• By biegli byli biegli. Poradnik dla biegłych sądowych i prawników. Część 2

By biegli byli biegli. Poradnik dla biegłych sądowych i prawników. Część 2

 • Autor: Artur Powszek Władysław Powszek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-893-0
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 207/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Biegli sądowi stali się ważnym elementem wielu procesów cywilnych, jako źródło wiedzy niezbędnej sądowi w postępowaniu dowodowym.  Mimo  to na rynku wydawniczym nie było dotychczas publikacji dającej biegłym podstawy potrzebnej im  wiedzy prawniczej oraz pokazującej biegłym i prawnikom praktyczną stronę opiniowania na potrzeby sądów orzekających. 

Książka nie jest pracą naukową. Charakter jej oddaje podtytuł:  „Poradnik  dla biegłych i prawników”. Cel tej książki można ująć w stwierdzeniu: by biegli byli w opiniowaniu bardziej biegli oraz by prawnicy byli lepiej przygotowani i bardziej dociekliwi w weryfikowaniu opinii, gdy budzą one  wątpliwości. Parafrazując prof. Jana Sehna: Nie ma dobrej teorii bez znajomości praktyki ani dobrej praktyki bez znajomości teorii. Autorzy książki przypominają, że biegli i prawnicy nie są w procesie sądowym przeciwnikami, gdyż każdy z nich ma inną, ważną do spełnienia rolę, swoją rolę.

Część 2 książki przedstawia zagadnienia związane z opiniowaniem przez biegłych, z etyką ich postępowania, należnościami za wykonane czynności, ochronę związaną z wykonywanymi przez nich czynnościami oraz odpowiedzialnością biegłego.

Książka adresowana jest do: biegłych sądowych, prawników występujących w procesach, asesorów sądowych, asystentów sędziego i prokuratora. Skierowana jest również do studentów prawa, aplikantów w zawodach prawniczych, wreszcie do potencjalnych biegłych, dla których może stanowić rodzaj podręcznika. Książka ta będzie przydatna każdemu, kto zechce pogłębić swą wiedzę na temat funkcjonowania biegłych w wymiarze sprawiedliwości.

W serii:

     

Spis treści:

Rozdział I. Zasady etyki


1.1. Zagadnienia ogólne
1.2. Zasady etyki biegłych sądowych
1.3. Problemy etyczne przy wykonywaniu czynności biegłego
1.3.1. Terminowość sporządzenia opinii
1.3.2. Kontakty biegłego z sędziami orzekającymi
1.3.3. Kontakty biegłego ze stronami procesu
1.3.4. Uprzedzenia i stereotypy
1.3.5. Błąd i przyznanie się do błędu
1.3.6. Posługiwanie się tytułem biegłego sądowego w działalności pozasądowej biegłego
1.4. Rady i przykazania biegłego
1.5. Zasady etyki zawodowej prawników
1.6. Przykazania dla prawników

Rozdział II. Opiniowanie biegłych

2.1. Błąd opiniodawcy, błędy w sporządzaniu opinii
2.2. Doręczenie opinii stronom
2.2.1. Zastrzeżenia do opinii
2.2.2. Wnioski dowodowe strony
2.3. Przesłuchanie biegłego
2.3.1. Przyczyny i cele przesłuchania biegłego
2.3.2. Uczestnicy przesłuchania
2.3.3. Przygotowanie do przesłuchania
2.3.4. Przebieg i treść przesłuchania
2.3.5. Konfrontacja biegłych
2.3.6. Protokołowanie przesłuchania
2.4. Sprostowanie opinii przez biegłego
2.4.1. Zasada własnego bezpieczeństwa biegłego
2.5. Ocena opinii
2.5.1. Ocena opinii przez sąd orzekający
2.5.2. Opinie innych biegłych
2.5.3. Fetyszyzacja opinii
2.6. Zagadnienia pozostałe
2.6.1. Opinie biegłych wydane w innym postępowaniu
2.6.2. Opinia sporządzona na zlecenie strony przez biegłego sądowego
2.6.3. Złe i dobre praktyki w postępowaniu z udziałem biegłych
2.7. Tajemnica biegłego

Rozdział III. Należności biegłych

3.1. Wynagrodzenie biegłego
3.1.1. Podstawy prawne
3.2. Wynagrodzenie instytucji specjalistycznej
3.3. Wynagrodzenia opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
3.4. Zwrot biegłemu wydatków i utraconego zarobku lub dochodu
3.4.1. Zwrot poniesionych niezbędnych do wydania opinii wydatków
3.4.2. Zwrot kosztów podróży
3.4.3. Zwrot kosztów noclegu
3.4.4. Zwrot utraconego zarobku lub dochodu
3.4.5. Obniżenie lub nie przyznanie wynagrodzenia
3.5. Procedura przyznania należności
3.5.1.  Wniosek biegłego o wypłatę wynagrodzenia za wykonaną pracę
3.5.2. Weryfikacja wniosku biegłego o  wypłatę należności
3.5.3. Rola głównego księgowego sądu w wypłacie należności biegłym
3.6. Postanowienie sądu o przyznaniu wynagrodzenia za opinię
3.7. Zażalenie na postanowienie sądu o przyznaniu wynagrodzenia
3.8. Wypłata biegłemu należności
3.8.1. Wykorzystanie opinii biegłego w innym postępowaniu
3.8.2  Wynagrodzenie biegłego w przypadku oświadczenia przez niego, że przedmiot opinii przekracza jego kompetencje
3.9. Opodatkowanie wynagrodzenia biegłego
3.10. Wybrane interpretacje wydane przez Ministra Finansów
3.10.1. Biegły podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych
3.10.2. Biegły a prawo autorskie związane z opinią wykonaną dla sądu  
oraz prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
3.10.3. Biegły podatnikiem podatku od towarów i usług
3.10.4. Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
3.11. Złe i dobre praktyki związane z wynagrodzeniem biegłego

Rozdział IV. Odpowiedzialność biegłego

4.1. Zagadnienia ogólne
4.2. Odpowiedzialność wynikająca z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
4.2.1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo
4.2.2. Nieuzasadniona odmowa złożenia przyrzeczenia lub opinii
4.2.3. Nieusprawiedliwione opóźnienie w złożeniu opinii
4.2.4. Postanowienie sądu w sprawie grzywny
4.2.5. Zasądzenie zwrotu kosztów przez biegłego
4.3. Odpowiedzialność z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
4.4. Odpowiedzialność cywilna
4.5. Odpowiedzialność wynikająca z przepisów Kodeksu spółek handlowych
4.6. Odpowiedzialność karna
4.6.1. Fałszywe zeznanie oraz fałszywa opinia
4.6.2. Tajemnica postępowania a odpowiedzialność karna
4.7. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Rozdział V. Ochrona prawna biegłego

Aneksy
Wybrane akty prawne
Wybrana literatura
Spis rysunków i tabel

Artur Powszek
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską napisał na temat biegłych psychiatrów w postępowaniu karnym. Po studiach pracę rozpoczął w Szkocji, w kancelarii prawnej w Edynburgu specjalizującej się w odszkodowaniach komunikacyjnych. Obecnie zajmuje się sprawami związanymi z odszkodowaniami wynikającymi ze zdarzeń medycznych. Poznał przy tym praktyczną stronę funkcjonowania biegłych w krajach common law. Jest w trakcie aplikacji radcowskiej, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Książki tego autora

Władysław Powszek
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat pracuje w zawodzie radcy prawnego. Od wielu też lat jego szczególne zainteresowania dotyczą funkcjonowania biegłych sądowych w wymiarze sprawiedliwości, w teorii i praktyce. Był współorganizatorem ankiety przeprowadzonej wśród sędziów, biegłych, adwokatów i radców prawnych, dotyczącej funkcjonowania biegłych w wymiarze sprawiedliwości oraz autorem opracowania wyników tej ankiety. Współpracuje z Ośrodkiem Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, opiniując dla niej kolejne projekty ustawy o biegłych sądowych. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Książki tego autora

Wybrana literatura:

Książki


Banach P., Dowód z opinii instytutu i naukowo-badawczego, w: Rola biegłego we współczesnym procesie, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2002.
Białe plamy w psychologii sądowej, red. B. Gulli, I. Niewiadomska, M. Wysocka-Pleczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2010.
Bělohlávek A.J., Hŏtova R., Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Cieśla R., Wstępna konsultacja organu procesowego z osobą posiadającą wiadomości specjalne, w: Nauka wobec prawdy sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Deboa D., Biegły sądowy – osoba prywatna czy funkcjonariusz publiczny, w: Biegły w sądzie, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Doctrina multiplex veritas una, red. A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2004.
Dolecki H., Ciężar dowodu w procesie cywilnym, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998.
Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A., Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, Warszawa 2012.
Ekspertyza sądowa, red. J. Wójcikiewicz, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Ekspertyza sądowa. Wybrane zagadnienia, red. J. Markiewicz, Warszawa 1981.
Etyka i deontologia lekarska, red. T. Kielanowski, PZWL, 1985.
Feluś A., Poziom trudności w opiniowaniu czy ignorancja biegłych przyczyną błędnie rozpoznanego postępowania testamentowego i skazania w procesie karnym?, w: Biegły w sądzie, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Gierowski J.K., Kompleksowa ekspertyza o stanie zdrowia psychicznego sprawcy-problemy kompetencyjne, w: Biegły w sądzie, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Głazek A., Biegły sądowy i jego status, w: Iure et Facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Gromadzki C., Rola biegłego w procesach lekarskich, w: Rola biegłego we współczesnym procesie, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2002.
Gruza E., Co biegły miał na myśli, czyli refleksje o  języku opinii biegłych, w: Nauka wobec prawdy sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Gruza E., Junk sciencie po polsku, w: Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
Gruza E., O błędach i ich przyczynach w opiniach biegłych, w: Doctrina Multiplex Veritas Una, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
Gruza E., Psychologia sądowa dla prawników, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Gruza E., Ustawa o biegłych – realna potrzeba, czy kosztowny zbytek, w: Biegły w sądzie, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Hajdukiewicz D., Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach cywilnych, Wydawnictwo Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2008.
Habzda-Siwek E., Kwalifikacje do pełnienia funkcji biegłego – zarys problematyki, w: Iure et Facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Heitzman J., Błędy w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym, w: Biegły w sądzie, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Heitzman J., Ekspertyza psychiatryczna, w: Ekspertyza sądowa, red. J. Wójcikiewicz, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Hrehorowicz M., Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa, Poznań 2013.
Iudicium et scientia, red. A. Przyborowska-Klimczak, A. Tarach, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Iure et Facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi,Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Jaegerman K., Opiniowanie sądowo-lekarskie, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.
Jaworski R., Biegły sądowy – usługodawca czy źródło dowodowe, w: Iure et Facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulow i, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Jerzewska J., Od oględzin do opinii biegłego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jadłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, LexisNexis, Warszawa 2009.
Kalinowski S., Biegły i jego opinia, Warszawa 1994.
Kasprzyk P., Udział biegłego w sprawach rodzinnych, w: Rola biegłego we współczesnym procesie, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2002.
Kielanowski T. red., Etyka i deontologia lekarska, Warszawa 1985.
Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza, t. 1, T. Ereciński, J. Grudowski, M. Jędrzejewska, Warszawa 2002.
Koop I., Kompetencje biegłego, w: Biegły w sądzie, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Kopczyński G., Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Kopczyński G., Prawnoprocesowe aspekty przesłuchania biegłego w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, w: Nauka wobec prawdy sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Kotowski W., Problematyka wypadków drogowych, Warszawa 2016.
Krzemiński Z., Etyka adwokacka, Warszawa 2008.
Kunz J., Błąd w opiniach sądowo-lekarskich w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, Kraków 1999.
Leśniak M., Prawdy biegłego i decydenta procesowego, w: Wokół problematyki dokumentu, red. T. Widła, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
Lipczyński A., Psychologia sądowa, Difin, Warszawa 2007.
Locard E., Dochodzenie przestępstw według metod naukowych, Łódź 1937.
Łyczywek R., Szkice z psychologii sądowej, Szczecin 1998.
Marciszewski W., Sztuka dyskutowania, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1969.
Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, red. R. Jaworski, M. Szostak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Pawelec K., Metodyka pracy adwokata w sprawach wypadków drogowych, LexisNexis, Warszawa 2007.
Pawelec K., Proces dowodzenia w postępowaniu karnym, LexisNexis, Warszawa 2010.
Piasecki K., System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2010.
Pietrzkowski H., Czynności procesowe pełnomocnika w sprawach cywilnych, Wolters Kluwer Warszawa 2017.
Pietrzkowski H., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Wydawnictwo Prawne LexisNexis, Warszawa 2007.
Pobocha J., Niektóre problemy psychiatrii sądowej, w: Opiniowanie sądowo-lekarskie, A. Wilmowska-Pietruszyńska, D. Bilski, K. Kordel, A. Pietruszyński, J. Pobocha, T. Zyss, Wrocław 2013.
Postępy w naukach sądowych, wybrała M. Kała, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2009.
Ponikowski R., Ocena dowodu z opinii biegłego w świetle poglądów Sądu Najwyższego i praktyki sądów powszechnych, w: Nauka wobec prawdy sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, red. B. Lewandowski, Warszawa 2016.
Przyborowska-Klimczak A., Taracha A., Iudicum et Scentia, Księga jubileuszowa prof. Romualda Kmiecika, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Przybysz J., Psychiatria sądowa. Opiniowanie w postępowaniu cywilnym. Podręcznik dla lekarzy i prawników, Toruń 2007.
Psychologia i Prawo. Między teorią a praktyką, red. E. Habzda-Siwek, J. Kabzińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014.
Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J., Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów, Warszawa 1993.
Rejman S., Biegły w procesie cywilnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1984.
Rybarczyk M., Biegły w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2001.
Samborski E., Zarys  metodyki  pracy  sędziego  w  sprawach  karnych, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2002.
Shaughnessy J., Zehmeister E., Zehmeister J., Metody badawcze w psychologii, Gdańsk  2002.
Stanik J., Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
Szarek J., Lekarz weterynarii jako biegły, Olsztyn 1994.
Szewczyk K., Etyka i deontologia lekarska, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1994.
Świątek B., Błąd medyczny w praktyce medyka sądowego, w: Nauka wobec prawdy sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Świątek B., Lekarz medycyny jako biegły sądowy, w: Biegły w sądzie, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Tomaszewski T., Czy nowy biegły w nowej szacie, w: Iure et Facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Tomaszewski T., Przesłuchanie biegłego w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998.
Tomaszewski T., Kompetencje firm prywatnych do wydawania opinii w  postępowaniu karnym i cywilnym, w: Doctrina Multiplex Veritas Una, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
Turek J., Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
Turek J., Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, w: Rola biegłego we współczesnym procesie, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2002.
Widła T., Biegły sądzony, w: Biegły w sądzie, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Widła T., Kontrola dowodu z opinii biegłego, w: Iure et Facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Widła T., Metodyka ekspertyzy, w: Ekspertyza sądowa, red. J. Wójcikiewicz, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Widła T., O prawnej odpowiedzialności biegłych i jej rodzajach, w: Iudicium et scientia, Wolter Kluwer, Warszawa 2011.
Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D., Kordel K., Pietruszyński A., Pobocha J., Zyss T., Opiniodawstwo sądowo-lekarskie, Wrocław 2013.
Wolańska-Nowak P., Interpretacja wyników  ekspertyzy, w: Ekspertyza sądowa, red. J. Wójcikiewicz, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Wójcikiewicz J., Dowód naukowy w procesie sądowym, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2000.
Wójcikiewicz J., Metaopinie-wyraz siły czy słabości wymiaru sprawiedliwości?, w: Biegły w sądzie, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Wójcikiewicz J., Scientia auxilium iustitiae, w: Nauka wobec prawdy sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Wójcikiewicz J., Temida nad mikroskopem, TNOiK, Toruń 2009.
Wypadki drogowe Vademecum biegłego sądowego, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
Zahorski R., Metodyka pracy biegłego sądowego. Rekonstrukcja wypadku drogowego, Difin, Warszawa 2010.
Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami, red. B. Wojciechowski, Difin, Warszawa 2017.
Zienkiewicz D., Status biegłego sądowego, w: Wokół problematyki dokumentu, red. T. Widła, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.

Komentarze

Allerhand M., Kodeks postępowania cywilnego, Lwów 1932.
Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2005.
Bodio J., Demenecki T., Jakubowski A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2010.
Ereciński T., Jacek G., Jędrzejewska M., Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, t. 1, LexisNexis, Warszawa 2002.
Kegel A., Kegel Z., Przepisy o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1975.
Litauer J.J., Komentarz do procedury cywilnej, Warszawa 1933.
Postępowanie cywilne. Orzecznictwo, wprowadzenie T. Ereciński, Warszawa 2008.
Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2009.

Czasopisma

Baniuk K., Ekspert wszech nauk?, „Problemy Kryminalistyki” 2002, nr 4.
Głazek A., Opiniowanie sądowo-lekarskie i jego znaczenie w świetle potrzeb prawnych, „Arch. Med. Sąd. Krym.” 2007, LVII, s. 184–188.
Gołaczyński J., Kotecka S., Zalesińska A., Protokół w postaci zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia jawnego w sprawach cywilnych, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 19.
Gruza E., Kilka refleksji na temat konfrontacji biegłych , „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2008, t. XII.
Gurgul L., Jeszcze w sprawie roli biegłego w postępowaniu karnym, „Prokuratura i Prawo 2006, nr 2, s. 70-79.
Gurgul J., O swobodnej ocenie opinii biegłego, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 10, s. 34–59.
Hajdukiewicz D., Struktura opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach karnych i cywilnych, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005, nr 14(3), s. 243–250.
Kolasiński B., Wymagania wymiaru sprawiedliwości wobec biegłych psychiatrów i ich   orzeczeń, „Prokurator” 2005, nr 1 (21).
Kołecki H., Francuskie zasady deontologii biegłego sądowego, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2002, t. 5.
Kuryłowicz  K.,  Szacowanie  i  sprzedaż  nieruchomości  w  postępowaniu  egzekucyjnym,  Cz.  I  i  II, „Nieruchomości” 2005, nr 11 i 12.
Lipczyńska M., Ponikowski R., O jednolitą interpretację niektórych spornych pojęć z zakresu ekspertyzy, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 1981, nr 150.
Łyczywek R., Problemy etyki wykonywania czynności biegłego sądowego, „Nowe Prawo” 1969, nr 3.
Ossowski W., Uwagi o korzystaniu z biegłych w sprawach cywilnych, „Nowe Prawo” 1960, nr 10.206 Wybrana literatura
Pawelec K., Diupero T., Opinia biegłego w sprawach o roszczenia nabywców samochodów z wadami, „Monitor Prawniczy” 1998, nr 9.
Pikulik A., Obowiązki organu procesowego w przyjęciu pisemnej albo ustnej opinii biegłego, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2010, t. 15.
Piotrowska I., Pozycja i rola biegłego sądowego w świetle oczekiwań organu procesowego, „Arch. Med. Sąd. Krym.” 2007, LVII, s.196–199.
Rotkiewicz M., Kleks na umyśle, „Polityka” 2012, nr 9.
Sehn J., Dowód z biegłych w postępowaniu sądowym, „Nowe Prawo” 1956, nr 3.
Szostak R., Sołtyszewski I., Odpowiedzialność karna za błąd opiniodawczy – studium przypadku, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 1.
Śliwka M., Ciężar dowodu w procesach medycznych – między domniemaniami   faktycznymi,  a  dowodem prima facie, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2004, nr 54 (1).
Tomaszewski T., Stary biegły w nowej szacie, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2003, t. 8.
Tomaszewski T., Postanowienia o powołaniu biegłego w teorii i praktyce, „Problemy Kryminalistyki” 1984, nr 163 (styczeń–marzec).
Tomaszewski T., Postanowienie o powołaniu biegłego w teorii i praktyce, „Problemy Kryminalistyki” 1984, nr 1–3.
Tomaszewski T., Wartość niekategorycznych opinii biegłych, „Nowe Prawo” 1981, nr 9, s. 64–77.
Turek J., Opinie biegłych w zakresie wycen majątkowych, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 7.
Turek J., Procesowe skutki uchybień dowodowych sądu – Cz. I, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 5; Cz. II – „Monitor Prawniczy” 2003, nr 6; Cz. III – „Monitor Prawniczy” 2003, nr 7.
Widła T., Status prawny biegłego i jego konsekwencje, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2008, t. 12.
Widła T., Ekspertyzy irrelewantne, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 10.
Widła T., Uwagi o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego, „Palestra” 2007, nr 11–12.
Widła T., Odpowiedzialność biegłych – nowe problemy, „Palestra” 2005, nr 7–8.
Zachuta A., Biegli w centrum uwagi, „Edukacja Prawnicza” 2006, nr 4, 5 i 6.
Ziemba J., Przeprowadzenie dowodu z opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego w procesie cywilnym – wybrane zagadnienia, „Radca Prawny” 2005, nr 1.

Inne źródła

System Informacji Prawnej LEX Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer.
Legalis System Informacji Prawnej C.H. BECK.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Postępowanie egzekucyjne w administ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Pakiet: By biegli byli biegli

82.00 zł Cena netto: 78.10 zł

Najczęściej kupowane