• Metodologia bezpieczeństwa w przykładach i zastosowaniach. Podręcznik akademicki

Metodologia bezpieczeństwa w przykładach i zastosowaniach. Podręcznik akademicki

 • Autor: Andrzej Dawidczyk Justyna Jurczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-069-5
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 194/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jest zarówno podręcznikiem do nauki metodologii bezpieczeństwa, jak też przewodnikiem metodologicznym do realizacji ćwiczeń. Istotą książki są wyłącznie konkretne przykłady zastosowań praktycznych metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych w praktyce funkcjonowania różnych instytucji związanych z bezpieczeństwem.

Podręcznik adresowany jest do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków związanych z bezpieczeństwem (narodowe, wewnętrzne, specjalistyczne), a także studentów studiów podyplomowych i doktoranckich. Odbiorcą są także pracownicy zespołów zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli administracji publicznej w Polsce i policjanci pełniący funkcje kierownicze na niższych poziomach dowodzenia.

Spis treści:

Wstęp
Wprowadzenie – założenie wstępne

Rozdział 1. Wprowadzenie do metodologii bezpieczeństwa


1.1. Nauki o bezpieczeństwie w systemie nauki w Polsce
1.2. Dziedziny i dyscypliny naukowe. Nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukowa
1.3. Metodologia jako nauka. Metodologie ogólna i szczegółowa, pragmatyczna i apragmatyczna
1.4. Metodologia bezpieczeństwa w teorii i praktyce funkcjonowania państwa i jego instytucji. Zastosowania praktyczne
1.5. Kierunki rozwoju metodologii bezpieczeństwa w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku

Rozdział 2. Metody analizy strategicznej

2.1. Wybór modelu środowiska bezpieczeństwa państwa
2.2. Metody identyfikacji zagrożeń i szans
2.3. Metoda redukcji i wyboru zagrożeń i szans
2.4. Metoda opisu zagrożeń i szans
2.5. Metoda identyfikacja sił i słabości
2.6. Metoda redukcji sił i słabości
2.7. Metoda opisu sił i słabości
2.8. Agregacja wyników analizy strategicznej w macierzy TOWS
2.9. Metoda luki strategicznej
2.9.1. Luka statyczna
2.9.2. Luka dynamiczna

Rozdział 3. Prognozowanie i projektowanie przyszłości

3.1. Scenariusze stanów otoczenia państwa
3.2. Projekcja. Projektowanie przyszłości

Rozdział 4. Metoda formułowania celów polityki bezpieczeństwa


4.1. Typy celów. Zamierzenie, cel, zadanie
4.2. Ogólna idea projektowania celów
4.3. Cele o niskim stopniu integracji
4.4. Cele o dużym stopniu integracji

Rozdział 5. Metoda planowania koncepcji działania w dziedzinie bezpieczeństwa

5.1. Istota koncepcji
5.2. Struktura koncepcji. Związek koncepcji z celem
5.3. Opcje koncepcji (wiązki). Wybór koncepcji działania

Rozdział 6. Metody heurystyczne

6.1. Metody oparte na skojarzeniach swobodnych
6.1.1. Klasyczna burza mózgów
6.1.2. Komputerowa burza mózgów
6.1.3. Metoda Phillips 66
6.1.4. Metoda 635
6.2. Metody oparte na skojarzeniach wymuszonych
6.2.1. Metoda delficka klasyczna
6.2.2. Metoda delficka komputerowa
6.3. Metody o charakterze analitycznym – metoda morfologiczna

Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel

dr hab. Sławomir Zalewski, prof. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku:

Podręcznik jest pierwszym w Polsce najobszerniejszym materiałem wspierającym dydaktykę w zakresie badania bezpieczeństwa państwa. (…) W kontekście celu naukowego dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, jakim jest doskonalenie systemów bezpieczeństwa państwa, podręcznik ten może być oceniany jako ważny krok na drodze wzmacniania odrębności ww. dyscypliny, która na obecnym etapie nie dopracowała się jeszcze specyficznych metod badawczych. W tym ujęciu walorem publikacji jest poza wszystkim wniesienie wkładu w rozwój tej dyscypliny.

Andrzej Dawidczyk
dr hab. inż., absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, ze szkolnictwem wyższym związany od 1989 roku. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Jest autorem i współautorem wielu książek i opracowań specjalistycznych z zakresu metodologii bezpieczeństwa, planowania strategicznego, strategii bezpieczeństwa, obronności i wojskowej. Wykładowca wielu uczelni zagranicznych. Czynnie uczestniczy w działalności naukowej instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Książki tego autora

Justyna Jurczak

nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Prowadzi ćwiczenia ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych m.in. z przedmiotów:strategia bezpieczeństwa oraz metodologia bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Opracowania zwarte
Ackoff R.L., Zasady planowania w korporacjach, PWE, Warszawa 1973
Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1975
Aleksandrowicz T., Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku, Difin, War-
szawa 2021
Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985
Antoszewicz J., Metody heurystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982
Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wydawnictwo WSAiB, Gdynia 2002
Archer L.B., Systematic Method for Designers, Council of Industrial Design, London 1965
Asimow M., Wprowadzenie do projektowania w technice, Wydawnictwo WNT, Warszawa 1967
Bocheński J.M., Współczesne metody myślenia, Poznań 1992
Broker P.J., Contemporary Teaching of Engineering Design, Institution of Engineering Desi-
gners, London 1964
Cieślak  M.,  Prognozowanie  gospodarcze.  Metody  i  zastosowania,  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Warszawa 2008
Czarnecki W., Kochanowski W., Rutkowski C., Strategiczny poziom planowania sił zbrojnych
i przygotowania kampanii/operacji, Wydawnictwo AON, Warszawa 2003
Daniluk P., Bezpieczeństwo i zarządzania. Analiza strategiczna, Difin, Warszawa 2015
Daniluk P., Wyligała H., Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2021
Dawidczyk A., Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Wybrane metody,
Difin, Warszawa 2020
Dawidczyk A., Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość. Problemy planowania strategicznego,
Difin, Warszawa 2019
Dawidczyk A., Jurczak J., Łuka P., Metody, techniki, narzędzia badawcze nauk o bezpieczeń-
stwie, Difin, Warszawa 2019
Dawidczyk A., Planowanie strategii rozwoju sił zbrojnych, wyd. AON, Warszawa 2006
Domański T. (red.), Migracje. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź 2017
Fehler W., Cebul K., Podgórzańska R., Migracja jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybra-
nych państw członkowskich, Difin, Warszawa 2017
Furdala A., Wysoczańskiego W. (red.), Migracje: dzieje, typologia, definicje, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007188 Bibliografia
Gasparski W., Projektowanie. Koncepcyjne przygotowanie działań, PWN, Warszawa 1978
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
Gordon I., Helman O., The RAND Cooperation of long range study, Santa Monica, Califor-
nia 1974
Góralski  A.  (red.),  Zadanie,  metoda,  rozwiązanie,  Wydawnictwo  Naukowo-Techniczne,
Warszawa 1978
Góralski A., Twórcze rozwiązywanie zadań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1980
Grant R.M., Współczesna analiza strategii, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021
Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018
Heller M., Filozofia nauki. Wprowadzenie, Kraków 2009
Kaczmarek J., Łepkowski W., Zdrodowski B. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeń-
stwa narodowego, wyd. AON, Warszawa 2008
Kaleta A., Strategia przedsiębiorstwa, wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wro-
cław 2004
Kamiński S., Nauka a metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk , Wydawnictwo KUL, Lublin
1992
Kaufmann A., Fustier M., Drevet A., Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwią-
zań, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975
Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum,
Wrocław 1929
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1955
Kreikebaum H., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 1996
Krupa K., Modelowanie, symulacja i prognozowanie, Wydawnictwo WBT, Warszawa 2009
Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, me-
tafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy , PWN, Warszawa 1999
Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985
Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Klucz-
bork 1996
Martyniak Z., Organizatorka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987
Mintzberg H., The Fall and Rise of Strategic Planning, Harvard Business Review, Ontario
1994
Murray D., Przedziwna śmierć Europy. Imigracja. Tożsamość. Islam, Zysk i S-ka, Poznań 2017
Nadler G., Work Systems Design: The Ideals Concept, R.D. Irwin Inc., Homewood (Il.) 1967
Nowakowska-Krystman A., Zubrzycki W., Daniluk P., Mazur-Cieślik E., Terroryzm w uję-
ciu analiz strategicznych, Difin, Warszawa 2015
Obłój K., Strategia organizacji, PWN, Warszawa 2002
Obłój K., Strategia sukcesu firmy , PWE, Warszawa 2000
Page J.K., Contribution to Building for People, Ministry of Public, Building and Works, Lon-
don 1966189 Bibliografia
Penc J., Strategie zarządzania, Placet, Warszawa 1997
Penc-Pietrzak I., Podejście strategiczne w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły
Biznesu, Poznań 1999
Przybyła S. (red.), Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organi-
zacyjna, społeczno-kulturowa, Difin, Warszawa 2017
Rutkowski C., Dawidczyk A., Kasprzewski A., Adaptacja. Rozwój sił zbrojnych w świetle
nowych wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo AON, Warszawa 2000
Rutkowski C., Kasprzewski A., Dawidczyk A., Strategia wojskowa państwa – członka sojuszu.
Narodowe oraz sojusznicze aspekty kształtu i użycia sił zbrojnych, wyd. AON, Warszawa 1999
Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcz-
nik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017
Simon H., The Sciences of the Artificial, MIT Press, Cambridge 1996
Stacewicz J., Megatrendy a strategia i polityka rozwoju, PWN, Warszawa 1994
Stacewicz J., Stereotypy rozwoju a ekonomia, PWE, Warszawa 1991
Such J., Szcześniak M., Filozofia nauki, Poznań 2006
Szewczyk R. (red.), Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki,
robotyki i techniki pomiarowej, PIAP, Warszawa 2010
Taylor E.S., The Interim Report on Engineering Design, Massachusetts Institute of Techno-
logy, Cambridge 1959
Thiollet H. (red.), Migranci. Migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie,
Karakter, Kraków 2017
Toffler A., Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań 1998
Trick  E.V.,  Wprowadzenie  do  techniki  i  projektowania  technicznego,  Wydawnictwo  WNT,
Warszawa 1974
Wesołowski W., Klasy, warstwy i władza, WN PWN, Warszawa 1980
Wojtaszczyk K.A., Szymańska J. (red.), Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następ-
stwa, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017
Woodson Th.T., Introduction to Engineering Design, Mac Grow-Hill, New York 1966
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zastosowania,
PWN, Warszawa 2002
Artykuły
Abel G.J., Brottrager M., Cuaresma J.C., Muttarak R., Climate, conflict and forced migration ,
„Global Environmental Change”, nr 54/2019
Gordon T. J., Pease A., RT Delpfi. An efficent «round-les» almost real time Delpfi method ,
„Technological Forecasting  and Social Change”, 2006, Vol. 73 (4)
Kieżun W., Elementy metodologii projektowania, „Prakseologia”, nr 141/2001
Moszkowicz M., Luki strategiczne – statyczna i dynamiczna, „Przegląd Organizacji”, nr 9,
Warszawa 1999
Piech K., Tradycyjne metody heurystyczne – przegląd i zastosowania, „Studia i Prace Kolegium
Zarządzania i Finansów”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003, zeszyt 40.190 Bibliografia
Trocki M., Wyrozębski P., Zastosowanie analizy morfologicznej w naukach o zarządzaniu,
„Organizacja i Kierowanie” 2014, nr 2 (162)
Zając S., Izdebski W., Skudlarski J., Metoda ekspercko-matematyczna jako narzędzie wspoma-
gające prognozowanie i naukowe rozwiązywanie skomplikowanych zadań, „Prace Nauko-
wo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Piegonia w Krośnie”, zeszyt 68
Raporty
Climate Change and Migration. Legal and policy challenges and responsibilities to environmen-
tally induced migration, European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights
and Constitutional Affairs, European Union, July 2020
Global Trends 2040. A more contested world, National Intelligence Council, March 2021
Global Trends. Forced Displacement in 2019, United Nations High Commissioner for Re-
fugees, June 2020
Migration. New Pact on Migration and Asylum, European Union, 2020
Prognoza ludności na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014
Źródła internetowe
Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl
Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Łambinowice, Łambinowice, maj 2018 r., https://
bip.lambinowice.pl/212/330/plan-zarzadzania-kryzysowego.html
https://bip.brpo.gov.pl
https://ec.europa.eu/
https://encyklopedia.pwn.pl
https://journal.emergentpublications.com
https://mfiles.pl/pl
https://sjp.pwn.pl
https://synonim.net
https://www.gov.pl
https://www.prawo.pl
Akty prawne
Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  20  września  2018  r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych „Poli-
tyka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022”, URM, Projekt Ustawy z dnia
5 lipca 2021, Warszawa 2021

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane