• Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości

Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości

 • Autor: Janusz Gierszewski Andrzej Pieczywok
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-016-9
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 284/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Autorzy podejmują próbę antropocentrycznego ujęcia bezpieczeństwa kulturowego człowieka w kontekście kryzysu jego tożsamości. Prezentowana praca zawiera wiele ważnych i interesujących analiz tego zagadnienia w ujęciu systemowym. Jednym z problemów podejmowanych w publikacji jest człowiek funkcjonujący w procesie zmiany społecznej. Główna płaszczyzną rozważań są procesy wpisane w ponowoczesność, takie jak: modernizacja społeczna, kultura masowa czy cyberkultura. Procesy globalizacji uwypuklają narcystyczną (egoistyczną) naturę człowieka, objawiającą się odrzuceniem dotychczasowych reguł, wartości i sposobów zachowania.

Jest to praca o przejrzystej strukturze, napisana komunikatywnym językiem, wskazującym na dogłębną znajomość omawianych zagadnień. Treści zostały przedstawione z zachowaniem logiki wywodu. Publikacja prezentuje wysokie walory epistemologiczne i stanowi logicznie ułożoną oraz spójną całość. Z pewnością uzupełni deficyt analizy istotnych problemów dotyczących bezpieczeństwa kulturowego człowieka, jego tożsamości i egzystencji.
Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Tożsamość kulturowa człowieka

1.1. Społeczeństwo ludzkie
1.2. Mowa, język i świadomość człowieka
1.3. Człowiek jako wytwór i twórca kultury
1.4. Religia i sekularyzm

ROZDZIAŁ 2. Znaczenie instytucjonalności w transmisji kulturowej

2.1. Rola i znaczenie instytucji kulturowej
2.2. Społeczne ramy transmisji kulturowej
2.2.1. Rodzina
2.2.2. Szkoła
2.2.3. Środowisko lokalne i grupa rówieśnicza
2.2.4. Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia
2.2.5. Kościół i organizacje kościelne
2.2.6. Ekologia społeczna

ROZDZIAŁ 3. Człowiek w sytuacji zniewolenia kulturowego

3.1. Świat wartości i aksjologia zła
3.2. Wojny kulturowe
3.2.1. Kolonizacja kultury
3.2.2. Konflikty i zagrożenia w mediach społecznościowych
3.3. Zachowania antyspołeczne
3.3.1. Działalność sekt religijnych
3.3.2. Wybrane eksperymenty naukowe
3.4. Aporie techniki postępu a kulturowy rozwój człowieka

ROZDZIAŁ 4. Hominizacja kulturowa człowieka – wybrane procesy

4.1. Pojęcia służące do badania dynamiki zjawisk kultury
4.2. Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka
4.3. Socjalizacja
4.4. Inkulturacja
4.5. Wychowanie
4.6. Edukacja dla bezpieczeństwa
4.7. Edukacja kulturowa
4.8. Problemy wynikające z badania obcych kultur

Zakończenie
Bibliografia
Płk. dr hab. Marek Bodziany, prof. Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu:

Monografia stanowi zbiór niezwykle ważnych i potrzebnych z punktu widzenia bezpieczeństwa kulturowego informacji. Wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem kulturowym porządkuje, a nadto inspiruje do wysiłku myślowego i dyskursu naukowego wokół tożsamości człowieka. Monografia jest ciekawą i rzetelnie przygotowaną pozycją wydawniczą, która powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem różnych grup czytelników. Jest adresowana do szerokiego grona odbiorców reprezentujących różne środowiska m.in.: wykładowców, studentów, jak i tych osób, którym bliskie są zagadnienia dotyczące współczesnych problemów tożsamościowych człowieka oraz wyzwań kulturowych. Można mieć więc pełne przekonanie co do słuszności i zasadności wyboru treści opracowania oraz osób, które problem ten podjęły.


Janusz Gierszewski
profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a w szczególności bezpieczeństwa społecznego i publicznego (w ujęciu personalnym i strukturalnym). Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem, podejmuje także zagadnienia organizacyjnej, prawnej, kulturowej oraz metodologicznej problematyki tego obszaru. Autor przeszło stu publikacji poświęconych wielu aspektom bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Andrzej Pieczywok
profesor doktor habilitowany, zatrudniony w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się problematyką współczesnych zagrożeń społecznych i kulturowych, edukacją dla bezpieczeństwa oraz dydaktyką szkoły wyższej. Autor i współautor wielu książek i artykułów w kraju i zagranicą, poświęconych bezpieczeństwu publicznemu i społecznemu, metodologii badań nauk o bezpieczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, a także cyberzagrożeniom.

Książki tego autora

Bibliografia
Ablewicz K., Pedagog kultury jako badacz i uczestnik rzeczywistości kulturowej, [w:] Demokra-
cja a oświata. Kształcenie i wychowanie, H. Kwiatkowska, Z. Kwieciński (red.), Polskie
Towarzystwo Pedagogiczne, Toruń 1996.
Adamski  A.,  Cyberprzestępczość  –  aspekty  prawne  i  kryminologiczne,  „Studia  Prawnicze”
2005, nr 4.
Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 1984.
Aitchison J., Ziarna mowy. Początki i rozwój języka, przeł. M. Sykurska-Derwojed, PIW,
Warszawa 2000.
Anderson A.B.R., Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się na-
cjonalizmu, Znak, Kraków–Warszawa 1997.
Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1997.
Arystoteles, Polityka, [w:] Historia filozofii politycznej, J. Korab-Karpowicz, Antyk, Marek
Derewiecki, Warszawa 2010.
Ashworth G.J., Heritage planning. Conservation as the management of urban change, Geo Pers,
Groningen 1991.
Austin J.L., Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, PWN, Warszawa 1993.
Babiński G., Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość,
Nomos, Kraków 1997.
Bagley W.Ch., The Education Process, Londyn 1923.
Bal-Woźniak  T.,  Innowacyjność  w  ujęciu  podmiotowym.  Uwarunkowania  instytucjonalne,
PWE, Warszawa 2012.
Baniak J., Inkulturacja, [w:] Encyklopedia PWN. Religia, t. 5, PWN, Warszawa 2002.
Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Scholar, Warszawa 2002.
Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994.
Bauman Z., Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011.
Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2000.
Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2.
Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, GWP, Gdańsk 2007.
Bauman Z., Zindywidualizowane społeczeństwo, przeł. O. i W. Kubińscy, GWP, Gdańsk 2008.
Ben W., Let our children teach us! A Review of the Role of Education and Knowledge in Disaster
Risk Reduction, Books for Change, Bangalore, India 2006
272 Bibliografia
Bendyk E., Kultura, technika, kapitalizm, [w:] Kultura a rozwój, J. Hausner, A. Karwińska,
J. Purchla (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.
Berkeley H., Marketing internetowy w małej firmie, Onepress, Gliwice 2005.
Biblia Święta Starego i Nowego Testamentu, „Genesis” 1949.
Bertrand A., Wierzbicki Z.T., Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych. Stan i tendencje roz-
wojowe, Ossolineum, Wrocław 1970.
Biernat T., Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w okresie transfor-
macji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
Biernat. T., Gierszewski J., Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodzieży w małym środowi-
sku, Akapit, Toruń 2013.
Birkhölzer K., Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał, [w:] Z teorii i praktyki gospodarki
społecznej, E. Leś, M. Ołdak (red.), Collegium Civitas Press, Warszawa 2006.
Bocheński J., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Antyk, Kraków 1994.
Boczar K., Przedmiot i zadania pedagogiki, [w:] Wybrane problemy edukacji pedagogicznej,
S. Tomiuk (red.), WAT, Warszawa 1996.
Bolter  D.,  Komputer:  maszyna  i  narzędzie,  [w:]  Nowe  media  w  komunikacji  społecznej
w XX wieku. Antologia, M. Hopfinger (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
Borowicz R., Subkultura satanistów, „Wychowanie na co Dzień” 1994, nr 3.
Bortkiewicz  P.,  Zachowanie  wartości  moralnych  w  sytuacjach  granicznych,  Wydawnictwo
Łódzkie, Łódź 1994.
Brewer M.B., The many faces of social identity: Implications for political psychology, „Political
Psychology”, nr 22.
Brezinka W., Wychowywać dzisiaj, WAM, Kraków 2007.
Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Czytelnik,
Warszawa 1977.
Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, wyd. 3, Czy-
telnik, Warszawa 1998.
Castells M., Siła tożsamości, PWN, Warszawa 2008.
Cekiera  C.M.,  Rodzina  wobec  zagrożeń  środowiska  ekologicznego,  [w:]  Rodzina  ludzka
w nauce i kulturze, J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski (red.), Wszechnicy Mazurskiej,
Olecko 2000.
Chałas K., Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym, Jedność, Lublin 2006.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzialność, Adam Marszałek, Toruń 2019.
Cichosz M., Aksjologiczny wymiar życia społecznego w ujęciu pedagogiki społecznej, [w:] Wy-
chowanie chrześcijańskie a kultura, M. Nowak, T. Ożóg (red.), KUL, Lublin 2000.
Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa – kilka refleksji o charakterze teoretyczno-metodolo-
gicznym i edukacyjnym, [w:] Bezpieczeństwo i prawa człowieka,  t. 1 – Teoretyczne aspekty
bezpieczeństwa i praw człowieka, M. Ożóg-Radew, R. Rosa (red.), Akademia Podlaska,
Siedlce 2004.
Clark D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, GWP, Gdańsk 2005.
Czarnowski S., Kultura, [w:] Dzieła, t. I, PWN, Warszawa 1956.
Czarnowski S., Podłoże ruchu chłopskiego, [w:] Dzieła, PWN, Warszawa 1955.
Czartoszewski  J.W.  (red.),  Rodzina  ludzka  w  nauce  i  kulturze,  Wszechnicy  Mazurskiej,
Olecko 2000.
Cichosz M., Aksjologiczny wymiar życia społecznego w ujęciu pedagogiki społecznej, [w:] Wy-
chowanie chrześcijańskie a kultura, M. Nowak, T. Ożóg (red.), KUL, Lublin 2000.
Clark D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, GWP, Gdańsk 2005.
Coogan N.D., Wielkie religie świata, Diogenes, Warszawa 1999.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Cyberodpowiedzialność, Adam Marszałek, Toruń 2019.
Chomsky N., Formal Aspects of Language, Cambridge 1977.
Chrobak S., Podstawy pedagogiki nadziei, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa 2009.
Commons J.R., Institutional Economics. It’s Place In Political Economy, Macmillian, Nowy
Jork 1934.
Czaja  J.,  Kulturowe  czynniki  bezpieczeństwa,  Krakowska  Szkoła  Wyższa  im.  Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008.
Czerepaniak-Walczak M., Proces emancypacji kultury szkoły, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Dackewicz J., Faworyty władców Francji, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1983.
Denek K., W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Eruditus, Poznań 2000.
Dennett D.C., Odczarowanie, religia jako zjawisko naturalne, Warszawa 2008.
Dewey J., Moje pedagogiczne credo. Szkoła a społeczeństwo, Książnica Atlas, Lwów 1924.
Dogiel G., Antropologia filozoficzna, PAT, Kraków 1992.
Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Scholar, Warszawa 2005.
Drabarek A., Wartości moralne i działanie w procesie edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] Edu-
kacja dla bezpieczeństwa, A. Skrabacz, L. Kanarski, Wojskowe Centrum Edukacji Oby-
watelskiej, Warszawa 2014.
Drozdowicz Z., Klasyfikacja religii, UAM, Poznań 1992.
Durkheim E., Elementarne formy życia religijnego, PWN, Warszawa 1990.
Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, tłum. J. Szacki, Warszawa 1968.
Dusek V., Wprowadzenie do filozofii techniki, tłum. Z. Kasprzyk, WAM, Kraków 2011.
Dyczewski L., Rola rodziny w tworzeniu, przekazie i zakorzenianiu w kulturze narodowej,
[w:] Rodzina. Młodzież. Regionalizm, A. Kociszewski, A.J. Omelaniuk, W. Pilarczyk
(red.), KODRTK, Ciechanów 2000.
Dyrda M., Pedagogika społeczna. Wychowanie do tworzenia kapitału społecznego, Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2013.
Dziekoński S., Koncepcja chrześcijańskiego wychowania w nauczaniu Kościoła, „Horyzonty
Wiary” 2000, nr 11.
Dziwisz M., Judaizm, LOS, Kraków 1989.
Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. I, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988.
Eliade M., Traktat o historii religii, Aletheia, Warszawa 2009.
Elias N., O procesie cywilizacyjnym. Analizy socjo- i psychogenetyczne, przeł. T. Zabłudowski,
K. Markiewicz, W.A.B., Warszawa 2011.
Erikson E., Dzieciństwo i społeczeństwo, Rebis, Poznań 1963/1997.
Erikson E., Identity and the Life Cycle, „Psychological Issues” 1959, nr 1.
274 Bibliografia
Erikson E., Tożsamość a cykl życia, Zysk i Ska, Poznań 2004.
Fallaci O, Wróg w europejskim domu, „Wprost” 2005, nr 24.
Fehler W., Bezpieczeństwo współczesnej polski – aspekty teoretyczne i praktyczne, Arte, Warsza-
wa 2012.
Fishman J.A., Language and Nationalism. Two Integrative Essays, Rowley 1973.
Frączak P., Aktywne społeczności, [w:] Źródła aktywności społecznej. Helena Radlińska – tra-
dycja dla przyszłości,  B. Skrzypczak (red.), Centrum Wserania Aktywności Lokalnej,
Warszawa 2006.
Fromm E., Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 2000.
Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, tłum. A. Tanalska-Dulęba, PIW, Warszawa 1996.
Frysztacki K., Społeczeństwo: koncepcje i aplikacje, [w:] O społeczeństwie śląskim na przełomie
wieków, K. Frysztacki, T. Sołdra-Gwiżdż (red.), Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN
Instytut Śląski, Opole 2001.
Fudali J., Wychowanie humanistyczne w średniej szkole ogólnokształcącej, Uniwersytet Łódzki,
Łódź 1989.
Gadamer H-G., Refleksje końcowe, [w:] Rozmowy w Castel Gandolfo: o kryzysie, PWN, War-
szawa 1990.
Gajda J., Antropologia kulturowa, cz. 1, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, A. Marszałek,
Toruń 2005.
Gershlak J. Hernandez S., Fontana G., Crossing kingdoms: Using decellularized plants as per-
fusable tissue engineering scaffolds, „Biomaterials”, Vol. 125, maj 2017.
Ghiglieri M.P., Ciemna strona człowieka, WAB, Warszawa 2001.
Gibson W., Neuromancer, Książnica, Katowice 2009.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa 2001.
Giddens A., Socjologia, przeł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2008.
Gierszewski J., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecz-
nych, Difin, Warszawa 2020.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Difin, War-
szawa 2019.
Gierszewski J., Pieczywok A., Piwowarski J., Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeń-
stwa kulturowego, Adam Marszałek, Toruń 2020.
Głowacki R., Łojek K., Urban A., Rewitalizacja przestrzeni fizycznej jako narzędzie zapobie-
gania przestępczości, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2005.
Gliński P., Organizacje pozarządowe, [w:] Encyklopedia socjologii.  Suplement, Oficyna
Naukowa, Warszawa 2005.
Golinowska S., Kocot E., Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju
w przekrojach regionalnych, Scholar, Warszawa 2013.
Górniewicz J., Teoria  wychowania  (wybrane  zagadnienia), Olsztyńska Szkoła Wyższa
im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2004.
Grabowska M., Międzypokoleniowy przekaz postaw i wartości, [w:] Ciągłość i zmiana tradycji
kulturowej, S. Nowak (red.), PWN, Warszawa 1989.
Gross F., Wartości, nauka i świadectwa epoki, IFiS PAN, Warszawa 2002
Grzymała-Moszczyńska H., Majchrowski J., Religioznawstwo – podręcznik dla nauczycieli,
WSiP, Warszawa 1989.
Gurycka A., Błąd w wychowaniu, PWN, Warszawa 1990.
Habermas  J.,  Obywatelstwo  a  tożsamość  narodowa.  Rozważania  nad  przyszłością  Europy,
przeł. B. Markiewicz, IFiS PAN, Warszawa 1993.
Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, przeł. M. Romanek, Wydawnictwo Literackie, War-
szawa 2018.
Harari Y.N., Sapiens. Od zwierząt do bogów, tłum. J. Hunia, PWN, Warszawa 2017.
Harwas-Napierała B., Liberska H., Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia,
UAM, Poznań 2007.
Harvey D., Kwestia urbanizacji, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 4.
Hauziński A., Mapy poznawcze środowiska zamieszkania zagrożonego przestępczością, Stowa-
rzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2003.
Hausner J., Instytucje i działanie społeczne, [w:] „Zarządzanie publiczne” 2013, nr 2.
Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna,  Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008.
Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Fundacja
Aletheia, Warszawa 2005.
Hock R., 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, GWP, Gdańsk 2003.
Holloway R., Evolution of the human brain, [w:] Lock, Andrew, Charles R. Peters (red.),
1996/1999.
Horney K., Nerwica a rozwój człowieka, Rebis, Poznań 1997.
Howard P., Heritage. Management, interpretation, identity, Continuum, Londyn, Nowy
Jork 2003.
Humboldt W. von., O myśli i mowie – wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii
języka, tłum. E.M. Kowalska, PWN, Warszawa 2002.
Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Zysk i S-ka, Warszawa 2005.
Ilicz I., Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976.
Marshall G. (red.), Interpretacja, socjologia interpretatywna, PWN, Warszawa 2010.
Jabłońska K., Globalizacja zagrożeniem dla bezpieczeństwa kulturowego, „Drohiczyński Prze-
gląd Naukowy” 2016, nr 8.
Jacher W., Zagadnienia integracji systemu społecznego, PWN, Warszawa 1976.
Jacobi J., Zamaskowanie: obserwacje z psychologii życia codziennego, przeł. Cz. Tarnogórski,
PAX, Warszawa 1979.
Jacoby J., Śmierć i życie i wielkich miast Ameryki, Fundacja Centrum Architektury, Warsza-
wa 2012.
Jakubczak R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, Warszawa 2006.
Jakubik A., Zaburzenia osobowości, [w:] Psychiatria,  A. Bilikiewicz (red.), PZWL,  War -
szawa 1998.
Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa 1988.
Janke A.W., Kawula S., Polimorficzność i komplementarność badań nad współczesną rodziną, [w:] Pe-
dagogika rodziny, S. Kawula, J. Brągiel. A.W. Janke (red.), Adam Marszałek, Toruń 1997.
276 Bibliografia
Jankowski D., Wartości – aktywność artystyczna – paradygmaty działalności kulturalnej, [w:] Edu-
kacja kulturalna i aktywności artystyczna, D. Jankowski (red.), UAM, Poznań 1996.
Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury, Przemówienie w UNESCO, Paryż 2 czerwca 1980,
[w:] Wiara i kultura, Znak, Rzym–Lublin 1988.
Jedliński R., Świat wartości uczniów kończących szkołę podstawową, [w:] Podmiotowy wymiar
szkolnej polonistyki, Z. Uryga (red.), WSiP, Kraków 1998.
Jezierski E., Magoń W. (red.), Edukacja obronna w systemie bezpieczeństwa Polski, Arcanus,
Bydgoszcz 1997.
Juszczyński M., Warunki prawno-finansowe funkcjonowania organizacji pozarządowych – pró-
ba analizy porównawczej, [w:] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społe-
czeństwem, S. Golinowska, D. Długosz (red.), IPiSS, Warszawa 1999.
Kamiński A., Funkcje pedagogiki opiekuńczej, PWN, Warszawa 1973.
Kamiński A., Pojęcie systemu wychowawczego, „Studia Pedagogiczne” 1974, t. XXXII.
Kardas J., Edukacja obronna w Polsce, AON, Warszawa 1999.
Kargul J., Aktywność kulturalna ludzi dorosłych ludzi dorosłych, [w:] Wprowadzenie do andra-
gogiki, T. Wujek (red.), Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytut Technolo-
gii Eksploatacji, Warszawa 1996.
Karolczak-Biernacka B., Współzawodnictwo i współpraca w szkole, WSiP, Warszawa 1987.
Kaźmierczak T., Łuczyńska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej, Śląsk, Katowice 1998.
Keller J., Kotański W., Szafrański W., Religie wczoraj i dziś, „Iskry”, Warszawa 1971.
Keller J. (red.), Zarys religioznawstwa, MON, Warszawa 1988.
Kelm A., Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej, PZWS, Warszawa 1968.
Kielar-Turska M., Rozwój człowieku w pełnym cyklu życia, [w:] Psychologia, t. 1, J. Strelau
(red.), GWP, Gdańsk 2007.
Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, PWE, Warszawa 2008.
Kitler W., Istota bezpieczeństwa narodowego, [w:] Edukacja obronna społeczeństwa, B. Wiśniew-
ski, W. Fehler (red.), Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 2006.
Kłodkowski  P.,  O  pęknięciu  wewnątrz  cywilizacji:  ideologiczny  spór  między  modernistami
a fundamentalistami w islamie i hinduizmie w XX i na początku XXI wieku, Dialog,
Warszawa 2005.
Kluszczyński R.W., Metadyskursy w sztuce nowych mediów, [w:] Interfejsy sztuki, A. Porczak
(red.), Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków 2008.
Kłoskowska A., Małe  grupy  i społeczeństwo  masowe, [w:] „Kultura i Społeczeństwo”
1969, nr 3.
Kłoskowska A., Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa 1972.
Kociuba J., Kulturowe tło dysfunkcji tożsamości jednostki, „Kultura i Wartości” 2016, nr 18.
Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania, [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontro-
wersje we współczesnych pedagogiach, Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa 1993.
Konopka H., Bezpieczeństwo edukacji. Edukacja dla bezpieczeństwa, Prymat, Białystok 2013.
Koszko M., Uwagi o roli przestrzeni w kreowaniu tożsamości językowo-społeczno-kulturowej
na przykładzie pejzażu językowego regionów pogranicza, [w:] Scripta Manent – Res Novae,
S. Puppel, T. Tomaszkiewicz (red.), UAM, Poznań 2013.
277Bibliografia
Kowalewski F., Wychowawcza i społeczna działalność szkoły w środowisku,  PWN, Warsza-
wa–Poznań 1976.
Kowalski S., Metodologiczne zagadnienia integralnego funkcjonowaniu systemu wychowawczego
w środowisku, „Studia Pedagogiczne” 1974, t. XXXII.
Kozhevnikova M., W poszukiwaniu szczęścia ludzkości: eksperymenty w zakresie hybrydyzacji
i chimeryzacji człowieka, [w:] „Kultura–Media–Teologia” 2018, nr 34.
Kozielecki J., Transgresja i kultura, „Żak”, Warszawa 1997.
Kozub M. (red.), Szkolenie młodzieży na potrzeby bezpieczeństwa państwa, Konferencja na-
ukowa 21 czerwca 2007, AON, Warszawa 2007.
Krahé B., Agresja, GWP, Gdańsk 2005.
Krzysztofek K., Ekspansja kultury mediów a międzypokoleniowy przekaz kultury, [w:] Kultura
polska w nowej sytuacji historycznej, DiG, Warszawa 1999.
Kubacka-Jasiecka D., Autodestruktywna tożsamość a kryzys emocjonalny, [w:] W kręgu psycho-
logicznej problematyki tożsamości, D. Kubacka-Jasiecka, M. Kuleta (red.), Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993.
Kuryłowicz J., Esquisses linguistiques, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1960.
Kwak A., Uniwersalność instytucji rodziny i kierunku jej przemian, [w:] Życie rodzinne – uwa-
runkowania makro i mikrostrukturalne, Z. Tyszka (red.), „Rocznik Socjologii Rodziny.
Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne”, t. XIV, Poznań 2003.
Kwieciński Z., Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, [w:] Humanistyka przełomu
wieków, J. Kozielecki (red.), „Żak”, Warszawa 1999.
LaVey A., Biblia Szatana, FOX, San Francisco 1968.
Lewandowski E., Religie Dalekiego i Środkowego Wschodu, Towarzystwo Krzewienia Kultu-
ry Świeckiej, Łódź 1986.
Lewin A., System wychowania a twórczość pedagogiczna, PWN, Warszawa 1983.
Lewowicki T., Pedagogika wobec nadziei i zagrożeń współczesności – próba diagnozy i określenia
zadań, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, J. Gnitecki,
J. Rutkowiak (red.), Polskie Towarzystwo Eksploatacji, Warszawa–Poznań 1999.
Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, przekł. A. Jasińska-Kania, PWN, Warszawa 2000.
Loch W., Enkulturation als anthropologischer Grundbegriff der Pädagogik, [w:] Der Erziehungs
– und Bildungsbegriff im 20. Jahrhundert, E. Weber (red.), Bad Heilbrunn/Obb., Verlag
Julius Klinkhardt.
Loranty K., Wiedza o zachowaniach człowieka w świetle wybranych koncepcji i eksperymen-
tów psychologicznych, [w:] Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnie-
nia psychologii i socjologii, L. Kanarski, M. Koter, K. Loranty, I. Urych (red.), AON,
Warszawa 2015.
Loranty K., Zachowania antyspołeczne, [w:] Psychospołeczne uwarunkowania zachowań jedno-
stek i grup społecznych w sytuacjach zagrożeń. Wybrane problemy, K. Loranty (red.), AON,
Warszawa 2010.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Impuls, Warszawa 2005.
Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Impuls, Kraków 2007.
278 Bibliografia
Łukasiewicz J., Eksplozja ignorancji. Czy rozumiemy cywilizację przemysłową?, Oficyna Na-
ukowa, Warszawa 2000.
Łukaszewicz R., Rozwój informatyczny a cyberterroryzm, [w:] Wojna z terroryzmem w XXI wie-
ku, B. Hołyst, K. Jałoszyński, A. Letkiewicz (red.), Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2009.
Maciąg R., Pragmatyka Internetu:  Web  2.0 jako środowisko, Uniwersytet Jagielloński, Kra-
ków 2013.
Majbroda K., Z odmiennej perspektywy. Współczesna polityka edukacyjna w perspektywie antro-
pologii społeczno-kulturowej, [w:] Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania
dla antropologii kulturowej i etnologii, D. Angutek (red.), Polskie Towarzystwo Ludo-
znawcze, Wrocław 2016.
Malinowski B., Szkice z teorii kultury, KiW, Warszawa 1958.
Mamzer H., Tożsamość  w  podróży.  Wielokulturowość  a  kształtowanie  tożsamości  jednostki,
UAM, Poznań 2002.
Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warsza-
wa 2006.
Mariański J., Kościół, [w:] Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
Markowski M.P., Wojny nowoczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce populizmu, Ka-
rakter, Kraków 2019.
Marks K., Zarys krytyki ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1986.
Mathews G., Supermarket kultury Kultura globalna a tożsamość jednostki, IFiS PAN, Warsza-
wa 2005.
Mauss M., Socjologia i antropologia, przeł. M. Król, PWN, Warszawa 1973.
McLuhan M., Fiore Q, The medium is the massage, Random House, Nowy Jork 1967.
McLuhan M., Fiore Q., War and Peace in the Global Village, Bantam Books, Nowy Jork 1968.
McLuhan M., Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, WN-T, Warszawa 2004.
McLuhan M., Wybór tekstów, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Melosik Z., Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, [w:] Pedagogika. Podręcznik akade-
micki, t. 2, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), PWN, Warszawa 2004.
Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza, Edytor, Poznań–Toruń 1996.
Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 2002.
Michałowski S.C., Wizja cywilizacji łacińskiej i kultury europejskiej na tle myśli Feliksa Ko-
niecznego, [w:] Wspólnota dziedzictwa kulturowego, t. I, serii: Dialog bez granic, „Impuls”,
Kraków 2004.
Michałowski S.C., Życie  w  rodzinie  a  budowanie  świata  wartości, [w:] Dziecko  w  świecie
wartości,  cz.  I,  Aksjologiczne  barwy  dziecięcego  świata,  K.  Denek,  U.  Morszczyńska,
W. Morszczyński, S.C. Michałowski, Impuls, Kraków 2003.
Mikołejko A., Polski satanizm młodzieżowy, „Przegląd Religioznawczy” 1992, nr 1.
Milerski B., Śliwerski B.(red.), Pedagogika. Leksykon PWN, PWN, Warszawa 2000.
Miller R., Socjalizacja – wychowanie – psychoterapia, PWN, Warszawa 1981.
Miligram S., Posłuszeństwo wobec autorytetu, WAM, Kraków 2008.
Minissi N., A człowiek wybrał słowo, przeł. B. Badeska-Lipowczan, Uniwersytet Śląski,
Katowice 2002.
279Bibliografia
Misztal B., Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Universitas, Kraków 2000.
Morbitzer J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, Akade-
mia Pedagogiczna, Kraków 2007.
Muchacka B. (red.),  Rodzina  w kontekście  współczesnych  problemów  wychowania, PAT,
Kraków 2008.
Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Uniwersytet Ekonomiczny,
Kraków 2012.
Nowak  M.,  Podstawy  pedagogiki  otwartej.  Ujęcie  dynamiczne  w  inspiracji  chrześcijańskiej,
KUL, Lublin 1999.
Nieszczerzewska M., Miasta – nie Miasta, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 3.
Nikitorowicz J., Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się
tożsamości, Impuls, Kraków 2018.
Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Trans Humana, Biały-
stok 2001.
Nikitorowicz  J.,  Wychowanie  uwrażliwiające  na  inność  w  warunkach  wielokulturowości,
[w:] Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, E. Marynowicz-Hetka, PWN, War-
szawa 2009.
Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa 2012.
North  D.C.,  Economic  Performance  Through  Time,  „The  American  Economic  Review”
1994, [w:] Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, S. Stankiewicz, Prywatna Wyższa
Szkoła Businessu i Administracji, Warszawa 2012.
Nowak  M.,  Podstawy  pedagogiki  otwartej.  Ujęcie  dynamiczne  w  inspiracji  chrześcijańskiej,
KUL, Lublin 1999.
Nowak T., Język w świetle odkryć nauki, Petrus, Kraków 2011.
Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa 2012.
Odoj G., Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej, Uniwersytet Śląski, Kato-
wice 2007.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2001.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1981.
Olbrycht  K.,  Pedagogiczne  konsekwencje  personalistycznego  ujmowania  kultury  na  progu
XXI  wieku,  [w:] Kultura  współczesna  a  wychowanie  człowieka.  Materiały  Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej „Człowiek w Świecie kultury – kultura w życiu człowieka”
(Zwierzyniec, 7–9 czerwca 2005 roku), D. Kubinowski (red.), Oficyna Wydawnicza
„Verba”, Lublin 2006.
Olbrycht K., Sztuka a działania pedagogów, Uniwersytet Śląski, Katowice 1987.
Oleś P., O różnych rodzajach tożsamości, [w:] Tożsamość i jej przemiany, a kultura, P. Oleś,
A. Batory (red.), KUL, Lublin 2008.
Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 1962.
Olszewska-Dyoniziak B., Bronisław Malinowski. Twórca nowoczesnej antropologii społecznej,
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1996.
Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek i religia. Studium z zakresu genezy i społecznej funkcji
religii, Atla 2, Wrocław 2001.
280 Bibliografia
Olszewska-Dyoniziak  B.,  Rozwój,  zmiana  i  postęp  społeczny.  Zarys  problematyki,  Atla  2,
Wrocław 2008.
Oleszkowicz A., Kryzys młodzieńczy – istota i przebieg, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1995.
Orwid M., Pietruszewski K., Psychiatria dzieci i młodzieży, CM UJ, Kraków 1996.
Ouellet F., L’education interculturelle: essai sur le contenu de la formation de maitres, L’Har-
mattan, Paryż 1996.
Paleczny T., Talewicz-Kwiatkowska J. (red.), Transgresja w kulturze. Uniwersytet Jagielloń-
ski, Kraków 2014.
Papini D., Family Interventions, [w:] Interventions for Adolescent Identity Formation, S. Archer
(red.), Sage Publications, Londyn 1994.
Parysek J., Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, [w:] Teore-
tyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej, P. Churski
(red.), PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2018.
Pascal H., Robertis C., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej grupami i ze społecznościa-
mi, Śląsk, Warszawa 1997.
Pawluczuk W., Religia, Encyklopedia Socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycy-
pacja społeczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002.
Pełka J., Śladami pierwotnych wierzeń, MON, Warszawa 1963.
Petrykowski P., Podstawy teorii wychowania, UMK, Toruń 1997.
Petrykowski  P.,  Podstawy  teorii  wychowania.  Wprowadzenie  w  problematykę,  WSH-E,
Włocławek 2003.
Piaget J., Strukturalizm, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
Pieczywok A., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, AON,
Warszawa 2012.
Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, WSEI, Lublin 2018.
Pieter J., Poznawanie środowiska wychowawczego, PAN, Wrocław–Kraków 1960.
Pilch T., Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze, [w:] Pedagogika społeczna, T. Pilch,
I. Lepalczyk (red.), Żak, Warszawa 1995.
Pilch  T.,  Środowisko  lokalne  –  struktura,  funkcje,  przemiany,  [w:]  Pedagogika  społeczna,
T. Pilch, I. Lepalczyk, Żak, Warszawa 1995.
Pinker S., Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Wyd. GWP, Gdańsk 2005.
Podraża A., Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowe-
go w XXI wieku, [w:] Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku, A. Podraża, P. Potakow-
ski, K. Wiak (red.), Difin, Warszawa 2013.
Popielski K., Neotyczny wymiar osobowości, KUL, Lublin 1994.
Porcarelli A., Antropologiczne aspekty satanizmu, „L’Osservatore Romano” 1997, nr 4–5.
Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 104).
Puppel S., Uwagi w sprawie konieczności ochrony dziedzictwa kulturowo-językowego, czyli
od ojcowizny i ojczyzny do wspólnoty światowej, [w:] „Acta Pomerania”, 2.
Puślecki  W.,  Kształcenie  upodmiotowiające  ucznia,  „Toruńskie  Studia  Dydaktyczne”
1997, nr 11.
281Bibliografia
Puzynina J., Kultura popularna a kultura wysoka – dziś, [w:] Relacje między kulturą wysoką
i popularną w literaturze, języku i edukacji, B. Myrdzik, M. Karwatowska (red.), UMCS,
Lublin 2005.
Radlińska H., Pedagogika społeczna, Ossolineum, Wrocław 1961.
Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, WAiP, Warszawa 2008.
Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce (Projekt),  MSWiA,
Warszawa 2000.
Rees L., Kaci i ofiary, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
Riesman D., Samotny tłum, PWN, Warszawa 1971.
Ricoeur P., O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, PWN, Warszawa 2003.
Ringgren M., Strom A., Religie w przeszłości i dobie współczesnej, przeł. B. Kupis, Książka
i Wiedza, Warszawa 1975.
Rose A. M., Sociology. The Study of Human Relations, Nowy Jork 1956.
Rostkowska T., Niektóre uwarunkowania transmisji międzypokoleniowej w rodzinie, „Kwar-
talnik Polskiej Psychologii Rozwojowej” 1995, nr 1.
Roter A., Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego, Uniwersytet Śląski,
Katowice 2005.
Rousseau J.J., Trzy rozprawy z filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1956.
Rowiński G., W niewoli sekt, Bellona, Warszawa 2001.
Rubacha K., Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, [w:] Pedagogika,  cz. 1,
Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), PWN, Warszawa 2005.
Ruciński S., Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe, wyd. 2, Wyd. Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Warszawa 1988.
Rudnicki B., Edukacja dla bezpieczeństwa i jej interpretacja, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa,
R. Stępień (red.), AON, Warszawa 1999.
Rutkowska A., Pracownicy socjalni wobec współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydział
Pedagogiki i Psychologii UKW, niepublikowana praca doktorska, Bydgoszcz 2004.
Rychliński S., Wybór pism, PWN, Warszawa 1976.
Rylke H., Klimowicz G., Szkoła ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, WSiP, Warszawa 1982.
Rymsza M., Szanse i zagrożenia inicjatyw obywatelskich w świetle przygotowywanych regulacji
pożytku  publicznego, [w:] Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie,
J. Hrynkiewicz (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002.
Sahlins M., Ewolucja: konkretna i ogólna, tłum. D. Niklas, [w:] Elementy teorii socjologicz-
nych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, W. Derczyński, A. Jasińska-
-Kania, J. Szacki (red.), PWN, Warszawa 1975.
Sawicki J., Na krótkiej smyczy fiskusa. W Polsce działa ponad pięć tysięcy fundacji, „Rzeczypo-
spolita” z dnia 20.09.2000 r.
Schulz R., Antropologiczne podstawy wychowania, „Żak”, Warszawa 1996.
Schultz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. 1 – Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu,
UMK, Toruń 2007.
Shusterman R., Praktyka filozofii, filozofia praktyki: pragmatyzm a życie filozoficzne, przeł.
A. Mitek, Universitas, Kraków 2005.
282 Bibliografia
Singer P.W., Brooking E.T., Nowy rodzaj wojny. Media społecznościowe jako broń, przekład
S. Baranowski, Vis-a-vis, Kraków 2019.
Siuda T., Zaczek-Zaczyński K., Edukacja obronna, [w:] Współczesne zagadnienia edukacji dla
bezpieczeństwa, R. Stępień (red.), AON, Warszawa 1999.
Siwicki M., Cyberprzestępczość, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Sloterdijk P., Règles pour le parc humain: suivi de la domestication de l’être, Mille et une nuits,
Paryż 2010.
Słaboń A., Hipoteza Sapira-Whorfa, [w:] Słownik pojęć socjologicznych, M. Pacholski, A. Sła-
boń, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001.
Słownik Etnologiczny: Terminy Ogólne, PWN, Warszawa–Poznań 1987.
Smolicz J.J., Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, PWN, Warszawa 1990.
Smolicz J.J., Wartości rdzenne a tożsamość kulturowa, „Kultura i Społeczeństwo” 1987, z. 1.
Sobecki M., Funkcja etniczno-kulturowa szkół mniejszości narodowych, Trans Humana, Bia-
łystok 1997.
Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1999.
Sokolik M., Psychoanaliza i Ja. Kliniczna problematyka poczucia tożsamości, Agencja Wydaw-
nicza Jacek Santorski, Warszawa 1992.
Sonczyk W., Media w Polsce, WSiP, Warszawa 1999.
Sośnicki K., Istota i cele wychowania, PWN, Warszawa 1964.
Sowa K. Z., Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, PWN, Warszawa 1988.
Sprague de Camp L., Czarne łzy, przeł. Z. Królicki, ALFA, Warszawa 1970.
Stachowski R., Chrześcijańska tożsamość narracyjna, [w:] Wokół tożsamości: teorie, wymiary,
ekspresje, I. Borowik, K. Leszczyńska (red.), Nomos, Kraków 2007.
Steward J., Theory of Culture Change. The Methodology of Multilinear Evolution, Urbana:
University of Illinois Press 1972.
Stevenson L., Haberman D.L., Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, Wydawniczy Zakład Na-
rodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 2001.
Stępień R. (red), Edukacja dla bezpieczeństwa, materiały z konferencji naukowej 23–24 maja
1994 r., AON, Warszawa 1994.
Strategia edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
Strelau J. (red.), Psychologia, t. 1, GWP, Gdańsk 2007.
Striphas T.G., The late age of print. Everyday book culture from consumerism to control, Colum-
bia University Press, Nowy Jork 2011.
Stróżewski W., Istnienie i wartość, Znak, Kraków 1982.
Suchodolski B., Wychowawca wobec kultury istniejącej i tej, która powstaje, „Kultura i Edu-
kacja” 1992, nr 2.
Suchorzewska A., Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożeń cyberterrory-
zmem, Wolters, Warszawa 2010.
Sullivan E.V., Critical Pedagogy and Television, [w:] Critical Pedagogy and Cultural Power,
D.W. Livingstone i in. (red.), South Hadley 1987.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2003.
283Bibliografia
Szewczuk W., Hierarchizacja wartości, „Forum Myśli Wolnej” 1998, nr 1.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1966.
Szlachcicowa I., Trwanie i zmiana: międzygeneracyjne różnice w strategiach opracowania zmia-
ny społecznej, [w:] Biografia a tożsamość, I. Szlachcicowa (red.), Uniwersytet Wrocław-
ski, Wrocław 2003.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010.
Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyj-
nej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004.
Szmatka J., Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii, PWN, Warszawa 1989.
Swienko H., Religia i Religie, „Iskry”, Warszawa 1964.
Swieżawski S., Konstytucja duszpasterska w Kościele w świecie współczesnym, Jedność, Po-
znań 1968.
Szewczuk W., Hierarchizacja wartości, „Forum Myśli Wolnej” 1998, nr 1.
Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyj-
nej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004.
Szmatka J., Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii, PWN, Warszawa 1989.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany, PAN, Warszawa 2000.
Szubrycht T., Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, „Zeszyty Nauko-
we Akademii Marynarki Wojennej” 2005, nr l.
Tabakowska E., Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, „Universitas”, Kraków 2001.
Tarnowski T., Pedagogika dialogu, [w:] Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Im-
puls, Kraków 1992.
Tatarewicz B., Komercjalizacja w kulturze w krajach gospodarki rynkowej. Czy bez uszczerb-
ku dla sztuki? [w:] Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia, S. Golinowska (red.),
PWN, Warszawa 1992.
Tischner J., Etyka wartości i nadziei, [w:] Wobec wartości, D. von Hildebrand, J.A. Kłoczow-
ski, J. Paściak, Tischner J., W drodze, Poznań 1982.
Toffler A., Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło, Kurpisz, Warszawa 2006.
Tomasello M., Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, przeł. Joanna Rączaszek, Państwo-
wy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2002.
Tulasiewicz  W.,  Przygotowanie  nauczyciela  do  pracy  w  wielokulturowym  społeczeństwie,
[w:] Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, J. Nikitorowicz, M. So-
becki (red.), Trans Humana, Białystok 1999.
Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, KUL, Lublin 1993.
Tyszka A., Interesy i ideały kultury. Struktura społeczeństwa i udział w kulturze, PWN, War-
szawa 1987.
Tyszkowa M., Kultura symboliczna, wartości i rozwój jednostki, [w:] Wartości w świecie dziecka
i sztuki dla dziecka, M. Tyszkowa, B. Żurakowski (red.), PWN, Warszawa–Poznań 1984.
Tyszkowa M. (red.), Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną, UAM, Poznań 1985.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach, Dz.U. z 1991 Nr 46, poz. 203 z późn. zm.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971.
284 Bibliografia
Wesołowska E.A., Wzorce osobowe w procesie kształtowania tożsamości narodowej i wartości
humanistycznych, [w:] FI DES ET RATIO. W poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku,
L. Mroczkowski, E.A. Wesołowska (red.). Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku,
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2001.
Węgleński J., Urbanizacja, [w:] Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, WAiP, Warszawa 2008.
Wilson J.Q., Hostility in America, „New Republic” z 25.08.1997 r.
Winiarski  M.,  Funkcje  organizacji  i  stowarzyszeń  społecznych  w  środowisku  lokalnym,
[w:] Pedagogika społeczna, T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Żak, Warszawa 1995.
Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Instytut Badań Edukacyjnych,
Warszawa 1997.
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa 2002.
Wolfe B., Biblia Szatana – wstęp, San Francisco 1968.
Wojnar I., Humanistyczne przesłanki niepokoju, Elipsa, Warszawa 2016.
Wojtyła K., Osoba i czyn, PTT, Kraków 1984.
Wolański N., Ekologia człowieka. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, PWN, Warszawa 2006.
Wolfe B., Biblia Szatana – wstęp, San Francisco 1968.
Wołoszyn-Spirka W., Antropologia kulturowa, Wers, Bydgoszcz 2008.
Wosińska W., Psychologia życia społecznego, GWP, Gdańsk 2004.
Wroczyński R., Pedagogika społeczna, wyd. 2, PWN, Warszawa 1976.
Wujek T., Pilch T., Pojęcia pedagogiki, [w:] Pedagogika. Podręcznik, M. Godlewski, S. Kraw-
cewicz, T. Wujek (red.), PWN, Warszawa 1974.
Załęcki P., Wspólnota religijna jako grupa kontrolna, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 1.
Zborowski Z., Siła toksycznego proroka, „Sztandar” 1996, nr 29.
Zduniak A., Kryłowicz M. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa w rodzinie, szkole i pracy,
Elipsa, Warszawa–Poznań 2004.
Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
Zimbardo F., Efekt Lucyfera, PWN, Warszawa 2008.
Ziółkowski J., Urbanizacja, miasto, osiedle. Studia socjologiczne, PWN, Warszawa 1965.
Znaniecki F., Socjologia wychowania, wyd. 2, PWN, Warszawa 1973.
Żelazny W., Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Wydawnictwo Poznańskie, Po-
znań 2006.
Żuraw H., Uczestnictwo kulturalne młodzieży niepełnosprawnej, „Żak”, Warszawa 1996

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Społeczny wymiar bezpieczeństwa czł...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Współczesne bezpieczeństwo człowiek...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie ...

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Metodologiczne podstawy badania pro...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bezpieczeństwo personalne i struktu...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Wokół uniwersum nauk o bezpieczeńst...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane