• Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych

Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych

 • Autor: Diana Trzcińska Joanna Sylwia Kierzkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-103-0
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 158/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia poświęcona jest analizie zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, które stanowi istotną, zakorzenioną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wartość o znaczeniu normatywnym. Nowością przeprowadzonych badań odzwierciedlonych w niniejszej publikacji są rozważania dotyczące tytułowego zagadnienia w odniesieniu do zadań podmiotów, którym ustawodawca wyznaczył szczególną rolę w realizacji zadań publicznych. Przedmiotowy zakres rozważań obejmuje zagadnienie „bezpieczeństwa” i „bezpieczeństwa ekologicznego” (w doktrynie i prawie) oraz obowiązek realizacji przez organy samorządu  terytorialnego zadań publicznych z tym związanych. Ponadto monografia zawiera prawną analizę systemu  krajowego zarządzania kryzysowego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz wskazanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, które wykonują organy administracji zespolonej i niezespolonej. Książka kierowana jest do pracowników organów samorządowych i rządowych oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa ekologicznego w realizacji zadań publicznych.  Szczególnie przydatna będzie studentom kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz wszystkich, które realizują przedmioty prawnoadministracyjne, związane z ekologią, systemem zarządzania  kryzysowego oraz prawną ochroną środowiska.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo ekologiczne (w doktrynie i prawie)

1.1. Bezpieczeństwo na tle uwarunkowań konstytucyjnych [Diana Trzcińska]
1.2. Bezpieczeństwo ekologiczne – pojęcie i koncepcja [Diana Trzcińska]
1.3. Bezpieczeństwo ekologiczne jako powinność władzy publicznej [Diana Trzcińska]
1.4. Typologia zagrożeń dla bezpieczeństwa ekologicznego (antropogeniczne i naturalne) [Joanna Sylwia Kierzkowska]

Rozdział 2. Obowiązek realizacji przez samorząd zadań publicznych związanych z bezpieczeństwem ekologicznym

2.1. Zadania publiczne i ich obowiązek realizacji dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego – rozważania ogólne [Diana Trzcińska]
2.2. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego w gminie [Diana Trzcińska]
2.3. Zadania organów samorządu powiatowego w sferze zapewnienia bezpieczeństwa publicznego [Diana Trzcińska]
2.4. Zadania organów samorządu województwa w sferze zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego [Diana Trzcińska]

Rozdział 3. System krajowego zarządzania kryzysowego dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

3.1. Zagrożenia dla infrastruktury krytycznej zapewniającej bezpieczeństwo publiczne [Joanna Sylwia Kierzkowska]
3.2. Koncepcja zarządzania w sytuacjach kryzysowych na szczeblu centralnym
3.3. Centra i zespoły zarządzania kryzysowego zapewniające bezpieczeństwo publiczne na terenie województwa oraz szczególna rola wojewody
3.4. Powiatowe zarządzanie kryzysowe dla bezpieczeństwa ekologicznego
3.5. Gminny porządek publiczny w sytuacji kryzysowej [Joanna Sylwia Kierzkowska]
3.6. Planowanie w zarządzaniu kryzysowym [Joanna Sylwia Kierzkowska]

Rozdział 4. Zadania o charakterze publicznym z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego realizowane przez administrację zespoloną i niezespoloną

4.1. Administracja zespolona i niezespolona [Joanna Sylwia Kierzkowska]
4.2. Wybrane służby, inspekcje i straże realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego [Joanna Sylwia Kierzkowska]
4.3. Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska (rdoś) oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) w sferze bezpieczeństwa ekologicznego [Diana Trzcińska]

Zakończenie
Literatura

Diana Trzcińska
profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk prawnych w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, autorka licznych publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa gospodarczego publicznego oraz prawa administracyjnego, sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

Książki tego autora

Joanna Sylwia Kierzkowska
doktor nauk prawnych, dzienne studia doktoranckie (Uniwersytet Łódzki). Adiunkt w Gdańskiej Szkole Wyższej oraz pracownik dydaktyczny w Bydgoskiej Szkole Wyższej (starszy wykładowca). Prowadzi badania w zakresie nauk prawnych i administracji (obszar nauk społecznych). Publikacje autorki związane są głównie z trzema nurtami obejmującymi prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska oraz prawo gospodarowania odpadami. Poza tym, badania dot. analiz o charakterze interdyscyplinarnym, obejmujące m.in. zakres bezpieczeństwa ekologicznego.

Książki tego autora

Abgarowicz G. (red.), Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo CNBOP-BIP, Józefów 2015.
Balcerowicz B., Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2004.
Bałaś A., Prawne formy działania administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wydawnictwo KL, Wrocław 2001.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004.
Barczak A., Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 2006.
Białas T., Grzybowski M., Tomaszewski J., Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie, Gdynia 2009.
Bojar-Fijałkowski T., Bezpieczeństwo ekologiczne – aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie, Gdynia 2007.
Bukowski Z., Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa, Toruń 2009.
Bukowski Z., Organy  ochrony  środowiska:  administracja  rządowa  ochrony środowiska, [w:] Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, P. Korzeniowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Bułajewski S. [w:] Administracja rządowa w Polsce, M. Chmaj (red.), Difin,Warszawa 2012.
Ciechanowicz J., Prawna ochrona środowiska w gminach nadmorskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
Ciechanowicz-McLean J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 1999.
Ciechanowicz-McLean  J.,  Prawo  ochrony  środowiska  jako  kompleksowa  dziedzina  prawa – ustawa organiczna?, [w:] Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, P. Korzeniowski (red.), Łódź 2015.
Ciechanowicz-McLean J., Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Difin, Warszawa 2019.
Czaja S., Jakubczyka Z., Możliwości i ograniczenia samorządu terytorialnego w zakresie środowiska naturalnego, [w:] Samorząd terytorialny a ochrona środowiska – aspekty ekonomiczne, organizacyjne i finansowe, B. Fiedor (red.), Wrocław 1992.
Danecka  D.,  Kierzkowska  J.S.,  Trzcińska  D.,  Ograniczenia  działalności  gospodarczej  ze względu na ochronę przyrody, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Filaber J., Pojęcie  bezpieczeństwa  publicznego  w  prawie  administracyjnym  (wybrane  uwagi), Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie, Wrocław 2009.
Fundowicz S., Policja i prawo policyjne, [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów–Cisna 2002.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin, Warszawa 2013.
Golinowska S., Nowe  technologie  –  szansa  czy  zagrożenie?, [w:] Katastrofy  i  zagrożenia  we współczesnym świecie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008.
Górska-Rożej  K.,  Bezpieczeństwo  ekologiczne  w  ogólnym  systemie  bezpieczeństwa  państwa, Obronność  Zeszyty  Naukowe  Wydziału  Zarządzania  i  Dowodzenia  Akademii Obrony Narodowej 2013, nr 4(8).
Górski M., System prawa ochrony środowiska, [w:] Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, P. Korzeniowski (red.), Łódź 2015.
Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009.
Górski  M.,  Zmiany  w  podziale  kompetencji  organów  administracji  publicznej  w  sprawach związanych z ochroną środowiska, [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60 rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knasoli, L. Zacharko,  A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Warszawa 2008.
Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Górski  M.,  Ochrona  jakości  środowiska  i  prawo  emisyjne,  [w:]  Prawo  ochrony  środowiska,  M. Górski (red.), Warszawa 2009.
Graniczny M., Mizerski W., Katastrofy przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Grodzki R., Zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa 2012.
Grosicka K., Grosicki L. Grosicki P., Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej, Pułtusk–Warszawa 2014.
Jakubczyk R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006.
Jarosławska-Kalman  K,  Michalska  J.,  Marciniak  A.,  Budziński  Z.,  Zdarzenia  masowe z udziałem substancji chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych – TRIOGE, „Logistyka” Nr 5/2014.
Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa–Łódź 2019.
Jędrzejewski T., Zadania jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Ustrój samorządu terytorialnego, Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Toruń 2013.
Jones  B.,  Chase  W.H.,  Menaging  Public  Policy  Issues,  „Pubic  Relations  Review”  Nr Sommer/1979.
Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939.
Kierzkowska J.S., Wołowski M.K. (red.), Wybrane aspekty ekologii, ekologistki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, Gdańsk 2016.
Kierzkowska J.S., Zapobieganie skutkom poważnych awarii i usuwanie ich. Postępowanie z substancjami chemicznymi i produktami biobójczymi, [w:] Prawo ochrony środowiska, M. Górski (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Kierzkowska J.S., Uczciwość polskiego ustawodawcy wobec podziału obowiązków w zakresie ochrony środowiska między wybrane „służby, inspekcje i straże”, [w:] Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej, M. Nyka, T. Bojar-Fijałkowski, Gdańsk 2017.
Kierzkowska J.S., Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami, Gdańsk 2018.
Kierzkowska J.S., Bezpieczeństwo prawnośrodowiskowe kształtowane przez pryzmat Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022, [w:] Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce, J. Mojek, A. Żywicka, L. Bielecki (red.), Lublin 2019.
Kierzkowska J.S., Praktyczny wymiar decentralizacji oraz scentralizowania części zadań w sytuacji kryzysowej na przykładzie działań podejmowanych po nawałnicach w Borach Tucholskich,  [w:]  Decentralizacja  i  centralizacja  administracji  publicznej.  Współczesny  wymiar w teorii i praktyce, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, R. Budzisz, Wolters Kluwer i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa – Łódź 2019.
Kierzkowska J.S., Kontrola (w) administracji publicznej – faktyczna potrzeba, czy nadregulacja prawna?,  Zeszyt  Naukowy  Wyższej  Szkoły  Humanistyczno-Przyrodniczej  Studium Generalne Sandomirience w Sandomierzu, Nr 1/2019.
Korzeniowski P. (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Difin, Warszawa 2010.
Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawa ochrony środowiska, Łódź 2012.
Kossowska A., Sławik K., Jędrzejko M., Przestępczość i agresja, [w:] Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Krebs Ch. J., Ekologia, przeł. A. Kozakiewicz, M. Kozakiewicz, I, Szacki, Warszawa 1996.
Lebowa D., Popik-Chorąży K., Zadania i kompetencje organów ochrony środowiska po reformie ustrojowej państwa, [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, J. Prochomiuk (red.), Warszawa 2009.
Leszczyński M. (red.), Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, Difin, Warszawa 2013.
Litwin J., Prawo administracyjne, cz. 4, Warszawa 1953.
Łuszczyńska A., Otyłośc i nadwaga, [w:] Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, Warszawa 2007.
Molvaer R.K., Environmentally Induced Conflicts? A  Disscusion Based on Studiem from the Horn of Africa, Bulletin of Peace Proposals, 1991/2.
Modzelewski  W.T.,  Hartliński  M.,  Wprowadzenie  do  podstawowych  kategorii  bezpieczeństwa narodowego, [w:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, A. Żukowski,  M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski (red.), Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015.
Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Misiołek A., Tobor M., Rola, znaczenie i zadania samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa  ekologicznego  w  przestrzeni  lokalnej,  Uniwersytet  Zielonogórski  2019 (w druku).
Nyka M., Sprawiedliwość międzypokoleniowa w międzynarodowym prawie środowiska, Gdańskie Studnia Prawnicze Sprawiedliwość, tom XXXV, J. Zajadło (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2016.
Nyka M., Sprawiedliwość międzypokoleniowa w międzynarodowym prawie środowiska, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XXXV, 2016.
Ochendowski E., Prawo administracyjne – część ogólna, Toruń 1999.
Okrzesik J., Bezpieczeństwo ekologiczne a Obrona Terytorialna – zadania i wyzwania, „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” Nr 2(7)/2016.
Pietraś  M.,  Bezpieczeństwo  ekologiczne  w  Europie,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007.
Pieprzny S., System  podmiotów  właściwych  w sprawach  ochrony  bezpieczeństwa  i  porządku publicznego (wybrane zagadnienia), [w:] Prawo. Administracja. Policja. Księga pamiątkowa Prof. Wincentego Bednarka, J. Dobkowski (red.), Olsztyn 2006.
Plit F., Brak wody i głód, [w:] Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Posobkiewicz M., Kalinowska-Morka J., Świekatowski B., Państwowa Inspekcja Sanitarna – 60 lat istnienia i 95-lecie funkcjonowania służb sanitarnych w Polsce, „Przegląd Epidemiol” Nr 69/2015.
Poskrobko  B.,  Poskrobko  T.,  Zarządzanie  środowiskiem  w  Polsce,  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Pospiszyl I., Uzależnienie od stylu życia, [w:] Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Radecki W., Danecka D., Prawo łowieckie. Komentarz, Wydawnictwo Difin 2019.
Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Toruń 2006.
Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994.
Regester M., Larkin J., Zarządzanie kryzysem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Sagan S., Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 1999.
Schermerhorn J.R., Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Serafin T., Parszowski S., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011.
Siemieński F., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1976.
Sienkiewicz-Małyjurek  K.,  Krynojewski  F.R.,  Zarządzanie  kryzysowe  w  administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.
Sommer J., Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka, A. Papuziński (red.), Bydgoszcz 2005.
Sprengel  B.,  Ustrój  organów  administracji  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego,  Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2004.
Sprengel B., Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawnictwo „Dom organizatora”, Toruń 2004.157 Literatura
Śmiałowski J., Lang W., Delorme A., Z zagadnień nauki o normie prawnej, Warszawa 1961.
Tiszbierek T., Wykorzystanie organizacji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego, [w:|  Zarządzanie  kryzysowe.  Wybrane  wyniki  badań  naukowych  i  prac  rozwojowych,  D. Wróblewski (red.), Wydawnictwo CNBOP-BIP, Józefów 2015.
Trzcińska D., [w:] Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej, D. Trzcińska (red), N. Tucholska, M. Żurawik-Paszkowska, Gdańsk 2016.
Trzcińska D., Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Trzcińska D., Standardy jakości środowiska, [w:] Leksykon ochrony środowiska, J. Ciechanowicz-McLean (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Trzcińska  D.,  Standardy  emisyjne,  [w:]  Leksykon  ochrony  środowiska,  J.  Ciechanowicz--McLean (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Trzcińska D., Sprawiedliwość ekologiczna w systemie prawa ochrony środowiska. Wartość czy wyzwanie  dla  praw  człowieka?,  [w:]  Prawa  człowieka  a  ochrona  środowiska  –  wspólne wartości i wyzwania, B. Gronowska, B. Rakoczy, J. Kapelańska-Pręgowska, K. Karpus,  P.  Sadowski (red.), Toruń 2018.
Trzcińska D., Właściwość rzeczowa regionalnego dyrektora ochrony środowiska, [w:] Organizacja administracji publicznej z  perspektywy powierzonych jej zadań, T. Bąkowski (red.), Warszawa 2015.
Ura E., Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Państwo i Prawo”, Nr 2/1974.
Ura E., Zagadnienia teoretyczne ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Prawo  – Administracja – Gospodarka, Wrocław–Warszawa–Krakow–Gdańsk– Łodź 1983.
Ura E., Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Warszawa 1983.
Urban A., Bezpieczeństwo  społeczności  lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Wciórka J., Kostowski W., Weremowicz E.,Jędrzejko M., Uzależnienia  od  substancji  chemicznych, [w:] Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2010, Wydawnictwo 4 LexisNexis.
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997.
Wróblewski  J.,  Filozoficznoprawne  aspekty  ekologii,  Zeszyty  Naukowe  Wydziału  Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 1988, Studia Iuridica Martima 1.
Zaborowski J., Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 1977.
Zapałowski A., Rola Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Stu-dia wschodnie: polityka – gospodarka – bezpieczeństwo, M. Hudzikowski, A. Zapałowski (red.), Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014.
Zdyb M., Stelmasiak J., Sikora K. (red.), System bezpieczeństwa i porządku publicznego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszewa 2015.
Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Internet:
bip.skm.pkp.pl
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Obronnosc_Zeszyty_Naukowe_Wydzialu_Zarzadzania_i_Dowodzenia_Akademii_Obrony_Narodowej/Obronnosc_Zeszyty_Naukowe_Wydzialu_Zarzadzania_i_Dowodzenia_Akademii_Obrony_Narodowej-r2013-t-n4(8)/Obronnosc_Zeszyty_Naukowe_Wydzialu_Zarzadzania_i_Dowodzenia_Akademii_Obrony_Narodowej-r2013-t-n4(8)-s85-100/
Obronnosc_Zeszyty_Naukowe_Wydzialu_Zarzadzania_i_Dowodzenia_Akademii_Obrony_Narodowej-r2013-t-n4(8)-s85-100.pdf
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/bezpieczenstwo-publiczne;3876790.html
http://sjp.pwn.pl/szukaj/gospodarowanie.html
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdarzenia-mnogie/masowe.
Rosiek K., Bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce na przykładzie gospodarowania wodami, cejsh.
icm.edu.pl › bwmeta1.element.hdl_11089_17437 › 063-076_Rosiek, s.65.
www.bbn.gov.pl
www.chemikalia.gov.pl
www.cnbop.pl.
www.piorin.gov.pl

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Finanse zielonej transformacji

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane