• Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Część 1

Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Część 1

 • Autor: Jan Ziobro
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-823-7
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 214/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce przedstawiono w ujęciu przekrojowym problematykę funkcjonowania OSP i KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy), w szczególności zaś zagadnień dotyczących gotowości operacyjnej tych jednostek, stanowiącej kluczową determinantę w osiągnięciu oczekiwanej sprawności całego systemu. Skoncentrowano się na analizie uwarunkowań prawnych, organizacyjnych oraz wpływie warunków geograficznych na funkcjonowanie OSP i KSRG. Poruszono problematykę jakości i sprawności funkcjonowania tych podmiotów oraz przedstawiono propozycje wieloaspektowych rozwiązań doskonalących. Podkreślić należy, że przedstawione w monografii rozważania odnoszą się do mało rozpoznanego i niedocenianego problemu zapewniania gotowości do działań ratowniczych jednostek OSP, wskazują także słabe ogniwa w organizacji ratownictwa w ramach KSRG

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Prawno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych

1.1. Prawne podstawy działalności ochotniczych straży pożarnych
1.2. Organizacja ochotniczych straży pożarnych, zadania oraz finansowanie ich działalności interwencyjnej
1.3. Reguły organizacji oraz prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
1.4. Potencjał ochotniczych straży pożarnych w Polsce
1.4.1. Zasoby osobowe
1.4.2. Zasoby techniczne

Rozdział 2. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy – organizacja i funkcjonowanie

2.1. Aspekty formalnoprawne – cel, zakres działania oraz zadania KSRG
2.2. Aspekty organizacyjno-funkcjonalne działania KSRG – organizacja i reguły funkcjonowania
2.3. Potencjał oraz organizacja przestrzenna krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie województwa podkarpackiego
2.3.1. Organizacja Państwowej Straży Pożarnej
2.3.2. Organizacja sieci ochotniczych straży pożarnych
2.4. Działalność interwencyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej na przykładzie województwa podkarpackiego
2.5. Rola współdziałania oraz koordynacji w organizacji i funkcjonowaniu
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Rozdział 3. Istota uwarunkowań geograficzno-przestrzennych w procesie organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie województwa podkarpackiego

3.1. Charakterystyka geograficzno-przestrzenna
3.2. Wpływ uwarunkowań przestrzennych na zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego – klasyfikacja, źródła, charakter, skala
3.3. Rola statystyki zdarzeń w procesie organizacji KSRG

Konkluzje
Bibliografia
Wykaz skrótów
Spis rysunków
Spis tabel

prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski:

Recenzowane opracowanie jest rezultatem wieloletnich zainteresowań Autora oraz kilkudziesięcioletniego doświadczenia zawodowego, które zaowocowało kilka lat temu rozpoczęciem badań nad problematyką funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KRSG), ze szczególnym uwzględnieniem kwestii odnoszących się do gotowości operacyjnej tych jednostek. Przedmiot rozważań dotyczy interesujących zagadnień, zarówno w aspekcie poznawczym, jak i utylitarnym, związanych z bezpieczeństwem powszechnym, określanym, jako stan uzyskany w efekcie spełniania przez państwo funkcji wewnętrznej realizowanej w ramach strategicznej polityki bezpieczeństwa przejawiający się ochroną życia, zdrowia oraz majątku narodowego przed skutkami klęsk naturalnych i awarii technicznych. Odnosi się również do problematyki zależności pomiędzy sprawnością funkcjonowania OSP a poziomem przywołanego powyżej bezpieczeństwa powszechnego.

 
dr hab. inż. Stanisław J. Rysz:

Publikacja dotyczy niezwykle istotnej aktywności przejawiającej się w lokalnych społecznościach – zorganizowanej samoobrony przed pożarami, powodziami i innymi miejscowymi zagrożeniami, podejmowanej dobrowolnie przez ludzi, którzy w mniejszym lub większym stopniu bezpośrednio tym zagrożeniom podlegają. Autor, starszy brygadier w stanie spoczynku, dr inż. Jan Ziobro, to człowiek przez całe życie związany z ochroną  przeciwpożarową zarówno w wymiarze zawodowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Przez lata służby czynnie uczestniczył w akcjach ratunkowych  zarówno w charakterze strażaka – ratownika podejmującego działania w obliczu dziejącego się zamętu, jak i jako dowódca zarządzający akcją ratowniczą w boju i funkcjonowaniem straży na co dzień.

Jan Ziobro
oficer pożarnictwa, st. bryg w st. spocz., absolwent SGSP oraz Politechniki Warszawskiej. Autor artykułów i referatów dotyczących m.in.: bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa. Wykładowca akademicki, uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych, który wiedzę teoretyczną konfrontuje z doświadczeniem praktycznym. W latach 1983-2016 pełnił służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w tym od 2011 roku jako z-ca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP. Uczestnik, organizator i dowódca wielu akcji ratowniczych oraz ćwiczeń w kraju i za granicą.

Książki tego autora

Opracowania zwarte

Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń 1998.
Berliński L., Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną, Difin, Warszawa 2012.
Bieniok  B., Rokita  J.,  Struktura  organizacyjna  przedsiębiorstwa,  Wydawnictwo  Naukowe PWN, Warszawa 1984.
Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Fundacja Studiów Międzynarodowych Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.
Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia, Wrocław 2005.
Czermiński A., Grzybowski M., Ficoń F., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji Biznesu w Gdyni, Gdynia 1999.
Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, ARTE, Warszawa 2012.
Ficoń K., Inżynieria  zarządzania  kryzysowego. Podejście systemowe, BEL Studio, Warszawa 2007.
Glinicki  S.P., Geotechnika budowlana, część I, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1990.
Gulczyński M., Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
Guzewski P., Wróblewski D., Małozięć D. (red.), Czerwona księga pożarów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2014.
Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Hopej M., Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
Jakubczak R., Flis J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, Warszawa 2006.
Jałoszyńsk K., Wiśniewski B., Wojtuszek T. (red.), Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.
Jean C., Geopolityka, Ossolineum, Wrocław 2003.
Kaszubski R.W., Romańczuk D. (red.), Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania, Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, Warszawa 2011.
Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją: zarys teorii i praktyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.
Kogut B. (red.), Współczesność oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tom I, Rozwiązania prawno-organizacyjne i ich konteksty, Szkoła Aspirantów PSP, Kraków 2014.
Kogut B., (red.) Współczesność oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tom II. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy, Szkoła Aspirantów PSP, Kraków 2015.
Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Gormond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2001.
Korycki S., System bezpieczeństwa Polski, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1994.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław, Warszawa 1975.
Koźmiński A.K., Zarządzanie – teoria i praktyka, Warszawa 1999.
Kręcikij J., Wołejszo J. (red.), Podstawy dowodzenia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
Krupski R., Przybyła M. (red.), Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, Ossolineum, Wrocław 1996.
Krzakiewicz K., Podstawy organizacji i zarządzania, AE, Poznań 1994.
Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa 1994.
Kuc B.R., Ścibiorek Z., Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2013.
Lach Z., Łaszczuk A., Geografia bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
Lidwa W., Współdziałanie w walce lądowej, Toruń 2000.
Liedela K., Prońko J., Wiśniewski B. (red.), Administracja publiczna w systemie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.
Lipińska E.J. (red.), Powódź 2010 – przyczyny i skutki, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2011.
Lipowicz I., Mędrzycki R., Szmigiero M., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, wydanie III, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Maslow A.H., Motywacja i osobowość (tytuł oryginalny: Motivation and personality), przekład J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
Penc J., Systemowe zarządzanie organizacją. Nowe zadania, funkcje i reguły gry, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2007.
Piątek Z., Wiśniewski B., Osierda A. (red.), Administracja publiczna w bezpieczeństwie państwa, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.
Pilawski W., Chronologia powstawania Ochotniczych Straży Pożarnych na ziemiach Polskich w latach 1845–1890, KG PSP, Warszawa 1998.
Prędecka A, Ogień w lesie a przyroda, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa 2011.
Puchalski J, Podstawy nauki o organizacji, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2008.
Raczkowski K., Żukrowska K., Żuber M., Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2013.
Rogała D., Marcela A. (red.), Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wydanie I, Rzeszów 2011.
Rysz S.J., Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Difin, Warszawa 2016.Sienkiewicz P., Analiza systemowa, Warszawa 1994.
Skoczylas J.J., Prawo ratownicze, LexisNexis, Warszawa 2011.
Sobolewski G. (red.), Zagrożenia kryzysowe, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
Ścibiorek Z., Kuc B.R., Moczydłowska J.M., Letkiewicz A., Oddziaływanie na personel służb mundurowych, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2014.
Tomaszewski T. (red.), Psychologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976.
Urbanek A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2013.
Williams P.D. (red.), Studia  bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Winiarz J. (red.), Kodeks cywilny, Warszawa 1980.
Wiśniewski B. (red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2011.
Wiśniewski  B.,  System  bezpieczeństwa  państwa.  Konteksty  teoretyczne  i  praktyczne,  Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2013.
Wiśniewski B., Zalewski S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006.
Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2005.
Zboina J. (red.), Bezpieczeństwo na lądzie morzu i w powietrzu w XXI wieku, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2014.
Zboina J., Wiśniewski B. (red.), Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2014.
Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji  i kierowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1976.
Zięba  R.,  Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Artykuły

Baran-Zgłobicka B., Gawrysiak L., Warowna J., Zgłobicki W., Znaczenie rzeźby terenu w planowaniu przestrzennym na obszarach wyżynnych, Czasopismo Techniczne, z. 17, Architektura, z. 6-A, Politechnika Krakowska, 2011.
Jopek T., Potencjał do wykorzystania, Przegląd Pożarniczy, nr 11/2015.
Kompała D., Istota zagrożeń, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademia Obrony Narodowej, nr 3(11)/2014.
Piekarski W., Dzieniszewski G., Logistyka transportu zbiorowego w Województwie Podkarpackim na przykładzie Regionu Tarnobrzeskiego, Logistyka, 6/2014.
Ziobro J., Współdziałanie Państwowej Straży Pożarnej z Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 15(2)/2015.
Ziobro J., Racjonalizacja działań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, [w:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, Wiśniewski B. (red.), SGSP, Warszawa 2017.
Ziobro J, Podstawowe zagadnienia organizacji działań ratowniczych podczas procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych tuneli drogowych, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, nr 4, tom II, rok 2018.

Słowniki

Flis J., Szkolny słownik geograficzny, wydanie I, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1977.
Kaczmarek J., Łepkowski W., Zdrodowski B. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
Korzeniowski L., Pużyński S. (red.), Encyklopedyczny słownik psychiatrii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1986.
Pomykało W. (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Szewczyk M. (red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
Szymczak  M.  (red.),  Słownik  języka  polskiego,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa 1988.
M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1992
Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn zm).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1897).
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 986 z późn. zm.).201 Bibliografia
Ustawa z dnia 22 listopada 2013  r. o systemie powiadamiania ratunkowego  (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 867 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1252).
Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. nr 163, poz. 1015).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1401 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z  2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2195, z 2018 r., poz. 650, 1115, 1544, 1629, 1669).
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1169).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 26 lipca 2006  r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r. nr 143, poz. 1037 z późn. zm.).
Rozporządzenie  ministra  administracji  i  cyfryzacji  z  dnia  28  kwietnia  2014  r.  w  sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego, CPR (Dz.U. z 2014 r., poz. 574).
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1632).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1319).
Rozporządzenie  ministra  spraw  wewnętrznych  i  administracji  z  dnia  17  lipca  1998  r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego
działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U. z 1998 r. nr 94, poz. 598).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz.U. z 2007 r. nr 143, poz. 1001).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143, poz. 1002 ze zm.; Dz.U. z 2010 r. nr 85, poz. 553).
Rozporządzenie  ministra  spraw  wewnętrznych  i  administracji  z  dnia  31  lipca  2001  r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony pożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U. z 2013 r., poz. 709).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 4 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza
terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U. z 2000 r. nr 56, poz. 673).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2010 r. nr 123, poz. 840).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1317).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1317).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 709).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 marca 2011 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2011 r. nr 69, poz. 371).
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. nr 58, poz.405 z późn. zm.).
Rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. z  2007 r. nr 60, poz. 408).
Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U. z 2009 r. nr 210, poz. 1627).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2010 r. nr 242, poz. 1622).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U. z 1992 r. nr 54, poz. 259).
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010 r.).

Źródła inne

Analiza zagrożeń na obszarze województwa podkarpackiego, KW PSP Rzeszów, 2015.
Bielicki P.P., Hegyi P., Szkolenie naczelników OSP, Wybrane zagadnienia operacyjne. Prezentacja szkoleniowa.
Bieniek K., Susza w Polsce w 2012 r. Informacje klimatologiczne, materiał pokonferencyjny, Warszawa 2012.
Biuletyn  Głównego  Urzędu  Nadzoru  Budowlanego  w  Warszawie:  Katastrofy  budowlane w 2010 roku.
Biuletyn  Głównego  Urzędu  Nadzoru  Budowlanego  w  Warszawie:  Katastrofy  budowlane w 2011 roku.
Biuletyn  Głównego  Urzędu  Nadzoru  Budowlanego  w  Warszawie:  Katastrofy  budowlane w 2012 roku.
Biuletyn  Głównego  Urzędu  Nadzoru  Budowlanego  w  Warszawie:  Katastrofy  budowlane w 2013 roku.
Biuletyn  Głównego  Urzędu  Nadzoru  Budowlanego  w  Warszawie:  Katastrofy  budowlane w 2014 roku.
Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2013, KG PSP, Warszawa 2014.
Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2014, KG PSP, Warszawa 2015.
Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2015, KG PSP, Warszawa 2016.
Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2016, KG PSP, Warszawa 2017.
Biuletyn informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2017, KG PSP Warszawa 2018.
Dane dotyczące zdarzeń i działań ratowniczych w województwie podkarpackim w latach 2010–2014, wygenerowano z bazy danych systemu SWD-ST, KW PSP Rzeszów.
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego a strategia rozwoju województwa podkarpackiego 2020, Departament Rozwoju Regionalnego – Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Rzeszów 2015.
Diagnoza  sytuacji  społeczno-gospodarczej  województwa  podkarpackiego.  Aktualizacja  strategii rozwoju  województwa  podkarpackiego  na  lata  2007–2013,  Regionalne  Obserwatorium Terytorialne, Departament Strategii i Planowania Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2013.
Dunbar I., Techniki ratownictwa drogowego, Holmatro (ISBN 978-90-822228-0-7).
Działania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z zakresu edukacji ekologicznej, Warszawa, 23 stycznia 2013 r.
Materiały ZW ZOSP RP w Rzeszowie – sprawozdanie z przebiegu kampanii sprawozdawczej OSP woj. podkarpackiego za rok 2014.
Metodyka  oceny  ćwiczeń  wojewódzkich,  międzywojewódzkich,  krajowych  oraz  międzynarodowych, KG PSP, Warszawa 2011.
Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2013.
Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2010–2012, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2013.
Pismo Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji DP-II-026-14/08/KP.
Plan  zrównoważonego  rozwoju  publicznego  transportu  zbiorowego  dla  Województwa Podkarpackiego, załącznik do uchwały nr XLV/925/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. 2014.1540).
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.
Procedura P-23 rozpatrywania wniosku do Komendanta Głównego PSP w sprawie włączenia jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, KG PSP, Warszawa 2013.
Program  ratownictwa  i  ochrony  ludności  na  lata  2014–2020,  załącznik  nr  1  do  uchwały nr 59/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, KG PSP, Warszawa 2015.
Program szkolenia w zawodzie strażaka, KG PSP, Warszawa 2016.
Ramowe wytyczne KG PSP do opracowania zasad dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia terenu powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych, KG PSP, Warszawa 2012.
Raport o stanie lasów w Polsce 2013, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Warszawa 2014.
Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.
Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego 2015, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.
Rozkaz  Nr  65/13  podkarpackiego  komendanta  wojewódzkiego  PSP  z  dnia  29  marca 2013 r. w sprawie organizacji wojewódzkiego odwodu operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Rządowy Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014–2020, Warszawa 2014.
Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 1999–2008, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów 2009.
System dopuszczeń wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, w kontekście nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, publikacja opracowana przez zespół  pod  kierunkiem  komendanta  głównego  Państwowej  Straży  Pożarnej,  szefa
Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów 2010.
System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, KG PSP, Warszawa 2006.
Uchwała  nr  182/31/2006  Prezydium  Zarządu  Głównego  ZOSP  RP  z  dnia  19  grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych w sprawie wyposażenia jednostek operacyjno-technicznych OSP w sprzęt i środki do prowadzenia działań ratowniczych.
Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Rzeszów 2015.
Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych za I półrocze 2015 r., KW PSP w Rzeszowie, 2015.
Wypadki drogowe w Polsce w 2014 r., Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, KGP, Warszawa 2015.
Załącznik do uchwały nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r.
z późn. zm., Obszary zabudowy, oprac. mgr inż. arch. Anna Raińczuk, Rzeszów 2011.
Zasady ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym systemie wspomagania decyzji – ST, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, KG PSP, Warszawa 2014.
Zasady ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym systemie wspomagania decyzji SWD-ST, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, KG PSP, Warszawa 2012.
Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG, KG PSP, Warszawa 2016.
Zasady organizacji działań ratowniczych, KG PSP, Warszawa 2013.
Zasady organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w KSRG, KG PSP, Warszawa 2013.
Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG, KG PSP, Warszawa 2013.
Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG, KG PSP, Warszawa 2013.
Zasady organizacji ratownictwa wodnego w KSRG, KG PSP, Warszawa 2013.
Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG, KG PSP, Warszawa 2013.

Netografia

http://rzeszow.stat.gov.pl/ [dostęp: 26.11.2018 r.]. Dane dotyczące ilości mieszkańców województwa podkarpackiego.
http://mfiles.pl/pl/index.php/System [dostęp: 13.09.2018 r.]. Encyklopedia zarządzania.
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/wsparcie-dla-osp/news,10737,ponad-100-mln-zl-z-funduszu-sprawiedliwosci-na.html [dostęp: 2.09.2018 r.].
http://e-prawnik.pl/artykuly/prawo-cywilne-1/czym-sie-roznia-czynnosci-zwyklego-zarzadu-od-czynnosci-przekraczajacych-zwykly-zarzad.html [dostęp: 29.08.2018 r.].
http://e-prawnik.pl/zstrz-zarzad-strona-2.html [dostęp: 29.08.2018 r.].
http://www.rzeszowairport.pl/ [dostęp: 28.12.2018 r.].
http://www.wopr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:wzrost-wypadkow-utoni [dostęp: 29.12.2018 r.].
http://www.zosprp.pl/?q=content/wzorcowy-projekt-statutu-osp-ubiegajacej-sie-o-status-pozytku-publicznego [dostęp: 26.08.2018 r.].
http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/333826,absolutorium.html [dostęp: 29.08.2018 r. ].
forum3e.pl/download/gfx/fese/pl/nfoaktualnosci/.../zwiazek_osp_rp.pdf  [dostęp.29.08.2018 r.].
http://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-organizacje-pozytku-publicznego [dostęp: 29.08.2018 r.].
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t%3Alb=t [dostęp: 22.08.2015 r.].
https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbnpropozy/6035,M-INISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html [dostęp: 5.09.2018 r.].
https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/603-5,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html [dostęp: 14.11.2015 r.].
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_060_14.PDF  [dostęp:  20.08.2015  r.].  Komunikat z badań CBOS, nr 60/2014, Aktywność społeczna Polaków, Warszawa 2014 r.
http://www.zosprp.pl/files/prawo/opinie/opinia.pdf [dostęp: 29.08.2018 r.]. Opinia prawna na temat możliwości łączenia funkcji radnego rady gminy z członkostwem we władzach OSP,
https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Zasady_organizacji_szkolen  [dostęp: 28.08.2018 r.].
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_33/SR_DISASTER_RESPONSE_PL.pdf [dostęp: 26.11.2018 r.]. Sprawozdanie specjalne. Unijny mechanizm ochrony ludności – koordynacja reagowania na klęski żywiołowe poza terytorium UE była zasadniczo skuteczna, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2016.
https://wios.rzeszow.pl/urzad/inspekcja/powazne-awarie/ [dostęp: 22.12.2018 r.].
http://docplayer.pl/7503587-Prof-dr-hab-stanislaw-sladkowski-lublin-2014.html [dostęp: 27.12.2018 r.]. Śladkowski S., Zagrożenia „antropogeniczne” (cywilizacyjne), wybór, Lublin 2014.
http://www.zosprp.pl/php/doc/wyposazenie_ratonikow.pdf [dostęp: 16.08.2018 r.]. Uchwała nr 124/22/2005 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie normatywnego wyposażenia ratowników ochotniczych straży pożarnych.
http://www.zosprp.pl/php/doc/2005-12-19_pr_2.pdf  [dostęp:  16.08.2018  r.].  Uchwała nr 144/25/2005 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały o kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży pożarnych i wzorcowego regulaminu organizacyjnego tych jednostek.
http://www.zosprp.pl/php/doc/uchwala.jpg [dostęp: 16.08.2018 r.]. Uchwała nr 95/18/2004 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 r.  w sprawie kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży pożarnych i wzorcowego regulaminu organizacyjnego tych jednostek.
http://www.zosprp.pl/?q=node/368  [dostęp:  16.08.2018  r.].  Wzorcowy  Regulamin  Organizacyjny Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 95/18/2004 Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży pożarnych i wzorcowego regulaminu organizacyjnego tych jednostek.
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/wsparcie-dla-osp/news,10737,ponad-100-mln-zl-z-funduszu-sprawiedliwosci-na.html  [dostęp:  2.09.2018 r.]. Ponad 100 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla strażaków.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wpływ statusu funkcjonariusza pożar...

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Teoretyczne i praktyczne konteksty ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Logistyka w wybranych służbach mund...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane