• Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego

Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego

 • Autor: Justyna Stochaj
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-228-0
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 160/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest bardzo ważnym i aktualnym zagadnieniom związanym z ochroną ludności. Temat ten jest istotny z uwagi na występujące coraz nowsze rodzaje zagrożeń. Najważniejszą kwestią w przypadku zidentyfikowania zagrożenia jest podjęcie takich działań, które nie pozwolą mu wystąpić. W sytuacji, gdy zapobieganie się nie powiedzie, ważne jest, aby poprzez swoje działania maksymalnie zminimalizować negatywne skutki. Osiągnięcie tego stanu jest możliwe dzięki sprawnie działającemu systemowi ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozważania w książce rozpoczęto od analizy systemu bezpieczeństwa narodowego. Pozwoliło to przedstawić związek systemu bezpieczeństwa narodowego z systemem ochrony ludności. Następnie przedstawiono informacje odnoszące się do pojęcia, struktury i systemu ochrony ludności. Zaprezentowano również dane związane z obroną cywilną. Ponadto w książce umieszczono informacje związane z wykrywaniem zagrożeń  oraz  powiadamianiem, ostrzeganiem i  alarmowaniem, planowaniem  działań, obowiązkami i edukacją ludności cywilnej,  szkoleniami i ćwiczeniami z zakresu obrony cywilnej, bazą magazynową oraz ewakuacją ludności.

W książce poddano analizie fragmenty projektu Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z dnia 22 grudnia 2016 roku. Projekt ten dostępny jest pod linkiem Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Spis treści:

Wstęp

1. System bezpieczeństwa narodowego

1.1. Interesy narodowe i cele strategiczne
1.2. Pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego
1.3. Związek systemu bezpieczeństwa narodowego z systemem ochrony ludności

2. Ochrona ludności

2.1. Pojęcie i cel ochrony ludności
2.2. System ochrony ludności
2.3. Podmioty realizujące cele i zadania ochrony ludności
2.3.1. Struktura
2.3.2. Zadania wybranych podmiotów

3. Obrona cywilna

3.1. Pojęcie i struktura
3.2. Zadania obrony cywilnej
3.3. Formacje obrony cywilnej
3.4. Znak obrony cywilnej i jego ochrona

4. Wykrywanie zagrożeń oraz powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie

4.1. Dylematy definicyjne
4.2. Środki i metody służące informowaniu ludności o zagrożeniach

5. Planowanie ochrony ludności i obrony cywilnej

5.1. Zasady
5.2. Plan obrony cywilnej

6. Obywatele w ochronie ludności i obronie cywilnej

6.1. Obowiązki
6.2. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa

7. Szkolenia z zakresu obrony cywilnej

7.1. Ogólne informacje o szkoleniach
7.2. Ogólne założenia do szkolenia podstawowego na szczeblu terenowym

8. Ćwiczenia obrony cywilnej

8.1. Informacje ogólne o ćwiczeniach
8.2. Planowanie, przygotowanie i organizowanie ćwiczeń
8.3. Rodzaje i formy ćwiczeń
8.4. Zalecenia metodyczne i zasady prowadzenia ćwiczeń

9. Baza magazynowa

10. Ewakuacja ludności

10.1. Pojęcie i rodzaje ewakuacji
10.2. Zasady zarządzania ewakuacji
10.3. Planowanie ewakuacji
10.4. Prowadzenie ewakuacji ludności

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

Justyna Stochaj
doktor, adiunkt w Zakładzie Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończyła studia& III stopnia z nauk o obronności Akademii Obrony Narodowej. Prowadzi badania z zakresu bezpieczeństwa ludności cywilnej.

Książki tego autora

1.   Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN,
Warszawa 2013.
2.    Dobrowolska-Polak J., Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas
współczesnych konfliktów zbrojnych , Poznań 2011.
3.   Gawlik-Kobylińska M., Nowe technologie w edukacji dla bezpieczeń-
stwa. Kształcenie w paradygmacie społeczeństwa informacyjnego i jego
przyszłość, OSDW Azymut, Łódź 2016.
4.   Gołębiewski J., Zasady bezpieczeństwa. Standardy europejskie, Difin,
Warszawa 2017.
5.   Grabowska-Lepczak I., Edukacja dla bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne
i praktyczne, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2017.
6.   Groszek Z., Gotowość państwa do obrony i ochrony, Warszawa 2016.
7.   Harmonogram szkoleń podstawowych i specjalistycznych oraz innych
przedsięwzięć organizowanych na szczeblu centralnym z zakresu ochrony
ludności i obrony cywilnej w 2018 r.
8.   http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/455/obrona_cywilna.html (dostęp:
25.07.2019).
9.   https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_cywilna (dostęp: 20.08.2019).
10.   https://www.ock.gov.pl/obrona_cywilna_kraju/Struktura_organizacyjna
(dostęp: 26.07.2019).
11.   Hytrek A., Rola informacji medialnej w zarządzaniu bezpieczeństwem
[w:] Zarządzanie bezpieczeństwem państwa. Wyzwania i ryzyka, Szmidt-
ka T., Kozioł J. (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA, Piotrków Trybu -
nalski – Warszawa 2016.Bibliografia
152
12.   I Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.,
dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych,
Genewa, 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175).
13.   Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na
wypadek masowego zagrożenia, Warszawa 2008.
14.   Jakubczak R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku:
wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2006.
15.   Kaczmarczyk B., Dobrowolski P., Dąbrowska M., Wybrane aspekty
edukacji dla bezpieczeństwa, Adam Marszałek, Toruń 2018.
16.   Kalinowski R., Obrona cywilna w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011.
17.   Kalinowski R., Szmitkowski P., Zakrzewska S. (red.), Ochrona ludności
w wymiarze wieloaspektowym, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu-
manistycznego, Siedlce 2015.
18.   Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarun-
kowania. System, Warszawa 2011.
19.   Kitler W., Ochrona ludności [w:] Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie
narodowej III RP, Kitler W. (red.), Warszawa 2001.
20.   Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej. Pojęcie, orga-
nizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010.
21.   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
22.   Krynojewski F., Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Difin, War-
szawa 2012.
23.   Michailiuk B., Ochrona ludności. Wybrane problemy, Akademia Sztuki
Wojennej, Warszawa 2017.
24.   Michailiuk B., Ostrzeganie i prognozowanie o zaistniałych zagrożeniach
dla ludności oraz o sposobach postępowania na każdym etapie rozwoju
sytuacji kryzysowej [w:] Organy administracji publicznej i instytucje
w zarządzaniu kryzysowym, Akademia Obrony Narodowej, Sobolewski
G., Majchrzak D., Sobejko Z. (red.), Warszawa 2016.
25.   Normatywy w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony
cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do 153
Bibliografia
wykonywania zadań obrony cywilnej oraz ich ramowych struktur or-
ganizacyjnych i podstawowych zadań, Warszawa 2014, Załącznik nr 3.
26.   Obrona cywilna kraju, https://www.ock.gov.pl/obrona_cywilna_kraju/
Struktura_organizacyjna (dostęp: 27.09.2019).
27.   Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Pol-
sce za 2018 r., Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 2019.
28.   Ocena skutków regulacji do projektu Ustawy o ochronie ludności i obronie
cywilnej z dnia 21 grudnia 2016 r., 20 grudnia 2016 r.
29.   Pieczywok A., Kategorie edukacji dla bezpieczeństwa [w:] Edukacja dla
bezpieczeństwa. Współczesne kategorie, Akademia Sztuki Wojennej,  
Urych I. (red.), Warszawa 2018.
30.   Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła pod-
stawowa. Edukacja dla bezpieczeństwa, Ośrodek Rozwoju Edukacji,
Warszawa 2017.
31.   Projekt Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z dnia 22 grudnia
2016 r.
32.   Projekt Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z dnia 2 lipca
2019 r.
33.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie
obrony cywilnej, (Dz.U. 1993 Nr 93, poz. 429).
34.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie
warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych
w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji
rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 152, poz. 1599,
z późn. zm.).
35.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie
powszechnej samoobrony ludności (Dz.U. 1993 Nr 91, poz. 421).
36.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie
systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz
właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96).
37.   Rysz S., Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe, Difin,
Warszawa 2017.Bibliografia
154
38.   Rysz S., Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Difin, Warszawa 2016.
39.   Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, https://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kry-
zysowe/ (dostęp: 18.07.2019).
40.   Serwis internetowy Polska Times, http://www.polskatimes.pl/artyku-
l/876736,polska-kraj-55-mln-komorek-na-kazdego-polaka-przypada-
-dzis-15-telefonu,id,t.html.
41.   Sikora-Wojtarowicz K., Edukacja dla bezpieczeństwa w polskiej szkole,
„Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2017, vol. 11, nr 1.
42.   Skrabacz A., Ochrona ludności [w:] Obrona narodowa w tworzeniu bez-
pieczeństwa Polski w XXI wieku,  Jakubczak R., Skrabacz A., Gąsiorek
K. (red.), Warszawa 2008.
43.   Skrabacz A., Prosumpcja bezpieczeństwa wobec potrzeby edukacji per-
manentnej [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie,
Akademia Sztuki Wojennej, Urych I. (red.), Warszawa 2018.
44.   Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/wykrywa%C4%87 (dostęp:
23.07.2019).
45.   Słownik języka polskiego. t. III, Warszawa 1978.
46.   Stępień R. (red.), Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa,
Wydawnictwo AON, Warszawa 1999.
47.   Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
2014.
48.   Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej 2022, Warszawa 2013.
49.   Szczęśniak M., Obrona cywilna na czas pokoju i wojny, Ministerstwo
Obrony Narodowej, Warszawa 1976.
50.   Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton, 4 kwietnia 1949 r.
51.   Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 44, poz. 220 z późn. zm.).
52.   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.
2007 Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
53.   Wołejszo J., Jakubczak R. (red.), Obronność. Teoria i praktyka, Bellona,
Warszawa 2013.155
Bibliografia
54.   Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie zasad organizacji i sposobu prowadzenia szkoleń z zakresu
obrony cywilnej, https://www.ock.gov.pl/prawo/akty_urzedowe_sze-
fa_ock (dostęp: 18.12.2019).
55.   Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r.
w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek maso-
wego zagrożenia, https://www.ock.gov.pl/prawo/akty_urzedowe_szefa_ock
(dostęp: 18.12.2019).
56.   Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie organizacji ćwiczeń obrony cywilnej, https://www.ock.gov.
pl/prawo/akty_urzedowe_szefa_ock (dostęp: 18.12.2019).
57.   Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin, Załącznik 1.
58.   Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w spra-
wie normatywów, w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony
cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do
wykonywania zadań obrony cywilnej, z uwzględnieniem ramowych
struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cy-
wilnej.
59.   Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listo-
pada 2012 r. w sprawie organizacji ćwiczeń obrony cywilnej. Poradnik
metodyczny ćwiczeń obrony cywilnej.
60.   Załącznik nr 1 do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia
11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowa-
dzania szkoleń obrony cywilnej.
61.   Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie opracowania planów
obrony cywilnej województwa, powiatów (miast na prawach powiatu),
gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej
przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organi-
zacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze.
62.   Zieliński K., Ochrona ludności. Zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2017.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pa...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Zarys teorii bezpieczeństwa narodow...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Przegląd bezpieczeństwa narodowego ...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Metodologiczne i dydaktyczne aspekt...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Organizacje proobronne w systemie b...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zag...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Zrozumieć współczesny terroryzm

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Kluczowe kompetencje systemu bezpie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pozyskiwanie informacji w walce z t...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

System bezpieczeństwa narodowego w ...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu...

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 31.71 zł

Świat w sieci. Państwa, społeczeńst...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bezpieczeństwo narodowe Polski w ko...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Kluczowe megatrendy w bezpieczeństw...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Analiza strategiczna w dziedzinie b...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praktyczne aspekty badań bezpieczeń...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Zagrożenia dla bezpieczeństwa infor...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Logistyka w systemie bezpieczeństwa...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Reagowanie na zamachy. Dobre prakty...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Terroryzm i antyterroryzm w opiniac...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Najczęściej kupowane