• Paradygmaty logistyki wojskowej

Paradygmaty logistyki wojskowej

 • Autor: Tomasz Jałowiec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-535-9
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 254/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka kompleksowo ujmuje rozproszone badania logistyki wojskowej. Odnosi się do najnowszej literatury przedmiotu badań. Jest pierwszą od lat na polskim rynku wydawniczym publikacją porządkującą dorobek logistyki wojskowej. Autor systemowo podchodzi do prezentowanych treści i wskazuje przyszłe kierunki badań. Opisane w monografii paradygmaty logistyki wojskowej należy traktować jako zbiór podstawowych pojęć, przekonań i teorii tworzących podstawy dalszego jej rozwoju. Zaproponowany schemat pojęciowy, wynikający z dotychczasowego dorobku poświęconego wojskowym systemom i procesom logistycznym, ma na celu zintensyfikowanie prowadzonych badań naukowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Upowszechnianie ich wyników jest niezbędne do obiektywnego opisu oraz wiarygodnego interpretowania obserwowanych i prognozowanych zjawisk zachodzących w ramach zabezpieczenia i wsparcia logistycznego wojsk. Takie działania pozwalają tworzyć sprawdzalną, otwartą na weryfikację wiedzę naukową, która nie istnieje sama dla siebie, ale jest niezbędna dla dalszego rozwoju sił zbrojnych w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Rozwój logistyki w wojsku i gospodarce

1.1. Logistyka w teorii i praktyce sztuki wojennej
1.2. Geneza logistyki w sferze cywilnej
1.3. Współczesny i prognozowany wymiar logistyki wojskowej

Rozdział 2. Miejsce logistyki w klasyfikacji nauk

2.1. Logistyka jako obszar wiedzy
2.2. Logistyka na tle problemów współczesnych dziedzin i dyscyplin nauki
2.3. Dorobek naukowy logistyki wojskowej

Rozdział 3. Procesy logistyczne w wojskowym systemie logistycznym


3.1. Wojskowy system logistyczny na tle teorii systemów
3.2. Zarządzanie procesami w wojskowych łańcuchach dostaw
3.3. Efektywność wojskowych procesów logistycznych

Rozdział 4. Interdyscyplinarność współczesnej logistyki wojskowej

4.1. Dynamiczne otoczenie wielowymiarowego systemu logistycznego sił zbrojnych
4.2. Interdyscyplinarna natura logistyki wojskowej wyzwaniem dla współczesnych badań naukowych
4.3. Rozwój logistyki wojskowej w świetle paradygmatu myślenia systemowego

Rozdział 5. Komplementarność logistyki wojskowej i cywilnej

5.1. Istota logistycznej współpracy wojskowo-cywilnej
5.2. Wykorzystanie potencjału zewnętrznego w procesie zabezpieczenia logistycznego wojsk
5.3. Integracja wojskowego i cywilnego potencjału logistycznego

Rozdział 6. Kierunki rozwoju logistyki w sektorze militarnym

6.1. Uwarunkowania i czynniki rozwoju systemu logistycznego sił zbrojnych i logistyki wojskowej
6.2. Zarządzanie jakością jako determinanta rozwoju usług logistycznych świadczonych na rzecz wojsk
6.3. Innowacyjność w logistyce wojskowej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń:

Dobrze się stało, że u progu trzeciej dekady XXI wieku pojawiła się na rynku wydawniczym ta ciekawa i nieco odmienna od dotychczasowych pozycja książkowa poświęcona wybranym problemom teoretycznym odwiecznej logistyki wojskowej. Określony na wstępie jako główny cel pracy - usystematyzowanie dotychczasowego dorobku logistyki wojskowej oraz identyfikacja kluczowych czynników wpływających na jej rozwój w wymiarze teorii i praktyki - został przez Autora w pełni osiągnięty i stworzył podwaliny do dalszych badań teoretycznych nad interdyscyplinarną logistyką wojskową.

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak:

Wszystkie zaprezentowane w monografii zagadnienia traktujące o logistyce wojskowej obejmują nie tylko aktualne, często nowe problemy nauk o bezpieczeństwie, w tym szczególnie obronności, ale też, stosownie do oczekiwań poszukującego takiej wiedzy czytelnika, również ich wykładnię. Monografia jest wartościową oraz znaczącą pozycją i z pewnością stanowi cenny wkład w rozwój teorii logistyki wojskowej.

Tomasz Jałowiec
płk dr hab. inż., prof. ASzWoj, specjalizuje się w logistycznej współpracy sił zbrojnych z gospodarką narodową, nowoczesnych metodach i koncepcjach zarządzania w obszarze logistyki oraz problematyce efektywności procesów logistycznych. Autor wielu publikacji i ekspertyz z zakresu współczesnej logistyki. Współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz instytucjami naukowymi. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

Książki tego autora

Wydawnictwa zwarte
Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a  Wolters Kluwer, War-
szawa 2013.
Apanowicz J., Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia 2002.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, w: Arystoteles,  Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996.
Badiru  A.,  Ayeni  B.,  Practitioners  Guide  of  Quality  and  Process  Improvement,  Chapman
&Hall, London 1993.
Bartkowiak R., Matusewicz M., Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI
wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Adam Marszałek, Toruń 2006.
Bełz G., Barbasz A. (red.), Research Papers. Management Forum 4,UE, Wrocław 2014.
Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
Bielski M., Podstawy teorii i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2004.
Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 2001.
Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Bolesta-Kukułka K.K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
Borkowski  S.,  Wszendybył  E.,  Jakość  i  efektywność  usług  hotelarskich,  Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Brzeziński M., Logistyka wojskowa, Bellona, Warszawa 2005.
Brzeziński M., Systemy w logistyce, WAT, Warszawa 2007.
 Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, UJ, Kraków
2006.
Bursztyński A., Logistyka marynarki wojennej, AMW, Gdynia 2009.
Carey B.T., Allfree J.B., Cairns J., Wojny średniowiecznego świata. Techniki walki, Bellona,
Warszawa 2008.
Cempel Cz., Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań. Wybrane zagadnienia dla
studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, ITE, Poznań–Radom 2003.
Chopra S., Meindl P., Supply  Chain,  Second  Edition, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle
River, New Jersey 2003.
Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, Warszawa 2000.
Ciesielski M. (red.), Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2011.
Ciesielski M., Długosz J. (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.236 Bibliografia
Cokins G., Activity  Based Cost Management.  Making  it  Work, Irwin Professional Publi-
shing, Chicago 1996.
Cox J.F., Blackstone J.H., Spencer M.S., APICS  Dictionary, American Production and
Inventory Control Society, Falls Church 1995.
Creveld M., Żywiąc wojnę. Logistyka od Wallensteina do Pattona, Tetragon, Warszawa 2014.
Crosby Ph., Quality is Free, The New American Library Inc., New York 1982.
Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer
business, Warszawa 2015.
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer Polska,
Kraków 2006.
Deming W.E., Quality, Productivity and Competitive Position, MIT, Cambridge 1982.
Denzin N.K., The research act – a theoretical introduction to sociological methods, McGraw-
-Hill New York 1978.
Dongsoo K., Minsoo K., Hoontae K., Dynamic Business Process Management based on Pro-
cess Change Patterns, International Conference on Convergence Information Techno-
logy, Gyeongju 2007.
Drucker P.F., Menedżer skuteczny, MT Biznes, Warszawa 2009.
Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2001.
Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
Dudek L., Zaopatrywanie wojsk w dawnej Polsce (od 1864 r.), DW, Poznań 1973.
Dworecki S.E., Logistyka w wojsku, ATKA, Warszawa 1996.
Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2016.
Ficoń K., Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, Bel Studio, Warszawa 2011.
Ficoń K., Logistyka operacyjna na przykładzie resortu obrony narodowej, Bel Studio, Warszawa
2004.
Ficoń K., Trzy logistyki, Wojskowa, kryzysowa, rynkowa, Bel Studio, Warszawa 2015.
Ficoń K., Współczesna logistyka wojskowa, Bel Studio, Warszawa 2002.
Gajewska T., Wyznaczenie kryteriów jakości usług logistycznych w zakresie transportu chłodni-
czego, PK, Kraków 2015.
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy , PWE,
Warszawa 2000.
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
2003.
Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka
zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2007.
Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2010.
Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Gołembska E., Podstawy logistyki, WSK, Łódź 2006.237 Bibliografia
Gospodarek T., Aspekty złożoności i filozofii nauki w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnic-
two WWSZiP, Wałbrzych 2012.
Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
Helfat C.E. i in., Dynamic Capabilities, Blackwell Publishing, Malden 2007.
Hirshey M., Managerial Economics, The Dryden Press, Orlando 2000.
Hitle J.D., Sztab wojskowy, MON, Warszawa 1996.
Hopej M., Kamiński R., Struktury organizacyjne współczesnych organizacji, Oficyna Wydaw-
nicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.
Hugos M., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy, Helion, Gliwice 2011.
Ihde G.B., Transport. Verkehr. Logistik, Verlag Franz Vahlen, München 1991.
Jacyna M. (red.), Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki  Warszawskiej, Warszawa 2009.
Jacyna M., Kształtowanie  systemów  w  wybranych  obszarach  transportu  i  logistyki, Oficyna
Wydawnicza Politechniki  Warszawskiej, Warszawa 2014.
Jałowiec T. (red.), Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obron-
ności, ASzWoj, Warszawa 2018.
Jałowiec T. i in. (red.), System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019,
ASzWoj, Warszawa 2019.
Jałowiec T., Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych, ASzWoj, Warszawa 2017.
Jałowiec T., Efektywność w wojskowym systemie logistycznym, Bel Studio, Warszawa 2013.
Jałowiec T., Współczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce wojskowej. Analiza, ocena
i propozycje dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2013.
Janasz W., Kozioł K., Determinanty  działalności  innowacyjnej  przedsiębiorstw, PWE, War-
szawa 2007.
Janowska A.A., Malik R., Wosiek R., Domańska A. (red.), Innowacyjność i konkurencyjność
międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2017.
Jashapara A., Knowledge Management. An Integrated Approach, Pearson, Harlow 2011.
Jaskóła K., Geneza sukcesu. Dynamiczne zarządzanie korporacjami przemysłowymi, Instytut
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014.
Juran J.M., Gryna F.M., Quality Planning and Analysis – From product development trough
use, McGraw-Hill, New York 1980.
Kisperska-Moroń D., Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego,
AE, Katowice 2000.
Klincewicz K. (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycz-
nych, WZ UW, Warszawa 2016.
Kondalkar V.G., Organization  Effectiveness  and  Change  Management, PHI Learning Pvt.
Ltd., New Delphi 2010.
Konieczny J., Inżynieria systemów działania, WNT, Warszawa 1983.
Korombel A., Apetyt na ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PCz, Częstochowa 2013.
Korzeń Z., Ekologistyka, ILiM, Poznań 2001.
Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2011.238 Bibliografia
Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Bellona, Warszawa 2011.
Kozłowski E., Wrzosek M., Historia Oręża Polskiego 1795–1939, PW „Wiedza Powszechna”,
Warszawa 1984.
Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarzą-
dzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Wolter
Kluwer business, Warszawa 2011.
Koźmiński A.K. (red.), Współczesne teorie organizacji, PWN, Warszawa 1983.
Koźmiński A.K., Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa 1979.
Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
Koźmiński  A.K.,  Piotrowski  W.  (red.),  Zarządzanie.  Teoria  i  praktyka,  Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Kożuch B., Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, UJ, Kraków
2011.
Krawczyk S., Tubis A., Kobyłt A., Burghardt A., Logistyka w przedsiębiorstwie, Oficyna
wydawnicza NDiO, Wrocław 2007.
Kręcikij J., Działania sieciocentryczne. Wybrane problemy, AON, Warszawa 2008.
Kubiak K., Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, TRIO, Warszawa 2005.
Kuhn T.S., Dwa bieguny, PIW, Biblioteka Myśli Współczesnej, Warszawa 1985.
Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2011.
Lank E., Collaborative Advantage, Palgrave Macmillan, New York 2007.
Lewowicki T., Wilsz J., Ziaziun I., Nyczkało N. (red.), Kształcenie zawodowe: pedagogika
i  psychologia,  Akademia  im.  Jana  Długosza  w  Częstochowie,  Częstochowa–Kijów
2012.
Logistyka  w  naukach  o  zarządzaniu.  Księga  poświęcona  pamięci  Prof.  Mariana  Sołtysika,
Wydawnictwo AE, Katowice 2010.
Lynn J.A. (red.), Feeding Mars: Logistics in Western Warfare from the Middle Ages to the Present,
Boulder, CO, Westview 1993.
Malinowski Z. (red.), Zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych uczestni-
czących  w  operacjach  wielonarodowych  z  uwzględnieniem  wsparcia  zewnętrznego, AON,
Warszawa 2015.
Mattessich  P.W.,  Murray-Close  M.,  Monsey  B.R.,  Collaboration.  What  Makes  It  Work,
Amherst H. Wilder Foundation, Saint Paul 2001.
Mazur A., Gołaś H., Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, PP,
Poznań 2010.
Mroczko F., Logistyka, WSZiP, Wałbrzych 2016.
Mucha L., Zasilanie walczących wojsk, MON, Warszawa 1979.
Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie: produkcja i usługi, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Funda-
cja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008.
Nagel E., Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, PWN, Warszawa 1970.239 Bibliografia
NATO Logistic Handbook, LC, Brussels 2012.
Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltex, Warszawa 2000.
Nowak E., Logistyka wojskowa – zarys teorii, AON, Warszawa 2000.
Nowak  E.  (red.),  Zabezpieczenie  logistyczne  wojsk  lądowych  w  okresie  pokoju  (szkolenia),
w walce i operacjach (LOGOS), cz. I, Analiza i ocena obowiązujących procedur z zakresu
organizowania i realizacji zabezpieczenia: materiałowego, technicznego, medycznego i trans-
portowego wojsk lądowych w czasie pokoju i wojny na tle procedur obowiązujących w NATO,
DWLąd, Warszawa 1998.
Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne, UW, Wrocław 2008.
Nyszk W. (red.), Współczesna logistyka – wybrane aspekty, AON, Warszawa 2013.
Pajewski K., Logistyczny system zaopatrywania. na przykładzie resortu Obrony Narodowej, Bel-
lona, Warszawa 1995.
Pawłowski  J.,  Wybrane  metody  oceny  efektywności  finansowej  przedsięwzięć  gospodarczych ,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Platonoff A.L., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem,
Difin, Warszawa 2009.
Podgórecki A., Charakterystyka nauk praktycznych, PWN, Warszawa 1962.
Polak A., Geneza i ewolucja zasad sztuki wojennej, AON, Warszawa 2003.
Polanyi M., The tacit dimension, Routledge&Kegan Paul, London 1966.
Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007.
Pszczołowski  T.,  Mała  encyklopedia  prakseologii  i  teorii  organizacji,  Ossolineum,
Wrocław1978.
Rajkiewicz M., Mikulski R., Tendencje zmian w systemach zarządzania problemy integracji
oraz wdrożenia, PŁ, Łódź 2016.
Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE,
Warszawa 2005.
Rosnay J., Makroskop. Próba wizji globalnej, PIW, Warszawa 1982.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Sienkiewicz P., Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania, Bellona, Warszawa 1994.
Sienkiewicz P., Świeboda H., Żwirek K., Model systemu logistycznego w środowisku sieciocen-
trycznego pola walki. Projekt koncepcyjny modelu symulacyjnego, AON, Warszawa 2010.
Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.
Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2002.
Smyk S., Jałowiec T., Szeląg K., Outsourcing usług w systemie logistycznym sił zbrojnych, AON,
Warszawa 2011.
Smyk S., Kierunki rozwoju współpracy z dostawcami usług logistycznych w SZ RP, AON, War-
szawa 2013.
Smyk S., Outsourcing  logistyczny  w  Siłach  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej, AON, War-
szawa 2013.
Sroka W. (red.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, Dom Organizatora, Toruń
2016.
Stankiewicz W., Logistyka, MON, Warszawa 1968.240 Bibliografia
Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Q&R Polska, Lublin 2012.
Sułek M., Programowanie gospodarczo-obronne, Bellona, Warszawa 2008.
Sun Tzu, Sztuka wojny, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1994.
Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2010.
Ścibor E. (red.), Informacja naukowa w Polsce: tradycja i nowoczesność, WSP, Olsztyn 1998.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, PWN, Warszawa 1983.
Todd C.B., Wojny starożytnego świata: techniki walki, Bellona, Warszawa 2008.
Trevor T.D., The Evolution of Weapons and Warfare, New York, Da Capo 1984.
Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPiZ, Warszawa 2003.
Williams C.A. Jr., Smith M.L, Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.
Witkowski  J.,  Zarządzanie  łańcuchem  dostaw.  Koncepcje,  procedury,  doświadczenia,  PWE,
Warszawa 2010.
Wołejszo J., Szulc B., Krakowski K. i zespół, Zgrywanie systemu działań wojsk lądowych Sił
Zbrojnych RP, AON, Warszawa 2010.
Wysokińska-Senkus A., Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability,
Difin, Warszawa 2013.
Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a  Wolters Kluwer busi-
ness, Warszawa 2012.
Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzy-
kiem w administracji publicznej w Polsce, MF, Warszawa 2019.
Żemigała M., Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa 2009.
Artykuły
Bak D., Rozwój i rola logistyki w Wielkiej Brytanii, „Problemy Magazynowania i Trans-
portu” 1992, zeszyt specjalny.
Bassford Ch., Jomini i Clausewitz – ich wzajemna zależność, „Kwartalnik Bellona” 2014,
nr 4.
Bechrach B.S., On the Origins of William the Conqueror’s Horse Transports, „Technology and
Culture” 1985, no. 26.
Bendkowski J., Badania jakościowe – wybrane problemy, odniesienia do logistyki stosowanej,
„Zeszyty  Naukowe  Politechniki  Śląskiej.  Seria:  Organizacja  i  Zarządzanie”  2016, 
z. 89.
Bendkowski J., Logistyka jako strategia zarządzania produkcją, „Zeszyty Naukowe Politech-
niki Śląskiej” 2013, nr 1888.
Bochenek  M.,  Znaczenie  współpracy  międzyorganizacyjnej  w  sektorze  publicznym,  „Studia
Ekonomiczne.  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach”
2017, nr 341.
Boulding K., General  systems  theory  the  skeleton  of  science, „Management Science” 1956, 
no. 4.241 Bibliografia
Brandt T.M., Levine S.P., Gourdoux J.R., Application of Activity Based Costing Management,
„Professional Safety” 1999, no. 1.
Brentani U. , Innovative versus incremental new business services: different keys for achieving
success, „Journal of Product Innovation Management” 2001, no. 18.
Brinton C., Craig G.A., Gilbert F., Jomini, „Makers of Modern Strategy: Military Tho-
ught from Machiavelli to Hitler”, 1st ed., Princeton 1971.
Brzeziński M., Gontarczyk M., Zelkowski J., Logistyka wojskowa już dyscyplina, czy tylko
specjalność naukowa, „Logistyka” 2015, nr 3.
Brzeziński M., Podejście systemowe w logistyce, „Systemy Logistyczne Wojsk” 2010, nr 38.
Brzeziński M., Podstawy logistyki jako dyscypliny naukowej, „Logistyka” 2008, nr 5.
Bujak A., Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiej logistyki, „Autobusy” 2016, nr 6.
Bujak A., Współczesna logistyka i kierunki jej rozwoju, „Logistyka” 2014, nr 4.
Bukowski L., Chcemy zaproponować koncepcję logistyki jako transdyscyplinarnej nauki stosowa-
nej, „Logistyka” 2016, nr 4.
Bukowski L., Miejsce logistyki w naukach stosowanych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Ślą-
skiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2017, z. 103.
Bukowski L., Rośnie popularność logistyki stosowanej, „Logistyka” 2011, nr 4.
Campbell D.T., Fiske D.W., Convergent and discriminant validation by the multitrait-multime-
thod matrix, „Psychological Bulletin” 1959, no. 2 vol. 56.
Chaberek M., Karwacka G., Logistyka  jako  praktyczne  urzeczywistnienie  prakseologicznych
zasad  dobrej  roboty,  „Acta  Universitatis  Nicolai  Copernici  Ekonomia  XL  –  Nauki
Humanistyczno-Społeczne” 2009, z. 391.
 Chomać E., Kapitał pracowniczy w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wykreowanej na
bazie TQM, „Problemy Jakości” 2003, nr 4.
Ciesielski M., Logistyka na tle problemów nauk o zarządzaniu, „Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka
w nietypowych zastosowaniach” 2011, nr 234.
Czakon W., Klimat współpracy międzyorganizacyjnej, „Studia Oeconomica Posnaniensia”
2017, vol. 5, nr 9.
Czakon W., Koordynacja sieci – wieloraka forma organizacji, „Przegląd Organizacji” 2008, 9.
Ćwiklicki M., Eckes-Kondak M., Obszary występowania negatywnej synergii w organizacjach,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 420.
Damanpour F., Wischnevsky J.D., Research on Innovation in Organizations: Distinguishing
Innovation-Generating from Innovation-Adopting Organizations, „Journal of Engineering
and Technology Management” 2006, vol. 23.
Drabek A., Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 3.
Droge C., Vickery S.K., Jacobs M.A., Does supply chain integration mediate the relationships
between product/process strategy and service performance? An empirical study, „Internatio-
nal Journal of Production Economics” 2012, no. 137.
Eberhardt  P.,  Koncepcja  nawalizmu  Alfreda  Thayera  Mahana  „Przegląd  Geograficzny”
2013, nr 4(85).242 Bibliografia
Elak L., Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) w ramach operacji poza granicami kraju na
przykładzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, „Bezpieczeństwo. Teoria
i praktyka” 2018, nr 3.
Ferreira R., The interdisciplinarity of military studies: a sociological perspective and south african
application, „South African Review of Sociology” 2012, no. 3.
Figurski J., Brzeziński M., Kochański T., Jakość systemu logistycznego, „Logistyka” 2012, 
nr 4.
Frąś J., Wybrane instrumenty pomiaru jakości usług logistycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 66.
Gajdzik B., Zintegrowane zarządzanie, „Problemy Jakości” 2008, nr 7.
Gorynia M., Współczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, „Ekonomista”
2018,  nr 5.
Gospodarek T., Perspektywa ontologiczna w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Filozoficzny”
2012, nr 2.
Górka S.P., Antoine-Henri Jomini – twórca nowoczesnej strategii, „Kwartalnik Bellona” 2018,
nr 1.
Grala D., Dylematy logistyki wielonarodowej w operacjach militarnych, „Gospodarka Materia-
łowa i Logistyka” 2016, nr 12.
Grudzewski W.M., Wilimowska Z., Od teorii do praktyki zarządzania. Czy zarządzanie jest
nauką czy sztuką, „Organizacja i Kierowanie” 2017, nr 1.
He Y., Lai K.K., Supply chain integration and service oriented transformation: Evidence from
Chinese  equipment  manufacturers,  „International  Journal  of  Production  Economics”
2012, no. 135.
Hollenstein F., Innovations modes in the Swiss service sector: a cluster analysis based on firm -
-level data, „Research Policy” 2003, no. 32.
Hopej-Kamińska M., Myślenie systemowe jako czynnik strukturotwórczy. Struktura organiza-
cyjna – pojęcie, funkcje, cechy, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2014, nr 3.
Jaki A., Paradygmat efektywności w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 4.
Jałowiec T., Efektywność wojskowych łańcuchów dostaw, „Prace Naukowe Politechniki War-
szawskiej. Transport – Problemy transportu w inżynierii logistyki – cz. 1.” 2017, z. 117.
Jałowiec T., Logistyka wojskowa jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości, „Gospo-
darka materiałowa & Logistyka” 2019, nr 5.
Jezierski A., Multiperspektywiczne definiowanie jakości procesów logistycznych w  dobie konsu-
menckiej, „Log Forum” 2005, no. 6.
Kafel P., Sikora T., Integracja systemów zarządzania, „Problemy Jakości” 2011, nr 5.
Kierzkowska J.S., Wybrane obszary wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe w służbie
logistyki odzysku, „Logistyka Odzysku” 2015, nr 1.
Klepacki  B.,  Wybrane  zagadnienia  związane  z  metodologią  badań  naukowych,  „Roczniki
Nauk Rolniczych” 2009, z. 2, Seria G, T. 96.
Kostrzewa M., Modele doskonałości w logistyce, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospo-
darce –teoria i praktyka” 2018, nr 1.243 Bibliografia
Kożuch  B.,  Sienkiewicz-Małyjurek  K.,  Mierzenie  skuteczności  współpracy  międzyorgani-
zacyjnej  w  zarządzaniu  bezpieczeństwem  publicznym,  „Studia  Ekonomiczne.  Zeszyty
Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 168.
Kraszewski J., Operacyjny poziom działań militarnych – implikacje dla systemu kierowania
i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2018, nr 41.
Kromer  B.,  Wiedza  jako  podstawowy  czynnik  funkcjonowania  organizacji  inteligentnej,
„Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania” 2008, nr 12.
Krupski R., Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, „Przegląd Organizacji” 2012,
nr 4.
Krzakiewicz K., Myślenie systemowe i mentalne modele w zarządzaniu, „Organizacja i Kie-
rowanie” 2014, nr 1.
Kulińska E., Udział procesów logistycznych w tworzeniu wartości dodanej, „Logistyka” 2011,
nr 4.
Kunasz M., Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 10.
Kupczyk M., Pruska Ż., Hadaś Ł., Cyplik P., Czynniki  i  bariery integracji  w  łańcuchach
dostaw, „Logistyka” 2013, nr 4.
Kurowski J., Logistyka jako dziedzina wiedzy – cz. 1, „Logistyka” 2009, nr 1.
Kwiecień A., Zarządzanie dynamiczne procesami biznesowymi – wyzwanie dla przedsiębiorstw
XXI wieku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach” 2017, nr 322.
Laskowska-Rutkowska A., Logistyka, jej ewolucja i interdyscyplinarność – próba syntezy, „Stu-
dia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2014, z. 136.
Lenart-Gansiniec R., Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie relacjami, „Studia Ekono-
miczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 283.
Lisiecka  K.,  Zarządzanie  ryzykiem  –  determinanta  jakości  zarządzania  przedsiębiorstwem,
„Zarządzanie i finanse” 2012, nr 3–1.
Lutostański M., Dylematy polskiej klasyfikacji nauk w  zakresie bezpieczeństwa. Inżynieria bez-
pieczeństwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2016, nr 3.
Matejun M., Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu
nauk  o  zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 19
(203), nr 666: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu.
Matwiejczuk R., Koncepcja dynamicznych zdolności jako podstawa rozwoju kompetencji przed-
siębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządza-
nie” 2016, z. 93.
Matwiejczuk  R.,  Zarządcze  aspekty  logistyki  jako  determinanty  rozwoju  potencjałów  strate-
gicznych przedsiębiorstwa, „Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt
Naukowy” 2019, nr 175.
Mazurkiewicz  A.,  Paradygmaty  zarządzania  we  współczesnym  przedsiębiorstwie:  wybrane
aspekty, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 19.
Mesjasz-Lech A., Integracja i koordynacja jako determinanty funkcjonowania organizacji sie-
ciowej na przykładzie łańcucha dostaw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2014,
z. 76.244 Bibliografia
Mleczko K., Bartnicka J., Winkler T., Sposób wspomagania zarządzania procesami w orga-
nizacjach  opieki  zdrowotnej  z  zastosowaniem  technologii  informacyjno-komunikacyjnych,
„Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2013, nr 29.
Mokwa Z., Zarządzanie logistyczne jako zorientowane na procesy logistyczne zarządzanie siecią
dostaw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 52.
Monastersky R., Liczba, która paraliżuje naukę. Impact factor – kiedyś prosta metoda tworzenia
rankingów czasopism naukowych, dziś bezwzględne kryterium zatrudniania i przyznawania
grantów, „EBIB” 2006, nr 3.
Nowosielski S., Cele w badaniach naukowych z zakresu zarządzania. Aspekty metodologiczne,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 421.
Obora H., Geneza  i  rozwój  koncepcji  kompleksowego  zarządzania  jakością TQM, „Nauki
o Zarządzaniu” 2011, nr 8.
Ofoegbu O.E., Akanbi P.A., The influence of strategic agility on the perceived performance of
manufacturing firms in  Nigeria, „International Business and Economics Research Jour-
nal” 2012, no. 11.
Osiewalska A., Mierniki oceny czasopism i naukowców, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 8.
Ossowski M., Identyfikacja i  klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie, „Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2012, nr 4.
Pabis S., Jaros M., O klasyfikacji nauk , „Forum Akademickie” 2009, nr 2.
Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L., A conceptual model of service quality and its
implications for future research, „Journal of Marketing” 1985, no. 49.
Penc-Pietrzak  I.,  Charakterystyka  zdolności  dynamicznych  przedsiębiorstwa  w  warunkach
hiperkonkurencji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach” 2015, nr 229.
Pfohl H.Ch., Doskonałość w logistyce, „Eurologistics” 2010, nr 3.
Pierścieniak A., Potencjał organizacji do współpracy zewnętrznej – ujęcie teoretyczne i metodyka
pomiaru, „Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria:
Monografie i Opracowania” 2015, nr 18.
Przybyłowski P., Grudowski P., Nauki o jakości – ich miejsce i znaczenie w klasyfikacji dzie-
dzin i dyscyplin naukowych oraz praktyce gospodarczej, „Problemy Jakości” 2018, nr 7.
Put D., Soja P., Integracja przedsiębiorstw na poziomie danych i informacji, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2010, nr 814.
Pyszka A., Istota efektywności. definicje i wymiary, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 230.
Rafało M., Zarządzanie dynamiczne – podejście wielowymiarowe, „Economics and Manage-
ment” 2013, nr 1.
Repetowski  R.,  Rola  innowacji  w  funkcjonowaniu  przedsiębiorstw  przemysłowych,  „Prace
Komisji Geografii Przemysłu” 2008, nr 10.
Rojek D., Wewnętrzne czynniki innowacyjności przedsiębiorstw, „Zarządzanie. Teoria i Prak-
tyka” 2017, nr 3.
Rutowski T., Rozwój pojęcia nauki, „Studia Płockie” 1974, nr 2.245 Bibliografia
Sadowski A., Logistyka społeczna. Dyskurs paradygmatyczny, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 348.
Sadowski A., Paradygmat logistyki. Od eklektyzmu poznawczego do subiektywnej oryginalności,
„Logistyka” 2019, nr 1.
Sienkiewicz-Małyjurek K., Model współpracy międzyorganizacyjnej. Studium teoretyczne na
przykładzie  zarządzania  bezpieczeństwem  publicznym, „Zeszyty Naukowe Politechniki
Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2015, z. 78.
Skarżyński M., George Cyrus Thorpe – „Czysta logistyka”, „Logistyka” 2009, nr 1.
Skarżyński M., Heraklit z Efezu – „logos”, „Logistyka” 2009, nr 6.
Skarżyński M., Sun Tzu – rozważania o logistyce, „Logistyka” 2011, nr 3.
Skowronek  Cz.,  Współczesne  tendencje  rozwoju  logistyki,  „Annales  Universitatis  Mariae
Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” 2014, nr 38.
Smal T., Tendencje rozwojowe w logistyce operacji wojskowych, „Logistyka” 2014, nr 4.
Smyk S., Outsourcing usług w systemie logistycznym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, roz-
prawa habilitacyjna, „Zeszyty Naukowe AON” 2011 (Dodatek).
Smyk S., Podejście systemowe jako podstawa identyfikacji europejskich procesów logistycznych,
„Autobusy” 2016, nr 6.
Smyk S., Zasoby logistyczne jako determinanta potencjału logistycznego sił zbrojnych, „Zeszyty
Naukowe ASzWoj” 2017, nr 1.
Sołtysik  M.,  Istota  i  cechy  zarządzania  logistycznego,  „Gospodarka  Materiałowa  &  Logi-
styka” 1994, nr 7–8.
Stankiewicz W., Z zagadnień teorii i praktyki ekonomiki obrony, „Materiały i Studia – AON”
1991, nr 1.
Sułek M., Trzy działy prakseologii, „Rocznik naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechano-
wie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie” 2008, z. 1–2, t. II.
Sułkowski  Ł.,  Interdyscyplinarność  logistyki,  „Przedsiębiorczość  i  Zarządzanie”  2012, 
t. XIII, z. 16.
Szelągowski  M.,  Geneza  dynamicznego  zarządzania  procesami  biznesowymi,  „Kwartalnik
Naukowy Uczelni Vistula” 2013, nr 4.
Szołtysek J., Konsekwencje równoczesnego plasowania logistyki w naukach technicznych i ekono-
micznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie”
2016, z. 99.
Szołtysek J., Pryncypium logistyki, „Logistyka” 2015, nr 1.
Szołtysek J., Typologia obszarów stosowania logistyki – propozycja rozwiązania, „Gospodarka
Materiałowa i Logistyka” 2010, nr 8.
Szołtysek J., Twaróg S., Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki, „Studia
Ekonomiczne.  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach  –
Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej” 2013, nr 175.
Szydełko M., Atrybuty i czynniki sukcesu partnerstwa przedsiębiorstw, „Modern Management
Review” 2014, nr 4.
Szymańska A.I., Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsię-
biorstwa przemysłowego, „Prace Komisji Geografii Przemysłu” 2011, nr 17.246 Bibliografia
Szymańska E., Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rolni-
czych  Seria G, T” 2010, nr 97.
Tarka P., Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych, „Wiadomości Staty-
styczne” 2017, nr 3.
Teece D.J., Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustaina-
ble) Enterprise Performance, „Strategic Management Journal” 2017, vol. 28.
Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, „Strategic
Management Journal” 1997, no. 18.
Terziev V., Manolov D., Analysis of NATO Logistics Handbook, „Economics and Finance”
2016, no. 1.
Tomaszewski M., Źródła informacji o innowacjach a kooperacja innowacyjna, „Studia Ekono-
miczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 214.
Twaróg S., Siły kształtujące logistykę, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Orga-
nizacja i Zarządzanie” 2016, z. 99.
Tylżanowski R., Innowacyjne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach, „Studia i Prace
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, nr 34.
Tyrańska M., Małkus T., Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycz-
nym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2016, nr 11.
Walczak M., Czy możliwa jest wiedza interdyscyplinarna?, „Zagadnienia Naukoznawstwa”
2016, nr 1.
Wang C.L., Ahmed P.K., Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, „Internatio-
nal Journal of Management Reviews” 2007, vol. 9, no. 1.
Wasylko M., Koncepcja modelu logistyki Sił Zbrojnych RP, „Przegląd Kwatermistrzowski”
1991, nr 3, 4.
Waściński  T.,  Procesy  logistyczne  w  zarządzaniu  łańcuchem  dostaw,  „Zeszyty  Naukowe
Uniwersytetu  Przyrodniczo-Humanistycznego  w  Siedlcach.  Seria:  Administracja
i Zarządzanie” 2014, nr 103.
Wiktor J.W., Próba analizy bibliometrycznej publikacji 25. Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu
i Konsumpcji – doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości, „Polityki Europejskie,
Finanse i Marketing” 2016, nr 15.
Woleński J., O wewnętrznej i zewnętrznej integracji nauk, „Zagadnienia Naukoznawstwa”
2016, 1.
Yu W., Jacobs M.A., Salisbury W.D., Enns H., The effects of supply chain integration on custo-
mer satisfaction and financial performance: an organizational learning perspective, „Interna-
tional Journal of Production Economics” 2013, no. 146.
Zadorożny K., Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w realizacji wsparcia operacji
wojskowych prowadzonych na terenie kraju, „Zeszyty Naukowe ASzWoj” 2017, nr 3.
Zamiar Z., Zamiar P., Pozamilitarne ogniwa w systemie bezpieczeństwa militarnego państwa,
„Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 4.247 Bibliografia
Dokumenty    doktrynalne,    prawne,    normatywne
1. projekt studyjny Doktryny prowadzenia operacji połączonych – D-3(C), CDiS SZ, Bydgoszcz
2019.
AAP-6, Słownik terminów i definicji NATO – 2017 .
AJP-4(B)/STANAG 2182. Allied Joint Doctrine for Logistics.
AJP-4.10(B)/STANAG 2228. Allied Joint Doctrine for Medical Support.
AJP-4.4(B)/STANAG 2506. Allied Joint Movement and Transportation Doctrine.
AJP-4.5(B)/STANAG 2234. Allied Joint Doctrine for Host Nation Support.
 AJP-4.6(C)/STANAG 2230. Allied Joint Doctrine for the Joint Logistic Support Group.
Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 235/DNiSzW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzenia do użytku służbowego w resorcie obrony narodowej dokumentu „Priorytetowe
kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2017–2026”.
Decyzja nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wpro-
wadzenia w resorcie obrony narodowej Instrukcji postępowania z dokumentami standaryza-
cyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Dz. Urz. MON nr poz. 150.
Decyzja Nr 318/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wdrożenia
systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. Urz.
MON nr 14, poz. 175.
Decyzja nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie okre-
ślenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie
obrony narodowej, Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 275 z późn. zm.
Decyzja Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie funkcjo-
nowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS),
Dz. Urz. MON z 2019 r., poz. 55.
Decyzja nr 497/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wpro-
wadzenia do użytku „Wytycznych do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb Operacyjnych Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 340
Decyzja Nr 56/Org/P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie orga-
nizatorów systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP.
Doktryna działań połączonych – D-01(E), CDiS SZ, Bydgoszcz 2019.
Doktryna  Logistyczna  Sił  Zbrojnych  RP  D-4  (B)  wersja  2., MON-CDiSz SZ, Bydgoszcz
2019.
Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2017.
MC 319/3. NATO Principles and Policies for Logistics, 2014.
MC 334/2. NATO Principles and Policies for Host Nation Support, 2005.
MC 336/3. NATO Principles and Policies for Movement and Transportation 2008.
MC 469/1. NATO Military Principles and Policies for Environmental Protection, 2011.
MC 536. The Policy for Infrastructure Engineering for Logistics, 2006.
Postępowanie z zatrzymanymi, zdobytym wyposażeniem i dokumentami – DD/2.5(A), SG WP,
Warszawa 2010.248 Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018 poz. 1818.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie
obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U.
2011.179.1065.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.
Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej – Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2009.
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 – przyjęta
uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Transport i ruch wojsk Sił Zbrojnych RP, DD/4.4(B), MON, Bydgoszcz 2013.
Wizja Sił Zbrojnych RP–2030, MON, Warszawa 2008.
Wsparcie i zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych RP. Zasady funkcjonowania, DD-4.22(A),
IWsp SZ, Bydgoszcz 2017.
Wsparcie przez państwo-gospodarza – DD-4.5(B) wersja 2., SG WP, Warszawa 2019.
Zabezpieczenie materiałowe Sił Zbrojnych RP. Zasady funkcjonowania, DD/4.21, IWsp SZ,
Bydgoszcz 2013.
Zabezpieczenie medyczne Sił Zbrojnych RP – DD-4.10(A), CDiS SZ, Bydgoszcz 2015.
Zarządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz
Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 30 listopada 1959 r. w spra-
wie bliższego określenia stopni naukowych doktora i docenta w zależności od gałęzi nauki lub
dyscypliny naukowej.
Źródła    internetowe
http://achatoja.pl/klasyfikacja-nauk-kryteria/
http://madreksiazki.org/kategorie/historia-nowozytna/zywiac-wojne-logistyka-
wallensteina-pattona/
http://www.dsw.edu.pl/informacja-naukowa/ocena-dorobku-naukowego
http://www.ebib.info/2006/73/monastersky.php
http://www.ebib.info/2008/99/a.php?osiewalska#1
http://www.logforum.net/vol1/issue2/no6/6_1_2_05
http://www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2017/06/spo_2017_prezentacja
http://www.oecd.org/index.htm
http://www.pte.pl/pliki/2/1/Konferencja_ENE_referat_S_Sudol.pdf
https://cbw.wp.mil.pl/pl/
https://centrum.nukat.edu.pl/pl/
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2363/Bibliometria_metoda_ana-
lizy_i_oceny_dorobku_naukowego_historykow_najnowszych_dziejow_Polski.pdf
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLO-
P&lang=pl249 Bibliografia
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podzia-dyscyplin-
-tabela.pdf
https://mfiles.pl/pl/index.php/Innowacja
https://sjp.pl
https://sjp.pl/integracja
https://sjp.pl/wiedza
https://sjp.pwn.pl/slowniki/logistyka.html
https://www.britannica.com/topic/logistics-military
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/plan-modernizacji-technicznej-mapa-
drogowa-rozwoju-wojska-polskiego
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/program-rozwoju-sil-zbrojnych-rp
https://www.militaryfactory.com/dictionary/military-terms-defined.asp?term_id=3141
https://www.nato.int/docu/review/2018/Also-in-2018/flexible-logistics-in-a-fluid-
modern-security-environment-nato-military-forces-allies/PL/index.htm
https://www.nspa.nato.int/en/organization/nspa/nspa.htm
https://www.researchgate.net/publication/264234966_Wady_i_zalety_stosowania_
bibliometrii_w_nauce
https://www.researchgate.net/publication/264234966_Wady_i_zalety_stosowania_
bibliometrii_w_nauce
Inne
Stopka A., Zasadnicze kierunki rozwoju systemu logistycznego SZ do 2022, materiały z konfe-
rencji – Wielowymiarowość współczesnej logistyki – Transport w systemie gospodarczo-obron-
nym Rzeczypospolitej Polskiej – ASzWoj – Warszawa 14.11.2019.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ocena podsystemu materiałowego wojs...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Ocena podsystemu technicznego wojsk...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Systemy informatyczne wspomagające ...

80.10 zł 89.00 zł Cena netto: 76.29 zł

Logistyka w systemie bezpieczeństwa...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane