• Działanie podmiotów leczniczych w sytuacjach wypadków masowych oraz w trakcie pandemii

Działanie podmiotów leczniczych w sytuacjach wypadków masowych oraz w trakcie pandemii

 • Autor: Cezary Tomiczek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-088-6
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 160/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Przygotowanie podmiotów leczniczych, będące następstwem trafnego określenia charakteru potencjalnego niebezpieczeństwa, pozwoli na podjęcie sprawnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego. Problem ten z punktu widzenia oczekiwań społecznych jest niezwykle istotny, a z naukowego punktu wymaga rozstrzygnięć w zakresie doskonalenia rozwiązań w przedmiocie organizacji działania podmiotów leczniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego. Należy ponadto podkreślić aktualność podjętej tematyki oraz jej znaczenie dla rozwoju teorii w tym zakresie oraz praktyki stosowanych na tym polu rozwiązań, gdyż paradoks w rozwoju ludzkości wyraża się tym, że mimo postępu cywilizacyjnego, wzrostu zarówno sił wytwórczych człowieka, jak i możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rośnie liczba zjawisk dezorganizujących życie człowieka na wszystkich jego płaszczyznach.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Paradygmat działania

1.1. Działanie – pojęcie, istota
1.2. Sprawność działania
1.3. Organizacja działania jako dyrektywa sprawnego działania
1.4. Działania zbiorowe i działania zespołowe
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. Zadania podmiotów leczniczych w świetle zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego


2.1. Istota zagrożeń
2.2. Katastrofy naturalne
2.3. Awarie techniczne
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. System organizacyjny udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce

3.1. Organizacja opieki zdrowotnej w latach 1918–1939
3.2. Służba zdrowia w PRL
3.3. System opieki zdrowotnej po 1989 roku
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. Formalne ramy działania jednostek ochrony zdrowia w warunkach zagrożenia


4.1. Podmioty wykonujące działalność leczniczą
4.2. Organizacja pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
4.3. Działania podczas wypadków masowych
4.4. Organizacja opieki medycznej podczas epidemii
4.5. Doświadczenia wybranych państw
Podsumowanie

ROZDZIAŁ 5. Optymalizacja działania podmiotów leczniczych w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego

5.1. Wyzwania i zagrożenia determinujące konieczność przygotowywania się podmiotów leczniczych do działania w sytuacjach kryzysowych
5.2. Potrzeby w zakresie doskonalenia obecnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych
5.3. Doskonalenie współpracy
5.4. Kierunki doskonalenia w zakresie organizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego personelu medycznego
5.5. Doskonalenie funkcjonujących rozwiązań na rzecz zapobiegania chorobom zakaźnym ludzi i ich zwalczania

Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia 

Dr hab. Robert Socha, prof. AWSB:

(…) Autor umiejętnie wykazał potrzebę doskonalenia obecnych rozwiązań w zakresie organizacji działania podmiotów leczniczych w warunkach zagrożenia, jak to określił bezpieczeństwa powszechnego, poprzez co wskazał kierunek doskonalenia organizacji działania podmiotów leczniczych. Przedstawione wyniki badań mogą posłużyć zarówno praktykom, jak i środowiskom naukowym. Mogą stanowić punkt wyjścia dla procedowania aktów normatywnych, regulujących jednolitą organizację działania podmiotów leczniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego.

Cezary Tomiczek
Dr inż., menedżer ochrony zdrowia, specjalista ds. bezpieczeństwa i w zakresie audytu wewnętrznego, w tym IT. Ceniony wykładowca akademicki w zakresie nauk społecznych i zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Pełnił funkcje zarządcze w sektorze ochrony zdrowia, w pracy samorządowej oraz w instytucjach państwowych. Podyplomową wiedzę z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa ugruntował m.in. w trakcie prestiżowych studiów menedżerskich Doctor of Business Administration, Master of Business Administration. Członek m.in. Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (jest zaangażowany w działalność Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i Polskiej Federacji Szpitali), Rady Programowej kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz przez kilka lat był Członkiem Rady Ekspertów Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wyznaje zasadę, że kluczem do zarządzania pracą organizacji jest zrozumienie natury efektywnej pracy człowieka poprzez znajomość metod stawiania celów i wyznaczania drogi do ich realizacji rozumianych jako aktywne kształtowanie przyszłości. W wolnych chwilach angażuje się w działalność jednego z najstarszych polskich stowarzyszeń ? Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, w której pełni funkcję wiceprezesa zarządu oraz przewodniczącego Funduszu Stypendialnego. Ponadto jest wolontariuszem w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Książki tego autora

Literatura
  1.  Apanowicz J., Metodologia ogólna, Bernardinum, Gdynia 2002.
  2.  Bac M., Istota ryzyka katastroficznego w  nieruchomościach, [w:] Ubezpieczenia ryzyka
katastroficznego , red. I. Jędrzejczyk, AE w Katowicach, Katowice 2008.
  3.  Banajski R., Jak uobecnia się prakseologia w Polsce?, „Prakseologia” 2015, nr 157, t. 1.
  4.  Banks E., Catastrophic Risk. Analysis and Management, John Wiley & Sons, Ltd, West
Sussex, 2005.
  5.  Barnard Ch.I., Funkcje kierownicze, Wydawnictwo Nowoczesność, Kraków 1997,
s. 164.
  6.  Beniston M., Stephenson D.B., Christensen O.B. et al., Future extreme events in Eu-
ropean climate: an exploration of regional climate model projections, „Climatic Change”
2007, vol. 81, sup. 1.
  7.  Benjamin  L.  i  in.,  Australian  Medical  Assistance  Team,  National  Critical  Care  and
Trauma Response Centre, 2011.
  8.  Bęczkowska S., Analiza zdarzeń o znamionach poważnej awarii w zakładach przemysło-
wych i transporcie, „Logistyka” 2015, nr 4.
  9.  Bitterman N., Zimmer Y., Przenośne zakłady opieki zdrowotnej w strefach katastrof
i  ratowniczych:  charakterystyka  i  sugestie  na  przyszłość,  „PrehospDisaster  Med.”
2018, 13(4).
10.  Bruner W., Kopankiewicz W., Nowe ubezpieczenie społeczne, Izba Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Warszawa 1934.
11.  Butterworth S.J., Operacja PATWIN: doświadczenie HMS DARING w niesieniu pomo-
cy humanitarnej po katastrofie super-Tajfun Haiyan , „JR NavMedServ” 2014, 100 (1).
12.  Cabała P., Wprowadzenie do prakseologii: przegląd zasad skutecznego działania, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2007.
13.  Chmielewski P., Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Poltext, Warsza-
wa 2011.
14.  Chomilier  B.  i  in.,  Przegląd  operacji  Czerwonego  Krzyża  w  odpowiedzi  ruchu  Czer-
wonego  Półksiężyca  na  trzęsienie  ziemi  w  Bam/Iranie,  Międzynarodowa  Federacja 150 Bibliografia
Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz irańskiego Czer-
wonego Półksiężyca, 2004.
15.  Ciekanowski Z., Stachowiak Z., Klęski żywiołowe jako przesłanki sytuacji nadzwyczaj-
nych, „ZN UPH w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie”, Siedlce 2012, nr 95.
16.  Cieślarczyk M., Metody i techniki badawcze stosowane w badaniach problemów bezpie-
czeństwa, [w:] A. Czupryński B. Wiśniewski, J. Zboina (red.), Bezpieczeństwo. Teoria
– Badania – Praktyka, Józefów 2015.
17.  Cieślarczyk M., Teoretyczne  i  metodologiczne  podstawy  badania  problemów  bezpie-
czeństwa  i  obronności  państwa,  Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w  Siedlcach,
Siedlce 2009.
18.  Ciottone G.R. i in., Medycyna katastroficzna, Amsterdam 2015.
19.  Ciura G., Uwagi do projektów ustaw o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Rządo-
wy projekt ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Biuro Studiów i Eksper-
tyz, Warszawa 1996.
20.  Czakon W., Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2005,
nr 9.
21.  Czarnecka A., Mechanizmy i metody politycznej walki niezbrojnej na straconych pozycjach
– alternatywa prakseologiczna, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, nr 4.
22.  Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw, część II: Metodologia zmian organizacyjnych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
23.  A. Czermiński, M. Grzybowski, K. Ficoń, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyż-
sza Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 1999.
24.  Czerw A., Religioni U., Zasady wykonywania działalności leczniczej przez placówki me-
dyczne w Polsce w świetle Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
„Hygeia Public Health” 2012, 42(2).
25.  Dębski  S.,  Górka-Winter  B.,  Kryteria  bezpieczeństwa  międzynarodowego  państwa,
Warszawa 2003.
26.  Dougherty K.L., Public goods theory from eighteenth century political philosophy to twen-
tieth century economics, „Public Choice” 2003, nr 117.
27.  Dziubińska-Michalewicz M., Projekty ubezpieczeń zdrowotnych, „Gospodarka Naro-
dowa” 1995, nr 1.
28.  Espinas A., Les origines de la technologie, „Revue Philosophique de la France et de
l’Etranger” 1890.
29.  Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktycz-
ne, Wydawnictwo Arte, Warszawa 2012.
30.  Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, BEL Studio, Warsza-
wa 2007.
31.  Fijałek J., Indulski J., Opieka zdrowotna w Łodzi od roku 1945, Studium organizacyjno-
-historyczne, Łódź 1996.
32.  Fijałek J., Michalski J., Publiczna  opieka  zdrowotna  u  początków  Polski  Niepodległej,
„Archiwum Historii Medycyny” 1978, LXI,4.151 Bibliografia
33.  Frankowska L., Modliński E., Ustawa o ubezpieczeniu społecznym, Warszawa 1934.
34.  Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2007.
35.  Górny J., Ochrona zdrowia ludności w Polsce w latach 1919–1939, [w:] Kasy Chorych
w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Musielak, Poznań 2003.
36.  Górny J., Stan zdrowia ludności u progu II Rzeczypospolitej, „Poznańskie Roczniki Me-
dyczne” 1980–1981, Tom IV–V.
37.  Gruszczyński L.A., Elementy metod i technik badań socjologicznych, Tychy 2002.
38.  Gulczyński M., Nauka o polityce, Wyd. Druktur, Warszawa 2007.
39.  Guo X., An J., Huang Y., Zastosowanie schroniska polowego po trzęsieniu ziemi w Yushu,
„Journal Hosp. Manag. PLA” 2011, nr 18 (7).
40.  Hampson F.O., Bezpieczeństwo jednostki, [w:] Studia bezpieczeństwa, red. P.D. Williams,
Kraków 2012.
41.  Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
42.  Henszel Ł, Aktualna  sytuacja  chorób  wysoko  zakaźnych  na  świecie, „Biuletyn RCB”
2013, nr 3.
43.  Hicks J., Is economic a science?, „Interdisciplinary Science Review” 1984, Vol. 9, No. 3,
s. 210–220.
44.  Hofreiter L., Wstęp do studiów bezpieczeństwa, Kraków 2012.
45.  Hołyst B., Opinie Polaków o współczesnych zagrożeniach dla kraju i obywateli, [w:] Bez-
pieczny obywatel – bezpieczne państwo, red. J. Widacki, J. Czapka, Lublin 1998.
46.  Indulski J., Kleczkowski B., Leowski J., Organizacja ochrony zdrowia, Warszawa 1978.
47.  Indulski J., Leowski J., Podstawy medycyny społecznej, Warszawa 1971.
48.  Jach-Męczekalska I., Organizacja Kas Chorych w II Rzeczypospolitej, „Hygeia Public
Health” 2015, nr 50(1).
49.  Jagoda H., Lichtarski J., Kilka uwag o stanie i tendencjach w zakresie współdziałania
gospodarczego przedsiębiorstw, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja,
regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Wrocław.
50.  Jakubczak R., Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Bellona, Warsza-
wa 2008.
51.  Jakubczak R.,  Podstawy  bezpieczeństwa  narodowego  Polski  w  erze  globalizacji, AON,
Warszawa 2008.
52.  Janiszewski T., Polskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Kraków 1917.
53.  Janowczyk B., Trąby powietrzne jako element zagrożenia naturalnego w sezonie letnim,
„Biuletyn RCB” 2013, nr 3.
54.  Jastrzębowski Z., Polityka zdrowotna Polski Ludowej, „Zdrowie Publiczne” 1985,
nr 5–6.
55.  Judycki S., Zachowanie i działanie, „Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diame -
tros” 2006, nr 7.
56.  Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.152 Bibliografia
57.  Kaczmarek B., Sikorski B., Podstawy zarządzania, Absolwent, Łódź 1996.
58.  Kaczmarek J., Skowroński A., Bezpieczeństwo. Świat – Europa – Polska, Alta 2, Wro-
cław 1998.
59.  Kafel T., Ziębicki B., Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych,
[w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrasta-
jących wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, WSB-NLU, Nowy
Sącz 2009.
60.  Kaja J., Polityka zdrowotna PRL. Założenia i ich realizacja, Białystok 1980.
61.  Karaś M., Skuteczne działanie słowami – perspektywa prakseologiczna, „Przegląd Praw-
niczy Ekonomiczny i Społeczny” 2014, nr 2.
62.  Kazieko M., Działania nawykowe a zachowania kierowane przez cele, „Coaching
Review” 2013, 1(5).
63.  Kieżun W., Podstawy organizacji i zarządzania, Książka i Wiedza, Warszawa 1977.
64.  Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, SGH, Warszawa 1998.
65.  Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System,
AON, Warszawa 2011.
66.  Kojder A., Nowa Polska, odmieniona Europa, Instytut Lecha Wałęsy, Warszawa 1999.
67.  Kondalkar V.G., Organization  Effectiveness  and  Change  Management, PHI Learning
Private Limited 2009.
68.  Konieczny J., Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach środo-
wiska, Panoptikos, Poznań 1995.
69.  Korycki S., System bezpieczeństwa Polski, AON, Warszawa 1994.
70.  Korzeniowski  L.F.,  Podstawy  nauk  o  bezpieczeństwie,  Zarządzanie  bezpieczeństwem,
Warszawa 2012.
71.  Korzeniowski L.F., Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji spo-
łecznych, Kraków 2008.
72.  Kotarbiński T., Obraz rozmyślań własnych, [w:] T. Kotarbiński, Drogi dociekań wła-
snych. Fragmenty filozoficzne , PWN, Warszawa 1986.
73.  Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków
– Gdańsk 1973.
74.  Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wyd. VI, Warszawa 1975.
75.  Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wy-
dawnictwo, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1975.
76.  Kowal W., Skuteczność i efektywność – zróżnicowane aspekty interpretacji, „Organizacja
i Kierowanie” 2013, nr 4(157).
77.  Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpie-
czeństwo Narodowe” 2011, II-2011/18.
78.  Koziej S., Strategia bezpieczeństwa RP, t. II, Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa
w XXI w., AON, Warszawa 2004.
79.  Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci,
Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.153 Bibliografia
80.  Krawczyk S., Wiedza o społeczeństwie. Korepetycje maturzysty, Lingo, Warszawa 2013.
81.  Kromer B., Jackiewicz M., Role pracowników w tworzeniu efektywnego zespołu, „ZN
WNE Politechniki Koszalińskiej” 2015, nr 19.
82.  Kromołowski H., Społeczno-polityczne uwarunkowania reformy służby zdrowia w aspek-
cie przeprowadzanej restrukturyzacji lecznictwa stacjonarnego, Katowice 2008.
83.  Krztoń W., Pojęcie i istota bezpieczeństwa jednostki, „ZN WSIZiA w Warszawie” 2017,
t. 15, z. 3(40).
84.  Kulczycki E., Teoretyzowanie komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozo-
fii UAM w  Poznaniu, Poznań 2012.
85.  Kundzewicz  Z.W.,  Juda-Rezler  K.,  Zagrożenia  związane  ze  zmianami  klimatu,
„Nauka” 2010, nr 4.
86.  Kundzewicz  Z.W.,  Matczak  P.,  Zagrożenia  naturalnymi  zdarzeniami  ekstremalnymi,
„Nauka” 2010, nr 4.
87.  Kuszewski K. i in., Projekt reformy systemu ochrony zdrowotnej, Warszawa 1989.
88.  Leibniz G.W., Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, Antyk Marek Derewiec-
ki, Warszawa 2001.
89.  Lin G., Marom T., Dagan D., Dylematy etyczno-chirurgiczne w strefie niedawnej katastro -
fy, „Word Surg.” 2017, nr 41.
90.  Lipka A., Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników, Difin, Warszawa 2007.
91.  Lu S.B., Znaczenie segregacji medycznej w ratownictwie medycznym po trzęsieniu ziemi
w Wenchuan, MedJournalChine PLA” 2008, nr 33.
92.  Mackway-Jones K., Marsden K.J., Windle J., (red. wyd. pol. J. Jakubaszko), Triage. Ra-
tunkowa segregacja medyczna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2016.
93.  Marczak  J.,  Potrzeby  i  udział  społeczeństwa  w  tworzeniu  bezpieczeństwa  narodowego,
[w:] Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa – założenia przygotowania i uży-
cia, część 2 (opracowanie końcowe), kier. nauk. W. Kitler, AON, Warszawa 2004.
94.  Marek H., Współczesne zagrożenia naturalne Polski w świadomości społeczeństwa na przykła-
dzie reprezentatywnej grupy mieszkańców miasta Rybnika i powiatu rybnickiego, [w:] Eduka-
cja dla bezpieczeństwa, red. M. Gawrońska-Garstka, Wydawnictwo WSB, Poznań 2009.
95.  Mazurkiewicz A., Sprawność działania – interpretacja teoretyczna pojęcia, [w:] Nierów-
ności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębior-
stwie i regionie, red. M.G. Woźniak, „Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego”
2011, nr 20.
96.  Michalczyk T., Zachowania społeczne a sfera racjonalnych wyborów – aspekt komunikacji
społecznej, „Prace Naukowe AJD. Pedagogika” 2004, nr 13.
97.  Mises L., Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, W. Falkowski (tłum.), Instytut Ludwi-
ga von Misesa, Warszawa 2007.
98.  Mroczko F., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Zarys proble-
mów regionu dolnośląskiego, Wałbrzyska WSZIP, Zarządzanie, Wałbrzych 2012.
99.  Nagaj R., Działania zbiorowe i na rzecz innych – analiza porównawcza polskich, litew-
skich i hiszpańskich studentów, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2016, nr 449.154 Bibliografia
100. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa 1970.
101.  Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985.
102. Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny, red. nauk. A. Skrabacz,
Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa 2010.
103. Odlanicka-Poczobutt M., Prakseologia a klasyczne kryteria oceny sprawności systemów
logistycznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2014, seria Organizacja i Za-
rządzanie, z. 70.
104. Olsno M., Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
105. Owens P.J., Forgione Jr. A., Briggs S., Wyzwania międzynarodowej pomocy w przypad-
ku katastrof: wykorzystanie przenośnego schronu do szybkiego montażu i szpitala chirurgicz-
nego, „Zarządzanie i reagowanie na katastrofy” 2005, nr 3 (1).
106. Panfil R., Prakseologia gier sportowych, Studia i Monografie AWF, Wrocław 2006.
107. Parmar P., Arii M., Kayden S., Nauka  z  Japonii:  Wzmocnienie  amerykańskiej  opieki
w nagłych wypadkach i reagowania na katastrofy, „HealthAff (Millwood)” 2013, nr 32.
108. Pieter J., Praca naukowa, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1960.
109. Plantz H.S., Wipfler J.E., Medycyna ratunkowa NMS, Edra Urban & Partner, Wro-
cław 2018.
110.  Podstawy zarządzania. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, red. B. Olszewska, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
111.  Pokruszyński W., Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, WSBPiI, Aperion, Kraków 2017.
112.  Polak J., Współpraca i współdziałanie międzyorganizacyjne w telekomunikacji mobilnej,
„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach” 2016, nr 299.
113.  Powszechne ubezpieczenia zdrowotne. Antidotum, „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”
1995, nr 10.
114.  Prętki K., Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce po II wojnie światowej,
Poznań 200.
115.  Prońko J., System kierowania reagowaniem kryzysowym w sytuacjach nadzwyczajnych za-
grożeń dla ludzi i środowiska, rozprawa doktorska, AON, Warszawa 2001.
116.  Prońko J., Teoretyczne aspekty współpracy, [w:] red. nauk. J. Kręcikij, B. Wiśniewski,
G. Abgarowicz, Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym, Warsza-
wa 2007.
117.  Pyszka A., Istota efektywności. Definicje i wymiary, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 230.
118.  Rak J.R., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha K., Zagrożenia i ryzyko w systemie zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę, PTIE, „Inżynieria Ekologiczna” 2011, nr 26.
119.  Ratajewski J., Elementy naukoznawstwa i główne kierunki rozwoju nauki europejskiej,
Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993.
120. Rej-Kietla A. i in., Rola pielęgniarki w zakresie prowadzenia triage’u w SOR, „Pielę-
gniarstwo w Stanach Nagłych” 2017, nr 3.155 Bibliografia
121.  Religioni U. i in., Podmiot leczniczy w systemie ochrony zdrowia w procesie zmian syste-
mowych i legislacyjnych, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2013, nr 319.
122. Sadowski Z., Kozłowski P., Zagrożenia ekonomiczno-społeczne, „Nauka” 2010, nr 4.
123. Sever M.S., Remuzzi G., Vanholder R., Medycyna katastroficzna i reakcja: optymalizacja
potencjału ratowania życia, „PrehospDisaster Med.” 2018, 1 3(4).
124. Sharp T.W. i in., Medical Preparedness for a Terrorist Incident with Chemical and Biologi-
cal Agents during the Olympic Olympic Games 1996 Atlanta, „Ann Emerg Med.” 1998,
nr 32 (2).
125. Skarbek W., Wybrane zagadnienia metodologii nauk społecznych, Piotrków Trybu-
nalski 2013.
126. Sklar D.P. i in., Reagowanie na katastrofy: Obowiązki i możliwości akademickich ośrod-
ków medycznych, „Acad Med.” 2007, nr 82, s. 797–800.
127. Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012.
128. Słowiński B., Podstawy sprawnego działania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Koszalińskiej, Koszalin 2008.
129. Socha, R. Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi, Difin,
Warszawa 2020.
130. Sowa M., Winnicki A., Tarkowski M., Saletnik Ł., Segregacja medyczna poszkodowa-
nych w obliczu zdarzeń masowych i katastrof, „Journal of Education, Health and Sport”
2015, 5(10).
131.  Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych
PAN, Warszawa 1996.
132. Szpaderski A., W kierunku prakseologii jako teorii sprawnej (efektywnej) organizacji dzia-
łania, [w:] Efektywność zespołów w organizacji, AON, Warszawa 2007.
133.  Szpitale a Kasy Chorych, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych” 1928, IV, z. 2.
134. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995.
135.  Szydłowski S., Instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych, „Regionalne Centrum
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region”, 2015.
136.  Talbot M., Meunier B., TrottierV.i in., Kanadyjski szpital polowy na Haiti: doświadcze-
nie chirurgiczne w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi, „Journal Surg.” 2012, 55 (4).
137. Wawrzusiszyn  A.,  Metodologiczne  konteksty  badań  bezpieczeństwa,  [w:]  red.
A. Wawrzusiszyn, J. Grzyb, Bezpieczeństwo i edukacja w zmieniającej się rzeczywi-
stości, Ełk 2015.
138. Wdowiak L., Zarys organizacji służby zdrowia w Polsce, Lublin 1981.
139. Węsierski T., Gałązkowski R., Zboina J., Działania ratownicze w przypadku zagrożenia
chemicznego, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2013, 29(1).
140. Wiedza o społeczeństwie, red. K.A. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogicz-
ne, Warszawa 1999.
141.  Wiśniewski B., Prońko J., Bezpieczeństwo powszechne, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne
RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, red. nauk. B. Wiśniewski,
S. Zalewski, WSA, Bielsko-Biała 2007.156 Bibliografia
142. Włodarczyk C., Dekada reform, „Służba Zdrowia” 1998, nr 60–62.
143. Włodarczyk  C.,  Reforma  opieki  zdrowotnej  w  Polsce.  Studium  polityki  zdrowotnej,
Warszawa 1990.
144. Wojtaszczyk K., Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Liber, Warszawa
2000.
145. Wojtczak A., Kierunki reformy opieki zdrowotnej w świetle uzgodnień Podstolika Zdro-
wie obrad Okrągłego Stołu w XX rocznicę obrad Okrągłego Stołu, „Prawo i Medycyna”
2009, 1, vol. 11.
146. Wróblewski R., Podstawowe pojęcia z dziedziny polityki bezpieczeństwa, strategii i sztuki
wojennej, Warszawa 1993.
147. Założenia projektu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, „Zdrowie Publicz-
ne” 1994, nr 11.
148. Założenia ubezpieczeń zdrowotnych. Opieka zdrowotna dla wszystkich. Antidotum, „Za-
rządzanie w opiece zdrowotnej” 1993, nr 5.
149. Zeidler K., Prakseologia międzynarodowa, czyli przypomnienie pewnego pomysłu, „Gdań-
skie Studia Prawnicze” 2019, nr 2.
150. Zhang Y.L., Chińska służba zdrowia wojskowego w okresie niewojennym, „MedJournal-
Chine PLA” 2011, nr 36.
151.  Zhang Y.L., Rozważanie strategii ratownictwa medycznego po trzęsieniu ziemi w Wenchu-
an, „MedJournalChine PLA” 2009, nr 34.
152. Zheng H., Tian F., Fan H., Badania nad wykorzystaniem wojskowego szpitala podczas
katastrof, „Shandong Ind Technol” 2015, nr 17.
153.  Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania,
PWN, Warszawa1982.
154. Zieleniewski J., Podstawowe pojęcia teorii systemów, organizacji, sterowania i zarządzania
(próba systematyzacji pojęć i założeń), [w:] red. J. Hołubiec, Współczesne problemy zarzą-
dzania, PWN, Warszawa 1974.
155.  Znamierowski C., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Instytut Wydawniczy PAX,
Warszawa 1988.
Akty prawne i dokumenty
1.  Kierunki zmian w organizacji i finansowaniu opieki zdrowotnej. Proces reformowania opie-
ki zdrowotnej, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa 1990.
2.  Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz.U. nr 33,
poz. 232).
3.  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997  r.  (Dz.U.  nr  78,
poz. 483).
4.  Ustawa z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia
Publicznego (Dz.U. nr 131, poz. 1060).157 Bibliografia
  5.  Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 742 z późn. zm.).
  6.  Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o włączeniu organizacji lecznictwa pracowniczego
do państwowej administracji służby zdrowia (Dz.U. nr 67, poz. 466).
  7.  Ustawa  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o  działalności  leczniczej  (t.j.  Dz.U.  z  2021  r.
poz. 711 z późn. zm.).
  8.  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).
  9.  Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym i zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 117, poz. 756 z późn. zm.).
10.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1897).
11.  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Lecznictwa Pracowniczego (Dz.U. nr 36,
poz. 334).
12.  Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 36,
poz. 333).
13.  Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1070).
14.  Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391 z późn. zm.).
15.  Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o  cenach (Dz.U. nr 118,
poz. 989).
16.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1973 z późn. zm.).
17.  Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1016).
18.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).
19.  Ustawa  z  dnia  28  marca  1933  r.  o  ubezpieczeniu  społecznym  (Dz.U.  nr  51,
poz. 396).
20.  Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych i planowej gospodar-
ce w służbie zdrowia (Dz.U. nr 55, poz. 434 z późn. zm.).
21.  Ustawa z dnia 2 dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 255).
22.  Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze sta-
nowiska państwowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1637 z późn. zm.).
23.  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.).
24.  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.).158 Bibliografia
25.  Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.
nr 28, poz. 153 z późn. zm.).
26.  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162
z późn. zm.).
27.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
z późn. zm.).
28.  Ustawa  z  dnia  8  września  2006  r.  o  Państwowym  Ratownictwie  Medycznym
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2053 z późn. zm.).
29.  Dekret Rady Regencyjnej z dnia 4 kwietnia 1918 r. o utworzeniu Ministerstwa Zdro-
wia Publicznego Opieki Społecznej i Ochrony Pracy (Dz.U. nr 14, poz. 31).
30.  Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o podziale Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej
i Zdrowia, utworzonego ustawą z dnia 31 grudnia 1944 r. (Dz.U. nr 19, poz. 99).
31.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. nr 58, poz. 535 z późn. zm.).
32.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważ-
nych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1555).
33.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 31 lipca 1967 r. w sprawie
organizacji otwartej opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 36, poz. 183).
34.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1989 r. zmie-
niające  rozporządzenie  w  sprawie  organizacji  i  zadań  opieki  zdrowotnej  (Dz.U.
nr 28, poz. 152).
35.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1975 r.
w sprawie organizacji i zadań zespołów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 25, poz. 134).
36.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resor-
towych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegóło -
wych zasad ich nadawania (Dz.U. nr 170, poz. 1797 z późn. zm.).
37.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów
medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świad-
czeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowot-
nej (Dz.U. nr 200, poz. 1661).
38.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania
wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 325
z późn. zm.).
39.  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przed-
miocie  rozdziału  kompetencji  Ministra  Zdrowia  Publicznego  (Dz.U.  nr  9,
poz. 86).159 Bibliografia
40.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  8  grudnia  1998  r.  w  sprawie  utworze-
nia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych (Dz.U. nr 148, poz. 969
z późn. zm.).
41.  Zarządzenie nr 32/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
42.  Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju z dnia 13 czerwca 1992 r.
43.  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, zatwierdzona
12 maja 2020 r. przez Prezydenta RP, Warszawa 2020.
44.  Strategia dla Polski. Rządowy program polityki społeczno-gospodarczej na lata 1994–1997,
„Przegląd Rządowy” 1994, nr 6, s. 47–93.
45.  Strategia organizacji opieki medycznej podczas pandemii grypy stanowiąca załącznik do
Polskiego Planu Przeciwdziałania wystąpieniu pandemii grypy i działań w przypad-
ku jej wystąpienia, Warszawa 2007.
46.  Narodowa Ochrona Zdrowia, Strategiczne kierunki działań MZ w latach 2002–2003,
dokument na posiedzenie Rady Ministrów, Warszawa 28 marca 2002 r.
47.  Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego, Warsza-
wa 2014.
48.  Raport – Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, Stan zdrowia i ochrony zdrowia
ludności Polski, „Życie i Nowoczesność” 1981 roku, nr I–IV.
49.  Raport o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2013 r., Departament
Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ, Warszawa 2014.
50.  System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki, raport NIK, Warsza-
wa 2019.
51.  Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1936, Warszawa.
Netografia
  1.  https://www.newsweek.pl/polska/zapomniane-katastrofy-prl/wh525gf.
  2.  http://eng.mod.gov.cn/news/2019-04/23/content_4840098.htm.
  3.  https://bielskobiala.naszemiasto.pl/potezny-pozar-w-rafinerii-czechowice-to-juz-
47-lat-od/ar/c8-4702941.
  4.  https://gazetalubuska.pl/najwieksze-katastrofy-w-polsce-oto-najwieksze-
tragedie-w-historii-naszego-kraju-zdjecia/ga/c1-12784600/zd/26758824.
  5.  https://www.newsweek.pl/polska/zapomniane-katastrofy-prl/wh525gf.
  6.  https://triage.pl/zasady-segregacji-poszkodowanych-w-wypadku-masowym.
  7.  http://www.forces.gc.ca/en/operations-abroad-recurring/dart.
  8.  http://www.phe.gov/Preparedness/responders/ndms/teams/Pages/default.aspx.
  9.  http://sjp.pwn.pl/slownik/2563179/katastrofa.
10.  https://www.medonet.pl/zdrowie,100-lat-polsko--macicy-przez-gardlo-badac-nie-
umiem--jak-zmieniala-sie-polska-sluzba-zdrowia-,artykul,1726684.html.
11.  http://www.uwm.edu.pl/kis.160 Bibliografia
12.  www.unic.un.org.pl.
13.  https://imgw.isok.gov.pl/mapy-zagrozen-i-ryzyka/zagrozenia-meteorologiczne/
html.
14.  https://www.eswd.eu.
15.  http://polska.newsweek.pl/huragan-ksawery-zniszczenia-wichura-newsweek-pl,
artykuly,276414,1.html.
16.  https://rcb.gov.pl/tapniecie-i-wypadek-zbiorowy-w-kwk-borynia-zofiowka-
jastrzebie-ruch-zofiowka-w-jastrzebiu-zdroju.
17.  https://wsse.rzeszow.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-epidemiologii/choroby-
zakazne.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane