• Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego. Województwo, powiat, gmina

Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego. Województwo, powiat, gmina

 • Autor: Eugeniusz Nowak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-068-8
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 176/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia przedstawia organizację i prowadzenie treningów i ćwiczeń sztabowych z Zespołami Zarządzania Kryzysowego. Treningi i ćwiczenia sztabowe umożliwiają ćwiczącym zdobywanie i doskonalenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk, formułowanie planów działania, tworzenie oryginalnych rozwiązań oraz ich wartościowanie według różnych kryteriów. Przygotowują one ćwiczących do optymalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zapewnienie warunków przyswajania i doskonalenia przez ćwiczących umiejętności zarządzania kryzysowego, wymaga posiadania m.in. precyzyjnych procedur i wzorców przygotowania i prowadzenia dla nich treningów i ćwiczeń sztabowych, którym poświęcona jest ta książka.

Publikacja skierowana jest do członków Zespołów Zarządzania Kryzysowego we wszystkich województwach, powiatach i miastach na prawach powiatu oraz gminach. Przeznaczona jest również dla nauczycieli akademickich i studentów na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne treningów i ćwiczeń sztabowych z zespołami zarządzania kryzysowego


1.1. Usytuowanie sytuacji kryzysowej w stanie bezpieczeństwa państwa
1.1.1. Pojęcie i istota sytuacji kryzysowej
1.1.2. Pojęcie i istota kryzysu
1.1.3. Zagrożenia niemilitarne bezpieczeństwa państwa
1.2. Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych
1.2.1. Pojęcie i istota zarządzania kryzysowego
1.2.2. System zarządzania kryzysowego
1.2.3. Organy zarządzania kryzysowego
1.2.4. Organizacja zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych
1.2.5. Przedmiot zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych
1.2.6. Zarządzanie logistyczne w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych
1.3. Udział organów administracji zespolonej oraz organów administracji niezespolonej w zarządzaniu kryzysowym
1.3.1. Właściwości ogólne
1.3.2. Zadania wiodących zespolonych służb, inspekcji i straży w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych
1.3.3. Zadania inspekcji państwowych w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych
1.3.4. Udział oddziałów i pododdziałów wojskowych w zarządzaniu kryzysowym w sytuacjach kryzysowych
1.4. Zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych
1.4.1. Potrzeby logistyczne ludności poszkodowanej
1.4.2. Pomoc medyczna świadczona ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych

Rozdział 2. Organizacja i prowadzenie treningów i ćwiczeń sztabowych z zespołami zarządzania kryzysowego

2.1. Cele i treści szkolenia doskonalącego zespołów zarządzania kryzysowego
2.2. Ćwiczenia w procesie szkolenia doskonalącego zespołów zarządzania kryzysowego
2.2.1. Uwarunkowania i założenia organizacyjne treningów i ćwiczeń sztabowych
2.2.2. Prowadzenie ćwiczeń przygotowawczych
2.3. Prowadzenie treningów sztabowych
2.4. Przygotowanie ćwiczeń sztabowych
2.4.1. Programowanie ćwiczeń sztabowych
2.4.2. Planowanie ćwiczeń sztabowych
2.5. Organizowanie ćwiczeń sztabowych
2.5.1. Przygotowanie kierownictwa ćwiczenia sztabowego
2.5.2. Przygotowanie członków ZZK do ćwiczenia sztabowego
2.5.3. Przygotowanie infrastruktury ćwiczenia sztabowego
2.5.4. Wykorzystanie techniki komputerowej w ćwiczeniu sztabowym
2.6. Prowadzenie ćwiczeń sztabowych
2.6.1. Właściwości ogólne
2.6.2. Rozpoczęcie ćwiczenia sztabowego
2.6.3. Część główna ćwiczenia sztabowego
2.6.4. Zakończenie ćwiczenia sztabowego
2.7. Sprawozdanie i omówienie ćwiczenia sztabowego
2.7.1. Właściwości ogólne
2.7.2. Ocena ćwiczenia sztabowego
2.7.3. Omówienie ćwiczenia sztabowego
2.7.4. Sprawozdanie z ćwiczenia sztabowego

Załączniki
Załącznik 1. Założenie do ćwiczenia sztabowego na mapach z gminnym i powiatowym zespołem zarządzania kryzysowego pk. „SEMTEX 2022”
Załącznik 2. Wytyczne do zajęć przygotowawczych i ćwiczenia sztabowego na mapach z gminnym i powiatowym zespołem zarządzania kryzysowego pk. „SEMTEX 2022”
Załącznik 3. Materiały źródłowe dla ćwiczących zespołów. Ćwiczenie sztabowe na mapach z gminnym i powiatowym zespołem zarządzania kryzysowego pk. „SEMTEX 2022”
Załącznik 4. Wybrane umówione zasadnicze znaki operacyjne
Załącznik 5. Materiały dla kierownictwa ćwiczenia

Literatura

Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski:

Wszechobecność zagrożeń pojawiających się nieprzerwanie w środowisku bezpieczeństwa każdej organizacji wywołuje potrzebę budowy systemów, których istotą jest przeciwdziałanie zagrożeniom oraz minimalizacja skutków ich ewentualnego wystąpienia. (…) Zarządzanie kryzysowe jest tą częścią zarządzani bezpieczeństwem, które podlega intensywnej eksploracji naukowej. Publikacja porusza wiele wątków z tego zakresu i ta właśnie wielowątkowość może w przyszłości stanowić inspirację dla kolejnych badaczy problemów nawiązujących do jej tytułu.

Eugeniusz Nowak
profesor nauk wojskowych, absolwent uczelni wojskowej w Sankt Petersburgu oraz studiów doktoranckich w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie, ekspert w dziedzinie logistyki wojskowej oraz logistyki sytuacji kryzysowych. Posiada bogate doświadczenie w organizacji ćwiczeń z zarządzania kryzysowego i zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Autor wielu prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz logistyki wojskowej. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Obrony Narodowej.

Książki tego autora

Literatura
  1.  Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wyd. Bellona, Warszawa 2006.
  2.  Decyzja nr 13 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2008  roku  w  sprawie  wprowadzenia  do  użytku  Zestawu  zasadniczych  umówionych znaków właściwych dla komórek organizacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  3.  Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wyd. LIBER, Warszawa 2004.
  4.  Jendraszczak E., Kozłowski W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Wyd. MON-DSO, Warszawa 1997.
  5.  Kierebiński Cz., Żywienie w warunkach naturalnego bytowania, Wyd. MON, Warszawa 1979.
  6.  Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wyd. PWN, Warszawa 1998.
  7.  Nowak E. Preparation of Security Professionals or from Security Education to National Security Studies, Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), Granada 2020, Spain.
  8.  E. Nowak, Staff Exercises in the Process of Student Education in the National Security Field of Study, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), Granada 2021, Spain.
  9.  Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
10.  Nowak E., Walancik M., Logistyka akcji ratowniczych, Wyd. PWN, Warszawa 2018.
11.  Nowak E., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Wyd. AON, Warszawa 2013.
12.  Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów, (red.) R. Jakubczak, Wyd. Bellona, Warszawa 2003.
13.  Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1978.176 Literatura
14.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz.U. z 2021 r. poz. 1737.
15.  Sienkiewicz P., Górny P., Analiza systemowa sytuacji kryzysowych, „Zeszyty Naukowe AON” Nr 4 (45), Wyd. AON, Warszawa 2001.
16.  Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, „Myśl Wojskowa” z 2002 r., Warszawa 2002.
17.  Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Wyd. ISP PAN, Warszawa 1996.
18.  Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  o  Inspekcji  Weterynaryjnej,  tekst  jednolity  Dz.U. z 2004 r., poz. 287.
19.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 195.
20.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1882.
21.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1897.
22.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,  poz. 706.
23.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1856.
24.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1123.
25.  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 882.
26.  Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie postępowania Policji w warunkach katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz w czasie innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowiska, Dz. Urz. KGP z 2000 r. Nr 3, poz. 8.
27.  Zasady organizowania działań ratowniczych, Wyd. KG PSP, Warszawa 2013.
28.  Zarządzanie  kryzysowe  w  sytuacjach  zagrożeń  niemilitarnych,  (red.)  E.  Nowak,  Wyd. AON, Warszawa 2007.
29.  Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 7, poz. 36.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ostrzeganie alarmowanie powiadamian...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Bezpieczeństwo militarne Polski w r...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Zarządzanie organizacją w sytuacjac...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane