• Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary

Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary

  • Autor: Marek Leszczyński Agata Gumieniak Lidia Owczarek Ryszard Mochocki
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-036-5
  • Data wydania: 2013
  • Liczba stron/format: 382
  • Oprawa: EPUB

Cena detaliczna

  • 33.29 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem książki jest prezentacja i omówienie podstawowych kategorii odnoszących się do bezpieczeństwa wspólnot lokalnych wraz z prezentacja zadań, obowiązków i kompetencji poszczególnych organów władzy publicznej w zakresie bezpieczeństwa. Książka opisuje relacje państwo – obywatel w odniesieniu do spraw lokalnych wraz z prezentacja konkretnych rozwiązań praktycznych obrazowanych przez instrukcje, zarządzenia i procedury postępowania.

Książka jest adresowana do studentów kierunków: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe i innych, gdzie funkcjonują specjalności związane z bezpieczeństwem. Adresatami są także przedstawiciele administracji terenowej odpowiedzialni za bezpieczeństwo lokalne. Książka obok walorów poznawczych ma wymiar praktyczny, zawiera bowiem instrukcje, regulaminy i inne wzory dokumentów niezbędne w prowadzeniu bieżącej działalności na szczeblu samorządów i innych instytucji.


Wstęp


Rozdział 1. Bezpieczeństwo jako przedmiot badań i kształcenia na poziomie wyższym


1.1. Bezpieczeństwo – podstawowe pojęcia
1.2. Państwo narodowe i jego ewolucja
1.3. Suwerenność państwa narodowego
1.4. Decentralizacja państwa – nowy wymiar zadań publicznych
1.5. Bezpieczeństwo w systemie nauki w Polsce


Rozdział 2. Rozwój lokalizmu w Europie i w Polsce


2.1. Pojęcie społeczności lokalnej
2.2. Społeczności lokalne jako element struktury społecznej
2.3. Podstawy reformy administracji publicznej
2.4. Tendencje i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce


Rozdział 3. Podstawy prawne, formy i zadania podmiotów uczestniczących w procesie ochrony osób i mienia


3.1. Formy ochrony osób i mienia
3.2. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie
3.3. Wewnętrzne służby ochrony
3.4. Środki ochrony fizycznej osób i mienia
3.4.1. Uprawnienia pracowników ochrony fizycznej przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia
3.5. Zasady współpracy formacji ochronnych z policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
3.6. Bezpieczeństwo imprez masowych


Rozdział 4. Zarządzanie kryzysowe jako realizacja obowiązku administracji samorządowej


4.1. Pojęcia i definicje z zakresu zarządzania kryzysowego
4.2. Struktura zarządzania kryzysowego – poziom krajowy i wojewódzki
4.3. Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez Oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej


Rozdział 5. Ochrona przeciwpożarowa


5.1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
5.2. Plany ratownicze
5.3. System powiadamiania ratunkowego
5.4. Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej
5.4.1. Ratownictwo techniczne
5.4.2. Ratownictwo chemiczne, ekologiczne i medyczne
5.4.3. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej
5.4.4. Czynności kontrolno-rozpoznawcze
5.5. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
5.6. Państwowa Straż Pożarna


Rozdział 6. Policja a bezpieczeństwo społeczności lokalnych


6.1. Policja w ujęciu historycznym i współcześnie
6.2. Struktura i organizacja Policji
6.2.1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych
6.2.2. Komendant Główny Policji
6.2.3. Wojewoda
6.2.4. Komendant wojewódzki Policji
6.2.5. Komendant powiatowy (miejski)
6.2.6. Komendant komisariatu
6.3. Szczególne uprawnienia Policji
6.3.1. Legitymowanie
6.3.2. Zatrzymanie
6.3.3. Zatrzymanie nieletniego
6.3.4. Przeszukanie
6.3.5. Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
6.4. Działania prewencyjne
6.5. Community policing
6.5.1. Pojęcie community policing
6.5.2. Filozofia i cechy konstytutywne community policing
6.5.3. Założenia teoretyczne i elementy strategii community policing
6.5.4. Rola wspólnej identyfikacji zagrożeń w pozyskiwaniu zaufania obywateli
6.6. Programy prewencyjne
6.6.1. Budowa programów prewencyjnych
6.6.2. Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem
6.7. Formy zaangażowania obywateli w działania na rzecz bezpieczeństwa
6.7.1. Straże obywatelskie
6.8. Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”
6.8.1. Podmioty odpowiedzialne za realizację programu
6.8.2. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania
6.8.3. Bezpieczeństwo w szkole
6.8.4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
6.8.5. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
6.8.6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
6.8.7. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej
6.8.8. Ochrona dziedzictwa narodowego


Rozdział 7. Straż gminna (miejska)


7.1. Tworzenie i rozwiązywanie straży gminnych (miejskich)
7.2. Organizacja straży gminnych (miejskich)
7.3. Współpraca straży gminnych (miejskich) z Policją
7.4. Rola straży gminnych (miejskich)


Marek Leszczyński

profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (Akademia Obrony Narodowej), ekonomista, specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa ekonomicznego, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i opracowań z dziedziny nauk ekonomicznych i nauk społecznych.

Książki tego autora

Agata Gumieniak

doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, posiada doświadczenie zdobyte w administracji publicznej w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Książki tego autora

Lidia Owczarek

dr nauk o polityce, administratywista (absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego), adiunkt na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, posiada wieloletnią praktykę na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym.

Książki tego autora

Ryszard Mochocki

dr nauk prawnych jest adiunktem w Zakładzie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach. Specjalizuje się w problematyce zwalczania przestępczości. Jest praktykiem i zarazem autorem publikacji z tego zakresu w ujęciu kryminologicznym, kryminalistycznym i prawnym.

Książki tego autora

Wstęp

Rozdział 1. Bezpieczeństwo jako przedmiot badań i kształcenia na poziomie wyższym

1.1. Bezpieczeństwo – podstawowe pojęcia
1.2. Państwo narodowe i jego ewolucja
1.3. Suwerenność państwa narodowego
1.4. Decentralizacja państwa – nowy wymiar zadań publicznych
1.5. Bezpieczeństwo w systemie nauki w Polsce

Rozdział 2. Rozwój lokalizmu w Europie i w Polsce

2.1. Pojęcie społeczności lokalnej
2.2. Społeczności lokalne jako element struktury społecznej
2.3. Podstawy reformy administracji publicznej
2.4. Tendencje i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Rozdział 3. Podstawy prawne, formy i zadania podmiotów uczestniczących w procesie ochrony osób i mienia

3.1. Formy ochrony osób i mienia
3.2. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie
3.3. Wewnętrzne służby ochrony
3.4. Środki ochrony fizycznej osób i mienia
3.4.1. Uprawnienia pracowników ochrony fizycznej przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia
3.5. Zasady współpracy formacji ochronnych z policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
3.6. Bezpieczeństwo imprez masowych

Rozdział 4. Zarządzanie kryzysowe jako realizacja obowiązku administracji samorządowej

4.1. Pojęcia i definicje z zakresu zarządzania kryzysowego
4.2. Struktura zarządzania kryzysowego – poziom krajowy i wojewódzki
4.3. Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez Oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 5. Ochrona przeciwpożarowa

5.1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
5.2. Plany ratownicze
5.3. System powiadamiania ratunkowego
5.4. Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej
5.4.1. Ratownictwo techniczne
5.4.2. Ratownictwo chemiczne, ekologiczne i medyczne
5.4.3. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej
5.4.4. Czynności kontrolno-rozpoznawcze
5.5. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
5.6. Państwowa Straż Pożarna

Rozdział 6. Policja a bezpieczeństwo społeczności lokalnych

6.1. Policja w ujęciu historycznym i współcześnie
6.2. Struktura i organizacja Policji
6.2.1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych
6.2.2. Komendant Główny Policji
6.2.3. Wojewoda
6.2.4. Komendant wojewódzki Policji
6.2.5. Komendant powiatowy (miejski)
6.2.6. Komendant komisariatu
6.3. Szczególne uprawnienia Policji
6.3.1. Legitymowanie
6.3.2. Zatrzymanie
6.3.3. Zatrzymanie nieletniego
6.3.4. Przeszukanie
6.3.5. Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej
6.4. Działania prewencyjne
6.5. Community policing
6.5.1. Pojęcie community policing
6.5.2. Filozofia i cechy konstytutywne community policing
6.5.3. Założenia teoretyczne i elementy strategii community policing
6.5.4. Rola wspólnej identyfikacji zagrożeń w pozyskiwaniu zaufania obywateli
6.6. Programy prewencyjne
6.6.1. Budowa programów prewencyjnych
6.6.2. Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem
6.7. Formy zaangażowania obywateli w działania na rzecz bezpieczeństwa
6.7.1. Straże obywatelskie
6.8. Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”
6.8.1. Podmioty odpowiedzialne za realizację programu
6.8.2. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania
6.8.3. Bezpieczeństwo w szkole
6.8.4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
6.8.5. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
6.8.6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
6.8.7. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej
6.8.8. Ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 7. Straż gminna (miejska)

7.1. Tworzenie i rozwiązywanie straży gminnych (miejskich)
7.2. Organizacja straży gminnych (miejskich)
7.3. Współpraca straży gminnych (miejskich) z Policją
7.4. Rola straży gminnych (miejskich)

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane