• Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Sprawność systemu, deteminanty, diagnoza, koncepcja, doskonalenia. Część 2

Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Sprawność systemu, deteminanty, diagnoza, koncepcja, doskonalenia. Część 2

 • Autor: Jan Ziobro
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-559-5
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 226/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W monografii przedstawiono w ujęciu przekrojowym problematykę funkcjonowania OSP i KSRG, w szczególności zaś zagadnień dotyczących gotowości operacyjnej tych jednostek, stanowiącej kluczową determinantę w osiągnięciu oczekiwanej sprawności całego systemu.

W części 1 pt. Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne w szczególności skoncentrowano się na analizie uwarunkowań prawnych, organizacyjnych oraz wpływie warunków geograficznych na funkcjonowanie OSP i KSRG.

W prezentowanej części 2 skupiono się na problematyce jakości i sprawności funkcjonowania tych podmiotów oraz przedstawiono propozycje wieloaspektowych rozwiązań doskonalących. Podkreślić należy, że przedstawione w monografii rozważania odnoszą się do mało rozpoznanego i niedocenianego problemu zapewniania gotowości do działań ratowniczych jednostek OSP, wskazują także słabe ogniwa w organizacji ratownictwa w ramach KSRG.

Opracowanie może być przydatne zarówno teoretykom, jak i praktykom zajmującym się bezpieczeństwem czy zarządzaniem kryzysowym oraz dziedzinami z nimi powiązanymi, jak administracja, organizacja i zarządzanie, prawo czy ekonomia, a także innymi dziedzinami nauki i gospodarki, które są zaangażowane w działania na rzecz zapewniania bezpieczeństwa powszechnego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Epistemologiczne podstawy badań sprawności KSRG oraz gotowości operacyjnej funkcjonujących w jego strukturach podmiotów

1.1. Istota, przeznaczenie oraz funkcje nauki w badaniach problematyki bezpieczeństwa
1.2. Metodologiczne i metodyczne uwarunkowania badań problematyki sprawności KSRG i gotowości funkcjonujących w jego strukturach podmiotów
1.2.1. Sytuacja problemowa
1.2.2. Postępowanie badawcze – problem, cel, hipoteza
1.3. Charakterystyka wybranych metod badawczych możliwych do zastosowania w badaniach problematyki bezpieczeństwa
1.3.1. Metody empiryczne
1.3.2. Metody teoretyczne
1.4. Wybrane aspekty metodyki badań gotowości operacyjnej OSP i sprawności KSRG

Rozdział 2. Sprawność KSRG i OSP – determinanty oraz diagnoza na przykładzie województwa podkarpackiego


2.1. Główne determinanty sprawności systemu decydujące o skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych
2.2. Organizacja przestrzennej sieci podmiotów KSRG
2.3. Zdolność techniczna OSP w KSRG
2.4. Zdolność osobowa OSP w KSRG

Rozdział 3. Koncepcja i kierunki doskonalenia sprawności i jakości działania OSP i KSRG

3.1. Zagadnienia prawne
3.2. Aspekty organizacyjne
3.3. Wdrażanie zmian w organizacji – sposoby i metody
3.4. Zarządzanie KSRG – prognozowane kierunki transformacji

Konkluzje
Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz skrótów
Wykaz rysunków i tabel
Załączniki
Załącznik 1. Ankieta oceny potencjału ratowniczego OSP
Załącznik 2. Ankieta dotycząca finansowania gotowości operacyjnej OSP w województwie podkarpackim
Załącznik 3. Kwestionariusz mobilności ratownika OSP
Załącznik 4. Wyniki analizy zdolności osobowej jednostek OSP włączonych do KSRG w województwie podkarpackim w układzie powiatowym do skompletowania zastępu ratowniczego w dni robocze i wolne od pracy

prof. dr inż. Bernard Wiśniewski:

(...) publikacja dotyczy złożonego problemu, którym jest racjonalizacja wykorzystania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tym razem w kontekście sprawności jego działania. (...) Zgłębiając, na co dzień wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie z dużą satysfakcją stwierdzam, że recenzowana praca stanowi źródło wartościowej wiedzy, która z powodzeniem może być wykorzystana przez przedstawicieli przywołanej dyscypliny naukowej. Analiza oraz ocena poszczególnych części książki pozwala na stwierdzenie, że opracowano ją tak, aby sprostać oczekiwaniom teoretyków i praktyków.

dr hab. inż. Stanisław J. Rysz:

Autor zebrał i pokazał w jednym miejscu całe spektrum zagadnień dotyczących zapewniania bezpieczeństwa, zwłaszcza dla zasobów i osób zamieszkujących albo przebywających na terenach położonych z dala od powiatowych miast, w których siedziby mają jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej. (...) Publikacja stanowi starannie opracowaną treść, która oprócz waloru naukowego zawiera wiele informacji łatwo przyswajalnych dla studentów na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, urzędników i funkcjonariuszy zawodowo zajmujących się sprawami bezpieczeństwa, a także dla wszystkich niezwiązanych z zapewnianiem bezpieczeństwa czytelników chcących lepiej poznać i zrozumieć podmioty i mechanizmy, dzięki którym mogą czuć się bezpieczni.

Jan Ziobro
oficer pożarnictwa, st. bryg w st. spocz., absolwent SGSP oraz Politechniki Warszawskiej. Autor artykułów i referatów dotyczących m.in.: bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa. Wykładowca akademicki, uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych, który wiedzę teoretyczną konfrontuje z doświadczeniem praktycznym. W latach 1983-2016 pełnił służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w tym od 2011 roku jako z-ca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP. Uczestnik, organizator i dowódca wielu akcji ratowniczych oraz ćwiczeń w kraju i za granicą.

Książki tego autora

Opracowania zwarte
Analiza fundamentalna: metody wyceny przedsiębiorstwa. Podręcznik akademicki, K. Borowski
(red.), Difin, Warszawa 2014.
Apanowicz  J.,  Metodologia  ogólna,  Wydawnictwo  Diecezji  Pelplińskiej  „BERNARDI-
NUM”, Gdynia 2002.
Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego teorii organizacji i zarzą-
dzania, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „BERNARDINUM”, Gdynia 2000.
Badania jakościowe. Metody i narzędzia, D. Jemielniak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012.
Bezpieczeństwo. Teoria – badania – praktyka, A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina (red.),
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Ba-
dawczy, Józefów 2015.
Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, B. Wiśniewski (red.), Wyższa Szkoła Policji,
Szczytno 2011.
Bielecka E., Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowanie, Polsko-Japońska Wyższa
Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 2006.
Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Technika prawodawcza, C.H. Beck, Warszawa 2008.
Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria  i praktyka, Difin,
Warszawa 2008.
Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania,
Kolonia, Wrocław 2005.
Fehler  W.,  Bezpieczeństwo  wewnętrzne  współczesnej  Polski.  Aspekty  teoretyczne    i  praktyczne,
ARTE, Warszawa 2012.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015.
Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J., Zarządzanie strategiczne dla inżynierów, Pol-
skie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 1997.
Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1993.
Gomułka Z., Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Difin, Warszawa 2009.
Goniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2012.198 Bibliografia
Gospodarowanie zasobami Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce, H. Januszek (red.), KW
PSP, Poznań 2014.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2015.
Gromski W., Kaczor J., Technika prawodawcza, C.H. Beck, Warszawa 2008.
Halik J., Metodyka pisania prac magisterskiej i studyjnej, Akademia Obrony Narodowej, War-
szawa 2002.
Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002.
Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Helios J., Jedlecka W., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa dla ekonomistów, E-Wy-
dawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2015.
Holzer M., Eckhart K., Wstęp do prawoznawstwo, wyd. 7, Wyższa Szkoła Prawa i Admini-
stracji, Przemyśl–Rzeszów 2008.
Juszczyk S., Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych, Akademia Wychowania
Fizycznego, Katowice 2001.
Kaczmarczyk B., Racjonalizacja procesów zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, Wyższa
Szkoła Policji, Szczytno 2012.
Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka, B. Lubas,
D. Hryszkiewicz, M. Borowik (red.), Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2016.
Kisielnicki J., Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne, Wyższa Szkoła Han-
dlu i Prawa, Warszawa 2004.
Kotarbiński T., Sprawność i błąd, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1960.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław, War-
szawa 1975.
Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2011.
Kożuch B., Wstęp do teorii zarządzania, Wydawnictwo Nauka-Edukacja, Warszawa 1999.
Krzakiewicz K., Podstawy organizacji i zarządzania, AE, Poznań 1994.
Krzyżanowski L.J., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa 1994.
Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania, R.W. Kaszubski, D. Ro-
mańczuk (red.), Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, War-
szawa 2011.
Kuc B.R., Ścibiorek Z., Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Me-
nedżerskie PTM, Warszawa 2013.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
Łaniec J.D., Elementy statystyki dla pedagogów, WSP, Olsztyn 1994.
Majewski T., Ankieta i wywiad w badaniach wojskowych, AON, Warszawa 2002.
Maslow A.H., Motywacja i osobowość (Motivation and personality), przeł. J. Radzicki, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Matczak A., Zarys psychologii rozwoju, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003,
s. 207–208.
Matwiejczuk W., Koncepcje i metody zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Biało -
stockiej, Białystok 2009.199 Bibliografia
Metody badania i modele rozwoju organizacji, A. Stabryła, S. Wawak (red.), Fundacja Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie, Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2012.
Metoda biograficzna w  socjologii, J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Państwowe Wydawnic-
two Naukowe, Warszawa–Poznań 1990.
Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich
i doktorskich, M. Cieślarczyk (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina
(red.), Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Insty-
tut Badawczy, Józefów 2017.
Nowak S., Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1970.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985.
Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami, A. Wasiluk (red.), Difin, Warszawa 2009.
Nożko K., Maksymy, sentencje i myśli refleksyjne, Warszawa 1993.
Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa, J. Zboina, B. Wiśniewski (red.), Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Jó-
zefów 2014.
Pelc M., Elementy metodologii badań naukowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
2012.
Penc J., Systemowe zarządzanie organizacją. Nowe zadania funkcje i reguły gry, Wyższa Szkoła
Policji, Szczytno 2007.
Piekara A., Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki, Uniwersytet War-
szawski, Warszawa 2010.
Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012.
Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1975.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.
Pines A.M., Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej, w: Wypalenie zawodowe. Przyczyny i za-
pobieganie, H. Sęk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Popper K., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1992, s. 252.
Projektowanie systemu ratowniczego, J. Zboina, J. Kielin (red.), Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2015.
Psychologia, T. Tomaszewski (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Puchalski J., Podstawy nauki o organizacji, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im.
Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2008.
Racjonalizacja  zarządzania  jednolitymi  formacjami  umundurowanymi  odpowiedzialnymi  za
bezpieczeństwo wewnętrzne, B. Wiśniewski (red.), t. 1, SGSP, Warszawa 2017.
Ratajewski J., Elementy naukoznawstwa i główne kierunki rozwoju nauki europejskiej, Uniwer-
sytet Śląski, Katowice 1993.
Rutkowski C., Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa, SGSP, Warsza-
wa 2018.200 Bibliografia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, M. Rybak (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, War-
szawa 1998.
Rysz S.J., Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Difin, Warszawa 2016.
Rysz S.J., Ostrzeganie alarmowanie powiadamianie ratunkowe, Difin, Warszawa 2017.
Sienkiewicz P., Analiza systemowa, Warszawa 1994.
Skoczylas J.J., Prawo ratownicze, LexisNexis, Warszawa 2011.
Sobka M., Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce, Politechnika Lubelska, Lublin 2014.
Stany  zagrożenia  życia.  Postępowanie  bezprzyrządowe, W. Jurczyk, A. Łakomy (red.), FUH
Grzegorz Słomczyński, Kraków 2003.
Studia  bezpieczeństwa,  P.D.  Williams  (red),  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,
Kraków 2012.
Such J., Szcześniak M, Filozofia nauki, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 9–10.
Sułek A., Eksperyment w badaniach społecznych, PWN, Warszawa 1979.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”,
Katowice 2005.
Szymonik A., Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011.
Ścibiorek Z., Kuc B.R., Moczydłowska J.M., Letkiewicz A., Oddziaływanie na personel służb
mundurowych, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2014.
Walkowiak R., Czaplicka-Kozłowska I.Z., Kozłowski A.J., Stachowska S., Zarządzanie po-
tencjałem społecznym organizacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2013.
Wiśniewski  B.,  System  bezpieczeństwa  państwa.  Konteksty  teoretyczne  i  praktyczne,  Wyższa
Szkoła Policji, Szczytno 2013.
Wiśniewski E., Metodyka wojskowych badan naukowych, ASG WP, Warszawa 1983.
Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Fundacja
Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2005.
Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. 3 poprawione i uzupełnio-
ne, Ars boni et aequi, Poznań 2005.
Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sej-
mowe, Warszawa 2004.
Współczesność  oraz  perspektywy  Krajowego  Systemu  Ratowniczo-Gaśniczego,  t. 1:  Rozwiązania
prawno-organizacyjne i ich konteksty, B. Kogut (red.), Szkoła Aspirantów PSP, Kraków 2014.
Współczesność oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, t. 2: Diagnoza stanu
obecnego i perspektywy, B. Kogut (red.), Szkoła Aspirantów PSP, Kraków 2015.
Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Zespół  –  Kultura  –  Projekt,  W.  Olejniczak  (red.),  Zachodniopomorska  Szkoła  Biznesu,
Szczecin 2009.
Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976.
Ziobro J., Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w kra-
jowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzen -
ne. Część 1, Difin, Warszawa 2018.
Złota godzina czas życia, czas śmierci, L. Brongel (red.), Wydawnictwo Medyczne, Kraków
2007.201 Bibliografia
Artykuły
Bąk J., Bąk-Gajda D., Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego, „Eksploatacja
i Niezawodność – Maintenance and Reliability” 2008, 3 (39).
Jopek T., Perspektywy rozwoju KSRG, „Przegląd Pożarniczy” 2015, nr 11.
Jopek T., Potencjał do wykorzystania, Przegląd Pożarniczy” 2015, nr 11.
Kawa A., Fuks K., Januszewski P., Symulacja komputerowa jako metoda badań w naukach o za-
rządzaniu, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2016, t. 4.
Karaś E., Piasecka-Głuszak A., Zarządzanie wiedzą – dlaczego tak ważne?, „Nauki o Zarzą-
dzaniu. Managment Sciences” 2013, 4 (17), s. 47.
Kunysz J., Skuteczność prawa: zagadnienia wybrane, „Administracja: teoria, dydaktyka, prak-
tyka. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji” 2014, nr 2 (35).
Misiuk A., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Historia i Polityka” 2018, nr 23 (30).
Nowacki J., O rozumieniach skuteczności przepisów prawa, „Studia Prawnicze” 1986, nr 1–2.
Perry C., Processes of a case study methodology for postgraduate research in marketing, „European
Journal of Marketing” 1998, vol. 32, no. 9/10.
Prońko J., Kielin J., Wojtasiak B., Model reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego, „Bezpie-
czeństwo i Technika Pożarnicza” 2016, nr 1.
Tomza  A.,  Kilka  uwag  o  znaczeniu  teorii  Kazimierza  Ajdukiewicza,  „Filozofia  Publiczna
i Edukacja Demokratyczna” 2016, t. 5, nr 1.
Wronkowska S., Technika prawodawcza, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny  i Socjologiczny”
1990, nr 1.
Słowniki
Kaczmarek J., Łepkowski W., Zdrodowski B. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeń-
stwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
Pawłowski J., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Na-
rodowej, Warszawa 2002.
Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa, Wrocław, Kra-
ków, Gdańsk 1978.
Szewczyk  M.  (red.),  Słownik  języka  polskiego,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa
1992.
Szymczak  M.  (red.),  Słownik  języka  polskiego,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa
1988.
Szymczak  M.  (red.),  Słownik  języka  polskiego,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa
1992.
Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Kaczmarek J., Łepkowski W., Zdrodowski B. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeń-
stwa narodowego, AON Warszawa 2008.202 Bibliografia
Akty prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78,
poz. 483 z późn zm).
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1270 z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  22  listopada  2013  r.  o  systemie  powiadamiania  ratunkowego  (t.j.  Dz.U.
z 2019 r., poz. 1077).
Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,
poz. 1372).
Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  Państwowej  Straży  Pożarnej  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,
poz. 1313 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1252).
Ustawa  z  dnia  26  kwietnia  2007  r.  o  zarządzaniu  kryzysowym  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,
poz. 1398).
Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony  środowiska  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.,
poz. 799, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z  2019 r., poz. 869).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami pojazdami (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 341 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.).
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 993 z późn. zm.).
Ustawia  z  dnia  20  grudnia  1990  r.  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników  (t.j.  Dz.U.
z 2019 r., poz. 299, poz. 303).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 14 września 1998 r.
w  sprawie  zakresu,  szczegółowych  warunków  i  trybu  włączania  jednostek  ochro-
ny przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 1998 r.,
nr 121, poz. 798).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i te-
renów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 1994 r. nr 140, poz. 800).
Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w spra-
wie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycz-
nych (Dz.U. z 2011 r. nr 179, poz. 1065).
Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  20  września  2018  r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1818).203 Bibliografia
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pra-
cy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w spra-
wie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1319 ).
Rozporządzenie  ministra  spraw  wewnętrznych  i  administracji  z  dnia  17  lipca  1998  r.
w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i wa-
runków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego
działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez
nie kosztów (Dz.U. z 1998 r. nr 94, poz. 598).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 4 lipca 2000 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożaro-
wej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza
terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu
poniesionych przez nie kosztów (Dz.U. z 2000 r. nr 56, poz. 673).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno -
geograficznych, a  także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z  2011 r.
nr 279, poz. 1642).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakre-
su, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1317).
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad tech-
niki prawodawczej” (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 283).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków  podwyższania  emerytur  funkcjonariuszy  Policji,  Agencji  Bezpieczeństwa  We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz.U. z 2005 r. nr 86, poz. 734).
Norma PN-EN 1846-1:2011 Samochody Pożarnicze. Część 1. Podział i oznaczenia.
Źródła inne
Analiza potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego, KG PSP Warszawa 2011.
Biała księga bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2013.
Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2008, KG PSP, Warszawa 2019.
Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2009, KG PSP, Warszawa 2010.
Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2010, KG PSP, Warszawa 2011.
Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2011, KG PSP, Warszawa 2012.
Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2012, KG PSP, Warszawa 2013.
Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2013, KG PSP, Warszawa 2014.204 Bibliografia
Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2014, KG PSP, Warszawa 2015.
Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2015, KG PSP, Warszawa 2016.
Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2017, KG PSP Warszawa 2018.
Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2018, KG PSP, Warszawa 2019.
Edukacja dla bezpieczeństwa. Informacja, Departament Bezpieczeństwa i Porządku Publicz-
nego MSWiA, Warszawa 2004.
Etapy wdrażania głównych elementów KSRG, KG PSP, Warszawa 1994.
Informacja  o  stanie  ochrony  przeciwpożarowej  w  województwie  podkarpackim  za  rok
2014, KW PSP, Rzeszów 2015.
Matla J., Wspólna metoda oceny (CAF). Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, Przekład
z języka angielskiego, The Common Assessment Framework (CAF). Improving an or-
ganisation through selfassessment, MSWiA, Warszawa.
Norma PN-EN 1846-1:2011 Samochody Pożarnicze część 1. Podział i oznaczenia.
Obowiązki,  kryteria  i  uprawnienia  jednostek  OSP  przewidzianych  do  włączenia  
w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, KG PSP, Warszawa 1994.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Za-
kład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.
Procedura P-23 rozpatrywania wniosku do Komendanta Głównego PSP w sprawie włączenia
jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, KG PSP, Warszawa 2013.
Program  ratownictwa  i  ochrony  ludności  na  lata  2014–2020,  załącznik  nr  1  do  uchwały
nr 59/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Prońko J., Kielin J., Wojtasiak B., Przykład zastosowania modelu reagowania systemu ratowni-
czo-gaśniczego, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy
Instytut Badawczy, Józefów 2016, materiał niepublikowany.
Raport roczny 2015, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
Raport  z  funkcjonowania  systemu  powiadamiania  ratunkowego  w  2015  roku,  MSWiA,
luty 2016.
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Rządowy Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014–2020, Warszawa 2014.
Strategia Sprawne Państwo 2020.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
System edukacji w Polsce w skrócie w 2015 roku, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, War-
szawa 2015.
Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG, KG PSP, Warszawa 2016.
Zasady organizacji działań ratowniczych, KG PSP, Warszawa 2013.
Zasady organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w KSRG, KG PSP, Warszawa 2013.
Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG, KG PSP, Warszawa 2013.
Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG, KG PSP, Warszawa 2013.
Zasady organizacji ratownictwa wodnego w KSRG, KG PSP, Warszawa 2013.
Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG, KG PSP, Warszawa 2013.
Ziobro J., Racjonalizacja  działań  krajowego  systemu  ratowniczo-gaśniczego, w: Racjonalizacja
zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
wewnętrzne, B. Wiśniewski (red), SGSP, Warszawa 2017.205 Bibliografia
Netografia
https://www.podkarpacie.straz.pl/2018/01/31/przekazanie-samochodu-jednostce-osp-
-stalowa-wola/ [dostęp: 16.05. 2019].
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_przez_jako%C5%9B%C4%87 [do -
stęp: 25.09.2019]. Encyklopedia zarządzania,
http://www.codgik.gov.pl/index.php/zasob/baza-danych-obiektow-topograficznych.
html [dostęp: 15.05.2016].
http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/System_zarzadzania_jakoscia_wg_normy_PN_
EN_ISO_9001 [dostęp: 30.01.2017].
https://mfiles.pl/pl/index.php/Sterowanie_jako%C5%9Bci%C4%85 [dostęp: 20.09.2019].
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_jako%C5%9Bci%C4%85#cite_
note-1 [dostęp: 20.09.2019].
https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn  propozy/6035,M-
INISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html
[dostęp: 24.09.2019].
http://www.zosprp.pl/files/prawo/2.Sprawozdanie%20meryroryczne_ZOSPRP-2015.
pdf [dostęp: 16.11.2018]. Roczne sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku pu-
blicznego za rok 2015, ZG ZOSP RP, Warszawa 2016.
https://www.mr.gov.pl/media/24032/ProjektSOR_2016_D.pdf [dostęp: 25.01.2017]. Strate-
gia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Projekt strategii dostępny internetowo.
http://www.zosprp.pl/php/doc/uchwala.jpg [dostęp: 16.08.2019]. Uchwała nr 95/18/2004
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kategoryza-
cji jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży.
Informacja  o  wynikach  kontroli.  Finansowanie  działalności  ochotniczych  straży  pożarnych,
LPO.430.006.2018, nr ewid. 9/2019/P/18/093/LPO, NIK Delegatura Poznań 2019, https://
www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,19023.html [dostęp: 18.08.2019].
Krąpiec M.A., Epistemiologia, PEF – © Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwi-
nu, http://www.ptta.pl/pef/pdf/e/epistemologia.pdf [dostęp: 20.09.2019].
Wójcik  P.,  Znaczenie  studium  przypadku  jako  metody  badawczej  w  naukach  o  zarządzaniu,  
„E-mentor”  2013,  nr  1  (48),  http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/48/
id/983 [dostęp: 30.09.2019].
Pyły palne – przegląd podstawowych parametrów wybuchowości i zapalności oraz metod
badawczych, Standard CNBOP-PIB-BW02P, Józefów 2016, wyd. 1, pdf. https://www.
cnbop.pl/wydawnictwa/standardy/wydania-2016/cnbop-pib-bw02p-2016.pdf  [dostęp:
10.10.2019].
Raport O.R.B.I.T. 2010, Zoptymalizowany system ratownictwa, walki z pożarami i pomocy tech-
nicznej  pdf.  http://www.giz-nord.de/cms/images/stories/Science/PCYAN/kaiser_
vfdb2012.pdf [dostęp: 20.08.2018].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wpływ statusu funkcjonariusza pożar...

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Teoretyczne i praktyczne konteksty ...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Logistyka w wybranych służbach mund...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane