• Biedy i bogactwo samotności. Studium psychologiczne

Biedy i bogactwo samotności. Studium psychologiczne

 • Autor: Zofia Dołęga
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-19-9
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 274/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Poczucie samotności jest osobistym doświadczeniem, które zapewne nie omija nikogo. Istotne jest jednak to, że w pewnych sytuacjach może stać się groźniejsze niż stres, ponieważ jej przeżywanie chroniczne przeorganizowuje pracę mózgu w podobny sposób, jak to się dzieje w stanach przewlekłego bólu fizycznego czy głodu. Jak dowodzą badania empiryczne, poczucie samotności jest zwykle stałym komponentem obniżonego dobrostanu psychicznego i fizycznego prowadzącym m.in. do wzrostu ciśnienia krwi, spadku odporności immunologicznej, powikłań powiązanych z chorobą już istniejącą, zaburzeń zdrowia psychicznego, a nawet krótszego życia. Autorka podkreśla uniwersalność i powszechność tego problemu, a jednocześnie na osobisty jego wymiar. Analizuje współczesne cywilizacyjno-kulturowe przyczyny samotności społecznej oraz znaczenie fenomenu samotności charakterologicznej. Wiele miejsca poświęca psychopatologii samotności w kontekście funkcjonowania rodzin problemowych i dysfunkcyjnych, a także problematyce traumatyzującego się rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Zwraca uwagę na udział komponentów doświadczania samotności w problemach neurorozwojowych, w spektrum depresyjnym, wybranych grupach uzależnień, chorobach przewlekłych.

Spis treści:

Zamiast wstępu – psychologia szczęścia vs psychologia stanów  
negatywnych

Wprowadzenie do problematyki samotności
Semantyka, aspekty i fenomeny samotności
Socjologia i socjodemografia samotności

Oblicza samotności – od różnych stanowisk teoretycznych w stronę konceptualizacji w badaniach własnych
Historia badań nad samotnością psychologiczną
Atrybucyjny charakter poczucia samotności – badania własne
Złożona, emocjonalna natura poczucia samotności

Pierwotne źródła i mechanizmy poczucia samotności
Samotność w aspekcie rozwojowym – socjobiologia osamotnienia
Traumatyzacja rozwoju psychicznego a osamotnienie

Samotność w rodzinach i bliskich związkach
Poczucie samotności u młodzieży – na styku relacji wertykalnych i relacji horyzontalnych
Strata i żałoba w rodzinie
Samotność w rodzinach problemowych
Samotność dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Osobowość i samotność
Typy osobowości samotniczej
Cechy psychiczne a samotność psychologiczna
Potrzeby i dążenia a poczucie samotności
Mechanizmy obronne wobec poczucia samotności i motywacja kierunkowa

Samotność a zdrowie fizyczne i psychiczne

Samotność w spektrum depresyjnym

Samotność a niektóre uzależnienia behawioralne
Samotność osób funkcjonujących we spektrum autyzmu

Paradoksy samotności

Ograniczenia mentalizacji
Od pierwotnego narcyzmu do poczucia samotności nie tylko w bliskich związkach
Opór psychologiczny i samotność
Obronna skuteczność kompensacji poczucia samotności w warunkach istotnego naruszenia zdrowia
Zamiast zakończenia – szczęście to wybór pogodnego pesymisty

Bibliografia
Aneks

Prof. dr hab. Stanisława Steuden:

Na uznanie zasługuje konsekwencja i wnikliwość autorki w pogłębianiu i poszerzaniu wiedzy na temat samotności. Wymiernym efektem tego jest opracowanie globalnej koncepcji samotności zawierającej trzy wymiary podstawowe: emocjonalny, społeczny i  egzystencjalny, a  także autorskich metod pomiaru samotności dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pragnę także wskazać na znakomity warsztat naukowy autorki łączący wiedzę teoretyczną z praktyką psychologiczną – czego wymownym wyrazem jest konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska samotności.
 

Dr hab. Katarzyna Waszyńska:

Jest to swoiste remedium na pokutujące w  świadomości społecznej i  kulturze popularnej mity i  gotowe recepty odnoszące się do zalecanej przemiany wewnętrznej w  celu realizacji swoich celów, uzyskania satysfakcji z życia i radzenia sobie z samotnością. Poruszone przez autorkę treści mogą być ciekawą propozycją zarówno dla naukowców, dydaktyków, terapeutów, jak również szerokiego kręgu osób zainteresowanych tematyką relacji społecznych. Walorem publikacji jest interdyscyplinarna perspektywa w  przedstawieniu zjawiska, jak również ukazanie jego specyfiki na tle makro- i mikrokontekstów.

Zofia Dołęga
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia SWPS. Psycholog i nauczyciel dyplomowany w systemie szkolnictwa powszechnego. Specjalistka w zakresie psychologii rozwojowej, edukacyjnej, stosowanej psychologii rozwoju i psychopatologii rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, a także psychometrii i diagnostyki psychologicznej dla celów wychowawczo-klinicznych. Jej obszarem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jest problematyka straty, samotności psychologicznej, niedokończonej i powikłanej żałoby, stresu posttraumatycznego, czynników ryzyka zaburzeń w sferze emocjonalno-społecznej i komunikacyjnej w okresie dzieciństwa i młodości.

Książki tego autora

Abramson, L., Alloy, L. (1979). Jugment of contingency in depresse and nonde-
pressed students: Sadder but viser? Journal of Experimental Psychology:
General, 108, 441–485.
Adamczyk, L. (2013). Mentalizacja. Cz. 2: Neurofizjologiczne podłoże mentalizacji,
pojęcia zbliżone zakresem i znaczeniem do mentalizacji, przedmentalizacyjne
tryby  funkcjonowania  psychicznego,  ocena  mentalizacji.  Psychoterapia,  3,
166, 37–46.
Adamson, L. & Frick, J. (2003). The Still Face: A History of a Shared Experimental
Paradigm, Infancy, 4 (4), 451–473.
Adorno, T.W. (2010). Osobowość autorytarna. Warszawa: PWN.
Allen, J.G., Fonagy, P., Bateman, A.W. (2014). Mentalizowanie w praktyce kli-
nicznej. Kraków: Wyd. UJ.
Andersson, L., Mullins, L.C., & Johnson, D.P. (1989). Parental intrusion versus so-
cial  isolation:  A  dichotomous  view  of  the  sources  of  loneliness.  W:  M.  Hojat
& R. Crandall (red.). Loneliness: Theory, research and application (125–134).
Newbury Park, CA: Sage.
Argyle, M. (1998). Zdolności społeczne. W: S. Moscovici (red.). Psychologia spo-
łeczna w relacji ja – inni (77–104). Warszawa: WSiP.
Aries, Ph. (1995/2000). Historia dzieciństwa. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.
Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze
stresem i nie zachorować. Warszawa: IDN.
Arnett, J.J. (2000). Emerging adulthood. A theory of development from the late te-
ens through the twenties. American Psychologist, 55, 5, 469–480.
Arndt, J., Routledge, C., Cox, C., Goldenberg, J.L., (2005). The worm at the core:
A terror management perspective on the roots of psychological dysfunction.
Applied and Preventive Psychology, 11, 191–213.
Asher,  S.R.,  Paquette,  J.A.  (2003).  Loneliness  and  peer  relations  in  childhood.
Current Directions in Psychological Science, 12, 3, 75–78.
Baggini, J., Macaro, A. (2014). Filozof na kozetce. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Baka, Ł. (2005). Próba krytycznego spojrzenia na teorię opanowania trwo-
gi. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Seria Psycholo-
gia, XIII, 55–67.235 Bibliografia
Baron-Cohen, S., Golan, O., Chakarabarti, B., Belmonte, M.K. (2008). Social cogni-
tion and autism spectrum conditions. W: C. Sharp, P. Fonagy, I. Goodyer (red.).
W:  Social  cognition  and  Developmental  Psychopatology  (29–56).  Nowy
Jork, NY: Oxford University Press.
Bartholomew, K., (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. Jo-
urnal of Social and Personal Relationships, 7, 147–178.
Bartholomew, K. & Horowitz, L.M. (1991). Attachment styles among young adults:
A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psy-
chology, 61, 226–244.
Baumeister, R.F., Twenge, J.M., Ciarocco, N.J., Bartels, J.M. (2007). Social Exclu-
sion Decreases Prosocial Behavior. Journal of Personality and Social Psy-
chology, 92, 1, 56–66.
Bazińska, R., Drat-Ruszczak, K. (2000). Struktura narcyzmu w poleskiej adaptacji
kwestionariusza NPI Ruskina i Halla. Czasopismo Psychologiczne, 2000, 6,
3–4, 171–188.
Bazylak, J., Siek, S. (1983). Elementy higieny psychicznej w psychologii pa-
storalnej. Warszawa: ATK.
Bee, H. (2000). The developing child. Boston, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore:
Allyn and Bacon.
Bering, J.M. (2008). Why hell is other people: Distinctively human psychological
suffering. Review of General Psychology, 12, 1–8.
Berlin, L.J., Cassidy, J., Belsky, J. (1995). Loneliness in young children and infant-
mother attachment: A Longitudinal Study. Merrill-Palmer Quarterly, 41, 1,
91–103.
Bertalanffy, L. von (1984). Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowa-
nie. Wyd. II. Warszawa: PWN.
Beyers, W., Goossens, L. (1999). Emotional autonomy, psychosocial adjustment and
parenting: interactions, moderating and mediating effects. Journal of Adole-
scence, 22 (6), 753–769.
Bielecka-Palenga, I. (2018). Relacje wewnątrzrodzinne w percepcji nastolat-
ka a ryzyko uzależnienia od Internetu. Niepublikowana praca magisterska
pod kierunkiem Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Uniwersytetu SWPS.
Biskupska, N. (2016). Wsparcie społeczne i strategie radzenia sobie ze stre-
sem jako predyktory poczucia samotności rodziców po stracie dziecka.
Niepublikowana praca magisterska pod kierunkiem Z. Dołęgi. Katowice: Ar-
chiwum Uniwersytetu SWPS.
Błażek, M., Kaźmierczak, M. (2009). Struktura rodziny pochodzenia a inteligencja
emocjonalna jednostki. W: T. Rostowska (red.). Psychologia rodziny: małżeń-
stwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań (302–317). Warszawa: Difin.
Boduszek, D., Dhingra, K., Debowska, A. (2016). The Integrated Psychosocial Model
of Criminal Social Identity (IPM-CSI). Deviant Behavior, 37 (9), 1023–1031.
Boduszek, D., Debowska, A., Dhingra, K., DeLisi, M. (2016). Introduction and vali-
dation of Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) in a large prison sam-
ple. Journal of Criminal Justice, 46, 9–17.236 Bibliografia
Bomba, J., Jaklewicz, H. (1990). Depresja u dzieci podejmujących naukę szkolną.
Rozpowszechnienie  zjawiska  i  jego  zależność  od  możliwości  przystosowaw-
czych dziecka. Psychoterapia, 4, 15–19.
Borecka-Biernat, D. (2006). Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych
sytuacjach  społecznych.  Psychospołeczne  uwarunkowania.  Wrocław:
Wyd. UWr.
Borucka-Iwańska, A., Dołęga, Z. (2018). Dziecko w żałobie – przegląd stanowisk
teoretycznych i badań. Psychologia Rozwojowa, 23, 1, s. 9–26.
Boyd, D., Bee, H. (2007). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.
Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: PWN.
Brage, D., Meredith, W. (1994). A causal model of adolescent depression. The Jour-
nal of Psychology, 128, 455–468.
Brennan, K.A., Clark, C.L., Shaver, P.R. (1998). Self-report measurement of adult
attachment.  An  integrative  overview.  W:  J.A.  Simpson  i  W.S.  Rholes  (red.).
Attachment  theory  and  close  relationships  (46–76).  New  York:  Guilford
Press.
Brennan, K.A., Shaver, P.R. (1995). Dimensions of adult attachment affect regula-
tion and romantic relationship functioning. Personality and Social Psycho-
logy Bulletin, 21, 267–283.
Brennan, K.A., Shaver, P.R., Tobey, A.E. (1991). Attachment styles, gender, and pa-
rental problem drinking. Journal of Social and Personal Relationships, 8,
451–466.
Brzezińska,  A.I.,  Kaczan,  R.,  Piotrowski,  K.,  Rękosiewicz,  M.  (2011).  Odroczona
dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka, 4, 67–107.
Brzezińska, A., Zwolińska, K. (2010). Marginalizacja osób z ograniczeniami spraw-
ności na skutek zaburzeń psychicznych. Polityka Społeczna, 2, 16–22.
Brzeziński, J. (1996). Metodologia nadań psychologicznych. Warszawa: PWN.
Buczek, M. (2019). Korelaty poczucia koherencji u młodocianych przestęp-
ców. Niepublikowana praca magisterska pod kierunkiem Z. Dołęgi. Katowice:
Archiwum Biblioteki Uniwersytetu SWPS.
Budnicka, W. (2010). Wsparcie społeczne i samotność rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych. Niepublikowana praca magisterska pod kierunkiem Z. Dołęgi.
Katowice: Archiwum Biblioteki UŚl.
Burkeman, O. (2012). The Antidote: Happiness for the people who can’t stand posi-
tive thinking. New York: Farrar, Straus and Girous.
Buss,  D.M.  (1990).  The  evolution  of  anxiety  and  social  exclusion.  Journal  of
Social and Clinical Psychology, 9, 2, 196–201.
Buss, D.M. (1997). Human social motivation in evolutionary perspective: Groun-
ding terror management theory. Psychological Inquiry, 8, 22–26.
Buss, D.M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.
Batorski, D., Marody, M., Nowak, A. (red.). (2006). Społeczna przestrzeń Interne-
tu. Warszawa: Academica.
Cacioppo, J.T., Hawkley, L.C., Crawford, L.E., (2002). Loneliness and health: Poten-
tial mechanisms. Psychosomatic Medicine, 64, 407–417.237 Bibliografia
Cacioppo, J.T., Patrick, W. (2008). Loneliness: Human Nature and the need for
social connection. New York: W.W. Norton and Company.
Cacioppo,  J.T.,  Fowler,  J.H.,  Christakis,  N.A.  (2009).  Alone  in  the  crowd:  The
structure and spread of loneliness in a large social network. Journal of Per-
sonality and Social Psychology, 97, 6, 977–991.
Cacioppo, J.T. (2010). Na głodzie ludzi. Charaktery, 10, 165, 58–61.
Carr, A., (2009). Psychologia pozytywna. Nauka o ludzkim szczęściu i ludz-
kich siłach. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
Csíkszentmihályi,  M.  (2005).  Przepływ.  Psychologia  optymalnego  doświad-
czenia. Wyd. II. Warszawa: Wyd. Jacek Santorski.
Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Inter-
netu. Warszawa: PWN.
Chełstowska,  A.  (2016).  Alimenty  na  dzieci  –  diagnoza  systemu  polskiego
i  przegląd  praktyk  zagranicznych.  Warszawa:  Wyd.  Fundacja  Instytut
Spraw Publicznych.
Cieplak, A. (2016). Ma być czysto. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
Cierpiałkowska,  L.,  Gościniak,  J.  (red.).  (2008).  Współczesna  psychoanaliza.
Modele konfliktu i deficytu. Poznań: Wydawnictwo UAM.
Cierpka, A. (2001). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski
(red.).  Z  zagadnień  współczesnej  psychologii  wychowawczej  (109–129).
Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
Clack, G. (2010). An offsite activity policy for asthma camp. Pediatric Nursing,
22 (2), 22–26.
Cohen, J.A., Mannarino, A.P., Deblinger, E. (2011). Terapia traumy i trauma-
tycznej żałoby u dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. UJ.
Comte, Sponville, A. (2016). Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do ducho-
wości bez Boga. Warszawa: Wyd. Czarna Owca.
Coyne, J.C. (1994). Self-reported distress. Analog or ersatz depression? Psycholo-
gical Bulletin, 116, 29–45l.
Cramer, K.M., Barry, J.B. (1999). Conceptualizations and measures of loneliness: a com-
parison of subscales. Personality and Individual Differences, 27, 491–502.
Cramer, K.M., Neyedley, K.A. (1998). Sex differences in loneliness: The role of ma-
sculinity and femininity. Sex Roles, 38, 7–8, 645–653.
Cudak, H. (1999). Rocznik Pedagogiki Rodziny. Studia i Rozprawy. T. II. Piotr-
ków Trybunalski: Wyd. Rostowska T: Poligrafia Film.
Cudak, H. (2011). Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze.
Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy, 1 (2), 7–14.
Cutrona, C. (1982). Transition to collage. Loneliness and the process of social adju-
stment. W: L. Peplau, D. Perlman (red.). Loneliness a sourcebook of currant
theory, research and therapy (s. 291–309). New York: John Wiley & Sons.
Czapiński, J. (red.). (2002). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdro-
wiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN.
Dambach, K.E. (2003). Mobbing  w  szkole.  Jak  zapobiegać  przemocy  grupo-
wej? Gdańsk: GWP.238 Bibliografia
Danilewicz, W. (2005). Dziecko w rodzinie rozłączonej. W: J. Bińczycka, B. Smoliń-
ska-Theiss (red.). Wymiary dzieciństwa: problemy dziecka i dzieciństwa
w zmieniającym się społeczeństwie (s. 135–144). Kraków: Impuls.
Danilewicz, W. (2008). Rodzina migracyjna jako typ współczesnej rodziny w Pol-
sce: wybrane aspekty. W: Janke, A.A. (red.). Wychowanie rodzinne w teorii
i praktyce: rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej (s. 66–73).
Toruń: Akapit.
Daschmann, E.C, Goetz, T., Stupnisky, R.H. (2014). Exploring the antecedents of
boredom: Do teachers know why students are bored? Teaching and Teacher
Education, 39, 22–30.
Davis, M.H., Morris, M.M., Kraus, L.A. (1998). Relationship-specific and global per-
ception of social support: Associations with well-being and attachment. Jour-
nal of Personality and Social Psychology, 74, 2, 468–481.
Dessuant,  P.  (2007).  Narcyzm  –  przegląd  koncepcji  psychoanalitycznych.
Gdańsk: GWP.
Dias, B.G., Ressler, K.J. (2014). Parental olfactory experience influences beha-
vior and neural structure in subsequent generations. Nature Neuroscience,
17, 89–96.
Diener, E., Lucas, R.E., Oishi, S. (2004). Dobrostan psychiczny. Nauka o szczę-
ściu i zadowoleniu z życia. W: J. Czapiński (red.). Psychologia pozytywna.
Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (35–50). Warsza-
wa: PWN.
Dmitrzak-Węglarz, M., Hauser, J. (2009). Mechanizmy epigenetyczne w chorobach
psychicznych i zaburzeniach funkcji poznawczych. Psychiatria, 6, 2, 51–60.
Doane, L., Adam, E.K. (2010). Loneliness and cortisol: Momentary, day-to-day, and
trait associations. Psychoneuroendocrinology, 35, 3, 430–441.
Doka, K. (2002). Disenfranchised grief: New directions, challenges and stra-
tegies for practice. Champaign, IL: Research Press.
Doktór, T. (1988). Psychologiczne koncepcje narcyzmu. Nowiny Psychologiczne,
5, 3–22.
Doktór, T. (1991). Nieobecni ojcowie. Psychospołeczne konsekwencje braku udzia-
łu ojca w wychowaniu. Nowiny Psychologiczne, 3/4, 83–97.
Dołęga, Z. (1987). Indywidualne preferencje poznawcze dzieci a ich gotowość do
zachowań allocentrycznych w warunkach specyficznego stylu wychowaw-
czego rodziny. W: M. John (red.). Orientacja dzieci i młodzieży w sytu-
acjach społecznych (60–76). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź:
Zakład Ossolineum.
Dołęga, Z. (1995). Samotność dorastających w ich relacjach społecznych. W: I. He-
szen-Niejodek (red.). Doświadczenie kryzysu – szansa czy ryzyko zabu-
rzeń (s. 43–63). Katowice: Wyd. UŚl.
Dołęga, Z. (1997). Rozumienie samotności przez dzieci i młodzież. Psychologia
Wychowawcza, 5, 436–448.
Dołęga, Z. (1999). Samotność jako problem w okresie dorastania. Sztuka Lecze-
nia, 3, 67–75.239 Bibliografia
Dołęga, Z. (2000a). Autonomia w okresie dorastania. Czasopismo Psychologicz-
ne, 6, 12, 77–87.
Dołęga, Z. (2000b). Samotność i wsparcie społeczne – analiza porównawcza mło-
dzieży zdrowej i z problemami zdrowotnymi. Sztuka Leczenia, 4, 75–85.
Dołęga, Z. (2002a). O relacji przywiązania. W: B. Jodłowska (red.). Dziecko w krę-
gu wychowania (79–98). Kraków: Impuls.
Dołęga, Z. (2002b). Wsparcie społeczne a samotność w okresie dorastania. Psy-
chologia Rozwojowa, 7, 1, 67–77.
Dołęga, Z. (2003). Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empi-
ryczne. Katowice: Wyd. UŚl.
Dołęga,  Z.  (2004).  Pozycje  funkcjonalne  a  spójność  rodzin  w  percepcji  dora-
stających.  W:  M.  John-Borys  (red.).  Spójność  rodzinna  dorastających
(s. 86–102). Katowice: Wyd. UŚl.
Dołęga,  Z.  (2006a).  Poczucie  samotności  uczniów  w  kontekście  spójności  klasy
szkolnej. W: M. John-Borys, Z. Dołęga (red.). Z badań nad zdrowiem psy-
chicznym uczniów – wstęp do działań profilaktycznych szkoły (69–88).
Katowice: Wyd. UŚl.
Dołęga, Z. (2006b). Samotność jako stan psychiczny – samotność jako cecha psy-
chologiczna.  W:  P.  Domeracki,  W.  Tyburski  (red.).  Zrozumieć  samotność.
Studium interdyscyplinarne (253–276). Toruń: Wydawnictwo UMK.
Dołęga,  Z.  (2009a).  Agresja  i  samotność  dorastających  z  rodzin  o  dysfunkcjo-
nalnej spójności. W: D. Borecka-Biernat (red.). Poszukiwanie uwarunko-
wań zaburzeń w zachowaniach młodzieży w interakcjach społecznych
(s. 57–80). Wałbrzych: Wyd. WSiP.
Dołęga, Z. (2009b). Narcyzm jako predyktor poczucia samotności u okresie dora-
stania. W: L. Szewczyk, E. Talik (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii
klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka (69–81). Lu-
blin: Wyd. TN KUL.
Dołęga, Z. (2009c). Poczucie samotności gimnazjalistów a sposoby radzenia sobie
w sytuacjach szkolnych w kontekście autodestruktywności. W: Z. Dołęga (red.).
Zdrowie psychiczne uczniów – różne konteksty i odniesienia (154–181).
Katowice: Wyd. UŚl.
Dołęga, Z. (2010a). Psychologiczne podstawy i społeczny aspekt wychowa-
nia integrującego. Kraków: Wyd. WN KAFM.
Dołęga, Z. (2010b). System rodzinny a samotność dzieci i młodzieży. W: J. Cichla,
J. Herberger, D. Skwarek (red.). Kultura  pedagogiczna  współczesnej  ro-
dziny (205–219). Głogów: Wyd. Druk Art.
Dołęga, Z. (2011a). Kompetencje emocjonalno-poznawcze dorastających w świetle
modelu konfluencji. W: T. Sakowicz, K. Gąsior, B. Zawadzka (red.). Dziecko
w rodzinie. Nadzieje i zagrożenia (61–71). Kielce: Wyd. UJK.
Dołęga,  Z.  (2011b).  Rozwój  obrazu  ciała  –  od  dzieciństwa  do  kryzysu  w  okre-
sie adolescencji. W: E. Kędra, I. Bajster (red.). Kryzysy rozwojowe dzieci
i  młodzieży  a  możliwości  wsparcia  społecznego  (7–24).  Legnica:  Wyd.
TPN, WSM.240 Bibliografia
Dołęga, Z., Turek, A., Irzyniec, T., Jeż, W. (2012). Płeć psychologiczna, obraz cia-
ła i poczucie samotności kobiet po otrzymaniu rozpoznania zespołu Turnera.
Czasopismo Psychologiczne, 18, 1, 143–153.
Dołęga,  Z.  (2013a).  Kozioł  ofiarny  w  klasie  –  w  poszukiwaniu  psychologiczne-
go portretu. W: D. Borecka-Biernat (red.). Zachowania  agresywne  dzieci
i  młodzieży.  Uwarunkowania  oraz  możliwości  ich  przezwyciężania
(287–306). Warszawa: Difin.
Dołęga, Z. (2013b). Skala do Badania Samotności (SBS). Przegląd Psychologicz-
ny, 56, 3, 23–346.
Dołęga, Z. (2014). Otwartość psychologiczna a poczucie samotności dziewcząt pi-
szących blogi. W: K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka (red.). Media – kultu-
ra  popularna  –  polityka:  wzajemne  oddziaływanie  i  nowe  zjawiska
(199–222). Kraków: AFAM.
Dołęga, Z. (2015a). Family cohesion and the loneliness of adolescents from tempo-
rarily disconnected families due to economic migration. Polish Psychological
Bulletin, 46 (1), 45–52.
Dołęga, Z. (2015b). Reaktancja w motywacji zadaniowej gimnazjalistów. Czasopi-
smo Psychologiczne, 21, 2, 257–265.
Dołęga, Z., Irzyniec, T. (2015c). Rola kontekstu społecznego w atypowym rozwoju
dziewcząt i kobiet z zespołem Turnera. Czasopismo Psychologiczne – Psy-
chological Journal, 21, 1, 65–72.
Dołęga, Z., Borucka-Iwańska, A. (2016). Próba adaptacji programu terapeutyczne-
go dla dzieci doświadczających traumatycznej lub powikłanej żałoby. Czaso-
pismo Psychologiczne, 22, 2, 307–315.
Dołęga, Z. (2017). Skala Poczucia Samotności do badań dzieci – doniesienia wstęp-
ne. Psychologia Rozwojowa, 22, 1, 93–114.
Dołęga, Z. (2018). Samotność jako kategoria psychologiczna w odniesieniu do dzie-
ci i młodzieży. W: M. Gajewski, Z. Dołęga, (red). Społeczne i osobiste prze-
strzenie  samotności  (53–74).  Warszawa–Milanówek:  Oficyna  Wydawnicza
von Velke.
Domeracki, P. (2009). Zła samotność. W kręgu malistycznych koncepcji sa-
motności. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Domeracki,  P.  (2016).  Rozstaje  samotności.  Studium  filozoficzne.  Kraków:
Nomos.
Domeracki, P., Tyburski, W. (red.). (2006). Zrozumieć samotność. Studium in-
terdyscyplinarne. Toruń: Wyd. UMK.
Downs, A. (2004). The half-empty heart: a supportive guide to breaking free
from chronic discontent. New York: Saint Martin Gryffin.
Drwal, R.Ł. (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagad-
nienia i techniki. Warszawa: PWN.
DSM-V (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V–5. Arling-
ton, VA: American Psychiatric Publishing.
Drzazga-Lech, M. (2017). Zaburzenia ze spektrum autyzmu jako piętno jednost-
ki i jej rodziny. Socjologiczna analiza jednostek zrzeszonych w Regionalnym 241 Bibliografia
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Autystycznych i ich Rodzin. W: K. Juszczyk-
Fredkiewicz, G. Libora, A. Górny, A. Zygmunt (red.). Rodzina niejedno ma
oblicze. Refleksje o współczesnej rodzinie (s. 35–47). Katowice: Wyd. UŚl.
Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabczyk, K. i Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej
pomiar. Warszawa: Wyd. PTP.
Fabre, N. (2004). La solitude. Ses peines et ses richesses. Paris: Albin Michel.
Ferensztajn, E., Rybakowski, J. (2012). Koncepcja allostazy a neurobiologia cho-
roby afektywnej dwubiegunowej. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 7,
2, 1–11.
Ekman,  P.,  Davidson,  R.J.  (2002).  Natura  emocji.  Podstawowe  zagadnienia.
Gdańsk: GWP.
Ellis, A. (2008). Głębokie uzdrawianie emocji. Kraków: Zielona Sowa.
Endler,  N.S.,  Parker,  J.D.A.  (1990).  The  multidimensional  assessment  of  coping:
A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58,
844–854.
Franken, R.E. (2006). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.
Franklin,  J.,  Ribeiro,  J.,  Fox,  K.R.,  Bentley,  K.H.,  Kleiman,  E.M.,  Huang,  X.,  Mu-
sacchio, K.M., Jaroszewski, A.C., Chang, B.P., Nock, M.K. (2017). Risk factors
for suicidal thoughts and behaviors: A meta-analysis of 50 years of research.
Psychological Bulletin, 143, 2, 187–232.
Erikson, E.H. (1994). Identity: Youth and crisis. Ed. II, New York: Norton.
Evenson, R.J., Simon, R.W. (2005). Clarifying the relationships between parenthood
and depression. Journal of Health and Social Behavior, 46, 341–358.
Faba, M.M. (2017). Poczucie samotności u młodych dorosłych z chorobą alko-
holową. Niepublikowana praca magisterska pod kierunkiem M. Borczykow-
skiej-Rzepki. Katowice: Archiwum Biblioteki Uniwersytetu SWPS.
Ferguson, G.A., Takane, Y. (2003). Analiza statystyczna w psychologii i peda-
gogice. Warszawa: PWN.
Flak, D. (2010). System potrzeb osób samotnych. Niepublikowana praca magi-
sterska pod kierunkiem Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Biblioteki UŚl.
Florian, V., Mikulincer, M. (1997). Fear of Heath and the judgment of social trans-
gressions: A multidimensional test of terror management theory. Journal of
Personality and Social Psychology, 73, 369–380.
Fonagy, P., Adshead, G. (2012). W jaki sposób mentalizacja zmienia umysł. Advan-
ces in Psychiatric Treatment, 18, 353–362.
Fonagy, P., Bateman, A.W, Luyten, P. (2011). Introduction and overview W: A.W. Ba-
teman, P. Fonagy (red.). Handbook of mentalizing in mental health prac-
tice (3–42).Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
Försterling, F. (2005). Atrybucje.  Podstawowe  teorie, badania  i  zastosowa-
nie. GWP.
Frankl, V. (1946/2011). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wyd. Czar-
na Owca.
Frankl, V.E. (1993). Problem sensu. W Drodze, 11, 43–49.
Frazer, J.G. (1978). Złota gałąź. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.242 Bibliografia
Frijda, N.H. (2002). Różnorodność afektu: emocje i zdarzenia, nastroje i sentymen-
ty. W: P. Ekman, R.J., Davidson, Natura emocji. Podstawowe zagadnienia
(s. 56–63). Gdańsk: GWP.
Fromm, E. (1972). O sztuce miłości. Warszawa: PWN.
Fromm-Reichman, F. (1959, reprint, 1990). Loneliness. Psychiatry, 22, 1–15.
Gajda, J. (1997). Wartości w życiu człowieka. Prawda-Miłość-Samotność. Lu-
blin: Wyd. UMCS.
Gajewski, M., Dołęga, Z. (red.). (2018). Społeczne i osobiste przestrzenie samot-
ności. Warszawa–Milanówek: Oficyna Wydawnicza von Velke.
Gałecka,  K.  (2014).  Wpływ  rówieśników  i  rodziny  na  kształtowanie  się
orientacji  prospektywnej  gimnazjalistów.  Niepublikowana  praca  ma-
gisterska pod red. Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Biblioteki Uniwersytetu
SWPS.
Gawęcka,  M.  (2004).  Poczucie  osamotnienia  dziecka  w  rodzinie  własnej.
Toruń: MADO.
Gąsiorowska,  A.  (2013).  Różnice  indywidualne  w  skłonności  do  kupowania  im-
pulsywnego. Konstrukcja i walidacja skali pomiarowej. Psychologia Ekono-
miczna, 4, 6–21.
Gibson, R.L., Hartshorne, T.S. (1996). Childhood sexual abuse and adult. Loneli-
ness and network orientation. Child Abuse & Neglect, 20, 11, 1087–1093.
Głaz, S. (2000). Doświadczenie religijne a osobowość. Kraków: Wydawnic-
two WAM.
Głaz, S. (2003). Osobowościowe uwarunkowania przeżyć religijnych. Po-
znań: Wyd. Fundacji Humaniora.
Główny Urząd Statystyczny (2015). Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem
i rodziną. Warszawa: Wyd. GUS.
Golec de Zavala, A., Cichocka, A., Eidelson, R., & Jayawickreme, N. (2009). Col-
lective narcissism and its social consequences. Journal of Personality and
Social Psychology, 97, 1074–1096.
Goetz, T., Frenzel, A.C., Hall, N.C., Nett, U.E., Pekrun, R., Lipnevich, A.A. (2013).
Types of boredom: An experience sampling approach. Motivation and Emo-
tion, 38, 401–419.
Goodman, R., Scott, S. (2003). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław: Urban
& Partner.
Gerstein, L.H. Tesser, A. (1987): Antecedents and responses associated with loneli-
ness. Journal of Social and Personal Relationships, 4, 329–363.
Greenberg, J., Koole, S., Pyszczynski, T. (eds.) (2004). Handbook of experimen-
tal existential psychology. New York: Guilford Press.
Grün, A. (2003). O duchowości inaczej. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Gryl, K. (2004). Przeżycie religijne a samotność. Niepublikowana praca magi-
sterska pod red. Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Biblioteki UŚl.
Grzegołowska-Klarkowska, H.J. (1986). Mechanizmy obronne osobowości. War-
szawa: PWN.243 Bibliografia
Grygiel, P., Humenny, G., Rebisz, S., Świtaj, P., Sikorska, J. (2013). Validating the
polish adaptation of the 11-item De Jong Gierveld loneliness scale. European
Journal of Psychological Assessment, 29 (2), 1–11.
Habla-Janecka,  J.  (2007).  Motywacja  osiągnięć  i  samotność  u  alpinistów
w świetle koncepcji transgresyjnej Józefa Kozieleckiego. Niepublikowa-
na praca magisterska pod red. Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Biblioteki UŚl.
Hackett, R.A., Hamer, M., Endrigihi, R., Brydon, L., Steptor, A. (2012). Loneliness
and stress-related inflammatory and neuroendocrine responses in older men
and women. Psychoneuroendocrinology, 37, 11, 1801–1809.
Hall, C.S., Lindzey, G. (1998). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.
Hanson, F., Hanson, R. (2018). Rezyliencja. Jak ukształtować fundament spo-
koju, siły i szczęścia. Sopot: GWP.
Hartup,  W.W.  (1989).  Social  relationships  and  their  developmental  significance.
American Psychologist, 44, 120–126.
Hatfield, E., Cacioppo, J., Rapson, R.L. (1994). Emotional contagion. Cambridge:
University Press.
Hazan, C., Shaver, P.R. (1992). Close Relationship Loss. New York, NY: Springer.
Hazan, C., Shaver, P.R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment pro-
cess. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511–524.
Hazan, C., Shaver, P.R. (1994). Attachment as an organizational framework for re-
search on close relationships, Psychological Inquiry, 5 (1), 1–22.
Held, B.S. (2004). Negative sides of positive psychology. Journal of Humanistic
Psychology, 44, 9–46.
Henne, K. (2003). Kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna a zaangażo-
wanie w Internet. Psychologia Jakości Życia, 2, 1, 111–130.
Hesse, E., Main, M. (2000). Disorganized infant, child and adult attachment: Collap-
se in behavioral and attentional strategies. Journal of the American Psycho-
analytic Association. 48 (4), 1097–1127.
Heszen-Niejodek,  I.,  Ratajczak,  Z.  (red.).  (2000).  Człowiek  w  sytuacji  stresu.
Katowice: Wydawnictwo UŚl.
Heszen-Niejodek,  I.  (2000).  Teoria  stresu  psychologicznego  i  radzenia  sobie.
W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3 (465–512).
Sopot: GWP.
Hickok,  G.  (2016).  Mit  neuronów  lustrzanych.  Kraków:  Copernicus  Center
Press.
Hu, M. (2009). Will online chat help alleviate mood loneliness? Cyberpsychologi-
cal Behavior, 12 (2), 219–23.
Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stre-
su. Sopot: GWP.
Hojat, M., Crandall, R. (red.). (1989). Loneliness: Theory, research and applica-
tions. Newbury Park, London, New Delhi: Sage.
Holt-Lunstad, J. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality:
a meta-analytic review perspectives. Psychological Science, 10 (2), 227–237.244 Bibliografia
Horney, K. (1982). Neurotyczna osobowość naszych czasów. Wyd. II. Warszawa:
PWN.
Iniewicz, G., Grabski, B., Mijas, M. (2012). Zdrowie psychiczne osób homoseksual-
nych i biseksualnych – rola stresu mniejszościowego. Psychiatria Polska, 4,
649–663.
Izdebska, J. (2004). Dziecko osamotnione w rodzinie. Białystok: Trans Humana.
Izdebski, Z. Paprzycka, E. (2014). Wstrzemięźliwość czy promiskuityzm? Analiza
zachowań  seksualnych  polskich  singielek  i  singli,  Rocznik  Lubuski,  40,  1,
111–127.
Janicka, I. (2005). Rodzina a poczucie osamotnienia. W: Cudak, H., Marzec, H. (red.).
Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy. T. I (s. 314–322). My-
słowice: GWSP.
Janiczek, K. (2015). Kontrola i radzenie sobie w sytuacjach społecznie trud-
nych przez młodzież szkół gimnazjalnych. Niepublikowana praca magister-
ska pod red. Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Biblioteki Uniwersytetu SWPS.
Januszewski, A. (2001). Retrospektywny obraz ojca a natężenie symptomów nar-
cystycznych u młodzieży w okresie adolescencji. W: D. Kornas-Biela (red.). Ob-
licza ojcostwa (s. 533–566). Lublin: Wyd. KUL.
Jaremka, L.M., Fagundes, Ch.P., Glaser, R., Bennett, J.M., Malarkey, W.B., Kiecolt-
Glaser, J.K. (2013). Loneliness predicts pain, depression, and fatigue: Under-
standing the role of immune dysregulation. Psychoneuroendocrinology, 38
(8), 1310–1317.
Jaremka, L.M., Andridge, R.R., Fagundes, C.P., Alfano, C.M., Povoski, S.P., Lipari,
A.M., Agnese, D.M., Arnold, M.W., Farrar, W.B., Yee, L.D., Carson III, W.E.; Beka-
ii-Saab, T., Martin Jr., E.W., Schmidt, C.R., Pain, depression, and fatigue: loneli-
ness as a longitudinal risk factor. (2014). Health Psychology, 33 (9), 948–57.
Jill, J.S., Melnyk, S., Jernigan, S., Hubanks, A., Rose, S., Gaylor, D.W. (2008). Abnor-
mal transmethylation/transsulfuration metabolism and DNA hypomethylation
among parents of children with autism. Journal of Autism Developmental
Disorders, 38, 1966–1975.
Joachimowicz, L. (1977). Seneka: O pocieszeniu do matki Helwii, V, 1–4. War-
szawa: Wiedza Powszechna.
Johnson, S. (1993). Humanizowanie narcystycznego stylu. Warszawa: Jacek
Santorski & CO.
John-Borys, M. (red.). (2004). Spójność rodziny a jej obraz w oczach dorasta-
jących. Katowice: Wyd. UŚl.
Jones, W.H. (1988). Samotność a zachowania społeczne. Nowiny Psychologicz-
ne. 4, 38–58.
Jones,  W.H.  (1989).  Research  an  theory  on  loneliness:  A  response  to  Weiss’  s
reflections. W: M. Hojat, M. & R. Crandall R (red.). Loneliness: theory, re-
search and applications (27–30). Newbury Park, London, New Delhi: Sage
Publications.
Jong-Gierveld, J., de (1987). Developing and testing a model of loneliness. Journal
of Personality and Social Psychology, 53, 1, 119–128.245 Bibliografia
Jong-Gierveld, J. de (1998). A review of loneliness: Concept and definitions, deter-
minants and consequences. Reviews in Clinical Gerontology, 8 (1), 73–80.
Jośko-Ochojska, J. (red.). (2016). Medyczne i społeczne aspekty traumy. Kato-
wice: Wyd. ŚUM.
Józefik, B., Iniewicz, G. (red.). (2008). Koncepcja przywiązania. Od teorii do
praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Kaiser,  H.F.  (1960).  The  application  of  electronic  computers  to  factor  analysis.
Educational and Psychological Measurement, 20, 141–151.
Kacprzyk, N., Maul, O. (2015). Poczucie samotności a skłonność do zakupów
impulsywnych. Praca seminaryjna pod kierunkiem Z. Dołęgi, Katowice: Ar-
chiwum Uniwersytetu SWPS.
Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. (2002). Psychologia społeczna. Roz-
wiązane tajemnice. Gdańsk: Wyd. GWP.
Kernis, M. Goldman, B.M. (2006). Assesing stability of self-esteem and contingent
self-esteem. W: M.H. Kernis (red.). Self-esteem: Issues and answer (77–85).
New York, Hove: Psychology Press.
Kędra, E., Dołęga, Z., Borczykowska-Rzepka, M. (2014). Intrapsychiczne aspekty
funkcjonowania młodzieży z różnych systemów rodzinnych a wczesna aktyw-
ność seksualna. Eukrasia, 20, 65–75.
Kępiński, A. (1987). Psychopatie. Wyd. II. Warszawa: PZWL.
Khymko, M., Liberska, H. (2011). Dominujące wartości i konflikty wewnętrzne ro-
dziców dzieci autystycznych. W: H. Liberska (red.). Rodzina z dzieckiem nie-
pełnosprawnym  –  możliwości  i  ograniczenia  rozwoju  (188–189).  War-
szawa: Difin.
Kiecolt-Glaser, J.K. (2013). Loneliness predicts pain, depression, and fatigue: Un-
derstanding the role of immunedysregulation. Psychoneuroendocrinology,
38 (8), 1310–1317.
Kiecolt-Glaser, J.K. (2014). Pain, depression and fatigue: Loneliness as a longitudi-
nal risk factor. Health Psychology, 33 (9), 948–957.
Kocjan, H. (2010). Emocjonalne aspekty funkcjonowania młodzieży z róż-
nych systemów rodzinnych a wczesna aktywność seksualna. Niepu-
blikowana praca magisterska pod red. Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Bi-
blioteki UŚl.
Kofta, M. (1983). Wolność wyboru. W: X. Gliszczyńska (red.). Człowiek jako pod-
miot życia społecznego (s. 103–132). Wrocław: Ossolineum.
Kofta, M., T. Szustrowa, T. (red.). (2000). Złudzenia, które pomagają żyć. War-
szawa: PWN.
Koball, A.M., Meers, M.R., Storfer-Isser, A., Domoff, S.E., Musher-Eizenman, D.R.
(2012). Eating when bored: Revision of the Emotional Eating Scale with a focus
on boredom. Health Psychology, 31, 4, 521–524.
Kontos, M., Liapi, M., Slany, K. (red.). (2010). Women in new migrations. Cur-
rent debates in european societies, Kraków: Wydawnictwo UJ.
Kornaszewska-Polak,  M.  (2018).  Przywiązanie  i  osamotnienie  w  relacjach  ro-
mantycznych  dorosłych.  W:  M.  Gajewski,  Z.  Dołęga  (red.).  Społeczne 246 Bibliografia
i  psychologiczne  przestrzenie  samotności  (129–152).  Warszawa–Milanó-
wek: Oficyna Wydawnicza von Velke.
Korzeniowski, K. (1986). Ku pojęciu poczucia alienacji. Przegląd Psychologicz-
ny, XXIX, 2, 345–372.
Korzeniowski, K. (1990). O dwóch psychologicznych podejściach do problematyki
alienacji. Próba syntezy. Przegląd Psychologiczny, XXXII, 1, 121–146.
Kozielecki, J. (1987). Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa: PWN.
Kozielecki, J. (1988). O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne.
Warszawa: PWN.
Kozielecki, J. (1996). Człowiek wielowymiarowy. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
Kozielecki, J. (1997).  Transgresja  i  kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akade-
mickie Żak.
Kozielecki, J. (2004). Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko. Warsza-
wa: Wyd. Akademickie Żak.
Kożuch, K. (2011). Poczucie samotności u osób o różnych preferowanych sty-
lach  poznawczych.  Niepublikowana  praca  magisterska  pod  red.  Z.  Dołęgi.
Katowice: Archiwum Biblioteki UŚl.
Kroger, J., Martinussen, M., Marcia, J. (2010). Identity status change during ado-
lescence and young adulthood: A meta-analysis. Journal of Adolescence, 33,
638–698.
Kross, E. (2009). When the self becomes others. W: S. Atran, A. Navarro, K. Ochsner,
A.  Tobena,  O.  Villarroya  (red.).  Values,  Empathy,  and  Fairness  Across  
Social Barriers (35–40). Vol. 1167. New York: John Wiley.
Krukow, P., Piotrowicz, D., Gołębiowski, J. (2006). Neurobiologiczna charakterysty-
ka wybranych typów zachowań homicydalnych – aspekty kliniczne i kryminal-
ne. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 15 (3), 185–191.
Kryteria diagnostyczne DSM-5 (2015). Wrocław: Edra Urban & Partner.
Kukułowicz,  T.  (2005).  Sytuacja  wychowawcza  w  nowych  kategoriach  rodzin
w okresie transformacji. W: Ziemska, M. (red.). Rodzina współczesna (58–
70). Warszawa: Wyd. UW.
Kulas, H. (1998). Rozwój poczucia kontroli u dzieci w wieku szkolnym. Psycholo-
gia Wychowawcza, 3, 219–230.
Kushner, H.S. (1994). Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. Górna
Grupa: Wyd. Verbinum.
Lash, Ch. (2002). Narcystyczna osobowość naszych czasów. Nowa Res Publica,
1, 17–28.
Lazarus,  R.S.  (1983).Utrapienia  życiowe  mogą  być  niebezpieczne  dla  zdrowia.
Nowiny Psychologiczne, 1, 8–15.
Leary, M.R. (1990). Responses to social exclusion: Social anxiety, jealousy, loneli-
ness, depression, and low self-esteem. Journal of Social and Clinical Psy-
chology, 9, 221–229.
Legg, A. & Sweeny, K. (2014). Do you want the good news or the bad news first?
Discrepancies in news order preferences. Personality & Social Psychology
Bulletin, 40, 279–288.247 Bibliografia
Lillenfield, S.O., Lynn, S.J., Ruscio, J., Beyertein, B.LI. (2011). 50 wielkich mitów
psychologii popularnej. Warszawa–Stare Groszki: Wyd. CIS.
Liotti, G., Farina, B. (2016). Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia
wymiaru dysocjacyjnego. Poznań: Wyd. Centrum Psychologii Relacyjnej.
Liotti, G., Monticelli, F. (2018). Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej.
Poznań: Wyd. Centrum Psychologii Relacyjnej.
Liotti, G. i Monticelli, F. (2019). Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej.
Podręcznik ADMIT. Poznań: Wyd. Centrum Psychologii relacyjnej.
Lipowska, M., Lipowski, M. (2013). Polish normalization of the Body Esteem Scale.
Health Psychology Report, 1, 72–81.
Lotkowska, P. (2016). Psychologiczne czynniki ryzyka bigoreksji u młodych
mężczyzn  korzystających  z  siłowni.  Niepublikowana  praca  magisterska
pod red. Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Biblioteki Uniwersytetu SWPS.
Łączkowska-Cieplińska, K. (2000). Styl radzenia sobie ze stresem a samotność
kobiet w izolacji więziennej. Niepublikowana praca magisterska pod red.
Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Biblioteki UŚl.
Łukaszewski,  W.,  Doliński,  D.  (2000).  Mechanizmy  leżące  u  podstaw  motywacji.
W: J. Strelau (red), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3 (427–440).
Gdańsk: GWP.
Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów
związanych z płcią. Katowice: Wyd. UŚl.
Mandel, N., Heine, S.J. (1999). Terror management and marketing: He who dies
with the most toys wins? W: E.J. Arnould i L.M. Scott (red.). Advances in con-
sumer research. T. 26 (527–532). UT: Association for Consumer Research.
Marai, S. (2013). Dziennik. Warszawa: Czytelnik.
Marcia, J.E., (1980). Identity in adolescence W: J. Adelson (red.). Handbook  of
adolescent psychology (159–187). New York: Wiley.
Margalit, M. (2010). Lonely Children and adolescents. Self percepction, social
exclusion and hope. Tel Aviv: Springer.
Marcelli,  D.,  Cohen,  D.  (2013).  Psychopatologia  wieku  dziecięcego.  Wrocław:
Elsevier Urban &Partner.
Marszał, M. (2015). Mentalizacja  w  kontekście  przywiązania.  Zdolność  do
rozumienia  siebie  i  innych  osób  z  osobowością  borderline. Warszawa:
Difin.
Marzec, M. (2016). Między przyjaźnią a poczuciem samotności – analiza śro-
dowiskowa z udziałem gimnazjalistów. Niepublikowana praca magister-
ska pod red. Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Biblioteki Uniwersytetu SWPS.
Masi, C.M., Chen, H.Y., Hawkley, L.C., Cacioppo, J.T. (2010). A meta-analysis of inte-
rventions to reduce loneliness. Personality and Social Psychology Review,
15 (3), 219–66.
Matczak, A. (1982). Style poznawcze. Rola indywidualnych preferencji. War-
szawa: PWN.
Matczak, A. (1992). Test Porównywania Znanych Kształtów (MFF) J. Kaga-
na. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.248 Bibliografia
Matczak, A. (2000). Style poznawcze. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcz-
nik Akademicki. T. 2 (761–782). Gdańsk: GWP.
Matuszczak,  E.  (2007).  Jakość  związków  interpersonalnych  inicjowanych
w  sieci  internetowej  w  kontekście  posiadanych  kompetencji  społecz-
nych. Niepublikowana praca magisterska pod red. Z. Dołęgi. Katowice: Archi-
wum Biblioteki UŚl.
Matyjas, B. (2008). Obrazy dzieciństwa w rodzinach rozłączonych. W: B. Matyjas
(red.). Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska (233–243). Warszawa:
Żak.
Matusewicz, C. (1975). Psychologia wartości. Warszawa: PWN.
Matuszna, R. (2019). Masaż klasyczny całościowy a dobrostan ludzi przeży-
wających stres. Niepublikowana praca magisterska pod red. Z. Dołęgi. Kato-
wice: Archiwum Biblioteki Uniwersytetu SWPS.
Mazurek, M.O. (2013). Social media use among adults with autism sepctrum desor-
ders. Computers in Human Behavior, 29, 4, 1709–1714.
Mazurek, M.O. (2014). Loneliness, friendship, and well-being in adults with autism
spectrum disorders. Autism, 18 (3), 223–32.
McEwen BS. (2003). Interacting mediators of allostasis and allostaticload: towards
an understanding of resilience in aging. Metabolism, 52, 10–16.
McGraw, J. (1994). Samotność i choroba: Psychiczna, somatyczna i psychosoma-
tyczna. Zdrowie Psychiczne, XXXV, 1–2, 83–92.
McGraw, J. (1995). Samotność: głód bliskości/sensu. Zdrowie Psychiczne, XXXVI,
1–2, 58–66.
McGraw, J. (2000). Samotność. Warszawa: Wyd. PTHP.
McGonigal, K. (2015). The Upside of Stress: Why Stress Is Good for You, and
How to Get Good at It. Penguin Random House. Polish edition copyright ©
(2016). Siła stresu, jak stresować się mądrze i z pożytkiem dla siebie
i z sensem. Gliwice: Helion SA.
McLanahan, S.S., Adams, J. (1989). The effect of children on adults psychological
well-being 1957–1976. Social Forces, 68, 124–146.
McLaughlin, K.A., Behar, E., Borkovec, T.D. (2008). Family History of Psychological
Problems in Generalized Anxiety Disorder. Journal of Clinical Psychology,
64, 7, 905–918.
Meeus,  W.  (1996).  Studies  on  identity  development  in  adolescence.  Journal  of
Youth and Adolescence, 25, 5, 569–588.
Melosik, Z. (2013). Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości za-
mkniętej w celi wizerunku), Studia Edukacyjne, 26, 99–117.
Meyer, R. (2003). Psychopatologia. Gdańsk: Wyd. GWP.
Mijuskovic,  B.  (1977).  Loneliness  and  a  theory  of  consciousness.  Review  of
Existential Psychology and Psychiatry, 5 (1), 19–31.
Mikołajczyk-Lerman, G. (2011). Kobiety i ich niepełnosprawne dzieci. Folia Socio-
logica, 39, 73–90.
Miller, R.S. (2000). Niepewność i zakłopotanie. O pokonywaniu niechcianych
uczuć. Gdańsk: GWP.249 Bibliografia
Mischel, W. (2015). Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontro-
li. Sopot: Smak Słowa.
Murray, H.A. (1964). Próba analizy sił kierunkowych osobowości. W: J. Reykowski
(red.). Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej
(166). Warszawa: PWN.
Orians,  G.H.,  Heerwagen,  J.H.  (1992).  Evolved  responses  to  landscapes.
W:  J.H.  Barkow, L. Cosmides y Tooby, J. (eds.)  (1992).  The  adapted  mind:
Evolutionary psychology and the generation of culture (555–579). New
York: Oxford University Press.
Nadler, A. (1997). Personality and help seeking: Autonomous versus dependent
seeking  of  help.  W:  G.R.  Pierce,  B.  Lakey,  I.G.  Sarason,  &  B.R.  Sarason,
(red.). Sourcebook of social support and personality. The Plenum se-
ries  in  social/clinical  psychology  (379–407).  New  York,  Plenum  Press:
New York.
Namysłowska,  I.  (red.).  (2011).  Psychiatria  dzieci  i  młodzieży.  Warszawa:
PZWL.
Nayyar, S., Singh, B. (2011). Personality correlations of loneliness. Journal of In-
dian Academy of Applied Psychology, 37, 1, 163–168.
Nelson, T.D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Passim.
Niewiadomska, I. (1997). Analiza osobowościowych przyczyn osamotnienia w świe-
tle teorii atrybucji B. Weinera. W: P. Oleś (red.). Wybrane zagadnienie z psy-
chologii osobowości (190–200). Lublin: Wyd. KUL.
Nitka-Siemińska, A., Siemiński, M., Wichowic, H., Nyka, W.N. (2005). Dysthymia.
Via Medica, 2, 1, 40–43.
Noom,  M.J.,  Dekovic,  M.,  Meeus,  W.H.J.  (1999).  Autonomy,  attachment  and  psy-
chosocial adjustment during adolescence: A double-edged sword? Journal of
Adolescence, 22 (6), 771–783.
Nosal, C.S. (1990). Psychologiczne modele umysłu. Warszawa: PWN.
Nosal, C.S. (1992). Diagnoza typów umysłu. Warszawa: PWN.
Nowak, M.P. (2017). Zaburzenia depresyjne z ewolucyjnego punktu widzenia. Psy-
chiatria i Psychologia Kliniczna, 17 (2), 120–128.
Nowakowska, A. (2009). Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego.
W: T. Rostowska, (red.). Psychologia rodziny: małżeństwo i rodzina wo-
bec współczesnych wyzwań (s. 101–116). Warszawa: Difin.
Odej, A., Tokarski, S. (2009). Konstrukcja i psychologiczna weryfikacja kwestiona-
riusza samodzielności. Studia Psychologiczne, 9, 233–252.
Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Rozwój potraumatyczny – charakterysty-
ka i pomiar. Psychiatria, 7, 4, 129–142.
Ogińska-Bulik, N. (2016). Negatywne i pozytywne następstwa doświadczonej trau-
my – rola ruminacji. Psychiatria. Psychologia Kliniczna, 16 (3), 182–187.
Oleś, M. (2005). Pomiar poczucia osamotnienia u dzieci – Skala Osamotnienia dla
Dzieci (Children’s Loneliness Scale, LSC). w: M. Oleś (red.). Wybrane zagad-
nienia  z  psychologii  klinicznej  i  osobowości.  Metody  diagnostyczne
w badaniach dzieci i młodzieży (63–79). Lublin: TN KUL.250 Bibliografia
Oleś, M. (2006). Psychologiczna charakterystyka dzieci o wysokim i niskim poczu-
ciu osamotnienia. Roczniki Psychologiczne, IX, 1, 121–140.
Olson, D.H. (2000). Circumplex Model of Marital and Family Systems. Journal of
FamilyTherapy,  22,  144–167;  http://www.uwagec.org/eruralfamilies/ERFLi-
brary/Readings/Circumplex Model Of Marital And Family Systems.pdf.
Olweus, D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?
Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Onofri, A., La Rosa, C. (2017). Żałoba. Psychoterapia poznawczo-ewolucjoni-
styczna i EMDR. Poznań: Fundacja Przyjaciele Martynki.
Painter, R.C., Osmond, C., Gluckman, P., Hanson, M., Phillips, D., Roseboom, T.J.
(2008).Transgenerational effects of prenatal exposure to the Dutch famine on
neonatal adiposity and health in later life. Obstetrics & Gynecology, 115, 10,
1243–1249.
Pawłowska, R., Jundził, E. (2000). Pedagogika człowieka samotnego. Gdańsk:
Wyższa Szkoła Humanistyczna.
Pawłowska, B. Potembska, E. (2011). Symptoms of the risk of mobile phone addic-
tion and symptoms of mobile phone addiction in Polish young people aged 13 to
24 years measured using Potembska and Pawłowska’s Mobile Phone Addiction
Assessment Questionnaire. Current Problems of Psychiatry, 12 (4), 443–446.
Paździorek, A. (2007). Samotność a kompetencje społeczne w okresie dora-
stania. Niepublikowana praca magisterska pod kierunkiem Zofii Dołęgi. Ka-
towice: Archiwum Biblioteki UŚl.
Peplau, L., Perlman, D., (red). (1982). Loneliness: A sourcebook of current the-
ory, research and therapy. New York: John Wiley and Sons.
Perlman, D., Joshi, P. (1989). The revelation of loneliness. W: M. Hojat, R. Crandall
(red.). Loneliness: Theory, research and applications (s. 63–76). Newbury
Park, London, New Delhi: Sage Publications.
Pervin, L.A., Oliver, P.J. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wyd. UJ.
Pinker, S. (2015). Efekt wioski. Kielce: Wydawnictwo Charaktery.
Pismo Święte, Stary Testament, Pierwsza Księga Mojżeszowa, Genesis, 2, 18,
8.Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.
Plopa, M. (2008). Więzi małżeńskie i w rodzinie. Kraków: Impuls.
Plopa, M. (2012). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Wyd. VI. Kraków:
Impuls.
Płachetka, J. (2017). Funkcjonowanie poznawcze a odczuwanie samotności
przez osoby chorujące na stwardnienie rozsiane. Niepublikowana praca
magisterska pod kierunkiem M. Borczykowskiej-Rzepki, Katowice: Archiwum
Biblioteki Uniwersytetu SWPS.
Prandzioch,  M.  (2015).  Dobrostan  psychologiczny  młodzieży  niesłyszącej
przebywającej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Lublińcu. Niepublikowana praca magisterska pod kierunkiem Z. Do-
łęgi. Katowice: Archiwum Uniwersytetu SWPS.
Prościewicz, M. (2016). Wzory przywiązania a poczucie samotności u mło-
dzieży  mieszkającej  w  domu  rodzinnym  i  internacie.  Niepublikowana 251 Bibliografia
praca magisterska pod kierunkiem Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Biblioteki
Uniwersytetu SWPS.
Putman, R.D. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot
lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wyd. Akademickie i Pro-
fesjonalne.
Pyszczynski, T., Greenberg, J., Solomon, S (1997). Why do we need what we need?
A terror managment perspspective on the roods of human social motivation.
Psychological Inquairy, 8, 1–20.
Pyszczynski, T., Solomon, S., Greenberg, J. (2002). In the Wake of 9/11: The psy-
chology of terror. Washington, DC: APA.
Pytlakowska, K., Gomuła, J. (2005). Zaczatowani. Warszawa: Wydawnictwo: San-
torski & CO.
Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (2019). Psychologia rozwoju człowie-
ka. Wyd. V. Warszawa: PWN.
Qualter, P., Brown, S.L., Munn, P., & Rotenberg, K.J. (2010). Childhood loneliness as
a predictor of adolescent depressive symptoms: An 8-year longitudinal study.
European Child & Adolescent Psychiatry, 19, 493–501.
Qualter, P., Brown, L.S., Rotenberg, K.J., Vanhalst, J., Harris, R.A., Goossens, L., Ban-
gee, M., Munn, P. (2013). Trajectories of loneliness during childhood and adolescen-
ce: Predictors and health outcomes. Journal of Adolescence, 36, 6, 1295–1304.
Rabe-Jabłońska,  J.,  Rzewuska,  M.  (2000).  Dystymia.  Rozpoznawania.  Obraz
kliniczny. Przebieg. Leczenie. Wrocław: Wyd. Medyczne Urban &Partner,
Reber, A. (2002). Słownik psychologii. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Reisman, D., Glazer, N., Denney, R., (1996). Samotny tłum. Warszawa: Muza.
Rembowski, J. (1992). Samotność. Gdańsk: Wyd. UG.
Rokach, A., Brock, H. (1997). Loneliness: A multidimensional experience. A Jour-
nal of Human Behavior, 34 (1), 1–9.
Rokach, A., Brock, H., (1998). Coping with loneliness. Journal of Psychology, 132
(1), 107–127.
Rokach, A. (1988). The experience of loneliness: A tri/level Model. Journal of Psy-
chology, 122, 531–544.
Rola, J. (2001). Depresja dzieci. Kraków: Impuls.
Rotenberg, K.J., Hymel, S. (red.). (1999). Loneliness in childhood and adole-
scence. Cambridge UK: University Press.
Rottenberg,  J.  (2014).  Otchłań.  Ewolucyjne  źródłw  epidemii  depresji.  War-
szawa: Wyd. Zielone Drzewo. Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
Rusaczyk, M. (red.). (2008). Teoria opanowywania trwogi. Dyskurs w litera-
turze amerykańskiej. Warszawa: Wyd. Scholar.
Russell, D., Cutrona, C.E., Rose, J., Yurko, K. (1984). Social and Emotional loneli-
ness: An examination of Weiss’s typology of loneliness. Journal of Personali-
ty and Social Psychology, 46, 6, 1311–1321.
Ryan, M.R., Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of in-
trinsic motivation, social development, and well-being. American Psycholo-
gist, 55, (1), 68–78.252 Bibliografia
Rydz, S., Głód, A. (2014). Statusy tożsamości osobowej u młodzieży zamieszkującej
Polskę oraz mieszkającej na Litwie. Folia Psychologica, 18, 112–127.
Sasal,  D.  (2005).  Przewodnik  do  procedury  interwencji  wobec  przemocy
w rodzinie. Warszawa: Wyd. PARPA.
Seligman,  M.E.P.  (1997).  Optymistyczne  dziecko.  Poznań:  Media  Rodzina  of
Poznań.
Schaffer, R. (2004). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.
Schaffer, R. (2006). Rozwój społeczny. Kraków: Wyd. UJ.
Schier, K. (2014). Dorosłe dzieci – psychologiczna problematyka odwrócenia
ról w rodzinie. Warszawa: Scholar.
Schier, K. (2018). Dziedziczone rany czy dziedziczone blizny? Transgeneracyj-
ny przekaz traumy. W: M. Święcicka (red.). W relacji. Studia z psycholo-
gii klinicznej dziecka 30 lat później (131–151). Warszawa: Wydawnictwo
Paradygmat.
Schmitt, J.P., Kurdek, L.A. (1985). Age and gender differences in and personality
correlates of loneliness in different relationships. Journal of Personality
Assessment, 49, 5, 485–496.
Segrin, C. (1998). Interpersonal communication problems associated with depres-
sion and loneliness, W: P.A. Andersen, L.K. Guerrero, (red.). Academic Hand-
book  of  communication  and  emotion:  Research,  theory,  applications
and contexts (215–242). San Diego: San Diego Press.
Sędek,  G.,  Kofta,  M.  (1990).  When  Cognitive  Exertion  Does  Not  Yield  Cognitive
Gain: Toward an informational explanation of learned helplessness. Journal
of Personality and Social Psychology, 58 (4), 729–743.
Shapiro, E.R. (1994). Grief as a family proces; a developmental approach to
clinical practice. Guilford Press: New York.
Shaver, P., Hazan, C. (1989). Being lonely, falling in love. Perspectives from at-
tachment theory. W: M. Hojat, R. Crandall, (red.). Loneliness. Theory, rese-
arch, and applications (105–124). Newbury Park, London, New Delhi: Sage
Publications.
Siek, S. (1983). Wybrane metody badania osobowości. Warszawa: Wydawnic-
two ATK.
Siek, S. (1984). Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i ob-
razu siebie. Warszawa: KAG.
Sikora, D. (red.). (2011). Samotność dziecka we współczesnej rodzinie. Chełm:
Wyd. PWSZ.
Starżyńska,  K.  (2013).  Krok  drugi:  zagubieni  w  sieci.  Gazeta  Wyborcza,  6,  12,
26–27.
Skynner, R., Cleese, J. (2012). Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa: Czarna
Owca.
Skowronek,  M.  (2015).  Nadzieja  i  samotność  a  jakość  życia  najbliższych
opiekunów osób z chorobą otępienną. Niepublikowana praca magisterska
pod kierunkiem Z. Dołęgi, Kraków: Archiwum Biblioteki Krakowskiej Akade-
mii A.F. Modrzewskiego.253 Bibliografia
Solano, C.H. (1987). Loneliness and perceptions of control: General traits versus
specific attributions. Journal of Social Behavior and Personality, 2 (22),
201–214.
Spitzer, M. (2007). Jak uczy się mózg. Warszawa: PWN.
Spitzberg, B.H., Hurt, H.T. (1987). The relationship of interpersonal competence
and  skills  toreported  loneliness  across  time.  Journal  of  Social  Behavior
and Personality, 2 (2, 2), 157–172.
Spork, P. (2011). Drugi kod. Warszawa: W.A.M.
Staden van, W.C., Coetzee, K. (2010). Conceptual relations between loneliness and
culture. Current Opinion in Psychiatry, 23 (6), 524–529.
Stankiewicz, P. (2014). Sztuka życia według stoików. Warszawa: W.A.B.
Sternberg, R. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP.
Storr, A. (1997). Solitude. Londyn: Harper Collins Pub.
Storr, A. (2010). Samotność. Powrót do jaźni. Warszawa: WAB.
Strelau, J. (2001). Miejsce konstruktu aktywacji w badaniach nad temperamentem.
Przegląd Psychologiczny, 44, 3, 275–300.
Stępniak,  K.  (2018).  Nowe  media  a  samotność  pokolenia  „pochylonych  głów”.
W: M. Grajewski, Z. Dołęga, Społeczne i osobiste przestrzenie samotności
(153–164). Warszawa–Milanówek: Oficyna Wyd. Von Velke.
Stokes, J.P. (1989). On the usefulness of phenomenological methods. W: M.Hojat,
R.Crandall, (red.). Loneliness. Theory, research, and applications (57–62).
Newbury Park: London, New Delhi: Sage Publications.
Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
Strelau,  J.,  Doliński,  D.,  (red.).  (2008).  Psychologia.  Podręcznik  akademicki.
Gdańsk: GWP.
Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastoso-
wania. Warszawa: Scholar.
Strus,  W.  (2012).  Dojrzałość  emocjonalna  a  funkcjonowanie  moralne.  Wy-
dawnictwo internetowe: Liberi Libri.
Suchowierska,  M.,  Ostaszewski,  P.,  Bąbel,  P.  (2012):.  Terapia  behawioralna
dzieci z autyzmem. Teoria badania i praktyka stosowanej analizy za-
chowania. Sopot: GWP.
Szacki, J. (1981). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
Szafranek,  K.  (2010).  Potrzeby  psychiczne  i  mechanizmy  obronne  dzieci
przedszkolnych  pozbawionych  kontaktu  z  rodzicami.  Niepublikowana
praca magisterska pod kierunkiem Zofii Dołęgi. Katowice: Archiwum Biblio-
teki UŚl.
Szczepańska,  M.  Gaweł-Luty,  E.  (2009).  Przyjaźń  jako  wartość  w  relacjach
społecznych dzieci i młodzieży. Kraków: Impuls.
Szczepański, J.J. (1988). Sprawy ludzkie. Warszawa: Czytelnik.
Szeliga-Lewińska,  J.  (2010).  Ogólny  model  terapii  grupowej.  Psychiatria,  7,  3,
104–116.
Sztompka, P., Bogunia-Borkowska, M. (2008). Socjologia codzienności. Kraków:
Wydawnictwo Znak.254 Bibliografia
Szymański,  M.S.  (1987).  Twórczość  i  style  poznawcze  uczniów.  Warszawa:
WSiP.
Ślaski, S. (2010). Zachowania transgresyjne – próba psychologicznego pomiaru.
Przegląd Psychologiczny, 53, 4, 401–416.
Tatarkiewicz, W. (2011). O szczęściu. Wyd. XI. Warszawa: PWN.
Taylor, C. (2016). Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Sopot: GWP.
Terelak, J.F. (2001). Psychologia stresu. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
Trempała, J. (2000). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz:
Wyd. AB.
Treynor, W., Gonzalez, R., Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered:
Apsychometric analysis. Cognitive Therapy and Research, 27, 247–259.
Turek,  M.  (2017).  Wybrane  korelaty  wypalenia  zawodowego  opiekunów
pracujących w domach opieki i w domach pomocy społecznej. Niepu-
blikowana praca magisterska pod kierunkiem Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum
Biblioteki Uniwersytetu SWPS.
Turner, J., Helms, S. (1999). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: WSiP.
Vanhals, J. (2012). Loneliness in adolescence. Developmental course – antece-
dentes, consequences. Leuven: Khatolieke Universiteit Leuven Ed.
Vergeer, M., Pelzer, M. (2009). Consequences of media and Internet use for offline
and online network capital and well-being. A causal model approach. Journal
of Computer-Mediated Communication, 15, 1, 189–210.
Waal, F., de, (2015).  Bonobo  i  ateista.  W  poszukiwaniu  humanizmu  wśród
naczelnych. Warszawa: Copernicus Center Press.
Wadowski, J. (2006). Samotność jako szansa – droga do doskonałości i spełnienia.
W: P. Domeracki i W. Tyburski (red.), Zrozumieć samotność. Podejście in-
terdyscyplinarne (229–250), Toruń: Wyd. UMK.
Wasilewska-Ostrowska, K. (2014). Młodzież wobec samotności w świetle badań po-
równawczych. Kultura i Wychowanie, 8, (2), 131–144.
Waterman, A.S. (1988). Identity status theory and Erikson’s theory: Communalities
and differences. Developmental Review, 8, 185–208.
Watson, P.J., Andrews, P.W. (2002). Toward a revised evolutionary adaptationist
analysis  of  depression:  the  social  navigation  hypothesis.  Journal  Affective
Disorders, 72, 1–14.
Weeks, D.G., Michela, J.L. Peplau, L.A., Bragg, M.E. (1980). Relation between lone-
liness and depression: A structural equation analysis. Journal of Personali-
ty and Social Psychology, 39 (1–6), 1238–1244.
Weiss, R.S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isola-
tion. Cambridge, MA: MIT Press.
Weiss, R.S. (1989). Reflections on the present state of loneliness research. W: M. Ho-
jat & R. Crandall, (red.). Loneliness. Theory, research, and applications
(11–16). Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.
Weiss, R.S. (1974). The provisions of social relationships. W: Z. Rubin (red.). Doing
unto  others:  joining, molding, conforming, helping  (17–26). Englewood
Cliffs, NY: Prentice-Hall Spectrum.255 Bibliografia
Widerszal-Bazyl, M. (1978). Kwestionariusz do mierzenia motywu osiągnięć. Prze-
gląd Psychologiczny, 2, 355–368.
Winczura, B. (red.). (2012). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki
rozwoju. Kraków: Impuls.
Winnicott, D. (2018). Dziecko i jego rodzina. Świat Książki.
Wiśniewska, K. (2019). Wybrane aspekty emocjonalności matek dzieci z dia-
gnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Niepublikowana praca magisterska
pod red. Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Biblioteki Uniwersytetu SWPS.
Witkowski, T. (2009, 2013). Zakazana psychologia. T. 1 i T. 2. Stare Groszki:
Moderator.
Witkowski, T. (2018). Psychoterapia bez makijażu. Rozmowy o terapeutycz-
nych niepowodzeniach. Wrocław: Wydawnictwo Bez Maski.
Wojcieszuk, I. (2016). Ryzyko depresji wśród kobiet w kontekście problema-
tyki bliskich związków. Niepublikowana praca magisterska pod red. Z. Do-
łęgi. Katowice: Archiwum Biblioteki Uniwersytetu SWPS.
Wojciszke, B. (1986). Struktura ja, wartości osobiste i zachowanie. Warszawa
–Wrocław–Kraków: Ossolineum.
Wojciszke, B. (1988). Wprowadzenie: wszechobecność wartościowania. W: B. Woj-
ciszke (red.). Studia nad procesami wartościowania (s. 7–12). T. 1. Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum.
Wojciszke,  B.,  Baryła,  W.  (2005).  Kwestionariusz  Ruminacji.  Studia  Psycholo-
giczne, 43, 5–22.
Wojciszke,  B.  (2012).  Psychologiczne  różnice  płci.  Wszechświat,  112/10–12,
13–18.
Wojtyła, K. (1980). Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Lublin: Wyd. KUL.
Worden, W.J. (2009). Grief Counseling and Grief Therapy. A Handbook for the
mental health practitioner. New York: Springer Publishing Company, LLC.
Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia.
Poznań: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.
Wójcik,  M.  (2016).  Centralność  religijności  jako  korelat  dobrostanu  psy-
chicznego  dorosłych  wyznania  rzymskokatolickiego.  Niepublikowana
praca magisterska pod red. Z. Dołęgi. Katowice: Archiwum Biblioteki Uni-
wersytetu SWPS.
Yalom, I. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii
Zdrowia PTP.
Vanhals, J., Luyckx, K., Scholte, R.H., Engels, R.C., Goossens, L. (2013). Low self-
esteem as a risk factor for loneliness in adolescence: perceived – but not ac-
tual – social acceptance as an underlying mechanism. Journal of Abnormal
Child Psychology, 41 (7), 1067–1081.
Wittman, D. (2014). Darwinian depression. Journal of Affective Disorders. 168,
142–150.
Zarzycka, B. (2011). Skala Centralności Religijności S. Hubera. W: M. Jarosz (red.).
Psychologiczny pomiar religijności. T. II (s. 187–206). Lublin: Towarzystwo
Naukowe KUL.256 Bibliografia
Zhou,  S.X.,  Leung,  L.  (2014).  Gratification,  loneliness,  leisure  boredom,  and
self-esteem as predictors of SNS-game addiction and usage pattern among
chinese  college  students.  International  Journal  of  Cyber  Behavior,  
2 (4), 34–48.
Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe kon-
cepcje. T. 1. Wyd. I. Warszawa: PWN.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane