• Cywilizacje w aspekcie filozofii prawa

Cywilizacje w aspekcie filozofii prawa

 • Autor: Alfred Skorupka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-716-2
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 154/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka zajmuje się nauką o cywilizacjach. Omówiono w niej koncepcje głównych badaczy cywilizacji (np. Konecznego, Toynbeego czy Huntingtona) oraz przedstawiono główne cywilizacje świata (np. zachodnią, chińską czy islamską) ze szczególnym uwzględnieniem ich odmiennych filozofii prawa oraz opisem ich współczesnych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych. Autor porusza także temat mieszanek cywilizacyjnych, barbarzyństwa oraz globalizacji. Książka jest adresowana do każdego, kto pragnie zrozumieć świat globalnie poprzez paradygmat cywilizacyjny.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Klasycy nauki o cywilizacjach

Feliks Koneczny
Oswald Spengler
Arnold Toynbee
Fernand Braudel
Carroll Quigley
Samuel Huntington
Francis Fukuyama

Rozdział 2.Współczesne cywilizacje

Cywilizacja zachodnia
Filozofia prawa
Mocarstwa zachodnie
Wybrane zagadnienia świata zachodniego
Cywilizacja prawosławna
Cywilizacja islamska
Cywilizacja chińska
Cywilizacja japońska
Cywilizacja indyjska
Mieszanka cywilizacyjna: Azja Południowo-Wschodnia
Afryka

Rozdział 3. Dokąd zmierza świat cywilizacji?

Mieszanki cywilizacyjne
Zderzenie cywilizacji z barbarzyństwem?
Globalizacja

Bibliografia
Summary

Prof. dr hab. Romuald Piekarski:

Książka zawiera wiele ciekawych i oryginalnych wnioskowań, zestawień, porównań i wykracza poza rekonstrukcje wybranych opracowań i teorii. Dotyczy to zwłaszcza partii końcowej, gdy dochodzi do konfrontacji diagnoz cywilizacyjnych z procesami globalizacji. […] może posiadać wartość edukacyjną i przyczyniać się do ożywiania badań z zakresu filozofii cywilizacji, którą uważam za bardzo ważną dla zrozumienia współczesnych problemów międzykulturowych, politycznych i właśnie cywilizacyjnych.

Alfred Skorupka
studiował filozofię i psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Pracę doktorską obronił w 2004 r. z filozofii pod kierunkiem prof. Józefa Bańki. Pracuje na Politechnice Śląskiej. Zajmuje się filozofią cywilizacji, recentywizmem, etyką, buddyzmem zen, komunikacją społeczną i psychologią menadżerską. Jest autorem około 50 artykułów i recenzji oraz 13 książek, między innymi: "Idea cywilizacji na tle kryzysu filozofii XX wieku", "Cywilizacja jako problem filozofii polityki", "Gry i zabawy. Wittgenstein-Huizinga-Bańka" i "Wokół teorii Samuela Huntingtona i Francisa Fukuyamy".

Książki tego autora

Ananicz S., Samotność w cnocie. Ideologia nowoturecka w polityce zagranicznej Tur-
cji, Ośrodek Studiów Wschodnich im. M. Karpia, Warszawa 2015.
Angehrm E., Filozofia dziejów , przeł. J. Marzęcki, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2007.
Armstrong K., Islam. A short history, Modern Library, New York 2002.
Australia, Nowa Zelandia – polityka dobrobytu, pod red. K.A. Kłosińskiego, P. Ruba-
ja, Wyd. KUL, Lublin 2014.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 2012.
Bańka J., Eurorecentywizm czyli droga Europy do wspólnotowej teraźniejszości na-
rodów, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2002.
Bańka J., Filozofia cywilizacji, t. 1, Cywilizacja diatymiczna, czyli Świat jako strach
i łup, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 1986; t. 2, Cywilizacja diafroniczna czyli
Świat jako praca i zysk, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 1987; t. 3, Cywilizacja
eutyfroniczna, czyli Świat jako rozum i godność, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowi-
ce 1991.
Barber B.R., Dżihad kontra McŚwiat, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnic-
two Literackie Muza, Warszawa 2001.
Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wyd. Sic!, Warszawa 2004.
Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europej-
ska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, Polskie Wyd. Ekonomiczne, War-
szawa 2016.
Bäcker R., Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Wyd. Adam
Marszałek, Toruń 2007.
Braudel F., A history of civilizations, przeł. R. Mayne, Penguin Books, New York 1995.
Braudel F., Dynamika kapitalizmu, przeł. B. Baran, Wyd. Aletheia, Warszawa 2013.
Braudel  F.,  Gramatyka  cywilizacji,  przeł.  H.  Igalson-Tygielska,  Oficyna  Naukowa,
Warszawa 2006.
Braudel F., Historia i trwanie, przeł. B. Geremek, Czytelnik, Warszawa 1999.
Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, t. 1, Struk-
tury codzienności: możliwe i niemożliwe, przeł. M. Ochab, P. Graff; t. 2, Gry 146 Bibliografia
wymiany,  przeł.  E.D.  Żółkiewska;  t.  3,  Czas  świata,  przeł.  J.  i  J.  Strzeleccy,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992.
Braudel  F.,  Goavelli  F.,  Aymard  M.,  Morze  Śródziemne:  region  i  jego  dzieje,  przeł.
M. Boduszyńska-Borowikowa, Wyd. Morskie, Gdańsk 1982.
Braudel F., Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 1, przeł.
T. Mrówczyński, M. Ochab, Wyd. Morskie, Gdańsk 1976; t. 2, przeł. M. Król,
M. Kwiecień, Wyd. Morskie, Gdańsk 1977.
Braudel F. i in., Morze Śródziemne. Przestrzeń i historia. Ludzie i dziedzictwo, przeł.
M. Boduszyńska-Borowikowa, B. Kuchta, A. Szymanowski, Oficyna Wydawnicza
Volumen, Warszawa 1994.
Bukowska S., Filozofia polska wobec problemu cywilizacji. Teoria Feliksa Koneczne -
go, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
Chołaj H., Chiny a świat. Współczesny chiński model ekonomiczny, Oficyna Wydaw -
nicza SGH, Warszawa 2014.
Cywilizacje współczesnej Azji. Prawo, wartości, kultura, pod red. J. Marszałek-Kawy,
J. Piechowiak-Lamparskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.
Dawson Ch., Dynamics of World History, ed. by J. J. Mulloy, ISI Books, Wilmington,
Delaware 2002.
Dawson Ch., Formowanie się chrześcijaństwa , przeł. J. Marzęcki, Instytut Wydawni-
czy PAX, Warszawa 1969.
Dawson Ch., Podział chrześcijaństwa na Zachodzie , przeł. L. Bieńkowski, Instytut
Wydawniczy PAX, Warszawa 1967.
Dawson Ch., Postęp i religia, przeł. H. Bednarek, Instytut Wydawniczy PAX, Warsza-
wa 1958.
Dawson Ch., Religia i kultura, przeł. J.W. Zielińska, Instytut Wydawniczy PAX, War-
szawa 1958.
Dawson Ch., Religia i powstanie kultury zachodniej, przeł. S. Ławicki, Instytut Wy-
dawniczy PAX, Warszawa 1958.
Dawson Ch., Tworzenie się Europy, przeł. J.W. Zielińska, Instytut Wydawniczy PAX,
Warszawa 1961.
Elias N., O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne, przeł. T. Zabłud-
kowski, K. Markiewicz, Wyd. W.A.B., Warszawa 2011.
Ferguson N., Cywilizacja. Zachód i reszta świata, przeł. P. Szymor, Wyd. Literackie,
Kraków 2013.
Ferguson N., Imperium. Jak Wielka Brytania zbudowała nowoczesny świat? przeł.
B. Wilga, Wyd. Literackie, Kraków 2013.
Ferguson N., Kolos. Cena amerykańskiego imperium, przeł. M. Hartman, B. Wilga-
-Wielgucka, Wyd. Literackie, Kraków 2014.
Ferguson N., Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, przeł. T. Kunz, Wyd. Li-
terackie, Kraków 2010.147 Bibliografia
Ferguson  N.,  Wielka  degeneracja.  Jak  psują  się  instytucje  i  umierają  gospodarki,
przeł. W. Tyszka, Wyd. Literackie, Kraków 2017.
Fukuyama  F.,  Budowanie  państwa.  Władza  i  ład  międzynarodowy  w  XXI  wieku,
przeł. J. Serwański, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
Fukuyama F., Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji fran-
cuskiej, przeł. N. Radomski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.
Fukuyama  F.,  Koniec  historii,  przeł.  T.  Bieroń,  M.  Wichrowski,  Wyd.  Zysk  i  S-ka,
Poznań 1996.
Fukuyama F., Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do glo-
balizacji demokracji, przeł. J. Pyka, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015.
Fukuyama F., Ostatni człowiek, przeł. T. Bieroń, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
Fukuyama  F.,  Wielki  Wstrząs.  Natura  ludzka  a  odbudowa  porządku  społecznego,
przeł. H. Komorowska, K. Dorosz, Bertelsmann Media, Politeja, Warszawa 2000.
Fuller L.L., Moralność prawa, przeł. S. Amsterdamski, Dom Wydawniczy ABC, War-
szawa 2004.
Gawrycki M.F., Ameryka Łacińska – wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania roz-
woju w dekadzie lat dziewięćdziesiątych [w:] Globalizacja a stosunki międzyna-
rodowe, pod red. E. Haliżaka, R. Kuźniara, J. Symonidesa, Oficyna Wydawnicza
Branta, Warszawa 2003, s. 350–368.
Globalizacja a stosunki międzynarodowe, pod red. E. Haliżaka, R. Kuźniara, J. Sy-
monidesa, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2003.
Grodner M., Filipiny: znaczenie Boga i rodziny [w:] O różnorodności współczesne-
go świata. Uwarunkowania prowadzenia biznesu w wybranych gospodarkach,
t. 1, pod red. M. Wojtysiaka-Kotlarskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2016, s. 131–168.
de Groot H., Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, w których znajdują wyjaśnienie
prawo natury i prawo narodów a także główne zasady prawa publicznego, t. 1,
t. 2, przeł. R. Bierzanek, PWN, Warszawa 1957.
von Hayek F.A., Konstytucja wolności, przeł. J. Stawiński, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 2006.
Hilckman A., O Feliksie Konecznym [w:] F. Koneczny, O ład w historii. Z dodatkami
o twórczości i wpływie Konecznego, Nortom, Wrocław 2004.
Huntington S.P., Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej,
przeł. B. Pietrzyk, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2007.
Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jan-
kowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2011.
Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej. Motywacje i kierunki polity-
ki, pod red. R. Czuldy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.
Jelonek A.W., Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Taj-
landii, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.148 Bibliografia
Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze
i konflikty zbrojne w latach 1500–2000 , przeł. M. Kluźniak, Książka i Wiedza,
Warszawa 1994.
Koneczny F., O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego, Nor-
tom, Wrocław 2004.
Koneczny F., O wielości cywilizacyj, Wyd. WAM, Kraków 1996.
Kuderowicz  Z.,  Koncepcja  praw  historii  w  ujęciu  Feliksa  Konecznego  [w:]  Feliks
Koneczny dzisiaj, pod red. J. Skoczyńskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków
2000, s. 35–43.
Kultura ma znaczenie, pod red. L. E. Harrisona i S. P. Huntingtona, przeł. S. Dym-
czyk, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Landowski Z., Polityczny wymiar islamu we współczesnych konstytucjach, Książka
i Wiedza, Warszawa 2013.
Lewicki G., Nadchodzi nowy proletariat: cywilizacja helleńska a zachodnia według
Arnolda Toynbee’ego, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012.
Lizak W., Afryka a globalizacja – przypadek marginalizacji [w:] Globalizacja – sto-
sunki międzynarodowe, pod red. E. Haliżaka, R. Kuźniara, J. Symonidesa, Ofi-
cyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2004, s. 334–349.
Mbiti, J.S., Afrykańskie religie i filozofia , przeł. K. Wiercieńska, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1980.
Murray D., Przedziwna śmierć Europy. Imigracja, tożsamość, islam, przeł. T. Bieroń,
Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2017.
Ochwat M., Systemy konstytucyjne Tajlandii, Malezji i Singapuru, Wyd. Sejmowe,
Warszawa 2016.
Paprocki W., Rola nauczyciela akademickiego w epoce czwartej rewolucji przemysłowej
[w:] Świat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej, pod red.
J. Czarzastego, C. Kliszko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 53–81.
Pędziwiatr K., Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wio-
sny, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2019.
Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009.
Przeglądowy atlas świata: Afryka, pod red. R. Mydla, J. Grocha, Wyd. Fogra, Kraków
1998.
Putin po raz czwarty. Stan i perspektywy Rosji (2018–2024), oprac. zespół Ośrodka
Studiów Wschodnich im. M. Karpia, Ośrodek Studiów Wschodnich im. M. Kar-
pia, Warszawa 2018.
Raburski T., Autonomizacja prawa wobec państwa w sferze międzynarodowej, Wyd.
Naukowe  Instytutu  Filozofii  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza,  Poznań
2012.
Rekowski M., Od zarządcy do arbitra: rola armii w systemie politycznym współcze-
snej Birmy [w:] Systemy polityczne i kultura prawna państw azjatyckich, pod 149 Bibliografia
red. J. Marszałek-Kawy, M. Bidzińskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018,
s. 115–134.
Quigley C., The Evolution of Civilizations. An Introduction to Historical Analysis,
Liberty Fund, Indianapolis 1979.
Scott Morton W., Kenneth Olenik J., Japan: its history and culture, McGraw-Hill,
Inc. 2004.
Skoczyński J., Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego , Wyd. Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 1991.
Skoczyński J., Koneczny. Teoria cywilizacji, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003.
Skorupka A., Amerykanin przeciwko Ameryce czyli o radykalizmie Noama Chom-
sky’ego, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” 2017, t. XXIII, z. 2, s. 174–186.
Skorupka  A.,  Co  to  jest  eurorecentywizm?  „Edukacja  Filozoficzna”  2012,  nr  53,
s. 133–152.
Skorupka A., Cywilizacja jako problem filozofii polityki. Wokół teorii Samuela Hun -
tingtona i Francisa Fukuyamy, Progres Wydawnictwo-Druk-Reklama, Sosno-
wiec 2015.
Skorupka A., Cywilizacja wobec barbarzyństwa. Analizy, zagrożenia, perspektywy,
„Szkice humanistyczne” 2008, vol. 17, t. 8, nr 4, s. 67–77.
Skorupka A. Cywilizacje czy cywilizacja Dalekiego Wschodu? „Szkice Humanistycz-
ne” 2010, vol. 22, t.10, nr 2/3, s. 23–40.
Skorupka  A.,  Czy  istnieje  cywilizacja  afrykańska?  „Rocznik  Filozoficzny  Ignatia -
num” 2014, t. XX, z. 1, s. 65–89.
Skorupka A., Dżihad kontra Zachód? Nowe spojrzenie na książkę Benjamina Barbe-
ra, „Kwartalnik Filozoficzny” 2016, t. 44, z. 2, s. 181–188.
Skorupka  A.,  Does  Brazilian  civilization  exist?  „Szkice  Humanistyczne”  2017,
vol. 44, t. 14, nr 3/4, s. 7–24.
Skorupka  A.,  Does  Japanese  civilization  exist?  „Szkice  Humanistyczne”  2018,
vol. 46, t. 18, nr 3/4, s. 7–25.
Skorupka A., Filozoficzne aspekty teorii cywilizacji Fernanda Braudela , Progres Wy-
dawnictwo-Druk-Reklama, Sosnowiec 2017.
Skorupka A., Idea cywilizacji na tle kryzysu filozofii XX wieku , Wyd. Naukowe Śląsk,
Katowice 2010.
Skorupka A., Indie jako problem teorii cywilizacji, „Szkice Humanistyczne” 2017,
vol. 42, t. 17, nr 1, s. 9–27.
Skorupka A., Koncepcje cywilizacji prawosławnej, „Szkice Humanistyczne” 2011,
vol. 25, t. 11, nr 3, s. 75–94.
Skorupka A., Max Weber jako prekursor filozofii cywilizacji, Progres Wydawnictwo-
-Druk-Reklama, Sosnowiec 2017.
Skorupka A., Kolos, „Ruch Filozoficzny”  2016, t. 72, nr 3, s. 153–165.
Skorupka A., O filozofii politycznej u Francisa Fukuyamy , „Studia Philosophica Wra-
tislaviensia” 2015, vol. X, fasc. 1, s. 147–153.150 Bibliografia
Skorupka A., Polityka i problemy cywilizacyjne w Ameryce Łacińskiej, „Civitas. Stu-
dia z filozofii polityki” 2010, nr 12, s. 211–233.
Skorupka A., Porządek światowy według Henry’ego Kissingera, „Studia Philosophica
Wratislaviensia” 2017, vol. XII, fasc. 1, s. 129–136.
Skorupka A., Potęga i schyłek Zachodu według Nialla Fergusona, „Studia Philosophi-
ca Wratislaviensia” 2016, vol. XI, fasc. 2, s. 115–121.
Skorupka A., Przyszłość Ameryki i świata według Zbigniewa Brzezińskiego, „Rocznik
Filozoficzny Ignatianum” 2017,t. XXIII, z. 1, s. 182–194.
Skorupka A., Reflections around the theory of Western civilization by Carroll Qu -
igley, „Cywilizacja i Polityka” 2018, nr 16, s. 107–120.
Skorupka  A.,  Rozwój  moralności  w  ujęciu  Feliksa  Konecznego,  „Archeus.  Studia
z bioetyki i antropologii filozoficznej” 2012, nr 13, s. 235–253.
Skorupka  A.,  Stany  Zjednoczone  wobec  wyzwania  terroryzmu  według  Benjamina
Barbera, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” 2016, t. XXII, z. 2, s. 240–255.
Skorupka A., Świat Orientu według klasyków historiozofii, „Humanistyka i Przyro-
doznawstwo” 2009, nr 15, s. 241–257.
Skorupka  A.,  Teoria  „mieszanek  cywilizacyjnych”  Feliksa  Konecznego  dzisiaj  [w:]
Gospodarka  i  społeczeństwo  w  europejskiej  perspektywie.  Problemy  funkcjo-
nowania  sektora  publicznego  i  gospodarczego  w  warunkach  zmian,  pod  red.
I.  Seredochy,  Elbląska  Uczelnia  Humanistyczno-Ekonomiczna,  Elbląg  2017,
s. 57–72.
Skorupka A., Unia Europejska jako państwo uniwersalne?„Acta Elbingensia” 2017,
nr 1, s. 29–42.
Skorupka A., Wprowadzenie do filozofii cywilizacji Carrolla Quigleya , „Rocznik Filo-
zoficzny Ignatianum” 2014, t. XX, z. 2, s. 91–110.
Skorupka A., Zagadnienia filozofii cywilizacji u Francisa Fukuyamy , „Studia Philo-
sophica Wratislaviensia” 2014, vol. IX, fasc. 2, s. 161–167.
Skudrzyk  P.,  Losy  cywilizacji  według  Arnolda  Toynbee’ego,  Towarzystwo  Zachęty
Kultury, Katowice 1992.
Sławiński R., Społeczna funkcja „współczesnego, nowego konfucjanizmu”[w:] Konfu-
cjanizm i jego współczesne interpretacje, pod red. R. Sławińskiego, Wyd. Nauko-
we Askon, Warszawa 2013, s. 7–38.
Spengler O., Lata decyzji, przeł. B. Baran, Wyd. Aletheia, Warszawa 2015.
Spengler O., Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, skrót doko-
nany przez H. Wernera, przeł. J. Marzęcki, Wyd. KR, Warszawa 2001.
Stanek  J.,  Rosyjski  realizm  prawny.  Psychologiczno-socjologiczna  szkoła  prawa,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
Starr J.B., Understanding China. A Guide to China’s Economy, History and Political
Culture. Hill and Wang, New York 2010.151 Bibliografia
Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX i XX wieku , Wyd. Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 1999.
Szczepanowski  J.,  Paradygmat  cywilizacyjny  jako  zasadniczy  element  koncepcji
historiozoficznych Feliksa Konecznego i Oswalda Spenglera , Uniwersytet War-
szawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2013.
Szyjewski A., Religie Czarnej Afryki, Wyd. WAM, Kraków 2005.
Targański, T., Kronika wielkiej zmiany, Newsweek Polska. Historia” 2019, nr  5,
s. 42–47.
Todd  E.,  Schyłek  imperium.  Rozważania  o  rozkładzie  systemu  amerykańskiego,
przeł. A. Szeptycki, K. Mączyńska, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warsza-
wa 2003.
Tokarczyk R., Historia filozofii prawa , Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków
2005.
Tokarski  S.,  Bhutani  S.,  Nowoczesne  Indie.  Wyzwania  rozwoju,  Polska  Akademia
Nauk, Warszawa 2007.
Toynbee A., Studium historii, skrót dokonany przez D.C. Sommervella, przeł. J. Ma-
rzęcki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
Toynbee A. i in., Człowiek wobec śmierci, przeł. D. Petsch, Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, Warszawa 1973.
Varley P., Japanese culture, University of Hawaii Press, Honolulu 2000.
Vorbrich  R.,  Plemienna  i  postplemienna  Afryka.  Koncepcje  i  postaci  wspólnoty
w dawnej i współczesnej Afryce, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2012.
Wajda A., Globalizacja. Społeczeństwo i jego rozwój, Instytut Wydawniczy Książka
i Prasa, Warszawa 2011.
Witkowski S.W., Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Wyd. Naukowe Scholar,
Warszawa 2009.
Weber  M.,  Etyka  protestancka  a  duch  kapitalizmu.  Protestanckie  „sekty”  a  duch
kapitalizmu, przeł. B. Baran, P. Miziński, Wyd. Aletheia, Warszawa 2010.
Weber M., Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych,
przeł. T. Zatorski, G. Sowinski, D. Motak, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków
2006.
Zajadło J., Formuła Radbrucha: filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawnicze -
go i prawa natury, Uniwersytecka Księgarnia Naukowa ARCHE, Gdańsk 2001.
Ziewiec G., Trzy fale globalizacji. Rozwój, nadzieje i rozczarowania, Oficyna Wydaw -
niczaASPRA-JR, Warszawa 2012.
Źródła internetowe
Gyekye K,, African ethics, plato.stanford.edu/entries/african-ethics [dostęp: 20.11.2019].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane