• Ceny energii a wzrost gospodarczy w Polsce

Ceny energii a wzrost gospodarczy w Polsce

 • Autor: Andrzej Brożek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-367-6
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 244/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 62.00 zł

  55.80 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Każda gospodarka potrzebuje taniej i ogólnie dostępnej energii, dlatego też rozwój cywilizacyjny jest nierozerwalnie związany z energetyką. Surowce energetyczne w postaci paliw kopalnych nadal stanowią główny substrat w procesie wytwarzania energii. W związku z powyższym naturalne ograniczenia zasobów energetycznych oraz rosnące zapotrzebowanie na energię determinują konieczność poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych, stabilnych źródeł energii, efektywnych pod względem kosztowym i energetycznym. Dlatego też w energetyce zachodzą nieustanne przemiany, dotyczące wszystkich procesów, począwszy od pozyskiwania aż po dystrybucję energii do odbiorców. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na energię elektryczną, która we współczesnym świecie jest fundamentalnym czynnikiem wpływającym na wzrost gospodarczy. Wynika to bezpośrednio z faktu, że wzrost zużycia energii elektrycznej jest powiązany w sensie przyczynowo-skutkowym z m.in. industrializacją, urbanizacją, wzrostem standardu życia oraz jego długości, jak również nieustannym wzrostem światowej populacji. Niniejsza książka prezentuje współzależność energetyki i wzrostu gospodarczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatyczno-energetycznej, identyfikacji wpływu cen energii na PKB, jak również wyzwań stojących przed sektorem w związku z bieżącymi regulacjami oraz trendami na rynku.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia współzależności energetyki, wzrostu i rozwoju gospodarczego

1.1. Zarys podstawowych koncepcji, czynników, miar wzrostu i rozwoju gospodarczego
1.2. Ceny energii jako katalizator zmian cen dóbr i usług konsumpcyjnych
1.3. Relacje pomiędzy energetyką a gospodarką
1.4. Koncepcja zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Rozdział 2. Wybrane aspekty funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce


2.1. Przykłady modeli liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Europie
2.2. Transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego w latach 1989–2020
2.3. Rynek energii elektrycznej w Polsce
2.4. Elementy ekonomiki rynku energii elektrycznej – ceny energii elektrycznej i produktów powiązanych

Rozdział 3. Bezpieczeństwo energetyczne Polski – na przykładzie elektroenergetyki

3.1. Bezpieczeństwo energetyczne Polski
3.2. Rynek mocy
3.3. Koszty i korzyści budowy elektrowni atomowej
3.4. Paneuropejski rynek energii elektrycznej

Rozdział 4. Polityka Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energetyki

4.1. Pakiet klimatyczno-energetyczny, strategia Unii Europejskiej w zakresie energetyki
4.2. System handlu uprawnieniami do emisji CO2
4.3. Wpływ cen EUA na sektor elektroenergetyczny w Polsce
4.4. Koncepcja zarządzania ryzykiem pogodowym w przestrzeni polskiego sektora energetycznego

Rozdział 5. Analiza wrażliwości zmian cen energii na wzrost gospodarczy w Polsce

5.1. Podstawy analizy współzależności zjawisk (związków przyczynowo-skutkowych)
5.2. Koncepcja badań i opis danych
5.3. Relacje pomiędzy cenami energii a wzrostem gospodarczym w Polsce
5.4. Globalne trendy i prognozy rozwoju sektora energetyki

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków, schematów i tabel

Andrzej Brożek
doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwent Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Zarządzania, studiów podyplomowych z Matematyki Finansowej - Inżynierii Finansowej w Zarządzaniu Ryzykiem oraz Metod Statystycznej Analizy Danych. Zawodowo związany z sektorem elektroenergetycznym, gdzie zajmuje się analizą rynków paliw i energii, otoczenia makroekonomicznego, modelowaniem matematycznym zjawisk gospodarczych, jak również współtworzeniem strategii inwestycyjnych.

Książki tego autora

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
Aczel A.D.J. Sounderpadian, Statystyka w zarządzaniu, B. Witkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.
Allianz Global Corporate & Specialty, The Weather Business. How companies can protect against increasing weather volatility, Monachium 2013.
Atkins P.W., Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2001.
Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza Polski, PWN, Bytom 2001.
Banks E.F., Energy and economic theory, World Scientific, New Jersey 2015.
Baranowski P., Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008.
Bartnik B., Buryn Z., Hnydiuk-Stefan A., Ekonomika energetyki w modelach, Wydawnictwo naukowe PWN 2017.
Barro R.J., Inflation and Economic Growth, National Bureau of Economic Research Working Paper 1995, no. 5326.
Barro R.J., Sala-i-MartinX., Economic growth, The MIT Press, Cambridge 1999 mate-
matycznych z czasem ciągłym, PWN, Warszawa 2017.
Bayra Y., Electricity Consumption and Economic Growth in Emerging Economies, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 2014, vol. IV, Issue 2.
Beeg D., Macroeconomy, Journal of Political Economy, vol. 94. No.5, 1986.
Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.
Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.
Bhattacharyya C.S., Energy Economics: concepts, issues, markets and governance, Springer, Londyn 2011.
Binswanger H.C., Spirala wzrostu. Pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych, J. Gilewicz (red.), Zysk i S-ka, Poznań 2011.
Bildirici M.E., Kayikci F., Economic growth and electricity consumption in emerging countries of Europa: an ARDL Analysis, Economic Research 2012, vol. 25(3).
Blanchard O., Makroekonomia, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 200.
Blume S.W., Electric Power System Basics, John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
BP Energy Outlook 2035, 2015.
BP Statistical Review of World Energy 2017.
BP., BP Energy Outlook 2018, BP 2018.
BP., BP Energy Outlook 2019, BP 2019.
Boba J., Jurka T., Passia H., System handlu uprawnieniami do emisji, jako narzędzie w walce z globalnym ociepleniem, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 2012, nr 41.
Boratyński J., Plich M., Przybyliński M., Krótkookresowe efekty zmian cen energii w Polskiej gospodarce, Studia Prawno-Ekonomiczne 2010, t. LXXXII.
Borensein S., Bushnell J., The U.S. Electricity Industry after 20 Years of Restructuring, Energy Institute AT HAAS, Berkeley 2015.
Boryń M., Chodubski A., Duraj B., Historia polskiego przemysłu naftowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
Box C.E.P., Jenkins G., Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden – Day, 1976.
Box G.E., Jenkins G.M., Analiza szeregów czasowych: prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa 1983.
Brandt T., Liberalisation, privatization and regulation in the German electricity sector, Wirtschafts - und Sozialwissenschaftliches Institut, Dusseldorf 2006.
Bretscheger L., Energy Prices, Growth, and the Channels in Between: Theory and Evidence, CER-ETH Center of Economic Research at ETH Zurich, Zurich 2013.
Breitenfellner A., Cuaresma J.C., Mayer P., Energy Inflation and House Price Correctons,
European Economy, Economic Papers 471, European Comission, Brussel 2012.
Brockwell P.J., Davis R.A., Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Science + Business Media, 2009.
Brockett P. L., Wang M., Yang Ch., Weather Derivatives and Weather Risk Management, Risk Management and Insurance Review 2005, nr 8(1).
Brożek A., Pawłowska E., Asymetria informacji pogodowych jako źródło ryzyka sektora energetycznego, [w:] M. Smolarek (red.), Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016.
Brożek A., Reguła przekory – odpowiedź przedsiębiorstw agrochemicznych narażonych na ryzyko utraty równowagi finansowej spowodowanej niekorzystnymi warunkami pogodowymi, [w:] E. Wrońska-Bukalska (red.), Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.
Capliński M., Zastawniak T., Mathematics for Finance. An Introduction to Financial Engineering, Springer, 2003.
Centrum Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Warszawa 1992.
Chisholma A.M., Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych, instrumenty, strategie, uczestnicy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Chołaj H., Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
Chow G.C., Ekonometria, PWN, Warszawa 2015.
Chochołowski A., Krawiec F. (red.), Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, Difin, Warszawa 2008.
Ciarreta A., Zarrga A., Electricity consumption and economic growth: evidence from Spain, BILTOKI 2007–01, Universidad del Pais Vasco 2007.
Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze: metody I zastosowania. PWN, Warszawa 2005.
Clements M.P., Forecasting economic time series, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Commission of the European Communities., Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union, Brussels 8.03.2000 COM(2000) 87 final, Brussels 2000.
Conejo J.A., Fuller J.D., Gabriel A.S., Hobbs F.B., Ruiz C., Complementarity modeling in energy markets, Springer, New York 2013.
Czarnek P., Wolność gospodarcza. Pierwszy filar gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018.
Czekaj J., (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2017.
Czerwinka M. i in., Finanse, [w:] J. Ostaszewski (red.), Difin, Warszawa 2013.
Dahl A.C., International energy markets: understanding pricing, policies, and profits, PennWell, Oklahoma 2015.
Dannreuther R., Energy security, Polity Press, Cambridge 2017.
Davis D.R., Intra-Industry Trade: A Heckscher-Ohlin-Ricardo Approach, model and data,
Journal of International Economic 1995, vol. 9, no. 3/4.
Department of Industry, Innovation and Science, Energy in Australia 2015, Australian Government 2016.
Detemple J., American – Style Derivatives. Valuation and Computation, Chapman & Hall, London 2006.
Deutsche Bank, The Peak Oil Market – price dynamics at the end of the oil age, Deutsche Bank Securities 2009.
Dębowsi K., Jędrzejczyk W., Kucęba R., Popczyk J. (red.), Energetyka prosumencka: pierwsza próba konsolidacji, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2014.
Dobroczyńska A. (red.), Energetyka w Unii Europejskiej, Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, URE, Warszawa 2003.
Domanico F., Liberalisation of the European Electricity Industry: Internal Market or National Champions, „Energy Policy” 2007.
Dornbusch R., Fischer S, Macroeconomic, McGraw-Hill Publishing Company, New York 1990.
Dorosz A., Puławski M., Giełdy pieniężne, W. Januszewicz (red.), Giełdy w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 1991.
Dyduch J., Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza, PWE, Warszawa 2013.
EIA, Annual Energy Outlook 2017 with projections to 2050, U.S. Energy Information Administration 2017.
EIA, Annual Energy Outlook 2018 with projections to 2050, U.S. Energy Information Administration 2018.
EIA, Annual Energy Outlook 2019 with projections to 2050, U.S. Energy Information Administration 2019.
European Commission, State aid No. SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism, 2017.
European Commission, EU Reference Scenario 2016. Energy, transport and GHG emissions Trends to 2050, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016.
European Commission, EU ETS Handbook, Climate Action 2015.
European Commission, Energy. Sustainable, secure and affordable energy for Europeans, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.
European Commission, Commission Working Document on Internal Energy Market, CDM (88) 238, 1988.
European Commission, Convergence Report. European Economy, Publications Office of the European Union, Luxemburg 2018.
European Energy Industry Investments. Study for the ITRE Committee, European Par-liament. Directorate-general for internal policies, Brussel 2017.
Evans R., Property Rights, Markets and Competition in Electricity Supply, Veljanovski, IEA 1989.
Famielec J., (red.), Systemy finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
Famielec J., Kożuch M., (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.
Ferguson R., Wilkinson W., Hill R., Electricity use and economic development, Energy Policy 28, 2000.
Fankhauser S,. Tol R.S.J., On climate change and economic growth, Resource and Energy Economic 27, 2005.
Fisher S., The role of macroeconomic factors in growth, NBER Working Paper no. 4565, Cambridge 1993.
Forum Analiz Energetycznych, Polska energetyka na fali megatrendów, Deloitte, War-szawa 2016.
Frączek P., Doświadczenia Finlandii w modernizacji sektora energii, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 31.
Fusaro C.P., (red.), The professional risk managers’ guide to the energy market, PMcGraw-Hill, New York 2008.
Fusaro C.P., Emissions as a financial market: opportunities of trade the environment, Bloomberg Press 2006.
Fusaro C.P., Energy convergence: the beginning of the multi-commodity market, John Wiley & Sons, New York 2002.
Gajda J.B., Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze, CH Beck, Warszawa 2001.
German H., Leonardi M.P., Alternative Approaches to Weather Derivatives Pricing, Managerial Finance 2005, nr 31(6).
Gilecki R., Sektor energii świata i Polski.Początki, rozwój i stan obecny, Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Warszawa 2014.
Glasserman P., Monte carlo methods in financial engineering, Springer – Verlag, New York 2004.
Gładyś H., Matla R., Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
Goulder H.L., Schein R.A., Carbon taxes versus cap and trade: a critical review, Climate Change Economics, 2013.
Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
Goss M., Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Góralczyk I., Tytko R., Racjonalna gospodarka energią: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2013.
Górzyński J., Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej, PWN, Warszawa 2017.
Gurgul H., Lach Ł., The electricity consumption versus economic growth of the Polish economy, Munich Personal RePEc Archive Paper no. 35785, Munich 2011.
Gradzewicz M., i in., Strukturalne uwarunkowania inflacji, Narodowy Bank Polski. Materiały i Studia nr 297, Warszawa 2013.
Gradziuk A., Wyciszkiewicz E., Energy security and climate change: double challenge for policy makers, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009.
Gruszyński K.J., Coal: the chance or the trap for Polish energy security?, Ulmak, Warszawa 2015.
Hagger A., Inflation Theory and Policy, Reader in Economics University of Tasmania 1997.
HamiltonJ. D., Causes and Consequences of the Oil Shocks of 2007–08, Working Paper 15002, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2009.
Hancher L., De Hauteclocque A., Sadowska M., Capacity mechanisms in the EU energy market: law, policy and economics, Oxford University Press, Oxford 2015.
Holdway K.R., Harness oil and gas big data with analytics: optimize exploration and production with data-driven models, John Wiley & Sons, New Jersey 2014.
Hirst E., Abure D., IRP and the Electricity Industry of the Future, Oak Ridge National Laboratory, ORNL/CON-398, Oak Ridge, September 1994.
Hull C.J., Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, PWN, Warszawa 2014.
Hull J., Solutions manual: Options, futures, and other derivatives, ninth edition, Person Education, New Jersey 2015.
Hull J.C., Introduction to Futures and Options Markets, Prentice Hall, New Jersey 1997. Intergovernmental Panel On Climate Change (ipcc), Climate change 2014. Synthesis Report, Geneva 2015.
International Energy Agency, World Energy Outlook 2017. Executive summary, IAE 2017.
International Energy Agency, World Energy Outlook 2019. Executive summary, IAE 2019.
International Energy Agency, Energy Market Experience, IAE Paris 2005.
International Energy Agency, World Energy Outlook 2007, IAE Paris 2007.
International Institute for Applied System Analysis, Global Energy Assessment. Toward
a Sustainable Future, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, USA 2012.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Sprawozdanie z działalności w roku 2013, Warszawa 2014.
Jabłońska A., Milewski R. (red), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1999.
Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2012.
Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, Script, Warszawa 2006.
Janik W., Paździor M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012.
Janikowski J., Wyzwania związane z wytwarzaniem energii elektrycznej wynikające z unijnej polityki wsparcia zrównoważonej energii, „Polityka Energetyczna” nr 2 (231), Kraków 2015.
Jastrzębowska G., Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2017.
Jarno K., Carbon funds in climate policy, CeDeWu, Warszawa 2017.
Jeleń K., Rau Z. (red.), Energetyka jądrowa w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Jonek-Kowalska J., Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań, CeDeWu, Warszawa 2015.
Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
Kacprzyk A., Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Kaczmarek T., Jarosz R., Czy ropa rządzi światem?, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2016.
Kaliński J., Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989–2004, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
Kantz H., Nonlinear time series analysis, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
Karaczun M.Z., Kassenberg A., Sobolewski M., Polityka klimatyczna Polski: wyzwanie XXI wieku, Polski Klub Ekologiczny. Okręg Mazowiecki, Warszawa 2009.
Kasperkowicz R., Electricity Consumption and Economic Growth: Evidence from Poland,
Journal of International Studies 2014, vol. 7, no. 1.
Kawa P., Nowe modele wzrostu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 758, Kraków 2007.
Kasztelewicz Z., Raport o stanie branży węgla brunatnego w Polsce i w Niemczech wraz
z diagnozą działań dla rozwoju tej branży w I połowie XXI wieku, Akademia Górniczo-
-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2018.
Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, tłum M. Kalecki, S. Rączkowski, PWN, Warszawa 1985
Khobai H., Electricity consumption and Economic growth: A panel data approach to Brics countries, Munich Personal RePEc Archive Paper no. 82460, Munich 2017.
Kinght H.F., Risk, Uncertainty and Profit, Hart, Schaffner & Marx, Boston 1921.
Klepacki B., Piątek E., Dziedzic-Jagocka I., Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych na przykładzie przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 109, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego”, Warszawa 2015.
Kołodko G.W., Polska w świecie inflacji, Książka i Wiedza, Warszawa 1987.
Kołodko G.W., Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa 1995.
Komisja Europejska, Komunikat Komisji w sprawie przykładowego programu energetyki jądrowej przedstawiony na podstawie art. 40 traktatu Euroatom – wersja ostateczna (po uzyskaniu opinii EKES) COM(2017)/237, Bruksela 2017.
Komisja Europejska, Decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COM(2016)/62, Bruksela 2016.
Komisja Europejska, Pakiet dotyczący Unii Energetycznej. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów I Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, Bruksela 2015.
Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Plan Działania w zakresie energii do roku 2050, KOM (2011) 885 wersja ostateczna, Bruksela 2011.
Kott M., Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych dla wybranych krajów UE, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” 2015, nr 42.
Kowalak T., Quo vadis, sektorze, Biuletyn URE 2002.
Kowalska-Jonek I. (red.), Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce
w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań, CeDeWu, Warszawa 2015.
Kot M.S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2011.
Kotlewski D.C., Regionalna integracja elektroenergetyki, Difin, Warszawa 2015.
Kramer S.A., Fusaro C.P., Energy and environmental project finance law and taxation: new investment techniques, Oxford University Press, New York 2010.
Krawiec F., Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym, Difin, Warszawa 2016.
Krawiec F., Energia. Zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju, Difin, Warszawa 2012.
Krawiec F., Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego: wybrane problemy, Difin, Warszawa 2010.
Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 2, PWN, Warszawa 2003.
Krupa K., Gola S., Rynek zdolności wytwórczych w aspekcie bezpieczeństwa dostaw oraz wpływu na rynek energii elektrycznej, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” 2016.
Kufe T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2011.
Kuder D., Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 38(2), Rzeszów.
Kurtyka M., Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskich przedsiębiorstw energetycznych w latach 1990–2009, CeDeWu, Warszawa 2013.
Kwaśniewski T., Ocena siły rynkowej przedsiębiorstw w postępowaniach antymonopolowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2015.
Kwiatkowski E., Inflacja, [w:] R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005.
Kwiatkowski M., Zarządzanie w energetyce, A. Chochołowski, F. Krawiec (red.), Difin, Warszawa 2008.
Kwiatkowska-Drożdż A., Zawilska-Florczuk M., Popławski K., Buras P., Frymark K., Niemiecka transformacja energetyczna. Trudne początki, (red.) A. Kwiatkowska-Drożdż, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2012.
Kwietniak K., Oprocha P., Teoria chaosu w ujęciu matematycznym, „Matematyka Stosowana” 2008, vol. 50.
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Raport z rynku CO2, KOBiZE, nr 71, luty 2018.
Kreickemeier U., The La Chatelier Principle in the Theory of International Trade, „Journal of Economics” 2006, nr 9.
Krugman P., Wells R., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.
Lach Ł., Determinanty wzrostu gospodarczego polski na początku XXI wieku. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013.
Lazo J.K., Economic of weather, APEC Research Center of Typhoom and Society 2012, nr 2(4).
Lewandowski M.W., Proekologiczne źródła energii odnawialnej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2013.
Leszkiewicz-Kędzior K., Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w polskiej gospodarce, Bank i Kredyt 2015, 46(4).
Li M., Inflation and Economic Growth: Thereshold Effects and Transmission Mechanisms, CEA 40th Annual Meetings, 1996.
Liu S.J., Monte Carlo strategies in scientific computing, Springer, New York 2001.
Lizak S., Błachowicz A., Jaszke R., Aukcje uprawnień do emisji w EU ETS w okresie 2013–
2020 zgodnie z dyrektywą 2009/29/WE, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa 2010.
Lorenz U., Indeksy cen węgla energetycznego na rynkach spot – możliwość wykorzystania doświadczeń w konstrukcji indeksu dla rynku krajowego, Polityka Energetyczna, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2012.
Luenberger G.D., Teoria inwestycji finansowych, PWN, Warszawa 2003.
Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE, Warszawa 1986.
Łęt B., Ekonometryczne modelowanie czynników ryzyka na rynku surowców energetycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.
Luk M.J., MacLean H., Saville A.B., Impact of non – petroleum vehicle fuel economy on GHG mitigation potential, Environmental Research Letters, 2016.
Łukasiewicz J., Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny, „Przegląd Filozoficzny” 1906,
z. 2–3, nr 9.
Majchrzak H., Bilansowanie mocy szczytowej systemów elektroenergetycznych: zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2017.
Malik G., Chowdhury A., Inflation and economic growth: Evidence from Shout Asian Countries, Asia Pacific Development Journal 2001, vol. 8, no. 1.
Mc Lesih D.L., Monte Carlo simulation and finance, John Willey & Sons, New Jersey 2005.
Mankiw N.G., Romer D., D.N. Weil, A contribution to the empirics of economic growth,
Quarterly Journal of Economics, May 1992.
Malawski A., Metoda aksjomatyczna w ekonomii. Studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych, Ossolineum, Wrocław 1999.
Mazurek W., Popławska J., Oblicza bezpieczeństwa: miejsce energetyki nuklearnej w bezpieczeństwie energetycznym krajów Unii Europejskiej, Akademia Ignatianum: Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.
Mielczarski W., Krajowy system elektroenergetyczny wobec odnawialnych źródeł energii, „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” 2016, nr 1.
Mielczarski W., Elektroenergetyka w Unii Europejskiej, Rynki Energii – Consulting, cop. Łódź 2012.
Mielczarski W., Rynki energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Wydawnictwo Agencja Rynku Energii S.A. i Energoprojekt-Consulting S.A., Warszawa 2000.
Micherda B., Świetla K., Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne, Difin, Warszawa 2013.
Mills C.T., The econometric modeling of financial time series, Cambridge university Press, Cambridge 2002.
Ministerstwo Energii, Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Ministerstwo Energii, Warszawa 2018.
Ministerstwo Energii, Polityka Energetyczna Polski do 2040 Roku (PEP 2040), Ministerstwo Energii, Warszawa 2018.
Minister Energii, Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Ministerstwo Energii, Warszawa, lipiec 2017.
Ministerstwo Energii, Innowacje dla energetyki. Kierunki rozwoju innowacji energetycznych, Warszawa 2017.
Ministerstwo Energii, Rozwiązania funkcjonalne rynku mocy, Warszawa 30 września 2016.
Ministerstwo Gospodarki, Program polskiej energetyki jądrowej, Warszawa 2014.
Ministerstwo Gospodarki, Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Warszawa 2009.
Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
Ministerstwo Gospodarki, Program dla elektroenergetyki, 27 marca 2006 roku, Warszawa 2006.
Ministerstwo Gospodarki, Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
Ministerstwo Gospodarki, Ocena realizacji i korekta założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 roku, Warszawa 2005.
Ministerstwo Przemysłu, Założenia polityki energetycznej Rzeczpospolitej Polskiej 1990–
2010, Ministerstwo Przemysłu, Warszawa 1990.
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa 1995.
Ministerstwo Skarbu Państwa, Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2009 roku, Warszawa 2008.
Ministerstwo Skarbu Państwa, Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2007 roku, Warszawa 2007.
Ministerstwo Skarbu Państwa, Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego (przyjętego przez RM 28 stycznia 2003 roku), dokument przyjęty przez Radę Ministrów
7 czerwca 2005 roku, Warszawa 2005.
Ministerstwo Skarbu Państwa, Program realizacji polityki właścicielskiej ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 28 stycznia 2003 roku, Warszawa 2003.
Ministerstwo Środowiska, Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003.
Mirowski T. (i in..), Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005.
Misala J., Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Politechnika Radomska, Radom. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 2009.
Miszczyński M., Ograniczenia energetyczne a rozwój gospodarczy: modelowanie i optymalizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Młynarski T., Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
Młynarski T., Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
Molenda J., Gaz ziemny: paliwo i surowiec, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
Molski R., (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych: wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
Moller J.W., Requiem for the public utility holding company act of 1935: The „Old” federalism and state regulation of intern-state holding companies, Energy Law Journal 1996, vol. 17, no. 2.
Motowidlak T., Motowidlak U., Fukcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski: uwarunkowania infrastrukturalne i geopolityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Narodowy Bank Polski, Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD, Departament Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2018.
Narodowy Bank Polski, Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003.
Narodowy Bank Polski, Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2017, Narodowy Bank Polski 2018.
Nasiłowki M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, KeyText, Warszawa 1996.
Nasiłowski M., Transformacja systemowa w Polsce, KeyText, Warszawa 1995.
Nayan S., Kadir N., Ahmad M., Abdullah M.S., Revisiting Energy Consumption and GDP: Evidence from Dynamic Panel Data Analysis, Munich Personal RePEC Archive, no. 48714, Munich 2013.
Niedziółka D., Rynek energii w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
OECD Nuclear Energy Agency, Projected cost of generating electricity, OECD Nuclear Energy Agency, France 2015.
OECD Nuclear Energy Agency, Nuclear Energy Today, OECD Nuclear Energy Agency, France 2013.
Olesiński Z., Proces prywatyzacji w Polsce, Książka i Wiedza, Warszawa 2000.
Olkuski T., Piwowarczyk-Ściebiura K., Brożek A., Wpływ porozumienia paryskiego i systemu EU ETS na rynek węglowy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” 2017.
Olszewski K., Kicińska B., Czy w Polsce notujemy wzrost temperatury i inne przejawy ocieplenia klimatu? Wykład wygłoszony na Akademickim Forum: Między Bali a Poznaniem. Polska wobec zmian klimatu. Nauka – gospodarka – polityka – społeczeństwo, 2018.
Ostaszewski J., (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2013.
Owsiak S., Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
Orzeszko W., Zastosowanie lokalnej aproksymacji wielomianowej do prognozowania chaotycznych szeregów czasowych, „Folia Oeconomica” 177, Acta Universitatis Lo-dziensis 2004.
Papież M., Śmiech S., Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
Paska J., Rozproszone źródła energii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017.
Patterson K.D., An introduction to applied econometrics: a time series approach, St. Martin’s Press, New York 2000.
Parlament Europejski, Understanding electricity markets in the EU, Briefing, Bruksela 2016.
European Commission, Convergence Report. European Economy, Publications Office of the European Union, Luxemburg 2018.
Pellini E., Essays on European Electricity Market integration, Surrey Energy Economics Centre (SEEC) School of Economics, Faculty of Business, Economic and Law, University of Surrey 2014.
Peng D., Poudineh R., Electricity market design for a decarbonized future: An integrated approach, The Oxford Institute for Energy Studies, University of Oxford 2017.
Percebois J., Electric liberalization in the EU: Balancing benefits and risks, „Energy Jurnal”, vol. 29, 2008.
Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2008,
cz. 1, 2.
Pfeffer I., Insurance and Economic Theory, Illinois 1956.
Piątek Ł., Zrównoważony wzrost gospodarczy w teoriach i modelach wzrostu i rozwoju gospodarczego, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, vol. 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Pigoń K., Ruziewicz Z., Chemia fizyczna 1, PWN, Warszawa 2009.
Pindór T., Strukturalne przekształcenia globalnego sektora węgla kamiennego w kontekście kryteriów rozwoju zrównoważonego i trwałego, Wydawnictwo AGH, nr 258, Kraków 2012.
Pindyc R.S., Rubinfeld D.L., Macroeconomics, Rubinfeld. – 8th ed., Upper Saddle River 2013.
Pizarda A.J., Energy Price Uncertainty and Decreasing Pass-throught to Core Inflation, University of Bristol Discussion Paper 17/681, Bristol 2017.
Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2005.
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Przemysł i handel naftowy. OilIndustry and Trade. Raport roczny 2017, Warszaw 2018.
Polski Komitet Energii Elektrycznej, Rynkowe kodeksy sieci na drodze do stworzenia paneuropejskiego rynku energii elektrycznej, PKEE 2018.
Polski Komitet Energii Elektrycznej, Rynek mocy, czyli jak uniknąć blackoutu. Analiza zasadności wdrożenia kompleksowego mechanizmu rynku mocy w Polsce. Załącznik II, PKEE 2016.
Polski Komitet Energii Elektrycznej, Ocena skutków dla Polski propozycji KE dot. ram polityki klimatycznej i energetycznej na okres 2020–2030 SYNTEZA, PKEE, Warszawa 2014.
Polski Komitet Energii Elektrycznej, Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimatycznej, PKEE, Warszawa 2018.
Polski Komitet Energii Elektrycznej, Energetyka na drodze innowacji, PKEE, Warszawa 2018.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej: Część ogólna, PSE, warszawa 2017.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej: Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, PSE, warszawa 2017.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej: Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, PSE, Warszawa 2017.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Prognoza zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016–2035, PSE, Warszawa 2016.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018–2027, PSE, Warszawa 2016.
Popawska B., Kosiński E., Lisson P., (red.), Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015.
Popczyk J., Model interaktywnego rynku energii elektrycznej. Od rynku grupy interesów do cenotwórstwa czasu rzeczywistego, Agencja Rynku Energii S.A., 2016.
Popczyk J., (red.), Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie przemysłowym na przykładzie Polski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
Popczyk J., (red.), Energetyka prosumencka: Konsolidacja problematyki społecznej, ekonomicznej i technicznej w aspekcie transformacji polskiego rynku energii elektrycznej: monografia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.
Popczyk J., (red.), Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.
Potocki W., Ropa naftowa a wzrost gospodarczy. Teoria i praktyka, Poltext, Warszawa 2014.
Preisner L., Przeglądy środowiska jako instrumenty ekologizacji działalności gospodarczej, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, nr 93, Kraków 2000.
Preisner L., Pindór T., Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.
Preisner L., Pindór T., (red.), Zagrożenia naturalne i techniczne a zarządzenie ryzykiem
w górnictwie węgla kamiennego, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009.
Preś J., Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007.
Preś J., Financial Derivatives in Weather Risk Management, „Folia Oeconomica Stetinensia” 2005, nr 3–4 (11–12).
Próchniak M., Modele wzrostu gospodarczego. http://web.sgh.waw.pl/~mproch/Z_teoria_wzrostu/modele_wzrostu.pdf [dostęp: 1.07.2018].
PwC, The World in 2050 Will the shift in global economic power continue? 2015.
Przybojewska I., Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Renz T., Vom Monopolzum Wettbewerb. Die Liberalisierung der deutschen Stromwirt-schaft, Springer VS, Wiesbaden, 2001.
Rewizorski M., Rosicki R., Ostant W., Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013.
Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
Romer P., Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy 1986, vol. 94, no. 5.
Ruszel M., Polski wpływ na kształtowanie polityki energetycznej UE 2004–2015, Difin, Warszawa 2016.
Samuelson P.D., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa 2004.
Serletis A., Quantitative and empirical analysis of energy markets, World Scientific, New Jersey 2013.
Shiu A., Lam P.L., Electricity consumption and economic growth in China, Energy Policy 2004, no. 32.
Shumway R.H., Stoffer D., Time Series Analysis and Its Applications Witch R Examples, Springer Science + Business Media, LLC, 2006.
Siadurkis M., Rational choice and patterns of growth in a monetary economy, American Econommic Review Papers and Proccedlings 1967, no. 30.
Simkins B., Simkins R., Energy Finance and Economics: Analysis and Valuation, Risk Management, and the Future of Energy, John Willey & Sons, New Jersey 2013.
Sikorska-Michalak A., Wojniłko O. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, WILGA, Warszawa 1996.
Siwińska-Gorzelak J., Dług publiczny a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
Smith A., Badania nad naturą i przyczyną bogactwa narodów, PWN, tom 1. Warszawa 1954.
Smithson Ch.W., Smith C.W., Sykes W.D., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
Soo K.T., Intra-industry trade: A Krugman-Ricardo model and data, Lancaster University, Lancaster 2013.
Sowiński J., Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach systemowych, Polityka energetyczna, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2007.
Stern N., The Economics of Climate Change, Wielka Brytania 2006.
Stodulski W., Raport. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i ekorozwój w Polsce w latach 1990–1995, 1/1996, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1996.
Surdykowska S.T., Prywatyzacja, PWN, Warszawa 1997.
Szczerbowski R., (red.), Energetyka węglowa i jądrowa: wybrane aspekty, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2017.
Szczerbowski R., Zalewski P., Piotr J., Istotne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski, Texter, Warszawa 2017.
Szopa A., Podstawy inżynierii finansowej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Tanizaki H., Computational methods in statistic and econometrics, Basel: Marcel Dekker, New York 2004.
Tatarewicz I., Lewarski M., Skwierz S., Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050, Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych, Warszawa 2019.
Taubman J., Węgiel i alternatywne źródła energii: prognozy na przyszłość, PWN, Warszawa 2011.
TAURON Dystrybucja, Taryfa dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2018.,Kraków 2018.
Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
Tareq S. Tularam A.G., Oil – Price Forecasting Based on Various Univariate Time – Series Models, American Jurnal of Operations Research, 2016.
Teluk T., Perspektywy energetyki jądrowej w Polsce, Gliwice: Instytut Globalizacji, Warszawa 2010.
Thlon M., Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2013, nr 902.
Thomas S., The British Model in Britain: Failing slowly. Materiał z międzynarodowej konferencji naukowej Thirty Years of World Energy Policy – Editorial Board Meeting of Energy Policy” Hongkong, Londyn 2004.
Totleben B., Determinanty wzrostu gospodarczego, „Problemy gospodarki światowej”,
vol. 4, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2014.
Towarzystwo Obrotu Energią, Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Stan na 31 marca 2019 r., Towarzystwo Obrotu Energią, Warszawa 2019.
Towarzystwo Obrotu Energią, Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Stan na 31 marca 2018 r., Towarzystwo Obrotu Energią, Warszawa 2018.
Towarzystwo Obrotu Energią, Rynek energii elektrycznej i gazu w Polsce. Stan na 31 marca 2017 r., Towarzystwo Obrotu Energią, Warszawa 2017.
Trzaskalik T., (red.), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.
Tsay R.S., Analysis of financial time series: financial econometrics, John Wiley & Sons, New York 2002.
Turek M., (red.), Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia, Difin, Warszawa 2013.
Ulatowski R., Geoekonomia surowców energetycznych, Rambler, Warszawa 2014.
Van den Berg H., Economic Growth and Development: An Analysis of Our Greatest Economic Achievements and Our Most Exciting Challenges, University of Nebraska, Lincoln 2001.
Wasiak I., Elektroenergetyka w zarysie. Przesył i rozdział energii elektrycznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
Waszczyk M., Wpływ teorii chaosu na niektóre tradycyjne stanowiska ontologiczne oraz na spór o redukcjonizm, I, „Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej” 2002.
Wąsikiewicz-Rusnak U., Zmiany i przeobrażenia poziomu energochłonności i produktu krajowego brutto w Polsce w okresie reform społeczno-gospodarczych, Kraków 2005.
Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.
Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
Wickham P., Volatility of oil prices, International Monetary Fund, Washington 1996.
William R.B., Scott H.H., Tucker S., Economic time series: modeling and seasonality, CRC Press, Boca Raton 2012.
Wiśniewski J., Transformacja podstawowych składników struktury systemu gospodarki narodowej [w:] B. Polszakiewicz (red.), Wybrane problemy ekonomii, t. 2. Transformacja systemowa polskiej gospodarki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1995.
Wojcieszak Ł., Towarowa Giełda Energii jako instrument liberalizacji rynku gazu w Polsce: aspekty instytucjonalno-prawne, FNCE, Poznań 2017.
Wojtyna A., Inflacja a wzrost gospodarczy, „Ekonomista” 1996, nr 3.
World Energy Council, World Energy Issues Monitor 2017. Exposing the new energy realities, World Energy Council 2017.
World Nuclear Association, World Nuclear Performance Report 2016, World Nuclear Association 2016.
World Nuclear Association, A Rising, Harmony. The role of nuclear energy meeting electricity needs in the 2 degree scenario, World Nuclear Association 2001.
Wstępnik H., Czynniki kształtujące ceny dystrybucji gazu ziemnego w Polsce, Kraków 2013.
Zajączkowska M., Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD, Kraków 2012.
Zajda J., Systemy bankowe w gospodarce kapitalistycznej, PWE, Warszawa 1974.
Zajdler R., Ruszel M., (red.), Globalny rynek LNG, Rambler, Warszawa 2015.
Youngs R., Energy security: Europe’s new foregin policy challenge, Taylor & Francis Group, London 2011.
Akty prawne
Decyzja Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjedno-czonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobo-wiązań (Dz. Urz. UE. L 207/15 z 4.08.2015).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod wzglę-dem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji w niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 (Dz. Urz. L 76/3 z 19.03.2018).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/
UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE l 315/1
z 14.11.2012).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE L 09.211.55).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 09.140.16).
Dyrektywa 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej
w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. (Dz. Urz. UE L 8/3 z 13.01.2009).
Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elek-trycznej i inwestycji infrastrukturalnych (Dz. Urz. UE L 06.33.22).
Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., zmieniająca dyrektywę 2003/87 WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych protokołu z Kioto (Dz. Urz. L 338/18 z 13.11.2004).
Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/
96/WE w zakresie możliwości stosowania przez określone państwa członkowskie czasowych zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energię elektryczną (Dz. Urz. L 157 z 30.04.2004).
Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii (Dz. Urz. UE L 52/50 z 21.02.2004).
Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. L 283
z 31.10.2003).
Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. L 275 z 25.10.2003).
Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. L 309 z 27.11.2001).
Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. L 27/20
z 30.01.1997)
Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. L 257/26).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1271).
Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158).
Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1184).
Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r., w sprawie przyjęcia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., Warszawa,
16 kwietnia 2014 r.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 317).
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r., poz. 9).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1593).
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984).
Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1165).
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 925).
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U.
z 2016 r., poz. 542).
Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2365).
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1361).
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478).
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1088).
Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r., poz. 552).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551).
Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104).
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywana kosztów powstałych u wy-twórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 343).
Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy
– Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności ( Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 169, poz. 1199), art. 2 pkt 1.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r.
Nr 183, poz. 1538).
Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552).
Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2002 r.
Nr 135, poz. 1144).
Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 792).
Ustawa z dnia 26października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 103,
poz. 1099).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 1373).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 44, poz. 202).
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1991 r. Nr 107, poz. 464).
Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U.
z 1990 r. Nr 51, poz. 298).
Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z. 1990 r. Nr 14, poz. 89).
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej (Dz. U. z 1989 r. Nr 41, poz. 324).
Ustawa z dnia 23 października1987 roku o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania gospodarki narodowej (Dz. U. z 1987 r. Nr 33, poz. 181).
Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego (Dz. U. z 1990 r. Nr 33, poz. 183).
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1981 r.
Nr 24, poz. 122).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczenia i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1455).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez pań-stwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia pary-skiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. L 156/26 z 19.6.2018).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U.
z 2018 r., poz. 640).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 2500).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312/54 z 28. 11.2017).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1938 z dnia 25 paź-dziernika 2017 r. dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE L 280 z 28.10.2017).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988).
Rozporządzenie Komisji UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220/1
z 25.08.2017).
Rozporządzenie Ministra Energii z 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu
obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączenia do sieci (Dz. U. poz. 1084).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 150).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz. Urz. L 344/1 z 17.12.2016).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1753).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dz. Urz. UE L 259/42 z 27.09.2016).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz.
UE L 241/1 z 8.09.2016).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223/10 z 18.08.2016).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112/1 z 27.04.2016).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197/24 z 25.07.2015).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych (Dz. Urz. UE L 2015.113.13).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporzą-dzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1912).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1940).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczną uprawnień do emisji (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 472).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, zastępujące rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych
w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174/1 z 26.06.2013).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. Nr 108, poz. 701).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (Dz. Urz. L 306/25).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 paź-dziernika 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 8.12.2011).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1117).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzenia do obrotu giełdowego praw majątkowych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 6, poz. 30).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz.
UE L 09.211.15).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Dz. Urz. UE L 09.211.1).
Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211/12).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporzą-dzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroener-getycznego (Dz. U. Nr 162, poz. 1005).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczna (Dz. U. Nr 90, poz. 548).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegóło-wych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92).
Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. L 275/32 z 25.10.2003).
Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht 7 luty 1992.

Strony internetowe
https://www.ure.gov.pl/
http://www.cire.pl/
https://ec.europa.eu/
https://www.pse.pl/
https://infolupki.pgi.gov.pl/
https://www.iea.org/
http://forum-energii.eu/
http://hdr.undp.org
https://www.emrdeliverybody.com/
https://wysokienapiecie.pl/
http://www.pkee.pl/
https://www.iaea.org/
https://www.energy-charts.de/index.htm
http://www.ekoedu.uw.edu.pl/
https://www.mos.gov.pl/
https://carbonmarketwatch.org/
https://swiatoze.pl/
http://www.ajol.info/
https://wrma.org/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.mg.gov.pl/
https://www.nbportal.pl/
https://stat.gov.pl/
https://www.entsoe.eu/
http://www.me.gov.pl/
http://reut-institute.org/
https://www.ecb.europa.eu/
https://danepubliczne.gov.pl/

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Odnawialne źródła energii w świetle...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zasada dostępu stron trzecich w pra...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Niekonwencjonalne źródła ropy i gaz...

7.50 zł 30.00 zł Cena netto: 7.14 zł

Wybrane aspekty bezpieczeństwa ener...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Regionalna integracja elektroenerge...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Konkurencyjność w sektorze elektroe...

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Charakter prawny umowy kompleksowej...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Polski wpływ na kształtowanie polit...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Marketing w elektroenergetyce

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Funkcjonowanie polskiego rynku ener...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Wybrane aspekty efektywności energe...

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Najczęściej kupowane