• Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce

Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce

 • Autor: Robert Socha
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-102-9
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 196/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem rozważań naukowych jest m.in. poddanie dyskusji, czy w zwrocie zawartym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji „utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego” są zawarte dwa pojęcia „bezpieczeństwo publiczne” i „porządek publiczny”. Ten aspekt historycznego podejścia do pojęcia „policja” wymaga ponownego, naukowego spojrzenia na istotę postrzegania policji w Polsce. W ocenie autora konieczny jest przegląd zastanych, a bezzasadnych poglądów i zastąpienie ich nowymi, opartymi zarówno o analizę semantyczną, jak i o analizę dotychczasowego dorobku naukowego i polskiego prawodawstwa.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Ewolucja pojęcia policji


1.1. Politeia jako ustrój państwa
1.2. Państwo policyjne jako ogół władzy państwowej
1.3. Policja jako odrębny dział administracji państwowej

Rozdział 2. Od opola do formacji umundurowanej


2.1. Rozwój formacji policyjnych na świecie
2.2. U zarania polskiej państwowości
2.3. Rzeczpospolita szlachecka
2.4. Pod obcym panowaniem
2.5. W odradzającej się Polsce

Rozdział 3. Istota policji

3.1. Przymus
3.2. Ochrona prawa publicznego
3.3. Realizacja funkcji wewnętrznej państwa
3.4. Misja

Rozdział 4. Służenie społeczeństwu


4.1. Posłannictwo
4.2. Odpowiedzialność
4.3. Zaufanie
4.4. Wartości etyczne
4.5. Apartyjność

Rozdział 5. Ochrona bezpieczeństwa ludzi

5.1. Aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa
5.2. Definicja bezpieczeństwa
5.3. Bezpieczeństwo zbiorowe (ludzi)

Rozdział 6. Utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

6.1. Bezpieczeństwo publiczne
6.2. Porządek publiczny
6.3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Zakończenie
Bibliografia 

Prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek:

Przedłożona do recenzji monografia, (…) stanowi zarówno rezultat doświadczeń zawodowych Autora, jak i jego dotychczasowej aktywności naukowej. Książka posiada niekwestionowane walory pracy naukowej, opartej na solidnych podstawach metodologicznych. Docenić należy także aspekt praktyczny monografii. Publikacja jest unikatowa na rynku wydawniczym, gdyż porusza kwestie, które co prawda stanowiły do tej pory samodzielny przedmiot wielu opracowań naukowych, ale nie zostały jeszcze przedstawione kompleksowo, w jednym opracowaniu naukowym, jak to zaproponował Autor.

Prof. dr hab. Witold Pokruszyński:

Recenzowaną książkę należy traktować jako dzieło wartościowe, uzupełniające istniejącą literaturę przedmiotu, stanowiące cenny materiał poznawczy i dydaktyczny, potwierdzający głęboką wiedzę Autora dotyczącą znaczącej roli Policji we współcześnie obowiązującym systemie bezpieczeństwa państwa. (…) Opracowując monografię Autor twórczo wykorzystał dorobek własny oraz autorów krajowych i zagranicznych, o czym świadczą pozycje zawarte w wyjątkowo bogatej bibliografii.

Robert Socha
emerytowany oficer Policji, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Pełni funkcję dyrektora Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie, dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Dąbrowie Górniczej oraz Prezesa Śląskiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Sztuki Wojennej. Członek rad naukowych kilku czasopism, a obecnie redaktor naczelny półrocznika ?Security Forum?. Jest autorem i współautorem blisko dwustu opracowań publikowanych w Polsce i kilkunastu innych krajach, a dotyczących: policji, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa lokalnego, zarządzania kryzysowego oraz organizacji działań administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych. Jest ponadto członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie. Za działalność na rzecz bezpieczeństwa, nauki i dydaktyki oraz popularyzacji wyników badań wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami terenowych organów administracji rządowej i samorządowej, a także władz uczelni.

Książki tego autora

Wydawnictwa zwarte
Abramski A., Konieczny J., Justycjariusze, hutmani, policjanci, Katowice 1987.
Babiński A., Paradygmaty systemu bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, Puł-
tusk 2019.
Bajor P., Gruszczak A., Między wiedzą a władzą – o związkach między informacją, wiedzą
i bezpieczeństwem, [w:] Między wiedzą a władzą: Bezpieczeństwo w erze informacji, red.
P. Bajor, A. Gruszczak, Kraków 2019.
Bartyzel J., Krytyka teorii umowy społecznej w myśli tradycjonalistów francuskich, [w:] Umowa
społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, red. Z. Rau, M. Chmieliński, Warsza-
wa 2010.
Bates C.A., The Centrality of the Regime for Political Science, Warszawa 2016.
Battistelli F., Sicurezza, sicurezze, [w:] La fabbrica della sicurezza, red. F. Angeli, Mediolan,
2008.
Bellert I., O pewnym warunku spójności tekstu, [w:] O spójności tekstu, red. M.R. Mayenowa,
Wrocław 1971.
Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. nauk. B. Wiśniewski, Szczytno 2018.
Bezpieczeństwo  wewnętrzne  RP  w  ujęciu  systemowym  i  zadań  administracji  publicznej, red.
B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bielsko – Biała 2006.
Bezpieczeństwo  zewnętrzne  Rzeczypospolitej  Polskiej,  red.  T.  Jemioła,  K.  Malak,  Warszawa
2002.
Bezpieczeństwo. Teoria – Badania – Praktyka, red. nauk. A. Czupryński, B. Wiśniewski,
J. Zboina, Józefów 2017.
Błachucki M., Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie ad-
ministracji antymonopolowej), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2017,
vol. LXIV, 2.
Bobrzyński M., Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1987.
Bogdalski  P.,  Bezpieczeństwo  kadrowe  Policji  na  przykładzie  przesłanek  doboru  do  służby,
Szczytno 2015.
Bolesta S., Pozycja prawna MO w systemie organów PRL, Warszawa 1972.
Bolesta S., Prawnoadministracyjne zagadnienia porządku publicznego, Warszawa 1997.182 Bibliografia
Chmieliński M., Umowa społeczna jako ideologia. Davida Gauthiera kontraktualizm moralny,
[w:] Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, red. Z. Rau, M. Chmie-
liński, Warszawa 2010.
Cieślarczyk M., Społeczeństwa i społeczności na przełomie wieków, od bezpieczeństwa kultu-
ry do kultury bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej, red.
T. Jemioła, K. Malak, Warszawa 2002.
Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.
Czupryński A., Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym, [w:] Bezpieczeństwo. Teoria – Badania
– Praktyka, red. nauk. A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Józefów 2017.
Dawidczyk A., Podstawy badań bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo. Teoria – Badania – Prak-
tyka, red. nauk. A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Józefów 2017.
Dąbrowski W., Poradnik prawniczy wyjaśniający stan prawny na obszarze województwa śląskie-
go. Wydanie II, Katowice 1939.
Demokracja, społeczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem, red. J. Wood, B. Dupont, Cam-
bridge 2006.
Dudek D., Konstytucyjny system organów państwa, Warszawa 2013.
Entscheidungen des Koniglich Persussischen Oberverwaltungsgerichts, t. 9, Berlin 1883.
Fehler W., Zagrożenie – kluczowa kategoria teorii bezpieczeństwa, [w:] Współczesne pojmowanie
bezpieczeństwa, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Bielsko-Biała 2007.
Fichte J.G., Powołanie człowieka, Kęty 2002.
Frei D., Sicherheit. Grundfragen der Weltpolitik, Stuttgart 1977.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego, War-
szawa 2013.
Gmurek M., Pierwotny i wtórny kontekst polityczności jako determinanta niepolityczności, apo-
lityczności, metapolityczności i upolitycznienia, [w:] Polityka/polityczność. Granice dyskursu,
red. B. Krzystan, W. Ufel, M. Zieliński, Wrocław 2016.
Górzyńska T., Próba określenia podstawowych pojęć prawa urzędniczego, [w:] tejże, Polskie
prawo urzędnicze – kryzys tożsamości?, Warszawa 2016.
Graczyk K., Zapowiedź praworządnej policji. O wyroku Pruskiego Najwyższego Sądu Admini-
stracyjnego z 14 czerwca 1882 r., [w:] Państwo i konstytucja na przestrzeni dziejów: publika-
cja pokonferencyjna, red. U. Comi, W. Giemza, Warszawa 2016.
Hayek F.A., The Constitution of Liberty, Chicago 1960.
Historyczno-prawna  analiza  struktur  organów  bezpieczeństwa  państwa  w  Polsce  Ludowej
(1944–1990). Zbiór studiów, red. A. Jusupović, R. Leśkiewicz, Warszawa 2013.
Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł.
C. Znamierowski, Warszawa 1954.
Hołyst B., Policja na świecie, Warszawa 2013.
Hryszkiewicz D., Kubiak J., Kobiety w Policji. Teoria i praktyka, Szczytno 2016.
Hryszkiewicz D., Suchanek P., Zarządzanie strategiczne w Policji. Teoria i praktyka, Szczyt-
no 2014.
Inglehart R., The Silent Revolution: Changing Values and Political Systems among Western
Publics, Princeton 1977.183 Bibliografia
Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego. Tom I, red. R. Hauser
i in., Warszawa 2015.
Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1982.
Jadacka H., Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.
Jakubczak R., Kalinowski R., Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, Sie-
dlce 2009.
Jakubczak R., Marczak J., Gąsiorek K., Jakubczak W., Podstawy bezpieczeństwa narodowego
Polski w erze globalizacji, Warszawa 2008.
Jakubowski Z., Milicja Obywatelska 1944–1948, Warszawa 1988.
Jarmoszko S., Kalita C., Maciejewski J., Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa (wy-
brane zagadnienia), Siedlce 2016.
Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1924.
Jodłowski S., Podstawy polskiej składni, Warszawa PWN 1976,
Johnston L., Shearing C., Zarządzanie bezpieczeństwem: poszukiwania w policji i wymiarze
sprawiedliwości, Nowy Jork 2003.
Jones T., Newburn T., Prywatne bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego, Oxford 1998.
Jurgilewicz M., Rola podmiotów uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu
bezpośredniego i broni palnej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Siedlce 2017.
Kaczmarek J., Współczesne bezpieczeństwo, Warszawa 2008.
Kaczmarek W., Ewolucja nauk wojskowych w ujęciu prognostycznym, [w:] Od nauk wojsko-
wych do nauk o bezpieczeństwie, red. nauk. B. Wiśniewski, Szczytno 2014.
Kaczmarek W., Wiśniewski B., Prognozowanie bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo w teorii
i badaniach naukowych, red. nauk. B. Wiśniewski, Szczytno 2018.
Kaczmarek W., Wołejszo J., Nauki o obronności, [w:] Obronność. Teoria i praktyka, red. nauk.
J. Wołejszo, R. Jakubczak, Warszawa 2013.
Kahan A.S., Aristocratic Liberalism. The Social and Political Thought of Jacob Burckhardt, John
Stuart Mill, and Alexis de Tocqueville, New York–Oxford 1992.
Kalina-Prasznic U., Encyklopedia prawa, Warszawa 1999.
Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2005.
Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, tł. J. Gałecki, Warszawa 1972.
Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcie i instytucje zasadnicze, Poznań 1947.
Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939.
Kelsen H., Czysta teoria prawa, przeł. R. Szubert, Warszawa 2014.
Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Zarys teorii i praktyki, SGH, Warszawa 1997.
Kitler  W.,  Bezpieczeństwo  narodowe  RP.  Podstawowe  kategorie.  Uwarunkowania.  System,
AON, Warszawa 2011.
Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI w., red. S. Wojciechowski,
A. Wejkszner, Warszawa 2013.
Korab-Karpowicz W.J., Filozofia polityczna Tomasza Hobbesa i jej wpływ na ukształtowanie
się moderności, [w:] Wyzwanie Lewiatana. Wokół filozofii politycznej Thomasa Hobbesa ,
red. nauk. J. Bartyzel, Ł. Perlikowski, A. Wielomski, Płock 2019.
Korzeniowski L., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012.184 Bibliografia
Korzeniowski L., Sekuritologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych,
Kraków 2008.
Korzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794). T. 2, Kraków 1897.
Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na początku XX wieku, Toruń 2008.
Król-Mazur R., Z tradycji polskiej policji. Komisja Policji Obojga Narodów w dobie Sejmu Czte-
roletniego, [w:] Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej: wybrane aspekty organizacji
i funkcjonowania, red. A. Tyszkiewicz, Kraków 2015.
Kuderowicz Z., Doktryna moralna młodego Hegla, Warszawa 1962.
Kulczycki R., Bezpieczeństwo a nauka i dydaktyka, [w:] Współczesne postrzeganie bezpieczeń-
stwa, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Bielsko-Biała 2007.
Kunikowski J., Słownik terminów z zakresu wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] Bez-
pieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, red. W.J. Maliszewski, Bydgoszcz 2005.
Kuniński M., O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumny, Kraków 2006.
Kydryński J., Był potrzebny. O Ludwiku Pugecie, Kraków 1972.
Leinwald A., Pogotowie bojowe i Milicja Ludowa w Polsce 1917–1919, Warszawa 1972.
Lenin W.I., Listy z daleka, [w:] Dzieła, t. 23, Warszawa 1951.
Letkiewicz A., Rola menadżera w przygotowaniu zespołu do doskonalenia organizacji pracy
w Policji, [w:] Wartości i normy społeczne a zachowania w organizacji. Implikacje do kie-
rowania  zespołami  ludzkimi  w  Policji.  Materiały  pokonferencyjne,  red.  A.  Letkiewicz,
Szczytno 2009.
Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeń-
stwa narodowego, Toruń 2005.
Litwin J., Prawo administracyjne, cz. IV, rozdz. VI, Warszawa 1953.
Loader I., Walker N., Bezpieczeństwo cywilizacyjne, Cambridge 2007.
Loader I., Walker N., Niezbędne cnoty: Uzasadnione miejsce państwa w tworzeniu bezpieczeń-
stwa, [w:] Demokracja, społeczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem, red. J. Wood, B. Du-
pont, Cambridge 2006.
Locke J., Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, Warszawa 1992.
Loranty K., Kilka refleksji z  zakresu teoretycznych podstaw bezpieczeństwa społecznego państwa,
[w:] Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Woj-
tuszek, Bielsko-Biała 2007.
Łojek S., Obrona Nietzschego: rzecz o odpowiedzialności, Warszawa 2002.
Majer P., Geneza Milicji Obywatelskiej i Policji. Analiza porównawcza, [w:] 80 lat w służbie
państwa i narodu, red. T. Frączak, Szczytno 2001.
Majer P., Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie
władzy, Olsztyn 2004.
Majer P., Od Policji Państwowej do Policji – o nazwach własnych polskich formacji policyjnych
i ich symbolice, [w:] 85 lat polskiej policji, red. G. Kędzierska, Szczytno 2004.
Majer P., Ustawy polskiej policji (1791–1990). Źródła z komentarzem, Szczytno 2007.
Malinowski B., Wolność i cywilizacja oraz studia z pogranicza antropologii społecznej, ideologii
i polityki społecznej, przeł. J. Mucha i J. Obrębski, Warszawa 2001.
Mała encyklopedia filozofii, red. S. Jedynak, Bydgoszcz 2002.185 Bibliografia
Marczuk K.P., Trzecia opcja. Gwardie narodowe w wybranych państwach Morza Śródziemne-
go, Warszawa 2007.
Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Rzym 1992.
Matan A., Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej, [w:] Nauka admini-
stracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa. Międzynarodowa konferencja naukowa,
Cisna 2–4 czerwca 2002 r., red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2002.
Melcher K., Die Geschichte der Polizei, Berlin 1926.
Między wiedzą a władzą: Bezpieczeństwo w erze informacji, red. P. Bajor, A. Gruszczak, Kra-
ków 2019.
Mill J.S., O wolności, Warszawa 1959.
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową, Warszawa 1999.
Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współ-
czesności), WSPol, Szczytno 2012.
Modliński E., Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932.
Muras Z., Podstawy prawa. Wydanie 5, Warszawa 2019.
Naas S., Die Entstehung des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes von 1931, Tübingen 2003.
Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, red. nauk. P. Bogdalski, M. Nepelski,
Szczytno 2014.
Nowy słownik ortograficzny , red. E. Polański, Warszawa 1998.
Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 1999.
Nyejr J.S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do   teorii i historii, przeł. M. Madej,
Warszawa 2009.
Obronność. Teoria i praktyka, red. nauk. J. Wołejszo, R. Jakubczak, Warszawa 2013.
Ochendowski E., Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Toruń 2005.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1997.
Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie, red. nauk. B. Wiśniewski, Szczytno 2014.
Parsons T., System społeczny, Kraków 2009.
Pawelec  R.,  Niedoskonałości  języka  prawnego  w  lingwistycznej  perspektywie  normatywnej,
[w:] Język prawny i prawniczy. I Kongres ogólnopolski, red. D. Kondratczyk-Przybylska,  
A. Niewiadomski, E. Walewska, Warszawa 2017.
Pieczywok A., Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Konteksty. Zagrożenia.
Wyzwania, Warszawa 2011.
Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012.
Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpie-
czeństwa. Wydanie drugie, Warszawa 2020.
Pływaczewski W., Kędzierska G., Leksykon policyjny, Szczytno 2001.
Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Kraków 2010.
Pokruszyński W., Piwowarski J., Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Kraków 2019.
Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej: wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania,
red. A. Tyszkiewicz, Kraków 2015
Policyjne siły specjalne w Polsce, red. nauk. K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, A. Babiński,
Szczytno 2015.186 Bibliografia
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Poznań 2001.
Prońko J., Wiśniewski B., Bezpieczeństwo powszechne, [w:] red. B. Wiśniewski, S. Zalewski,
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Biel-
sko-Biała 2006.
Prońko J., Wiśniewski B., Wojtuszek T., Kryzys i zarządzanie, Bielsko-Biała 2007.
Prószyński M., Jasność, zrozumiałość i językowa poprawność prawa jako warunek zgodności
z konstytucją, [w:] Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa.
Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz
Komisję Ustawodawczą, Warszawa 2007.
Przetak M., Jak traktować „policję” – uwagi o pisowni nazw własnych polskich służb policyj-
nych, [w:] G. Kędzierska, 85 lat polskiej policji, Szczytno 2004.
Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, Warszawa 2005.
Robaczewski A., Budżety MSW w latach 1927–1939, [w:] M. Mączyński, Policja Państwowa
w II Rzeczypospolitej, Kraków 1997.
Rutkowski C., Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa, Warszawa 2018.
Sagan S., Prawo Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
Schelling F.W.J., Filozofia sztuki, Warszawa 1987.
Schmitt C., Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles 1923–1939, Berlin
1994.
Sillami N., Słownik psychologiczny, Warszawa 1995.
Sillami N., Słownik psychologii, Katowice 1994.
Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.
Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1992.
Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1995.
Słownik języka polskiego, t. 4, S.B. Linde, Lwów 1858.
Słownik języka polskiego. Tom I–III, red. M. Szymczak, Warszawa 1978.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, J. Pawłowski, B. Zdrodowski,
M. Kuliczkowski (red. nauk.), Toruń 2020.
Służebność korpusu służby cywilnej a prawne i etyczne obowiązki członków korpusu służby cywil-
nej. Materiały szkoleniowe, Warszawa 2011.
Snażyk Z., Szafrański A., Publiczne prawo gospodarcze. 7. wydanie, Warszawa 2017.
Socha R., Bezpieczeństwo i zagrożenia – wzajemne relacje, [w:] red. B. Kaczmarczyk, A. Waw-
rzusiszyn, Wybrane aspekty badań nad bezpieczeństwem, Ełk 2014.
Socha R., Działania Policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi, Warszawa 2020.
Socha R., Policja, w tym wojskowa, w doktrynie prawa administracyjnego, [w:] Żandarmeria
Wojskowa w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, red. nauk. B. Wiśniewski, P. Płonka,
Mińsk Mazowiecki 2010.
Socha R., Letkiewicz A., Guła P., Policyjne oddziały zwarte w Polsce. Historia i teraźniejszość,
WSPol, Szczytno 2010.
Socha R., Współczesne postrzeganie zagrożeń [w:] red. J. Stawnicka, B. Wiśniewski, R. Socha,
Zarządzanie kryzysowe: teoria, praktyka, konteksty, badania, Szczytno 2011.187 Bibliografia
Sokólska T., Policja administracyjna, Katowice 2006.
Strzelecki W., Bezpieczeństwo na ziemiach Polski. Od kmiecia grodowego do granatowej armii,
Warszawa 1934.
Szmyd J., Bezpieczeństwo jako wartość. Refleksja aksjologiczna i etyczna, [w:] Zarządzanie bez-
pieczeństwem, red. P. Tyrała, Kraków 2000.
Szulc B.M., O wojnie, wojsku i żołnierzach – dla żołnierzy, Toruń 2001.
Szwarc W., Zarys ewolucji pojęcia „Policji” w Monarchii Pruskiej w XVIII i XIX w., [w:] Wy-
brane problemy teorii i praktyki państwa i prawa, red. H. Groszyk, L. Dubel, Lublin 1986.
Ścibiorek Z., B. Wiśniewski, R.B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcz-
nik akademicki, Toruń 2015.
Tatarkiewicz W., O szczęściu. Wydanie piąte, przejrzane i poprawione, Warszawa 1962.
Teoria ogólna bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.
Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa 2013.
Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. T 1–4, red. S. Dubisz, Warszawa 2006.
Ura E., Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988.
Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009.
Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego, t. I, 1807–1808, oprac. W. Bartel, J. Kosim, W. Ros-
tocki, Warszawa 1964.
Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo, strategia, system. Teoria i praktyka w zarysie, Warszawa 2015.
Wawrzusiszyn A., Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Europy, Warszawa 2012.
Widacki J., Sarnecki P., Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Ustrój i organizacja
Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku, Warsza-
wa–Kraków 1997.
Wielki słownik języka polskiego PWN. T. I–V, Warszawa 2018.
Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu, Kraków 2002.
Wiszowaty E., Etos służby, [w:] Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, t. 1 Problematy-
ka prawno-społeczna, red. M. Fałdowski, D. Mocarska, Szczytno 2018.
Wiśniewski B., System  bezpieczeństwa  państwa.  Konteksty  teoretyczne  i  praktyczne, WSPol,
Szczytno 2013.
Wiśniewski B., Prońko J., Ogniwa ochrony państwa., AON, Warszawa 2003.
Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa
2005.
Wood J., Shearing C., Wyobrażać sobie bezpieczeństwo, Portland 2007.
Wrzosek M., Innowacje – wyzwania dla bezpieczeństwa, [w:] Horyzonty współczesnego zarzą-
dzania, red. nauk. M. Żemigała, Warszawa 2016.
Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, red. J. Stańczyk, Warszawa 1996.
Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek,
Bielsko-Biała 2007.
Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
Zdyb M., Komentarz do art. 6 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
[w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Komentarz,
Warszawa 2013.188 Bibliografia
Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i życie, Warszawa 2016.
Zubrzycki W., Poznawcze aspekty zagrożeń, [w:] Bezpieczeństwo. Teoria – Badania – Praktyka,
red. nauk. A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Józefów 2017.
Zubrzycki W., Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. Wkład Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie w teorię i praktykę, [w:] Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego,
red. nauk. P. Bogdalski, M. Nepelski, Szczytno 2014.
Wydawnictwa ciągłe
„Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1922, nr 40.
„Rzeczpospolita” z dnia 16 sierpnia 1944 r., nr 14.
Augusiewicz S., Komput wojska koronnego z 1 stycznia 1651 r., „Echa Przeszłości” 2019, Nr XX/2.
Babiński A., W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa publicznego , „Zeszyty Naukowe Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, nr 35(2).
Bajer D., Egzystencjalizm jako filozofia podmiotu , „IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem
pojęć filozoficznych” 2011, nr XXIII.
Bek J., Policja w gminie, „Gazeta Policji Państwowej” 1919, nr 1.
Bełcikowski J., O policji narodowej w 1863 r., „Gazeta Policji Państwowej” 1920, nr 4.
Bolesta S., Charakter i zakres prawny działalności Milicji, „Zeszyty Naukowe ASW” 1975, nr 9.
Bradford B., Jackson J., Współpraca z policją jako akt kontroli społecznej – troska o zaufanie
i sąsiedztwo jako predyktory pomocy publicznej, „Nordic Police Research” 2016, nr 2 (3).
Budzyńska I., Modele systemów policyjnych oraz zmiany w organizacji policji w wybranych
państwach, „Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP” Grudzień 2000, Raport
nr 185.
Campbell D.J., Campbell K.M., Soldiers as Police Officers/Police Officers as Soldiers: Role Evo -
lution and Revolution in the United States, „Armed Forces and Society” 2010, nr 36 (2).
Co mówią Anglicy o policji polskiej, „Gazeta Policji Państwowej” 1919, nr 1.
Czapiński W., Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny w naszem prawie administracyjnym,
„Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1929, nr 9.
Dąbrowski W., Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Orga-
nizacja i kompetencja władz i urzędów. II Uzupełnienie, „Gazeta Urzędowa Wojewódz-
twa Śląskiego” 1923, Nr 11.
Drzewiecki A., Apolityczność wojska – kilka refleksji w  ujęciu historycznym, „Słupskie Studia
Historyczne” 2007, Nr 13.
Dupont B., Bezpieczeństwo w dobie sieci, „Policing and Society” 2004, nr 14 (1).
Farrel K., Demony pandemii. Choroby zakaźne gnębią ludzkość od tysięcy lat, „Fokus Wiedza”
2000, nr 1.
Fehler  W.,  Bezpieczeństwo  publiczne  jako  składnik  wewnętrznego  bezpieczeństwa  państwa,
„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2010, nr 1–2.
Gettel M., Policja Polska w Generalnym Gubernatorstwie (1939–1945), „Przegląd Policyjny”
1999.189 Bibliografia
Glen A., Pojmowanie wyzwań, zagrożeń i ryzyka w bezpieczeństwie państwa, „Bezpieczeń-
stwo i technika Pożarnicza” 2018, Nr 49.
Gromek P., Istota bezpieczeństwa powszechnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2018,
Nr 68/4.
Gruszczak  A.,  Przeciwdziałanie  zagrożeniom  ładu  demokratycznego  w  Unii  Europejskiej,
„Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne” 2010, Nr 7.
Gwardyński R., Znaczenie Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, „Bulletin
Lviv State of Life Safety” 2021, Nr 24.
Hołdanowicz G., 800 lat tradycji, „Polska Zbrojna” 1997, nr 14.
Hopkins N., Gibson O., Bezpieczeństwo olimpijskie: wezwano posiłki armii, by uzupełnić nie-
dobór G4S, „The Guardian” z 12 lipca 2012 r.
Jaworski W., Szelągowska A., Służebna rola banków w polskiej gospodarce, „Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 214, Nr 10(934).
Jerschina J., Model Policji Państwowej ukształtowany w pierwszym dziesięcioleciu istnienia
II Rzeczypospolitej, „Scripta Historica” 2018, Nr 24.
Kijak  Z.,  Pojęcie  ochrony  porządku  publicznego  w  ujęciu  systemowym,  „Zeszyty  Naukowe
ASW” 1987, nr 47.
Kubala W., Porządek publiczny – analiza pojęcia, „WPP” 1981, nr 3.
Lange A., Co to jest społeczeństwo?, „Gazeta Policji Państwowej” 1920, nr 49.
Liżewski B., Prawo publiczne a prawo prywatne – wybrane uwagi teoretyczne na temat hybrydy-
zacji instytucji prawnych, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 4.
Lubiewski P., Dróżdż A., Zagrożenie – rozważania na gruncie teorii, „Zeszyty Naukowe
Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, nr 34(1).
Majer P., Geneza polskiej Policji, „IPA Wiadomości Sekcji Polskiej”, 2009, Nr 43.
Marczak J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku (współczesne pojęcie i charakter),
„Wiedza Obronna” 2008, nr 2.
Maroń G., Ślubowanie funkcjonariusza Policji w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej,
„Prokuratura i Prawo, 2020, Nr 7–8.
Mielnik M., U źródeł policji polskiej. Spojrzenie na tradycje w literaturze dwudziestolecia mię-
dzywojennego, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2018, Nr 13.
Milik K., Bezpieczeństwo w dobie rządów Rady Nieustającej – sprawy wojska i policji, „Zeszyty
Historyczne. Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski” 2013, t. 12.
Misiuk A., Sokołowski M., Służby policyjne na ziemiach polskich w latach 1795–1918, „Prze-
gląd Policyjny,1999, nr 1 (53)–2(54).
Modrzejewski T., Policjant warszawski, „Gazeta Policji Państwowej” 1919, nr 1.
Modzelewski K., Organizacja opolna w Polsce piastowskiej, „Przegląd Historyczny” 1986,
Nr 77/2.
Mroczko F., Problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Zeszyty Naukowe WWSZP”
2010, Nr 14.
Musiała A., Prawo pracy: prawo publiczne czy prawo prywatne?, „Praca i Zabezpieczenie Spo-
łeczne” 2017, nr 12.190 Bibliografia
Osierda A., Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, „Studia
Iuridica Lublinensia” 2014, Nr 23.
Paciorkowski J., Zawsze w społecznej służbie, „Policja 997” 2004, nr 29.
Panejko J., Założenia metodologiczne w badaniu pozytywno-prawnego pojęcia samorządu,  
„Samorząd Terytorialny” 1935, nr 3–4.
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku, „Zeszyty Naukowe AON”
2008, nr 1.
Rau K.H., Ueber Begriff und Wesen Der Polizei, „Zeitschrift fur die gesamte Staatswissen-
schaft” 1853, t. 9.
Shearing C., Marks M., Nowa policja w XXI wieku, „Policing” 2011, nr 5 (3).
Shearing C., Stenning P., Nowoczesne bezpieczeństwo prywatne: jego wzrost i implikacje, „Cri-
me and Justice” 1981, nr 3.
Smogorzewski  J.,  Policja  wobec  wyborów,  „Gazeta  Administracji  i  Policji  Państwowej”
1922, nr 40.
Spirka A., Karnoprawna regulacja bezpieczeństwa publicznego, „Zeszyty Naukowe Zbliżenia
Cywilizacyjne” 2020, nr XVI (1).
Stelina J., Słów kilka o apolityczności służby cywilnej, „Przegląd Służby Cywilnej KPRM”
2014, dodatek do numeru 3(30).
Swadźba U., Praca, religia, rodzina. Od wartości materialistycznych do postmaterialistycznych?,
„Acta Universitatis Lodziensis” 2014, nr 48.
Szmyd J., Poczucie bezpieczeństwa jako wartość społeczna, etyczna i egzystencjonalna. Rozważa-
nia podstawowe, „Państwo i Społeczeństwo” 2014, nr 2(XIV).
Śledzińska-Simon A., Zasad neutralności politycznej, „Przegląd Służby Cywilnej KPRM”
2014, dodatek do numeru 3(30).
Tarasiewicz P., Suwerenność narodowa. Próba interpretacji filozoficznej, „Cywilizacja” 2012,
nr 40.
Trzebiński W., Prasa a policja, „Gazeta Policji Państwowej” 1919, nr 1.
Trzebiński Z., O współdziałanie społeczeństwa, „Gazeta Policji Państwowej” z 1 stycznia
1920 r.
Ura E., Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Państwo i Prawo” 1974, z. 2.
Willaume J., Przesilenie w ministerstwie policji Księstwa Warszawskiego, „Annales Universita-
tis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 1963, Vol. XVIII, 4.
Włoch W., Dwa modele relacji wolności i bezpieczeństw, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”
2015, nr 2.
Wrzosek M., Bezpieczeństwo a ewolucja zagrożeń niemilitarnych na przełomie wieków, „Ze-
szyty Naukowe AON” 2011, nr 3(84).
Zaborowski J., Administracyjno-prawne ujęcie pojęć „bezpieczeństwo publiczne” i „porządek pu-
bliczny”. Niektóre uwagi w świetle unormowań prawnych 1983 – 1984, „Zeszyty Naukowe
ASW” 1985, nr 41.
Zalewski J., Zasada politycznej neutralności – kategoria politologiczna i jej zastosowanie do woj-
ska, jako części aparatu państwowego, „Przegląd Służby Cywilnej KPRM” 2014, dodatek
do numeru 3(30).191 Bibliografia
Zieliński A., Bezpieczeństwo publiczne jako podstawowy obowiązek państwa ze szczególnym
uwzględnieniem roli Policji w tym obszarze działań, „Security, Economy & Law” 2017,
Nr 3(XVI).
Akty prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 czerwca 1791 r. o Komisji Policji.
Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej (Dz.U. Nr 61, poz. 363).
Ustawa  z  dnia  25  lipca  1919  r.  w  przedmiocie  zapewnienia  bezpieczeństwa  Państwa
i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz.P. nr 61, poz. 364).
Ustawa Konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny Wojewódz-
twa Śląskiego (Dz.U. Nr 73 poz. 497).
Ustawa z dnia 2 marca 1923 r. w przedmiocie organizacji policji Województwa Śląskiego
(Dz. Ust. Nr 13 poz. 87 z dnia 17 marca 1923 r.)
Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowe-
go (Dz.U. Nr 1, poz.1).
Ustawa z dnia 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administra-
cji publicznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. Nr 54, poz. 241).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji Oby-
watelskiej (Dz.U. Nr 12, poz. 69).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008).
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie dzia-
łalności podległych mu organów (Dz.U. Nr 38, poz. 1720).
Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji
Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1985 r. Nr 38, poz. 181).
Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa
o wykroczeniach oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 180).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr 30,
poz. 181).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 180).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1940).
Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw wewnętrz-
nych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 515).
Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu
Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 90, poz. 405).192 Bibliografia
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjo-
nowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 497)
Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnianiu pracy lub współpracy z nimi w latach
1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz.U. Nr 70, poz. 443).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 372)
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).
Ustawa  z  dnia  4  września  1997  r.  o  działach  administracji  rządowej  (Dz.U.  z  2021  r.
poz. 189).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1038).
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz.U. z 2022 r. poz. 557).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1249).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 261).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz.U. z 2022 poz. 135).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z  2021 r. poz. 305).
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r.
poz. 214).
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2021 poz. 303).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2234).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162).
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2333).
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 15).
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działa-
nia władz administracji (Dz.U. z 1936, Nr 80, poz. 555).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji
i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz.U. Nr 11, poz. 86).
Rozporządzenie Prezydenta RP z 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej (Dz.U. Nr 28,
poz. 257).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1919 r. o sposobie użycia wojska dla
zabezpieczenia porządku publicznego (Dz.P. nr 35, poz. 276).
Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów z 13 listopada 1919 r. do rozporządzenia
z dnia 28 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administra-
cyjnych pierwszej instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego (Dz.U. poz. 489).193 Bibliografia
Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1922 r. w przedmiocie organizacji Policji Wojewódz-
twa Śląskiego (Dz. Ust. Śl. Nr 1 poz. 4 z dnia 19.06.1922 r.).
Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów z 13 listopada 1919 r. do ustawy tymcza-
sowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych (Dz.U. Nr 90,
poz. 490).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 sierpnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania ministra spraw wewnętrznych (Dz.U. Nr 48, poz. 48).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.
poz. 2264).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu
zawodów  regulowanych  i  działalności  regulowanych,  przy  wykonywaniu  których
usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne,
w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji
(Dz.U. poz. 468).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 stycznia 1984 r. w sprawie warun-
ków użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa i Milicji Obywatelskiej (Dz.U. Nr 6, poz. 29).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).
Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się
i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG)
nr  1612/68  i  uchylająca  dyrektywy  64/221/EWG,  68/360/EWG,  72/194/EWG,
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG
(Dz.U. L. 158).
Dekret królewski z 20 kwietnia 1808 r. o organizacji ministrów.
Dekret o organizacji Gwardii Narodowej w Księstwie Warszawskim z dnia 10 kwietnia
1811 r.
Dekret z 2 stycznia 1919 r. o używaniu wojska w wypadkach wyjątkowych (Dz.P. nr 1,
poz. 80).
Dekret z dnia 2 stycznia 1919 r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego (Dz.P. nr 1, poz. 79).
Dekret z dnia 27 lipca 1944 roku o ustanowieniu Milicji Obywatelskiej.
Dekret PKWN z dnia 15 sierpnia 1944 r. o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do
służby wojskowej (Dz.U. nr 2, poz. 5).
Dekret PKWN z dnia 7 października 1944 r. o Milicji Obywatelskiej (Dz.U. Nr 7, poz. 33).
Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie
Polskim (Dz.P. Królestwa Polskiego Nr 1/1 z 1.02.1918 r .).
Dekret z dnia 6 października 1948 r. o rocie ślubowania ministrów, funkcjonariuszy pań-
stwowych, sędziów i prokuratorów oraz funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa pu-
blicznego (Dz.U. Nr 49, poz. 370).194 Bibliografia
Dekret z dnia 20 lipca 1954 r. o Milicji Obywatelskiej (Dz.U. RP Nr 34, poz. 143).
Dekret z dnia 7 grudnia 1954 r. o naczelnych organach administracji państwowej w za-
kresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. Nr 54, poz. 269).
Dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o organizacji i zakresie działania Milicji Obywatelskiej
(DzU Nr 46, poz. 311).
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944 r.
Przepisy o organizacji Milicji Ludowej (Dz.P. Nr 19, poz. 53).
Uchwała nr 830 Rady Ministrów z 7 grudnia 1954 r. o zakresie działania i organizacji
Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego.
Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1955 r. w sprawie nadzoru i kontro-
li prezydiów rad narodowych nad działalnością Milicji Obywatelskiej (M.P. Nr 19,
poz. 191).
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie stanu bezpie-
czeństwa i porządku publicznego w Polsce (M.P. z 1999 r. Nr 26 poz. 390).
Okólnik Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1919 r. (Dz.U. MSW z 1919 r.,
nr 40, poz. 549).
Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie
„Zasad etyki zawodowej policjanta” (Dz.Urz. KGP z 2004 r. Nr 1, poz. 3).
Rozkaz nr 3/56 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 1956 r.
Dokument Rady Najwyższej Narodowej z dnia 30 maja 1794 r. o organizacji Komisji
Porządkowych.
Orzeczenia sądowe
Wyrok TK z 10 kwietnia 2002 r., sygn. akt K 26/00, OTK Z.U. 2002, nr 2A, poz. 18.
Wyrok TK z 12 grudnia 2002 r., sygn. akt K 9/02, OTK-A 7/2002, poz. 94).
Wyrok TK z dnia 25 listopada 2003 r., sygn. K 37/02,OTK ZU 2003/9A/96.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1993 r., I KZP 30/93, OSNKW, 1994 r.,
nr 1–2, poz. 6.
Postanowienie Sądu Najwyższego z 17 maja 2000 r., I KZP 7/00, w: OSNKW 2000,
nr 5–6, poz. 51.
Wyrok NSA z dnia 25 listopada 1994 r., SA/Wr 1954/94 (Wokanda 1995, nr 5, poz. 31).
Wyrok NSA z dnia 10 marca 2016 r., sygn. I OSK 3222/14.
Wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. I OSK 2386/16; Wyrok NSA z dnia 7 marca
2019 r., sygn. I OSK 1484/17.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2010 r. (II SA/Ol 960/10).
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 1 sierpnia 2017 r., sygn. II SA/Lu 274/17.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 września 2017 r., sygn. II SA/Wa 144/17.
Zdanie odrębne M. Zdyba do wyroku TK z dnia 10 października 2001 r., sygn. K 28/01,
OTK ZU 2001/7/212.Źródła internetowe
http://ftp.wspia.eu/wu/edukator
http://ibk.wszp.edu.pl
http://www.wspol.edu.pl
http://www.zmp.poznan.pl
https://adwokat-radca-prawny.pl
https://encyklopedia.pwn.pl
https://policja.pl
https://raciborz.com.pl
https://sjp.pl
https://sjp.pwn.pl
https://www.bbn.gov.pl
https://www.researchgate.net
https://www.wojsko-polskie.pl

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ryzyko w czynnościach operacyjno-ro...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Negocjacje policyjne i więzienne

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Etyczność funkcjonariusza policji

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Działania policji w zapobieganiu i ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Czynności operacyjno-rozpoznawcze p...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane