• Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce. Zarys problematyki

Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce. Zarys problematyki

 • Autor: Marcin Jurgilewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-426-0
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 128/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opracowanie porusza zagadnienia dotyczące problematyki bezpieczeństwa zgromadzeń w Polsce. Ukazano w nim istotę bezpieczeństwa zgromadzeń, wskazując na rodzaje zgromadzeń oraz zagrożenia dla ich przebiegu, uwarunkowania formalne dotyczące organizacji, przebiegu oraz rozwiązywania zgromadzenia, jak również uprawnienia policji i straży gminnych (miejskich) podczas przebiegu zgromadzeń.

Uzupełnieniem opracowania – by Czytelnik miał ułatwiony dostęp do źródeł omawianego zagadnienia – są załączone: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz wybrane fragmenty z orzecznictwa krajowego i międzynarodowego dotyczące problematyki prawa do zgromadzeń.

Stan prawny na dzień 15 czerwca 2020 r.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka zgromadzeń w Polsce

1.1. Rodzaje zgromadzeń i istota bezpieczeństwa zgromadzeń
1.2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa zgromadzeń

Rozdział 2. Prawo do zgromadzeń w Polsce

2.1. Uwarunkowania prawne dotyczące organizacji zgromadzeń
2.2. Normatywne podstawy regulujące przebieg i rozwiązywanie zgromadzeń

Rozdział 3. Uprawnienia funkcjonariuszy policji i straży gminnych (miejskich) a bezpieczeństwo zgromadzeń

3.1. Uprawnienia funkcjonariuszy policji stosowane podczas przebiegu zgromadzeń
3.2. Uprawnienia funkcjonariuszy straży gminnej (miejskiej) podczas przebiegu zgromadzeń

Zakończenie
Literatura
Załącznik 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach
Załącznik 2. Fragmenty z orzecznictwa krajowego i międzynarodowego

prof. dr. hab. Andrzej Misiuk:

Celem recenzowanej monografii jest zobrazowanie w zarysie tematu i zagadnień związanych z bezpieczeństwem zgromadzeń w ;Polsce. Ukazano w niej istotę bezpieczeństwa zgromadzeń, wskazując w skrócie na rodzaje zgromadzeń oraz zagrożenia dla ich przebiegu, uwarunkowania formalne dotyczące organizacji, przebiegu oraz rozwiązywania zgromadzenia(…). Monografia powinna zostać opublikowana, bo każdy z Czytelników, który sięgnie po tę publikację, znajdzie wiele informacji na temat zgromadzeń, ich bezpieczeństwa i zagrożeń, jakie mogą wystąpić w trakcie manifestowania swoich poglądów.

Marcin Jurgilewicz
doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Ekspert I. Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, adwokat, mediator. Autor i współautor publikacji dotyczących funkcjonowania państwa, administracji publicznej, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak też problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji, jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów prawnych. ORCID-ID: 0000-0003-2243-2165.

Książki tego autora

LITERATURA
1.  Blicharz J., Prywatyzacja przestrzeni publicznej a wolność zgromadzeń, [w:] Przestrzeń w prawie administracyjnym, J. Zimmermann
(red.), Warszawa 2013.
2.  Czarny P., Naleziński B., Wolność zgromadzeń, Warszawa 1998.
3.  Gajewski S., Jakubowski A., Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa 2018.
4.  Jurgilewicz M., Znaczenie i zakres zadań Policji, „Przegląd Prewencyjny” 2012, nr 2(6).
5.  Jurgilewicz M., Bezpieczeństwo zgromadzeń. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015.
6.  Jurgilewicz M., Rola podmiotów uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Siedlce 2017.
7.  Jurgilewicz M., Udział Policji i straży gminnych (miejskich) na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń ze szczególnym uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki, A. Misiuk, M. Jurgilewicz, A. Babiński, Szczytno 2018.
8.  Karpiuk M., Straż gminna (miejska) jako formacja właściwa w sprawach ochrony porządku publicznego, [w:] Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne, M. Karpiuk, K. Orzeszyna (red.), Warszawa 2014.
9.  Kuczma P., Rodzaje zgromadzeń, [w:] Wolność zgromadzeń,  R. Balicki, M. Jabłoński (red.), Wrocław 2018.
10.  Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010.
11.  Malkiewicz-Jaros A., O wolności zgromadzeń w aspekcie formalizmu, pozytywizmu prawniczego i prawa natury, [w:] Wolność zgromadzeń, R. Balicki, M. Jabłoński (red.), Wrocław 2018.
12.  Nepelski M., Struniawski J. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar administracyjno-prawny, t. I, Szczytno 2016.
13.  Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2011.
14.  Opaliński B., Szustakiewicz P., Policja. Studium administracyjno-prawne, Warszawa 2013.
15.  Pieprzny S., Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych: aspekty administracyjnoprawne, Rzeszów 2013.
16.  Ruczkowski P., Decyzja w sprawie zakazu zgromadzeń publicznych jako przykład reglamentacji administracyjnoprawnej wolności i praw jednostki, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2.
17.  Rzetecka-Gil A., Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, LEX/el. 2019.
18.  Struniawski J., Bezpieczeństwo zorganizowanych zbiorowości społecznych, Szczytno 2018.
19.  Suski P., Zgromadzenia i imprezy masowe, Warszawa 2014.
20.  Szymański A., Geneza i zadania straży gminnych. Ujęcie historyczno-prawne, [w:] Straż gminna jako organ kontroli ruchu
drogowego, A. Mezglewski (red.), Lublin 2014.

AKTY PRAWNE
1.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
2.  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284).
3.  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 167).
4.  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE.C z dnia 14 grudnia 2007 r.).
5.  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 821 ze zm.).
6.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 360 ze zm.).
7.  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2418 ze zm.).
8.  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1199).
9.  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 631 ze zm.).
10.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1795 ze zm.).
11.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. z 2003 r. nr 2, poz. 23).
12.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz.U. z 2020 r., poz. 192 ze zm.).13.  Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji  (Dz. Urz. KGP z 2016 r., poz. 13 ze zm.).

ORZECZNICTWO
1.  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r., sygn. akt I ACz 889/17.
2.  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 grudnia 2017 r., sygn. akt I ACz 2213/17A.
3.  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2008 r., sygn. akt IV Sa/Wr 216/2008.
4.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 r., sygn. akt Kp 1/17.
5.  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1994 r.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Reagowanie na zamachy. Dobre prakty...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Najczęściej kupowane