• Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych

Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych

 • Autor: Janusz Gierszewski Krzysztof Drabik Andrzej Pieczywok
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-040-8
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 166/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 43.00 zł

  38.70 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 38.70 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka porusza aspekty bezpieczeństwa człowieka i wpisuje się w ogólną dyskusję na temat współczesnych zagrożeń społeczno-kulturowych oraz kształtowania świadomości człowieka w tym obszarze. Jest to na tyle ważne zagadnienie, gdyż bezpieczeństwo społeczne i kulturowe wymagają również wsparcia w sferze personalnej. Analizując  doświadczenia zagraniczne w obszarze społecznego i kulturowego wymiaru bezpieczeństwa człowieka, dostrzec można znaczące różnice nie tylko w ochronie instytucjonalnej, ale także społecznej, organizacyjnej, stąd też autorzy podręcznika wykorzystali to w przedstawionych wnioskach i propozycjach w Polsce. Autorzy scharakteryzowali najważniejsze zmiany społeczne i kulturowe, które zachodzą w społeczeństwie pod kątem bezpieczeństwa personalnego (człowieka, grupy społecznej). Podręcznik zawiera podstawowe definicje, terminy związane z bezpieczeństwem personalnym, społecznym, kulturowym oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Przedstawiona została siatka pojęciowa z tych obszarów, a także analiza współczesnych zagrożeń personalnych, społecznych i kulturowych zagrażających bezpieczeństwu człowieka.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Kulturowy wymiar bezpieczeństwa

1.1. Bezpieczeństwo jako wartość
1.2. Podmiot w kulturze bezpieczeństwa
1.3. Bezpieczeństwo jako substytut szczęścia
1.4. Świadomość społeczna w kształtowaniu bezpieczeństwa

Rozdział 2. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

2.1. Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym
2.2. Zagrożenia bezpieczeństwa lokalnego
2.3. Instytucje bezpieczeństwa lokalnego

Rozdział 3. Bezpieczeństwo kulturowe

3.1. Istota i uwarunkowania bezpieczeństwa kulturowego
3.1.1. Pojęcie, cechy i funkcje kultury
3.1.2. Pojęcie i podstawowe obszary bezpieczeństwa kulturowego
3.2. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa kulturowego
3.3. Akty prawne i instytucje w działaniu na rzecz bezpieczeństwa kulturowego
3.4. Edukacja wobec zagrożeń bezpieczeństwa kulturowego

Zakończenie
Wykaz tabel i rysunków
Bibliografia 

Janusz Gierszewski
profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a w szczególności bezpieczeństwa społecznego i publicznego (w ujęciu personalnym i strukturalnym). Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem, podejmuje także zagadnienia organizacyjnej, prawnej, kulturowej oraz metodologicznej problematyki tego obszaru. Autor przeszło stu publikacji poświęconych wielu aspektom bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Krzysztof Drabik
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opublikował monografię pt. Etyka bezpieczeństwa w starości (Warszawa 2011) oraz kilkadziesiąt artykułów z zakresu filozofii bezpieczeństwa, teorii wojny i pokoju, bezpieczeństwa międzynarodowego, polemologii i irenologii.

Książki tego autora

Andrzej Pieczywok
profesor doktor habilitowany, zatrudniony w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się problematyką współczesnych zagrożeń społecznych i kulturowych, edukacją dla bezpieczeństwa oraz dydaktyką szkoły wyższej. Autor i współautor wielu książek i artykułów w kraju i zagranicą, poświęconych bezpieczeństwu publicznemu i społecznemu, metodologii badań nauk o bezpieczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, a także cyberzagrożeniom.

Książki tego autora

Arendt H., Odpowiedzialność i władza sądzenia, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
Arystoteles, Metafizyka , tłum. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1984.
Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2008.
Auleytner J., Głąbicka K., Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Dom Wydawniczy
Elipsa, Warszawa 2001.
Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994.
Bauman  Z.,  Kryzys  państwa  narodowego  we  współczesnej  Europie,  „Przegląd  Zachodni”
1994, nr 4.
Bauman Z., Życie na przemiał, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
Becker H.S., Barnes H.E., Benoît-Smullyan E., Rozwój myśli społecznej. Od wiedzy ludowej
do socjologii, cz. 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.
Bell P.A. i in., Psychologia środowiskowa, tłum. A. Jurkiewicz i in., GWP, Gdańsk 2004.
Bertrand A.L., Wierzbicki Z.T., Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych. Stan i tendencje roz-
wojowe, Ossolineum, Wrocław 1970.
Białek K. (red.), Międzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów, Ośrodek
Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.
Biernat T., Gierszewski J., Poczucie bezpieczeństwa młodzieży w małym środowisku, Wydaw-
nictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
Block B.L., Otrębski W. (red.), Człowiek nieuleczalnie chory, WNS KUL, Lublin 1997.
Bobrów D., Haliżak E., Zięba R., Bezpieczeństwo  narodowe  o  międzynarodowe  u  schyłku
XX wieku, Scholar, Warszawa 1997.
Bokszański Z. i in. (red.), Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
Bronk A., Krajobraz postmodernistyczny, „Ethos” 1996, nr 1–2, s. 79–100.
Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych , Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010.
Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
Campanella T., Miasto Słońca, tłum. L. i R. Brandwajnowie, Wydawnictwo Alfa, War-
szawa 1994.
Campion M. (red.), Changing the World: Social, Cultural and Political Pedagogies in Civiledu-
cation, Kraków 2013.158 Bibliografia
Chałas K., Kowalczyk S., Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym, Wydawnic-
two Jedność, Lublin 2006.
Cichowicz J., Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, WSP, Olsztyn 1992.
Cieślarczyk  M.,  Teoretyczne  i  metodologiczne  podstawy  badania  problemów  bezpieczeństwa
i obronności państwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2011.
Cieślarczyk M., Filipek A., Znaczenie kultury bezpieczeństwa dla godnego życia i rozwoju czło-
wieka w społeczeństwie ryzyka, w: K. Drabik, M. Żyła (red.), Bezpieczeństwo personalne
wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2017
Czaja J., Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004.
Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
Czaputowicz J. (red.), Bezpieczeństwo europejskie: koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski,
Ararat, Warszawa 1997.
Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecz-
nych, kulturowych i edukacyjnych, Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wy-
dział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2018.
Dawidczyk  A.,  Nowe  wyzwania,  zagrożenia  i  szanse  dla  bezpieczeństwa  Polski  u  progu
XXI wieku, AON, Warszawa 2001.
Dębowski J., Świadomość ekologiczna w perspektywie postmodernizmu, w: idem (red.), Religia
a ruchy ekologiczne, WSP, Olsztyn 1996.
Dębski  S.,  Górka-Winter  B.  (red.),  Kryteria  bezpieczeństwa  międzynarodowego  państwa,
PISM, Warszawa 2003.
Doganowski R., Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, WSAP, Sulechów 2001.
Drabik K., Żyła M. (red.), Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań,
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2017.
Dutkowski M., Wpływ globalizacji na zagrożenia wspólnot lokalnych, w: Globalizacja i my.
Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, R. Piekarski, M. Graban (red.), Universi-
tas, Kraków 2003.
Encyklopedia Gazety Wyborczej, t. 9, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 164.
Fedorowicz I., Żeby było bezpieczniej, „POLICJA 997” 2007, nr 6.
Fehler W. (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Arte, Warszawa 2009.
Filipek A., Poziom i charakter kultury bezpieczeństwa młodzieży akademickiej, Wydawnictwo
Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.
Fromm E., Mieć czy być, tłum. J. Karłowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
Fromm E., Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 2005.
Gajda J., Antropologia kulturowa, cz. 1: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Adam Marszałek
Toruń 2005.
Giddens A., Nowoczesność  i  tożsamość.  „Ja”  i  społeczeństwo  w  epoce  późnej  nowoczesności,
tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Gierszewski J., Social Security as an Element of Local Politics, w: Vyznam 1’udskeho potencialu
v regionalnom rozvoji, J. Vitovska (red.), 2. Roćnik, Východnoeurópska Agentura Pre
Rozvoji (EEDA) 2011.159 Bibliografia
Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Difin, Warszawa 2013.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Difin, Warszawa
2019.
Godlewski G., Lekcja kryzysu. Źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego, KR, Warszawa
1997.
Golinowska S., Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego, „Polity-
ka Społeczna” 2005, nr 11–12, s. 1–9.
Gołka M., Cywilizacja. Europa. Globalizacja, Fundacja Humaniora, Poznań 1999.
Gordon D., Townsend P. (red.), Breadline Europe, Bristol 2000.
Griswold W., Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, tłum.
P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Gromkowska A., Tożsamość w cyberprzestrzeni – (re)konstrukcje i (re)prezentacje, „Kultura
Współczesna” 1999, nr 3, s. 37–49.
Gross F., Wartości, nauka i świadectwa epoki, IFiS PAN, Warszawa 2002.
Habermas  J.,  Obywatelstwo  a  tożsamość  narodowa.  Rozważania  nad  przyszłością  Europy,
tłum. B. Markiewicz, IFiS PAN, Warszawa 1993.
Harrison L.E., Huntington S.P., Kultura ma znaczenie, tłum. S. Dymczyk, Zysk i S-ka,
Poznań 2003.
Hobbes T., Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954.
Homans G.C., „Social Behavior”: its Elementary Forms, Harcourt Brace & World, New
York 1961.
Homer, Iliada, tłum. F.K. Dmochowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.
Hrynicki W.M., Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego oraz jego zagrożenia w Europie,
„Kultura bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2014, nr 16, s. 190–204.
Inglehart R., Postmaterialism, w: Dictionary of Political Institutions, V. Bogdanor (red.), Basil
Blackwell, Oxford 1986.
Iyer P., Sellling Our Innocence Abroad, „Harper’s Magazine” 1991 (December).
Jabłońska K., Globalizacja zagrożeniem dla bezpieczeństwa kulturowego, „Drohiczyński Prze-
gląd Naukowy” 2016, nr 8, s. 125–139.
Jaczyński S., Kubiak M., Minkina M. (red.), Współczesne bezpieczeństwo. Perspektywa teore-
tyczno-metodologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,
Warszawa–Siedlce 2011.
Jakubczak R., Kalinowski R., Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, Wy-
dawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.
Jałowiecki B., Rozwój lokalny, UW, WGiSR, Warszawa 1989.
Jankowski D., Wartości  –  aktywność  artystyczna  –  paradygmaty  działalności  kulturalnej, w:
Edukacja kulturalna i aktywności artystyczna, D. Jankowski (red.), Wydawnictwo Na-
ukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1996.
Jankowski D. (red.), Edukacja kulturalna i aktywności artystyczna, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1996.
Jaroń J., Bioetyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo „Nowator”, Siedlce 1999. 160 Bibliografia
Jemioło T., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji i procesów społecznych, w: Kul-
tura narodowa w kształtowaniu świadomości obronnej społeczeństwa i bezpieczeństwa pań-
stwa, TWO, Warszawa 2001.
Kant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001.
Kant I., Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa 1986.
Kant I., Wieczny pokój, tłum. J. Mondschein, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1992.
Karpiński  A.,  Kryzys  kultury  współczesnej,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Gdańskiego,
Gdańsk 2003.
Kaźmierczak T., Łuczyńska M. (red.), Wprowadzenie do pomocy społecznej: wybrane zagad-
nienia, Katowice 1998, s. 65.
Kempny M., Czy globalizacja kulturowa współdecyduje o dynamice społeczeństw postkomuni-
stycznych?, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, nr 1.
Kempny M., Woroniecka G. (red.), Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze,
Wydawnictwo  Wyższej  Szkoły  Informatyki  i  Ekonomii  Towarzystwa  Wiedzy  Po-
wszechnej, Olsztyn 2003.
Kitler W., Obrona narodowa III RP, „Zeszyty Naukowe AON” 2002, nr 2.
Klich J. (red.), Globalizacja, ISS, Kraków 2001.
Kłoskowska A., Kultura masowa: krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2006.
Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981.
Kłoskowska A., Społeczne ramy kultury: monografia socjologiczna , PWN, Warszawa 1972.
Komendera A., Społeczność lokalna jako socjologiczna kategoria pojęciowa, „Studia Socjolo-
giczne” 1982, nr 1–2.
Koncepcja Strategiczna NATO (przyjęta na szczycie NATO w Lizbonie 19 XI 2010 r.); Bez-
pieczna Europa w Lepszym Świecie (przyjęta na spotkaniu szefów rządów w Brukseli
12 grudnia 2003 r.).
Konkordat między Stolicą Apostolską a RP,  podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r.,
Dz.U. z 1998 r. nr 51, poz. 318.
Korcz A., Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej, www.adamkorcz.w.interia.pl/
spol.pdf [05.02.2012].
Korycki S., System bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1994.
Kościołek A. (red.), Analiza lokalnych problemów w perspektywie instytucjonalnej. Rezultaty
badań w Kielcach i powiatach: koneckim, skarżyskim i włoszczowskim, Kielce 2012.
Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, KUL, Lublin 1994.
Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2013–2016, Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2013.
Księżopolski M., Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia, w: Polityka społeczna w okresie
przemian, A. Piekara, J. Supińska (red.), PWE, Warszawa 1985.
Kubiak M., Kulturowe uwarunkowania obronności państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2012.
Kulik T.B., System społecznego wsparcia w opiece nad nieuleczalnie chorym w domu, w: Czło-
wiek nieuleczalnie chory, B.L. Block, W. Otrębski (red.), Lublin 1997. 161 Bibliografia
Z. Kwiasowski, T. Durmała, Pozamilitarne zagrożenia u progu XXI wieku, w: Bezpieczeństwo
człowieka i zbiorowości społecznych, W.J. Maliszewski (red.), Wydawnictwo Akademii
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.
Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, Warszawa 2004.
Leksykon wiedzy wojskowej, Wydawnictwo MON, Warszawa 1979.
Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009.
Levitas R., What is Social Exclusion?, w: Breadline Europe, D. Gordon, P. Townsend (red.),
Bristol 2000.
Livingstone D.W. i in. (red.), Critical Pedagogy and Cultural Power, South Hadley 1987.
Luhmann N., Trust and Power, New York 1979.
Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
Łukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
Malinowski B., Jednostka, społeczność, kultura. Dzieła, t. 8, tłum. S. Kapralski i in., Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Maliszewski W.J. (red.), Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, Wydawnictwo
Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.
Marks K., Engels F., Dzieła wybrane, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Scholar,
Warszawa 2002.
Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2009.
Maslow A., A Theory of Human Motivation, „Psychological Review” 1943, nr 4 (50).
Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, tłum. J. Hołówka,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Melosik Z. (red.), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Toruń–Poznań 1999.
Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza, Edytor, Poznań–Toruń 1996.
Mendel M., Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wydawnictwo Adama Marszałek, Toruń
2000.
Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska i in., Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Michałowska G., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji, w: Bezpieczeństwo na-
rodowe o międzynarodowe u schyłku XX wieku, D. Bobrów, E. Haliżak, R Zięba (red.),
Scholar, Warszawa 1997.
Michałowski S.C., Wizja cywilizacji łacińskiej i kultury europejskiej na tle myśli Feliksa Ko-
niecznego, w: Wspólnota dziedzictwa kulturowego, t. 1, Kraków 2004, s. 39.
Misiak W., Globalizacja więcej niż podręcznik. Społeczeństwa – kultura – polityka. Z perspekty-
wy nowej struktury ładu światowego, Difin, Warszawa 2009.
Mokrzycki E., Bilans niesentymentalny, IFiS PAN, Warszawa 2001.
Morus  T.,  Utopia,  tłum.  K.  Abgarowicz,  Instytut  Wydawniczy  „Daimonion”,  Lublin
1993.
Mroczkowski L., Wesołowska E.A. (red.), FI DES ET RATIO. W poszukiwaniu ideału czło-
wieka XXI wieku, Płock 2001. 162 Bibliografia
Narodowy Program Kultury – Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego na lata 2004–
2013, Warszawa 2004.
Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2009.
Nikitorowicz J., Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe, Zakład Wydawniczy Nomos,
Kraków 2014.
Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii
kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Nozick R., Anarchia, panstwo, utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Wydawnictwo
Aletheia, Warszawa 2010.
Nurek S., Idea społeczności lokalnej w tradycji i współczesnej refleksji socjologicznej, w: Społecz-
ności lokalne. Szkice socjologiczne, J. Wódz (red.), UŚ, Katowice 1986.
Olszewska-Dyoniziak B., Zarys antropologii kultury, UJ, Kraków 1991.
Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa 1973.
Ostaszewski K., Czynniki chroniące i czynniki ryzyka, Warszawa 2009. https://katalogi.bn.org.
pl/discovery/search?query=any,contains,Czynniki%20chroni%C4%85ce%20i%20
czynniki%20ryzyka&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&sortby-
=date_d&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&facet=frbrgroupid,include-
,69847828322180962&lang=pl&offset=0
Ożóg-Radew M., Rosa R. (red.), Bezpieczeństwo i prawa człowieka, t. 1: Teoretyczne aspekty
bezpieczeństwa i praw człowieka, Siedlce 2004.
Partycki S. (red.), Nowoczesność. Ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środ-
kowej i Wschodniej, KUL, Lublin 2007.
Piątek Z. (red.), Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, Warszawa 2011.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Innovatio Press
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2018.
Piekara A., J. Supińska (red.), Polityka społeczna w okresie przemian, PWE, Warszawa 1985.
Pietraś M., Istota i zakres procesów globalizacji, „Sprawy Międzynarodowe” 2002, nr 2.
Pietrzak H., Hałaj J.B., Psychologia społeczna w praktyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej, Rzeszów 2001.
Pilch T., Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany, w: Pedagogika społeczna, T. Pilch,
I. Lepalczyk (red.), Warszawa 1995.
Pilch T., Lalk D., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo
Akademickie Żak, Warszawa 1999.
Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.
Plomin R., DeFries J., McClearn G., McGuffin P., Genetyka zachowania, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Plomin R., DeFries J.C., Loehlin J.C., Genotype – environment interaction and correlation in
the analysis of human behavior, „Psychological Bulletin” 1977, 84.
Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, 2, tłum. H. Krahelska, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2007.163 Bibliografia
Potoroczyn P. (red.), Raport od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Pol-
ski przez kulturę, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, Warszawa 2001.
Przecławska A., Przestrzeń życia człowieka – między perspektywą mikro a makro, w: Pedagogika
społeczna. Pytania o XXI wiek, A. Przecławska, W. Theiss (red.), „Żak”, Warszawa 1999.
Przecławska A., Theiss W. (red.), Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, Wydawnictwo
Akademickie Żak, Warszawa 1999.
Radziewicz-Winnicki A., Modernizacja środowisk lokalnych w świetle zmiany społecznej, w:
Pedagogika społeczna. Debata, E. Marynowicz-Hetka (red.), t. 2, Warszawa 2007.
Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku
1989, J. Purchla (red.), Warszawa 2009.
Rosa R. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie, WSRP, Siedlce
1999.
Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa , Wydawnictwo MON, Warszawa 1995.
Rosa R., Zarys polskiej filozofii bezpieczeństwa na tle europejskiej myśli polemologicznej i irenolo-
gicznej, Akademia Podlaska, Siedlce 2009.
Rousseau J.-J., Umowa społeczna, tłum. M. Starzewski, Wydawnictwo Altaya, Warszawa
2002.
Rusiński W., Drogi rozwojowe folwarku pańszczyźnianego, „Przegląd Historyczny” 1956, 47/4.
Rymer M., Rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie ochrony zabytków – analiza
wybranych problemów, w: Ochrona zabytków militarnych Helu, A. Gryszczyńska (red.),
Dom Organizatora, Toruń 2006.
Schneider S., Crime prevention, CRS Press, Toronto 2009.
Sęk H., Kowalik S. (red.), Psychologiczny kontekst problemów społecznych, Fundacja Huma-
niora. Poznań 1999.
Skrzypczak B., Podstawowe  cele  i  metody  rozwoju  społeczności  lokalnych, www.sas.engo.pl
[20.02.2019].
Slany K., Alternatywne formy życia małżeństwo-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład
Wydawniczy NOMOS, Kraków 2002.
Soroka P., Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Ujęcie normatywne, Towarzystwo
Wiedzy Obronnej, Warszawa 2005.
Starosta P. (red.), Zbiorowości lokalne i więzi społeczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1995.
Starosta P., Społeczne skutki globalizacji, w: Globalizacja, J. Klich (red.), Kraków 2001.
Starosta P., Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porząd-
ku makrospołecznego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1995.
Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, GUS, Warszawa 2010.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, Warszawa 2014.
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, uchwała Rady Ministrów z 26 marca 2013 r.
Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psy-
chologii stosowanej, t. 3, GWP, Gdańsk 2000.
Suprewicz J., Wiedza o społeczeństwie od A do Z, Kram, Warszawa 1998.164 Bibliografia
Surzykiewicz J., Przestrzenno-społeczna orientacja w pedagogice społecznej i pracy socjalnej (wy-
brane koncepcje i doświadczenia), „Pedagogika Społeczna” 2011, nr 3–4.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 1983.
Szarfenberg R., Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne, w: Bezpieczeństwo socjalne,
red. L. Frąckiewicz, Katowice 2003.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972.
Szewc T., Uwagi w sprawie tłumaczenia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, „Samo-
rząd Terytorialny” 2002, nr 11.
Szlachta B. (red.), Słownik społeczny, WAM, Kraków 2004.
Szmygin B. (red.), System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje, Wydaw-
nictwo Politechnika Lubelska, Lublin 2011.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.
Sztumski J., Problem społeczny jako przedmiot badań socjologii, „Studia Socjologiczne” 1977,
nr 3.
Szumski J., Wódz J., Z problematyki konfliktów społecznych i dezintegracji społecznej na przy-
kładzie badań empirycznych w Polsce Południowej, Wrocław 1984.
Szylko-Skoczny M., Firlit-Fesnak G. (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007.
Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa
2000.
Szyszkowska M. (red.), Człowiek jako obywatel, Instytut Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, Warszawa 1995.
Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, ATK, Warszawa 1988.
Św. Augustyn, Państwo Boże, tłum. ks. W. Kubicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1998.
Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna w skrócie, Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybow-
ski, Warszawa 2006.
Świątkiewicz G., Profilaktyka w  społecznościach lokalnych, w: Profilaktyka w  środowisku lokal-
nym, G. Świątkiewicz (red.), Warszawa 2002.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Wydawnictwo
„Ulmak”, Warszawa–Pruszków 1997.
Theiss W., Mała ojczyzna: perspektywa edukacyjna – utylitarna, w: Mała ojczyzna. Kultura.
Edukacja. Rozwój lokalny, W. Theiss (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, War-
szawa 2001.
Theiss W. (red.), Mała ojczyzna. Kultura. Edukacja. Rozwój lokalny, Wydawnictwo Akade-
mickie Żak, Warszawa 2001.
Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycz-
nych formach kultury, za: B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
Toynbee A., Wojna i cywilizacja, tłum. T.J. Dehnel, Wydawnictwo De Agostini, Warsza-
wa 2002.
Trochowska K., Kompetencje międzykulturowe dla bezpieczeństwa i obronności. Teoria i prak-
tyka, AON, Warszawa 2016.165 Bibliografia
Tulibacki W., Etyczne aspekty bezpieczeństwa na tle pewnych „stałych” cech natury ludzkiej,
w: Edukacja dla bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie, R. Rosa (red.), WSRP,
Siedlce 1999.
Turner J., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, tłum. E. Różalska, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
Turnowiecki W., Polityka społeczna, Gdańsk 2002.
Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, TN KUL, Lublin 2000.
Tyszka A., Interesy i ideały kultury. Struktura społeczeństwa i udział w kulturze, PWN, War-
szawa 1987.
Uchwała  Rady  Ministrów  nr  54/96  z  14  maja  1996  r.  w  sprawie  powołania  Polskiego
Komitetu Doradczego do spraw ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego  
(Dz. R-zów MON z 1996 r., poz. 182).
Uchwała Sejmu RP z 8 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji polityki kulturalnej państwa,
M.P. z 1999 r. nr 13, poz. 174; Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. z 2012 r. nr 42, poz. 406.
Urbanek  A.,  Wybrane  problemy  bezpieczeństwa.  Dziedziny  bezpieczeństwa,  Wydawnictwo
Społeczno-Prawne, Słupsk 2013.
Ustawa z 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o  prawie autorskim, Dz.U. z 2003
r. nr 80, poz. 713.
Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz.U. z 2005 r.
nr 231, poz. 1965.
Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Dz.U. z 1989 r. nr 29, poz. 154 z późn. zm.
Ustawa z 7 października 1999 r. o języku polskim, Dz.U. z 1999 r. nr 90, poz. 999 z późn. zm.
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U.
z 2011 r. nr 123, poz. 698.
Ustawa  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,  Dz.U.
z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 1994 r.
nr 24, poz. 83 z późn. zm.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 1998 r. nr 91,
poz. 576.
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Dz.U. z 2007 r. nr 180, poz. 1280 z późn. zm.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1998 r. nr 162, poz. 1126.
Weber M., Die protestantische ethik und Geist des Kapitalismus, Anaconda Verlag, Köln 2009.
Wesołowski W., J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Willard O.M., Community-oriented policing. A systemic approach to policing, New Jersey 1998.
Wojnar I., Humanistyczne przesłanki niepokoju, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016.
Wojtaszczyk K.A., Materska-Sosnowska A. (red.), Bezpieczeństwo państwa: wybrane proble-
my, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2009.
Wołejszo J., Letkiewicz A. (red.), Public Management. Funkcjonowanie organizacji publicz-
nych w dynamicznym otoczeniu, Szczytno 2011. 166 Bibliografia
Wołoszyn-Spirka W., Antropologia kulturowa, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2008.
Wódz J. (red.), Społeczności lokalne. Szkice socjologiczne, UŚ, Katowice 1986.
Wójcik T., Aktywny patriotyzm, „Wychowawca” 2003, nr 4.
Wroczyński R., Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa 1979.
Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Wydawnictwo ITE, Warszawa 1996.
Zdanowski J. (red.), Kultury pozaeuropejskie i globalizacja. Zderzenia, Elipsa, Warszawa 2000.
Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Scholar, Warszawa 1999.
Zych A., Przestrzeń  życiowa, w: Elementarne  pojęcia  pedagogiki  społecznej  i  pracy  socjalnej,
D. Lalak, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.
Żarkowski P., Topolewski S. (red.), Współczesne bezpieczeństwo kulturowe, Siedlce 2014.
Żukowski A., Hartliński M., Modzelewski W., Więcławski J. (red.), Podstawowe  kategorie
bezpieczeństwa narodowego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego, Olsztyn 2015.
Żuraw H., Uczestnictwo kulturalne młodzieży niepełnosprawnej, Warszawa 1996.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bezpieczeństwo kulturowe człowieka ...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Wokół uniwersum nauk o bezpieczeńst...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane