulturze. Refleksje
na  koniec  tysiąclecia,  [w:]  K.  Mech  (red.),  Człowiek  wobec  religii,  Kraków  1999,  
s. 65–75.
Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, wyd. 2, przeł. J. Szacki, Warszawa 2000.
Dutkiewicz P., Problem aksjologicznych podstaw prawa we współczesnej polskiej filo-
zofii i teorii prawa, Kraków 1996.
Dziekan M., Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007.
Dziwisz M., Taoizm, Wybór tekstów: Wit Jaworski, Kraków 1988.
Dzwonkowski W., Rosja – Chiny – Mongolia w stosunkach dziejowych, Warszawa 1937.
Ehrman B.D., Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never
Knew, Oxford 2002.
Eliade M., From Primitives to Zen, London 1988.
Eliade M., Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970.
Eliasz K., Edukacja demokratyczna według H. Arendt, Poznań 2016.
Fagot B.I., Leinbach M.D., Gender knowledge in egalitarian and traditional families,
„Sex Roles: A Journal of Research” 1995, nr 32.
Feuerbach L., O istocie chrześcijaństwa, przeł. A. Landman, Warszawa 1959.
Feyerabend P., Against Method, London 1975.
Fidelus A., Determinanty readaptacji społecznej skazanych, Warszawa 2012.
Fink E., Nietzsches Philosophie, Stuttgart 1960.
Firth R., An Anthropological Interpretation of Religion, „Free Injury” 1996, nr 6.
Fischer H.E., Anatomia miłości, przeł. Joteł, Poznań 1994.
Fivush R., Brotman M.A., Buckner P.J., Goodman S.H., Gender differences in parent  
– child emo-tion narratives, „Sex Roles: A Journal of Research” 2000, nr 42.
Fletcher J., Turco-Mongolian Monarchic Tradition in the Ottoman Empire, „Harvard
Ukrainian Studies” 1979–1980, nr 3–4.
Florczykiewicz J., Kreatywność a procesy adaptacji społecznej, Siedlce 2008.
Florczykiewicz J., Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów peni-
tencjarnych, Kraków 2001.
Folkierska A., Pedagogika a polityka, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1994, nr 154(4).
Fonagy P., Target M., Attachment and reflective function: Their role in self-organization,
„Development and Psychopathology” 1997, nr 9, s. 679–700. Bibliografia | 781
 
Foster M., Jones W., Lancaster L., Masters of Political Thought, t. 1, London 1959.
Foucault M., Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński,
Warszawa 2000.
Frazer J.G., Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1971.
Frąckiewicz J., Systemy sprawnego działania, Wrocław 1980.
Frechette M., La relation objectale au sein du monde penitentiaire, „Revue Penitentiare
et de Droit Penal” 1961, nr 3.
Freeman C., The Closing of the Western Mind, London 2002.
Freud Z., Człowiek, religia, kultura, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1967.
Freud Z., Kultura jako źródło cierpień, przeł. R. Reszke, [w:] Z. Freud, Pisma społeczne,
Dzieła, t. 4, przekł. zbior., Warszawa 1998, s. 163–227.
Freud Z., Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1997.
Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kempnerówna, Warszawa 1957.
Frey A., Cross and swastika: the ordeal of the german Church, London 1938.
Friedman M., Polityka i tyrania, przeł. L. Czupryniak, Łódź 1993.
Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, przeł. R. Saciuk, Warszawa –
Wrocław 1994.
Fromm E., O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański, Warszawa 1971.
Fromm E., Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, przeł. H. Adamska, Poznań
1996.
Fromm E., Wojna w człowieku. Psychologiczne studium istoty człowieczeństwa, przeł.
P. Kuropa-twiński, P. Pankiewicz, J. Węgrodzka, Gdańsk 1994.
Füller L.L., Anatomia prawa, przeł. R. Tokarczyk, Lublin 1993.
Gallup G.H., Religion in America, New York 1996.
Gałdowa A., Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, Kraków
2000.
Gałdowa  A.,  Psychologia  analityczna  S.G.  Junga,  [w:]  A.  Gałdowa  (red.),  Klasyczne  
i współczesne koncepcje człowieka, Kraków 1999.
Garner P.W., Robertson S., Smith G., Preschool children’s emotional expressions with
peers: the roles of gender and emotion socialization, „Sex Roles: A Journal of Re-
search” 1997, nr 36, s. 675–692.
Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Warszawa 2006.
Gawęcki B.J., Myślenie i postępowanie, Warszawa 1975.
Gehlen A., Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt, Freiburg 1962.
Gennaro G. di, Vetere E., The Crisis of the Concept of Correctional Treatment, „Interna-
tional Journal of Criminology and Penology” 1974, nr 2.
Giddens A., Ryzyko, zaufanie, refleksyjność, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash (red.), Mo-
dernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowo-
czesności, Warszawa 2009. 782 | Bibliografia
Giedymin J., Radical conventionalism, its background and evolution: Poincaré, LeRoy,
Ajdukiewicz, [w:] K. Ajdukiewicz, The scientific world-perspective and other essays,
1931–1963, Dordrecht 1978.
Gilbert D., How Mental System Believe, „American Psychologist” 1995, nr 2, s. 107–119.
Gilbert D., Unbelieving the Unbelievable: Some problems in the Rejection of false infor-
mation, „Journal of Personality and Social Psychology” 1990, nr 4, s. 601–619.
Gilbert M., The Holocaust: A History of the Jews of Europe during the Second World War,
New York 1985.
Gillner H., Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu, przedm.
J. Garewicz, Warszawa 1965.
Glashow S., We believe that the world is knowable, „New York Times” 1989, 22 October.
Glover J., Humanity: A Moral History of the Twentieth Century, New Haven 1994.
Głotoczkin A., Pirożkow W., Stan psychiczny człowieka pozbawionego wolności, „Gazeta
Penitencjarna” 1973, nr 174.
Goffman E., Asylums, Londyn 1968.
Gogacz M., Człowiek i jego relacje, Warszawa 1985.
Gogacz M., Światopogląd afirmujący Boga, [w:] B. Bejze (red.), O filozoficznym pozna-
niu Boga dziś. Studia z filozofii Boga, t. 5, Warszawa 1992.
Goldberg E. M., The Normal Family: myth and reality in Social Work with Families,
New York 1991.
Goldhagen D., Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust, New
York 1996.
Goldman A., Epistemology of Cognition, Cambridge 1996.
Goldstein H., Social Work Practice: a Unitary Approach, South Carolina 1973.
Golka M., Kultura jako system, Poznań 1992.
Goodrick-Clarke N., The occult roots of Nazism, Wellingborough 1985.
Gore A., Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit, New York 1992.
Gould S.J., Skały wieków: Nauka i religia w pełni życia, przeł. J. Bieroń, wyd. 1, Poznań
2002.
Gramsci A., Uwagi krytyczne o „Popularnym zarysie socjologii”, [w:]A. Gramsci, Pisma
wybrane, przeł. B. Sieroszewska, t. 2, Warszawa 1961.
Grekov B., Jakubowski A., Złota Orda i jej upadek, Warszawa 1952.
Grenier J., Albert Camus. Wspomnienia, przeł. K. Brakoniecki, Olsztyn 2000.
Granier J., Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, Paris 1966.
Greene M., Introduction to Existentialism, Chicago 1984.
Gromiec W., Kant – podmiot, osoba, „państwo celów”, „Archiwum Historii Filozofii i My-
śli społecznej” 1976, t. 22. Bibliografia | 783
 
Grunbaum A., Is the Method of Bold Conjectures and Attempted Refutations Justifiably
the Method of Science?, „The British Journal for the Philosophy of Science” 1976, nr 27.
Grzeszczak J., Papież – święty z definicji? Od Dictatus papae do Santo subito, „Poznań-
skie Studia Teologiczne” 2010, t. 24.
Grzybowski K., Demokracja angielska, Kraków 1946.
Grzywak-Kaczyńska A., Teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Za-
gadnienia wychowawcze, „Zdrowie Psychiczne” 1972, nr 6, s. 5–15.
Guardini  R.,  Koniec  czasów  nowożytnych.  Świat  i  osoba.  Wolność,  łaska,  los,  przeł.  
Z. Włodkowa, M. Turowicz, J. Bronowicz, Kraków 1969.
Gumilëv L. N., Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, przeł. S. Michalski, Warszawa 2002.
Habermas J., Philosophical-Political Profiles, Berkeley 1983.
Habermas J., Działanie zorientowane na osiągnięcie porozumienia; Tendencje kryzy-
sowe w rozwiniętym kapitalizmie; Typy działania komunikacyjnego, [w:] A. Jasiń-
ska-Kania, I. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjolo-
giczne, Warszawa 2006, s. 969–990.
Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Warszawa 1992.
Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 1969.
Hamburg C., Symbol and Reality. Studien in the Philosophy of E. Cassirer, Haag 1956.
Hammurabi, Kodeks Hammurabiego, przeł. M. Stępień, Warszawa 1996.
Haney C., Banks C., Zimbardo P., Interpersonal Dynamics in a Simulated Prison, „Inter-
national Journal of Criminology and Penology” 1973, no. 1.
Hannay A., Human Consciousness, London 1990.
Hardin G., The tragedy of the commons, „Science” 1968, nr 162, s. 1243–1248.
Harris J., Popper’s Definitions of Verisimilitude, „The British Journal for the Philosophy
of Science” 1974, t. 25, nr 2.
Harris S., Koniec wiary. Religia, terror i przyszłość rozumu, przeł. D. Jamrozowicz, Nysa
2012.
Hart H.L.A., The Spirit of the Earth: A theology of the Land, Ramsey 1984.
Hauser M.D., Moral Minds: How Nature Designed our Universal Sense of Right and
Wrong, New York 2006.
Hauziński J., Irańskie intermezzo: dzieje Persji w średniowieczu (VII – koniec XV), War-
szawa 2008.
Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1993.
Heidegger M., Nietzsche, Pfullingen 1961, t. 1, cz. 1.
Heidegger M., Zasada racji, przeł. J. Mizera, Kraków 2001.
Heintel E., Nietzsches – System in seinen Grudbergriffen, Leipzig 1939.
Heisenberg W., Część i całość. Rozmowy o fizyce atomu, przeł. K. Napiórkowski, War-
szawa 1987. 784 | Bibliografia
Heller M.K., Granice kosmosu i kosmologii, Warszawa 2006.
Hester M. (red.), Faith, Reason and Skepticism, Essays, Philadelphia 2001.
Hessen S., Współczesna demokracja, „Studia z filozofii kultury”, Warszawa 1968.
Hick J.H., Classical and Contemporary Readings in Philosophy of Religion, New Jersey
1989.
Hinda R.A., Why Gods Persist: A Scientific Approach to Religion, Oxford 1999.
Hines T., Pseudoscience and the Paranormal, New York 1988.
Hintikka J. (red.), Rudolf Carnap. Logical Empiricist. Materials and Perspectives, Dor-
drecht 1975.
Hitler A., Mein Kampf, London 1938.
Hitler A., Moja walka, Scripta Manent, przeł. I. Puchalska. P. Marszałek, Kraków 1992.
Hobbes T., Lewiatan, przeł. C. Znamierowski, Warszawa 1954.
Holden C., The last of the Cahokians, „Science” 1996, nr 272.
Hollingdale R.J., Nietzsche, The man and his philosophy, London 1965.
Hollis F., Casework: A Psychosocial Therapy, New York 1972.
Holt P., Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku, przeł. B. Czarska, War-
szawa 1993.
Holzel B.K., How does mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action
from  a  conceptual  and  neural  perspective,  „Perspectives  on  Psychological  Science”
2001, nr 6, s. 537–559.
Horgan J., The End of Silence, Reading, Wesley 1996.
Howard  G.,  Adapting  human  lifestyles  for  the  21st  century,  „American  Psychologist”
2000, t. 55, nr 5, s. 509–514.
Höffe O., Sprawiedliwość polityczna: podstawy krytycznej filozofii prawa i państwa,
przeł. J. Merecki, Kraków 1999.
Hubbard J.A., Emotion expressions processes in children’s peer interaction: The role of
peer rejection, aggression, and gender, „Child Development” 2001, nr 72, s. 1426–
1439.
Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukasiewicz, K. Twardowski,
Warszawa 1997.
Hume D., Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii, przeł. A. Hochfeldowa,
Warszawa 1962.
Humphrey N., The Mind Made Flesh: Essays from the Frontiers of Psychology and Evo-
lution, Oxford 2002.
Hunderit E., Can neuroscience contribute to philosophy?, [w:] C. Blakemore, S. Green-
field, Mindaves, Oxford 1987.
Huntington S., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York
1996. Bibliografia | 785
 
Huxley A., The Perennial Philosophy, New York 2003.
Hüser K., Wewelsburg 1933 bis 1945, Paderborn 1982.
Ignatieff M., American Exceptionalism and Human Rights, Princeton 2005.
Izdebski H., Kręgi prawne i kręgi kulturowe. O podstawach typologii makrokompara-
tystyki prawniczej, [w:] M. Wąsowicz (red.), Z dziejów kultury prawnej: studia ofia-
rowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, War-
szawa 2004.
Jacobi J., Psychologia G. G. Junga. Wprowadzenie do całości dzieła, przeł. S. Łypace-
wicz, Warszawa 1993.
Jaeger W., Die Theologie der frühen griechischen Denker, Stuttgart 1953.
Jagiełłowicz A.B., Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania filozofii ochrony zdrowia”,
Wrocław 2011.
Jagodzińska M., Obraz w procesie poznania i uczenia się, Warszawa 1991.
Jajuga T.K., Wrzosek K. S., Elementy teorii systemów i analizy systemowej, Wrocław
1993.
James  W.,  Doświadczenia  religijne:  studium  natury  ludzkiej,  przeł.  J.  Hempel,  War-
szawa 1958.
James W., Essays in Pragmatism, London 1958.
James W., Pragmatism, London 1948.
James W., The Varieties of Religions Experience: a Study in Human Nature, Philadel-
phia 1992.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Specjalna edycja
beatyfikacyjna, Kraków 2014.
Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Kraków 2004.
Jarra E., Ogólna teoria prawa, Warszawa 1922.
Jaspers K., Idea uniwersytetu, przeł. W. Kunicki, Warszawa 2017.
Jaworski M., Tadeusz Kotarbiński, Warszawa 1971.
Jaworski J., Zarys powszechnej historii ustrojów państwowych i prawa, Wrocław 1960.
Jaynes J., The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral mind, Boston
1982.
Jedynak S., Człowiek, społeczeństwo, moralność. Szkice o etyce polskiej. Lublin 1996.
Johnson P., A History of Christianity, New York 1976.
Kahneman D., Tversky A, On the reality of cognitive illusions, „Psychological Review”
1996, nr 103, s. 582–591.
Kałużyński J., Dawni Mongołowie, Warszawa 1983.
Kamieńska A., Heroizm racjonalizmu, Warszawa 1974, s. 79.
Kamiński B., Granice modelowania globalnego, Warszawa 1982. 786 | Bibliografia
Kaniowski  W.,  Nietzscheańska  koncepcja  człowieka,  „Studia  Filozoficzne”  1973,  nr  5,  
s. 217–228.
Kaniowski  W.,  Nietzsche:  religia  jako  źródło  degradacji  osobowości,  „Studia  Filozo-
ficzne” 1973, nr 4, s. 105–114.
Kant I., Koniec wszystkich rzeczy, O niedawno powstałym wyniosłym tonie w filozofii,
przeł. M. Żelazny, Toruń 1992.
Kant I., Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Warszawa 2010.
Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1972.
Kant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1986.
Kant I., Metafizyczne elementy teorii prawa, przeł. C. Tarnogórski, [w:] M. Szyszkowska
(red.), Zarys europejskiej filozofii prawa, Białystok 2004.
Kant I., O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce.
Do wiecznego pokoju. Projekt filozoficzny, przeł. M. Żelazny, Toruń 1995.
Kant I., O wiecznym pokoju. Zarys filozoficzny, przeł. F. Przybylak, Wrocław 1993.
Kant I., Prolegomena do każdej przyszłej metafizyki, przeł. B. Bernstein, Warszawa 1993.
Kant I., Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiozoficzne, przeł. M.
Żelazny, I. Krońska, A. Landman, Toruń 1995.
Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Warszawa 1953.
Kaufmann A., Radbruch G., Rechtsdenker, Philosoph, Sozialdemokrat, München–Zürich
1987.
Kaufmann W., Nietzsche. Philosopher, psychologist, antichrist, Princeton 1950.
Kelly G.A., The Psychology of Personal Constructs, t. 1 i 2, New York 1955.
Kempton W., Darley J., Stern P., Psychological research for the new Energy problems:
Strategies and opportunities, „American Psychologist” 1992, t. 47, nr 10, s. 1213–
1223.
Kerr R., Gestermal tragedy of the commons, „Science” 1991, nr 253, s. 924–926.
Kierkegaard S., Okruchy filozoficzne, przeł. K. Toeplitz, Warszawa 1988.
Kierkegaard S., Training in Christianity, London 1941.
Kieszkowska  A.,  Inkluzyjno-katalaktyczny  model  reintegracji  społecznej  skazanych.
Konteksty resocjalizacyjne, Kraków 2012.
Kieszkowska A., Rodziny uwięzionych, Kielce 2010/2011.
Kieszkowska A., Rola wsparcia społecznego w opiece paliatywnej, [w:] A.A. Zych, A. No-
wicka (red.), By człowiek nie musiał cierpieć, Księga jubileuszowa dedykowana Pani
Profesor Aleksandrze Maziarz, Wrocław 2007.
Kieszkowska A., Wybrane problemy resocjalizacji osób starzejących się i starych w wa-
runkach izolacji, [w:] A.A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość.
Wybór materiałów konferencyjnych, Łask 2012. Bibliografia | 787
 
Kitsune J., Coming on all over: deviants and the politics of social problems, „Social Prob-
lems” 1980, nr 26.
Klibansky R., Paton H.J., Philosophy and History. Ernst Cassirer Festschrift, New York
1963.
Kładoczny P., Kształcenie prawników w Polsce w latach 1944–1989, „Studia Juridica”
1998, t. 35, s. 89–113.
Knudsen R., The Idea of Transcendence In the Philosophy of Karl Jaspers, Kampen 1958.
Kobierzycki T., Osoba. Dylematy rozwoju. Studium metakliniczne, Bydgoszcz 1989.
Kochanowski J., Fraszki, Warszawa 1976.
Kochanowski J., Treny, Warszawa 1972.
Kokoszyńska M., O niektórych osiągnięciach Kazimierza Ajdukiewicza w zakresie logiki,
metodologii nauk i filozofii, „Studia Filozoficzne” 1965, nr 1(40).
Komorita S., Parks C., Social dilemmas, Boulcher 1995.
Konopczyński M., Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, „Pedagogika Spo-
łeczna”, Warszawa 2009, nr 2(32).
Konopczyński  M.,  Twórcza  resocjalizacja.  Wybrane  metody  pomocy  dzieciom  i  mło-
dzieży, Warszawa 1996.
Konopczyński  M.,  Twórcza  resocjalizacja  –  od  korekcji  do  rozwoju,  [w:]  A.  Rejzner,  
P. Szczepanik (red), Terapia w resocjalizacji, cz. 1, Ujęcie terapeutyczne, Warszawa
2009.
Koran, przeł. J. Bielawski, Warszawa 1997.
Koschembahr-Łyskowski  I.,  Historja  prawa  na  Zachodzie  Europy.  Opracowanie  na
podstawie wykładów uniwersyteckich Ignacego Koschembahr-Łyskowskiego, War-
szawa 1931.
Koschembahr-Łyskowski I., Kila uwag o potrzebach naszego prawa, „Nauka Polska. Jej
potrzeby, organizacja i rozwój” 1929, nr 10.
Koschembahr-Łyskowski I., Kilka uwag o zadaniach naszego prawnictwa w dziedzinie
prawa cywilnego z powodu dwóch najnowszych dzieł, „Gazeta Sądowa Warszawska”
1929, nr 43.
Koschembahr-Łyskowski  I.,  O  metodzie  w  badaniach  prawno-historycznych,  „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1929, z. 1, s. 12–16.
Koschembahr-Łyskowski I., Pojęcia prawa, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250
rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza wydana
przez członków Uniwersytetu, Lwów 1912, s.40–61.
Koschembahr-Łyskowski I., Przepisy ustawy a prawo w prawie cywilnym – studjum  
z dziedziny prawa porównawczego, „Rocznik Prawniczy Wileński” 1935.
Kosewski M., Agresywni przestępcy, Warszawa 1977.
Kosidowski Z., Królestwo złotych łez, Warszawa 1979. 788 | Bibliografia
Kość A., Podstawy filozofii prawa, Warszawa 2005.
Kotarbińska J., Kontrowersja dedukcjonizm – indukcjonizm, [w:] T. Pawłowski (red.),
Logiczna teoria nauki, Warszawa 1966, s. 319–341.
Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, Warszawa 1972.
Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodolo-
gii nauk, Wrocław 1990.
Kotarbiński T., Fragmenty filozoficzne, Seria druga, Warszawa 1959.
Kotarbiński T., Fragmenty filozoficzne, seria trzecia, Warszawa 1967.
Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1966.
Kotarbiński T., Myśli o działaniu, Warszawa 1957.
Kotarbiński T., Rytmy i Rymy, Warszawa 1970.
Kotarbiński T., Szkice praktyczne, Warszawa 1913.
Kotarbiński T., Szkice z historii filozofii i logiki, Warszawa 1979.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1955.
Kotarbiński T., Wesołe smutki, Warszawa 1956.
Kotarbiński T., Wykłady z dziejów logiki, Warszawa 1957.
Kramer S., From the tables of Sumer: twenty-five firsts in man’s recorded history, Indian
Hills 1956.
Krawczuk M., Znak i pamięć. W poszukiwaniu zaginionej Arki Przymierza, Warszawa
1999.
Krąpiec M. A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993.
Kreyenborck  Ph.,  Living  Zoroastrianism:  Urban  Parsis  Speak  About  Their  Religion,
Richmond 2001.
Krishnamurti J., O konieczności przemiany, przeł. Sz. Górski, Poznań, 1994.
Krishnamurti J., Wolność od znanego, przeł. Fr. Urbańczyk, Poznań 1994.
Kryniecka-Piotrak  A.,  Czesława  Znamierowskiego  koncepcja  demokracji  w  związku  
z przełomem wieków, [w:] M. Szyszkowska (red.), Przełomy wieków, Białystok 2000.
Kryniecka-Piotrak A., Indywidualizm w polskiej myśli filozoficznoprawnej XX wieku,
Białystok 2019.
Krzymuski E., Historia filozofii prawa do połowy XIX wieku, Kraków 1923.
Krzymuski E., O pojęciu nauki i jej najważniejszym zadaniu, [w:] W. Jaworski (red.),
Prace z dziedziny teorii prawa, Kraków 1925.
Krzymuski E., O znaczeniu prawa i metodzie jej wykładu, „Niwa”, 1981, z. 159.
Krzymuski E., Szkoła pozytywna prawa karnego we Włoszech, Kraków 2013.
Krzywiecka A., Aksjologiczne podstawy demokracji w poglądach Czesława Znamierow-
skiego, Biały-stok 2017.
Kuhn T.S., Reflection on my Critics, [w:] J, Lakatos, A. Musgrave (red.), Criticism and
The Growth of Knowledge, Cambridge 1970. Bibliografia | 789
 
Kuhn T.S., The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1970.
Kunderewicz  C.,  Reformy  Urukaginy,  władcy  Lagasza,  „Czasopismo  Prawno-Histo-
ryczne” 1964, t. 16, s. 211–243.
Kwieciński Z., Witkowski L. (red.), Spory o edukację, Warszawa – Toruń 1993.
Labuda G., Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona, Wodzisław Śląski 2009.
Lacan J., Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, przeł. B. Gorczyca i W. Gra-
jewski, War-szawa 1996.
Langer W. C., The Mind of Adolf Hitler, London 1973.
Lao-Tsy, Tao-Te-King czyli Księga Drogi i cnoty, przeł. T. Żbikowski, „Literatura na świe-
cie” 1987, nr 1.
Lasch Ch., The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expecta-
tions, New York 1979.
Lauster P., Świadomość samego siebie, przeł. A. M. Bender, Warszawa 1995.
Leder A., Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2013.
Legaz y Lacambra L., Prawo naturalne: Wiedza naukowa czy myślenie magiczne?, [w:]
Zarys filozofii prawa, M. Szyszkowska (red.), Białystok 2000.
Lehman D., Signs of the Times Deconstructionism and the Fall of Paul de Man, New York
1991.
Lernell L., Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977.
Lernell L., Podstawy nauki polityki kryminalnej. Studia z zagadnień przestępstwa, od-
powiedzialności i kary, Warszawa 1967.
Lernell L., Refleksje o istocie kary pozbawienia wolności, „Przegląd Penitencjarny’’ 1969,
nr 1.
Lesiński B., Walachowicz J., Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, Warszawa
– Poznań 1992.
Levi I., Gambling with truth. An essay on induction and the aims of science, New York
1967.
Levis B., The Crisis of Islam: Holy War und Unholy Terror, New York 2003.
Levy D.G., Tylor G.M., Gelman A.S., Traditional and evaluative aspects of flexibility in
gender-roles,  social conventions, moral rules, and physical laws, „Child Develop-
ment” 1995, nr 66, s. 515–531.
Lewicki A., Psychologia kliniczna, Warszawa 1969.
Lewin K., Formalization and progress in psychology, [w:] D. Cartwright (red.), Field the-
ory in social; science, New York 1951.
Liebrand W., Messick D., Frontiers in social dilemmas research, New York 1996.
Locke J., Drugi traktat o rządzie, przeł. Z. Rau, Warszawa 1976.
Lorenz K., Tak zwane zło, Warszawa 1972.
Lubac H. de, Medytacja o Kościele, Kraków 1997. 790 | Bibliografia
Łażewska D., Derridiańska dekonstrukcja jako strategia odrzucenia wartości i prawdy
w pedagogice, [w:] W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Urze-
czywistnianie i odrzucenie wartości, Rzeszów 2015.
Mackay Ch., Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów, przeł. W. Madej, J. Piotrowska,
Warszawa 1999.
MacIntyre A., Etyka i polityka, przeł. A. Chmielewski i in., Warszawa 2009.
MacIntyre A., Krótka historia etyki: historia filozofii moralności od czasów Homera do
XX wieku, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1995.
Mackie J. L., The Miracle of Theism: Arguments for and against the Existence of God,
Oxford 1985.
Mader J., Filozofia dialogu, [w:] J. Tischner (red.), Filozofia współczesna, Kraków 1989.
Mahler  F.,  Marginality  and  Maldevelopment,  [w:]  J.  Danecki  (red.),  Insights  into
Maldevelopment Reconsidering the Idea of Progress, Warszawa 1993.
Malewska A., Pozytywny i negatywny obraz własnej osoby w procesie podejmowania
decyzji, „Studia Socjologiczne” 1962, nr 2.
Malia  M.,  Lokomotywy  historii.  Zwroty  w  dziejach  i  kształtowanie  nowoczesnego
świata, przeł. M. Grabska-Ryńska, Warszawa 2008.
Malley J.M.O., Pierce L.V., Authentic assessment for English Language Learners: Prac-
tical ap-proaches for teachers, New York 1996.
Maneok S., The Death of Ahriman: Culture, Identity and Theological Change Among the
Parsis of India, Bambay 1997.
Mannheim A., Essays on the Sociology of Knowledge, London 1952.
Manu Swajambhuwa, Manusmryti czyli Traktat o Zacności, przeł. M. Byrski, Warszawa
1985.
Marczewska-Rytko M., Asioka jako twórca buddyzmu społecznego, „Annales Universi-
tatis Mariae Curie-Sklodowska” Sectio K, Politologia 4, Lublin 1997, s. 159–168.
Marczewska-Rytko M., Symboliczne znaczenia stup buddyjskich, „Przegląd Religioznaw-
czy” 1992, nr 21, s. 99–107.
Maritain J., Religia i kultura, przeł. H. Wężyk-Widowska, Poznań 1937.
Maritain J., Trzej reformatorzy, Luter – Descartes – Rousseau, przeł. K. Michalski, War-
szawa 1938.
Marks  K.,  Engels  F.,  Manifest  Partii  Komunistycznej,  przeł.  nieznany  autor,  [w:]  
K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 4, Warszawa 1962.
Maruszewski T., Psychologia poznania, Gdańsk 2002.
Mass A., Laucht M., Gerdes D. i in., Association of testosterone and dihydrotestosterone
with externalizing behavior in adolescent boys and girls, „Psychoneuroendocrinol-
ogy” 2003, nr 28, s. 932‒940.
Mayor F., Przyszłość świata, przeł. J. Wolf, A. Janik, W. Rabczuk, Warszawa 2001. Bibliografia | 791
 
Mazur M., Karl Jaspers. Filozof prawdziwości, „Znak” 1969, nr 10.
Mazurkiewicz J., Zarys psychiatrii psychofizjologicznej, Warszawa 1980.
McMullen M., The Bahá’i: The Religions Construction of a Global Identity, Atlanta, Geor-
gia 2000.
McTaggart  L.,  Pole.  W  poszukiwaniu  tajemniczej  siły  wszechświata,  przeł.  M.  Betley,
Warszawa 2009.
Mejor M., Buddyzm, Warszawa 1980.
Meyer A., Kraut G., Zur Bekämpfung der Rückfallkriminalität, „Forum der Kriminalis-
tik” 1970, nr 9.
Michalak J., Etyka autentyczności: Indywidualizm, wspólnotowość, edukacja, „Eduka-
cja” 2004, nr 3, s. 11–22.
Mickiewicz A., Dziady, Warszawa 1960.
Middleman R.R., Goldberg G., Social Service Delivery: A Structural Approach, New York
1974.
Mikulincer M., Shaver P., Pereg D., Attachment theory and affect regulation: the dy-
namics development, and cognitive consequences of attachment-related strategies,
„Motivation and Emotion” 2003, nr 27(2), s. 77–102.
Miller D., Popper’s Qualitative Theory of Verisimilitude, „The British Journal for the
Philosophy of Science” 1974, nr 25.
Miszalska A., Moralność a demokracja – uwagi o stylu moralnym współczesnego społe-
czeństwa polskiego, [w:] J. Mariański (red.),Kondycja moralna społeczeństwa pol-
skiego, Kraków 2002.
Misztal W., Lokalny dialog obywatelski, Warszawa 2008.
Moore G.E., Philosophical Studies, London 1922.
Moore G.E., Principia Ethica, London 1983.
Morawski J., Elementy organizacji nieformalnej zakładów penitencjarnych, „Przegląd
Penitencjarny’’ 1970, nr 1–2.
Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian,
Warszawa 2000.
Morgan P., Buddyzm, [w:] P. Clarke (red.), Religie świata. Przegląd współczesnych wy-
znań, przeł. M. Pawlikowska-Gannon, Warszawa 1994, s. 116–126.
Mrówczyński T., Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka, Warszawa 1964.
Mróz A., Rozwój osobowy człowieka – badania w kontekście teorii dezintegracji pozy-
tywnej Kazimierza Dąbrowskiego, Lublin 2008.
Murnen K.S., Wright C., Kaluzny G., If „boys will be boys”, then girls will be victims?  
A meta - analytic review of the research that relates masculine ideology to sexual
aggression, „Sex Roles: A Journal of Research” 2002, nr 48, s. 359–376. 792 | Bibliografia
Myers R., Sperry R.W., Interhemispheric communication through the corpus callosum:
mnemonic carry-over between the hemispheres, „Archives of Neurology and Psychi-
atry” 1958, nr 80.
Naess A., Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge 1987.
Nanke C., Wypisy do nauki nowożytnej, Lwów-Warszawa 1926.
Natanson M., Husserl E., Philosophy of Infinite Tasks, Evanston 1973.
Nawrat  R.,  Manipulacja  społeczna  –  przegląd  technik  i  wybranych  wyników  badań,
„Przegląd Psychologiczny” Warszawa 1989, t. 32.
Nawroczyński B., Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Kraków 1947.
Nelson T., Psychologia uprzedzeń, przeł. A. Nowak-Młynikowska, Gdańsk 2003.
Nemeth C., Personnaz B., Concalo J., The liberating role of conflict in group creativity:
A study in two countries, „European Journal of Social Psychology” 2004, nr 43.
Nicola U., Filozofia, przeł. M. Salwa, Warszawa 2006.
Nietzsche F.,  Antychryst. Przemiany wszystkich wartości,  przeł. L. Staff, [w:] F. Nie-
tzsche, Dzieła, t. 8, Warszawa 1907.
Nietzsche F., Dytyramby dionizyjskie, przeł. S. Wyrzykowski, [w:] F. Nietzsche, Dzieła,  
t. 4, Warszawa 1905.
Nietzsche  F.,  Jutrzenka.  Myśl  o  przesądach  moralnych,  przeł.  S.  Wyrzykowski,  [w:]  
F. Nietzsche, Dzieła, t. 7, Warszawa 1907.
Nietzsche F., Ludzkie, arcyludzkie, przeł. K. Drzewiecki, t. 10, Warszawa 1910.
Nietzsche F., Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1990.
Nietzsche F., Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, [w:] F. Nietzsche, Dzieła, t. 2,
Warszawa 1905.
Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra: książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Ber-
ent, wyd. 3, Warszawa 1913.
Nietzsche F., The Philosophy of Nietzsche, London 1986.
Nietzsche F., Werke: in drei Bänden, München 1954–1956.
Nietzsche F., Wiedza radosna, przeł. L. Staff, [w:] F. Nietzsche, Dzieła, t. 6, Warszawa
1907.
Nietzsche F., Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, przeł. K. Drzewiecki,  
S. Frycz, Kraków 2009.
Nietzsche F., Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości. Studia i fragmenty,
przeł. S. Frycz, K. Drzewiecki, [w:] F. Nietzsche, Dzieła, t. 12, Warszawa 1911.
Nietzsche  F.,  Z  genealogii  moralności.  Pismo  polemiczne,  przeł.  L.  Staff,  [w:]  F.  Nie-
tzsche, Dzieła, t. 3, Warszawa 1905.
Nietzsche F., Zmierzch bożyszcz czyli jak filozofuje się młotem, przeł. St. Wyrzykowski,
[w:] F. Nietzsche, Dzieła, nakład Jakóbka Mortkowicza, Warszawa 1906 (t. 5). Bibliografia | 793
 
Nisbett R., Ross R., Humans Inference: Strategies and Shortcomings of Social Judge-
ment, New York 1980.
Norwid K., Klaskaniem mając obrzękłe prawice (1858), ogłosił Z. Przesmycki, „Chimera”
1904, t. 8, z. 22/23/24.
Nowak L., Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki, Warszawa 1997.
Nussbaum M., W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogól-
nego, przeł. A. Męczkowska, Wrocław 2008.
Opoczyńska M., Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, Kraków 2004.
Osho, Psychologia ezoteryki, przeł. Samira, Łódź 1995.
Oskamp S., A sustainable future for humanity? How can psychology help?, „American
Psychologist” 2000, nr 55, s. 496–508.
Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985.
Ostrowska K., Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości, Warszawa 1998.
Oz A., Judasz, przeł. L. Kwiatkowski, Poznań 2015.
Paley W., Principles of Moral and Political Philosophy, New York 1978.
Palmore E.B., Ageism. Negative and Positive, New York 1999.
Parsons Ruth J., Hermandez Santos H., Praktyka zintegrowana. Ramy strukturalne dla
rozwiązywa-nia problemów, [w:] M. Bocheńska-Seweryn, K. Krysztacki, K. Kluzowa
(red.),  Wypisy  z  wybranych  zagadnień  pracy  socjalnej,  „Zeszyty  Pracy  Socjalnej”
1994, nr 1.
Pasamonik B., Tożsamość osobowa, Kraków 1999.
Pascal B., Pensées, London 1966.
Pascal E., Psychologia jungowska. Teoria i praktyka, przeł. G. Skoczylas, Poznań 1998.
Paśnik W. E., Tłumaczenia chińskiego piśmiennictwa na język polski w ujęciu historycz-
nym i w świetle teorii przekładu, [w:] K. Gawlikowski (red.), Relacje Polski z Azją
Wschodnią, „Azja Pacyfik”, t. 16.
Payget J., O pojęciu istoty prawa. Rzecz o rozprawie prof. dr. Ignacego Koschembahr-
Łyskowskiego, Lwów 1913.
Pelc J., Semiotyka logiczna w pracach Kazimierza Ajdukiewicza, „Studia Filozoficzne”
1978, nr 8/9.
Penelhum T., God and Skepticism, Riedel 1993.
Peredue  C.W.,  Gurtman  M.B.,  Evidence  for  the  automaticity  of  ageism,  „Journal  of  
Experimental Social Psychology” 1990, nr 26.
Perlman H., Social Casework: a Problem-solving Process, Chicago 1957.
Perz Z., Etyka znów normatywna Czesława Znamierowskiego, „Studia Theologica Var-
saviensia 1968, nr 6/2, s. 235–261.
Petrażycki L., O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego, Warszawa 1925.
Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, Warszawa 1960. 794 | Bibliografia
Petrażycki L., Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968.
Pettigrew T.F., Intergroup Contact Theory, „Annual Review of Psychology” 1998, nr 1.
Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynaro-
dowej ochrony, Lublin 1999.
Piegzik M., Rozwój szkół prawa w Japonii w okresie ery Meiji, „Folia Iuridica Universi-
tatis Wratislaviensis” 2016, t. 5(1).
Piejka A., Przez kształtowanie światowego obywatelstwa – w stronę kultury rozwoju,
„Ruch Pedagogiczny” 2013, nr 1.
Pilarczyk  K.,  Wprowadzenie  do  Talmudu,  [w:]  Talmud  babiloński.  Traktat  Chagiga,
Kraków 2009, s. 5–50.
Pilch  T.,  Agresja  i  nietolerancja  jako  mechanizmy  zagrożenia  ładu  społecznego,  [w:]  
T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 2003.
Pinatel J., La prison peut-elle transformee en instytution de traitement (materiały IBPS).
Pincus A., Minahan A., Social Work Practice Model and Method, Itasca 1973.
Pines Sh., The Jewish Christians of the early centuries of Christianity according to a new
source, „Proceedings of the Israeli Academy of Sciences and Humanities”, t. 2, nr 13,
Jerozolima 1966.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, Poznań–Warszawa 1980.
Plamenatz J., Man and Society, London 1965.
Plantinga A., Wolterstoff N.,  Faith and Rationality: Reason and Belief in  God, South
Bend 1994.
Platon, Timaios; Kritias, przeł. W. Witwicki, Kęty 2002.
Platt J., Social traps, „American Psychologist” 1973, nr 28, s. 641–651.
Plessner  J.H.,  Spojrzeć  innymi  oczyma,  [w:]  Z.  Krasnodębski  (red.),  Fenomenologia  
i socjologia. Zbiór tekstów, Warszawa 1989.
Ploch L., Wybrane schorzenia rzadkie. Kontekst terapeutyczny, Warszawa 2020.
Podgórecki A., Patologia życia społecznego, Warszawa 1969.
Podgórecki A., Zasady socjotechniki, Warszawa 1976.
Popper K., Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge, New York
1965.
Popper K., Logika odkrycia naukowego, przeł. U. Niklas, Warszawa 2002.
Popper K., Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna, przeł. A. Chmielew-
ski, Kraków 1997.
Popper K., Objective Knowledge, Oxford 1972.
Popper K., Science: conjectures and refutations, [w:] P. Grimm (red.), Philosophy of Sci-
ence and the Occult, New York 1990, s. 104–110.
Popper K., The Logic of Scientific. Discovery, London, New York 1995.
Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2008. Bibliografia | 795
 
Poundstone J. W., Prisoner’s Dilemma, New York 1992.
Prince-Embury S., Resiliency Scales for adolescents. A profile of Personal Strengths, San
Antonio 2006.
Pringle H., Death in Norse Greenland, „Science” 1997, nr 275.
Ptak M., Kinstler M. (red.), Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źró-
dłowych, Wrocław 1999.
Putnam H., Reason. Truth and History, Cambridge 1991.
Pytka L., Granice kontroli społecznej i autonomii osobistej młodzieży, „Opieka – Wycho-
wanie – Terapia” 1995, nr 1(21).
Pytka  L.,  Pedagogika  resocjalizacyjna.  Wybrane  zagadnienia  teoretyczne,  diagno-
styczne i metodyczne, Warszawa 2010.
Quiles J., Filosofia de la educatciòn personalista, Buenos Aires 1981.
Quine W., The Roots of Reference, London 1971.
Radbruch G., Wstęp do prawoznawstwa, przeł. C. Znamierowski, Warszawa 1924.
Radbruch G., Zarys filozofii prawa, przeł. C. Znamierowski, Warszawa 1938.
Rapaport A., Ujęcie ogólnej teorii układów, „Szkice Filozoficzne” 1963, nr 4.
Ratzinger J., Głód Boga. Kazania z Pentling, przeł. P. Kaźmierczak, Kraków 2015.
Rauschning H., Rozmowy z Hitlerem, przeł. J. Hensel, R. Turczyn, Warszawa 1994.
Rawls J., A Theory of Justice, New York 1971.
Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1: Od początków do Sokratesa, przeł. E.I. Zie-
liński, Lublin 1994.
Redelbach  A.,  Czesława  Znamierowskiego  myśl  o  wiedzy,  „Ruch  Prawniczy,  Ekono-
miczny i Socjologiczny” 1987 nr 3.
Rees M., Nasz kosmiczny dom, przeł. P. Rączka, Warszawa 2006.
Regan T., Prawa i krzywda zwierząt, „Etyka” 1980, nr 18, s. 87–118.
Regan T., The case for animal rights, Berkeley 1983.
Szkibik J., Eksperymentalna psychologia emocji, Warszawa 1968.
Rhodes R., Deadly feasts: tracking the  secrets of a terrifying new plague, New York
1997.
Rhodes R., Jak powstała bomba atomowa, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2000.
Ricoeur  P.,  Egzystencja  i  hermeneutyka.  Rozprawy  o  metodzie,  przeł.  S.  Cichowicz,  
E. Bienkowska i in., Warszawa 1986.
Ringgren H., Strön Ă. V., Religie w przyszłości i w dobie współczesnej, przeł. B. Kupis,
Warszawa 1990.
Rodziński W., Historia Chin, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
Rorty R., Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton 1079.
Rousseau J.-J., Umowa społeczna, przeł. B. Strumiński, Warszawa 1966.
Rowe J., Kahn R., Successful Aging, New York 1998. 796 | Bibliografia
Roy A., War Talk, Cambridge 2003.
Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu z wyborem źródeł, Poznań 1990.
Różanowski R., Filozofia sztuki Ernsta Cassirera, „Studia Filozoficzne” 1980, nr 1.
Rubacha  K.,  Paradygmaty  nauk  społecznych,  [w:]  Z.  Kwieciński,  B.  Śliwerski  (red.),  
Pedagogika, t. 1, Warszawa 2003.
Rudziński R., Człowiek w obliczu nieskończoności. Metafizyka i egzystencja w filozofii
Karla Jaspersa, Warszawa 1980.
Russell B., Droga do pokoju, przeł. A. Pański, Warszawa 1937.
Russell R., A History of Western Philosophy, wyd. 2, London 1968.
Russell B., Przebudowa społeczna, przeł. A. Pański, Warszawa 1932.
Russell B., The Problems of Philosophy, London 1967.
Russell B., Why I Am not a Christian, New York 1957.
Russel  T.,  Social  Work  as  Discipline  or  Interdiscipline?,  [w:]  E.  Marynowicz-Hetka,  
A. Wagner, J. Piekarski (red.), Europen Dinensions in training and practice of the
social profession, Katowice 1999.
Sabine G., A history of Political Theory, London 1969.
Sagan C., The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, New York 1996.
Sandauer A., Rzeczywistość zdegradowana. Rzecz o Brunonie Schulzu, „Przegląd Kultu-
ralny” 1956, nr 31.
Sandeen A.E., The Roots of Fundamentalism, Chicago 1990.
Sandnabba N.K., Ahlberg C., Parents’ attitudes and expectations about children’s cross-
gender behavior, „Sex Roles: A Journal of Research” 1999, nr 40.
Sartre J., Being and Nothingness, London 1957.
Sartre J., Existentialism and Humanism, London 1948.
Sawicki M., Hermeneutyka pedagogiczna, Warszawa 1996.
Schaff A., Język a poznanie, Warszawa 1966.
Schaff A., Poglądy filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza, „Myśl Filozoficzna” 1952, nr 1–3.
Scheller M., Istota i forma sympatii, przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1986.
Scheler M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przeł. A. Węgrzecki, S. Czer-
niak, Warszawa 1987.
Schlechta K., Le cas Nietzsche, Paris 1960.
Schlosser E., Reefer Madness: Sex, Drugs and Cheap Labor in the American Black Mar-
ket, New York 2003.
Schultz R., Zelezny L., Values as predictors of environmental attitudes: Evidence for
consistency across countries, „Journal of Environmental Psychology” 1999, nr 19,  
s. 255–265.
Schwartz S.P., Naming, Necessity and Natural Kinds, London 1977.
Schweitzer A., Wielcy myśliciele Indii, przeł. K. Pruska i K. Pruski, Warszawa 1993. Bibliografia | 797
 
Schweitzer A., Życie, przeł. J. Piechowski, Warszawa 1974.
Seebohm Committee, Report of the committee on local authority and allied personal so-
cial services, Cmnd 3703, London HMSO 1968.
Seidler G.L., Kierunki współczesnej nauki prawa, Warszawa 1950.
Seidler G.L., O istocie władzy państwowej, Kraków 1946.
Seidler G.L., Z zagadnień filozofii prawa, Lublin 1984.
Seidler G.L., Z zagadnień filozofii prawa. Przedmowa, [w:]G.L. Seidler, Teoria prawa
natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982.
Serczyk W., Iwan III Groźny, Wrocław 2004.
Sęp-Szarzyński M., Sonety,  [w:] Mikołaja Sępa  Szarzyńskiego Poezye. Z pierwodruku
(1601) i z rękopisu wydał Ignacy Chrzanowski, Wyd. Akademii Umiejętności, 1903.
Shennan S., Genes, Memes and Human History: Darwinian Archaeology and Cultural
Evolution, London 2007.
Shermer M.B., How We Believe: The Search for God in an Age of Science, New York 1999.
Shover N., The later stages of ordinary property offender xavier’s, „Social Problems”
1983, nr 31.
Sieklucka  A.,  Manu,  [w:]  A.  Ługowski  (red.),  Słownik  mitologii  hinduskiej,  Warszawa
1994, s. 122–126.
Sikora J., Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań psychologicznych, biologicz-
nych i fizjologiczno-lekarskich, Lublin 1973.
Sikora  J.,  Środowisko  więzienne  a  problemy  resocjalizacji,  „Przegląd  Penitencjarny  
i Kryminologiczny” 1971, nr 3.
Silverstein B., Blumenthal E., Depression mixed with anxiety, somatization, and disor-
dered eating: Relationship with gender – related limitations experienced by females,
„Sex Roles: A Journal of Research” 1997, nr 36, s. 709–725.
Singer P., Animal liberation: A new ethics for our treatment of animals, New York 1975.
Singer P., Etyka praktyczna, przeł. A. Sagan, Warszawa 2007.
Singer P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna,
Warszawa 1997.
Singer P., Zwierzęta i ludzie jako istoty równe sobie, „Etyka” 1980, nr 18.
Skinner B.F., Poza wolnością i godnością, przeł. W. Szelenberger, Warszawa 1987.
Skolimowski H., Filozofia żyjąca, Warszawa 1993.
Skolimowski H., Polish Analytical Philosophy, London 1967.
Słowacki J., Kordian, Warszawa 1960.
Smallwood E.M., The Jews under Roman Rule, Lejda 1976.
Smith Q., Big Bang Cosmology and Atheism, „Free Injury” 1998, nr 3.
Smith A., The Oxford History of India, Oxford 1961.
Smolak M., Czesław Znamierowski. W poszukiwaniu sprawnego państwa, Poznań 2007. 798 | Bibliografia
Smolin L., Życie Wszechświata, przeł. D. Czyżewska, Warszawa 1997.
Smythies J. R., Bitter Fruit: the betrayal of the enlightenment, Charleston, Sc. Booksurge,
brak miejsca wyd., 2006.
Sobański O., Maćko K., Księga Przemian I-Cing, Katowice 2011.
Sobczak S., Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej, Warszawa 2009.
Sobczak  S..  Aksjologiczne  wątki  w  koncepcji  samoświadomości  Zbigniewa  Zaborow-
skiego, [w:] L. Pytka, T. Rudowski (red.), Samoświadomość i jakość życia. Perspek-
tywa psychospołeczna, Warszawa 2004.
Sokołow N.E., Współdziałanie analizatorów w odzwierciedlaniu świata zewnętrznego,
[w:] L. Wołoszynowa (red.), Psychologia ogólna, seria I, t. 3, Warszawa 1969.
Sójka J., W sprawie cassirerowskiej filozofii sztuki, „Studia Filozoficzne” 1980, nr 8.
Spiller L., Porządek świata, [w:] F. Leonor, Y. Tardan-Masquelier (red.), Encyklopedia
religii świata, zesp. tłum., t. 2, Warszawa 2002.
Sprague E., Metaphysical Thinking, Oxford 1978.
Stanik J.M., Psychologiczne problemy agresji młodocianych w warunkach dyscyplinar-
nej izolacji, Katowice 1976.
Starczewska E., Koncepcja człowieka a model wychowania, Warszawa 2003.
Steinberg S., Bar-On D., An analysis of the group process in encounters between News
and Palestinians using a typology for discourse classification, „International Journal
of Intercultural Relations”, 2002.
Stern P., Dietz C., Kalof T., Value orientations, gender, and environmental concern,
„Environment and Behavior” 1993, nr 25, s. 322–348.
Strauss L.D., Prawo naturalne w świetle historii, przeł. T. Górski, Warszawa 1969.
Stroud B., Hume, London 1981.
Stroud B., The Significance of Philosophical Scepticism, Oxford 1984.
Stróżewski W., Ontologia, Kraków 2006.
Struś-Romanowska M., Los człowieka jako problem psychologiczny. Podstawy teore-
tyczne, Wrocław 1992.
Strzeszewski  C.,  Prawo  naturalne  jako  podstawa  etyki  społecznej,  „Roczniki  Filozo-
ficzne‟ 1971(19), z. 2, s. 103–123.
„Studia Filozoficzne” 1976, nr 3, numer w całości poświęcony T. Kotarbińskiemu.
Suchodolski B., Osobowość i alternatywy cywilizacji współczesnej, [w:] K. Dąbrowski
(red.), Zdrowie Psychiczne, Warszawa 1985.
Swinburne R., Is There a God?, Oxford 1996.
Szacka B., Pamięć zbiorowa i wojna, „Przegląd Socjologiczny” 2000, t. 49, nr 2, s. 11–28.
Szafranowska  K.,  Moc  słabości  w  obliczu  katastrofy.  Mesjańskie  poprawki  Waltera
Benjamina, Gianniego Vatimo i Harolda Blooma, „Praktyka Teoretyczna” 2019, nr
2(32), s. 82–106. Bibliografia | 799
 
Szczypka K., Upór i trwanie – wspomnienia o Zbigniewie Herbercie, Wrocław 2000.
Szkibik H., Niektóre problemy wykonania kary pozbawienia wolności w NRD, „Przegląd
Penitencjarny i Kryminologiczny” 1973, nr 2.
Szkudlarek T., Edukacja wieloznaczności. Perspektywa postmodernistyczna, [w:] J. Rut-
kowiak (red.),Odmiany myślenia o edukacji, Kraków 1995.
Szlachta B., Słownik społeczny, Kraków 2004, s. 412–446.
Stockman R., Bahá’i Faith. A portrait, [w:] J.A. Beversluis (red.), Source Book for Earth’s
Community of Religions, Grand Rapids 1995, s. 191–201.
Sztompka P., Logika analizy funkcjonalnej w socjologii i antropologii społecznej, [w:]  
S. Nowak (red.), Metodologiczne problemy teorii socjologicznych, Warszawa 1971.
Sztumski  J.,  Metodologiczne  problemy  systemowej  analizy  społeczeństwa,  Katowice
1987.
Sztumski W., Szkic prospektywny: ewolucja i możliwość przetrwania, Katowice 1996.
Sztylka A., Podstawy humanistycznej sztuki życia, Warszawa 2008.
Szukalski P., Ageizm –dyskryminacja ze względu na wiek. Między demografią, a geron-
tologią społeczną, [w:] J.T. Kowalewski, P. Szukalski (red.),  Starzenie  się  ludności
Polski – między demografią a gerontologią społeczną, Łódź 2008, s. 153–184.
Szulc W., Arteterpia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Warszawa 2010.
Szulc W., Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w
lecznictwie, Poznań 1994.
Szuman S., Afirmacja życia, Lwów 1938.
Szymański J. M., Życie systemów, Warszawa 1991, s. 96.
Szymborska W., Poezje wybrane, Kraków 1967.
Szymkiewicz J., Między dezintegracją i integracją jako wyzwaniem dla pedagogiki spe-
cjalnej, [w:] J. Surzykiewicz, M. Kulesza (red.), Integracja w świetle powszechnej mi-
gracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej, Warszawa 2008.
Szyszko-Bohusz A., Uniwersalny stan świadomości, Poznań 1991.
Szyszkowska M., Człowiek jako cząstka ludzkości, Białystok 2019.
Szyszkowska M., Człowiek uwikłany – ideały jako drogowskazy, Białystok 2014.
Szyszkowska M., Człowiek wobec siebie i wobec innego, Warszawa 1979.
Szyszkowska M., Demokracja w świetle procesów globalizacji, [w:] J. Dobkowski (red.),
Problem współczesnego ustrojoznawstwa, Olsztyn 2007.
Szyszkowska  M.,  Dociekania  nad  prawem,  czyli  o  potrzebach  człowieka,  Warszawa
1972.
Szyszkowska M., Drogowskazy, Warszawa 199.
Szyszkowska M., Dzieje filozofii, Białystok 2009.
Szyszkowska M., Europejska filozofia prawa, Warszawa 1999.
Szyszkowska M., Filozofia polityki, filozofia prawa, filozofia twórczości, Warszawa 1993. 800 | Bibliografia
Szyszkowska M., Filozofia prawa i filozofia człowieka, Warszawa 1989.
Szyszkowska M., Filozofia prawa i jej współczesne znaczenie, Warszawa 2002.
Szyszkowska M., Filozofia zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne a przeżycia rado-
ści i szczęścia. Sztuka i jej znaczenie dla zdrowia psychicznego, [w:] K. Dąbrowski
(red.), Zdrowie psychiczne, Warszawa 1979.
Szyszkowska M., Filozoficzne interpretacje prawa, Warszawa 1999.
Szyszkowska M., Granice zwierzeń, Warszawa 2001.
Szyszkowska M., Higiena psychiczna a polemologia, „Zdrowie Psychiczne” 1979, nr 3–4.
Szyszkowska M., Interdyscyplinarność higieny psychicznej, „Zdrowie Psychiczne” 1979,
nr 3–4.
Szyszkowska M., Istnieć w XXI wieku, Białystok 2017.
Szyszkowska M. (red.), Nauka a polityka. Dziwne losy filozofii prawa w Polsce, War-
szawa 2001.
Szyszkowska  M.,  Neokantyzm.  Filozofia  społeczna  wraz  z  filozofią  prawa  natury  
o zmiennej treści, Warszawa 1970.
Szyszkowska M., Niepokoje i drogowskazy, Białystok 2018.
Szyszkowska M., Niezbędność ideałów w polityce, [w:]M. Szyszkowska, Ideowość w po-
lityce, Warszawa 2007.
Szyszkowska M., Nowe teorie prawa natury, „Ruch Filozoficzny” 1977, nr 3–4.
Szyszkowska M., Prawo natury etyków, teologów czy filozofów prawa?, „Życie i Myśl”
1974, nr 10.
Szyszkowska  M.,  Reperkusje  kantowskiego  agnostycyzmu  w  europejskiej  filozofii
prawa, „Ruch Filozoficzny” 1972, nr 2.
Szyszkowska M., Spotkania w salonie, Warszawa 1988.
Szyszkowska M., Stereotypowe pojmowanie prawa natury, [w:] A. Kryniecka (red.), Ste-
reotypy a kształtowanie świadomości człowieka, Białystok 2017.
Szyszkowska M., Stwarzanie siebie, Warszawa 1994.
Szyszkowska  M.,  Śladem  kantowskiej  filozofii  człowieka,  „Przegląd  Humanistyczny”
1975, nr 6, s. 48–56.
Szyszkowska M., Świat urzeczywistniony a możliwości człowieka, Białystok 2016.
Szyszkowska M., Teoria i filozofia prawa, Warszawa 2008.
Szyszkowska M., Teorie prawa natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982.
Szyszkowska M., Twórcze niepokoje codzienności, Warszawa 1999.
Szyszkowska M., Twórcze niepokoje codzienności, Warszawa 1999.
Szyszkowska M., U źródeł współczesnej filozofii człowieka, Warszawa 1972.
Szyszkowska M., U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii człowieka, Warszawa
1971.
Szyszkowska M., W poszukiwaniu sensu życia, Warszawa 1998. Bibliografia | 801
 
Szyszkowska M., Zagubieni w codzienności, Warszawa 1992.
Szyszkowska M., Zamyślenie, Warszawa 2005.
Szyszkowska M., Zarys europejskiej filozofii prawa, Białystok 2009.
Szyszkowska M., Znaczenie teorii dezintegracji pozytywnej dla nowych ideałów w pro-
cesach edukacyjnych, [w:] W.H. Gajdamowicz (red.), Nauczyciele wobec szans i za-
grożeń edukacyjnych w XXI wieku, Warszawa 2009.
Szyszkowska M., Kozłowski T. (red.), Tolerancja, Warszawa 2003.
Ślipko  T.,  Teoria  wartości  Czesława  Znamierowskiego,  „Roczniki  Filozoficzne  KUL”
1961, nr 9.
Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974.
Tatala M., Problematyka rozwoju w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrow-
skiego. Pedagogia Christiana, Toruń 2002, t. 1.
Tatarkiewicz W., Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, Warszawa 1971.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa
1998.
Taylor Ch., Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków 2002.
Taylor Ch., Współczesne imaginaria społeczne, przeł. A. Puchejda, K. Szymaniak, Kraków
2010.
Taylor  Ch.,  Źródła  podmiotowości.  Narodziny  tożsamości  nowoczesnej,  przeł.  M.  Grusz-
czyński Warszawa 2001.
Taylor P., Are humans superior to animals and plants, „Environmental Ethics” 1984,  
nr 12.
Taylor P., Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, Princeton 1986.
Thagard P., Cognitive science, [w:] E.N. Zalta (red.), Stanford Encyclopedia of Philoso-
phy [online], Metaphysics research lab, Stanford University, 11 lipca 2014 (dostęp:
11.05.2019).
Thoper R., A History of India, Harmondsworth 1977.
Tiger L., Optimism: The Biology of Hope, New York 1995.
Tischner J., O człowieku – wybór pism filozoficznych, Wrocław 2013.
Toeplitz K., Egzystencjalizm jako zjawisko kulturowe, Warszawa 1983.
Tokarczuk R., Historia doktryn prawa natury, „Studia Filozoficzne” 1977, nr 2.
Tomaszewski T. (red.), Psychologia, Warszawa 1975.
Toulmin S., Human Understanding, t. 1, Oxford 1972.
Townsend P., 7ne Last Refuge, London 1962.
Toynbee A., The Nature of the Growth of Civilization, [w:] A. Toynbee (red,), Study of
History, t. 3, Oxforrd 1962, s. 112–127.
Trial  of  the  Major  War  Criminals  before  the  International  Military  Tribunal,  t.  14,
Norymberga 1947–1949. 802 | Bibliografia
Trivers R.L., Social Evolution, Menlo Park, California 1985.
Trocki L., Agonia kapitalizmu a zadania Czwartej Międzynarodówki, przekład z pierwo-
druku w języku rosyjskim, Warszawa 1990.
Twardowski K., O dostojeństwie uniwersytetu, Poznań 1993.
Twardowski K., Przemówienie wygłoszone na obchodzie dwudziestopięciolecia PTF we
Lwowie w 1929 roku, [w:] Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficz-
nego we Lwowie, 12.02.1904–12.02.1924, Lwów 1931.
Tyloch T., Judaizm, Warszawa 1987.
Tyszkiewicz L., Słowianie i Awarowie, Wrocław 2009.
Unger P., Living high and letting die: Our illusion of innocence, Oxford 1996.
Urban B., Teoria resocjalizacji w strukturze nauk społecznych, [w:] B. Urban, J.M. Stanik
(red.), Resocjalizacja, t. 1, Warszawa 2007.
Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczości młodzieży, Kraków 2000.
Urbankowski B., Człowiek, który rozumiał pacjentów (w piątą rocznicę śmierci profe-
sora Kazimierza Dąbrowskiego), „Poezja” 1985, nr 11.
Ur-Nammu,  Kodeks  sumeryjskiego  króla  Ur-Nammu  z  ok.  2060  roku  p.n.e,  przeł.  
C.  Kunderewicz,  [w:]  M.  Ptak,  M.  Kinstler  (red.),  Powszechna  historia  państwa  
i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wrocław 1999, 161–183.
Vaihinger H., Filozofia Nietzschego, przeł. K. Twardowski, Lwów 1904.
Vermaseren M., Mithras, the Secret God, London 1963.
Villa  F.,  Polityka  społeczna.  Demokracja  i  praca  socjalna,  „Zeszyty  Pracy  Socjalnej”
1997, nr 2.
Vogel G., How to avoid running out of steam, „Science” 1997, nr 275.
Volant G., Cassirer Symbolbegriff und die Grundlegende – problematik der Geisteswis-
senschaften, „Zeitschrift für philosophische Forschung” t. 18, Göttingen 1964.
Walicki A., Poznanie i czyn, „Studia Filozoficzne” 1973, nr 4, s. 70–109.
Waligóra S., Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej, Poznań 1974.
Wallace J., Moral Relevance and Moral Conflict, Ithaca 1988.
Ward K., God, Chance and Necessity, Oxford 1996.
Weber M., Obiektywność poznania w naukach społecznych, [w:] A. Chmielecki, S. Czer-
niak, J. Niżnik, S. Rainko (red.), Problemy socjologii wiedzy, Warszawa 1985.
Webster-Stratton L., Reid M., Hammond H., Preventing conduct problems, promoting
social competence: A parent and teacher training partnership in Head Star, „Journal
of clinical Child Psychology” 2001, nr 30.
Weigl B., Stereotypy i uprzedzenia, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik aka-
demicki, t. 3, Gdańsk 2000.
Weiss T., Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890–1914, Wrocław – Kra-
ków 1961. Bibliografia | 803
 
Weitch J., Gifford R., Editors’ introduction to the special issue: Behavioural origins and
solutions  of  environmental  problems,  „Canadian  Journal  of  Behavioural  Science”
1997, nr 29, s. 138–143.
Węgliński A., Autopercepcja bezpośrednich oddziaływań wychowawczych kuratorów
sądowych, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2016.
Węgliński A., Kuziora G., W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej, Lublin 2016.
Whittaker J. K., Social Treatment: an Approach to Interpersonal Helping, Aldine 1974.
Wiener Ph., Evolution and the Founders of Pragmatism, London 1976.
Wilber  K.,  Niepodzielone.  Wschodnie  i  zachodnie  teorie  rozwoju  osobowości,  przeł.  
T. Bieroń, Poznań 1996.
Wilber  K.,  Psychologia  integralna.  Świadomość,  duch,  psychologia,  terapia,  przeł.  
H. Smagacz, Warszawa 2000.
Wilber K., Śmiertelni nieśmiertelni. Prawdziwa opowieść  o życiu, miłości, cierpieniu,
umieraniu i wyzwoleniu, przeł. A. Biała, Warszawa 1995.
Wilson A.N., Jezus, London 1993.
Winiarski M., Opieka – pomoc – wsparcie społeczne jako wymiary działań humanitar-
nych, „Ruch Pedagogiczny”, 1999, nr 3–4, s. 127–135.
Witkowski W., Pierwsze konstytucje nowożytne, t. 1, Lublin 1996.
Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, wyd. 2, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000.
Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, wyd. 2, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa
1997.
Wojnar I., Etos edukacji w XXI wieku, Warszawa 2000.
Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.
Wojtyła K., Zagadnienia woli w analizie aktu etycznego, „Roczniki Filozoficzne” 1957,
nr 5.
Woleński J., Metafilozoficzne dylematy analityków, „Humanitas” 1981, t. 6.
Wołodkiewicz W., Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864–1945), [w:] I. Bieżuńska-Ma-
łowist  (red.),  W  kręgu  wielkich  humanistów.  Kultura  antyczna  w  Uniwersytecie
Warszawskim po I wojnie światowej, Warszawa 1991, s. 161–173.
Wołodkiewicz W., Ignacy Koschembahr-Łyskowski – romanista, cywilista, kodyfikator,
„Studia Juridica” 1995, nr 29, s. 36–41.
Woźniak R., Socjoglobalistyka. Problemy i konsekwencje, Koszalin 2007.
Wójtowicz  M.,  Doświadczenie  lęku  egzystencjalnego  jako  sytuacja  wyboru,  Katowice
2005.
W Polskim Radio w Chicago z dr. Mikołajem Krasnodębskim rozmawiają Krzysztof Arse-
nowicz i Paweł Manelski,  W  poszukiwaniu duchowej elegancji, Chicago-Warszawa
2011.
Wrona-Polańska H., Julian Aleksandrowicz ‒ dawca nadziei, Kraków 2008. 804 | Bibliografia
Wronkowska S., Zieliński M. (red.), Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk praw-
nych, Poznań 1990.
Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa 2008.
Zaborowski Zb., Człowiek, jego świat i życie. Próba integracji, Warszawa 2002.
Zaborowski Zb., Problemy psychologii życia, Warszawa 1998.
Zaborowski Zb., Psychospołeczne problemy samoświadomości, Warszawa 1989.
Zaborowski Zb., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1983.
Zaborowski Zb., Świadomość i samoświadomość człowieka, Warszawa 1998.
Zaborowski Zb., Teoria treści i form samoświadomości, Warszawa 2000.
Zachariasz A.L., Antropotelizm. Człowiek a sens istnienia, Rzeszów 2005.
Zachariasz A., Filozofia zmierzchu humanizmu czy zmierzch filozofii, „Sofia” 2014, nr 14,
s. 15–34.
Zakaria F., The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, New York
2003.
Zamecki S., Koncepcja nauki w szkole lwowsko-warszawskiej, Wrocław 1977.
Zaremba P., Historia Stanów Zjednoczonych, Londyn 1968.
Zdankiewicz-Ścigała E., Inni ludzie w procesach motywacyjnych, [w:] J. Strelau, Psycho-
logia ogólna, Gdańsk 2003.
Zieliński  M.,  Człowiek  i  religie.  Hinduizm,  buddyzm,  judaizm,  uniwersalizm  chiński,
chrześcijaństwo, islam, Wrocław 2000.
Zieliński  P.,  Taoistyczne,  konfucjańskie  i  zachodnie  koncepcje  pedagogiczne,  Często-
chowa 2015.
Ziembiński Z., Koncepcje etyczne Czesława Znamierowskiego, „Etyka” 1971, nr 9.
Ziembiński  Z.,  Koncepcje  filozoficzne  Czesława  Znamierowskiego  a  prawoznawstwo,
„Ruch Filozoficzny” 1970, nr 1–2.
Zins H., Historia Anglii, Wrocław 2011.
Znamierowski Cz., Elita, ustrój demokracja. Pisma wybrane, Warszawa 2001.
Znamierowski Cz., Ludzie i idee, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1932, nr 1.
Znamierowski Cz., Metafizyka społeczności, „Przegląd Filozoficzny” 1915, nr 315.
Znamierowski Cz., Norma aksjologiczna, „Przegląd Filozoficzny” 1949, nr 3–4.
Znamierowski Cz., Oceny i normy, Warszawa 1957.
Znamierowski Cz., Podstawy emocjonalne moralności, „Przegląd Filozoficzny” 1949, nr 4.
Znamierowski Cz., Prawne poczucie jako przejaw i forma podświadomego skrótowego
myślenia, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1926, nr 3.
Znamierowski Cz., Psychologistyczna teoria prawa, „Przegląd Filozoficzny” 1922, nr 1.
Znamierowski  Cz.,  Rozważania  wstępne  do  nauki  o  moralności  i  prawie,  Warszawa
1964. Bibliografia | 805
 
Znamierowski Cz., Społeczne stanowienie norm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny” 1930, nr 2.
Znamierowski Cz., Sprawiedliwość, „Państwo i Prawo” 1957, nr 4–5, s. 46–49.
Znamierowski Cz., Zasady i kierunki etyki, Warszawa 1957.
Znamierowski Cz., Zbiorowość, naród, państwo, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny” 1965, nr 1.
Znamierowski  Cz.,  Życzliwość  powszechna  a  demokracja.  Fragmenty  filozoficzne.
Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą
rocznicę urodzin, Warszawa 1967.
Znaniecki F., Społeczne role uczonych, Warszawa 1984.
Žižek S., Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 2001.

Źródła internetowe

Antonik D., Sceptycyzm i utopia Brunona Schulza, 12 listopada 2012, www.https://pu-
blica.pl/teksty/sceptycyzm-i-utopia-brunona-schulza-33000.html (dostęp: 13.05.2020).
Descartes  R.,  Rozprawa  o  metodzie,  przeł.  T.  Boy-Żeleński,  www.https://wolnelek-
tury.pl/media/book/pdf/rozprawa-o-metodzie.pdf (dostęp: 10.02.2020).
https://alfa-lek.pl/pl/slownik/a/31/anamneza (dostęp: 10.05.2020).
Mickiewicz A., Romantyczność, ballada z 1822 roku, s. 15–17, www.https://wolnelek-
tury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse.pdf (dostęp: 17.04.2020).
Norwid K., Moja piosnka, www.https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/147-cyprian-ka-
mil-norwid-moja-piosnka-ii (dostęp: 20.06. 2020).
Tymińska  M.,  Groteskowe  dwudziestolecie  ‒  Witkacy,  Gombrowicz  i  Schulz,  https:/
/www.academia.edu/14490738/Groteska_w_wybranych_utworach_pisarzy_okre-
su_mi%C4%99dzywojennego_Grotesque_in_the_works_of_Polish_writers_of_the-
_interwar_period (dostęp: 15.06.2020).
www.https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/paleczka-okreznicy;3953659.html  (dostęp:
18.10.2020).
www.https://sjp.pwn.pl/doroszewski/anamnestyczny;5408959.html (dostęp: 10.05.2020).
www.https://sjp.pwn.pl/sjp/katamneza;2563164 (dostęp: 10.05.2020).
www.https://sjp.pwn.pl/sjp/systemiczny;2576916 (dostęp: 15.06.2020).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pedagogika homo amans. Inspiracje, ...

59.40 zł 66.00 zł Cena netto: 56.57 zł

Najczęściej kupowane